HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 11

8 Ա Ռ Ա ^
3
Գրակսւն
մամուլոէմ
բււճսւխ
Հէս՚էւղկս
Լն\
•I ա Iի ս
մ Լ լ.
ք.ա՛հա « ա I. գ հ ՆI.Լ,ր
"/ < "
թաք..րք,..նիՆչ/.ր : թարղմա՚հում
/.՛ե նրանք
Ր"/"1՛
ճ ՚ ^ 7 ՚ " * ՚ ^ / ՚ / ՚ . 7 ՚
" ՚ / " " ՛ * ՚//""5՚՚՚/՚<*՛/՛.՛/ ՚
աարրէքջանԼրՀՆիւ/
, ու վ>ր ան հ (ւ կ՛է՛ի ւ/ , կո -
աոեԼլւկ՚հիյ
, րնւ/Հա՚հրաոքկո
քւ/. Ա՝ ի ււ ւ թ
I.
էոն
րո/որ
ժուրււ/ո։
րւքնելվւ
/ ^ ՚ / ՛ "
՚՚՚^(՚1՛^
՚՛ ՚
ւ1Լրքաււրած
շ1ւ՚հարկ՚հուք , ձա փ ո՚հ1. ր կն աք ,
արարեքկհռք
, Հ ա ոքկ չ1.ք կնաք
. • .
ս՝իամքւա
րնթԼչււքուԱւ կարծ ա մ կ
,
որ
մեր
Հպոկ ա՝>/հ1. րր ա ի ր ու ոք I, ա ո ւ մ Լն "՚,1"
ր՚՚քոր
լԼպա՚հԼրքւն
քքւաքքւ՚հ Լւ
կաաարւււէէ
Լն քմարւլմանա
քմ(՛ւ ննԼր
րնաւյրԼրիւյ
• յք՚–
րաւ ի
,
քւն*ո"ւ
ու քրանական
բանաոաԼդծ
Պաւ ր) Տիչինան կարա/
կ
թարղմանել
ՈէքրանԼրկն
ՅաքՀ.
ո-ք Հ անն
իո
Լ ան ին
րր–
նաւք րի՛ւ , ՛Լ՛" էէ րք՛ ք՝ք" ""՛ք ր րա՛ւ"՛
մ
՝՝՚"յ
րանաոաԼւլծ
՚եԼրին
ո ոլսԼր
կնի
,
Փր՚՚ֆ՛
հ՛ք քք՚էԿ"՛՛^՛ ՚",(՛՛ք՛՛՛ն ժամ անակ կ էլ ահոէ մ ,
որ ոո՚ք որէււ էէ՛ կ
՝,
ա քԼրկ ն Լ լ. ՝է1" ք
՛ք
ր"ւչնԼ–
րին
թէորւլմանոլմ
կ չԼքոԼրկն , ք՚"կ
" ՛ յ " ~
օր՛՛է էէէյ քսէւր՝,րւլ ա–, էէէ ք րանաոաԼւ/ծ
ր ււքքււոի
չո՛՛ր՛ք
ի
"՛յ՛՛ կ""է "I քն
լԼւրււն
Լւ.
ոքիւէէի
չթուրէք
մ անի
րւէէնէ՚էոէոԼւյծնԼ
րք՚ն՝
րնաւք րԼ–
բ1՚3 •
(Լմկ ն ինչ
Հ ԼշէոաաքԼլ կ մԼր օրԼրու ն •
ՀեշաութԼամր
Լն ւչրլոլւէ՛ Լ՛ւ ւքկոքԼրր
,
Լ՛ւ.
Ոէ էէ կ էքն Լրն
ու.
ր ա նասաԼւքծ
ւււթ իւննԼ ր քւ ,
նոյն
Հիմ
ու նքն Լրուք Լւ.
ՀԼ շաէԱէյԼ լ կ
թ ա ր։ք մ ան շական
էլորՆր I ք՝ւո՚հիւք է։րէ1քէ—
ւյւէէէմ կ, էւր մԼր օրԼրի րանէէւսաեւքծ
քւ , Լ -
թկ
վ^ք՚չ թկ շ՚էէա էոիրաոքԼաէէւմ կ Հա քուք Լւ
Ո՚էէէ "Ո՛ք/ էԼւչուքէ՚հ
,
կարոէք
Հ
թաքււք մւէւնԼլ
"՚չք՚՚՚՚՚րՀի
րոլոր
էէէէքէքութիէն՚հԼրի
րէս՚եէոս ֊
աեէքՆնԼրին
Լ է. աէո1քն
սւոէւրաւք րԼ
լ ,
«
Թ՚որ՚լմ.
