HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 12

(5 ս (Ւ Ա X
ԱորւլաՆա՚ււի
. « այււ րոլորի%
դ1։մւսնսէլու.
Հ ո։ մա չ։ ՚
ու ռ ու նւք
ոլ ու յ։1 ա է։ի
օկ ն ո է.թ Լ ա էւ
ոչկւոք ա՚եինք
»
1,։ա1Ո։ 1լո։ ։լ էււ ։լ թ ու ւր,, ,,, ր ր .
Աք,,ււրուկո,ն
,ոչի,ուրՀ(ւ
՛Ր՛ րքին
ուն -
ցուէչո,րձԼ
րու՛ե ,ոոիթո։ի
֊. I. ո,1. ւ Լ ո,լ
Հ ,,, , ^
ո, Լէչշիո ր էլր արոէի
11 ։լ ի ոլ ո։ ,։ ո ի
՚էՀք
յ ,՜)0
Հսւմո,յնւու1ուրնէ.ր
ձէ,րր,ո1ր,,լո։ ահ է,ն ,
Աուրիոյ
՚ք՚Հք՝
"՚՚-ելի
ք՛՛՛ն
է՚՚՚րի՚ր
Հ՚՚՚լի
/1/ալէա
Պկ՚թ՚՚՚շ
յւոքուլուծ
Հ
1'ր՚'՚ք
՚/",՛ -
ւ՛՛ւ՛ւ՛– Ս "՛ւ՛ւ՛՛" - Լիւ՛՛՛՛ն՛՛՛ն
ու,,հւք,,,նր ւիաԼլ–
III ահ I, : Պ ւ՛՛՛ւ "I""" է ՛քէ ք
ձ1,րր
III Լլալ,,, ,,ւհ
Լն ութ
Հ՚՚՚ւի
(երԼլուքր
էլի՚ե \ ,
որւ,նբ
քլ՚ոււլէի՚ե
օգլ՛
Հ՚ոնԼլ
՝1՝է լ՛քի՛ րի նւո։ իէէ ոււլի^
նԼրր։
ԻրաքԼան
մայրաքաւլաքի
՚/երքին
էլռիւնԼրուն
Հեաեւանքով
՜\՝ձ Հ՚՚՚լԷ
ոպան–
նուահ– Լ՛ քոան
ու րիշնԼր
վ ի րաւո
րու
,ոծ
Լն :
1Լր1ւ
I էէլԼան
Ղ՚է,լււէ՚անիո /
,իարէաէ,լԼւո
Կր "թ՛ի
՛՛լ Ղ""՝>իրէ ոլիաի
Հ,ոոնէր
կիրակի
օր , ի"կ Ի"""է1"՚.1
՝Լ"՚րէասլէ,ա
Ֆ՚՚՚նֆաէւի
ԼոԼ րէ-քշ ՚ւ՚թլ՛
Մ Ա Ր Ս Է Յ Լ հ Մ Ա Յ Ր Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի
ԺԱՄԱՆԱԿԱՈՈ-ՅՑ
(I •
ՆՆՈՒՆԳԻ
(> Յւււ(ւււււս|ւ . Օյւեքշաբ լ» |ւ ,
յամԼրւրււ–
թիւն Ս՛ Ծնունդի
Լլ ս • ււլւուոարաւլ
,է1 "1–
մր
8 - 12 : .
10 Յ ո ւ ն " ՚ – ՝ ս ր , օարաշյ ,
ճ ր " " լ ՚ " լ " յ ղ •,
աոաւ օIII
,
մամԼրւլ • ժամր
8 ՚ՅՕ ,
ԼրԼԼլ •
Ժամ1ար,լ.՛ ել //. ոլաաարաւլ
ԼւրԼլււԼռ իւոլմ
ր՛՛՛է, ժամր
4*է>0։
11 Յէււնսւար. Կիրակի.
Ս– ՆՆՈԻՆ՚հ
.
