HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 15

8 Ա Ռ Ա 5»
3
•՚կղրնական
շր շ,»նն/. ր էն /..ւ/չ
, ^ 7 " / / " " * ՚ ՚ ՚ " ՚ ՚ ՚ ~
ճաքշՀԼան
նո, իրուահ է լ-եմթ, :
ՀսւմԼսո,
,
այ լոակայն
աշխաւոանքի
կորուքոււ
/,,. թա,ո(ւ,,նի
"իւ՚՚՚վ
ո""/"Ր"""^
ղէմք
մրն է
եղ,ոծ
Տ/ոքր՚՚՚ն
ԱանՏաք -
ճեան : (ք ասնակցած
Հ
ԱրեւմւոաՀույԹ"՛"՛–
րոնի
րոլոլ,
ւյ ե րա ուո՚)ւ,ո կան
խամրերուն
անխւոիր
1.1. մանս,,
ո,ն,լ
Լրկար
աար
ինձ
ր
իր
աշիւաէուոկւյութիւնր
րն,ք ձայած
Հ
Ա ե -
րուքրէ
ՊէնկլԼանի
Համրաւաւոր
,լուսա -
ներւք ակ,,,ն ի,ւ,ւմրին ;
Ըսենք
,,ր Սան-ձա քճԼան
Համեսա րե -
մական
ում մրն է ե,լած , սակայն
իրրեւ.
ի ւթ - իլիթ է
մեծ ծաոայաթիլններ
կ մա -
տ,,ւ ցած Արեւ մաաՀայ
Թատրոնին
Ե՚Լուծ
Հ–
աաեն
մր , ու ր թ,,ւտրոնին
//ձ -
կաւիսրներր
ւււ՚լելով
ւիւ,րձաարել
Աան -
ճաքձեանի
քանքերր
, անւ,ր յանձնած են
կարե լոր ու. սչաաասիւանաաու.
,/ երեր ,
ււա կայն անդմրաիստարար
չէ կրցած
իսո
յ անք
ւլ ,, րծել
ու. մի
շ տ
մն ացած է իր Հ ա–
,է եստ օց տակարու
թեան
սաՀմաններոլԱ
մէւ–.
ԱրելմաաՀ,սյ
Թատրոնի
մեծաՀամրաւ.
գերասանուՀի
Ա՝աոի–՝1,ուար,է՝
Աանճաք -
ճեանի
կնոք
ք՚՚յրն է եղած
։ Այգ պատճա–
"՛՛՛ւ
1՚"Կ ՚\ Ա անճաքճեան
րնկեր
ա՛յ ած է իր
քենիին
՚ւէ՚՚ւի
Կ ուի կաս կաաարած
թաաե —
րական
շրքւսւ,քա,,յաին,
եւ. Հոն, արմանա—
ցած
Հ
համակրանքի
եթկ ոշ իրրեւ բե–
ւէական աչքառու
անձնալ
,ւբութիւ՚1, , "՚.1Լ
իբրեւ
նուիրուած ու սլ,,ւբտաճանաշ
բե՚էի
աշիսաաաւոր մբ ;
Աինշել
իր յառաջացեալ
տարիքբ, Ա ան–
ճաքճեան
Հետեւահ է իր սիբած
ասսլարկ—
ղին
ե լ մնացած կ Ա՛ արտի րոս Անա կե անի
կո,լքին , շա՝էելո,է մեծան՛ուն
դեբ,,,ս",^։ա —
ոլեաին
անւէերասլւոՀ
Համ,ոկբան^ւ
ուսկ —
բբ :
Ա անճաքճեան
բնտանիքի
շառ՛ս
ւ ի՚/ն կ
Փ ՛Արի՛ւ՛"
բնտ1լ նաիւկին
