HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 16

4
6 Ս. Ռ Ա X
>1թ> 1.1 հդէպաակքն
նաՀանդին
մկ9 մէ -
կակա՚ւ,
/.////.Հ/"/՛"/""*՛
՚ ՚ ՛
կԼ՚ւ
րոնական
1–1՚էւ"1"1 խ"րՀ("1ւ"1""՛՛՛
՛հ՛ կ"»ւմ1դւ՚ւ֊ Հա -
մար
, ./Լք՚ջթք
" / / " " / ՚
՚/ք""/Ի
՚ ՚ ւ ՚ Կ ր Բ
ււլաչէոպանւէւթեւ"՚1՛
՚՛ ՚
1"1"1ւաքէ% քա,լաքա~
կան,,ւ թԼան
Հող,ւյԼ(1ով :
՛ձ
(ք՚"՚/՚"Լ("1
աւէաքւական
աղա աու. -
; յ • - -
կապելաւ
ամքւաււրւ։ր,,,1՛
իրավէԼաէւ
Հ ան ր ա պ Լ ա ո ւթե ան
Հեա
4
կապերու, ամ րա Ոքհւէ ո ւմ՝
/(/ • Աէւոա–,
թեան
, Զւ՚ն ՚" սա անի
եւ.
ր՚հկե րւիս րական
րոլոր
երկիրներու. Հեա :
5
՚Լճոական
՛ւ իմաղ րոլթիւն՝ ամե -
րիկեան
աշիւարՀ ակա
լութ եան ել ՛չ՛՛՛ւ ե -
րու
ն ՚.
(>–~ 1/ուրի'ոկան
անաԼսութեան
ր՛՛՛ր -
ղաւաճում
, մասնալ որապԼ
ււ ճարաարար–՛ .
ուե սաս՛ կան արաաղ ր ութ եան
մէ9 ;
Հ
• –
Արարական
քԻիաւլեալ
Հանրապե–
|
ա Ո ւթ ե ան երկու
նաՀանւչներու
անաե սա
- 1
կան
րսրարերո՛
թի՛ն
,
իւրաքանչիւրին՝
րարէքոււաճման
Հիման
ւիրայ ;
8 •
քք երմ ում՝ աշխարՀակալէւերու
աա~
չիք
ն ոչ աս անե րուն է
<)
ի ր կրաւլ ո րծ
՛ււ կան
բարենորոզ
ում՝
սսւրիս՚ցի
րոլոր
ւլիլւլացիներոլ^ւ
Հ ալեր
տալու
Համա ր :
10
Աչիսատավարձքի
մա/լարդակի
ասլա Հուի ութ
իլն , անւլ որհ ութեան
նա ո՛ -
ղում եւ
սէնտիքսւնելւու
աղաաութիւն
:
11 • - -
Այւեւարակտն
կտոլերու
ամրաոլն–
գոլմ՝
Աուրիոյ,
իր՚ոքի
, Լիրանանի
եւ ա–
րտրակտն
"՛քլ երկիրներու
միքեւ :
1 2 ՚ –
կեանքի
մակարւլակի
լ՚արձրա
ւլոււք
նիւթական
, մշակութալին
ել. րն -
կե րա քին մարւլերոլ
մէք ;
1 օ • .
Կրթական
մ ակար/լ
՚ " կ ի ր՛՛՛ր ե լա -
լում , ոլսանալներու
մշակութալին
եւ.
մողոէիրդ աւիարակյւէն
իրաւոլնքներոլ
ճա -
նա չու մ :
ինչսլկս կր սլարղուի ա րւ \% կկտերկն ,
Աուրիոյ
Համա քնավարներր
ղմղոՀ
են Ե ~
ւլիպաոսի Հետ իրենւլ
միութեամր
ոտեւլ—
ծուած
կ՛ուլ ութ ենկն ել էլոււլեն
ձերրա -
՚լատոլիլ
անկէ ;
ԺՈ՚ԼՈՎՐԳ.
