HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 6

2
8 Ա Ռ Ա Ջ
Ֆ Ր Ա Ն ՚ ք ^ Ի Ն
Ն Ո Ր
Ա Ր Ժ Է - Ր Ը
Լուրձրու
բսւյ՚/ւին
՚է՚էշ կ"՛("1 ՚";/1՛^ ՚"՝^ ~
շուշսւ
կաա՚՚վւււրւււ
թԼան
՚ / ՚ ՚ Հ ՛ ^ / ՛ * ՛
ււբ ՛ւ շ՚ւ
ւմ
նԼբբ ւլբամական
, I,բք 1էւ։ւ։կ"ւ1ւ ,ւոնւււհււա
կան
Լւ. բնկԼբա
յէն
խկ,,/ ի բն
Լ բ ո , մաււին :
ՇաաԼբ
պէաի
ղւոբմանան թկ
Հւսւչիլ
աաբէւ՚ւկկ " առա^ բսան
աո.
Տ
աբիլբաէ
աբժ
Լ՚ւբկւ՚ւ՚՚՚ծ
ֆբանքբ
աոլուբի
սակբ
350
ֆբ">նքՀն
420/՛
բաբձբացահ
) ;).–»7
0 ֊
ին
վԼբսաին
\1ու.կկ էէ աո. ՝էւս —
բիւր կբ կոբսնւքնկ
աոլաբի
նոբ
սակբ
403 "70
ոբոշուահ
ՐԱ՚"1"՚1 •11՝ինչւչԼո աա­
կաւին
քանի
մ բ օբ աոաշ , բաբԼւիոիւմ
ան
շշուկն
Լ բու
շր ք՛՛՛ւլ "՚ (ո՛ թԼան
1ք բուԼ
լկ ա -
ոաք
, Րք/"՚յ
՛է ւ՚շ՚՚՚՚բր՚՚յւ՚ն
ՀբոաբոբակնԼբոլ
վբա
ք , Ր11"՚յ
աեւրսկան
«ոԼւ
սակաբան–»ի
՚ւբէ՚ւ
ֆր՚՚՚^քր
Հւ՚՚՚ւիւ
չ՚՚ր"
կ՛՛՛՛է՝
ս՚ոո՚ւԼքու–
ղքքն
Հին՚ւ
՛ոռ Հարխբ կբ
կ"Ր"՚՚՚.՚/՚՚(
Ր
1
աքն ալ սրսբւլասւկս
իբբ վ ա բձո՚աբութ
իւն
աբւլիլո՚ահ
վախանակութԼան
մր։
ԱբւրսբԼւ
անՀ՚ոսկնաւի
պիաի
թուկբ
պաււաբիւնութԼ՚սմբ
ոբոշուահ
՛որմ
կքին
կամաւոբ եւյանկաբհակի
կոբուսաբ
, Լ -
թկ
նկաաի
աոնուկբ
միայն
Լրէկի
""՛կ՛"–
բանբ կաւէ՛ եբեւոէթաոլկս
բարււաւ՚՚՚ձ
ե լ –
մաական - անաԼսական
կա՚քութիէնր
, աբ–
աադրութԼան
բաբձբ
չափանիշբ
, միքաւբ–
գային աո Լւաուբի
Հ աշոլական
֊.աւէ ա՝>ա -
լաոա բութ իւնբ Հ,աիոաւչաՀ Տբ ^"//՚ Կ՛" ՜
ռա վաբ
ութի
ւնբ
,
Լբք աակա
ն
ն ա իոսբաբ
Փինէ
Լւ իբ մասնաւչ կ անեբբ սակ՛ս
քն
բս–
աիպուաէՒ
էին նկաաի
ունԼնաչ
ասչ ա ՛ք ա ն ,
ոչ
միայն
մօտաւոբբ
, (Զունոլաբ
ւէէկին
•ք ոբՆաղ բե լի Հասա բակաց
կուկուն իբ
պաբաաւոբութ
իւննԼ ր՛՛՛ք
"՚– բ ա ։լմ ա ւլան
յանձնառոլթիլննԼ
բո։1
)
աք լԼւ
Հեռաւոր
ապաւլան,
Մ իացեալ
1յլրոսլան։
՝\էկաաի
ունէին
նաեւ
ան։լլիական
կաոավարոլ -
թԼան
որո շումբ
«վ ե բահ
Լ լի՝^
ւլ արձնել
անւլ լիական
թղթաւլ
րամ լա
,
կարԼ
լ իութ
իւն
բնծայԼլ
աոլարի կամ օւոար դրամի ^եա
վւոխել՚ալ
,
եւրոպական ա քլ կաոավարոլ -
թ իւննե բու ոբոշումր
՚քերշ
՚ է ^ ե լ
եւբոսլա–
կան
վճարումներու
Համ աձա
յնռւթԼան
եւ
գա
քն ւիոիսաբինԼլ
15)55/՛*՛