ւլեբասան ~,,,,մակ—
րելի Աննիկ Աանճաք, ոբ երկտբ
տտրինեբ
ՓարիւլաՀ ա յ
բեմ
ին իր օղաակաբ ծաոա -
յութիւնբ
մաաուց,,,նելկ
ետք
,
ա /"օբ ,
ղ մ բա խաա
բս, ր լքած կ բեմբ ։
I
Մարիաւք \)՚աղիկեան–
Այո Համեսա^
ղեբասան,,լՀ
ին իր
,լ ործ
ունկ ութիւնբ
բս–
յ
կբսած կ Արեւելեան
Թաաբ.,նի
(1859)
եւ
անկկ– ետք
Պ՚՚Լ""յ
Ոերա
արուարձանի
Հաւ1՚բաւաւոր
՚քյաո։ մի բեմին
՛ք ր՛" ք
ւ՛ր սկ՚/բնական
•րքո,նին , Ա՛արիամ
\ք "՚–
՛լի կեան
ձեռքէ
ձեոք կ իւլուած , տ լ, ուած
լ՛ լլ՛" ւ՛՛՛ք
"՚.քն
Հտնւլ,,։մանքբ
, որ ա րլ ՀՐՐ՜
քյսնին
կահաւյի
ումե ր
ւլ մ-ուաբ կր ճար -
ոլկին \ ճիշ՚լ այս ւ,լատճառուք ալ
իրեն
քքիճակ,,լած կ թկեւ
ներկայանալ
կարղ. մբ
սլատւ,,սք,,անաաւ,լ
ւլեբերաք
, սակա
լէ, էէնա–
՛լած կ ւէ իշտ Համեսա
,,լ
սլաբտաճանաչ
բեմի
նուիրեալ
մբ ուշկ
էլր ցած
մէ,ծ րո–
քողոլթիլններ
ձեոք
ձղել ։
ԱյսուՀանէլեբձ
, սաէլայն
, Աարիամ՝Ծ՝ա–
ղիկե՚՚՚ն
իբ ոլմերուն
նեբած
չավ,ո,ք րե -
րած կ իր աուբքբ
ԱրեւմաաՀա
ք
Թս՚՚որ"–
նին :
՜, •
Մ արիամ
Ծաղիկեանի
յիշատակբ աբ -
մա^ւի կ ղալոց
սե–րոլն,լ.ներոլ
յաբւլանքին
,
ւքասն,լի ա ձ"
անձնուկ
լ, էլինր շատ կ սի —
րած
Հա յ թատրոն
լ, է.ւ շաա կ
տառաոլահ
ան,ւր ւիշոա ճաւէ՛բանե բւ,ւն
ւքրայ
Տ|>((|ււս1ւ ւք՚ւսա |) է ւ ւ սհ ա ն— 1872/՛*՛
Վար–
՛ւ՛՛՛ք եան թաարոնբ
մեծ՝
,լ ,ւրծունկ
ութիւն
՚յլնկբ
Պ՚՚լո՚՚յ
մկք։
Այ՛լ
թ՚,,տր՚,նք,
բեմին
ւք բւ,ւ
ք
է. ր է։ Լաց ահ են Ալ՛է. ՚ մոււ,,Հայ թատ -
րոնի
բաւլմաթիլ
յ,ւ՚յտնի
ւլկմքէ,րլ,
: էՏ/"/–
բան Աատթկոսեան
այ,լ շլ,քանին կ ,ւր ՚ " –
ոաքին
անւլամ
ՐԱ՚՚՚ր՚՚ք
"՛՛՛վ՛։ ՛Ա՛՛՛՛ծ կ բե։1 ի
,ոո,քւ,աաէ^ե բուն
՛ք ր՛" ք է՛ւ աո՚՚՚քք՚ն
օբկն
իոէլ քեր՚ք սիբո,ք
է, քսան,լ,ո էլո,
թ
՚/ ոբուքո՚քմ
բ
ւիարած կ թ I,, տ ր ոն
ի էլաիէարւլ աէլան
ւլ որ -
ծին :
Ա ատթկոսեանի
,ոոաքին
քալլերլ,