ՇԱՐԺՈՒՄԸ
մ ալով մր
ղումարած է Շտլ՚աթ
1,լ կիրակի. Աշիւա -
տանքի
նա իւա րա ր Պ "՛ք՛՛ն
յա յաա րա րած է
թէ
լ՚նկերային
՚լեանի
վրայ
ձեոք աո -
նոլած
միքոցներէն
պկաք չկ
մտաՀուլուիլ,
րնգՀակառակն
, րտրելալումներ
սլիաի
կ՚ոաարոլին
: ՚ք,աիւկին վարչապետ
Ցէլիմ -
լէն րսաւ թկ Հձկարելի չկ խուսավւիլ
այ ֊
սօրոլան
պատաս իւանատո
լութ իւննե րկն
քանի
որ բոլորս ալ Հայս»
պաաասիսանած
ենք նոր Ա աՀմանադ
բութ եան » :
Ա ՈՒՐԻՈՅ
կաբ՚լ
մբ
քաղաքներուն՝
Ղ՛՛՛՛մասկոսի
, Հալկսլի
, Հոմսի ել Համա–
յի
՛է կք
ձ ե րբա կա
լո ւած
են
՚իեւլ
Հ աբիւր
Համալնավարներ
, ի"կ Ե՛լիսլտոսի
՚քկք ՚ " –
նոնւլ
թիւր կբ Հասնի
180/՛ :
ԾՆՈՐՀԱԿԱԼԻ-Բ
Տկբ եւ Տիկին
Ան՚չր՚՚՚նիկ
Թումիկեան
(Լիոն), Տկր ել Տիկին Աեդրակ
թումիկ­
եան
(Պոռտօ)
, Տկր եւ Տիկին
Փի/իպ""
Աարիկերաղեան
\ Պոուոօ) , իբենց
խորին
^ւոբՀակաոլ՛թիւնբ
կր յայտնեն
բոլոր ա–
նոնց որոնք
իրենւլ
ներկա լութեամբ ,
ծաւլկե պսակով
, Հեո աղբ ով
ա. նուիբա -
տոււդլթ
իւէւնե ր՛՛՛Լ
մ ասնակւլեւլտն
իբենց
սոլւլին , իբենց
մօր եւ զոքանք
մօր
ԱՅՐԻ
ՏԻԿ. ՏՈՒՏՈՒ
ԹՈՒՄՒԿԵԱՆի
կսկծալի
մաՀ ուան
աոթիւ :
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ
^ՕՐ»Ը
ԼԻՈՆԻ
ՄԷՋ
Ն՛"խ՚սձեոնութեամբ
Ֆ • Կ • Խ՚՚՚չի
Լի՚՚^՚ք՛
մասնաճիլւլի :
Այս Կի բ՛ոկի
կկսօրկ
՚Լեբք
ժամբ
Տին ,
«Ատիւտիօ
՚Բոկքի»
սբաՀբ
, 24 Րիւ Տ իւ –
նւււար ;
Ղ՚եցաբոլեստական
ճոիս յայտագիր :
Կր մասնակցի
Հա քկաղեան վարժարա
նի աշակերաութիւնբ
:
Երդեր,
աբտա"անութիլննեբ
եւ <ձ1Լ -
նոքշ»ի տեսարանկն
պատկեր
մբ ;
Զտնսլգան
պ՚սրեր
եւ
Հոլե՚լարական
պար
մ ր , նաեւ
^ՐԴ ՚սխառն
կենդանի
պատկեր
մբ
«Մ ա յր ՀայասաաԹ»
Կր խօսի
ԸՐւկերահի Ա– Սիսլեաքւ
(Կրր–՛
նոպլէԸ) :
Հա ք կական կտդանդ
սլաոլան
նոր տար—
ուան
աոթիւ
նուէ բնե ր
պիտի
բաժնէ ,
ներկայ
եւլոդ րոլոր
փոքրիկնեբուն
:
ՄԹ»–տ,քը ազատ է :
^
" Ս ՜ Ա Ն Ո Ի Կ Ն Ե Ր Ո Ւ
Օ Ր ՛ ՛ Ը
• Կ– իյ՚ոչի Կեգր. ՚լարչա
թիւնբ Փ՛"֊
ւ՚ւ՚՚ւէ՛
Ա՛ք՛՛՛՛՛՛ի
՛է՝"I "նաճ
ի I ղե ր ո վ կբ ո՛ւ՛նկ
«Մո՚նոլչլնեբոլ
()րբ»
,
3"ւնո,ար
8/՛*՛,
ժամբ
15-18,
Աոսիկթկ
Աավանթի
թս՚՚ոե–
րասրաՀին
մկք,
՚Հ^
| ՚ ի լ Սէւսիանթ, մ հ ր ֊
րօ Սէն Միշէլ կաւ1– ՕաէոՐւ :
Գեղարուեստաքլան
րաժնին կբ
մ՚սսնակ֊
ցին
Ֆ– Կ֊ Խ՚՚՚չի
Ի " ի ի վարժ արանի
երդչ՛"–
իւոլմբբ,
ղեկավտրաթեամբ
ուսուցիչ Ս •
•ք՛աջեանի :
կր նԼբկայացոլի
ԳԳՈՒԱԻ ՎԱՃԱՈԱ ֊
ԿԱՆԸ։
Պերճ Պ՚ոոտւեանի
եւ ժիչ՛՛"յր
Պ՛՛՛–
լանցեանի
էլուլմ կ :
Տլ""մաիււօսուիժիլ.ն
Աոնոլվիլի
(ւ.Անտրատ ՝.