Ս . ոլաաարաւլ ,
րաւլմաձայն
/,ր1լւ,Լ,ւ
խումր՛՛՛ք
,
Զրօր֊էնէ ք
,
֊,ւ,ւլե՝,անւլ ք,։,ա Մ է՛–
Ո-Լլու/ք։
,
Ժ ամր
8 - 12 :
X
կքմիածինԼ,
ն սաացո, ահ
Հ Վա(|գէն
Ա • Հայրապե ա
Հ ա յ ո ց
պատկԼրաւլար,լ
էւա,,ւար ՝է,,ւաորր;
՚իիմէւլ
Լէլ1։ւլեւլի
ԳՈՌՐՆ՝ ԿԸ ՓՆՏՈկ
Հ՛՛՛ք
օրիորւլ. մր ղրաոէւնԼաԼլի
ւլորհ՜ էլր
փնառէ
( սթէնօ - տաք թ֊իլօ I
Լլ՚՚՚մ
իրլ՚Լւ
ւք՚սճաո
որւլ ու՝, քւ
:
Գիմ է. լ
֊ – «3«/ո*/»^»^
ւքար*,,ւ թԼո,ն
ւլրաւոր :
" Մ Ս Ն Ո Ի Կ Ն ե Ր Ո Ի
Օ Ր ՛ ՛ Ը
• Կ– Խաշի
կԼ,լր. ւքարլո, թիւնր
Փ՚ս–
I՛ւ՛՛ւէ 11՛ք՛՛՛՛՛է
՚ք՚ոոնս,ձիլ,լէ.ր,,,ք
Լլր առնէ
(է^Ա՚անուԼլնԼրոլ
Օրր» , Յ՚՚ւնուար
Տէ^՛
ւ
ժամր
1.՜>–1Տ.
Աոոիէթէ
Աովանթի
թ ա ա ե —
րաոր՚ոՀին
մէշ,
1>Տ 1'իւ Սէրփանր , մ ե ր –
Սէն ւՐիշէլ կաՍ՛ Օտէոն :
ԳԼւլարա ԼոաաԼլան
րաժնին
Լլր մաոնակ–
.լին
...
Ֆ • Կ • Խ՚՚՚չի
Ի՛՛ք՛ի ւք՚որժարանի
Լ,րւլ չ՛"–
քաւ. մրր , ւլէ, Լլա ւք ար ութէ, ամր
,ււսոլցիչ Ա •
՚ւ՚աջհանի :
Կր նԼրէլայացռի
ԳԳՈԻՄԻ
՚ԼԱՃԱՌԱ ֊
ԿԱՆԸ։
Պէ՚րճ Պ՚ոոաւԼանի
Լւ ժիր՚".էր
Պ"՛–
լանւլեա՚/ւքւ
Լլուլմէ :
Տ լ՛՛՛՛՛ք "՚ք՚՚ՕԱ՚՚ւթ
ի՛ն
Աո՚հ 11 ււք ի լ ի
Հ^Ան՚՚՚րա"՛
Ա ւլ ո ւթ
Լ "էն»
ւք՚որժար,,ւնի ա էՈ, ԼլԼ. րա՚եԼ ր ո՛ք :
Արաաոանութիէ֊ն
0/՛՛ Անժէլ Գաբոյե ա –
նէ։
Պար
0|ւ– Թերէդ
՚Օէօշկէրեանէ
Լւ
ւիոքրիԼլնԼր
Արմենուհի Պագրրնեանէ
Լւ
Ացնիւ փէօշկ էրե անէ ՝ :
Զ"լ՛լ Լ՛ր՛/
՚նահապետեան
քոյրԼր,,,.