ո լբ ո լա ւլէէո ւաէէ՝
ե ւր ո պա կան դրամական
Համ աձս՛ քնա
թ
իւ-
նով , որով
ի լրա քան
շի
լ ր երկիր
իբ
Հաշի­
ւին
աա բ րե բութ
իւն բ ա քԱուՀԼաել
ոսկիուի^
պկ ՛ոք ՚
/
֊աուաոլցանէ
Լ ւ1ւ , եւն . :
Որքան ալ կարե լոր բլլան ա քս
վերտին
աուեալներբ
, աարակո
քս շկա
լ թկ ֆրան­
քին
արժ է քին
։ի ո ։ի ւէի։ ո ւթ
Լ ան
ւլ լիւաւ ոբ
պաաճաոն է Հասարակաց
Շ ուկա
յի
՛լ ոբ -
ծ՜ադ րա թիւնբ , որուն
թե րեւ ս մօա աաե–
նկն
յաջորդէ ալ աւելի
լա յն շուկայ
մ բ՝
աղաա
ւի ո խանա կ ո ւ թ Լան շր9ս4նակբ :
Ալ՚՚լ բացաաբԼնք թէ ի՜նչ է Հասարա
–~
կ՛ող
Շ՚՚ւկ՚ոն
, առանց
մասնադ
իա՚ոկան
դժ-ռլ ար ա մա րո
մանրամասնութիւնն
ե բ ո
լ
մէշ
մանելու :
Վեց
պեաոլթիւննեբ
,
Յէրանսա , ԳԼբմա–
նիա , իաալիա
, ՊԼլժիա,
Հոլանաա եւ
Լիւքսկնպուրկ
, 1\)՜է*) Յունուար
մէկէն
բս–
կսեալ պիաի թոյալաաբեն
իբենց արաա -
դրահ
ապրանքներուն
(ղրեթէ) աղաա
նե–
բահումր եւյաշոբդաբար
պիտի
նուադե–
ցնեն
ներկայիս
գոյութիւն
ունեցող
մա ք–
քաաուրքբ
: Առաջին
Հերթին՝
Յունուար
մէկին
մաքսերու
ներկայ
սակբ
պիտի
՛Ժ ՛Լէ" ՛ւ՛ ՚ոասբ առ Հարիլբով :
Օրինակ
առնելով
Յէրանոան
, բռենք թէ
իր
նԼրանոլմներուն
00
՚ " ռ Հաբիլրբ ա -
գաա
սլիտի
բԱայ։
Ո՚բիշ
իւօոքով
1949
աաբուան
նեբահոււՈւեբու
բնդՀանուր
քա–
նա կո
լ թ Լն էն աասր առ Հաբիլրբ
պիաի
մԿւայ Լնթակայ
սԼւլմումնԼբու
( լիսսւնսի
•ւբութիւն)
, օրինակի
Համար՝
ինքնա -
չաբժեբբ,
կԼրսլասեղկնբ
, գանագան
մԼ ֊
քԼնաներ
Հասարակաց
Շուկայի
այս վեց
եբկիր–
ներու
աբաադբոլթեան
ագատ
շբքադա -
յութիւնբ
(Լւ ապագային՝
ոչ ֊ Համայ ֊
նավար
Եւբոպայի 1\ միւս
երկիբներուն
՚լորհտկցութիւնբ
Հագաա
փոխանակոլ -
թեան
շր9անակ–»ին
՚էէջ) նաիւաքա
քլ մբն է
Ա՛իացեալ
Եւբոպայի
կաւլմոլթԼան
: քհէ -
սլէտԼւ առ ա յժմ լիակատա
բ
էլորհակցոլ–
թիւնր սաՀմանափակուահ^
է
անաեսական
առեւտրական
մարգԼրուն
մէ^
,
իւրաքան–
չիւր
ք՚րկրի ճարաաբարուԼստր
կամ աբ -
աագրութիւնբ
գո՝։ացնելով
միւսին ւգա —
կաս բ
Աակս՛ յն րնդոլնա
աձ
ի րա կանու
թ
իւնն
ա յն է որՁքբանսա
յի
տ բատդ բութ իւնբ ,
բագդ ատմ
ամբ
միւս
Լ րկիրնե
բուն ,
չ՚՚՚՜րք,
10
կամ
12
առ Հարիւբ
աւելի
սուգ է : Այս
անՀաւասաբութեան
