HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 14

2
Ց Ա Ռ Ա Ջ
Ի ՚ Ն Ջ Պ Է Ս Կ Ը
Տ Օ Ն Է Ի Ն Ծ Ն Ո Ի Ն Դ Ը 5 0 Տ Ա Ր Ի Ա Ո ֊ Ա Ջ
(ԶԱ աԶԱ է , ԺՈՂՈՎՈԻՐԴՆԵՐՈԻ
Ս ՈՀՈ Ր ՈԻԹԻԻ՚ Ս ՚ ե է ՐԸ)
Պ"լ՛՛ոյ
«Բւ՚՚֊րո՚կնֆ
թելւթւչ
1905/»1*
Հբսւ–
էոարակած է եօթր
այլեւայլ
<ք"ւլո,է,ւլլ,նե֊
բու
Ծնռւնդ/ք
աօ՚եաիէմբութԼււ1ւբ՝
աո՚հելուք
ֆբաէւսա1լան
թեբթեբէ
, Ղ"Ր Կր Համառօ–
էոենք։
Այդ
եօթբ
ժողովոլբդնեբուն
վբայ
կ՝աւելւ/նենք
հայ կակաՐւը ՝
Նկաաէ աոՆե ֊
չ՛՛՛ւ
Վսւնի
մկք եղած– սովոբոյթբ
, ոբ չաա
սաաբբեբ չկ միւս Հայ ղաւաոնեբոլ
մկք ե–
ղածնեբկն
։ Ա/լնբախ է որ բոլոբ
մողո ֊
վոլրդներու
էքնունդի
ել
է,որ Տալււ.ոյ
աօ~
նա խմ
բո
ւթ
ի ւն՚ե ե ր բ
մ աս եր կբ բովա՚Աւլա–
կեն
հինհհթանոսակաՍ հանաաալիք նհր է ,
երբ կբ աօնախմբուկին
ԳարուԸին
նոլիբ–
ռլած
միքաւլդային
մ ալս ւէբ դա կան աօնԼբ ;
Հ. ծ.
ՊՕՀՈԱԵԱՆ
Ամհրիկեանը
Մկկ
բաղձանք
միա
յն կբ վւա յփա
յեն
ամկնկն
ւլերաղանց
՝(յնունդբ
ունենալ
I
էքնունդբ
ամ կնկն
մ անկական
աօնն կ է
/ • « / յ ց Ամեբէկացէք
անՀամեմաաութեան
Հանճար
բ ունին : Ամեբիկացիք
մեծ՜ոլ -
թեան
Հ անգամ անքուէ
մ բ էլօմաեն
Ղ՛եկ -
աեմբեբ
2օի օրր
էքնունգբ
։ Բոլոր Անկ–
լեւԱաքսոն
ցեգեբբ
Ծնունդի
սեղանին
՛Լր՛"յ
կ՝ուէ՚ենան
ՀնգկաՀաւբ ,
բուաինկբ
եւ
մինս բայսբ : Գերմանական
Համեսա
եգեւինր
(Ծնունղի
ծառ)
իր
խնձոբնեբոփ^
էբ
ոսկեղօծ
լ^կո
յւ^ե րռփ ու
մ ոմեբոփ^
խնդուք
կր պաաճառկ
իրենց : « Ա՛՛Հ
, ^ ՚ Հ ^ –
սեն , ինչ պղաիկ
բան կ» ։ Անոնք
անաառի
մկք
մեծցած ծառ մբ 1լուգեն, ծառ մբ
րուն գագաթբ
աոասաագին
֊,ասնի
եւ ո -
բուն
ճիւղեբկն
ելեքարական
լոյսոփ
ԷՐղ^
շողուն
ղնաէւ^եր
կաիսուած
բէէան
յ
Անոնք
ալ
էւաղալի
1լնեբ կբ կաիէեն
անոր ոսաե —
րկն
բայի
ինչ իսաղալփէ^եբ
,
կբ կա -
իւեն տակաւին
ղեղօրներ,
դոՀարեղկններ
,
մեծագին
նուկրներ
: ԱրուէՀ ետեւ
իբենց
մկք
սլդաիկներոլ
տօնբ
նոյն ատեն
աօնն
կ մեծեբուն;
Ասոր սլատճառբ սա կ որ
այնաեղ՝
մեծերն
ու ոլդտիկներբ
միեւնոյն
էգարգ ու իսանղաւիառ
Հոգին
ունին , միեւ—
նո
յն
մ իամ աութ իւնր
մ իեւնո
յն առողքու -
՝թիւնբ
է Ծնունղի
յաքորգ
առաուն
ամրողք
բնտանիքբ
կանուի։
կ՝արթլ^նայ,
տեսնե—
լու Համար թկ բարի
ծերուկբ
Ա՛ ՛է՛ի—
կռղայոս
որ իր սաՀնակուք եկած կբ
ղիշերբ
—.
