HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 596

4
0 Ա
Ո՛
Ա «
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍ Տ - ՊԱՏԱՐԱԳ
ՎԱՐԳԱՎԱՌԻ ՏՕՆԻՆ Ա ՌԹԻԻ
Տալւօն - Տ "՚֊ւ"" ք՛ք՛ ր՚՚ւնի
Հայր,
քքքալ. -
թիւնր կր Հա,ր,ր,չէ
թՀ այս
կիրակի ,
Հ
ոդ ձ Հա՛նդ իսա ^ սրսաարադ
պիաի մա -
աոլդուի
Փարիդի
Հայսդ
ԼկԼղեդիին
մկք,
ի յիշաաակ
այՆ րիլրաւոր
ՆաՀաաա1լԵԼ
-
րուն , որո՛նք ինկան
աղդին ու
Հալաաքի
Համար :
՚քյւսՀաաակնԼ
րո
լ
յիշաաակր
յարղ ողնԼրկ ն կր ի՛նղ րուի
նե րկա
յ դրա -
նուիլ :
Փ Ա ՐԻԶԻ ԱՂ՚ՐԱՏԱԽՆԱՄԻ
ԲԱՑԱՌԻԿ
ՕԳՆԱԻԹԻԻՆՆԵՐԸ
Գալս ւսա
Կիւլպկ նկԼան
Հիմնա րկու -
թեան
կուլմկ , Աղքաաաթնամի
արամա
գրութեան
աակ
ղ րուահ– մասնաւոր գոլ -
մարէն՝
Հետեւեալ
րադաոիկ
օ՚լնութիւե
-
ներր կատարուսւձ
են , մինչեւ
Աայիսի
ՎԿէււ
••
Փարիղ՛
Օւլնոլթիւն
ստադահ են
Ութ
Հոդի
1
որոնղմէ
երեքր
15
՛ՕՕՕ
ֆր՚ոնք
իւրաքանչիւրր
, երկուքր՝
ՏՕա)ուկան ֆր •
ել միւս երեքր՝
12 0 0 0 , 10 0 0 0 , 9 - 6 8 1
ֆրանք
ամէԿւ մէկր
է
ՖրէրիօՕ՝
մէկ Հողի,
5 0 0 0
ֆր–.
Անիէււ՝
մէկ Հողի,
5 0 0 0
ֆր-նք
֊.
Սէն - Սաթիսււնէն - լէ զ՚Ավինիոն՝
մկկ
Հողի,
1 2 - 0 0 0
ֆրանք
՚.
էա Սիոթա՝
մէկ Հողի,
7 2 4 0
ֆրանք
Նկատի
աոնուտհ
են ուրեմն
12
սլարա -
գայ, կատարուահ–
օղնութիւններուն
րնղ–
Հանուր
դումարն է՝
121-921
ֆրանք
։
ԱէԲԱՏԱԽՆԱՄԻ
ՎԱՐՋՈԻԹԻԻՆ
ՎԱՐԳԱՎԱՌւ՛ Ա ՌԹԻԻ ք-ԱՌԱՋԱՅՆ
Ս֊
ՊԱՏԱՐԱԳ
Փարիղի Ա. Ցռ/Հաննկս
Մկրաիչ եկե -
գեղւո
յ՛ն ՚էկք Վարդաւիաոի
տօնին
առթիւ
պիաի
մ աաուղուի
Հանդիսաւոր
քառա -
ձայն Ա . Պատարաղ
, այ՛ւ կէր՚"կ1՛
)
մամր
\^յին , գեկաւիարոլ
թեամր Պ. ԱՐԱ ՊԱՐ­
ԹԵԻԵԱՆի։
Կր Հրաւիրուի
Հա յ Հասարակութիւնր
է
X
ՇՍյ՚ԻԼԻ ՄկՋ
Այս
Կիր՚սկի
աոաւօտ,
*իարղաւիաոի
աօնին
աոթիւ :
ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԱՅՐ ԵԿե1ԵՑԻ
Եկե՚լեդիին