^•/»»,
փոխոնակ
բարԼխւք -
ճոէթիւն
էէւնԼնաքէէէ. նչԼլու.
«ռ
ա էւԼրկն
թարւքէ/՛անութիւնիէք
թէ,էրւքմանԼւք՝ ք .» :
՚հժուէոր շկ էքէւէչսէկԼլ թկ ք՛ն չ
որէէէկի
թարէքմա՚հէէ։
թիէԿէ՚եԼր Լն
"՚յ՚ք
թարէքմանու–
թիէ՚հների
թարէքմոէնոլթիւննԼրր
...
էէոկէոն կ նէոյԼլ
՚ԼէոՀան
ԹկքկԼէէէնի
նման
Լւ
ոլժԼէք բանաէէաԼէլծ^ի՝
րԿէւոէքրիւյ կա ֊
էոէսրած^ թէււրւք մանութիլն՚հԼրքէ
՚
Վեբլկ -
նիէյ , Պոէոլկրիէք Լ լ Ոքար,/ կ ք, լքէնի թէոր,ք -
մա՚հէէէ թիւնԿէԼրիԱ
կէսէոարւէ։ ած^
թարէքէքէս–
նա քժիւննԼրի
արժկքր։
Պկ՚ոք կ
ԼնթաղրԼլ
որ այս այն կ
,
ի՚եչ ժ արււք ու րւք ր կոչել կ
՚« նաէկէսոաակի
քբի 9ուքւ» : Այս ՚^քրի
ք"ւ–
րր–^,
Հոսում կ ոչ միայն
մեր
ւլրական
յ՚Հ^՚ճքք.^/""^"՛*՛*՛՛՛/՛/՛
^է^ր՚՚՚Լ
1
"՛յժ՛–
–՝ր՚"՚>՝~
էք էոնելւալ , մ էէն չուէ էիէւթորիկր
, ՚"՚լե կաէւէ ր
կէոն չԼ ր քւ
էք ա չաե րէէւն ամոէ քՈւ թ ե ան մկ ք ,
Փիկոին
ձայԿէին լռոէ թիւնր
. • • :
Ա.յ՚լ Ծնունէքի
՚/իշերր,
ձիւնին
էքրայ
էէե^
ոէււծ^ "(՚լ՚՚՚իկ
ո"լու^1է ոքուակերքէ, էքէէւրձալ էւլ
էէէււրձալ
չ՚՚ւրք"
, սեղմԼէք սիլւաս • - • ;
1յ լ աոլրԼէքա ք՝ կԼանքիս
։էւոէէւ9ի՚1է ցէուււէո
անքէէւն
՛է ի չե ր ր • • ՝
ՄԱՆՆԻԿ
ՊկՐՊկՐԿԱՆ
էյնէէէմ կ առանձին
ւչրքԼր՚էէք,
փրէիու րՍ կլ
երես
Ի՛Ա
Այ՛՛
՛լ Լււ
ոչի՚հչ : ԲաԿւիւյ էգարէքււէւմ կ "(՚
կ՚"րելք՛ կ թարւքէքանիչ
դաոնալ
միայն
՝՝"՚–
յԼրկն
իմոէնէոլաք : Ա՝ի չարէոթ կ , ինչ ե"
էքրէէււրււ էէէծ ե՛^ էքրւէէ ց էէ, 1քւ1էն Լրկէէէ ււ,աւքւէէն —
էչաւոր բանասաԼ
էքծնԼրին
Տի՛քի՛՛՛ն
Տ"՚րի–
ձկի եէ Պաւ լօ է/"ւչւքիլ՛"
բէսԿէասաեէլծ ու -
թ իւննե
րի
–էթաբ,ք մոէ՚հոէ թե ամր–» աՈ անց
։քքէէէ,ցեբկն
իմանալւէէ եւ աէէսւ՚եց
(հ"՚""՚ք/
լեւլուի
օւչնւէւթեէոն
: Այսք՚նվ>ն , ի՚էէձ արր–
ո, ւ,էձ կ յիչեալ
բանաէէաեէլծ՚հել՛ի
ւէէոանց^