է^ւ՚՚՞՚ւ
լեցուցած է
շըմինէ//2ւ
առքել կախոլած
բաղմաթիլ
գուլոլաներբ;
Այղ
սլաՀուն
ծնողներբ
այնքան
Հրճուանք
կբ ղգան , որքան
իրենց
ոլգաիկ
ղաւակ -
նեբբ ;
ԱՊԱ
կՌՄԱՆ
Ռուսականը
Ծնունգր
Գոէսիոք
ամկնկն
մեծ
աօներկն
մկկն կ : կրօնական
Հանդ կսներբ կբ սկսին
նախոբգ
օրբ եւ կբ տեւեն
մինչեւ
8ուն
՜
՚ււար
՛քեց։
Այս կասլկս
քրիսասնկական
տօնե ր ո ւն
կ ր գ ո լ գ ա դ ի ոլ ին
կ ո ա սլ ա շ ա ա -
կան ծագում
ունեցող
կարդ
մր Հին սո -
՚/՚՚րոյթներ
։ կինն կ որ
ւլ լիւաւո րա բա
ր
կաոլուած
կր մնա լ ա յղ Հին աւանգ ու -
թեան
։ Գործոգու
թեան
եգանակներր
ի -
րաբյ կ կբ տարբերին
: (յ րբեմն
մոմ
մ ր կբ
կաթեցնեն
եոտցոգ
ք՚՚ւրի
մկ 9 եւ
մոմի
կաթ
իլին ստանա
լիք
ձեւ կն կբ ւլու էուկեն
իբենց ուգած
ր : հբիաասաբգ
"՛՛լքի կբ
՚/ /՚~
շեր ատեն
մինտկ
ու անշարմ
կբ մնա լ
քուրով
լեցաււն ւլաւաթի
մբ աոքեւ,
աշքե֊
բր յաոած
գաւաթին
տակր դտնու ոգ
ար–
ծաթեայ
նոբ գրամի
մբ... սւգասելով
որ
երե լայ իրեն
ոաՀմ անուած
նշանած
բ :
ք՚՚՚՚յէք
"/Կ՚"Ք
հԷ "Ր ետին գաոնաք
ել
ղին֊~
ՔՐ
՛ւ բ ՚" Լ ո ղ
տ ե ս իլին
իրականութ
ի
ւնբ
փնաոկ : Գուշակելու
ուրիշ
եղանակներ
ալ
ունէին
Թ՚ւշուններոլ
,
աքաղագներու
եւ էաւերու
՚ լ ի բ ք բ ։ Բաղղկացիք,
Տ"յնե–
բր եւ Հոոմկացիք
ունկին
"՛յ՛լ֊
ո ով որու -
թիւնր։
Ո-ոլսերբ աոլաՀովաբաբ
Բիւգան -
գ իոնկ
ն բնգ ան ած
են ղա յն :
Ուքբանի՚՚յ
ւքկ ք կբ Հաւաքուին
ամ կնկն
բնգարձակ
իսաթալին
(իւրճիթ)
մկք եւ շուրքբ
կր իւմ–
բուին
ցորենի
Հատիկներու.
