HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 13

0 1՛ Ա I* ե (՚ 0
Հիմն ա դ իր ՝
Շ Ա հ Ա Ր Շ ՄՒՍՍՔԵՍՆ.
Տ քճօօ է է օ ո -
ձճաւատէէոէւօո
: 32, հս€ ճտ ^'^^V^տտ, Րռոտ
ք օոծ^
6Ո 1 9 2 5
է616բհ :
86 - 60
1^. Շ.Տ61ո6 57 / \ 2731
Ը. 0.
ք. Րյոտ 15069-82
Ֆրանսա եւ դ ա ղո ւթնհր , տարեկաՕ. 3500 ՓՐ* վ հց ամո ՛ 1900
11րտասահման՛ տարեկան 4000 ֆ ր ա ն ք ։
Հա տը 16 ֆՐ *
Ե Ր Ե Ք Շ Ա Բ Թ Ի
6
611ւ՚՚ւ.(ււ՚ա՛
6
յ ^ ք ^ V I է 6
1 9
5 9
^5ք"1. ՏԱՐէ» ֊ ԹԻԻ Տ։էՏՕ
ՆՈՐ ՇՐ.9.Ա՚ւ,, 15Ո- ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4187
ՕՐՈՒԱՆ
ԽՕԱէՎ
ձ Ս Յ Ո Ւ Ն Ծ Ն Ո Ւ է Ն Դ Ը
ե Ր Ո հ Ս Ա ւ է Ս Ւ Վ.եՐՋՒՆ ԴԷ Պ Ք ե Ր Ը
Հալաաաչվւմ
իք, ւք1ււք,ս,։.ււլւ
սււ ււ։ն,լւււ -
իքԼաՆ,
Լււ, քւսաւ,ւււՆ1ւււ, քց ւ,,ո ։,,քԼ ք՛՛ւ 1ք՚"Ն Լ —
քչք՚՚/յ՚՚/տԻ՛՛՛՝
"՚՚1՚/չ,ււիւ Լւ. ինքն "ւ՛ւ՛՛՛ք՛՝
3 " ՚ ֊ ն –
ուսւլ,
,իԼ՚յին կ , ոբ կբ աօնկ
ւ1՚իաւք ամանւէէկ
Յի՚՚՚՚՚՚՚ի Ծնանէք ք,, Ա կբւոււէ.թ իէնն
Աւ,1էէէէւէ,էծ ,,էյա քէէւնո, թիւնքւ ,
ՋբՕք՚Հնկյւի
" քւա,,,էէք,,,քէա ք։ ա բաբուք,ւլիք
Լ էսւք բ
« ՚ք՝րիստււս ծնաւ եւ յայ տ նե ց ա ւ »
կ՝Լք՚~
11. ՍՒԿՈՅեԱն նԼքեՐՒԿԱՅՒ մ է Ջ
ււՐ ե ՒՒՆ ՇՈ ՒՐՋ ԿԸ ՚ > Ս 1 Ռ ն Ա Յ
ԱՌԱԶՒՆ
ԼԱՆԳՒՊՈՒՄԸ՝
ՏԸԼԸԱՒ
ՀԵՏ
ՆԱ/ՍԱԳԱՀ
ԱՅԶԸՆՀԱՈՒՐՐ
ԿՐ
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԷ
հքՈՐՀՐԳ.
