HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 7

Ց Ա Ռ Ա Ջ
3
ՆԿԱՐԻՋՆհՐՈՒ
ՄԻՋԱԶԳԱՅւ՚՚ե
ՑՈՒՈԱՀԱՆԳկքյՈ
Ր՛՛ք"/
՚">"/՚"՚>՜ / 7 / " ՚ / " 7
ն/ք...րիչն1.րու մի -
քւսւրր,,
վ,՚1ւ
ց,,ւ ;րււՀ»ւն,քՀււր
ա/.ււի /լւււՆ/. ֊
նայ
Լոնաոնի
Հ<0>"՚նկ"՚լրրի»ն
մէք,
որ
անւքքիաքքան
մայր՚ովաււրոքին
ամկն/^ն
/քա–
ր/,էոր
/.I չյ՚/՚ւք
ււրաՀնԼրկն
մկ/քն կ
^ււււյաՀանղ
կ սին /լր մասնա/քցի
նաեւ,
նկարիչ՝
Տոքթ.
Մկրաիչ
Գիւա/.ան , իլ -
արււ՚1։Լր/լ Լրե,ր
սրէւսասաԿ։/։րI։ւք
\ •
« Երկոէ
ղԼււի՚ե
ա
^ւահ
աւլի/ր՛/. լդ , ՛ձ
<( Եր/րււ
ւիսրղ աւք II
քն աշ1ւաձ աւքի/լն/,ր
^ ,
3
«
հրեք աանձ/.ր
»:
Հսւ
ք
սւ րա
/ւս
ււա
ւալ
կ ա
ր ա
նի
ան–^ ւս ա ա
կ ան
իրապաշա
ոճ մր,
ւիրձինր
աշիւոյժ
է ,
Հւյօր
եւ. աիրա/չան
:
Ցոււք11ւՀ անւք կ IIին Հս/չա քա/քան
ււք։ա֊,նԼ
-
րան
մկք /ա, ղանսւին
նա/.ւ
Փիքասոյի
,
Բ՚րնււլարի
, Փիսարոյի
, *կուակնի
, Վի՛ յ–
եարի, Մաթիւվ,
Լւն.
,լորձ/.րր։
Տոքթսր
ԳիւաԼան
ձնած
կ Ա.ք/.քսան ֊
՚լրիա
( քիք իււքսւսս
^ • Լւ ուսւււմր
սաաւյած
Լոնաււնի
մկք , ուր Հասւոաաուած
կ
1938–
էն
ի
՛յ/• ր : Ամաոնւայած
կ ծանօթ
ւքա^ւա–
/չւսՀ՚քւր՚ւլՀի
կչկնա
ԳիւաԼանի
ՀԼա
յ
1ք /լր՚ոիչ
9՛/"
՚ոԼան
արաասաՀմանի
թ/,~
բեւս
ծ
իա/լ
ն/լարիշն
կ որ իր պասաաո
-
է՚երր
/ա1 սաորաւլրկ
, , . ՀաքԼրկն
: Զար
-
մացած
, Հարւյաւյի
թկ
ինչո՞՛ւ
Հա
քԼ րկն /լր
սէոորաւքրկ
,
-
Ա/՛"/ է "
՚/ի
^ ՛ո I" լ՛ ն
Լ րր
Հ ա ք/՚րկ ն
ււ ո ր -
՛քին,
սլաասւսիւանԼց
արուեսաաւլկար
,
աւ/՚ւցն/.ւով.–^
կր
ւլաա՚սոլարաԼմ
այն
/"՛լոր
Հ՚՚՚յ արուԼսաաւյ
էանԼրր
, ն/լարիչ
,
ւ/րաւքկա կամ
գԼրասան
,
որոնք
/լքչ
/լարուին
իրենց
մ-ողաԼոլրղէն
եւ.
իրենք
՚ւԻրենք
/յ՝ուրանան
՚ • • Հ
ՑՈՎՀ. կ.
ՋԱԼԸԳԵԱՆ
արուեսաաէ
քաղ Լցոլած
մ/,Ն ոլաոաառ
-
նԼր.