՚լկղի
ք՛ , " ~
բուն կատաբբ
մ ատանի
մ ր
դ բուած կ :
Այ՛լ֊
՚լէ՚ւէ^
առքեւ
կբ տանին աքագագ
մր,
որ Հատիկներբ
1լացած
՚^իքողին
մատա —
նիին կբ ՜էանգիսլի
եւ ղա քն մկկ
կողմ
կբ
նեակ : Մատանին
կբ դլորի ել կուգա
յ
կ՝իյնա
ք ներկա
ք ագքիկնեբկն
մէկուն
առ
քի^՛ • Այգ է "Բ ոլիաի ամուսնանա
ք տար-;
ուան
լ^թացքին
:
5
ՀԱԼԲԷՐԻՆ
•ԲԱՄԻՆՍԲԻ\
Հապէշականը
Ծնունդի
ւոօնր Տունուարի
մէք
տեղի
կ՝ունենայ
եւ ութ • օր կր տեւէ;
՚(,էկիւ–
ււբ, իր Ո՚աււերբ
եկեղեցի
կ՝եբթան
լգատե–
րաղմական
Համագղեստով
:
Լասլէշական
Ծնա
նգ ին ամկնկն
յաա կան շա կան
կ՚՚՚/՚քբ
լոգանք
մրն կ , որ կբ կաաարուի
դետեբոլ.
եւ
յորձանքներու
մկք։
Ջուբեբբ
օբՀնուե–
լկն
վեբքր
ծաղիկնեբ կբ թափեն
անոնց
մէք
եւ ի վեբքոյ
երիտասաբղնեբբ
անոնց
ալիքներուն կրյանձնուին
,
մկրտութեան
արարողութեան
յիշատակ
: %էկիւսր կր
նաիւաղաՀկ
"՛յ՛լ
ա բա րող " ՛թ իւննե
ր ո ւն ,
նախա՚ղկս
ներկայ
՚լտնոէելով
այն Հսկ՚" -
յական
•>աց1լերո քթին , որ կանու իւէն կբ
սկսի եւ ամքւուլք օրեր կբ տեւէ : Այ" Հաց–
կերոյթնե
բուն
առթիլ
(յէկիւսբ
օլ՚բ
երեք
անղամ
ւլլուիւր
կր ղնէ կայսերական ծա–
նրր
ու
իս որ -»րգ ան շա կան
թաղ ր
ո բուն
տակ
1լեբելայ
իբր Հաբաղատ
ղաւակբ
Մելքոնի,
իւաւիշիկ
մողին , որ խունկ
ու
ւլմոլռս
բերաւ
8իս"ւս
մանուկին
ոտքր ւ
ՀԻՒԿ ԼԸ ՌՈՒ
ԱՐւքյլիականը
Անգլիոյ
մէք կագանգ. շունին
%
Անոնք
Ծնոլնդբ
ունին,
՚^1փԱթւ1՚Ը"ճ՛
միայն
՚Օնունգբ։
հւ Ծնունգբ
՚իեկաեմրեր
2^Վն
շաա առաք կբսկսի , անկէ շատ
ետքր
վեբքանալու
Համար։
Արանի
թէ
բսւթաբ
Գեկաեմբե
ր՝2.)իիր իկո
ւնբ
ձեզ
տանի
անգլի՚սկան
բնտանիքի
մբ ղիրկր։
Այ՛լ օ–
րբ խոՀանոցր
տմբողքովին կբ գաբղար -
ուի
մանւոավւա
շե բով
ել
ոսագենիաի :
Հոն
ոլիտի
ճս՚շէք աւանդական
Հնգկա^^ա—
լբ , ագգա
յին
բ՚ււտինկբ
:
Թերեւս ^եգ
Հրաւիրեն
նաեւ
մ ա սնա
կ ց ե լո
լ կարւլ մբ
ոլգաիկ դասական
խաղեբու
, ինչսլէս
ղր՜~
բաւ,
" ՚ ք չ - կասլուկ