ԳԻՏՈՒՆՆԵՐԸ
՛ւէ
« Խորհուրդ մ ե ՚ ծ եւ սքանչելի՛
11ր յայււմ ա\ուը յտյտնեցսււ »:
Աք, Լ է ւք էէէ ՚ " ք ի բբիէէաւէնԼէ,, ք Լ կլ
՚/ք՚ք/ինեբբ
ԳԼկաեմբԼբ ՚2՜)ին կբ տօնեն
մի,ւ,քն
Ծբ ~~
նունւքբ։
իէէկ
Յ՚՚՚նոէէոբ
ւքԼցին՝
Աստուա -
ծ ա յ ա յ տ ն ո ւ ր ի ւ նը (էփիֆանի) , 7"/՛ ՚ ՚ ՞ ՚ ճ " –
, ոբոէ բ,բլ.էէբ, ոբոս,
աւէ,ոէքբ չւ, էոժղու. -
էքբէքէոկան
լեէլուալ կբ կոչեն
«ԹադաԼՈ -
նէոծ» :
ւսսց օր » ,
ի յիչսէէՈէոկ
եբԼբ
մոէքԼբոլն՝
Ւնչ,,քկ է, հէէէնէէիԺ է, Հէոք
էքիէոէնաէքկւէէին
ՄԼքյ՚՚՚նի
, Գաւյ,,քտբի Լլ
Պ՚"՚քա՚""1"բի
>
ձ,ոմբ.ւբէլոլթԼ.,,ն
նսքէոաէոկբ համաշի,աբ -
ոբոնք
թէէէնկէսրժէք
նուկբնԼբՈէք
բԼո1..ս -
Հէսյին խաէքաւքՈէ-թԼէէւն
էոմբէոէէքնէքումն կ ։
ւոբ՝
աբԼւԼքքի
ՀԼոէոլոբ
եբկիբնեբկն
ԱյոոլՀ.ոն,ք Լբձ , ՚ԲոփԼնՀէոկի
մկ9
մամու–
ճաէՐբայ կին ԼլէոՆ Լւ խորՀբ՚ք՚ուոբ
։իայ - Ա, ,,,,,,,^լի^ մբ "ւտլ՚՚՚ք
Միկ"յեէ"ն
իի"՛"
լ ՛ ՛ ՛ ն է1է11էուքի մ ք, էէ1էէէ1,քէ։է,բէք էէէ թԼէէէէքբ
ՐԼթ—
՚քԼՀկ
էք ՛ք ացէոհ՛՝
Լ բկբէէքԱէէլ ե լու
Հ "էմ
աբ
11, սա ուած Ոքէ ւք ւււ յն
, ոբ կլ, ծնկբ
խոնաբՀ
մսուբի մբ մկք ։
400
՛ք՛" ՛լան ի ո ,է էէ,ի կ ,,ւնն
Լ բ
կ ի բ ա կի օբ
էքոբձի լծուած
կին՝
ՀսկԼլոլ
Հոէմաբ խ.
Ա ի,,ւթե ան
Հձ,լօլ",՚ււ,լ։՝1>
մ "՛բդ
՚ " ն
՛իլ՛՛"
ք
^
Աբ,լ,,.բԼլ,
ինչէէլկս կբ նա խա աԼ",,. կ բ Ա.
ՆՈՐ ՄՈԼՈՐԱԿԸ 15 ԱՄԻՍԷ՚Ս
ԱիկոյԼէէէն
Նիւ Եոբբ
Հէսոէէէւ կիբ՚ոկի
,ո ֊
ԱՐԵԻԻՆ ՇՈԻՐ^,Ը ՊԻՏԻ ԴԱՌՆԱՅ
ո էուօէո
;
I : է
յ>
է՛. ո ՚. ւ՚.է
Ր1 տ. / 1
Ինշ,,քկս էլբած
կինք մԼծ խան,ք ա,/ս,,, ու­
՛ր աւր,, րէւ, կան էււ9,,,նա1ւնհւ։ր
ւ1 Լծ կւէւււէ. -
լ •
ւ<
է է
III.
ռւ \ I՝ ՛ ձ ,Տ I Մ11 ք
^/"^ ՛ք/՛ ՚"/՚Ր^1՛
Շ ՚ ՚ ՚ բ տ թ ոբ
Ս.՚"կ"ւա.ի
ւոբոէթիւն
կւ,Կ,ծ՚"ւԼն
Ա. Ա իկո ,Լէ,,նի ,ոյս
՚
՚ , ՚ * ՚
՚ ՚՛
^ 9
^
I.