Լք՚ւ՚լ–
՛քէ : Փ՚՚քրիԼլն
Արմէն ԽաչիկեաՍ
իր ՛լր -
ւարթ
ե րւլ Լ լա՛ք եւ իր ՀԼ,քինէէւէլած արաա–
,, ա ն ութ
քւլ ննԼ ր՛՛՛ք
է
ԿԱՂԱՆ՚ւ՛ ՊԱՊԱ ՚
՚եԱհէԸՆԹՐԻք՛;
Ծանօթ
Առնոլվիլէն
օթօքոէոր էլր
մեէլնի
ժամր
երԼ/ուքին Պ֊
ՆիԼ/ողոսԼանի
իւանութին
աոշեւէն
։
—-
Ալֆ՚՚Ր՚քէւէ^
օթօքաոր կր մԼԼլնի
ժա­
մր
շ–;յօ/՚>՛
Փլ՛""
Գւ"ոնոքէն : ^
Հ^աւիլէն
օթօքաոր
կլ. մԼԼլնի
ժամ/՛
Լրէլուքին
Փ"ւէնթ ար Շ՚ոէիլէն
:
ՆՈԻԼՐ
Տէր եւ Տիկին
Փ՚""/"ւճԼ,.,ն
էլր
նոէիրեն
Հաւլար
ֆրանք Ֆ • Կ • հ)՚"չին եւ Հէուլար
ֆրանք
Հա
յ կարմիր
իքա չին
իրենց
աղւլա–
էլանու~էիին
Տիէլին
Ա^լասլի
ԱմսարԼանի
Օ՛ա՜, Ոէ.ա՛ե աէէթիէ. , ւիոքաէէն հ՜աէլկե սլսաէլի
յ
Աաանալ
^Տ""""ք»էն
։
ՏԵՍԱհ
1 9 5 9 Ւ
" Գ Ո Յ Ա մ Ա Ր Տ "
Օ Ր Ա Ց Ո Յ Ց ֊ Ա Լ Պ Ո 1 ք Ը
ՐԱՏԱՐԱԿՈՒՒԻԻՆ
Հ ֊ 3– Գ–ՆԱՐ ԱեՐԱԻՆԳԻ
ՄԱՐԱԷՅԼԻ
ՇՐՋԱՆԻ
ԸՆ ՏԻՐ ԹՈԻՂԹՈՎ. 13ՄԵԾԱԴԻՐ Է^՚>.ԵՐ
սքեղ նկարներ , մ ե ծ մասը անտիպ : Գրական եւ պատմական նիւթ-երսվ
ճոլս րո վ անդ ա կ ութիւն
Ե Ղ Ս– –9. Ա Ր Ո– Ե Ւ
Գ հ Ի Ն Ա Ի Ո Ր Կ Ո Ղ ք՝
սցաւէիկ
իւնամքուք ել ճաշ"էքլ,ււք ոլաւորասաոէ
,,ւհ՝ ա լս
ՕրացՈյ<յ—ալպ1ւմր
սլիաի
էլաւլմէ
Գ՚՚՚Բ՚լ/^
՚էէմէն
Հաք աան :
500 ՖՐ ԱՆՔ
Ա յժմ է ն ապահո վ եցէք ձեր օրինակր
Իդի
Հ.,էմար դիմել՝
աաաւ
տ.տատւսւք, 51, «06 յւօոտԽսք–|6–քոոօր, քյ\ատ–66
ՄԱՐԱկՅԼ—
Ա– –ԲՎօսէյԼան, 2
Րիւ Պերնար Տիւպ ա ա :
9
Մ Ա Ր Ս Է Յ Լ
մ ՈհՐ Ա Տ Ռ Ս Փ ՍՅԷԼ ե ՍՆ ՆԱխԿՒՆ ՍՇՍԿ ԵՐՏ ԱՑ մ հ Ո հ Թ Ւ Ւ ն Ը
Կը ծանուցանէ թ է տարեկան իր
Պ Ա Ր Ա Հ Ա Ն Դ Է Ս Ը
Տ եղի պիտի ունենայ
31
Ց՚՚ւնուար
, Շարաթ
՚ լ ի չ ե ր ,
•Ւ֊լիւպի մ է յ
Տ
I
^ օ յ ^ ^ x
20, ւ^ԱՔ
ւ ^ Օ ^ ^ ւ շ ^ 1*3ք1տ 8 ՛
ա Հ ա : աճշՀշԽշ
: ՕԲէ.