, օ՚լակ - սլաՀուք
եւ
ոնեբ - տրեկբն
: Այ"
՚/երքինբ
՚լոլտ
անդ–֊
լիական
է . բնկոյղներ կրձգ ուին
սրուակ
մբ՝
եռացող
օդիի
կս՚մ
ռոմի
մկք եւ իւա
դագալնեբր կր վւոբձեն
յափշտակել գա ֊
նոեք :
ՄԱՐՍկԼ
Լ՚ԷՕՌԷՕ
իտալականը
իաալական
Ծնունդ բ ; Գեռ կրլսեմ
իր
նուագներ
բ , մ ինչ աչքե բուս առքեւ
կբ
ոլա ր՛լ՛ւ լի
Օմ սլռիո
յ բլուրնե
բուն
մ անի
շա~
կաղոյն
ծէիանքբ
. բլուրներ
շբքասլաաուած
ձմեռնային
վեբքալոյսաէ
</՚Հ1
ել ծիրանե —
գ ո յն նե րկոլած
մ ատագ
ա րեւուն
ճառա֊
գայթներկն
: Կբ յիչեմ
Ծնունդ
մբ իտա —
լական
՛Լ իւղի
՚^ր ՚^էք՝
Բէ՚՚ո՚֊ղի
ել
Ա՚՚իղի
միքեւ։
Գիւղակի
մբ մէք, որուն
անուն՛բ
երբեք
չգիտցայ
ր"ի
կառասլանիս որ
կանդ, առնկ : Բացուած
դրան
մբ րնդմկ —
քէն
կր տեսնէի տեսարան
մբ , որ կր
դիւ­
թէր
՛լի" • Եւ ՚քի^չ
կր վարանէի
դեղքկա -
կան
սեմ
ին
՚իբա
յ , ադոլ
ձ՛"
յն
մ լւ րսաւ •
Անթոի
,
Աինեօոա,
՚Լէաի
իլ
Նօսթռօ
Պէլլիոիմօ
Բ՚սնճիալլօ
(Մտէք,
սլարոն,
տեսէք
մեր ագուո
րի1լ
կար կանդ "՛կր
) ՝•
՜ Ընտանեկան
ս ե ւլան լ։ սա րքուած
էր
"լղին–
ձէ
Հնաձեւ
լամ բաբի
մր լոյսին
աակ :
Մ էք՚ոե՚լր
ւլրուած
է ր
Հբանճիալլօֆն
Ծնունդի
՚ / ի / ժ ի " " ր ի
կարկ՚ոնղակ
մր
ի՛/՛՜
մորեղէնի
, սառած
շաքարի
,
սլաՀածոյ
ոլտոււլնեբոլ
արտակարւլ
ւլանդա ած
մբ ,
իրաւցնէ
վւառաւոբ
: Բո լո րաիքր
մարգկա–
քին կակներու
յւանի մբ ոերունգներ
կրշր–
քապ՚սաէին
: Եր/^եքսլիաի
շմոռնամծիծաղ–
խ Ո Ն Ա Ր 1 Ն Ե Ր Ը
« Բ-ատերական
Հին գկմքեր » ու ՚ " յ "
ււիւնակին
մէք (սօսած
ենք,
բաղմաթիլ
ա՚հդամներ
, Արե
ւմ ա տ՝, ս՛ յ եւ
ԱբեւելաՀայ
բեմերու
Հաստղ^եբու
կեանքին
ու ՛լոր -
ծունէութեան
մաոին :
Այսօր , նու իբական
սլտրաք
մր
ունինք
կատարելիք,
բանալով
ն՚ւբ
7Հ"՛՜/"
՚^ 1Լ
յատկացուած
Հայ
բեմ
ի խոնաբ֊,
ա շիւտ —
աալորնեբան
, որոնք
իրենց
բովանդակ
կեանքն
են նուիրած
Հա յ թատբոնին :
Բ՚՚լ՚՚ր
՚որ՚՚ւեստներուն
մէք,
թաարոնբ
կր դբալէ
աոանձնայատուկ
աեղ ՛էր, տր—