Յ՛լ՛" թեան»
վարժ արանի ա *ա կ ե րանե ր ո՛ք :
Արտասանութիւն
Օր–
Անժէլ Գաբոյե ա–
ն է ։
Պար
Օր֊ Թերէ ց
ք.էօշկէ|ւեանէ
եւ
վէոքրիկներ
Ա|ււքենուհի Պացըրնեանէ
եւ
Ազնիւ. ք ֊ է օշ կ է ր ե անէ :
Ջուդերգ
Նահաււյեաեան
քոյրերու
կո՛լ–
մկ : Փոքրիկն
Արլքէն Խաչիկեան
իր ղր -
ւարթ
եբւլե ր աք ել իր
Հե դի ն ակա
ծ ա բտա–
ոանութ
իւննե ր"՚Լ
տ
ԿԱՂԱՆԴ– ՊԱՊԱ
՚ՍԱԽԸ՚1,ԹՐ1՚՝|^
Ծանօթ
Առնուվիլկն
օթօ ք՚սռբ
կբ
մեկնի
ժամր
երկուքիԿէ Պ՛
Նիկ"՚լոսեանի
իւանութին
աոքեւկն
ւ
—՜ ^ւ^՚՚ւ՚՚ււ՚լԿ^՛
օթօքառր կբ մեւ^ւի
ժա֊-է
մր
2–30/՚5>
Փլ՛""
Գ՚՚՚ոնոյկն
:
Շ " ՛ լ ի քկն
օթօքառր կբ մե կնի Ժ ամ բ
երկուքին
Փ՚՚՚֊կնթ
ո՛ր
Ե՚՚՚ւիլկն
:
իսիի օթօքաոբ կբ մեկնի
ժամր
2 ՚ Յ Օ –
ին
իյրիմեան
դպբոցկն :
ՄԱՆՈԻԿՆԵՐՈՒ
ՕՐԸ
Ֆ՛ Կ– Խաշի
Մ՚որոկյլք՛
մասնաճիւղբ
Ա անո
լկն ե բու
օր բ կբ տօնկ
Յ՚՚ւնուաբ
11–
ին , ԱՀաբոնեան
ակումբին
մկք :
Գեղաբոլեստական
բաժին
ւլոլբոցի ա -
շաէլե բանե բուն
էլողմկ :
կր Հբալիրաին
ծնողքներբ եւ բարե -
քլամներ :
Ա՚սՆտքը ա(լատ է :
ՏՕՆԱԿԱՆ
ԽՆՋՈՅ-Ր–
ՎԱԼԱ՚եՍ
Ֆ– Կ՛ Խաշի
մասնաճիւդի
տօնաէլան
օրե րոլ
քոնքո յ ք բ ս՛ յ"
Կիր՛"էլի
էլԿ"Օրկ
՚քեբք Ժամբ ՛շ •՝,\Աին ,
ճԱՀաբոնե՚ոն»
տէլումբին
մկք։
Հ ա յ ր Պաւցեան
մ ալ ական
լապտերով
պիաի
ցուցաղբէ
«Անուշէի
թաաեբ՚լռւ
-
թեան
ֆիլմբ
:
Ն՚՚յն
՚ո՚ոեն
աեւլի
պիտի
ունենա
լ ծաքսուո՚ծ
քարւլեբու
վիՏաէլու
Հ ան ութ
ի ւն ր :
Ա ք" աո թիւ– սք՚բո՚ք
էլբ Հ բաւ
իր ուին Վա–
լանսի
Հալ Հասա րա էլութ իլն բ , քաքալէւրէէ —
/"Լ
ո՛ք" բարենսլաաա/լ
ձեռնաբէլր :
ԱրաՀի
քէ. բմ ութ ի է՛ւ՛ր ւէ։ւէլու~. աք էւլէսծ կ 1
ՎԱՐՁՈՒ
ԱԵՆԵԱԿ
Վարձու է սենեաէլ
մր իէէւ՝. անոցէէւք , է*ք"է
յար/լ , քէ1էր , կ՛՛՛՛լ , ելեկէււրաէլանութիւն
,
աււսէնց ե բաքսա
յի եւ ՛ւչ ե րի՚ռս՚ւ՚ս՚ր՚չ.