սէլսած
էէն մ,ոսնւ,, լ,ւ բ,,,բա
ր
էլա աս՛ էլէւ րւլ
էււ թ եանց
մկք
, ուր էլաաո,րած կ րաւլւէ,,ւթիլ
,լ երեր ,
սաէլայն
,լժբաքսաաբար
շկ ւ,ւնեէլած
ք՚^ք —
ն՚սաիսլ եւ մտսէ՚այաաուէլ
՚լէ՚ր
մբ
ոբոփ
էլ,ս
բ ե լի ո ւթ
ի ւէւ ր ունէւ7ւար
մ ս, տնան
շ,ւ լի
լ եւ
ճանշցոէ
իլ
Հասւ,,րո,էլւ,։ թեան
էլ,։։լմկ :
Խ՚լճաւքիա
, Համեսա
, աշքւ,ատունա1լ ել
մ ՛ո քուր
նէլ,,,րաւլ րի ակբ ,,ւնձնա
լոր
ութիւն
մրն կ ե,լած
Տի՚լր՚՚՚ն
Ա,ոաթկոսեան
եւ
ե րէլ 1,1լ, տար
ի ն է։ բ աշքսաաա
էլց ած կ Աերռ
՚ք~
բկ
Պկնէլլեանի ել Աարտիրռս
Անակեանի
Հետ,
միշտ ալ Համս՚էլրանքի
եւ "իրոյ
շր–
քանաէլ
մր սաե՚լծելուք
իբ բեմաէլան բե -
էլերնեբուն
քո՚ք : Իբ կք՚նբ՝
Նե՚քրիկ,
եւլած
կ ԱրեւմաաՀւսյ
Թ"""բ"նի
ւքաս՚ոա կաւ"
բ–
ներկն
մին:
« Խ՚՚նարՀ
»ներու
շ՚՚՚րքի՚ւ՛
՚^էք անվերէէւ–^
,,լաՀ
րոբւլ ,'ւնքի ա բմ
անի
ղկմ ք մբէ, կ ե -
՛լած
Տի՚լր՚՚՚՚ե
Ս "ււ"թ՚,սկեան
, ,ւբ մեռած է
եբիաասարւլ
տաբիքին :
Թէ^րե^ա Չուհաքւեաքւ
Այս աբժկքա–
ւ որ Հս։ ք,,ւՀ
ին էլարճ
լ՛ա
յց
ւ,,բգք,ւնո,ւոլ՛
,լ ,,բծունկ
ութիւն
մբ ունեցած կ
Արեւմ՚ոա–
Հա յ թատր։,նի
ծոցին
մկք :
Աոաքին
անւլամ
եբեւցած կ
ձՏ71ին
,
Աէլիւտաբք,
Ա՚լի՚/իէ՜ի
բեմին
՛քրայ ։
ք՛ր բեմաէլան
էլաբճատեւ
էլեանքբ ան —
ց,ււց,ոծ կ Վաբւլ աք եան
ի
ւլե էլաւքա ր ո ւթե
ան
տաէլ, ուր ւլ,ո։սծ կ ւղաա,ււ.էւ,լ՛ե
բ
լաքողու—
թ ի լ ն մբ։
՚էյե ր էլա յացած կ ւլլքսաւոբ
ղերե–
բուք որոնցմ
կ
էլո, րելի կ լի շատ ա էլե
լ Թե բե–
՛Լո՛յի
ղերր
(Կհսար ՊորքՏիտ) ,
ինշւղկս
նաեւ
Բաթեբինի
ղեբբ՝
(Ծեյւռննի տաս -
(ւապետը) :
Թեր եղա ՁուՀաճեան
՚լեղեցքւէլ կ
եքո՚ծ
եւ
ւո,ողան։լ,,ւլւ,ր : Այ՛, բ՚եաէլան
ձիբքերկն
•դա ա^ ունեցած՜ կ նաեւ ցա քտուն աո աւե -
լութ
իւն մբ Հայե
րկն
լէյւլուն
մաքուբ եւ
Հիանալի աո ող ան,ւլթեամլ։
մր Հնշած կ իր
բերնկն
..