ուած
րլ/ա
լով
որ անոր
յա քողս ւթ իւնն
ու
գարդ ացումր
արղ իւնք
են ոշ թէ անՀ ատ
Հձաստղ^եբու
տաղանդ ին եւ նոյնիոկ
Հան–
•ձարին,
՚ոյլ
միայն
ու միայն
՝,ալաքական
աշիւաաանքին :
՚Հյոյեբ
չկ արուեստներու
միւս մարգե
–^՚
բուն
մկք :
\կարիշին կբ բաւեն
իր ւէբձինն
ու ե -
բանդ ապնակբ :
Անդրիագ
ործ
բ իր սաեղծագ
ործ
ութեան
սլաՀ ուն ասլաւինած կ իբ մուրճին
եւ
քե–
բոցին։
Եբ՚լիչբ՝
իր Հադադին
, երամիշ -
՛ոբ
իբ քութակին
կամ
դաշնակին եւ
այսսլկ ս յաքորդարար :
Պարտղան
կր տարբերի, երբ
Հարցլա
կուդայ
դերասանին
%
ի՚^նչ պիաի
կրնային
ընել Ագամեան
մը ^
Աիրանոյշ
մը, կամ տակաւին շաա ւէբ ու—
լ՚իշ աագանգալոր
ու Հանճարեդ
՜՛այ
բեմի
ղ ործիչներ
, եթկ
անոնք
իրենց
^"՚-րքէ^
՚ւաւաքուած
չունենա
լին ոշ միայն օղտա—
կ՛որ
( ի ւ բ ՜ ի լ իթ է ) 7
" ՚
յ ժ ՛ –
նոլիրուած
իսոնաբՀներբ
%
Ել պարաղան
նոյնն է "՚ չ միայն
Հայ
բեմին , այլ նաեւ
աշքսարՀի
բոլոր
աղղե—
րու
եւ բոլոր
մողովուրգնեբու
բեմեբուն
վրայ :
Ուստի , այս պաաճառներկն
թելաղլ՚ր
ուած,
կբ բանանք
ՀՀիւոնարՀներ»ուն
յատ~
ծ այս բաժ
ինբ,
ղանոնք • ապե —
ղաց II ո լ ա
րաիւտ
իւա
լա
րկն
լո քս ա շխաբՀ
բե ր ե
լու
դիաաւորւււթեամ
բ
Տիցրան Սաննաքճեան
1^(^Ան
1805 ,
կոտ արաա
յա յտութ
իւնը
օմ պռիացի այս
ուա րղուկ գ ի ւգա ց ինե բան , որոնք ա յն չավա
ոլրախււլթեամ
բ կբ ւոօնկին
վ՚րկշին
Մ/Լ -
՝ւու1ւդ բ :
(Մնաց1ւալը յաջոըւլով)
ՏԱՆԻկԼ
ԼԸԶԻՒկՕ
քւքօ աղբ,
տաքդեգբ,
աասլակոլածքբ
կարդ
ի՞ն կբ , ասաց գուաբթօրկն
՛է,իկո
՛լոս
աւլան , առանց
նկատալութեան
աււնելու
է՛ր իլէ ձա յն ը
փ՚՚՚Լողիղ
"՚^Ա ւ^^ւլաբձ ա —
նոէլնեբը
լսում
կին եւ \ւերսկս
աէսոլ՚սբբ
գա
յր՚ւ
յթ իղ
Կ՚՚՚֊է
^ կած կա
րծ ես
ուէլում
էր էէր էլեաինը
ճեւլքուի
ինքը
մկքն
ընկնի :
Այքկն բան , ամկն
ինչ կարգին
էր ,
ասաց կակաւլելով
՚Լյելւսէս աիւպաբբ
, որ–
"ւէս՚ւէ
՛քի կեբսլ
՚էերք տայ այ՛լ իւօսակ -
ցութեան
, բա յց