տ /
՚՚^ք , ՚՚Բ՚չ
""րՀբդային
նոբ Հ,,թի
ճէՈէէբոբդութեան
ոբՀբդ"՛յին
./«//՚^*»«–
՚՜ է ւ I է I է
I III
կ՚ոբւլ ին էէէմկնկն բ,,,բձբէսստիճան
է,,նձնա–
ւոբէէւիքիլլնբ
,
ուն
սաւլբ էկ ամ
ԽԱԲ
—- Վերջերս պււլսական յ ՚ ե ր ր ե ր ը
կարքյ մ՛ը հակասական լուրեյւ հրատաըա–
կած էին
Երուսաղէմէն
արտաքսոււսծ
վաըդապեանեըու
մասին — նեըկայ իս
մսւմուլի ան<յլ|ւակէսն եւ ֆրանսական
ւյործակալուր իւ ններր կուտան հետեւ եալ
մանրամասնուր իւններր , <(սր հրատարա -
կած է նաեւ
Թ՛"յմւլ
՚1՚եկտ • 27ի իր ր ի -
ա վ
ԵՐՈԻԱԱՀԼ-Մ
-
Պ • Լ՛լ Խաթիէղ
. Ե–
բէ,ւսաւլկմի
Լւ Աւ,ւբբ
ՏեէլԼաւյ
յոլէւլանան–
ցի
կ։,,ու,ււէաբիչբ
, Ո ՚ բ բ " ՚ թ Օբ էոԼւլԼկա -
մբ
Ա՛՛՛՜ս՛"^ է Եբու՚՚աէքկմի
Հայ Պ"""բի՚"բ
՜
դկ՚՚ւի
լուսին
կՂբթէոբ;
կբ նաիւէսաԼսոլկբ
քաբսէնկն
ՇնոբՀք
Ե"/ի"կ"՚դ""
Կ՝՚"լ"ւ"ա
-
նաԼլ թկ Հբթիոբ
լուււնին
չ ւ ՚ ի ՚ դ ի ե ^ է ն մկք ետնի, ոբ 3"բդ"՚նանկն
" լ կ ՚ " ք կ
հԼոտնայ
Լէլած էստԼնբ Լթկ աբաւլութիւնբ
չկոբսն–
՚*է կ 3"ւնուաբ
1959Հ1՛
առաք ։
ցբնկ , էոյն ժէոմէոնակ
ճէոմբէոն կբ չե՛լի։
Վ՚ո՚"բումի
այս ոբոշռւմբ
աբոլա^
է
Աբւլաբել
<ՀԼունիք»բ կիբակի
առաէէլ
մամր
;յ–59/՚>՚,
.ոբ.լկն
870-000
քիլէ,մեթբ
կտբած
կր (ճամբէոյ
ելած
կ
Ուրբաթ
մտէք բ
\Ղ–՝ձ1ին) Լւ կբ էլտնռլկբ
լուսինկն
7500
վ;իլ"մեթբ
միայն,
բայց
ոբպկոդի
մնէսր
"1է՚"Ք է
Կ՛է՛".Ա՛կե անր մկկ
քիլոմԼթբ
ԻնթոյԼան
է
Պ՛
՛ք է1,1,,11%
,11 էէ ո։ յ՛լ
մ ս,,լրր
էէԼ րէսծէէւէոծ կ
եկե,,Լցիի
մր, որուն մկք ՀայԼբբ կաթ,.–
՚լէ՚կէ ե, ռրթոտոքս
ԼկեււԼցէէնԼբուն
Հսէլա–
ոար
իրաւունքնեբ
,,է%ին , - ինչպկս Ե—
րուոա,լկմի
Ա. ՅաբութԼէէէն
Հոյ,ոկաու
յ՚որձակումնԼր
՚լ"րծեց
Աալանաեան
Ով"–
՚ոին
՛քրայ , յա յ,ոա րա բե լոէք թկ
ՀՀմինչեւ
որ Աալ...նտԼէոն Ուի՚տր
չլուծուի՝
իէէոէլա–
՚՛^^՛՛ ՚^/""^*՛ ՚
՚^Ի^է
^
քիլոմեթր
կր
՚լռւթիւնբ
,է,ռան.լոլէոծ
պկ.ոբ կ նկէ.,աեթ։
արա,լոլթիլնբ
Սիլ
Եոբքի
օ,լ ո,կ,,,յս,նին մկք քբ,ս։քրոէլ–
ներ,է լ
Հ ա ր ո ումնե II,,ւն ա ո, տաո քոան ե
նէէյնսլկս
երեք կրօնականներու
մասին
լ
ոբւ,նք
ամերիկեան
Հպատակութիւնէ
ու -
նին
ՇնորՀք
Ե՛՛ր՛կ • ԳալուսաԼանի
նման :
Ա""նք
Լն՝ Թոր՚լոմ
՚քբ՚ւ՛ Աանուկեան,
Ի–
կ
՚քր՚է՛
՚Լաղաբեան
ել. Հմայեակ
՛էր*
ս ա
՝ւ ///
ւ՛ւ՛
՚Լտարման
ենթակէսյ
Լն նաեւ
լիբանան–
՚ւ՚օ՛
Միկոյեան
« Այ" ճաւք բո րւլ էւլիմիւնբ
ոլա
չաօնաքլան
բնոյթ
չոլնի : Աիացեալ
ՆաՀ՚՚՚նւլներ
եկած
^ .գոլ
քու էէՈ
աաճաբին
մկք, որ քլբ պաբփակկ
Գուրլո–
/ , յ –
.,,ք,ձա կուլպո
անցնելու
Համար»։
Բա ,ց
թան,
Բրիսաոսի
ւլԼբԼէլմէէէնբ Լւ րորակ՚ից