«
՚ւ՚ուինի
աւլաաաւլ րոլւ1 ր արարնԼ
րի^»
, Հ<.1յասունւյի Գաւիթ՛^ ,
<^Աասունցի
Գաւիթի
ծնունդ ր՜»
Լ
լ բաղմ՛ աթիւ
ղ
ուն՚ո–
ն/լարշա/րսն
դոլւծեր
:
(յ՛ ան/լաւ1 ա
րժ
Տա/չոբ
կոքո քեանբ ամե —
նա
քն բաբ ե իււլճութ/ւ ամքւ իր ֊էէո րուաո
՜՛քի—
աելիքնԼրն
ու ւիորձբ
Հաւլորւլել. ^
բաւլմա–
թիլ֊ ա շա/լե րաեե
ր
ի , /,ր/քաբ ւոարիներ ՛քա—
սալաԿււԼ
/, քո՚է Ե րե ւ՛՛՛ն
ի
ւլ /էւլա բուԼ սաաէլան
Հասաաաութ/էսւն
՚քկք :
^ ՜ Աաեւլծադործա/լան
աւիւնաի
լեցուն
,
՚ ֊ մ ե ծ եռա՚1ււԼՈւի ու ոքաթոսաք
,
սլաա/լառ/,լի
ա ա
ր
ի
քո վ ա րուե ոտաւլ էաբ
անւյ/ւու է աարի
քեբւէ ու էլի
ւլ է^|րոաէ^ "իլ էքայրԼ րում
եր/լար
ժամանաէլ
1լւոաարւււմ /.լ Հալաքում
կր
բաղմ աթիւ
ա
րժ
կ քա
լ որ ու
Հմ ա
լի
չ լւեա -
ն1լարն/ւր
եւ.
նիլթԼբ՝
իբ նոր
ոաեւլծադոբ–
Նութիւնների
՚էամաբ
:
Այսօբ
կլ,
՚լրձինբ
ձեոքին
ն,ա նա
լոր
արուԼստադկ
աբ շարուեա/լում
կ իր սի -.
բած
ու ։իայփայած
նուիրական
ղործբ
Հ
ԿԱՐՕ
ՏԻՐԱՏՈՒՐԵԱՆ
(Գրական թ է ր ր ֊ )
Տ ց Ց Ն Ե Ր Գ Ա Ւ Ա Ռ Է Ն
հէՈՆԱՐՀ
ՄԸ
ք՛անի մբ օր աոաք Վիկնի
մկք
յան/լաբ–
համաՀ
/,ւլաւ
բ՚1ւ/լ/աբ կարաւղեա
Ա ու
րաա~
/•ան , որ թկէաւ ե բ/է՛՛՛բ
՚ոարինե
րկ
ի
ւք Լ
ր
էքբ աաոաոլկբ
սրաի
ՀիւանղութԼնկ
, բա
յղ
ՊԵԼԺԻԱԿԱՆ
ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՏՕՆԱԾԱՌ
էէ ա՝, ու ան
անա։ո
7"Հ՛
,հբ
II ։ո
քII
ա
ւ
՛լ լոլիէկն
:
Ալւ/,ան խուժ ու մ
մ
լւ՝
յլլք՚՚ան
Լ–
րա/լնԼրուն
մկք
,
(էմորաժի սէրէպրալ) ,
/. լ ա քԼլւս ո * մկ /լ
յ՛՛յ՛՛
՚թ՚րսաին
/լԼանքի
/յոշելոլ
,
մօա քոանբեօթբ
ժամ
ւոաոաոլե–
լկ
յեաոյ
լանձնոլեցալ
մաՀուան
ճիրան
-
ներուն
, աոանւյ
բաո. մր /լալւենալ արաա–
II ա
նԼ
լու
:
Ողբաւյեալ
բնկԼրր
ծնած
էբ
1902/՛*՛
էՍարբեբղի
բաղմաշկն
ղիււլբ : Փ ՚ ՚ ք բ
աա­
բի
քին
էլււբււնւք ու ցած
կ
լ՛
Հայրլւ
ժ
ինշԼւ
191
՜էի
շաբաւլկ ։ո թուա/լան
ր կբ
մնայ
իր
մօրբ
խնամքին
աա/լ։
Նախնա/լան
/լբթու–
թիւնբ
աոէոծ
կբ
ղ իւղին
դպրոց
ին
՚է՚կք
:
Ընւոանիքի՚1ւ
բուոն
վւաւիաքբ
եղած
կ ու -
շիմ կաբապեար
՚լէ՚/քել
աւելի
բարձր
՚լԸպ–
բ"ղ
՚^ւ՛
^ Բ"՚յՅ աւաղ
շու՚ոաի
վրայ
/լբ
Հասնին
թբքա/լան
Համաաարած
քարղե
֊
րբ,
ուր/լկ
Հրաշքով
1լաէլատուի
Ֆրք՚նճի
-
լեռ
/լոչուած
Հաղաբաւոբ
Հայեբոլ
քար
-
ւլավայրկն։
Ել՛/լու աաբի
քիւրտերու
քով
ծս՚ււայելկ
վերք կլ՛
ւիախի
իյաբբԼբդ
Հ
կ՚ամուսնանայ
1921^*՛
նսլաաա/լ
ունենա
-
լո՛ք ւէեբա/լաղմել
իր Հա քրա/լան
քանդուած
րոյնբ
.