՚իարչութիւնր
Տկր եւ Տի~
կին
Մ ւ՛րա յէ լեանէ
^որՀակտլոլ
-
թեամր ստադահ է երեք Հաղա ր ֆրան ք ,
"ԳՐ
՚ Այրի
Տիկին
Ե՚լիսարկթ
Պ՚սպ՚"նեանի
մաՀուան
տո իթուի, վաիւան
հ աւլկե սլս ա կի :
" ա Ա ձ Գ Ա Յ Ւ Ն ՚ ՚ Ւ
եՐեԿՈՅ^ՆեՈ
իսա րանին
Հ ե րթական
Հաւա քո յ թ ր
"՚ յ "
Շ ՚ " ր " ՚ թ
երեկոյ
մամր
՝՚1\ին,
Մչ՚՚՚կ՚՚յթի
Տան
մկի
Գասաթօս
ՏԻԿ– կԱկՆ
ԲԻԻԶԱՆԳ
։
Նիւ֊թր
Գ|ււսդիտսւ–եի Աղաւնիի
Շիրակ
վէպը ,
Հտպոլահ
Երեւան,
1 9 5 4 / ՛ ^ )
է
Մ ուտքր աղատ է
կր իսնղ լ՛ուի
^չ՛ւ ապաՀ
րլալ :
Ս. խԱՏ Ը1ԿեՐԱԿ8ՈՒԹեԱ՚Լ
3. &Vէ^4Սէ
ն»յւ)4Ըհյ)ք|ւ1ք>
ՆՈՐԱՐԱՏ ՀԱՅ ՈՍՍՈԻՄՆԱՐԱՆԻ
ԾԱՌԱՍՏԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԿԻՐԱԿԻ՝
ՅՈՒԼԻԱ
5
Առաւօտուն,
ւք ամր
1 0 - 3 0 / ^ ,
րադօթեա
յ
Վարդավառի
Ա. Պաաարաղ կր մատոլ -
ցանէ Գերպ • Ամաաունի
։
կէսօրուան
ճաչ, պիւֆէ,
^չիչ
քէպապ»
ել գեգալաւեստական
րամին ;
Ա եղաններ ր կանիսաւ ասլաՀ "՛էե է
իՀն կե­
րա կղութ եան
Հ ասղ է ով՝
10 61Տ, ՈՍէ 1 » 0 Ս 1 » .
ք>4քէ1Տ–5՛
ա–
օ օ ք . 02-12
Երթո՚֊գարձի
ամկնէն
յարմար
միքոդր
,
Փոն տը Նէօյիէն
աոնել
թ ի լ
258
Հանրա­
կառքր եւ իքնել
էը Փէք - էրլքիթաժ
կա–
յարանր :
ԳՊՐՈՑ–
ՏԻԿՆԱՆՑ
ՎԱՐԺԱՐԱՆ
1959 - 1960/՛
՚լպրոդական
տարե
չրքանի
արձանաղրոլթիւններր
սկսահ՜ են :
Ամէն
անոնք որ կր փավւաքին
իրենղ
ղաւակներր
արձանաղրել,
պէտք է փութան
այմմէն
իսկ դ իմ ել Հաստատութեան
Տնօրէնոլ -
թեան :
Գպրոդասէրր
կր Հետեւի պեաական
լի՜
սէներոլ
պաչտօնական
հրաղրին
, աչա -
կերտուՀ
իներր կր պատրաստէ
"(րԿ՚ԼԷ
ի
եւ
պաքալօրէայի
քննութ
իլննե րուն , տալով
նաեւ անոնդ
Հայեցի
դաստիարակութիւն
,
Հայերկնի
, գրականութեան
,
պատմոլ -
թեան եւ կրօնի
ձանօթութիւններով
։
Գիմել
1
Պուլվ– սւիւ Նօր, էը Րէ^սի :
Հեռաձա
յն՝
էը Րէնսի
1 7 2 :
Դ Ս Շ Տ Ս Պ Ս Ր ՍձՍՆԴԷՍԸ