յանէքԼքէք, ու ւքանկԼրի
բա,էաւյի
թէորւքմա –\
նա թիւնբ
Լւ ես •"յ՛Լ
«Հ՚՚ւմոյթքւ»
՚քեբա -
ծէէէմ եմ. բանասաեւլհութեան
։ Հէսբկաւ ,,բ
կ
Հ րւէւաւէւրս,կԼլ
ւքքւ՚սցական
բէսնասաԼ՚լ
—Հ
ծոէթԼա՚հ
Հէաավոոծոյ,
իսկ մԼր բսէնաս–^^
աԼ,ւծնԼրից
« չ
մկկքէ էքբացԼրկն
չ՚լք՚՚՚՚է Հ\
ւքրւէ1էյԼրկն իմացո,քնԼբն
կլ
բ,ւ,նոէսաԼ։քծնԼբ
չԼն :
//»
էս՝»ա էքրէէէցեբկն
չիմացէււլ
բէս՚եաս–
ււ,Լ։քծբ եւ ւքբէէէցԼրկն իմացոէլ ոչ բանաս -
աԼւլծ
քւ ձեոք
ձեէէ քի աոլաՆ
^սաեւլծ
՚ււէէ
են »
ւք րացէ,ւ կան
ր՚ոնաս
ւ,,ե ւլծ աթիւ
ննեբի
Հաւաքած՜ոն՝
ՀայԼրկն
։
Ա լ՛ ոլ Հ"՚ւի
՚՛
Ր՛յ" ՛ւ I՛ "է "՛Ր՛է "I "՚ ՚" հ^ւ՛
"՚~
ցո՚մ
ունԼն,սյ
այս «բաբւր^
՚/ոբծի Հ<.քսււՀա–
նէւցի՝» մասին,
մէէնք էլր բերենք
Տի^ք՚ան
Տաբիցկ
ի ^ոաանալոբ - փ լո ւզո
ււէ » րա -
նասոէեւլծ
ութեան
՛քե րքին
Լ րկու
քա,էԼաէլ–
՛հե րի րաո աւլ
ի
թ ա րէլւէ՛անէււթիւե բ Լւ ԼրԼք
բանասաԼւլհնԼ
բի
Հ(թւէէրէլմ անէէւ թ իւն՚եե ֊
բբՖ է էսէլն/այա
ղ արձնելու
Հալէ ար այ"
պրակտիկայի
արաաաւո
բութ իւնր : ԱՀա
բաէէ էէւցքէն .
... Ել (ւրաԹ մինչ ե ւ իր մահը չարչսւրւււմ
ՎրացակաՏ արեւն ու վրացական հովը
՚(յրանից թ ա ք ցն ո ւմ էին ե րյ ա ն կ ռ ւ րի ւնը
Ել Րաւ ե րյ ա ն կ ո ւ րի ւ նր ոտանաւորնյյրի1
տ ուեց
( ն-ուիրաբերեց I :
Ես ոտանաւորներ չեմ ց ր ո ւմ • • • ոտա -
նաւորն ինքն է ինձ գ րո ւմ
է՛մ կեանքը այո ոաանաւորն է իր ււ՜էտ
կ ր ո ւմ
Ոտանաւորն հս անուանում ե մ յանկ ար -
^Ւ֊.
ծական փլում (փլուզում) ,
Որ ւ1րադ կը թափուի եւ. կենդանի կր թա–
ՈԻ :
ԱյնոլՀետել
յիշւոլմ կ, որ ամկն մի
աոէլ,էւմ աասն
են ւքանկերբ եւ ոբ աոաքին
երրէւր,ք եւ Լբկրոբւլ
չոբրորղ
էՈո,լԼ–
րին
էէլիսէի իէվւեն
յսէնւլԼրբ։
իանասաեէլծ
՛Լ. Ն՚՚րենցի
II օա ա յո
« Հոէմոյթ
Հեաեւ Լալ բանասւոԼւլծա
-
/լան
աեսքբ
ձեոք բերեց
.