կամ. եթէ ուղէք
ֆբ–
բանսական
գիներուն
սղութեան
պաա -
ճառնե
րէն
ղլիւաւոր
երկուքն
են . Ա) Ֆը–
բանսական
լ^կերային
տպաՀովագբոլ
^
թեան սակբ, ա էիւատավարձԼրու
55
՚ "
"
Հարիւբ
Համեմաաոէթիւնր
, մինշգեո
միւս
երկիրներուն
մկք աոաւԼլագոյնբ
35
կ""^
38
առ
100
կ ^
/I)
կի՚հ գոբձալորնԼրսւ
աշ–
ի՚աուավարձբ
, ոբ Ֆլ՚ո՚նսայի
մկք Համա -
հաւասար է այրԼրու
ոակին
,
մինշգ
1.ո
միւս
ԼրկիրնԼրու
մկշ կինեբր
10, 15
կ՛"՛՛՛
քսան աո Հարիւբ նուագ կբ վճարուին :
Արղ , եթէ մինչեւ
ԳԼկտեմբեր
31
ղո -
յութիւն
ունեցող
նեբտհմ
ան սաՀւէ՛ անա -
վւակոլմներր
առանց
այլեւայլի
վերցուէին
եւ մաքսաաուրքն
ալ աասբ աո
Հարիւբով
ղեգչուկր,
տարակոյս
չկար թէ ֆրանսա–
կան ՝,բասլարակքւ
պիտի
ալալուկբ
օա՛սր
ալ ե լի աժան
ասլ բանքնե ր՛՛՛ք " ւ "՛շ կ""^
կանու
իւ ֆրանսական
տնաԼ
ս ութ
իւն բ պի -
տի
ւլանուկր
աւլիտալի
Լթէ
ո շ օր-^ասա -
կան կացոէ թԼան
մբ մէ 9 , նկատԼլով
ոչ։
ֆրանսա
կան
ի շի/ան
ութ
իւնն
Լ րբ
*կ ին
կր՜
նար
չյարգԼլ
միիոգգայիկ,
յանձնաո
ու -
իժ իւ1ւնե րր : Ա իւս կողմէ տնաԼսասլէս տր֊
կ՛որ
Ֆլ՚ո՚նւ՚ա
մբ,
անւլ ոբհնւերու
Հսկ՚սյ
բանէսկուք
՛է՛բ, ՛՛չ
մ իա
լ՚էւ կրնար բեռ Բ1լալ
սւմբոգ0
Եւբո՚՚լա
քի է լ պուտճառ՝
անոր
բնգՀանուր
տկարացման,
քաղաքական
եւ
գին ոլորական
մ աբգե
բու
մկ
0
եւս , ՛ս յլ
եւ
լու րք "՛ր՛լ ք՛ լք
՚^ ր
՛Լ ՛ոռնալ
՛ք իաւյեա
լ Եւր"~–
պաքի կագւէ ութեան
: Ուստի
՚լիւրաւ էլբ
բացատրուի
մ իւս
1^ր1լիբնեբու
Հաւ ա նու -
թէււէւր ֆրանսական
կս՚ռավարութեան
աբ—
I ած՜ ո ր ո շում
ն ե ր ո լն :
Ւ՚՚՚նչպէսով
գրամական
կարգադրու -
թիւն
մր /լրնտ
ք յե՚լաշրքել
կացութիւնբ ,
ս՛ քսինքն
Հալասարա/լշոե
լ գ ինե
բու տար–
բեր
ութ
իւնբ եւ մբցակցոլ
թ իւնբ
դնել ո -
բակի
Հալին
վբայ։
Փք՛նէի
աշիւաաակից
հ անօթ
ելԼ ւմաագ էտ Ո՚իւէ ֆի նաքոագ ա -
Հութեան տակ
կաւլմուաՆ
յանձնաքսում
բ
մ բ ամ իսներէ ի վ Լ ր էլաշքսատի
ա յս
Լ Լ
լարա1լից
՝>աբցեբուն
՛քրայ եւ իր պաա —
բաստահ՝
էքբագիբբ
տբժւսնաացՆ է ( սլէաք
է շե շտել աո աքին
անգ ամ րլլալով
) Ա՚լ՚1 ՚
Գբամատան
րն՚լՀ
՚ կաոավարիշ Պ •
Պ"մ~
կարթն է րի Հաւ անա թեան : Ա ակա
յն
ա
յ "
հբագրին
յաքողութիւնբ
,