67-77
Համաձայէէ
ինթՈԼրիստի
Հետ ստորա -
ւլրահ– ոլայմանագրին
.էւէ՚կն/^ն էլար^ ժա -
մանակէոմիիցին
ԾՐԱՐՆԵՐ, ԿԱ
ՅԱՆՍՆԷ
Խ– ՄԻՈՒԹԻՒՆ :
Աո-աքնաԼլար՚լ
էսսլր՚սնքներ , թէք"թիլ
, Հաւլուստ
, ներքնաւլգեստ
մաաչԼլի
էլիներո՚ք, տաք Հաղուսաներ
, լալ փիրէնեան
րոլր/լէ
, Նայէըն
ղոլլսլայ
ել
ամէն
աեսաԼլ ապրանք
է
Տ.սՏ"է/"որէլներուն
արամա։լրութեան
տաէլ են , մեր
դրասենեաԼլին
մէք X
Րոլ"ր
է^"՚խքեբ(Լ
(մաքս - ասլաՀռլաղրոլթիլն
եւն.), ծրարներուն
գիներուն
մէք
Հաշուուած
են , սաացէէէլր ոչ մէկ .Լճարում
1լ՝րնէ, ծրարներու
յանձնումը
ապաՀով՚էւած
է եւ ստացողին
կոգմէ
ոտորագրոլած
։
Ատացագիրը կբ ՚ լ բ ՚ լ " Վ
" ՚ ^ ղ " ղ է ^ •
ք*«ւց է ժամը ՕէՕ 12, եւԱ է ճ
18-30
ք ո 7 0 1 6 ք Յ է ս ւ է ժ 6 1 1 6 ո տ 6 ւ ց ո 6 տ 6 ո է տ 6 է Շ շ է 3 1 օ ց ս 6
ԺԱՄԱՆԱԿԱ8ՈՅՑ ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈԻ
Փ Ա ՐԻԶԻ ԵԿԵՂԵհԻ(13
ՊԱՇՏԱՄՈԻՆ՝1*֊ՆԵՐՈՒ
Յունուար 5.
ԵրԼլ՚՚ւշաբթէ
,
ճրագալոյց
Ա . \քննւլ
է, ոէն ե րե 1լէ1 քե ան սէլիգբն
. մ ւոմԼր–
էլութէ..։ւն ժամր
1.>–1էՕ/ւ^
բաւլմաձայն
Ա .
ոլաաարւսգ. ժ՚սմբ
\Ղին
Յունուար (1,
ԵրԼքշտրթի
, Տօն Ա. Ծբ -
նբնէլԼոէն , ժ աւէ լ, ութի՛ն,
բաւլմաձայն Ա–
պատաբսւլ
ժամր աասնին
, ՋբօբՀնէք
ժա­
մր
ւ՚Հին , էլր .ւլ,ւ,աաբագէ եւ էլր
քարուլէ
Հա քրաոլԼ. տաէլան
ոլա,ոո լիրա
կ Ա Լրուք բէ
Եպիոկ.
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ։
Յունուար ՜.
ԶոբԼքշաբթի
, Բ . օր Ա.
Ծննէլ/ւսւն
, յիշատաէլ
ՄեոԼլոց Ա • ՚գատա–
բագ
ժ՜ամ 1Ո11 ր աասւ
ժ ամ I
էնին :
X
ԵԱՒՒԼ
5 Յունուար.
խթում,
15–։50ին :
0 Յո ւնո ւ ա ր , Գշ • —
Ա. Ծնունգ , սկիղբ
Ժամբ
Տ •–՚0/ւ՚5՛ ,
Ա. պաաաբաւք
\է)ք.ն :
ԵրդեցռլութիւննԼրբ
կբ գեէլաւքարէ ե -
րաժշաապետ
Պ • Ն • ՍԼբ՚լոյԼ՚ո՚ն
։
X
ՊՈՄՈՆԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
5
Յունուար
Երկուշաբթի
,
/ճրագալոյց
Ծննդեան ,
սկիւլր ԼբԼկոյԼան
արաբուլոլ -
թԼէանց
ժ.ուքլ. 1\–՝ձ^ին , Ա . սլատար.ււ,լ ել
Ն՚՚՚ի՚ս՚աօնաԼլ
\ –՚ձԱին :
6
Յունուար
Երեքշաբթի
, Ծնուն գ
Տեաոն ւքեըոյ Յիււուսի ՝ ք ՚ ր 1 ՝ ՚ ^ ՚ " " " Ւ » ք ~
կէ՚լբ աո սէէ ՕէոԼան .որ՛"ր ոգէ.լթԼ .ււնց
ժամբ
7 ՚ՅՕ^^ ,
Հանէլ իսալոբ Ա • սլատ՚սրաւլ
ժա­
մր տ.էւսնին ;
7
Յ՚՚ւնուաբ
, Ջորեքշարթի
, Յիշատակ
է) ե ո ելո ց ,
"կիդբ տռաւօտԼան
ժամեր -
ղոլթԼձ.ււնց ժամբ
Տ "30^^ I
Հանգիսաւոր
Ա •
.ւլատարգ ժէոմբ տասնիէւ ,
Հէէւլ ԼՀանգ
իսա
բնդՀ.