Հւիկո՚լոս
աւլան
անոլա։ո–
ճառ
ռւէլում
էբ ււր այն օբուայ
ժամաւոբ~
նեբբ
բոլորն
կլ լսէին
թկ
ինքբ մի տասը
վւաբանոց
թոք կ ուլոբմացել
իր դրացուն
,
%երսկ ս ախպօրը
յ
-
Ողորմ ած
՝» "՛լի
մ այրս , առաց
խօս–
քը շարունակելով
"(յիկ՚՚՚լ՛՛"
ագան , իւիսա
լաւ
ամուբմիկ
էբ եփում , այնպէո պատ —
ուա կան , որ երբ. դ ռնով
տուն
է ի
մըտ–
նում , նրա տապէլոցի
անուշ
Հ ոաիւյ կբշ -
տանռլմ
էի։ Այնսլկս
Համեւլ
կր լինում ,
որ
նրա
մաՀից
յե աո
յ կարօտ
եմ մնաց ե լ
մի
Համեւլ
տմուբմիկի
: Ա,ւիսոս ,
Հիները
մեռան
, իրանց
՝։ետ
կարւլն
ու սաբվէբ 1էե~
րեգման
աարան :
Բանի
քանի անղամնեբ
աիւոբւեակս գր -
դռուել կ , սիրւոս
ուղել է մի ՝,ամեգ տժ -
ուբմիկ
, բայւլ
ե՞րբ
կաբո՚լ
են
Հիմե^ք -
ոլաննեբբ
այնպիսի
քադցբտբոյր
կերա -
կուր
եւիել : Բայց
քոյրս
(քո կին/ւ) նո -
բերից
չէ , նա , կարծում
եմ , ոբ լաւ
տը–
նարաբ
պիաի
լինի
եւ Համոզուած
եմ որ
քե՚լ
այսօբ
անփոխարինելի
պատուական
ամոլբժիկ
կեբցրած է, խօ
սխալուած
չե՞մ։
Հբ, լաւ չէ՛^
ասաց
մամի գաւ -
թում
կանդնելով
%իկոգոս աղան,
աշքերբ
ուգգելով
՚քյեբսէս ախպօբ
եբեսին
յ
ինչպկս
չկ, ինշպկս
շկ ,
Հրաշալի
կր, ասաց
Լւեբսկս ախսլարը
, եւ
շտասլեց
եկեղեցի։
Բայց
եկեւլեցում
վւոխանակ ա -
դօթելոլ
, փոխանակ
փաոաբանելու
, բս -
կսեց գանգաաոլել
իր ՚"իբ"քից
, թէ Բ"՛ ~
լական
չէր որ նրան
՚"յ՛է
վիճակի
մկք էր
դւ/ել, բաւական
չէր որ նա
՚ " յ ն ք ա ն
՚լըբ -
1լանքների
եւ անարւլանքների
էր մատ ~
նել,
իսկ
այժմ
էլ տոէնքւում
էր
Նիկ"՚լ"՚՚է
նման
մի փառասէրի
ճանկում :
Հետեւեալ
առ՚ուօտ
բաղաբ էր
՚/^"՚Յ^Լ
Ներսէս
ախսլարբ։
Աիրաբ
մի
ֆինքան
սուրճ
իսմել
ուզեց
ու. մտաւ
սրճարան :
կային
այնպիսի
բարի
Հոգիներ
որոնք
նրա
անցկացրած
վւաոքի
Օրերից քաք
աեզեակ
/ինե լով,առանց
նկատե
լու
,մ իս՛
յն մի ակն–
թարթով
՛Լայֆաքան
իմացնոլմ
էին որ մի
ֆինքան
սուրճ տայ Ներսէս
ախպօբբ :
Ա յնսլէս
որ առանւլ
մ արգ.