բա
քց ղարձեալ
էլբ Հալածուի
նոյն
քարւլ արար
Թ ՚ ՚ ՚ ֊ ր ք ե բ ո ւ
/լոցմկ
որոնք
այս
անղ
ամ
՚քի՚եքբ
.կբ ձերբա/լալեն
ու
ոբպէս
ւլինուո
ր /լր ւլրկեն
Տ
ի՛է րանա/լԼրաի
կող —
ւ/Լբբ ուր
/լ աշխատի
ճամբաներոլ
շինոլ
-
թԼան
մկք ։
կարապԼտ
կբ յաքալի
վւաիսիլ այս տան–
քարանկն
Լւ կ՚երթայ
1ցարբԼրղ , ուր
/լբ
ղանկ իր րնաանիքբ
տ Այսպէս
տանքարանէ
էոանքաբան
անցնելկ
յեաոյ
1922/՛*՛
կր
^աււեի
Հալկսլ
ուր կբ մնայ
էլարճ
ժա -
մանա/լ
ւէ՜բ եւ
էլ անցկւի Ֆրանսա
, Ամերի
–^՚
/լա
երթա
լու
յոյսով
ու ր կ՚աւղրկին
իր ե բ–
կու
եղրալրներր
:
Լալ
Հայ մբն կր ել ի ծնկ Դ֊աշնա/լցա
-
/լան
: Հաւլիւ
աշ^ե
բբ բացած
՝ Գա
շնա
կ -
ցութիլԿւն
էբ տեսած
իր
ք ՚ - է ՚ ք ր
Շատ
ւիոքր
ւոո։ ր իքին
մ աս
/լ բ /լաւլմկ ր
ւլ իւ
ղ
ին
՚հ"՚շ)""/լցւ"էլ՚սն
սլատանե/լան
մ իութեան
:
Ա՛՛քի
բնթեբցուչն
մ
րն
կբ,
մասունքի
պկս
/լր
ւղաՀկր
իբ ստացած
թերթերն
ու
՛լիր–
քերբ : I) եծ
յո։րւլանք
ունկր մտալորա
֊-
/լաննե
բու
֊ւ,սՀ1ւդկսլ : Տ ե ւա /լան
յուշարարն
Կ՛
՚Ա՚է՚՚՚ի
/լ՚՚միակին
եւ մօաիկ
միոլ,–
թիլննեբուն
կողմկն
տրուած
բոլոբ
թա
-
տերղոլ-թիւններուն
I
1925/՛*՛
տեղլո
լն
Հ.