Հ ա յ
՛է" յ՚ւ I՛
11 Հ՚՚՚՚^ար
: 3 արմ աբ
սլա յմ աններ ՚,
Գիմել՝
Գ ասպաբեան
,
28,
ճ6Տ 1ոտ, 6յՏՈ6ԱՏ
ԺԱՄԱ՚ՍԱԿԱՏՈՅՑ ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒ
ՓԱՐԻԶ1՛ Ե Կ ԵՂԵյյս ոՅ
ՊԱօՏԱՄՈւ^Նք-ՆԵՐՈՒ
Յանւււար 0,
Երեքշաբթի
, Տօն Ա • Ծր -
նբնղեան
, ժամր
ութին
, րաւլմ՚ռձայն
Ա •
պաաարադ
ժամբ
տասնին
, ՋբօբՀ՚/ւկք
ժա֊~
մբ
\2ին , էլր ոլաաարաւլ
է է,ւ էլբ
քարողէ
Հա քբապե ա ա էլան
ոլ ատ
ու ի ր՛՛՛կ
Աերովլ՚կ
Եպիոկ.
ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ։
Յսւնւո-ար 7,
Զ"րեքշաբթի
, Բ ՚ օր Ա.
Ծննզէ.ան , յիշատակ
Ա՚եոելոց Ա . սլաաա–
րագ
ժ ամբ աասնին ;
X
ՇԱՒՒԼ
Յու֊նուար,
Գշ–
Ա. Ծնունդ ,
"էլի՚լբ
Ժամբ
Տ •ՅՕ^յ՛ է
Ա • պատ՚սրաղ
10^5՛
՚–
Ել՚՚լեցողութիւններր
էլբ գեկավարկ ե -
րաժշտապէ.ա Պ– Ն՛ Սեբգոյէւան
X
X
ՊՈՄՈՆՒ
ԺԱՄԱ՚եԱԿԱՑՈՅՑ
0
Յունուար
Երեքշաբթի
,
Ծնու֊նդ
Տհաււն ւէերոյ Յիսուսի ՚|^րիււաււսի ,
բս -
էլ ք՛՛լբ ՛Առաւօտեան
տ րա բոդոլթեանց
ժամ բ
Ղ •՝ւՏ)ին , Հանդիսաւոր
Ա • պատարադ ժտ–
մբ աասնին :
7
Յունուար
, Ջորեքշարթի
,
Յիշատակ
Ե եււելռց ,
սէլիգբ առաւօտեան
ժամեր -
գութեանց
մամ բ
8 "30/*^՛
, Հ՚ոնդիսաւոր
Ա •
պաաարգ. ժ՛ամբ աասնին
,
Հ՛՛՛ք
եՀանգիսա
բնդՀ
. ննքեցելոց
ժամբ
11 •45/»^՛։
ՑԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՒԻՆ
Լիոնի Ագգ. Միութի՚նր
ե. Եէլեգեցա -
շկն
յանձնա քոա
մ բբ
էլր յա յաա րա ր 1,), Լ/"՛–
նի եւ շրքաննէ.րոլ
յարդոյ
՜՛՛՛՛յ ժ ոգովու
ր–
՛լ ք՛ն թկ Լիոնի
Աէլէ՚ւլեցին
վւոիոոգրա
ահ կ
205 Րիւ Պ՚ՍաւՕ,
նոր եկեգեցւոյ
կից Ագ–
գ ա քին Տ "՚ նր ու բ ե էլե ղէւ ց ա էլան աք՚՚որո -
ւլա
իժ իւննէ,բլ՛
ոլիաի էրոաարա
ին
մինշեւ
նոր
եկեղեցւէւյ
աւ արաա
,է՛լ,
Կ՚բաէւենէւաէլն–
"՛լ Հոն կլ։ շարունաէլա
ի ,
եւ բ՛ոց կ ամկն
օր ակն 1\)ր։
՚էքո քնպկս
՚լ՚՚չր՚՚՚քՐ
Հոն կր
շարունաէլուի
ամկն
Հինգշաբթի :
Ս ՚ Ս Ր Ս Է Յ Լ Ի Մ Ա Յ Ր Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
Ա •
Ծ՚է՚ՈՒՆԳՒ
0 Յւ»ւնւււ.ար , Ե րեքշա բրի ,
Ժամեբւլու.–
թիւն Ա • Ծնուն՚լ
ի եւ Ա • պաաարագ
,ժ ա–
մբ
8 - 12 :
10 3 » ՚ –նո ւ ա ր , Շա բ աթ,
Տրագալոյց ,
աո /ոI օտ , ժամեբգ.