ղ՚եել
երկրին
գ րամ բ , տնտեսութիլնբ
, ելեւմուտբ
Հաս–
աաա
Հիմ եր ու
ւք բա
ք
,
կախուահ՜ է ոչ մ ի–
՛Ոքն
յԼ ւլւս փ ոքս ական
կո չուած
որոշումնե -
բէն,
միքագւլային
բարի Հասկացոգոլթե
-
նէն
, թերԼւս ալ տռժամԼայ
օգնոլթԼնէն
,
"՛յլ
Լ լ ք՛ս ՛լա քա ց ինե ր ո ւն գո^ա
րե բութ ե -
նէն
ու ւքստաՀութիլնէն
: Ոչ մէէլ
կասկած
թէ յառաքիկա
յ
ամ իսնե
բու
բնթաւլքին
ասլբուստի
ւլիներբ պիտի
բարձրանան :
կառավտրութիլնբ
տրդէն նաքսաաԼսած է
՚գարաղան
եւ բնկերային
մարզին
մէք
եւս
ա ռած է նա իւազգ.ո լ չա կան եւ ա բգա
լւ ո -
բոշում՜ներ
, որոնք
են
5/0
կէ՛"
յաւելում
նոլագաղ
ո յն աշքսաաա վարձի
չափանիշին
,
չորս առ Հարիւբ
յաւելում
պեաական
՚ւլաշաօնէոլթԼան
ռոճիկին
,
Փետրուար
մէկէն
ս/լսեալ
եւն-Լւն.։
Ուբեմն
Հաշիւի
առնուած է ասլրոլոաի
սւլութիւնբ
, սւեգ .
արաա
՛լ բութէ, ան նոր
սզոլմբ
: Հարց
լ, կբ
մնայ
սաՀմանափակել
սղումբ
րնդունե
լի
չափանիշի
մբ շուրք,
Հինգ կամ՛ վեց առ
Հարիւբ
: Այս պայմանով է ոբ կառավա -
բոլթեան
ոբոշումնեբբ
նպաստաւոր
կբ
ւնան
սլաՀել
ներքին
՚լիներր կամ
բնգ. ունի
լ առաւելաղ
ո յն
Հ ինգ
էլամ վեց
առ. Հարիւբ
աարբեբութիւնաք
:
Աւրե՚քն
աքս տուե ա լն Լ րով
վարձԼ
նք սլատէլե բաց
ր–
ն1, լ ֆրանքի
արժ է քին
անկում
ին •էետե -
ւանքնեբբ
միքազգային
առեւտուրին
վյա ~
րտյ,
թէ Հասարա/լաց
Հյւուկայի
եւ
բնգՀանուր
առմամբ :
՚Սերածոսքի պարա գ այ —
Եւրոպական
Հինգ
ԼրկիրնԼրէն
մէկէն
՛լնուած
տասբ
տոլար
աբժող աո արկա
յի մբ Համ
ար
ցարդ կբ վճարոլէ
ր
4200
ֆրանք
,
քսան
ա՛ա. Հարիւբ
մաքսո՚ք
50(>0
ֆրանք
:
Հ,Լք։կայ
սակով պիտի
վճաբոլի
4940
ֆրանք
(10
տոլար
494^^)
եւ
18
աո. Հարիւբ
տուրք :
Այսինքն
580Օ
ֆրանք
: Տե՜՛ւական արտա -
ղ րութիւնբ
կրնա
յ պաՀԼլ
մ րցակցութիւ
-
նբ , իր տասր առ •\արիւր
սւլութԼամբ
եւ
նոր
Հինդ կամ վԼ՚լ առ Հարիւբ
յալԼլուա–
հ ականուի :
Արտածումի պարա գ այ–֊–
Նոյն
՛գայ -
մուններով,
յառաքքւ/լայ
սղութիւնլւ
՛քեղ
1ւամ եօթր առ Հարիլրր
չանցբնելով; Աո–
նենք ֆրանսական
առար/լայ
մբ
4200
ֆր
՚
արժ ոգ (օաար
զնորգբ
էլբ վճարէր
տասբ
տոլար
) : ԱւելցնԼնք
արտագրոլթԼան
նոր
ղութիւնր
,
4500
ֆրանք
, այսինքն
ինբ