Գ յ բտքստարաբ
, սաէլայն,
Թերեւլա
Զ"ւ–
Հ",ճէէսւն
էլանուիւկն
Հեռացած կ
րեմկն,
ասլա թկ ոչ այսօբ
իր յիշատաէլին
ողե -
կոչումբ
տեղի
սլիտի
ունենար ոչթկ քսո~
նարՀներոլ
այս ւլլուքսին
մկք, այլ
՚ղիտի
երթար
տնսլայմ ան իր
արժանավայել
տեւլբ
ղրաւելոլ
ԱրեւմաաՀա
յ
Թատրոնի
աոտեւլաՀոյլին
մկ9 :
ԱՐՏԱՇլ՚Ա
ԳՄԲԷԹԵԱՆ
1 9 5 8
ՃԱԿԱՏՆեՐՈԻ ՚ Լ Ր Ա Յ
ԿԱՐՈ–Ա8էք՝ Տ ԱՐԱ Ծ ԵՑԷՔ «ՅԱՌԱՋ^Ը
Փետ|111ւայւ մէկ–
Միացեալ
%աՀան,լ–
նեբր
բ"ք"էլ,,ւթէ,",մբ
արձաէլէ,ցին
ալ, -
ուե սաաէլան
իրէ.նց աոա
քէն
արրանեաէլբ
«
Լ ո ւ " ն թ ՚ " , լ
» է
Փ1ւտ|11Ոա|1 12
Համայնա,ք,որ
ոլարա–
ղլուքո եւ Օքրանսայք,
Ա՚լ՚լ • Ժողաքի
Լբի ֊
ցա,լ"
քն անւլամ
Մ"՚րսկլ
Բ՚՚՚շկնքւ
մ՛աՀր
տ
Փետ|1111 ար 14
I՛ր՛՛՛ք եւ (Տ՚՚բւլ
անան
մ ի աւլես՛
լ թ՚սւլ
՚ " ւ , ւ բ " ւ թ ի ւ ն Հո չ,սէլե ՛յին :
ՓետրԱ11Ա|1 21
ք;,լիսլս,ոո եւ Աարիա
մ իացան
, էլտղմելուէ Արաբա/լան
Մ
իացեալ
Հանրասլէւտութիւնբ
• նոյն
օրր,
բնղ-՚ա
նուր
քու կո,րկ,,1 թեամբ
՚1յ՚""բ
նաքսաւլա՝։
բնա
լ, "ւե ցաւ. :
Ս՚արտ 2 7 – ^
Մառեչալ
Բոլլղտնին
սլաշ–
տօնէ,ւն1լ 1,,լո,ւ ՚ \յետա,լալին
քսոստուքա -
նեց՚ու թկ էլբ ւլ է. էլ ա ւքարկ
ր
Ա՝ ալէ. ն էլ՚՚՚ք -
Մ
"Լ՚՚թ՚՚՚ք
~ Շե՚՚լիլուէ
վՀ ա էլա էլ" ւո՛" էլց ական
ք՚՚մր՚ոէլՖր)
:
Մայիս 11
Լիբանանի
մկք
յե,լ ափռ -
քս ութ իւն
ծ՚,ւղեցալ
Մայիս 1;յ
Ալմկի
մկք
.իբկութեան
քլոմիտկ մբ 1լտ,լմ,ււեցաւ
• նո քն օրբ Աղգ •
Ժ՚՚ղ"՚քին
մկք Ֆլիմլկն
էք,ւա,ոՀ ու թ իւն
էլբ
ստաէւէս ր :
Ա այիս 1()
Տ»/՛ •
8բ Կ"լ յ՛"յտարա -
բԼց.
^Պ՚ո՚որասա
եմձեոք
առնել՛,ւ
Զէբ—
րանսա
քի իշքսանոլթիւնբ»
: ՛է," քն օբբ Աղղ •
(իոքլուքբ սլաշարման
ւքիճակ
/լը յա յաա —
ր՚՚՚րկր
Ֆրանսա
յի մէք :
Մայիս 39՛–-
՚իաշնտկից
նաւաաորմիղբ
Միքեբէլրական
էլ՝ք,րէ
,
գէպի
Լիբ՚սնան ։
Մայիս 2()
Զօր– Տր Կ"լ Փաբիղ
կու­
գա
յ :
Մայիս 27–—
Վաբչապեա
Ֆչի՚քլէն
կր
•Հրաժարի :
Մայիս 29
Հանբապեաութեան
Նա -
խագաՀ
Բոթի պաաղամ
մբ կր ղրկէ
Խոբ–
Հբգաբանին ;
Յունիս 1
Զօր՛ Տբ կոլ
Վարչապետ
կ՝բնաբոլի
շ շ ^ ի գէմ
329
ձայնով ։
Յունիս 3
Վարչապետ
Տբ Կոլ Ալժէ
էլ՝ երթայ :
Յունիս 19
Համբրշոլտ
Պէյբութ կբ
Հասնի :