ժամբ
8 30,
/././•//•
ժամ
է։ րւլ ՚ եւԱ • ոլաաաբտգ
երէլսէւո քսուժ—
բուէ, ժամբ
4-30։
ս
Յունուլսբ. Կիրակի,
Ա. ԾՆՈՒՆԴ ,
Ա
. պաաարագ ,
բագմ աձա
յն
երէլսեռ
քսումբուէ , Ջբօր՜էնկք
, Հոգե֊,անգիոտ
Ա ե–
ռելոցի,
ժամբ
8 — 12։
X
կքմիածինկն
սաացոլած
կ
Վազզէճ
Ա • Հայրա պե տ
Հայււց
պաա էլե րաղա
բգ
ստուաբ
Հատորր
: Գիմել
եէլեղեցի :
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
1 9 5 9 Ւ
" Գ Ո Յ Ա ւ ք Ա Ր Տ "
0 Ր 1 1 Ց Ո Յ Յ ֊ Ա Լ Պ Ո մ Ը
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ
Հ – 3–
Գ–ՆԱՐ ԱԵՐՈԻՆԳԻ
ՄԱՐՕկՅԼԻ
ՇՐՋԱՆԻ
ԸՆ ՏԻՐ ԹՈՒՂԹՈՎ. 13ՄԵԾԱԴԻՐ
Է^ԵՐ
Շք եղ նկարներ, մ ե ծ մասր անտիպ : Դրական եւ. պատմական նիւ ր ե ր ո վ
նոլօ բ ո վ անդ ա կ ո ւթիւն
Դ Ե Ղ Ա Զ Ա Ր Գ
Ե Ւ
Գ Ո Ւ Ն Ա Ւ Ո Ր
Կ Ո Ղ ՛ ^
Բացառիկ
խնամ քով եւ ճաշաէլով^ ոլատրաս տուած
ա յո
Օրացոյց–ալպոմր
պիտի
քլաղմկ գաբղբ՝
ամէն
Հայ տան :
ԴԻՆ 500 ՖՐԱՆ՛^
Ա յ ժ մ է ն ապաեով եցէք ձեր օրինակը
Փարիգի
Համար
դիմել՝
ւ դ ա ա
Տ. Տ\ւււստւստ. 51, Տստ աա6Աք–16–Րոււշ6,
ՄԱՐՍկՅԼ—
Ա– Բէօսէյեան,
2 Րիւ Պերնար Տիւպուա :
0 ս 3 1 ւ է 6
Տ օ ո ց օ ս է
I
հ / ^ ա – ս Ւ 1 ւ Ւ ւ – ւ օ ք < ։ օ ս Ւ ձ
տօբ^շօսւ
տ^^V^^^տ
շօէոաշաՅւսճ։
40,€&Ո6Եւ6ք€–>1յւքՏ61116
ՍՏւՏէ։
«ՏՏՏւ (6ձՏԼ1հՍ5 «ՃՏՏՏւԼԼՏ)
ւոփքէաճ ՏԱՐ 16Տ բք«տտ6Տ
յօսքՈՅէ հ«Ո>\70է1
17, ՏԱ6 Տ16Ա6, 17 - Բճա Տ (9=)
Ա Ր Ա Պ Ա Ր Թ Ե Ի Ե Ա Ն Ի Ս Կ Ա Ի Ա Ռ Ա Կ Ն Ե Ր Ը
՚ ՛ – * * ^ ՛ ընկ երութե ան կ ողմէ պատրաստուած
3040 Փր– տուրքերով ւքիասին
Թիլ 20-114
Հ ա յ եկեղեցական երաժ շտՈԼթիւն •—-
Եկմալեան
ոլա՚ռաբաղ.