Ե ւ ն ա մին չ ե ւ մահ տտնջուե^ չարաչար ,
Նրանից թա քցրին խնդ ո ւթե ան բաժին
Վըացական հռղն ու արփին պայծաո–
՛եա իին դ ն իր զոհեց եըցին ու թանին :
Ես հըց չ ե մ գ ր ռ ւմ, երզն ես ե մ ՝ որ կ ա մ ։
Իմ կեանքէ այս.երդն է. նրա մ է յ է լ ՝ ես,
Մի փ լ ո ւզո ւմ է ե րզն ՝ անակնկալ ,
Որ ՝|ր>սդ թ ա փ ւ ա մ ու թաւլում է քեզ :
ՀԼրքին քաոեակբ
.լկչ չկ , Հբ՛՛ :
ք*ս1լ ՚Լա՝,աւլն
Գաւ թեանն
՚այսսլկ ս ձեւա–
էորԼց .
Ել մինչեւ ւ1՝ահյւ նրան տ անյո ւմ էր
Արեէն ու հոզը փսսց աշիւայւհի ,
Թուքցյւին նրսւնից եըջանկա ր իւ նը ,
՚|,ա ե;ւ9ա(1կու թիւ(ւ տուեց ե բզե ըին :
Ես եյւզ չեւ1՛ զ ր ա մ , երզն ինք խօււոււք է
իմ կեանքի նւէան եւ ի\ւ՛ արեան
հետ,
Երզր դա հ ոզո ւ նոր փլուզա մ է ,
Որ կարող է քեղ խորտակել յ ա ւ է տ ,:
Թար՚ւ
մ ան ում
կ ք
,
Լէլբա յրնե
լ, , թաբալ ֊
մ ան՛"
մ կք
՚
ԱՀա եւ իէէ սքսրաւլորՆութիւնր
.
•Ու չ ա րյա րո ւ ե ց նա մինչ օրր լքահուան՝
Վրաց արեւին ո ւ հողին զերի ,
՛Նա րախտ չունեցաւ աշխարհի վ ր այ
Իր բախտը տ ուեց նա իր եր9երին :
Ես երդ չ ե մ զր ո ւ մ – • • երզն է ինձ զր ո ւ մ ,
Այս ե ր զ ռ ւ մ ՚ ե ր զ ր կեանքս է ե րզո ւմ, տ ե ս ,
Ոտանաւորը ի՞նչ է ՝ փ|ուզում ,
Կը թա փուի վրադ ու կը ծ ա ծ կի քեզ :
կԼց՚յԼմ :
Տ իրաւի
, Հ(թարւլ մ անական^ ա յս արա -
աաւոբ
ս^րակտիկայի
շնորՀիւ կբ
փլչի
րնւսէլիբբ
Լւ /լբ
ծ էսծ/լք,
ք՚^ք^^ՐՑ՚՚՚է/՚Յ
թաբ,ք մանուալ
Հեէլինակին
, աուԼալ դկպ–
քում ծանբ էքիբաՀաաոլթեան
Լնթարկէււուլ
բանաոաեէլծին
, որն աչողք կ եւ ւքիբաՀա–
տութեան ոչ մի կարիք
չոլնի :
Այ" կլ
՚լԼ՚ւ
ոչինչ։
յ՚նչււլկս
աԼսալ
րն -
թերցո՚լր
, բաոացի
թ ա րէլ մէսնէէւթ
իւն
ից
երեք
պոէտ
երեք ին չ որ բան
էէուրս
բերին,
որէէնք , Տիղիան
Տաբիցկ
պկաք
չկ
լինել
՚բլալէէլ
Համար
,
որ չավսողա՚նց
Հե -
ոոլ
Լն Տիցիան
Տարիցկից
: Բայց աՀա
՚քյորենցին ա բուած կ Զաիւբուքսաձկի
ու
Թաէէ՚էէէրիանի»
պոկմից
մի Հէէ/բիւր
տողա–֊
նոց
Հատուած
, բերում
ենք ութտալ եւ
մբցման
ենք Հրաւիրում
մեր բոլոր
օլո —
կանԼրին
, այս ութ տողից
որեւկ
«^օ/1ւ»
ստք,,լծելու
Համար : ԱՀա՛.