է> * V՛ •
էլոմիակին
եօթր
Հիմնւալիր
բնքլեբ–
նԼրկն
մէկն
ալ ինք եւլած
կր։ Գաշնակ
-
ղութիւնր
իրեն
Համար
մ՛իայն
ւլադավւար
կամ վարդապետա
թիլն
մր չկր , այլ
նա­
եւ
ա։լւլ ել Հայրենիք
%
Գաղութին
ամկնկն
Հիներկն,
սիրոլած
կբ բոլոբկն։
Հակառա/լ
աշխատանքի
օր
բլլալուն
իբ թաղումին
ներկայ
կբ
ղբեթէ
ամբալք
Վիկնի
Հայ ղաղոլթբ
անխտիր
:
Գադաւլբ
ծածկուած
կր բաւլմաթիլ
ծաւլ–
Կիր՚՚՚կի,
ԳԼկաեմբեբ,
էլկսօբկ
յե–
տոյ
,
կ
աւլ անղ Պ՛" "լ՛՛՛ն
այց
ել/, ց պ/,լժ ա ֊
Հայ
ման
II լ կն/ւ
բուն , իր ճ՚ւխ նա կ ր՛ն
Լ րով
։
Գաւլ՚ոփարբ
քւլացոլած
եւ /ք""լմա/լԼբ
-
պա ած
կր
՛լ ՚" ՛է ւէ՛ թա
յին
վ աբ շա
թ եան
,
Պրիէ"կ էի Տի/էնանց
Օժ "՚նդա/լ
մարմնին
/լողմկ,ն
Տ՛Ա լ՛ին երկ ի վ /՛ւ՛
պղտի/լնէ, լաւ
նման
Հանդ
ի՚՚լա
ժ
ւէ ր աեւլի
ունԼ ցած
չկ՛
եւ
ւլ րե թկ
բոլոբ
ծնողքներբ
ւիո
է թացած
կ
ին
նԼր
կ՛ոյ
՛ւ ՚ոնու
իլ
Հանդ կ սին , իրենւլ
մա
-
նա /լներ՛"/
:
Առաքին
մկ/լ վա յբ/լեանկն
,
ատ/լաւին
վաբադ ո յր բ շրացա ած
,
արդ կն
մեծ
/ււանդավաո
ութիւն
մ լւ սաեղծա
ած
կր ։
Նա/ս
բեմ
Հ բաւի բ III եցաւ ,
Լ բ/լա.
խօսք
րսելու
, դաւլոէ
թ
ին
անձնուկ ր Լւ Լո ան
-
ղ ուն
ՀայԼ րկ նի աա
քւ ինք, քաւ
ւլ աստիա
-
րակուՀին՝
Օր •
Մելինկ
Գովանճեան
։
Օբիոէ՚՚է բ /սօսքբ
ուղւլ ե լով
ծն։։ւլքնե
բուն
, •
պա՚էանքԼց
ււբ աշ/սաաին
միշտ
^այէլա/լան
մ թնոլորաի
մէք պաՀել
իբենց ղաւա/^ե
-
ւ՛/ւ՛–
Հանդկսր
, որ կաղմա/լեբպուած
կր
ամ–
րոդքովին
Հայ/լա/լան
յայտաղրով,
եւ
փոքրի/լԱե
լաւ
աքաէլցոլթ
եամ ր , բացուե
ցաւ
ճՈվ մեծասքանշֆ
/սմ՚րԼբէլով
։
էյդան
յաքալ արաա սան
ու
թ իւնն
Լ ր , մե–
նեբդներ
, տբամա/սօս
ութ
իւննե ր :
Հրաշալի
տեսաբան
մբն
կ բ
երկսեռ
սլարբ
Հա ք/լա/լան
տարադնԼրով
,
որ
խանդաւ/աո
ութ
իւն բ ՚էաոցաց
իբ
ւլադաթ–
նակէաին
է
Ցայտաւլրին
վերքին մտսբ
յատ/լացուած
Հ ր կաւլանւլ
Պտպային
ոբ իր դեդԼցիկ
նբ–
լ կ րնԼրով
փա յէեցուց
բոլոր
ե ր ա /սան ե ր ո
ւն
աշքերբ
։
ԳնաՀաաեէի
է Տի/էնանց
Մ/""–թեան
այս
խիստ
ղ ովելի
ձեռնարկբ
եւ վւափաքելի
է
որ
նմ՚սն
ձեոնարէլ
մբ կր/լնուի
ամկն