միքա,,,,ա,ին
մո,մւ
էււ.ռաւքէոե..,ն սու ր ււ ւք ա ւււերր
՚ւլւլ ա քր1ւ
ւ1 ամ ու լր , ճու քն,,,ւււիիւ ռր եւ
֊է եո աաԼ 11 իլբ կբ շեշաեն թկ ^այս Հայր ,
էւր շոէէո նուրբ
քադ՚ոքաւլկէո
մբն
կ եւ
իւոբՀբւլա
քին
.ոմկնկն
րաբձրսէոաիւ\ան
մարւլբ՝ որ Ամերիկա
կ՝աքցԼլկ , Հին ր՛"—
րԼ կամն
Լ ր տԼսնե լու
Համար չկ
անշուշտ
եատէէէ 1.1
նմ ուն
^ւոմ
ո՚՚Ր՚ք ու քքեւն
ւ՚լաաււ էո1լ.ւււ, ւալ բբ
ւլ ա Աււ,րբ
ՀետԼւելռք
օսմ անեան
սուլթաննԼբու
կողմկ
ա II ո լ 111 ծ
ղ ո՛ր տւոր
ան ք։ււոք...ո Լ լի
Հբոէքարտակներուն
եւ առանձնա^.որՀնե
֊
բուն,
ինչպկս
նաեւ
կէէէթ,,ւլիկկ ել ռրթո —
ւոո քո ե կեէլեցինե րոլ
Հ ե ա 1լնքոլ.ոծ Հա -
մաձա քնութԼոէնւլ
, Հա լաստանեւո
քց աոա—
վէելէէէկուն ԼկԼւլ1ացքւն Երա՚՚՚՚՚՚/կմքւ
պաա
րիտրքոլթեան
Լնթակա
ք սուրբ
ւէայբե -
բուն
՚քկք
քք՚՚՚բ՚ւ կր ելիբաբկկ
3"ււք""ն
Հին
Տ "մ արր
, ոբ \՚,\ օր Լէո կ Գրք"1 "բԼ
"էն Տ "–
մարկն
Լեւբոսլական՝)
%
Այս
՚քեբքինր
\ա՜ին
բնղ ունուԼցաւ Պ"լ–
IIIIյ ոլաա րիաբքա
րանին ել
կողմկ I
ցի եբեք
ւքարէլտսլԼէոներ՝
ՆեբսեՀ
՚ք,Ր՚1՛
Ամկն
.ւլալւա,լայի մկք Ո՚ու"եր"ւն
յա
-
Փապռւճե".ն
, Վաղղկն
Գբպրբսլեան
եւ Ա–
րք՚ս
՚քբ՚լ • Շիր՚է՚՚՚նեան,
ր՚՚լ՚՚ր^՛
ալ Եր՛"––
ււաղկմի
պաաբիարք՚,ւ
թենկն
8 "Ր՛լ "՚նսէնեսէն
իշքսան,II թ իւննԼ ր ր
ք՚ԲՐ
է,լս,էւ,ճո,,ւ աքէ. ւքւոարման կր քսւյտաբա -
բեն, թկ աքս կրօնականներր
կուլւքնսւկից -
ներն են ՆԼբսոյԼ.ոն
Աբք՚ք՚ն,
նոյնսլկս ա–
մ ե բիկաՀպատակ
, ււր իբ Հակառ ակոբէլ
ին
Ե (""–Ա՛՛՛՛լ կ՛ք ի Ա ք՛ա բուն ութԼնկն
Ե՚լիշկ
Ե՜
թիէնբ
նաիէբնթաց
շունի Լւ
ոէն -
"/"՛ր՛լ
՛լու՛լ " ՛ ղ
ք՚՚՚լ՚՚ւթ
ք՛՛ն մբ շկ որ
ւլիոէակո,ն
նման
յաքողութիւն
մր կլւ ոլա —
IIIIIIՀքւ ճիշգ այնՕբբ երբ Անաստաս Մի -
կո քԼան Ա,մե/։իկ..ւ կ/ւ Հսանի։
Ա՚ասնւռլկա–
ներր յաա կան շա էլան կլ. ւլտնԼն
նաԼւ *>/՛/՛—
թ քա ին ծ.՚Հ՚ն բութ իւնբ մօտ մ կկուկէ ս թոն է
կիբակի
՚ւիշեբ
Լունիք
կր .լանուկբ
աւելի
քան
550 000
քիլ..մԼթր,
արէւին
ամկնկն
ոլիսկոոլոս
Տկբաէբես՚նի
կ"՚ւմկ
"՚մբաս
֊
մօաբ պիտի
էլտնուի
3"ւն"ւար
\ ^ ի ն
(140–
տանոէ,,.ծ կր իրբ Համ ա յնա,ք ա րասկ ր եւ
՛ւ՛ կր կ՚՚՚աաբկ
նմ ւն
մբ»։
ԽբուշչԼւի
ամկնկն
ւքսաաՀելի մար -
՚ՒԸ 1 "Ր Համա
յնա վար
կուսա
1լց
ութեան
20/"/֊
Հ՚"մաւլումարին
մկք առաքին
անւլամ
400-000
քիլոմեթր) :
ԱշխաբՀի
բոլոբ
ղիէոուննԼբբ
չեն սլւս -
Հեր
իրենց
Հիացումբ
֊. Ֆրանոական
Հե -
՚եսիլր
յր
կարղ մր Հ,
՚ւ՚՚յ՛
ւմ–
ւք.ո.որոլ.ոծ Յոբղանէէւնկն՝
31
Օդ ոստ .ին :
Կր կարծուի,
թկ Գալոլսէոեան
Լսլիսկ.