ննքեցԼլոց
ժամբ
1ւ–45^1՛։
ՆՈԻկՐ
Ֆ՚Կ–
նէաչի
Պանեէոյի
մ.սէ,նաճիւգր
^5»
որՀակալո. թե ա մբ
ո ւո աց էոծ է Տ իկի՝^
Մաննեա
կարաոլեէոեանէ
1500
ֆրանք ,
Պանեէօ,
իր թոոնիկին
Վարգերէսի
ծր -
նոլնէլ ի ու.լ,,.ւխ .ոո ի թուք ;
• • • • • • • • • • • • ^ ^ • • ֊ • • • ^ է " » » ^
ՎԱՐՁՈՒ ԱԵՆԵԱԿ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ
Հ՛՛՛ք ոլսո,նէ,ղ
.էր սենեաէլ
էլբ փն.ոոյէ Հայ
բնտանքւքի
մ լւ մօտ : Գիմել
գրաաուն
Հր—
բանտ
Աաւքուէլեան,
Տէ Րիւ Մօսիւէ լը
Փրէնս. Փւպփզ (6) :
Հեռ.
Տ"՚նթօն
88-65։
Տ է շ
ք ք Յ Ո Ը € - Օ Յ ա ք ք օ ս ռ
խ Ա Ր Բ Ո Ի Թ Լ Ե Ս Ն
Ե ՚ Ն ք ^ Ա Յ Ր Ն Է Ր
24, հՍԸ 0՚Ըք4նհ1Ը(4
կր փնտոէէն
Հաք
Լ լ,ի,ոասաբգնե
բ Փ"՛ ՜~
բիդէ գ բասենԼակին
Լ լ Բամէ բոլնի
իրԼնց
քոնթուարնԼրուն
Համ ար : Գիմել
անձամ բ
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈԻ
ՕՐԸ
Ֆ– Կ՛ հէ՚ոշի
Մ՚՚՚րոէյլէ
մ.ոսնաճիւ.լբ
Մ՚ոնու
ԼլնԼ,րւ,է. օբր
էլլ. տօնէ
3՚,։ն,,,էւ,բ
ին , ԱՀարոնԼան
աԼլումբին
մէք
ԳԼ. ղարոէ է, ոաաէ/ան
բաժ
ին
ւլ ՛՛լր "՛յի ա -
շաէլԼ։բ,ո՚1ւԼ.րու՛ե էլուլմէ^ :
Կր Հրէսլիրուին
ծնուլքնէ.րբ
է,,.
րոէրե -
էլումնԼ ր :
Մուտքր աէլատ է :
ՆԿԱՏԻ ՈԻՆեՆԱԷ
Ֆ. կ. Խաշի Կեղր. ւքաբշոէթիէնր Փա -
է՚է՚Լէ
ձԼ՚ն՚՚^՚է
""""I՛ մաս՚հաւՀի. գերռք Լլբ
տօնէ կաւգո
յա
Խւոշի
օրբ,
12
Ա՛ղբ իքին,
Աոր.գոնի
մեհ ամփիթաաբոնին
մէք :
ԿԸ ՓՆ Տ Ռ ՈԻւ ՚Ն
Պ • Պօէլւէէէ Ղյ՚՚րէ՚՚լԼան
I
որ ւքԼԼլ՚եոէծ է
Փաբիգէն)
Լլբ ի՚նւլբէ
Հ ե աե ւե ա լնե բ էն ի -
րԼնց
Հսէ,,ցէն
Հտգորէլել.
.