Որի եղբ ա յրը , լո ա ա ւոր արեւր
Լաշային (Թամարի որդին) սյատրաէէտեց
որպէս ազնուատոհմ ,
Կ՚ասեմ նրա արեւին ով ռր սահմանեց ,
Աստծու նման սիրած ,
Որղուն ցանկալի . ւ|ախտանզ|ւ տոհմին ,
Որը փափաքում էր նրա պէււ հասուն :
Երբ որցանկացաւ, ծնո ւ ե ց
Պարսից բ ա րձր ո ւթի ւնը վար բերա ծ :
Մ/.՚1 մնուէէ՛ կ
մքւայն
ցաւէ,, էլց է, է թ
իւն
յա քէոնել Տաքսրուքսաձկ
ին Լւ
՚Լաէլարչէսկ
ՆոբԼնցին :
Ջ՚է՚ոոնանք
նշելոէ , էւր այսսլկ"
Լն ւքար~
«ՅԱՌԱՋ»
ԹԵՐԹՕՆՐ^–
(321)
րաւս
րու.~
7.^
բ՛
ՀԱՏՈՐ
ԻԵ–
Գւ՚ԻՀԱԿԱՆ
ՎԱՐԺԱՊԵՏՐ,
՚(,ա
Հրաւիրեց
նստէ^ լ ս /, ւլ ան ի ւ1՚օտ : Ռկ–
՛Վ՛ ^"Ւ քլ"Բր1՚ք1՚;յ
Ր-՚՚՚՚՚յ
՚ ՚՛՛^՛^՛^՛
՛՛՞՛է ՚" -
քսոբժա/լ
ունկ բ էււաեէէււ : Բա քց
ու ւլես ,
չ էէււլԼ ս , ոլկտք կ
մ ի քէէւ նի
էւլ էս էո ո՛ ՛է ւէւ -
էոԼս
,
եթկ ոչ ) ՚ոա՚ւ՛ էոի1լ1էէ։քր էէէէ1էւտի1լ ՛ք ք՛–
րսէւոր՚ոծ
/լբ
լինես
Տկբ
Հօր քսրձիթքք թկեւ
"կ՛՛քւ
՚ոէսն
մե–
ծութիւնբ
ու
էքա յե լչութ իւն ր
չու՚հկ ր ,
բայց բաւական
/լոկիկ եւ սիրուն
կր– ՚" ՜
մկն
էոԼէլ ԼրԼւոււք կբ կաբ՚ք , էէէէէկն ւոԼւլ Լ–
րԼէ.էէւ։ք կբ մսէքբոէ թիլկւ : Բէ/լոր
"՚անԼցիք
քն,ոծ
կին, մի եւ նոյն
յարկի տաէլ, "ւր
մէոանք
մենք։
Միէոյն
երկցկինր եւ նրա
Հարսբ սպասում
կին
էէ՚եւլ։
Աիւնի
՚քր"՚յ
է/րած
միակ
ճրաղր աէլօտ
լոյս կր
սվ՚ոում
վ՚ոքրիկ
սենեէսկում
, եւ մեբշուրքբ
ԼՐ"–
ւում
կ բ քնած
բնտանիքի
քսա ւլա
զ Հ^չ՛*՛ ՜
ո ութիւնբ
յ
Տկր
Հայրը
իբ լԼւլոլի
րոլոր ճար
թիւնբ
,չործ կր դնում, որղբաւլեցնկ
ի՛նձ։
Ր"՚յՅ
՛՛չ ^բա Համեսա
սեւլանբ, ոչ Կւրա
պարդ, սբտից
բխէսծ , Հայրա/լան
քսօսա/լ֊
ցոլթիւնը,
եւ ոչ երկց/լնոք
միամիտ
դուր–
՚լոլրէսնքբ,
ոչինչ չկր դրաւում
ինձ
Տ
ինձ չկր դրաւում ել մի ՚չե՚լեցիկ
՚էկ՚^ք
^
՛Ր Ք՚^ի ՚քէք, մոոանալաք
,լԼ,լք/լուՀ
ու ա–
մէոչկոէոութիէնբ
, էքԼրմակը
կիսաք
չափ
մի կոդմ կբ ձւլԼլ Լլ Լբելան կր ՀանԼլ մի
Հրէսչէսլի