Յսււիս 14
Տեղափոքսռւթիէն
եւ պե–
տաէլան Հարուած
Իրաքի
մկք , ուրՖկյ~ ՝•
սալ թագաւոր
, Վարչապետ
՚քյ"ւբի Աա -
քիա եւ արքայական
բնաանիքին
րագմա -•
թ ի լ
ան,լ ամնե րր էլբ սպանն,ււ
քէն :
1
Յո ւ | իս 15
Ամերիկեան
ուժեբբ ցա
- յ
մաքաՀանում
էլբ կաաարեն
Լիբանանի\
մէք։
Յուլիս 31
Զօր–
ՇեՀա՚գ
Լիբանանի–
Հանրապեաութեան
Նախաւլս՚Հ
էլքւնտբր ֊
ուի :
Օգոստոս 12––
Ամերիկեան
ուժեբբ կբ
սէլսին պաբպել
Լիբանանր :
Օգոսաոս 14
ՄաՀ՝
Ֆրանսացի
գիտ­
նա կան
էիոլիօ Բիւրիի :
Օգոստոս 10
ՄաՀ Օչիվբբ
Պոլտուի–
նի , անգլիացի
ծանօթ
երեսւիոքսան
եւ
ծանօթ
Հայասէր ։
Օգոստոս 27
Բա քսում՝
Լիբանանի
Հայեր,։ւ
միքեւ
։
Սեսլտհւքյւեր 3
Լիրանանի
յեղավւո -
խութիւնբ
էլբ .քեբքանայ եւ
խանութներբ
հր վերարացոլին
Հ
Սեպտեւ1՚րեր 3
Համայնտւքար
Ջինս՛"–
աան կբ սէլսի ոմբաէլոծել
Բեմոյ
կ՚Լ՚լին ՚
ՍեսլտեԱ՜րեր 23
Լիբանանի
նոբբնտիր
Նտքոաւլ աՀ ՇեՀապ կբ ստանձնկ
քւբ սլա
շ–
աօնբ :
Սեսլտեւքրեր 2 8—
Ֆրանսա
«այո» կը
պատաս քսան է Ե •
Հան
բ՛ս ՛՛լե
տսւթեան
Ա աՀ մանագ
րու թեան
յ
Հո կ տ եմբեր 9 —
ՄաՀ Պի»" ԺԲվ՛ ••
Հո կ տ եմբեր 22
Ռուս ,լրա,լկտ Փ"՛"՜
թե րնաք
\,,։սլկ լեան
ղ բաէլան
մբ ցանէ" կին
էլ՝աբժ անանա
յ \
Հո կ տ եմբ եր 28
կաբղինալ
քիոնքալի
Պապ
էլ բնաբ"ւի :
՚Ն ո յ ե մր ե ր 23
եւ
3 0—
ն՛
Հանբա՚ղե ֊
տութեան
եբեսվւոքսանական
բնտբութիւն^
նեբբ
Հ
Դե կ տ եմբեր 21
Զօր • Տր կոլ Ե •
Հանրասլետռւթ^^ան
ՆաքսագաՀ կ րնտբր­
ուի
1
ԱԶԳԱՏԻՆ
Փե տրուար 9
կանտի
Համալսարանին
մէճ
(Պելժիա)
Գանիկլ
Վարուժանի
ղի -
մ աքանգաէլբ
էլբ ղետեղռւի :
Մարտ 0
ԹեՀրանք,
թեմբ կը միանայ
Մեծի
Տանն
կիլիկիոյ
կաթալիէլոսռլ -
թեան :
Ասլրիլ 3 ՚ –
Բ ա ն ա ս տ ե ւ լ ծ Աղատ
Վշտռւ–
նիի
մաՀը,
Երեւան Հ
Ապրիլ 9–—
Պատմաբան
Գառնիէլ
Գիլ -
զալեանի
մաՀբ, Եգիպաոս :
Ապրիլ 9
ԱաՀակ վբգ •
Այվաղեան
ՅունաՀայոց
Առաքնորղ
կ՝բնտբուի :
Ապրիլ 2 0—
ՄաՀ Բժ. 3– Սք՚՚քրիՀի -
սարլեանի
:
Ապրիլ
•• ՄաՀ վիպասան
քհկնի
։
Յունիս 0
ՄաՀ Արմկն
Անոյշի :
Յունիս 1 7 •
կարդինալ
Ագաքանեան
Հռոմկաէլան
եկեղեցւո
լ Հաւատո
ք աաբած–
ժ ան պետ կբ նշանակուի ;
Յ ո ւ փ ս 29
ՄաՀ Եղիշկ
Ծայր
. Վբղ.
