HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 8

8 Ա Ռ Ա X
ԿԱՂԱՆԳԻ
աււթիւ–
չտեսաւ :
6աոաշ
երէ կ լ ս յ ս
" Ս ՜ Ա Ն Ո Ւ Կ Ն ե Ր Ո Ւ է
Օ Ր ՛ ՛ Ը
Լ Ա Տ
Ս ՜ Շ Ա Կ Ո Յ ԹԻ Տ Ա Ն
Մ"՚1"4.քլէ^
Տիկթ
Մի՚–՚/ի/ք1.ան
1.ք,1.ք Հա.
զար
ֆւ՚անք
կքլ Նուէրկ
Շւ՚՚ւարչ
Ա՝իսաք -
Լան
սրաՀին:
(Աաանաչ
Հհ(1""՚"՚իկն
) ։
Կչւ խնղլաւի
ծան ո լցան ել
Հչւամանատար
ՍՄԲԱՏ
՚ԲՈԶՈՒՆԵԱՆի
մաՀչւ : 3 ">–՚լա ր կաւո ր ււ ւթ իւն ա
այսօր ,
Շաբաթ
Ժամլւ \կ ֊աին
Վալ տը ԿրաՍ
մաաուոին
մկշ,
277*7/՛", ^1"֊ Սէն ժ ՚ ա զ է
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻԲ
Այւ՚լ՛
Տիկին
Աւքնիլ
ՊօղԼանի
մաՀուան
առթիւ,Լիոնկն
Պ– ճ՛ ՊաՀաաուրԼան
ւիո–
իսան ծագկեպսակի
Հինգ. Հասէէալւ ֆր • նր–
լիրած կ Տկ՚՚ինի
էոգքաաաիւնամին
է
ձ Ո Գ Ե ձ Ա Ն Գ հ Ս Տ
Պ– Տիգրան
Բ՝ագոյԼան
Լւ
ղալա1քնԼրր՝
ինչսչկ ս նաԼլ
ԱյւիաղԼան
Լւ
չ^աոայԼան
րնաանիքնԼրր,
կոլգան
ծանուցանել
թկ
" ՛ յ "
Ա՚1""^ւէ
՚
^ Ց՚՚ւնոլար
1959 ,
Ա • պա­
աարագ կ ն եաք , Փրաաո
յի
Հայոց
Աա
յր
եկեգեցիին
մկք , ՀոգեՀանղսաեան
պաշ -
աօն պիաի կատարուի
իրենց
"իրելի
1լն
"լ.
՚
մ օր , քր՚՚ք
, ՚^ ^րաքրոք եւ
մ
օրաքրոքագ–
ջկան
Տիկին
Վագգանււյշ
Բ՚ադււյեաՕի
( ծնեաէ Ա ամ ուկլեան
)
մաՀ ուան քառա -
սոէնքին
աոթիւ :
է*ր ,քէչ"՚աակր
յարգուիլ
րկն կր
իւնգրուի
ներկայ
գտնուիլ
է
ՊԱՏԱՐԱԳ
Տէոինի
Կրօն. ԸնկԼրտկցուիժիւնս
կր
ծանոլցտնկ
թկ , այս կիրակի
աոաւօա
մամր
8-30/.5՛
Ծնունգի
տօնին
աոթիւ
Ա.
պաաարագ
պիտի մատուցուի
աԼգւոյո Ս՛
քԼստոլածածնայ
եկԼղեցւոյ
ժ կք :
Պ. Յ Ա Կ Ո 9 Ի Կ Պ Ե Տ Ր Ո Ս Ե Ս Ն
Հաճոյքով
կ՝րնգունի
իր բոլոր
Հայ–
րենակիցնԼրր
,
որոնք կր վւավւաքին
գործածուած
(օքաղիօն)
կաոք մր
գնեչ
որեւէ վաճառանիշ
կրոգ
, մա–
նա լան գ
Կրնաք ապաՀ ով գիմել
իրեն , ծա––
խած
կառքերր
կաՈ.աքւյ>ի
Լն
,
կամ
իր , կամ՝
ԱԻՄԲԱյի
կողմկ : Նոյնիսկ
գալա֊
ււկն 1լրնաք ւլրտւոր
ւլիմԼլ
անոր,
սիրայօմար կրպատասխանկ
ր՚՚Լո
՜~
րին , ՀԱԱՑԼ՚Ն
3 • Պետրոսեան ,
ԱԼ
:
ա.