կուրծք։ Այո, ոչինչ չկր դրա -
ւում
ի՚եձ : իմ բէէլոբ
ուչքր , միաքբ
էլբա–
՚ ել կ ր /, բիէէէէսսէէւբ,ք էքարժապԼաբ : հր՛"
մաէէին կի մաէէէծէէէմ
, նրա էսյբա/լսէն
" ի -
ւ՛ելի
սլոէէո/լԼրն կր իէէ՛ էէ,չքի աոքէ.ւ :
Երբ
՚ոկլ՛ Հայբքէ ս1լսէ,ց ՛նրա
ւէ՚է,։սք՚ն քսօ–
"ել,
Լէէ մեծ ոլբաիաւթէւէոէէ՝բ
լսամ կի :
Ե/լե ւլեցոլ բա /լ է, լմն կ րնէ։,1լւ ա էէ ,
էոսւ,։ց նոէ ,
այն,ո/,ւլ
՚ / " / / ՛ " ^ / ՛ ^
Կէ՚՚ժ ՝ 1'Ր"՛
Համար
/.ր/լոէ^ ,ւ/,ն/.էո1լ կ շինել
էուէւ էսծ
Տ
Այդ
ս/.նԼա/լնԼբը
մԼր քորճիթների
նման
դեէոնավէոր
չեն, դուք , ի Հէորկկ, աոա–
ւՕէոԼան
/լբ էոեսնկք ,թկ որքէ,,ն բորմէո -
բոլթիւննեբաք
են շինուած : ՛Ն՛"
մ ի
շ՛ո
ի,որՀուրդ կ էոալիս , յորէլորում կ
՛լի՜ււլա–
Լ;ին/.րին , որ դուրս դան ւլԼանի ա՛սկից
եւ
այն
ձեւաք
բնտ/լաբէսններ
շին/,ն
Հ Ասում
կ , որ ղետնափոր
ք՚՚րճիթբ չատ ւքնասա -
/լար կ աո է,ղ քու թեան
, այնտեղ չէ թա -
փանցէէէմ ոչ արեէի
լո յս ը եւ ոչ մաքրու -
թիւնր :
--
Գիւդացիք
Հեսաեւո՛^ւմ եննրէէ, ի,ոբ–
Հուրէլնեբին
. Հ՚՚՚ՐՅրք՛ ^" ՚
- ~^աաեբբ
Հետեւում
են . Ոէք է,ր նոր
աուն կ շինել տալիս , այնւ,լկս է շիհէէլմ
,
ոբպկս նա ցո քց է տալիս
:
քյա մԼւլ րա —
ցատրում է, թկ տան ձեւբ ոչ միայն
մեծ
ն չանա
/լէէ լ թ ի ւն
էււնի
մէ,,րէլոլ
առուլքու -
թեան
ւքԼրաբԼր,էէ թԼամր
, "՛յլ
սասէոի/լ
աւլդոլմ կ նբա բնալո բ ո ւ թ/.ան , մւ,։քի եւ
Հուլե/լան ա րամ ադ բ ո ւ թ ե է,,ն
՛քրայ։
Եթէ
Հայ
ւլիէէլոէցին , ասում կ
նէ1է ,
այւլքան
ծած
էլ՚ս՚է՜իտ , նենէլէսւոր եւ միեւնոյն ժա -
մանա/լ՝
այղքան
մոայլոտ կ , եթկ նա
կորցբել կ եբւլելու եւ ուբաքս
լքէնելոլ
բն–
էլ էէէ նէսէքոլթիւնր
,
ւլ լի,է1,լ էէբ
ոլատճսւո–
ներից
մկկր
այն կ , ոբ աէւլրում կ էլետնի
տա/լ , ք""ւլ մթոէթեան
մէք :
ճեբ
դիււլոէցիք
նոյնէւլկս
։լ ետնի տա/լ
են
ա՚՚լրում
,
ն/լատեցի ես ,
,
բայց
բալա/լան
ուրէսի։
/էն,
բաւսէ/լ՚սն
պէորւլ
սիբա