իմ ան՛" լու , ա ~
ռանց
մէկի
միւսի
գիտնալուն
, սա , նա ,
ժի մի ֆինչան
սուրճով
պատւում
կ ին
ար–
ն ան կին
ել նա
որ ոլէս իր գրպանից
վ ճա­
րելով , սլատուաւոր
կեբսլաի
Հեռանում
կր
ւտրճարանից
% Աովորականի
Համաձայն
երբ
սկսեց
սուրճը
իսմել,
Նիկ՚՚՚լո"
աղան
ժաալ
սբճարան եւ անմռունչ
բարեւելով
նստալ
Նե^րսէս ախպօբ
ղիմաց։
եել՚սկսի
սուրճբ
քթից եկաւ :
1,տ զդտց, ոբ Նիկ՚՚՚լոսր
անպատճտռ
իր
րաբեբաբութեան
իւօսքբ բանալու
կր, այն
էլ Հրապաբակաւ
: Աւ ի՚՚կ՚ո՚՚լէս
,
"ուրճի
ֆինչանը
ձեռքին
, չիբ՚՚ւի՚իղ
ծխախոտը
ծխելով՝
ասաց Նիկոգոս
ագան •
՚*Հք ՚
է ՞ ^ է ՚ ՚ / է " ՚՚"
, Ներսէս
ա խսլա ր ,
եբէկ
լաւ ախորժակով վա քելեցի՛^ր տբ -
ժուըժիկը
, Համո՞վ
կր , Հր •.Մարդոլ
քկֆր
Կ՚է՚՚՚յ
ք՚ԲՐ սրաի ուգած
ին ՚գկս
՛՛լա արա
սա
են կերակոլբ
I
-
Ինչսլկս չկ, ինչպկս
չէ ,
կմկմաց
Ներսէս ախպարբ,
յուսալով ոբ
Նիկո՚լ""
աղան
իր պատուիլ
կ՚՚ամաշկ
եւ չի ս/ար–
ղել
թոքի
պաամոլթիլնբ,
թկեւ
սիրտը
բաւ
ււրճ
լ՚՚՚Ր^՚Ք՚՚՚֊՚քէղ
աբ՚լնկ
սկսել
էր արադ ա -
սւլթ
բ թռա
լ ;
^Տ՚է
Ի ^՚չ "՚ժուրժիկ կ , մկք
ընկալ
բանի սլարապ
ՀիլրԼրից
մէկբ :
Ոչինչ , ասաց
քյիկողոս
աւլան , ծան~
բացնելով
խօսքր , երկ կ մեր
մսադոբծի
մօա մի լալ թոք տեսայ։
Աիբտս
ուզեց ,
առա
, որ տուն
ոլգաբկեմ
, բա յց ամւսո ~
"""յէէ
"բո՚ԷՀեաեւ
մեր տնեցին
կարգին
չէ կարող
ռւզածս
տժ ուըժիկը
եփել։
Այդ
մամ աաքի
մ էք էի որ պատաՀեց
Նեբսէ ս
ախսլարը,
իսկոյն
տււլի
նբան։
Ասի մէկ
է , մեր աուն ղրկած
, ձեր տուն
ղրկած է
Փառք Աստծու,
մենք
դրացիներ
ենք ,
Հսկողոէթի՛ն
երբեք
՚/րել
չենք
իբ՚որ
՛է՛էք
իմ ու քո ե՛՛րբ կ մ՚աել
մեր մէք^ ո՛՜վ է
փնտռել։
Մենակ
քէֆս եկաւ,
եւ Հալս, -
աացած
եմ որ քոյրս
շէր վւշացնի
ա
յն
ոլատու ական
թ ււքբ , կարղ
ին
բան
կ՛՛ե -
փկր
X իմ ուղածն
կլ այն կ ոբ բանը
տեղը
առնի
ու լազաթ
ունենայ
; Մեր տուն
որ
՚լրկէէ
1
ւլաՀրոլմար կրզառնալու
,
ո՛՜՜վ
կարող
էր լաւ թիքա
ուտել։
Լաւ բան
սի­
րում եմ , գէաեմ
որ քոյրս
այնսլկս
ա՚սոլ–
կած
կը լվ՚՚եէր
ոբ Ներսէս ախպարբ
Հա -
՛Ա՛՛ւ ՝ Հոտից Հարբած՝
մատներն
կլ խա -
մոաած կրլէ^է տժուբժիկի
պաաառներէ
Հետ : ԳէՀ , այժմ
շարունակութիւն
, դու
պատմէ , Ներսէս աիալար , ե" իմս պրծայ