ել էէԼց ՚էարղաոլեանեբր
, ոբոն.լ ղկմ ,էր–
որ՚՚շում
տրուած
կ , կբ ռլատ -
՚ուոոււ ս.
քան
նեբ
րրաւ Ալեքսանաբ
Անանօֆի
, որուն
կանին
ՀՀնշակ»
կուսակցութեան
եւ կ
մբ
ո -
^Խ՚Ւ թուականկն
ի .էեր
Հայերս
Նոր
Տարին
քլբ տօնԼնք
Յունուար
մկկին
(.իո–
քսանակ
14/՛)
եւ Ծնունդ
բ Յունուար
.քե -
^ք՚ն
, ,իոքսանակ
19/՛,
ինչոլկո կբ տօն­
ուի
.ոա/լալին
այոօր
ԲԼթէլեՀկմի
մկք :
Այո տարի
մինչ
ւքԼնք ^ատիէլբ կր տօ–
բլլ՚՚՚լ՚՚՚ք
անՀատի
պաշտա
քււօսեցաւ
, կ."բեւ../ւ աոէոքԼլու
թիէն
ո էն ի : Բ" ՛ ղ ի
՚ոնա
Լ ս ա կ ան
•> ա րցԼրկ
րոնւյ մասնաւլկան
կ , Ա– Ա ի1լ,ւյԼան ա -
կքմ ի.ոծնի
մԼ բիկացի
,լ իլանաւլ
կ անե բուն ՝էետ
ոլիաի
քււօսի նաեւ
մ իքաւլւլո, քին ~.րսէտաէղ Հարցե —
բու
շ՚՚ւրք
:
Ա. Միկոյեան
Ուոշինկթրն
,լնաց
ուբ
Ե բ կուշ՛ս
բթի կկ սօրին աոաքին
առիթ
..՛ք
ոլիաի
աԼսնոէկր
Ա իուցեալ
(,սէ՝,ան,լնել.ու
Արտաքին
նաիւաբուբին
Հետ : Տբլբ"
, ոբ
մունքին
ղկմ "1"""՚""(՚""^>՝եեբր
Հբ,սաաբա1լած
կ նաե^ ճանշնան
ք՛ր/՛ կաթուլիկո..
՚Լա.լ.լկն Ա •բ ,
կքմի..,ծին կբ բնակի \Խ– Միութիւն)
:
ՏկրակրԼան
Եպիսկ • րնդՀակաէւակն
, կր
ճանչնայ
, իրբ կաթողիկոս
, ԶարեՀ Ա ./ւ ,
որ էլբ քէնակի
Լիբանոէն
^ Հնչակ»
/լուսակց..լթիլնր
Ե
/ " " " " ՚ ւ լ կ մ ի
նենք
Մ՚որա
29//>՚,
Երուսաղկմի
Ա. Յ՛" -
կոբեանց
Միաբանոլթի։
նր .լ.ո /ն կլ. առնկ
Մ ՚ ս յ ի " երեքին
;
կքմիածնի
օրոէ.ք.ւ/ցք. նորին Հետ կր պսւ–
բունակկ
նաեւ
ին աոմաբք.