Նաթուձեոնութեամբ
Ֆ– Կ– Խաչի
Մար­
՛՛է յլի
մասնսւճիւ՚լի
:
•Կիրակի ամբողջ օրը, 5 Յուլիս
6 3 ք
«Ըհ
&ք 1 6 Տ » ՔՕԱքճՕՈՈ16ք6
Հքառաչուք ել օդասուն
րնդարձակ
պար–
աէղին
մէք :
Կր խօսի Պ - ԺԻՐԱՅՐ
ՄԻՐԻՃԵԱՆ
Գեղարուեսաական
ճոիս բամին , երդ ,
ա ր տսւ ս ան ո ւթի
ւն եւ անակնկալներ ,
կտպոյտ
Խաչի աչակերտներու
կողմէ
։
կ՚արտասանէ
Օր– Սէ՚դսւ Թիւթէլէոոն ,
կ՝երղէ
Պ– Կասեան :
Պիաի
ներկայացուին
ԱՐՏ ԱՇԷՍ ք^. Եք^ ՍԱԹԵՆԻԿ
ԵՒ ԶԱԻԵՇՏ
ՄԸ
Հայկական
ել եւրոպական
պարեր
Տ
ճոիւ պիւֆէ եւ Համեղ
շիշ քէպապ
մ ատ չելի
ղ ի՚ներով^ :
Մուտքը աղաա է :
ԾԱՆՕԹ
Հանգիսավայր
երթալու
Համար
Շավւիթրէն
առնել
Պուրտոնիէր Լա
Ֆէվ տանոգ
օթօքառր
ե
՜լ
իք^՚ել
՚իերքաւո -
րութեան
, ճիչղ. Հանդիսավւսյրին
առքեւ է
Սեյ^ԱՍՏՒՈՅ ա ւ Ա Ս Ա Յ Ւ Ն մՈՒՐՍՏ
Ուսումնասիրաց Միութիւնր կը կաղ -
մակերպէ
ձԱՅ ԼԵՋՈՒԻ ՕՐԸ
Աեւրի
Մխիթարեան
վտրմարանին
մէք ,
կիրակի
5
3՛՛ւլի"
, կԿ"օրէ
յետոյ
մամր
ւՏ-ՅՕէՏ՛ 2 2 :
Գեւլա րուԼստական
րնտրուահ՜ եւ ճոխ
րամինի
մր Հետ Համլնթաց
, տեղի
պիտի
ունենան
Հայերէն
արտասանութեա՚էւ
մ ր–
ցումներ,
ռբոնք
երկու գասակաբղի
բամ­
նուահ՜ են
Ա. ԲԱԺԻՆ
Վ^եբասլաՀոլսւքէ
10կն
14
աարե կան եբկսեռ
ւլեռա՝,ասնեբու
է
Բ– ԲԱԺԻՆ
Վ ե բ ա պ ա Հ ո լ ա ձ
1^էն
18
տարեկան
երկսեռ
պաաւոնիներռւ
:
Ա
յ ս
Հ
ան ւլ
ի
ս ա ւո բ ո ւթ ե ան
լ ^ թադ
քին
սլիտի
րնա բ՛ւ լին վւարիղեան
չրքանի
1959
ուտ րո լուն
լսււաղ
ռ յն ա րտա՚ւանուլ1ւե
րլԼ
Հինւլ. բն՚ն ի չ ղաաաւորներոլ
որո ՛մամբ :
իւրաքանչիւր
գասա կարդ ի
աոաքին
Հանգիսացո՚լբ
«լաւաղոյն արտասանողի »
տի՚ոգոսէն
ղաա, պիտի ստանայ
նաեւ աբ–
յէքաւոր
պարղեւ
մր
է
Միութիւնս
կր խնղբէ
բոլոր
թադային
վաբմա րաննե րոլ
տեսուչներէն
իւն չսլէս
նաեւ
հնռղքներէ
, այժմկն իսկ
դէմել՝
Տէկին
Զ–
Փէչաիմալճեանի՝
165. ՏՍէ Օէ յ4VէԼ, քձՈւՏ 15 , 1էԼ.