տա–
րի։
Այսպիսի
Հանդկսկ
մբ յեաոյ
ան/լարելի
կ
չ՚լա I ա
յն եղբա/լաց
ութ
եան թկ
անՀ
բա՛֊
ժ
Լ շտ կ որ դաւլութ բ , մօա ատ
Լնէ
ն
,
ու­
նենա
յ իր "ե վւա1լան սրա֊,ր : Վսաա՝, ե
1ւք
՛ւր,
դաղութա
քին
վարշութիւնբ
իր
/լարԼ–
լին
պիտի բնէ ։լո~>ացո։մ
տալու
Համար
բոլոբին
այս
ւիավւաքին
ՆԵՐԿԱ8
ՄԸ
/լեսլսա/լնեբով
, ի յարգանյէ
իր
քիշատա/լին
առանձին
ծ ադ կեպսակ
մբ
՛լ րած
կ ին
՚//՚է–
նա բնակ
քաւլմաշկ նցի ֊էսւ յրենա/լ/ւցնե
րբ
։
կաբճ դամբտնա/լան
մր խօսեցաւ
րնկեր
Ա • ԳալուսաԼան
Վ^Ր
աոնելու/
բն/լեբոք
արժանիքբ
ոբպկս
Հ՚՚՚յ եւ. մաքուբ
/լու —
սակցական
: Հանդ ոլցեալբ
, ր՚"ք/Ի
"՚յրէէ՛՛՛
է
կբ ձդկ իր շունչով
մեծցուցած
եր/լ
ու
չա
վւաՀաս
մանշ
դաւաէլներ
Հո՛ւր
թԼթԼւ
, սիրելի
կարօ :
Պ–
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Գ Ա Ղ Ո Ւ Թ Է ԳԱՂՈՒԹ–
ԿԱՐԳԻՆԱԼ
Ա՚ԼԱՋԱՆԵԱՆ,
/՚*՚.*"/<"
ղրած
էինք
Մանիլայի
Լ/լԼղեցին
օծԼլէ
ետք
իբրԼւ
Պ՚"՚ղին
վաի՚՚՚՚նձն
նուիրակ
,
Պկյբոլթ
Հասած
կր,
ս՚ոքի
օր
՚"յքւք–չ՛"֊
՜
թի
ւն մր ա ո լած
/ Լիբանանի
Հանրա՚դե
~
աա
թ/,ա՚1ւ
՚եա /սաւլ աՀ ՝
ՇեՀ՚ո՚՚ք/՛
՝•
ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ
Հայ կբթաէլան
Հիմնար
֊
էլութ/.ան
անօրկննԼրբ
, քաքալեբուաց
Տ/՚՜
կին
Աոֆիա
Տակւ՚բեանի
նու/ւրատու"ւթե՜֊~
նկն
, անձեոնմ/սել/ւ
Հիմնաւլրամ
մր
Հա"–
աատելոլ
նպա աա
/լո վ
Հ եւոեւեալ
/սոս
-
տոլմներբ
բբուծ
/.ն
.
Ա
՚
Փի/"քե՚"ն
25-000
տ"լար , Ալեք Փիլիպոս
25-000 "
՚ "
լ՚՚՚լ՚Ր
Ա՛
Տիղր՚ոն/^ան
քսանլ՚Հ/՚նւլ
Հաղար
ւոոլար , 0֊ քարեան
25-000
""՛լար,
Փիբումեան
15 000
տոլար,
ճ–
կոկեան
աասբ Հաւլաբ աոլար ,
ճ "
Առաքելեան
տասբ Հաղար տոլար , Ա • Աիրունեան
եօ–
թբ
Հադտր
տոլս՚ր
, էլումար
112-000
աո–
լար
։
չ
1, Տ
1 1
կԱ ՏԱՆԻ ՈՏ
սուս երամ արտի/լնե րոլ
/սում
բբ
դա ցած
կ Երեւակ։
եւ շարք
մ բ
մրցումներ
։ււեեցած
Հայերու
՝>ետ ։
կա–
նանց
Հանւլիպումբ
/""Յ
"ու՚՚երա/
՚էե
ր —
քացած
է ի նպաստ
էսաոնիաց/ւնԼրոլն՝
20—5
աբդիւնքով
: ԱւԼլի
Հետաքրքրական
եդած
է աղոց
մրցումր
որուն
լաղթանա/լԸ