45
՛էայբէլեան I
Ով գեըահըաշ ծաղիկ. Գովիա Եըուս աղէմ, Սուրբ Աստուած, Փառք, Մարմին Տէրունական, Հրեշ տ ա կ ային,
Աուրբ,
Յամեն այնի , Հ ո ց ի Աստուծոյ, Ամէն ել ընդ հ ո ղ ւ ո յ դ , Հ ա յ ր Մեր, Մի այն ս ո ւրբ , Տէր ողորմեա. Մաղթանք
Ար ծ աթ ֊
ս իր ո ւթե ա մբ , Ով ղարմանալի , Այսօր
ծայնն հայրական, Աչքն ծով, Եղիցի :
Թիւ– 20-150
կոմիտասեան պատարադ–— 55
՚էայբ1լեան,
քառաձայն
եբէլսե ռ
խումբ,
եբգկոն ;
Սկիղբ Հայրապետական պատարացի (Խորհուրդ յսորին , Հրաշավւառ , Ընտ րե ալդ , Ուրաիւ լեր)
Սուրբ, Հ ա յ ր երկ -
նաւոր, որդի Ա ս տ ու ծ ոյ, Յամեն այնի ,
Հ ո ղի Ա ս տ ու ծ ոյ , Եւ եղիցի ո ղ ո րմ ո ւ թի ւ ն , Հ ա յ ր մեր ,Միայն սուրբ , Օրհնութիւն ,
Տէր ողորմեա, փրիստռս պւստարաղեալ, Աստուած մ ե ր , Լցաք, Գոհանամք, Մաղթ ա նք , Եղիցի, է ջմիա ծ ին ի հ օ ր է :
Թիլ 20-103— Հ ա յ ժողովրդ– ե ր ա ժ շ տ ո ւ թ ի ւ ն—
Ն ուաղաէսումբ
, խմ րե բդ , մեներգ
,
45
վայբէլեան
, 16
կտոր :
Գարուն Երեւան ,Եայլի, Թաթաբա կ ան պար. Օրօր, Ալաղեաց , Պիլիբի , Ա տրպէյՏ ան, Նաղ պար, Գերիներու ե րղ , կա­
քաւիկ, Եարօ ջան, Արեւելեան պար, Ղ ա յթ ա րմ ա , ք՝իղ նման, Լէղկինքա :
Թիլ 20-130
Ա ր ւ ք է նի— 14
էլաոբ ,
45 վ այրկ ե ան :
Հ ա յ ր ե նի ք , 9,ով ղիշեր , է ր ց ր ս ւ մ , կ ս ո ւն կ , Տարօն, Կայնել ես. Արի Ս էյր ան, Լալա եարս, Ետ ֊ աոաջ , Պանդուխտի
երդ,
Շողպի , Մարալի , Վարդավաո.:
Թիլ 10010— Իրիս Պիւլպիւլեան
եւ
ն ս ւ ա ղ ա խ ո ւ մ բ—
(105/7. Տէ. 0ս6ք, Բատ)
Ոչ մի ծաղիկ քո բ ո յ ր ը չ ո ւ նի , Հայասա անի աղջիկ. Ինչ կոնեմ , Տ ը լ է Եաման,
Մի անդամ նայո ւ ա ծ ք ո վ ը, կարօտի
երդ,
Շարմաղ աղջիկ, Մարօ ջան, Օրօր , Խնջոյքի երդ :
Ատանալու
Համար
դիմել՝
ԱՐԱ
ՊԱՐԹԵԻԵԱՆԻ,
14, ՈԱ6քտՍէ, քՅքւց 19– (801՛. 99-22)
Եկե՚լեցւոյ
դիլանատուՆբ
. ֊
(Գաւառի
Համար
առաքում
խնամուած
ծրարով,
, (փոնթրը ռ ամպ ոլբսըման)
Փնտռել
նաեւ
՛էեր քին
"ալբ
Ր ր ֆ լ է ա ՚ Ա րմ է նի .
թ ի լ
20157։
Fonds A.R.A.M
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...596
Powered by FlippingBook