8Լ0- 19-60
թե կնահունեբոլ
աբձանսւղ
րութեան
Հա -
մար :
Մուտքը աղաա է :
ՈՒէՇԱԴՐՈՒ
^ԹԻհՆ
ԱՐՑԱԿՈՒՐԴՒ ՄեԿէՈւ
ՐՍԺ-ԱնՈՐՈԵՐ
Մեր րամ ա՚եռ
րղնե
րբ որ կր
վէավսսքին
ա ո մ ա մ ա պ կ ս , նռբ ֊.ասցկի
մ ր
ս տ ա ն ա լ
թերթր
"քկաք
կ
՚լրաւոբ
դիմեն
վարչոլ
-
թեան
։վ*սխելի
թու ականկն
՚ լ ո ն կ
երկու
օբ
սւռաք,
՚ղկաք
կ ՛ո՛՛՛ն
ԻՐԵՆՑ
ՀԻՆ ԵԻ
ՆՈՐ
ՀԱԱՑկՆԵՐԸ,
՚էճարեն
Հարիւբ
ֆրանք
վավաիսու
թեա՛ն
Համաբ
եւ նորողաձ
բ լ -
լան
իրենց
ր՚նթացիկ
րամ անո րդաղրոլ
-
թիւնր
։
Աքս պա
յմաններր
չԱէուց՚նսգ
ղիմումնե
-
բուն
ղոՀադոլմ
պիտի
չտրուի.
նռ
յնսլկս՝
նկատի
սլիաի
չառնուին
միայն
Հ ե ո ա ձ ա յ -
նոէի
կ ա տ ա ր ո ւ ա հ
՝• ա գ ո բ ղ սլմնեբքւ
,
որոնք
Լլրնան
անունի
եւ Հւսսցկի
սիստլնեբ
բս •-
աեղհել
:
Մեր
Հատաղնորղ
րԿւթեբցսւլԿւելաւն
Հա -
մաբ , արձա
կուրղ
ի բ ա ց ա ո իկ
մ իամ սեա
յ
բւսմտնոբգաղրութԼան
՚ լ ի ն ն է
600
ֆլ՛ • :
X
Անղամ
մբ Լւս կբ խնղրենք
մեր
Հալա–
աարիմ
բ ս ՚ յ անոբւլներկն
որ վւութան
կւո–
տ ա ր ե լ
իբենց
վճարոլմ՚ներր
, ղ ի ւ բացնե
-
լու
Համար
ւիաբչութեան
ւլռ
բձբ
է
ՇնորՀակալութիւն
աքն բոլոր
բ ա մ ա –
նո րղնե
բուն
ոբոնք
իբենց
կանխիկ
ե ւ
ւղա րաս՛
ճ ա ն ա
չ վ ճ ա ր ումնե բով կ՛ օմանղ
ւս–
կեն
թեբթին
կանոնաւոր
Հ րատա
րակո
լ -
թ ե ա ն :
Վ Ա Ր Չ ՈԻԹ ւ ՚ԻՆ
Ե՚ՆԱՆԱԿԻ
ԼնՏԱԳՈՅէւ ԴււՇՏԱՊԱՐԱ^Ա՚եԴԷՍԸ
ՄԱՐԱկՅԼԻ ՄկՋ
Ն՚՚՚ի՚աձԼո^ւ՚ււթԼամբ
Համա - Ջարսան -
ճաղի
Հայր.
Միութե՜ան , վերակաղմոլ
-
թեան
1 0 / " ^
տարելիցին
աոթիւ
:
5
Յուլիս
, կիրակի
ամբողք
օբբ ,
Ռէս–
թօրան տէ Կրսլ>– Մոնար , Թրուա
Լիւք
զովասոլն
, գսւլարւսդարղ
պարտէղին
մէք :
կր նաիսաղաՀկ Մ– ԹԱԱՃԵԱՆ :
Կր խօսի Ա. ԲկՕԱկԵԱՆ :
Առաւօաուն
Պ՛՛ւ լի
մ րց՛" ՛է , "("՛Լ
ունե–
ցուլնԼւբէն կր խնղրուի
միասին
բերել :
ԳԼդաբուեստտկան
խնամուահ– ու ճոխ
րամին
, Լբղ, նուաղ , աբաասանութիւն
,
անակնկալնԼր
, Հայկական,
եւբուդաԼլան
պար :
ճոխ
պիւֆէ
, չամվաւրով
խոբովահ ;
Մուտքր աղատ է :
ԾԱՆՕԹ
Առնել
7
թ ի լ
օթօպիւսր եւ
իքնել
վեբ քւսւորռ. թեան
է,է ՄարէՕ ,
Ո՛ութ տէ ղ՚Օլիվ :