իւթիւճեանք,
, Հալեւոր
Հովիւ
Աւստրիոյ
Հայոց :
Սեպտեմբեր 1 -
Տիբ՛սն Արք • Կ՝ար -
տաքսուի
Յ՚՚բղ
անանկն :
Աեպաեմբեր 7
Օհ^ում
Միլանոյի
Հա ք էլա էլան եէլէէւլեցւո
լ :
Հո կ տ եմբեր 7–
ՅունաՀայ
թեմբ էլը
միանայ
Կիլիկի"
ք Կաթողիէլոսութեան
է
Հո կ ա եմբ եր 12
էքմիածնի
մէք կը
տօնուի
Վաղգէն Ա. կաթողիկոսի
ղւսՀա -
կալոլթեան
Գ • եւ ծննւլ ե՛ւ՛ն
50/"յ–
աարե–
գա
րձր :
Հո կ տ եմբ ե ր 13
ՄաՀ Բժիշկ
Բիլ -
թիւկեանի :
ԱՏԱՑԱՆԲ
ՄԱՀՈՒԱՆ
ԱՌԱԳԱԱՏԸ ԵՒ
ԱՌԱՋԻՆ
ՍԷՐԸ,
ղրեց Վաղւլկն
Շուշանեան
, Հրատէ,
կտվան
, թ ի լ
38 ,
Պէյբութ
։
՚^–
«ՅԱՌԱԶ»Ի
ԹԵՐԹՕՆԸ
Բ– ՀԱՏՈՐ
ԻԵ–
ԳԻՒ%ԱԿԱՆ
ՎԱՐԺԱՊԵՏԸ
Եբր
՝• ա ր ւյն ,1 լ ւէ՛ եո , ւքարժ ասլետ , ինչո ւ
ես
էէ ա բւէ ր՚ւււլ. աա՚1ւքէււմ ,նա քե՚լ էւլաէէւ՚Ա"—
քսանէււմ կ • <Տ.է.ս այւլ. աանքանքէււք
մարմի–
՜^ը"
ամրացնէէւմ
եմ
.
,լ իցուք թկ ,
այնպկս
պատաՀ
ի
,
էւ ր սա իէէք ուած՛
լինԼմ
մի քանի
՚//՚Ժր
ս՚՚՚րեբի
՚է՚Կք մնալ,
այնաեւլ
ո՛ք էլը
" ՛ ՛ ՛ ՛ յ ինձ մա֊՚իճ
էէ լ
մ աՀճաէլալ
. ւ,լկ տք է
նո։ քսասլկ ս Աէւ։ք էւրէէլ ւ,։է,էոն։լ
անկէււլնի
) :
մերկ
քարերի
վրայ
էղաէէկելբ »:
՚
ԱսԼա
ինշո՞լ
Համար կ
պատբաստել
իք։ մաՀքէճն ու մէւէՀճաէլալր
,
քանի "Ր
ղւ։բծ
շկ ած
ում :
Հ,իւրերի
Համար :
Հիւբեբ
ունենէէ՞ւմ կ :
Երբեմն
բոլորովին
անծանօթ մար ~
է1՚Կ
յայտնւում
եննրա մօա, մի օր, եր­
կու
օր մնում են եւ ւչարձեալ
անյայտա–
նռւմ են :
1՚ուք
մա~՛ ւււէէ էլ։ւէլի ՚իրայ
ին -
չո՞ւ կք ՛լալ՚մէււնէէւմ , "ր՚լի ,
քսօսքբ
ւիոիւեց տկր Հայրլ, ,
իր
սենեաէլեերում
՛լե
ւլե
ւլիէլ
՛ք առա
բանն ե բ էէւ1ւի
,
բա
յց
երբեք
կրակի
երեէէ շէ՛ն աեսնու,ք : Գուք
չւլի -
՚ոկք , մ՛եր
էլուլմել։։։ւմ
ձմեէէ բ
,։ բ քան սաս–
"՛ւ՛կ է չին"ւմ,
ւէ։սրւլոլ
թուքբ
բե բանի
•՛կք էէաււշւ,ւ մ կ : Բայց նա իր էսնւքառ
սեն–
եաէլի լէէլէէամ էէլտնե լ, բ բ՛՛՛ց
թ էւղած , ա
յն–
էէլկս կ քնում ; Շատ անէչւէէէէ՝ մ՛ի քանի օ —
ր՛՛՛ք ք ՚ " ՚ 1 ղ ՛ " ^ է մ՛նում , ոչ ւււտում է եւ ոչ
իէէՏէէլմ , միայն