լար նոբ սակով ; Արգ , օաար մրցակ -
թեան
աարբերոլթիլնբ
, որըսին ք թէ
շ՚՚ւբք աասբ առ Հարիւբ
էր , կը վԼրնայ
ել ֆրանսական
ղիներբ
կը Հասնին
մ բբ —
ցակցութիլն
վերցնոդ
չափի
մբ :
Անշուշտ
կբ մնան որակի եւ այլ
Հարցեբ
Այս երկու պաբդ
օրինակները
լոկ պաա՛–
.ԱՅԱՍՏԱէւ
Յ Ս Կ Ո Բ Կ Ո Ջ Ո Յ Ե Ա Ն
(Ծ'^,VՒԵԱ'ս 75ԱՄԵԱԿէ՛ ԱՌԹԻԻ)
18 - 19հ"/
գարերում
Տ՚՚՚^կաՀայասաա–
նի կարին
\քշրգբում)
քագաքից
՚լագթահ
ւէ ե ծ թ ի լ ո՛ք Հայ բնաանիքնԼ
քւ
մ շաա/լ ան
բնա/լութքււն
Հասաաաեցին
Աքսալցքսա -
յամէ
Նր՚՚՚նց
մէք էլա յին նշանաւոր
ել
Հ
բ ֊
մուտ
աբՀ ԼստաւորնԼր
, ա քգ թւ ում
3՛"–
կոր
կո քո յետնի
նաքսնինԼրր
: Համբաւա -
/ որ
աոՀ՚ւ՚ին
արծաթազ
ործ
ոսէլԼրիչնԼբի
Հմայքբ
այնքան էր աաբաձ ուած , որ նբ -
Ր՛՛՛՛՛՛՛ժ ք^ԻֆւԻ՚՚ւ՚Ց
>
Ո՚ոք՚՚՚^ի՚յ
եւ ուրիշ շատ
ու շատ ք՚ս՚լաքեեբից
ու շրքաննԼրիզ
բազ­
մաթիւ
բաբդ
պատուէրներ
կին յանձնա -
ր արոււէ :
Ո՚՚կերշ
ո՛ կ ա ն - վւ ո ր ա զ ր ա էլ ա էւ
ա ր ուԼստում
3"՛/չոր
կոքո յետնի
ծնոզ քնէ,—
րի
էլա տարած
բաբձբ ճաշակով
ա շխա -
տանքնԼ րի նմոյշնԼրբ
սէր
արթնացրին
մանոլ/լ
3 ա էքոբ ի
սբաում
: Նա սիրԼց
ու
՛՛՛՛՛ք՛՛ր ^11 նրբաՀ ո յս վւորագբաէլան
ար -
ու Լ սար
, "ՐՐ յԼ տազ ա յում
Հանգ
իսացաւ
նրա բազմաքանքար
աբուԼստի
. ս/լիգրր՝
բեգնաւոր
"տեզծագործութԼան
Հիմնա -
ք՚"րբ :
Հանգ ամաեքնԼբի
բերռլմով
կոքո
յետնի
ծ ն ոզքնե
բբ վաքսագ րւում
են Վլ ագ իկալ -
էլա՚լ \ ս՛ յժ մ ()րքոնիկիցէ)
յ
\՜)ամԼա
ք պա -
տանի
կոքոյԼանբ
այստԼւլ
աոաքին ան -
ւլամ մասնակցում է տԼղի
սակալաթիլ
նկաբքւշնե րի
էլոզմից
էլաղմ ակե
բպուած
պատկէ,րա՜էանգ
կ սին , ցուցագբում
իր /լի—
բառա/լան
, վաբագրա/լան
աշիւատանքնեբը
եւ աեգում
անմիքա/լան
սիրով
քլատար -
ուած գ "ղարիկ
եբփնազիբ
էր-իւտներր ,
աբժանա՚ււալով
Հասաբա/լութե
ան Լ։մա
մուլի
ք/,բմ գբուատանքներին
: Այ՛/ պատ–
/լերաՀանզ
էոի ցուցաղ րած
աշխատանքնե–
րում
գրսեւոբւում
են պատանի
ն/լարիշի
անվիճելի
ձիրքն
ու բնգ ունակութիւննԼ
-
ԱյնուՀԼաեւ
Յակոբ
կոքոյԼանբ
մասնա–
գիաական
գիտԼլիքնԼբ
ձԼոք
բԼրԼլու
նլւ–
։ւքւոաա/լուք
մԼէ^ում է Ա՝ոս/լոլա
, ուսա ~
նում է էիորաւլրական
զործի
Հմուտ
էքսւր–