շաՀած
են Հա յերբ՝
17—8
"՛ՐԴ իւ^քո՛/
Տ
Ա ուսԼբով
մ րցոլմնե
բուն
մ էք
յաւլթանակբ
ղաբձեալ
եղած
է Հս՚քԼբու
կողմր
21—լ
արդիւնքով,
ինչպէս
նաեւ
Հնդամաբաի/լ—
ներու
սո ւսեբամա
բա
ր՝
14—0
արղիւնքով։
ԱնՀ
աաա
կան մբց ումնե
լալ
մկք
/լիներու
աւլածն
ութ
իւնբ շա֊աած
է էստոնոլՀ
ի
քց
ել–
դան կալան
,
իսկ
՚ո՚քող
աււա^աւթիւնբ
Գ • Տ՚ոբութիւՍեան
։
ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ
Գ/՚աոլթիւններու
Ակա
֊
դեմիայի
Հ րա տա րա
1լ չո
ւթ
իւն բ
լ " յ "
րնծա—
յած
է Ա՛ Արապեանի
ղՅո՚/Հ"՚ննէս
Եր ~
էլնկացի»
(Պլու դի
)
մ ենաւլր
ութ
իւնբ :
13/'ք
ղարոլ
բանաստԼղծ
Լւ մատենաւլիր
Յով–
Հաննկ ս Եր՚էն/լացիի
ստեղծ՛ող
ո րծ ո լ թ
ւն–
ներուն
նոլիրուած
տ լս
ա շ/սաաոլթ
ի
ւն
ր
էլբոլած
է ձեո
ւսղ բւոտո ւնկկւ
֊է1սլաքուած
փաստա/լան
նււր Կւիւթերու
ՀիմաԿ։ վրաք եւ
րաղկւոցած
է նր1լու բաժիններէ՝
մենա
-
ղրա/լան
ուս ումԿւա
սի րութ
իւն
եւ
բնա
-
ղրեբ ։
Գ Ի Տ Է ՚ ՚ ք
Թկ–..
Ս՚ւ՚՚ՕՉԵԻ այսօր ((տքւոնած աւ1՚էնէն ւէեծ
ադամանդր հււչակաւււր ՚ք^ուլ|ւՐ.ան(1
է,
3-10*1 քարտթ ծանրութեաւքբ :
ԱՅւյՕՐ տասր միլիււն իրարմէ տալւրհր
գււյներ կան :
ԱՄԷ՚ՆԷ՚ււ կագդուրիչ դ եղր
գիշերուան
ւււթ– ժամուան անրնւլմէջ քունն է :
ԱՌԱՋԻՆ անգ ամ
1909ին Ամե րիկ այի
հ ւ է յ ն ք ՚ ա ն բ ի քաղաքին փողոցները կպ -
րապատուած են :
^ՅԱՌԱՋ»Ւ
ԹԵՐԹՕՆԸ
(320)
բ՛
ՀԱՏՈՐ
ԻԴ.
ԱԻ Գ ԻԻ ՚ Լ ՌՇ Տ ՈԻ՚ե Ե Ա Ց Ա օ ե Ա Ր ՀԻՑ
Ր՚՚՚յտ
Կւրանք
մի
"յլ
/•ւս
սպասում
է/՚ն վարժ ապեաից
, որ նա
/լր ս/լոէ
/,ւ րոպացու
Հետ մի
ուսումԿւական
վիճաբակւութիւն
, եւ իր
դիտու/ԺԼամր
բոլորովին
կբ շուաբացԿւէ
Լւ /լբ /լաշկան–
ղ կ նր՚ս՚ե
։
Աք՛է յաղթութիւնբ
ամբալք
ւլիւղին
պ"ւ–
տիւ /լբ բերէ՛. Այդ. դկոլքում
,
՛է ի
՚– ղ ՚"
.ք ք՛^
Կւսւ քոլմ է իր վարժապետի
էլամ իրքա^ա—
՛՛՛՛՛յէ՛
՚քր՚՚՚յ
1
ոլ՚՚ւլկս
իր
ղիւ՚լի քաքաէէաբ
-
աի/լ
ղոմկշի
վբայ , երբ նա
կռուի
՚^կք
յադթում
է Հարեւան
՚ք/՚՚՚լի
՚էոմկշին,
աւէ՚–
բո՛ւք ՛է/՛՛՛էէ՛
՚ոօն կ /լատաբամ
:
Բ՚՚՚յ՚ք
"՛յ՛Լ
՚/"՛րժասլ/,,որ
իւիստ Համեստ
էբ ՝ նա վի -