:
Լ.Հ , է՚^^չ պաամեմ
, ^ոբՀտկալ
եմ ,
եփեցինք,
կերանք,
՚ղբծաւ,
՛լնաց, ասաց
Ներսէսբ
կարմրելով :
Անուշ
լինի , խօսքր
զբա մասին
չկր
։
Ու՚լ՚՚ւմ
էի իմանալ
, թէ կաբդի՞ն էբ
աասլկած
տժուբժիկր
, Համո վ էր Հ
Հքատ
Հ ամ եւլ , շատ
աիսորժելի
, ասաց
սիրտբ
մորմոքելով
Ներսէս
ախպարբ ,
ո՚ւք քրտնած
, թրքուած
է
—- Ա/ղ
Հասկանում
եմ , մ արդ
ուզածր
դտնկ , աեգովբ
աեղակի :
Նեբսէ ս ախպաբը
դ ուբս եկաւ , ա
յլեւս
Կէէ՚ՔԸ. չկարողանալով
զսպել , բայց
Նի -
կալոոին
էլ Հաճելէ
կբ , որ ամկն տեղ
աժուրժիկի
"լատմու
թէւնբ
խօս՚ււի : Ո բ–
տեղ
որ պատաՀէր
, ուր ռր Հանգիպէր ,
իւօ II ՔԲ տժ ու /՛ժ իկի
մ ասին
սլիաի բաՆա
ր ,
կամ
այգ
մասին
Հարցեբ
պի՛տի տՕէր :
-
Նեբսկս
աիսպաբ
յիշռ՞ւմ ես թոքիլ
^
կամ
թկ ՝ ՀՀի՞նշսլկս
Համեղ կր
տժոլբժի–
կբ» : Ողք քաղ՚սքբ
տժուբժիկի
չավն,
բն–
կաւ , Նիկ՚՚՚լո"/՛
ամկն
տեղ պատմեց
•.՚՛.– ու
խօսեց :
-
Հ.^^
Անցաւ
մի շաբաթ
, մի ամիս , երեք.էճ՝՝––շ
մի"
, վեց ամիս , վերքասլկս
աարի , բտյ^
Նիկողոս
աղան
որաեզ պատաՀ կր
պիտի
յիշեցնկր
Նեբսկսին
թոքբ
եւ աժուրժիկը
:
Թէ փողոցում
, թէ եկեղեցու
զաւթտում ,
թէ սրճարանում
, թէ
բադնիսոլմ
, թէ
Հարսին քում եւ թկ վԼ րքաւզկս
ժողաի^ւե -
րում , ա յնպէ ս որ Հազար անգամ
Ներսէս
ախպօբբ
քթիղ , "Օ՚չից
դուրս եկաւ
Նիկո­
գոս ագայի
գնած
թոքից
տժսւբժ-իկը
; կէ
Հ էոմ
բեր
ութ
իւնբ սպառած
, մի օբ
նո
յն
մ սաւլ ո րծ
ի խանութ
ի դրան առաք կանդ —
նած , վերարկուի տակ մի բան
թ"՚քդ/՛
րած՝
ս սլա սում կրՆե րսկս
ւո խսլա ր ը ;
Գկպքն
այնսլկս
րեբեց
որ Նիկողոս
աղան
կլ այնտեղ
եկաւ
իրենց
ծառայի
Հետ
միւա
առնելու
ել նկաաելով
Ներսէս
ախպօրը ,
ասաց •
Նեբսկս
ս՚խպաբ,
ի՞նչպկս եո,լա^ ւ.
ես։
Յիշ՚՚՞ւ՚ք եո այն թոքը,
աքն
Համեղ
տժոլբժփկը
. • .
ԱՀա առ քո թոքը
ել ձայնդ կտրկ ,
ասաց
զայրացած
, Նեբսկս
աիսսլարբ
ել
արայէ
ա՚ոկ թաքցբած
թոքբ
դուրս
Հանե–
լով,
այնպկս
չյ՚մվւացրեց
Նէկողոս ագա­
յի քթէն,
բեբանին,
որ ՚Լերքին
ս
ասլուշ
դարձաւ,
տեղն
ու աեղբ
մ1,աց , երեսբ ,
ղլիսի թանկագին
շա լը , վիգ^,
արիւնով
ներկուած
։
ԱՏՐՊԵՏ
Fonds A.R.A.M
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...596
Powered by FlippingBook