ծխում
է ։ Բայց
եբրեք
իր
ուժերը չէ քլււրւլնում ; իս1լ երբ սէլսում է
ոլաել
, Հք՚նւլ մաբղու
չա՚ի
ուտուժ է : Ն՛"
Հում միս էլ է ուաում
, ել ււ չքսա բ ի
արիւ­
նբ
էււյնսլկ ս կ քսմում , ինշ։։լկ
,,
է,չիէո,րի
էլոէթբ : Աէլղբէււմ
ո։ յւլ
րւ,ւնէ. ք։
իլ,լէոցինե–
րի աչքէէւմ
իւիէէէո օտ։,,րI,էէ,ի կ իէէ
թ,,լէէւմ
,
բայղ
յ ^ ՚ " " յ բն։ոել։է,ց,,։ն : Մի", ՚ " " է ւ ւ մ կ
նա , ։։ւմէն
աէ,ւլ էլսէրալ եմւրոնել,
էլամ մի
թոչ՚էւն
էլէէրսամ , կամ մի ւքայրենի ոշ -
Տկր
Հայր
I
ասաց նա , կարո։լ է պատա
.-
Հել,
էւր ես սաիսլուած
էլը լինեմ
մի
որեւէ
լեր։։։ն
ք,։որքեբում
պա ա ։, սլա բ ,։ ւած
լինել ,
։;րաեւլ ոշ բն էս էլւ, ւ թ ի ւն կ՛" յ եւ ոչ ՜՛աց ,
էլաբող է պատէսՀել, որ Հանւլամանք -
ների սլատճէսոաք ես սաիսլուած կբ լինեմ
մի
քանի օր այնտեղ
քա,լցած
մնալ , չէ"
ոբ ա յժմե՚՚՚նից
։ւլէտք է ս էէ ։քո րե ցնե
մ
ինձ
Համբերել
ք,,։։լ,յածութեան
՚. Եւ էո քւլպկս ,
նա
միշտ
ե րեւաէլւս լում է՝ մի անապտ
՜~–
տ։ս1լան լեոնա
յին կեանք,
Հեոոլ
մարղկտ–
յին
բնաէլութիւնից
, էսմայոլթեան
մէք \
քսուլ , մթին
քարանձաւներում
, էււ մի
ա յւլււլի էէի
էլէ։ ։։։ն քի
Հէս։ք ար
ւքաէլօրօք աշ 1–
քսասէէէւմ է պատբաէւտէէւէէլ : Բա
յց
ինչո^\
Հ,սմ՚"բ ,-- "* րք չ՚քի՚"է :
Ս-յ՚լ ՚ղ1՚"ք՛
՚^ I՛ ՛ո՛՛՛ լ՛օ ր ք՛ն,,ւէլ մարւլ
է
էէա ,
շարունաէլեց տկբ ՝^այրբ •
էձթէ
էքօէոեէէէսք նրա րն,,ւէլ։,,լ։։սնին,
։սլնտէէ,լ
էլբ
աեսնկք
ոանաւլան
մեծոլթեամր,
ւյանա -
ք։ււ։։ր էլբ գնէրսկւ
,եմ
է
ր՚՚՚յս.
եէիելէ
՚լ՚՚էէէ
ծ ,սն
ր ո լ թ է..
ամէն օբ ոբոշէ՚է.
մո
քարեր ;
Հոէէքլ
Համար
էլրւոէլ էուքէն տեւլ էլժ–է,ւէէէլ, է
ւլանել,
ա
լղ. պոէաճառով
ւղէաք կ սովորել
աոանց
է.,իէ.լու եւ" էէւաել
միսբ ;
-
Բէ,, քց ի՞նչու նա օրերով
քագցած է
մնոլէք
տ
-. Առաք ես ա քնպէս կի կարծում , որ
Հոէլոլ
Համ
ար կ ուէէէ,լմ .
մ եբ
Հ ին
ճէլնա–
ւորների
նման ծոմ կ ւղաՀում
: Մի
անէլամ
Հաբցրի
, նա բռլորովին
այլ կերպ. բա -
ցաաբեց
իր
ծ ոմաէէլա֊.