ՍՍմՈՒԷԼ ՄՈՒՐԱՏեԱՆ Վ.11ՐԺԱՐԱՆ 5
111Ո1Ո111111տ11111Ո111111111111ԱՈ11111Ո1111111111Ա111111|1|111111Ա111ւԱ1մ
I
լլ ՝հ
I
||Աւ11111111111111111Ա1Ո111ւ111
|Ա111լ||||11111111111111111Ա1111
ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ
*
՝
ՊԱՆԵկՕ - ԲԱՇԱՆի
Հ– 3– Գ–
«Աբհիւ»
ենթակռմիակն
րնղՀ. մողովի կբ
Հրաւիրէ
բոլոր
բնկԼբներբ
այս Երեքչարթի
իրի -
կուն
մամր
\)ին , հանօթ
Հալւսքատեղին
է
կ ա ր եւոբ
օր ու քլա ր գ ;
ԱԼՖՈՐՎԻԼ.֊
Հ. 3– Գ– Աարղիս Մէ"
նասԼւսն
ենթակոմիտկի
ՀԼ ողով ր, " ՛ յ "
Ուրբաթ
իրիկուն
, ս ո ւ ի ո ր ս ՚ 1 լ ա ն Հաւաքա -
ւոեղին : կարեւ Ոք։ օբակարւլ : Ներ/լայ
կ^րլ–՜
լ՛ոյ
Շբք–
կոմիաէի
ներէլայադու
-
դիչր • ք^՚էլԼ/ւնԼ՛ րոլ
նԼ ր էլա յու թ ի՛նր պար -
աաւ "ք՛իչ կ :
ՆԿԱՏԻ
ՈՒՆԵՆԱԼ
ՀԵՐՈԱՆԵՐՈԻ
օբր Վալանսի
մէք,
Յու­
լիս
շԳին :
X
ՄԱՐԱկՅԼԻ
ՄկՋ Հերոսներու
օրր կր
տօնուի
Յուլիս
2\ին :
ՀԼ րթա էլան
ղ ասա
խօս ութ իւնր
տ յս Զ" -
բեքչս՚բթ
ի երե կո յ , մամ ր
՚Հ \ ին , Բտտկի
սրաՀր։ Կր խօսի Պ– ԱՐՇԱԻԻՐ
ԽԱՆկ -
ՏԱՆԱԱՆ
••
Նիւթ՝
«Մանկավարժակսմւ
խորհրդածոլթիւններ » :
Կր խնղրուի
րլ -
ք՛ոլ
ճ չ ղ ՚ ս սլ աՀ :
ԿԱՊՈՅՏ ԽԱՋ
ՕԴԱՓՈէ^ՈՒԹԵԱՆ ԿԱՅԱՆ
կապոյտ
Խաչի Ա. խումբր
Լլր մեէլնի 2
Յուլիս,
Հինղչաբթի
ղիչեր : կառ տր
Լիոն
ղտնուիլ
մամր
ճիչղ.
2 2 / 1 » ,
ղուբսի
կուլմբ
Փ լ՛"" ար լՕ**լօմ
: ՚
ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՋ
ՕԳԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ
ԿԱՅԱՆ
Հտյ
կտրմիբ
Խ՚ոչի
Ֆկ"անվիլիէի
Օգա–
վախութեսւն
էքա քանի
մտնռւկնէւրոլ
Ա,–
իաւմբր
քլր մեկնի
Ուրբաթ,
Յ՛՛՛լի՛՛
3 ,
յամր
14/5՛,
փ՚ոբԻղԻ
Հ^՚^բ
^էք
-^կեդեդիԿ^է
-ք-
Կր ի՛նղ րուի
հնողքներէ
ն ճչգապաՀ
րշ -^
Լ՛՛Ղ ՚
Տ ԱՐԵ ԿԱՆ ԱՅՑ ԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՓՍՐՒձհ հ–Ոհ1քք^
Ս–ՂԱԶԱՐ. ՎԵՆԵՏԻԿ ԵԻ սՐՋԱԿԱՅք՚Ը
ՄԵԿՆՈՒՄ՝
Օղ ոստոս ^ :
ՎԵՐԱԳԱՐՋ՝
Օղոսաոս
3 1 ։
ճամբ՚՚բղներռլ
թիւր
սաՀմանավէաէլ
է :
Արձանաղրուիլ
մինչեւ
Յուլիս
5 :
Պ– ՉՊՈԻՔՃԵԱՆ
7, ՏԱ6 ճ6 ե 5քՅոց6 ՏՅէտնտռ, քՅք1տ–9– 161. քնՕ.