Հ՛"յկակէոն
Ծնունդ.քէ ^ոլւլաիկ
ՏՀաւոիկ»
կր
Կ՚՚է՚՚՚^Կ՛
^րէկ ^րկր/՛՛՛՛
՛՛՛էք ՚" ՚^^ր ՚՛ -
՛լ՛քին
եոե ր՚լրոբղ
կե էքԼցակւսն
տօնեբէ
աեդր կբ .լրալկր :
Բռնակալութեէսն
օրե բուն , երբ "՚/"( ք՛/–
ուած կին ադւլա քին տօնե րր , Ծնունդն ու
^Հ՚ստիկր
, Համբարձումն
ու ՚Լո,րւլ աւք էոէւլւ ,
Աստուածածինն
ւ" Խ՚՚՚չր
Լ՛, միւս
ւոօներր
կրօնական ֊ ե կԼ ւլ Լ ցտ կանկն
աւԼլի
Հէսմա֊
Հա ք կական
տօնտքսւք բսւ
թ ե ան •> անւլււյմ
անք
ունկին :
Այսօբ
արեւ մոէ աքի քր իսաոնԼա
ք Լ ր -
կիրնԼրուն
մկք շսւտ անշուք
կԼրոլոէէ կքէ
ւոօնուք՛ , ՛լ /՛եթկ
աննշմ աբ
կ՝ ւէէնւլնի
Հւ,ւ լ -
կական
Ծնունդ
ր , երբ մէոնսէւանէլ
անիկա
՛լ՛՛ւ՛ւ""/
է՛՛էք՛ է" ՛՜Ր օրուան
մ ր , ինշ՚ղկ ս ՚"
յ "
աւ՛՛րի ՚
Տար՛"
՚ " ^ ւ՛՛՛՛՛ւ ՜՛՛՛՛ն ուր
Հոսան յւէ ն եւ ՀԼ —
տեւԼլո՚է
տե՚լական
աւանւլութԼան
, Հա ֊
յերն ալ իրենց
մասնակցոլթիէնւր
էլբ բԼ -
բեն
Լւրոսլական
Ծնունդին՝
ցայղաճաշի
էսրաի՚ճանքնԼրուք
եւ ԳեկաԼմբԼբՂ՚^ին
աշ–
ի,ս..ո"՚նքր
դ ՚ " դ բ 1 ՚ ղ ՚ ^ ^ լ " ՚ է
^Օ՚՚օո»
; Օքր.սնսաՀաք էլիանա1լսւնր
շեշտեց
թկ
Լու նիք
լուսն
ին Հասնի
էլամ
,,,նցնի ,
եբէլոլ
ոլարաւլանԼբուն
մկք "՛Լ յ՚"ք"՚(՛"–
թիէն կ։
7»՛"/"""/"»՝>
Ա քէլրն՚էտուբբ
առաքին առ -
^
թ ի լ
շնոբՀաւ որաէլան
ՀԼո.սւլիր մր դրէլԼց
Լատին
ոլատբիարքին
դիմած կ , ոբ միքա–
հք • Ա՚իութԼէոն
, շԼշտԼլուք
.
կ՝ոդքոլ - մակ 3"ր՚լանո՚նԼան
էքաո աւքտ
րոլթեան
նենք
ղ ք.առ ւննե ր քւ որ մ ասնաէլցԼցան
" ՛ յ ՛ ՛
՚լոբծքւն,
նման
ձէւււնարկ
էքբ մԼծ ք՛" քէ մ րե
կ անՀ ունի ծ անօթա
թԼանց
Համէոր
յ
ԱմԼբիէլեան
քաէլւսքաէլան
շրքանէոէլներլւ
,
էքիւս էլոէլմկ
,
էքտսքէՈէլ. են
իէոր Հ րւք ա
յին
այս նոբ յաքոդութենկն
ւլոր
է,՝որակԼն
ՄԻ5>ԻՆ Ա Ր ԵԻեԼք֊
^անՀոէնին
ֆիրլ Հ՚ " Ր պ ՐՐ » / ՛
^ ՚ –
Կբ "/"՚ ~
ՀանքԼն
,
ւլ իաաէլան
նա իւա րա րէւ ւթ
Լ ան
մր II տ է, .լծէ" մբ Ուէ,շ ին կ թ լ.ն ի մկք :
Ցիշենք
նաեւ թկ Բէնէս
կաթլ...նտ եղ ֊
րակտցնԼլաք
ի.էւր՝,րդային
Հբքժիոիկւ մա -
մօտ,
ոբպկս
ղի քնքուի
ԳալուսաԼան
Ա -
•ղիսկոպոոի
Լւ .քեց .էա բ,լ աոլե անե ր ու
ղկմ
տբոււէէծ
քտարման
Հբամանաէլիբբ
»•
Լ Ա Ր Ո Ւ ^ Ա Ծ Կ Ս Ց Ո Ի Թ Ի հ Ն
իր IIIրձաէլուրւլ ր
էլ անցնկ ր
ճս՚՚է՚ա
քք՚քք՛
էէ է ք , Շ ՚ " / " " թ օր Ուոշինէլթբն
ւքԼրաւլաբ
ձաւ : Ա՛ք Լ ր ի էլա ց ի
ծԼ բա1լուա.սէլ.սն
Հր՚^ֆ՜
րէ յ այս ճամ/ւո
ր,լ ու թ է. ան
միքւողւլ ա
յին
էորյ կ քին
մ ասին
իւօսէ.լէ է,տք քսւ յէոարա -
րԼց թկ
«/Հ.