ւղէ, տ , ռուս նշանաւոր վարագ րի* Պ րուս"–^
ւք ք։ մօա , զոլւլ բնթացա
բա ր
ծա՚եօթանում
Ժամանա1լի
ռուսա/լան
արու/,ստի
մԼծա
ւլ ո յն
ն/ւ բ/չ՛" Ր՛՛Տ՛՛՛՜Յ ք՛ Րէ ^եա , ոլսուէ1 -
նասիրա
մ ա ք։ ո լ Լ ս տ ա ւլ է անե ր ի ոաԼ զծ ա -
զ ո րծութ
իւննԼրր
;
Յակոբ
կոքոյԼանբ
Ո՚ուոաստան
գտնուած
աարինԼրին
մօ ֊
աիկ
ու բարԼ/լամա/քան
յա րա բե լ– ա թ իւն -
նեբ է Հասւոատում
ո ու ս անուանի
ն/լա -
րիշնեբ
կրաւչենկոյի
, Ֆաւ որսկա
, Կան-
չալռվսկու
, Գերասիմովի
եւշաա ար -
ուեստազէաների
Հետ : Յ՚ս^ախակի
Հան–
զիպուէՈւերր,
նոր աշխատանքների
ղ քւ -
տոււէ՚նԼրր եւ քննա բկումնե
ր ր աւելի
մը -
աԼրմացրին
նրանց : ԿոքոյԼանբ
"իրո՚ք է
յիշ"ւմ
Աոսկոէքեան
օրերի
անկրկնելի
ու
"՛է
աո
ցոլ
կերնԼբ
Լն , պարզաբանԼլու
Համ՛ար
ժո -
՛լո՛ք րզական
տԼսութիւն
մր։ Ա՝ Լ բ նպա -
տակը մասնագիաական
՛քե բ լուծ
ում մբ
լ՛նել շէ ..
Անշուշտ
ուրիշ աուեալնեբ շաա կան ոբ
կ՝ազզԼն թէ ներքին
եւ թէ արտաքին գի–
ներու
՛քրայ,
ինչպէս
ուրիշ
տուեալներ
ս՚զգած
են կառավարութեան
ՈբոշումնԼ -
բուն
վբայ,
զորս կաբելխ
շէ
վերլուծել
երկու տոգով, ոչ ալ կարԼլի է սաՀմա -
նափա/լել
միայն
զ րամին րարԼփոխումով
,
որուն
/լբն/լեբանան
ելմտական,
րն/լԼրա -
յին եւ մ՚իքաղգային
/լաբգագբութիլններ
՚.
Այս բոլոբ
կաբղադրութիլննեբբ
կբ կագ–
յ են լման
միութիւն
մբ, որմէ կբ սպաս
–՝\
I՝լի անկեզծ
, պարկեշտ
ու Հաստաւո
Հի -
մերու վբա լ դնել
եբկբին
ելեւմուտբ,
ան–
էոեսութիւնբ
եւ գբամբ
: Արդէն
այս վեր֊
քինբ, տաբւոյս
բնթացքին
պիտի
փոխոլի
Հաբիւրի
՚քէէք
՚քէկ՚՚՚ք
է այսինքն թէ ներ -
/լայ
Հարիւբ
ֆրանքին գէմ պիաի
տրոլի
նոբ
(«ծանր։^)
ֆրանք
մբ,
որուն
սակը
պիտի
րլլայ
տոլ՚սրին
մէ/լ ՀինգԼրորդբ
:
Ջ,ու՚լաՀ եռա բա ր նեբ/լա
յ
զ ինԼբբ
վե րքա -
ւորող
եր/լու
գերօնեբն ալ պիտի
քնքոլին
,
Հարիւբ
ֆրանք
աբժող
սովոբէսէլակւ
ղլա -
նիկին
՚ ւ ի ^ ր "քիաի
բւլայ
մէկ ֆրանք ;
Ւբբ քաղաքացիներ
կամբնակիչներ
այս
^բԿրք՛^ ^ 1՚Բ1՛ Եւր՚՚՚՚լա՚ւինԼբ
չենք
կրնար
չմ ագթել ռբ էլաո ա վ ա ր ո ւթ եան առած
մ ի՛֊
քոցներր
յաքոգութեամբ
պսակու ին , ի՚^չ
որ ալ ըլլան
իւր՚ոքանչիւբիս
պաբտա -
գրուած
նոբանոր
զոՀոգոլթիւննեբր
:
Հ.
Թ.