56-31
Պ– ԹԱՐՈՆ
58, 83.
Տ6Ո՝սո6ք,
Րւոտ 19– - ատէքօ
I'^^-Տէ-ն6^V»^3
3– ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ
ս.
ՏՏքՅՐցԲք, 4
^Ո0սV
^1^6-1ԲՏ
-ն6Ո^9Տ6Տ
(Տ. 6է0.)
ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԾ ԴԱօՏԱՀԱՆԳԷՍ
Նախաձեռնութեամբ
էիոնի եւ Տէսինի
Համալսարրերդցիական Միութեան :
Այս
Կիբակի
առաւօաեան
ժ ամ ր ^էն
մինչեւ
երԼկռյ
9-10։
Տէ"ին
կապիոնի
Լ Շէ կապի
յօն ) ղ ետեզե բ ել
գովասռւն
պարտէղին
մէք։
Աոատ կեր ու իյում :
Զովացուցիչ ըմպելիներ :
Նշանաւոր
« Չի կ Խըյմ ա » ,
ինչպկս
նաեւ
«շիշ քէպապ» :
Արձանադ
րութիւններր
բացուաձ
են
1959 - 1960
ո՚սումնական
տտբեչրքանի
Համաբ :
է՚բենց
դսււաէլներբ
արձանաղրել
վւա -
վւա քող
հնողքնե
բբ փութան
ղ իմ ել տես -
չութեան
, ղրալոր
էլամ Հեռախօսով,
ա -
մէն
օր ։
26, ՈՍէ 1Ո01քՕ«. ՏէVՈէՏ
7էԼ
08Տ 18-28
՚Լ՚սբմաբանին
մկք
լրէ"–
էլ
աւա՚նդււլին
աղղային դիտ ու թիւննե րր Լալ
ֆբտնսաէլան
1^բ էլրո րղա կան
ուսմանց
տմբողքաէլան
հ ր–
րս"1իրՐ\
մինչեւ
Պաքալօբկայի
աոաքին
մ ասր
I
ԳՊՐԱՑԱԿԱՆ ԱՄԱՎԵՐՋԻ
ՀԱՆԳկԱ
կ/։ղր
. կրթ • Յ՚ոնձն՚ոմոդովի
Հովտ
՚նոլ
-
ւորութեան
տւսկ
րացուահ
Աւֆ
՚ԷԻւԻ
դ պրոցի
ւոմ ""է ե բքէ
Հանղ կ սբ տԼւդի
պիտի
ունենա
յ
ա յ ս
Շաբաթ
ղ
ի չե
բ
մ
ամ
լւ
\ յ ի ն :
գԼրաշնորՀ
Տկբ
ԱԵՐՈՎԲկ
Ե՚՚լի՚՚կ.