,
լոլէէէէէէ որ /,լ միւէւք ոէնեն ;
-- Այդ ն/լաէոալէէ, թիւնբ եո կ լ
մ ի ան ~
էլւէէէք էէէրեցի նբան։ Նա ,,լատա ս քսանե ց •
էք ր՛՛ք՛ էքԼանքբ՝
սէէլսէէո ել էորձէոկ 0,լի մկք,
մ ե ւլէէ՝"էցնում կ ւլ է. անա
էիս
րի էսղդ եցոէ թիլ~
էւր։ Գուք , էսսէէէէյ , տ,ոբէէէ.էսյ մեծ
մէսսբ
անւլ էք կացնէէւ մ
ւլ ոէչէոերում
,
լեոն/.բի
փրայ , ելձեր փրաննեբուք՝
ձէր անա ֊
սունների
Հեա՝
բնէէւ/լւում կք ձեր արօ-
էոատեէլիներա
մ ։ Աղաա
րնութիւնբ
ներ -
չր^չ՚՚՚-՚ք
է ^եբ մկք ազատ
սիրտ եւ ազատ
՝•
Հողի։
Ջեր ղէ,–տնա,իոբ իւբճիթկւերբ ^եղ՚\
Համար ժամանակաւէ,լէ
ձմերանոցներ
են\
միայն :
\
ԱնՀամբերոէթիէնբ
ինձ այնքան
տէէ/ն ֊ \
ՀԱՅԱՍՏԱ՚նԵԱ՚Ն Ր–Ա՚ՆԱԱՏԵՂ՚^քՈԻԹ1՚Ի՚ն
Մո ո անում ե մ , որ կէս դար
Ապրել եմ այս աշխարհամ ,
Անհանզիստ ու անդադար
Ասլրել եմ այս աշխարհում :
Երբ լացել է երկիրն իմ ՝
Ես էլ լացել եմ սրտանց ,
Եղե| արդար, անարղտր , —
Ասյրել եւ1՛ այս աշխսւրհում ՚.
Տսւել եմ իմ ե րզե րր
Հու1երին ու հաւքերին,
Երազներով լուսավաո.
Ապրել եմ այս աշխարհում ՚ :
Ջ,րի նման զնացել ,
Աւաղի պէս սՍացել ,
Որպէս յ ո ՚ յ զ , ե՛րդ ու բարբա ռ
՜
Ապրել եմ այս աշխտրհռւմ :
ԳՈԻՐԳկՆ
ՄԱՀԱՐԻ
X
՚եաշտերի վ ր այ կապոյտ քօղեր կան
յ
Ոսկի շողեր կան դաշտերի վ ր այ ,
Ադամանդակուո. ա նթիւ ցօղեր կան,
Հո վ ե ր , դ ողեր կան դաշտերի վ րայ :
Գնա ՜մ, թսսիաոեմ, տանեմ իմ ե բզր ,
Փււեմ իմ երզը դաշտերի վ բ այ ,
Թող ե ր զ ո ՚ ՚ վ , ե ր գ ո ՚ ՚ վ ծու)անայ բերքր ,
էքովանայ բերքր դաշտերի վ րայ :
Լ. ԳՈԻՐԵաա
ւում եւ Հայ պօկաների
Հետ. Հաք դ.րա–
կանազկտբ
դրում կ Հա լերկն
բանաստեէլ–
ծոլթԼան
բաոացի
թա րւլմանէէւթ
իւն ր , ի"կ
էէուս բանաստեւլծբ
ոուսերկն
բանաստեղ—
ծական տեսք կ աէա,լիս ^Հոլմոյթֆին։
Արա
արդիւնքն
այն եէլալ , որ լւուսերնկ Զա -
րԼնցբ
զ ուրս է ե կե լ ա յնքան
ւլ էէւնատ եւ
Հաբիլրաւոր
մէլոններէէէք
Հեէւոէ.