ճաբանութ
իւննե
րի
մկք չմաո՚ւ,
եւ չէր էէ
ձղաում
իբան
ուսումնա/լան
նԼրկա
յա
֊
ցնԼլոլ
յ
Նրա խօսակցոլթիլնբ
այնքան
պարզ էք՛,
սնուել
էբ այդ լեոնա/չաննեբի
՚քէքէ
Բայց
նոյն ռամ/լաէչաԿ։
պաբղութեան
՛է է ք երե—
ւում
կր մաքի
եւ դատոզութԼան
ուժ :
Նա զիւզացիների
վւառաս
ի բ ո լ թ/.անր րա -
1 ա կան ո ւթ ի
ւն տուեց
նրանով
մ իա
յն , որ
յեաոյ
սկսեց եւրոպացի
բժշկապետ/։
Հեա
Կւբա երէլրի
լեզուով
/սօսել։
Թէեւ
նբան
-
ցից
ոչ ոք չՀաս/լացաւ
, թէ ինչ /սօսեց
,
բայց
աԺկնքն
կլ շատ
ուբա/սացան
,
որ
նա օտաբ
լեզռւներ
եւս իմանում
է ։ Նր–
րանք
մ իշտ
սովորութիւն
ունէ ին
միւս
ւլ իլդաց
ինե
լ։ ի մօտ,
իրանւլ
վւսբժ
ասլԼտի
մասիկւ
շավւաւլանց
ութ իւննե
Է1
անԼլո՚Լ
,
պարծենալ
, թէ
^
մեր վարժապետր
աասն՝.
լեզու
կ իմանում
» :
-
Ո" ր՚ոեդացի
կր նա, ոբտԼդից
կր
ե/լել,
"է "Ք էւ1""էր՝–
Նէ՚անք
այդքանբ
մ/ւ -
"՛յն
ղիակ
իկէ , որ աո աքվւԿ։ անւլ ամ ,
երբ
յա
յ՚ոնոլ/,
ցաւ
նա
,
եւ բոսլա/լան
Հազուստ
ուԿւէր։
Յեաոյ
ամէն
ինչ ւիո/սեց,
մինչԼւ
ււնզամ
լԼզուն
Լւս վաիւեց,
ս1լսեց
նման–
՛՜լիլ
՛էիւ՚է՚՚՚ցինԼբին
:
Շ՛՛՛՞՛ո
ժամանակ
է, պաբոն
Ո"ա՚"
-
նիկ
, "Ր ՚ոյսաեզ
կք ,
ՀարցրԼց
Ասլանբ։
//*/՛ .քանի տարի
կբ
լինի ,
պա
-
տաս/սանեց
Նա :
Ել
այղքան
ժամանա/լ
ձեր
Հայբենի–
ՔԲ չէ՞ք Դ^"՚9^/ •
Երբեմն,
ամաոնա
քին
արձակոլբզնե–
րի ժամանակ
, ղիլդացինԼրբ
ինձ
թոյէ
աալիս
դնալ
աղդա/լոէնն/,րիս
տեսնելու
:
Տարուայ
մէք երեք ամիս
բոլորովին
ա
-
ղատ
եմ ես : Ա անաւանգ
, որ
ուսումը
այստեզ
դլ/սալորապկս
ձմեռն
է լինում՛
,
ւրովՀետեւ
տարուայ
միւս
ե։լանա/լներում
Լբեխանեբբ
օդնում
են իրանց
ծնուլնեբին
նրանց անաեսական
ա շխատութիւննե
լ։
ի
մէք;
Աքդ
ես
թ ո յ լ եմ աալիս
դլխալորա
Ոլէս աքն նէզատա/էով
, որ իմ աշա/լեբտ
-
նեբը
ղ ործնականապէս
վարժ ուեն
ե բ կր ա–
ղործտկան
մ շա/լու
թ ի ւննե բ ի մէք
:
|
Ջեր
բտցա/լա
յոլ թեան
ժամ
անակ
՝
ո՚^լմն
կք յանձնում
ձեր պաշտօնը
։
Ես մի օղնա/լան
եւս ունեմ
,
"ՐԸ ի՛^
Հասցրած
ա շակե րտնԼ բիցն
կ
տ
^իշերից
րաւա/լան
անցել
էբ
։ ^ամա