ՏՅքԱւտ VօVՅ Ո ՕV ^ է ^ հհ
Տշքյւտ, \՚օա§օտ1յ\–16
՚Լագմբղարացի
Խ^կօ ճելատեան
ԼՊուէ–
նոս - Այրէս)
, %անթարոոցի
Պօէքոս ճր -
աըիէեան
(Պուէնոո
Այրէս)
1923^Տ» ^ ^ 7 ՜
րութէ ն Հ,ո,րէէ1է ա լին ԱմԼւրիԼլա
մ ե Լրւած
են :
*
Ղ^ւ,,,լմ,լ.ոլւացի
Համ րարձո
ւ մ Ենուք քեան
( լոլսսւնԼլարիչ,
Մ՛՛՛րսէ
յլ) է
էւէսմ գրէ
Բ»0. 82-38
Հա ս տ ա տ սւրիւնը արդ էն հրապարակ
հանած է իտալական վերջին նորա­
ձեւ րարակ կռունկները՝ կատարե­
լա գ ործ ու ա ծ
ձեւրնկալ
նի ւ թ ե ր ո ւ
(մաթիէռ
փլաոթիք)
եւ ալիւմին -
իոմի միա ց ո ւմո վ :
ԲԱՐՋՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝
50- 55 - 00
65 - 70 - 75 - 80 - 85
(նմոյշներու
ձրի
սսլսէսաբկոլթիւն)
:
14.6Լ0. I « « x ա ^ նօու(ւ. VIԼւէյՍ^^ - տտւ«€
161.։ 114 33-38
» 15-36
ւտԾՈէոճ
ՏԱՐ 1&Տ բք6Տ56տ
ճս
յօսատւ »յ\Ո;\7Շ11
17. ՈԱՇ Տ16Ա6. 17 - Բ^աՏ
(9*)
1959 ՅՈՒՆՈԻԱՐ
1էՆ
Աճապարեցէք ձեր նուէրները դրկել Խ– Մի ո ւթե ա ն ձեր տդզականներուն :
Հա ս տ ա տ ութիւնը սկսած է շւստ նպասաաւոր պայմաններււվ կատարել դէսլի
եյ. Մի ո ւ թի ւ ն ծրարներու ա ռ աքումը ;
Գ Ի Ն Ե Ր Ը Զ Գ Ս Լ Ս Պ Է Ս Ի Ջ Ա Ծ
Է Ն
Գիմեցէք
մեր նոբ գիներբ
ստանալու
Համար,
ւլրաւոր , ՀԼ^աեւեւոլ
Հասցէին.
Տ 6 ^ V ^ ^ ^ € ճ տ տ Շ օ Ա տ Բ օ տ է ^ ս x
1 0 , Տ ս € Տ է - Օ ս շ ո է ա ,
Բ ձ ո տ 1 0
էլամ Հեոաձայնել
֊ ^ Ո .
40 72 ^ 50 83
մՒշ տ Ե Ր Ւ Տ ս ս ս ր դ Ա Ն ս ւ ո հ ^ ս մ ս ր . մՒէ;տ Ա Ռ ո ւ Ջ ս ՚ Ն ս ւ ո Ւ ա ս ր
Ա Մ Է Ն Տ ԵԴ– Փ Ն Տ Ռ Ե Ց Է Ք
ՀՐՈԻօԱԿԸ. որ կը պատրաստուի շուշմայով
(սուսամ)
եւ շաքարով,
առաջնակարդ սնունդ մըն է, կ ա ց դ ուրիչ ՝ շնորհիւ շ ո ւ շմ ա յին , որ
Արեւելքի մ է յ ծ ա նօթ է նաեւ հինէն ի վեր,
ի ր հրաշալի բսւժա կ ան
յա տ կ ո ւթիւննե րո վ , իր երիտասարդացնող տարրերով ,
Արեւելեան ժողո վ ո ւր դնե ր ո ւն եր կ արա կ ե ցութիւնը
ա ր դիւնք
է
Հ է լ վ ա յի եւ թ ա հինի (յոր ծ ա ծ ռւթե ան :
Այսօր Արեւմուտքի
մ է յ եւս բժշկական
հեղին ա կ ո ւթիւննե ր կը
հաստատեն առայնա կ աբդ այս սննդանիւթին ա րժ է քը :
Տ է 6 6 0 Տ Ր 1 1 0 1 1 Տ (ԵԻՐՈՊԱՅԻ Մ Ե ա Գ Ո Յ Ն Ա Ր Տ Ա ԴՐԻՉԸ)
2 ,
ւ ( ս 6
ւ օ ս ւ տ
^ ւ տ է օ ^ ո -
^ Յ է տ 6 ւ ւ ւ ւ 6
Fonds A.R.A.M
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...596
Powered by FlippingBook