64-85, 70-66 61 ՏձԼ. 76-10
ԳՐԱՒՈՐ
— 3– Պետրո«ետ1ւ,
65, «ՍՏ
ՏԱԼ|ք1նՈ«0, «ՅՍւԼԼէՏ. Տ.& 0
Ներկայացուցիչն
է՝
Տ^^V^^6 օքք1շւ61 ճշտ ստաշտ ՏւաշՅ
34, ^V6,
ճօ
1յ Բօ^է^ (1©Հ^ԱԱտրտ
Րյոտ 17«
• Կ– Խաչի կԼգր
. վարշութիւնր Փա–
է՚1"ւ1՛
չրք՚՚՚՚՚՚ւ՛
մասնաճիւղերով
կր աօնկ
(ք.Մանա կնԼրոլ
Օլ՚ր» , Յունուար
Տ/՛*՛ (
մամր
15-18,
Աոսիկթկ
Աավանթի
թաաԼ–
րասրաՀին
մկք,
28 Րի>– Սէրւիանր , ւ1՚եր–
րօ Սէն Ս՚իշէլ կամ Օտէոն ;
Գե ղարուեսատկան
րամնին կբ մասնակ–
ցին
Ֆ– Կ– Խաշի
յ՚սիի
վարյարանի
Լբգչա–
խում բբ
, գեկավարութեամր ուսուցիշ Ա •
փաջեաՕի :
Կր ներկայացուի
ԳԳՈՒՄՒ
՚ԼԱ՚ՃԱՈ՚Ա ֊
ԿԱՆԸ : Պեր՛^ Պառաւ եանի ել ժիբայր Պ՛"–
լանդեանի
կողմէ :
Տրամախօսութիւն
Առնոլվիլի
^Անարատ \
Յգութեան»
վաբմարանի
աշակեբտնեբով
; ՝
Արաասանոէթիւն
0/՛՛ Անժէլ Գաթոյեա– •
ն է ։
Պար
Օր– Թերէ դ փէօշկէրեաՈԷ
եւ
վւսքրիկնԼր
Աըմենուհի Պագըընեանէ
եւ
Ագնիւ ք֊էօ^կէրեանէ :
Զուղերգ
է(»ււ1»ապեաեան
քոյրերու
կող­
մէ
։ Փոքրիկն
Արմէն Խաչիկեան
իր գբ-
1.արթ երգԼրով եւ իր ՀԼգինակած արտա—
ոանոլթիւննԼբով
է
ԿԱՂԱՆՈ– ՊԱՊԱ
•նԱԽԸՆԹՐԻ՝^
Ծ անօթ .-
Առնուվիլկն
օթօքառր
կր
մԼկնի
էք ամ բ Լբքլուքին Պ •
Նիկողոսեանի
իսանոլթ
ին առքեւկն
է
Ալֆորվիլէն
օթօքառր կր մԼկնի
ժ ա–
մբ
2-30/'Տ՛
Փլաս
Գառնոյկն
։
-
Շալիլկ
ն օթօքաո բ կր մե կնի ժամ բ
երկուքին
Փուէնթ տր
Շաւիլկն։
կ օ ո
ՏՕՆԱԿԱ՚ն ՕՐԵՐԸ Ա՛ՆՑԱ՛Ն,
(^ԱՅՏ ՄԻ Շ Տ ՝
Աչքի
աոքել
ունեցէք
Հետեւ Լալ
արեւելեան
սննգե գկննե բ ը ,
որոնց
լաւագ
ո յննե րբ , թտրմ բ , ու բագմա–
գանբ յարմար
գինեբով է
Պ Ա ձ Ա Տ Ո ^ ^ Ր Ե Ա Ն
Վ.ԱՃԱ Ո - Ա Տ ԱՆ
ՄԷՋ
ՊԻՏԻ ԳՏ՚Նէք–
246,
<՚"Ք V ^ ո ժ օ ա ^
2 0 , ՛ ք ս շ V ^ 1 I ^ ^ օ x
ինչ պ է ս արմաւ , պամիա , «եալան–
6ի տոլմա», յո ւնա կ ան, ,
ր ո ւ ր շի –6
ներ, պիպէռ, տերեւ, թահին
հ է լ –
վա, վ ա նիյլ , շռքոլա, նուազէթ– ,
լոգուս յ սագըգ , պրսւուսկ , սիրակ օ –
ղի,