-
ն։ո/լ էր Հիւրեբին
Հեռանալ
:
Գ/՚ւ՚լացին
ղ։սրթնում
է արեւից աոաք, Հանղստա
-
նում կ արեւի
Հետ : Նա սովոր
շկ
անքբ–
նա թեան
մէք վատնել
դիշեբւսյին
Հան
-
դսաութիլն
բ ։
Թկեւ
ոկսի
ճո/ս եւ բնդաբձա/լ
տունր՝
թուո։/
մեզանից
մի քանի աԿ՚ւլամ
աւելի
Հիւրեբի
Համար
թէ
քնելոլ
աեղ
եւ
թէ
մաքոէբ
անէլուլիններ
ունէր,
բայց,
շինա–
էլան սով ո րա թեան
Համեմատ
, մեզ
Հետ
ւ։ եղ անա/լից
եղող
զիւզացինե
րը պէտք
է
մ/,ղ
իրանց
մ էք բաժանէ
ին ,
ոբպէս
զի
տան
աիբոք Համար
ծանրոլթիլ^ւ
չլ/՚նէբ
:
Բաւ ա/լան երկար տեւեց
՚/ իճաբանոլթիլնր
մ/,ր
ըէւէոբութեան
մասին.
իլրաքանչիւրբ
ցան/լան
ում
է բ իբ տունը
տան
ել
մեդանից
ամ՚ԷԿւ մէկին,
թէեւ
մեր
թ/"ը
այնքան
փոքբ էր, ոբ ամէնքին
բալականութիլն
չէր
կարող
տալ։
Մաածոլմ
էին
վիճա/լ
ձղել
։ Այդ
մ՛ ի
քո
ցին
վարժ՜ապԼաը
մէք
մ
ը–
տալ
, ասէլու/ .
ԲաբԼկամնեբ
, մեր
բա/սաից
մեբ
Հիւրերբ
այնքան
փոքր են թուով
, ոբ ա -
մէնքիս
բաժին
չի Հասնի
. պաբոն
բ ՚ ^ ը շ –
/լասլԼաին
ես կը ՚ / ե ր առնեմ , /՚"կ ^իւս ֊
ներին
թ՛՛՛ւ
աէբ
Հայրը
բաժանէ
,
ինչպէս
որ
կբ կամենայ
յ
Մենք թուով
չորս
Հալի
էինք՝
ես,
Աս­
լանբ,
Մուրադը
եւ
Ջալլաղբ։
Ամէնքը
Համ
աձա
յն ո ւԼ ց ան , որ Ասլանին
, ա
յ"ին
քն
պաբոն
բժշկապետին
, վաբժապեաբ
տանէ
իբ
մօտ,
որովՀետեւ
նրա
լեզուն
իմանում
է , բացի
դբանից
, եւրոպա/լան
ձեւով
կաՀաւորուած
սենեակ
ունի : ինձ ՚ / ե ր ՛ո–
ոեց տէր
Հայրբ , Մուրադբ
մնաց
ռէսի
աանբ,
ի
ս/լՋ
ա
ւլա
։լ. ին տարաւ
մի այլ
ղիլ–
զացի , որբ աեւլային
եկեզեցոլ
եբԼսվւո
-
իւանն էր •
ԻԵ–
ԳԻՒՂԱԿԱՆ
ՎԱՐԺԱՊԵՏԸ
Երբ
ղ/"–՚լաղին
Հարեւանի
մօա
֊•իւր
է
կան չուած
, եւ նրա տանԼցիք
ւլիաԼն , ոբ
այնտ/տզ օաար
տԼ՚լից
ե/լած
Հիւբեբ
/լան
,
իրանք
եւա պատբաստութիւն
են
տես —
նում, մաածելով,
/լարելփ է իրանց
տզա–
մարգը
նբանցից
մէկին
բերէ իր Հետ : Ե—
բեւի
, այգ
էր պատճաոը,
որ երբ
մաանք
տէր
Հօր խր^իթբ–,
այնաեղ գտանք
մի
պատբասաի
սեղան
։
(Շար.)
ՐԱՖՖԻ
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...596
Powered by FlippingBook