իս/լաէլան
Ջաբենցից
, եւ ,
րն դՀ ա կա ււա/լն ,
թ՚*էԼ
,,լոէտնեբլւ
Ո ուսեր
էն
Հնչում են
բնաւլրի
Հետ
ոշ մի էլաէղ շոէնէեցոէլ
էլան ւլ ո ւլա/լնե -
բուք, "ՐԲ նոյնպկս
Հեււոլ է
բնաէլրից՛՛
Հաէլաո ա/լ ծա քրից :
Ե ղ ր ա կէս ց էէ ւթ
ի լ՚հ
- -
ժամա
ն էս է լ ր չէ՛"
արէէեօք մտածել
բանասաԼւլծա/լան
թարւլ
մէսնութԼաե
կաւլմեր պատբասէոելսլ
մա -
էէԻ՛Ա
:
Այ՚ք– ք՚^չ"լէ՛՝՛"
երիտասարդ
ՎաՀան
Տէ բեանը
սաքորում
է ր
։ք րացեբէն՝
^լյթա
Ո՛ Ո ւս թա
լե լ ո լ
Հ,Վաէլ բ ենէո ւէ,ր՝^լէ բնաւլ
ք՚ք՚զ
թսէբէք մէէէնե լու Հաէէաբ , ի"կ ՚^ ե ր
օրէյ
բի
/էբիաասաբւլ. ր,սնաստեէլծ՚եե
րին
շի մաա —
Հ ւ,էլ ում
,լ էէն է մեր ֊,ար/.լ անների
էքբազա–
/լէէւ՚հ ել էստբ րէ յքէսնէս/լան
ժալէէւքոլ
բւլնԼ բ ի
՛լ րա
/լան ո ւթ ե ան
Հ ետ
ծ անօ թ էսնո,լ /էլ
մբ–~
տէրմաԿւալ
բնաւլրերէ1էք
/> է
թարւլմանոլ
թ իւննե րը կէոտարե
լ րնաէլ բԼբից
;
Եւ ք՛ն–
չո՛՛՛ւ
մ՚իալն
ւքրաց/ւրէն եւ ատրրկ
յքէէւնե —
րկն
, ի"կ եթէ էքսէէլբ մենք
ձեոնար/լԼնք
էսաոնա/լան
բանասաԼէլծութ
իւն՚1ւե բ ի ժո
–՛Հ
էլաք ած ու՚ւ՛/.՜ր /լաւբք ե լուն , նորի՞ց
սլիտի
դիմենք այս
պրա կ տիկ ային։
ԳրալնԼրի
միութիէնէը
սլէտք է միքոցներ
ձեռք էոոնի.
բանասաե
ւլծ ական
թարւքմ էէէնչա/լան
էլալլ -
մեր
սաեղծեէոլ
Համար , աււանց "րի
՚քենք
/լ ունենանք
հտնապաստաէլի
քրի քէւլբ՝^ /լամ՝
Օաանաւորը ի՛՛նչ է ՛ փ լ ո ւզո ւմ ,
Կը թավւռւի վրադ ու կը ծ ա ծ կի քեզ :
ԳՈԻՐԳկՆ
ՄԱՀԱՐԻ
քում էր , որ չւէ սլա ս ելաք մինչեւ առաւօտ
,
է՛ր
ւլնայի
ել անձամբ
տ/^,,նէի
ր"Լ"լ՚ը ,
/յէէ ց ա՛հ/լան ում էի էքէէ,բժաէւլեէոի
սենԼա/լ–
ների , նրա նիստ ու կացի , ել ւէէո.Հասա–
րա/լ նրա կԼնցաղաւքէս
բութ եան
մաէէին՝
/լանիէէսպէս
աե էլե/լո ւթ ի ւն սէոունալ
քաՀա~
5"",//՚,7 յ
Տան/լսէնում
էի իւօսել,
մի՚հչեւ
լո յս քսօէէել իմ սրտին շատ
մ օա եբիաւէէ -
սէսրզի
մէէէսին եւ բնաւ
չքնել
1^11,՞լ են էէարքէէւած
նրա սենեա/լ1,/, —
րը :
Շ՛՛՛ա լալ են էէէււրքուած՜
. ւ,,։քկն էւլատ–^^;
րասաոլթիւնն/.ր
ւէւնի նա.
մո՚ՀՃ՚ււէլալ ,
ան/լոզի1ւ , աքժոռներ
, էլրասեէլան եւ ղա -
նազան
/լաբասիք։
Պ"""եբբ
ղարզարած
են
,Վէ1էա/լե՜բնե բուք , էէլաա ո ւՀ աննե բ ր լի են
էլրքԼբոէք։ Բա քց մա՝էճսէ/լալ
ունի, նրա
՚1Ր"՚յ Ժ պաո/լոլմ.
մաՀիճ
ունի
1
ղ"Ր" չէ
ածոլմ
: Պ՚՚՚ռ/լում
է մեր/լ յատա/լի
էքրւսյ,
առանց
անկողնի : Զարէք անէսլին
ւո լն է ,
ՈՀ»
շատ անւլամ
կողքեր
ի տակին
մ անր
քսիճեր է էսծոէ մ, որ աւելի
ցաւեցնէ ;
Ր ԱՖՖԻ
(օար–)
Fonds A.R.A.M
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...596
Powered by FlippingBook