ս՚նմ ոոաց տպաւոբա
թ իւնն/. րբ ;
1901
թուա/լանին
3– կոքսյԼ՚ոնբ
մԼկ -
նում է ԳԼրմանիա
\Ա՝իւնիքս) :
Աքնաեզ
նա մօտ
է,բ/լոլ աարի ուսանա
մ է ք՛ո քանի
ւլոէնանէլաբի
շ , րա
յ՛յ շատ աւելի
յո՚յ՚ոնի
ման/լավարժ
Անտոն
Աժբէյի
մօտ,
ապա
սովթւբում
Ա՛իւնիքսքւ
Գ/,զարա /.սաաէլան
Ակագեմիա
յում : Աւսման
։լ ՛ս ս րն
թ ւալ
քը
ւքերքացնԼ
լաք , Հայրենիք
վ ե բագ առնա
լ ո
լ
ճտԿւաոլարՀք։ն
,
1 9(է7/՛*՛
Կ՚՚ք՚՚յԼ՚՚՚նբ
"՚յցԼ -
լաւք է Փ՛որ
ի՛լ,
ո՛ր աոտքին
անգամ
՝> ւ«5/—
՚լի՚ւլամ է Հռչակաւոր
քշա/լար
Շ"՚՝՝ինք՛
"Րբ
յ՚՚՚տ/լապկ
ս
ա քգ
ժ ւոԺ անա
էլն/է -
րում
վւայլան
յաքոգաթիլննԼրի
էր Հա -
" ե լ ։
Շա՝,ինբ
նբան
նԼ րէլա յազնու
մ /.լ
է1 աե
Հւ յ
ացնոէ մ է ֆր "՛ն սա /լան"
ն ՛անա լոր
ն/լաբի
շ էտ/լար Տէ ՚( "՚յք՛
/՚՛
ֆ բանս աՀա
յ
աբուԼստագէտ
Ջ,աքար Զաքաբետնի
՝էետ։
Երբ
մեկնում
էի
Փ՚՚՚րի՚լիտ,
՚սսում
է վաբոլետբ
,
էակար
Շ՚՚՚Հք՚նբ
զ զ ո ՚ ց –
ուԼլով
ասում
էբ
հԵ" ձեզ
նաքսանձում
/•մ , որ գնոէ.մ էք ֊,ա յրենիք
, որտԼւլ
Հ ան–
գ իստ սբաաք^ Լ ւ աէ^ուօբէ
ն սլէ տք է բս–
տեդծադործէք
ձեր գ ո րծա/լիցնե
ր ի
՚էԼտ
ձԼոք
ձէ.ո
քի տուած
, ստեղծ էք
"՚՚լ՚չ
՚",//՛^
մեծ աբուեոա։^
: ք՚մ •» աբցմ ան , թէ ւլա ցէ
մԼգ
1լ Լ ր քան/լացն է ՚^ք
ձԼր
Հա
յաստան
գալով
, նա ՀառաշԼլով եւ բաղմաքոոր -
Հուրղ պաաասքսանեց
. «Աւա^զ , ինձ Հա -
մար այդ ան ի րա/լան անա
լի է , կըմ՚Կ՚ա յ
էւրագ , մաւլթան^Փ՚եբս
ձեզ Հետ » ;
1920 ֊ 23/՛*՛
Յակոբ
կոքոյեանը
գանը -
ւում է \՛ րան
ում , որտԼւլ
ստե՚լծ
ում է
տպաւորի
շ ու ինքնա տիսլ
պարս էլա/լան
եբվւնաղիր
նկարնԼրի
շաբքբ՝
<ձԶայխա —
նան^ , ^ՇաքսսԼւխասկ՝^ եւ այլ Հեաաքր -
քիբ
պա
ս տ ա ռն ե ր , արեւելԼ
ան
՛լ " յ^՚ե
բու
առ/լայոլթեամբ
, գ ունային
յագեցուա -
հութԼամբ
եւ վարպետ
րնգ՝\ան
րտ ց ո ւմ -
ն/է բուք :
Երբ Յակոբ
կոքո յեանբ
արղ էն մշտա -
՛՛լէ" բնակութիւն
էբ Հաստատել
Ել՚եւա -
նում , աբու/ւսաի
Համ՛ար
սա
Լ ւլծ ւում են
• ոաեղծաղ
ործ ական
լա յն
Հեո անկարն/, ր :
Նա մեծԼռանգով
ձԼոնամո։
քս է
լինում
ոտԼզհ էոգ՚աբծտկան
, մ անկավա րժա/լան
եւ
՚
՝^ասա րա, կական ծ
՛Ժ II ո։
աա ՛՛՛քլ՛.