(41-45 աստիճան) , երշիկ ,
կեսարական պաւ;սւրւ1՚սւ, ւսււաջնա -
կարդ ս ս ւրն, (գարավան Լմս գ գ ա) ,
համեմներ մահլէ պ , սալէւղ, ձիշ>ա–
պաւււղ , ամէն տեսակէ, ձէր–, քաշ– |
քավալ (պուլկարական) , ճերմակ
պանիր (ոչխարի
կ աթո վ ), ամէն
կարգի պահածոներ, գ ուս գ ուս, հ ե –
րիսա, կարմիր ոսպ, Հա լէ պի :
Միշտ Պահատուրեան վաքւաււաաունը
Արագ
սսլասար/լութիւն
ապսսլր —
րան^ւԼ բու աոաքմ
ան
Համ ար ;
Մի
՛ք "ոնաք
Պ Ս ւ Ս Տ Ո Ւ Ր ե ՍՆ Վ-ԱՃԱՈ-ԱՏՈհՆԸ
Ձ 4 6 , ռ Ս Ը 7 Շ է ^ Ծ 0 1 7 1 Տ
Ձ Օ , ք ^ Ս Ը
V I Լ Լ & I Հ Օ V
Լ 7 0 1 ^
17. քէԱ6 Ք16Ա6, 17 - Բ^աՏ (9«)
Հիմն ա դ իր - Տ նօր է ն ԳՐԻԳՈՐ ԹԵԻԱՆԵԱ՚Ն
Ճ Ա Շ Ա Ր Ա ՚ ե ԵՕ.Ր
Ֆրանսական ֊ Հայկական ել կովկաս–
եան լ^տիբ
կերակուրներ
(»Ա6 »ՅՐէ6Աք) ք ձ հ I տ - 8 6
յ ք լ . : 8 « Լ. 3 1 –2 I
ՇԱՆ
Զ*ԷԼԻԶԷԻ ՍՐՏԻՆ Վ ՐԱՅ
«6էքՕ : ք. 0. 800Տ676Ա
Հաճելի^ մթնո լ ո ր տ
^ ^ ^ ^
Առաջնակարգ
կովկասեան
խորոված -
ներ , ^շաշլիք^ ,
€քարսքի»
ԺԱՄԱՆաւԱՈՈՕՅ ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈԻ
Փ Ա ՐԻԶԻ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ
ՊԱօՏԱՄՈ1^Ն՝ք՚–ՆԵՐՈ1^
Յունուար 4
Կիբակի
, Ա.
պատարագ
ժամր
տասնին , յետ սլատ՚սրա՚լի
գոլրաց
գ ասա. բնգ անելա
թ իւն
իա բ՝. րւլ արանին
ժկք
քք • ԱաԼէիանոսի
աօնին
աոթիւ
Լլ ու–
բւորա/լիբ - քլիսասարկալագնէ,լալ
վկայա–
կաննե բու բաշիաւմ
։
Յու նսւար 5 ,
նբկուշաբթի
,
ճր՚ոգս՚լոյց
Ա
. \)՚ննգեան
եբԼքլոյեան
սէլիղբն
. ժամեր–
ւլութԼան
ժամր
1.>–30^*՛
լ"ալւ1՝աձայն Ա.
պատարագ, ժամբ
1
ւ ին ;
Յունուար 0,
ԵրԼքշ՚ոբթի
, Տօն Ա. Ծբ-
նրնգ/յ՚սն
, ժ ամ բ
ութին
, րագմաձա
քն Ա •
պատաբտղ
ժայ բ տասնին , ՋրօրՀնկք
ժ ա–
մբ
1
՚Հին , կր պատարագ կ Լւ էլբ քալաւլկ
Հա
լր ա պԼ ա ա քլա՚քւ ոլաաու իրաէլ
Ա ե րաի րէ
Եպիոկ–
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ։
ՅունոՆսւր 71
Ջորեքշարթի,
բ . օր Ա.