ՄԱ–
ՆՈՒԿԵԱՆէ
Հ՛՛՛ք անաւ
որութԼ
ան տակ
,
Ալ՜­
ֆոբվիլի
ւէոլթէո Սալ տէ Ֆէթի
մէք ,
ղ պրո
դի
սւ շա
էլե բտութիւնբ պիտի
երղ է ,
ա ր տ ա ս ա ն կ
ւււս ո ւց ի չնե բռ ւ
ղէէ էլսւ ւիա ր ո
լ -
թէէ էււն աաէլ
;
Տեդւոյն
ք ա ղ ա ք ա ս լ ե ա բ
Պ– ՊԼկՕԶ
նեքւ–
էլա ք ոլիաի
բքլայ
էւսնղկսին։
կր
Հրաւիրուին
բ"լ"ր
ՀայբԼնակիցներր
։
ՇՔԵՂ. Դ Ա Շ Տ ԱձԱՆԴԷՍ
Մ արսկյքի
Բ՚լիի
Հայր
՚ ՚ Միութեան
է
Ա.քԱ Կիր՚սքլի
աուուօտէն
մինեչւ
երեկոյ^
Պ– Հ՛" ք էլ՛ո ւլի էսէլարսէէլր. Ակն — Լու Կրան–
փկնի
մկք (նւսխէլին
Եօթնեղրայբեան)
:
Ամ ե րիԼլայկն
նոր մամ անահ՜
մ իութեան
սլատւլ ամալո ր ր սլիտի
ւլեկռւդէ
3 0
Աա -
յիո ւադն
Ակնթ
Լուիղի
մկք
ղումուրռւած–
Վ՚ղեղիներւււ
Պ՚՚՚՚ուլմ
. ւ/ ուլովի
մասին։
Գեւլա ր ու էւ սաա
էլւոն ճոխ բայ ին :
ԱբեւելԼան
նուաղ
Թոըղոմ եւ
Որդի,
Բարձրախօս
ԱԼԳԱԶ :
Հա ք էլաէլան եւ ե ւր ւալա էլւսն
ոլւսբերով
,
շիշ քէպապ/սՀ
եւ ՚լո՚ի՚ռցուցիչ
/"միչքնե ֊
բով
։
Մուտքր աղաա է : •
ԳՊՐՈՑԱԿԱՆ
ՀԱՆԳկԱ
Պ՚՚մոնի
կապոյտ
Խաչի
մասնաճիւգի
դսլլաղաէլան
ամավերքէւ
Հանգէսր
4
Յու՛–
լիս. Շաբաթ
ղիչեբ
մամր
2 0 - 3 0 / 1 » ,
ճոխ
քսւ քտաղ իրով :
Հաստ րակ
ռւ թիւնբ կր Հ րաւիրոլի
ներ -
կւս յ ղ ա՛ն ու իլ քա քու լեր ե լու Համաբ աչա -
կեբտու
թիւնր
է
Մ ոււոքբ աղաա է :
,
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԵՐԵԿՈՅԹ
ՄԱՐԱկՅԼԻ
ՄկՋ
Երեքշաբթի, 7 Յափս, ժամր 2 0 –ՅՕին ,
Սինեմա «էէ Վարիէթ՜է»ի մէջ, 3 7 , Րիւ
տը լ՚Արսւրը (Լա •Իանըպիէր) :
Հւս յկաէլան
ւք ոլնսւլոբ
Լրէլու
մ ապաւէն -
ներ
յ
Հայէլական
երամ չտութիւն
: կ*ե՜բղէ
իրիս Պիւլպիւլեան :
Գասախօսռւթիւն՝
Պ–
Ժեոաբ Սթեֆա -
նե«քո յ ^
կոգմէ,
Գ Ա Շ Տ Ա ԳՆԱ Ց ՈԻԹէ ՚ԻՆ ՕԹՕք-ԱՐՈՎ
ԿԻՐԱԿԻ
5
Յ ՈԻէ ւ ՚ Ս
կաղմ աէլերոլուահ՜
Առնուվիլիւ
Վարաղա
յ
Ա. Խ՚սչ
Եէլեւլեցւոյ
Օմանգաէլ
Տիկնանց
Մ իութէ՚ան
էլոգմէ : Աո աւօտուն
, այցե -
լութ
իւն
Փիէրֆոնի
ղդեակր կէս
օրին
Բոմփինեիի
անտառնի
մկք
կթան Աէն
Փէէբի
եղեբքր
տե՛լի
կ՝ ունենա
յ գա չտա -
Հանղկսր :
Օթօքարնե
ր ր կր մեկնին
առա
ւօտ ա%
յամր
ութին, Պ– Ն՛ Նիէլ՚՚՚լռսետնին
իսա -
նռւթին
առքեւէն
121
Ավրնիւ ՀանրիՊար–
1
պիւս ,
Առնուփիլ
՚
Երթ ու դարձի
հախք
800
ֆրանք, աբ–
ձանաղբոլելու
Համար
դիմել Պ՛ Ն– Նի -
էլոդոսեանին՝
Հեռ.
4 4 0
ա կոնէս:
|տթք1Ո16ՈՏ
Տթ|€1318
Fonds A.R.A.M
1...,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595 596
Powered by FlippingBook