ՄիկոյԼան
Խ– Մի"ւթեան
ա~
մկնկն
էլւսբեւոբ եւ ւոէլէլեցիէլ
մալււլն է» :
վարսէեա
<ձԲ՚"նաէքւ/ոէւբ» , որ միքասէքա
֊
. ւ.. . <. ո ւ
՚. ՛ւ լ
ռ II
մկ9 Համ ա ւնաւք ա ոնԼ ււն ու
՚ ՚ ՚
՚
՚ – ՛ " ֊ ՚ * (լ.
^էկ^ բրած
մԼէլնա թիւննԼբբ
ւոռաքարկեց
^
յ Լ I I
յին քաւլաքաէլանութետն
մօտկն
ծանօթ
^ ^
թ, դ բովէ ՄԱԿի իրտւասութԼան
արաբնեբր
րախումէւեր
ունեցած
են X
իէՈբՀբդայ/ւն
միակ
անձն է, պիաի աես -
. ^ ^^^^^լ^
յլ^^, I ..,,–լ,., ^ ն
Հրթիոր
՚ւ՚՚Ւր
^–՚/՛"* 4
իրի1լ"ւ"՚ն
՚չէմ՝ երբ .րդ–
նով
նաեւ
Նաքսո՚դա.
Այւլբն^աուբբի
լ, . ք^.^ա
Լ ր ր ա/ա.դա ր կղ
էլսւբղացին
բ"ղ՚"կ՚"արբ
1լ՝ սէր ձա էլէ, ւկ ին եւ ք"է"^"՛–
Հետ։ Ոշ մկկ 1լա..1լահ որ օ/.ա1լարղի .քր– Ա^լ
.^,լ . . ր՛
^^՚^
.
նէլ...րի սրաՀնԼրր
էլբ ,,լա րսլուէ ին : Մէկ
րւսք կր ոտնուի
«ւ/7,ծ»/./»/՚ւ
֊.անոիւդուէէբ
,
, , ՚, ,.
ւ ւ ^ Ւ I
Հ"՚ւԻ
սէոաննսւտծ
է : Ա օտ ֊.տրիւր
՛էիր՛"–
Ոէ1
ր
II– ք ք
՛ւ
՛ւ "՛յէ , եբկբին ալ պքէտի •.րէոմայկ , այգ
է1 է
՚եբլի՚՚ք՛
՝՚՚"Ր։1Ր • Ւս՚յղ
II ի՚՚՚ցեա/
քյա -
ԳաՀիբէի
մ ամ ուլին
Համ աձա
յն՝
Ի/՚տ
քի
էբրոյեազ նա/ւան
՝ ռ / տ ր
յ՚՚՚յ՚՚՚^՚Ի Ր"՛^՛ ^ • Ժ ՚ " մ ՚ " ն ՚ " կ բ
Լէլ՚սէՒ է "Բ
՝,ա1ւէՐւեււո ւու/։9 աււէւ ա ււա քւուիէ րւ1ւ ւ1/ւ բ
-
ւՐ7ւ> ա
^ «է « «
՚ է՛ Լ ՛Լ
1 / 1 1 1 1
1.1
.ուս/ւնր
ՄԱԿ՚ն
ք՚սնձնենք »:
.
ք ւ^
ւ
րքւն ."ք" ուէլդութԼամր
: ՏբԱ՛" ք՛"/"՛ա -
՚ / ՚
՚ ,
\
>
նէսւքաբներու
ղկմ որոնք «կ ու.լեՆ
տէր
՚՛
^
/ / Ր
է
ւս յ յ
«.1ունեյ>»
տոեւքւն
չուրք դարձող
10/"ք
Լ է I
ւ
*
՚. ՚– ք
.ւարԼէ, թկ Պերւք՚նի
Հարպք՚ն մէք Արեւ -
՚ ՚՝ \ք ,
/ ՚
ք
Լ
1ր.՚ն.,նիլ
յեէլափոի,ութե՚ւէն
, որուն –...ւմաբ
<•
/ /
/ /- / . /
//
՚քոլորաէլն է եւ .սռաքինբ
.չո բ մարղբ
շի ֊ I II Լ յ Լ է
^ ^ ^
II ոլտքր
աւ.է.լի քաււ ւլճոաւլաւ։ կ • Հւ1է.լ. օ–
.լ ունաւե լ.ր թ ո քլ ։./ի։ոքւ չա՚ոն որ
Պ է.