ւ թ եան
էէլատճառբէ
,լ ժււէմերում, նա էէ։յւլ. քա–
րե բը բէէէրձրա ցնէ,ւ։ք է եւ ձեո քւււք^ ւլանա -•
՚լ՚սն
շսէբժ–,էւմնեբ է ՚լործոլմ : ՀհՈւժս փոր–^
ձում եմ ,
ուսում կ նա , որ աեսնեմ
,
եթէ մի օբ պկաք
ւինի այսպիսի
քարեր
միմեանց
ւքրայ գաբսել
արդեօք
կաբո՛՛դ
էլբ
լինեմ » ; « Բաբերոէք
տո՞ւն
սլիաի
չք՚^էք» • — ՚^Ոչ , մի "ւբիշ քան »-.. Եւ
ա լսպկս , փ՚՚-ՐԲԲ Ց՛"^ ^ դնում ել աւելի
մեծն է վեր առնու,ք , եւ անւլւսդաբ
շա–
րում է միմեանց
՛քրայ : Զտէիազանց Հոդ
կ աանում թէ իբ մո,րմինը
աէՐբացնելու
ել թէ իր ուժք։
։քբայ : Աեր դիլղում Հա -
՛լիլ
Ժ ի աղամ ա րղ կր լլտնոլի
, որ նրա
շ՚ո՚ի
"ւժեդ
լինք։–. Եթէ ^էկընրանից ու -
ժ եղ եւս
լԻ^Ի է Բ՛"յց նա այնպիսի սա -
էոանայաէլան
ժանւլեր
ւլիաէ , որ
ձեռքը
ընէլած մարգին
էլը էլսւշկէէէնդէ ել Հաւի
նբ–
մ ան իր էէաների
էոաէլբ կը դնէ
:
Ա քւլ պք՚սք՛
գէ "էՔ^՚Ր չ""" ^^՚ ՚՚լ՚՚՚աաՀ
ե լ : Ն Ր՛՛՛ն ք՛ց
օրի–
նաէլ աււնե լոէէ ,
մ եր
ե բե քսանե ր բ եւս սէլբ՚~
սել
են Հետեւել
նբան :
^Առէէէլք եւ ,լօ -
բաւէւբ
մաբմէւի
մկք կ բնաէլւում
,լօլ,է.,լ Հւէ–
՛ւ ին» , ասուէէ կ նսէ ,
€"(է՚ոք է ՛ոշ -
քւ։,,։։ոել
էլօրացնել
մ։,,րմինբ » :
Ե" քսէէրին ուշաւլ բութեամ
բ լսէէէ ւէ կի:
Տէր
Հ ՚ " յ Ր Ր շաբէէւնսէէլեց
Ե" երբեք
չեմ աեսել
՛էի
այէլ։էլիսի
անՀ ան,լ իւ,ա
մ ար,լ
. ոչ մ ի րոպէ
ղ աւլ ա -
բուէէ՛ չունի : Երբ ւլասե
ր բ էլբ ւքերքացնկ ,
է։տքի
՛ք րա
յ մի բան էլ՝ ուտկ եւ
ք։։։1լւէ յն
՛քա՛ւ կբ աայ դկպի
ւլաշաը : Այնաե,լ
Հ լ ^ –
ձաւոբի
տճճո
Հունձ
քլ՝անէ , որ ցէէյց տայ^
թէ
ինշ։,լէ։։
ոլէտք է Հերէլել, եւ շաա ան -
,լ։ւ,մ , ր՚,ւ–էը առած,
բէէէնճա րան
,։ ւլնե ր Ո ւմ
ածունէ՚բ
էլր փորէ
յ
Բանճարների
մ շա -
կութիւնբ
մեր ւլքււղում
բոլորէ,,Լին
անծա­
նօթ կր,նա օրինւսէլ տուեց
մեղ, իր դ՚ղ -
բոցի մօտ մ շաէլե լուէ մի դեղեց
իէլ ւ,լաբ -
աէղ
:
Եբբ նրան
ասում ես • վարժ ասլետ
,
այ,լպէս չէ կարելի
, մի ՚ք՚ոքբ
Հան։լստա–
յ1՚բ
՚–
(Շար.)
ՐԱՖՖԻ
Fonds A.R.A.M
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...596
Powered by FlippingBook