\)՝ննգ Լան , քիշատաէլ Ա ԼոԼլոց Ա • պատա–
բագ
ժամ
բ տասնին ;
X
ՇԱՒՒԼ
5 Յունուար, ք^շ
իքթում
,
ժամլ՚ւ
15–;՚,0ին :
:
() Յո ւնո ւ ա ր , Գ՚շ
Ա ֊ Ծնունղ , սկիզբ
յ
ժամր
8-30/՛*՛.
Ա՛ ՚ղաաար՚սզ
10/՛*՛։
)
Եբ՚լեցողութիւննեբր
/լր գԼքլավաբէ ե –~ ^
բաժշտասլԼ ա Պ • Ն– Աերզոյե՚ոն
։ ղ
X
ՊՈՄՈՆՒ
ԺԱՄԱՆԱԿԱ8ՈՏՑ
5
Յունուար
Երկուշաբթի,
ճ ր ա գ ա լ ո յյյ
Ծննղեան ,
սկիզբ
երեկոյեան
արարոզոլ -
թԼանց
ժամր
3*30/՛*՛,
Ա– ոլատարագ եւ
Ն՛"ի՚աաօնակ
4 "30^*՛ ՚
0
Յունուար
Երեքշաբթի
, ԾնոՆ&գ
Տեսան մ ե ր ո յ Յիոուսի փրիսաոսի ,
բս -
կիգբ աո աւօաե ա ն արար"զու–թ
ե ա նց
ժամր
7 ՚ՅՕ^*՛ 1
Հանգիսաւոր Ա . պատարագ,
ժ-ա–
մ, •I ասւս նին :
7
Ցունուտր
, Զ՚՚րեքշաբթի
, Յիշատակ
Ե ե ո ելո ց ,
ս/լիղբ աոաւօաեան
մտմԼր -
գութեանց
ժ՜ամր
8 ՚ՅՕ/՛*՛ ,
Հանգիսաւոր Ա •
պատաբգ
ժամր
տասնին
^ Հալ
ԼՀանգիստ
րնգՀ.
ննքեցելոց
ժամր \ I • ^ ն
։
ՏՕՆԱԾԱՈ–
Ւսիի Խ բ ի՛ք եան վա
րժ՜ ա ր ան ի
տօնածառի
Հանգ կ սբ աք.գի էլ՝ոլ1ւենայ
" ՛ յ ս Կիրաքլի ,
ժամր
\^ին , վարժարանին
մկք ։
Ց Ո հ Շ Ա Տ Ե Տ Ր
ԱՆՒԼ-Ռ
Հ– 3 ՛Գ • Ար-՚մ
ք.նթակ՚,մի -
՚ոկ ն ք,լՇ • Մ իսաքեան
խում բ ր
բէ՚՚լ
Հ • "՜
՛ւ՛՛՛ււ՛ հէԼ Հրաւիրեն
իրենց
շբք՚՚՚՚^ի
րնկեր–
ներր այս
Շ ՚ " Ր ՚ " թ ժասմբ
՝ձ\ին
, Պ"ւ՚" ՝Բո–
լոմ ոլի էլա րո րան
ին
հ անոիժ որճարանր :
/ 7 / ա ) 7 » ՚ / Ա ; / ՚ ա
;
Ֆ– Կ– Խ՚ոչի Ա "՛ր՛՛է յլի
մա,,նո,ձիւզբ\
Ա՚ոէնու/լնԼրու
օրբ էլբ տօնկ
Յունուար
11–
ին ^ ԱՀարոնԼան
ակու՚է՚բին
ժ կք
Գէ.,լուլաւէ.ոաոաէրոն բաժին
զոլբոցի ա -
շա
քլէ. լաւէւե ր ո ւն էլալւէ կ ;
Կր Հրաւիրոլին
ծնողքնԼրԸ
Լւ. բարե -
1լամնե ր %
Մուտքը ագատ է :
՝"^՝^11ՆՏՄԱ՝ԿԱՆ
ԻյՆՋՈՅԲ
Համ ա - Ջ"՚բ"անճազ
ի Հայր
. Ա իու -
թէւսւն
Լիսնի
մասնաճիււլի
րնաանե
էլ՚ոն
ք՛՛ն քո յքբ նոր աալաւան աո թ ի լ
,
այոԿի -
րաէլի էլկսօրկ
՚քեբք ժամբ