/՚//՛^
նեէլ էլացութեան
մատնուի» :
Ա– Մ իէլ" յեան
սլք..ոի յաքուլք."
Համո՚ւե,
էԼմ
Լ րիէլացինԼ
րր : Ա չ ոք ւքւէա.ււՀ կ
Կբ ւքոէբսւէ..ո II քւ լան 11111
Ա
իութիւն
Աաէլսէ յն
չմ
ոռնա՛ն
Ղէ՛
ք Հա յէլաէլան
Ծնուն —
ՀՐԱՆՏ -
ՍԱՄՈՒԷԼ
՚ " / * /
թբն , ՀբաւիբԼլով
50
Հ " ՚ ւ ի ,
ծԼրուէլոլ–\
Խ ՚ տա էլան , ԼրԼսւքաիւան
, էքատաւոր Լւ ճար–\
ււքէ..ո էք բւէ.է1ւ.էէ։լէա ւքք, ՛քր–
.ո.որա ր ո ւե ..ւուուլ կ ա ։ Բայց
ծԼբաէլուաա
-^1
կած է Ուոշինէլթբն։
ՄիացԼալ
Ն՚ոՀանղ–
կա՚\, մբ մԼլ.ժ՚.էծ է այս Հրաւկբր
, յ ա յ -
եերբ
քւռլէոքաւքսւբ
բնէլ ոլնԼ լութ
իլն
.քր տարարելռք
«Այ՛/
Հ՚՚՚սկեբոյթք՚ն
ներ -
Յ՚՚յՅ
կուաան
, բայց
Տբլբ՚՚ի
յայաաբա
-
էլայ սլիաի
բլլւ"ն
նաեւ էլնղաէլաՀտրուած
,.
րոլթիւննԼրէն
ետք .լմոլար թկ
Արեւ -
աքսւ.րոլւ..ծ , չարչարուած
ու
մաքրադոբ–
ւքուտքր տԼդի աայ ։
ծուած
անթիւ
մաբդոց
ու րուա էլաննԼ ր ր ՚
Ւ պատիլ Ա. Մ իկո յեանի մԼծ Հացէլե -
ինչո՛՛ւ
Համար
Հացկերոյթ
մբ չենք սար–
րոյթ մբ սարքեց
ամԼրիկԼան
շաբմանկա–
^ել, ի պատիւ
Հոլնղար
Հերոսնեբուն
, ուր
րի րնկերաէլցոլթեան
նախաւլաՀ
ձոնս -
էլաբԼլիկ
Հ բա
լի բԼ լնաե
լ Մ իկ" յեան բ ..
լոր
էլայ։
զԱիւոլաբ կլ Ե"մ» թեբթբ
քսիոտ
յարձակումներ
էլր ւլոբծէ
իբաքցի
Համայ–
ոչ
մկէլ աշիւաաա՚եք
թաւիած
էին» ;
Անղաբս,յէն
Լէլած
լուլւէ.լւբ կբ Հաստա -
տեն ա յ՛ս պաբաւլ ան թէ
էլո իւնԼ ր պա -
աաՀած
է.ն իրաքի
Համա քնա ւէա րնե
լաւ եւ
նաէ/աննԼ
I
՚ւլդա
յսաւլա
միքեւ
» :
կացութիւնբ
հ անր է
նա
Լ ւ Ա ոէ բք՚ո
յ
մէք , ուր Համ ա քնաւքար
էլուսակցութեան
կԼդր–
կոմիակն
.լա՚լանք. մուքոփ
ւ^*/ւ
ւլու -
մարելուք
ճշէլուծ կ իր սքաՀանքէ.եբր
( Իւ —
լքանի|>է) ,
Հեաեւեալ
ձեւ".է.
1 -
ժո՚Լ՚՚՚էրղ
աէքաբական
բնտ/ւութիւն^
ներ՝ Ա՛ Մ • Հ ՚է^ան սուրիական
նաՀան -
(Շարօւնա կ ա թի ւ նը կարդալ .Դ . էջ)
Fonds A.R.A.M
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...596
Powered by FlippingBook