Հ անւլ իսա՚ււա լաք
զ ծագ րա /լան արա /,սսւի
Հ իմնագ իբբ
՚ Հ՛" ք՛ոս տան
ում
Անուանի
ա բոլԼ ստագէա
լւ %սւա մԼծ
վասաակ
ունի պարրԼրա/լան
մամուլի ,
գեղարու եսաա/լան
՛լ բաէլանա թեան
ձեւա–
լորման
եւ նէլարաւլարւլմա՛հ
քլարեէոր
՛լ՛՛ր—
հում : Ն՛" "՚յ՚ւ ասպարկգում
անւլնա՝,ա
ս՝ե լի
հ ՚ ՚ ւ ռ ա քութիւ1ւ
մսւտուց/։1լ
, ՝՚"՚յ ՛ԷՐ—
ծ
աղ րա/լան աբոլեսաբ
~> ա բ ս ա՛ո
զ ր /• ց իր
ւ։աեզձ ած
ր՚էէզմ աթիլ
նմ ո լշնելավ
, շինա–
բաբ
թարւէաթիւն
մտցրեց
մեր արաեո
աում , ոաեւլծելով
կ^ոք արնա/լան
ինքնու—
րոյն
ոճբ,
որն .բնգունուեց
ու ւքնա՝էաա —
ուԼց
ա բ ո լ ե ո տ տ ս է բ
՝• ասա
րա/լութ
Լան
լալն
շրքաննԼրոլմ
:
Յ՚՚՚կոր
կոքոյեանի
ալաւեստբ
քուրք ն/^րզրում կ ՚ք/՚ր
՚յ՚րուես~
տի պատւէ՚ոլ թ/,ան
գանձարանում
3 • կոքո քեանբ
մԼծ վարպետ է
ղրքէ
ձեւաւ որ ուժն ե րբ ,
նկա րաւլա բգ ոլմնե
բը
ղծաւլբա/լան
քսիսա լԼգուաք
, նսլատակա
սլաց ոճոէք եւ արաա
յա
յ՚ոիշ
ձԼւԼլավ
լու–
հ ե լու
Հարցում
; Ա՝ . կոբքին
ժ ամ
անա/լին
շնորՀակալութիւն
է յայտնԼլ
Յ՚սկոբ կո–
քոյԼանին
քւբ « ԲանաստԼզծ
ու թ ի՚ննեբ »
գրքի
բարձրորակ
նկարագաբգ
ումնեբի
Համ
լ
՛ր %
Որքան
մեզ յա քանի է , մԼծ
արուեսաա–
ւլէտը ստեգծել եւ մշակել է
Հայ/լական
տաո աաե սա/լնե ր ի շաբյէ, քսիոտ
ցանկալի
է , որ ա յզ. գ տո՛կա
յ Հասա բա/լութ
Լան "ե–
վւա /լանութ
իլն
Անուանի աքարպեաբ քանասիրաբար
եւ
խորր կերպով
ուսումնասիրել
է ~,ա քկա —
կան
միքնադաբԼան
Հար՚ււսա
մ ան րան բ -
/լարչութիւնբ
: Ւբ Հոզուն
մօտ
՚լղալով
եւ
բարձր
դնաՀ ատելով
մ ան րան կարի
շ 0՝ռ -
րոս
Ո-ոսլինի եւ որմնանկաբիշ
Գրիզոբի
ու
միւսնեբի
ստԼզծաղո
րծ ութ
իւնբ , օդ -
աաւլ ո րծ ե լո վ նրանց
՝>իանալի արուեստբ
,
նա ս՛ո եղծ
Լ ց նոբ որա/լի
, յա՚լ Լցուած
րո–
վանգ ակութ
իւն , մ իեւնոյն
ժամ անա/լ
Հա–
րաղատ աէնաց ագգային
ձԼլին :
Յակոբ
կոքո յԼանբ
զարմ անալի
վարպե֊–
տութ Լամ բ եւ ուժով է էլաաարե
լ Հաք/լա -
/լան
Հ կ քեաթնեբի
պատկԼ բաղարզ
ումնԼ -
րբ : Ւր՚""ւաշտ
լուծումԿւԼլ։ով
լուոաբանԼլ
/ււ
յա՚լթ՚սՀարԼլ
է ՀէքԼաթի
առանձնա -
յաա/լռւթք՚էննեբր
I Այ՛լ֊ են ՚քկայում « Հաք
ժ ոգովրդական
Հէքեաթներ՝^
Լլ Աա. ՏԼօր–
/.անի
Հ Հէքեաթն
եր–» ղբքերի
նրա
/լոզմից
կաաարուած
բարձրտրժ
էք
"լատկերազաբ–
զ ումնե
բի բնագ բե րը ;
Աեբ
անուանի
արռւեստագէտքւ
իրԼն
յատուկ
երփնազ բով
ստեգծել է
րէորձր
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...596
Powered by FlippingBook