երկուքին
,
Յոյ–
նԼրոէն
սրտՀբ,
5 Րիւ ՊօնըփոԱս ;
ՏՕՆԱԾԱՌ
Վիկնի Ֆ՛ Կ՛ իք՛ մասնաճիլղբ
Աանոլկ–
նԼ լալ Օբբ էլր տօնկ ա քո Կ իր՛ս էլի
էլկոօրէ
՚Լ^Րք ^ամբ երեքին,
Ակրքլբ
կաթոլիքի
սբաէքէն
մէք, Կ՛ հյաչի երեք
ւլ՚գբոցնեբու
ու շաէլէւբտներուն
կողմկ
ե ր՛լ , արտասա -
ն ութ
իլ ն , ման էլա էլան վւիէս մբ ե րէ, ք ա -
Ր՛՛՛Ր •
Փ Ս Ր Ւձհ
ա
ԱհեՏԱՐՍՆ. ե Կ ե Ս Ց Ւ
8 եւտ, Տսշ Ժքտ 76քՈ6տ
Մ է թր օ Փ ո րթ Մայե օ կամ Շամվւէրէ
Աքս Կ ի ր ա էլի առաւօտ : Կր քսօսի
"լ ատ -
ուկլի
Աիսլետն
: V»/"
իժ՝
Ասաու ծոյ հւսւա–
աար մո ւթ իւն ր :
Ն՚՚յն
օրր
Ժ ամ ր
15/՛*՛
Կաղսւնղի ծաււ :
" կ Ը ՚ Փ Ն Տ Ռ Ո ՚ԻԻՆ
Պ– Պօղոս Հաբիպեան
Լոր մեէլնած է
Փ՚"րք"ւէն)
էլբ իւնղբկ
Հետեւեալներէն
ի -
բէ։նց
Հ ա ս ց կն Հագորգե
լ.
Տ^քԱւտ V » V 3 ^ 0 V ^ է ^ հ հ
Տքքօւ», Vօս§օտ1^Vւշ
Ղ^աղմբգարացի
քւքն/չօ ձելաաեան
ԼՊուէ–
նոս - Ա քբէ"
) I
՚Լւսնթաբոսցի
Պօղոս
ք^քա –~
տրքսեան
ԼՊուէնոս
Այրէ")
1923^*՛
Պէ/֊
բութկն
Հաբ՚սւային
Ամերիէլա
մեէլնած
են։
՝ ՚
Ղ^աւլմ։լա րազ
ի
Համ րարձո
ւմ
Ենովքեան
(լուսանկարիչ,
Մարսէյլ)
:
1 Ա 1 1 Բ Ա Ւ Ս 1 հ Ո Ո
ե Լ Ե Կ Տ Ր Ա Կ Ա Ն
Ս Ծ ե Լ Ւ Ն ե Ր
8 տ ո ւ
ւ « ն ւ 0
" Ր Ո Ո € 6 Տ Տ "
, Մ՚ասնաւորարար — ֊ –
Կ Ի Ն Ե Ր Ո Ւ
ՀԱՄԱՐ
պատրաստուած
մօտէլը
ւ ւ տ ա ւ տ ւ ն ւ օ »
" Տ ս թ 6 ք 6 0 "
Ա մ է ն է ն
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒԱ^^Ը
Իոլոր պիւտճէներուն
մա տ չ ելի ՄՕՏԷԼ մը
Ա Ն Ն Ա Խ Ը Ն Թ Ա Ց
ՅԱ.^ՈՂՈԻԹԵԱՄԲ .
Տ 6 ^ V ^ ^ 6 Տ ^ Օ I ո ^ ո 6 ^ ^ ^ ճ ս x
1 ( ^ տ օ ւ ւ տ
1 1 2 6 շ է է 1 ց ս 6 Տ
12 Տ ա ք Տ ճ օ ս Զ է ճ V I I ՐԶՈ տ - ց տ
Օ ս Յ ա տ
Տ օ ո ց օ ս է
8 0 Բ Վ
0 0 Ս 1
\
Տ6ո1€6տ ^օ ա ա ^^^^Յս x : 40> 1^ €ՅՈ6Եւ€ք6–51ՁքՏ6ա6
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...596
Powered by FlippingBook