HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 1

՚՚աաաաաա.
աճռշէւօո
- յ^ճաաւտէէռէւօո
: 32, Աստ
^՝^շV^տ^,
Ր^^^տ
16|6բհ
: ք110.
86 - 60
Շ. Շ. Ր. Րյոտ 15069-82
ք օ ո ծ Տ
6 ո
1 9 2 5
Շ.
Տտւոտ 57 / \
2731
0 Ր 01
Ե
Հիւքնադիբ՝
Շ Ա Տ Ա ՐՇ ւքՒՍԱՔեԱւ
ք՝ԱԺԱ1,ՈՐԳԱԳՐՈԻԹԻԻէ
1
Ֆրսւնսա են գաղոնթ-նհր, տարեկան 3500 ֆյւ» վեցամս.
1900
Աթտասահման՝ տարեկան 4000 ֆրանք :
Հասւը 15 ֆթ. ՚
ձ Ի Ն Գ Շ Ս Բ Թ հ
1
յ տ ս ռ ւ
1 9
5
9
օՐ - ա ՚Ս ,
ո ռ
ՃԱՐԻ,
թ ի ի
4184
ՕՐՈՒԱՆ
ԽՕԱքԸ
Ն Ո Ր
Տ Ա Ր Ի ,
Ն Ո Ր
Բ Ս Ր Ի
Ս՚Բ՚ւԼ
1չ ււղ^՚ւէ-^՚ենք
սէյսօր ^ ււլիաէ լ՚Ա՛"^
Էս1լէճւսչ^ււ
ՀձՆոլւ–» ւուսլւի
ձ՝Լւ ՝^րա՝1ւսայէ
՚ք՜**՚Լ՚Հ՚Լ^^ՐՂ
է՛՛
^ ամսւլւ
՚.
՝ ՜ •••:•՝•-•••. ^
Ե"1՛՝
(ւչւ ԱաՀմա%աքԱւութԼամէէ
, նսր՝
իր
իալ։՝,լ։ւլ
ալււււ)յւււէ , նււր՝
իր 1լւսո աւքւոլալ. -
իք Լամբ. Լ է֊ ՀւււկյլւապհււակթԼաԿէ
նա էււսէլա
-
. ^ուէ^
՚ ^ Ս լ խօ"վ>՚ււէն։ւր՝
֊իքւ
քսււլաքսւկւսն
ք՚ւ֊ ւք"II՛շI" 1լ՚"ն
1լաբէլււլ.սալւ։
•՝, :,
Ու– մ՚աՆւսւանւչ
Նււր՝– իր
ւոնւռԼւււււ^աէւ
՚—հ
I.էմաակւս՚ն
^ ւ1.ւյւս։իււիււււթԼււ։մբ՝^
, . քլ՛՛^ ~
ւ,ւած՜ ի՛՛՛ր
"Բեդր՚՚՚՚չIIIրձումՆԼրհէ^
։
Զօրա՛բար
՚Տք՛ ^"ւ1՚
1լաոաւէարութիւնր
իր
ԼսւիԿւ ւււՆԼնաէէււյ. էք ւււչւււիււ ր՚չէ ^աիւ^ա–
Ի՚Էլ
մ1ւՆամաս՚1։ււէ–թէւէ^։ր Լւ օղա ււէ.ե է՚ււէ նա-ա
յ
խորւլ.
"ր՝*բւէ արւսնի
տուաՆ
լիւսղորոլ.
— ՝՝
իք Լնէ ն (ք,Հարաած–ա //՚^՛»
կ՚"1"1 ՚"/
,("՛^ ~
1/ ււււչն կւււրւրաչրււլթիլհՆԼր
րրաւ.
՚/^/՛*՛/՛^՛
շարաթՆԼրււլ
րնթաւք^էն
, իարապէս
յե -
՛է՛"ւ1՚լ)՛ւ՛՛՛ւ.
""՚՚ւ՚ի^ւ՛ւ՚Լ
ի ՚/՛՛I՛
" " ֊ ՚ " ^ ՚ 7
"՚^է՛"՛՛՛
ւչարձած
ւչ IIIււIII/չան ւ1՝1։ուււ1ւերր
:
^կաւլա՚նղ.
Պ՚՚ււ՚չւ՚ւ^»
՝,աճհլի
նւււէ րն1,ր
հՀ ււբ ւչրա<ք
Հ
աքս աարի
իր ււչայւււ.ւււււ 1լէ 1ւ
մկլ:
Զօր "I ՚1IIIր ր ՛լ առն
դււՀո ղ II ւ. թիլննԼ
ր
կ ր
"պաւՀան^Հ
ժււղւււիււրւչէն
կ"Հ (^^Լ՚"1.
"՚^՚՚՚Լ՛
•Հա՝քր1ւ՚1ււււււիրււէ թԼւս՚1ւ :
ՆՈՐ ՏՍՐՒՈՎ.... Յ Ւ ա է Ք Ա18Ե ԱԼԸ՛ Օ Ր ե Ր Ո է ԵՏ
Ժ Ա յ Ե Ր Ո 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^•••••«••••••••••(«•ալ
՝ ՜ • ՚
«1
է
^
I )
I )
" Յ Ա Ռ Ա Ջ
"
Ս.ւ1՚անււր|ւ ա ո ֊ րիւ լաՆագոյքւ օրեր կը
Ս՚աւլթէ (ւր յւոլո|ւ յւա() անոլւդներսւն,
ր(ւյ^>երցււղ(ւերւււ(ւ,
լւ(ւկերներսւն , ե ւ
I.. բարեկաւ1՚1ւե|1Ոնն :
՚ՍոյԸ աո–թ|ււ.
շԸււ|ւ1ււսկալւււյ)իւ&՝
բոլււր անոէւյյ ււրոքւք վււււ–թ աց|ւ(ւ շնոր–
հաւ֊որել Ծք՚ւււ1^ը եՆ ՚է^սր Տարին :
Զ Ի Ն Ո Ւ է Ո Ր Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ր Ե Փ Ո խ Ո Ւ Ս
^ՍՆՒ
ՍԸ ՏՈՂՈՎ.
՝ՄՆեՐՕՒ
ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ
Նրեքշ՚՚ւՐ^ի
օր
Ն ՚ " ի " " ր I " ր " ՚ ՚ յ
Խւ՚ր^
ւււր–
ւչ ր 1լւսրւլ մր որէէշոլմնԼր
աւէւաւ. սլաւոե
-
րաւլմական
մարգին
եւ. ղինււլււրաէչան
հ՜ւ"–
11.1"յութիլ՚ե
ւէերաբԼլւԼալ
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ
երեք երկիբՆերր՝
Ֆր՚՚՚՚ւ՛
֊
11111, քԼնւքչիա Լւ. Ա^՚Լրիկա
Ա ււււկւււ–այի ի -<
րենւյ
ւլ Լ ։ւ պանն
Լ րա ն ՚Ա՚կԼ ^ ի՛^՛
Խ ր՛"
շձ^՛ ՚ I՛
նամակին
ււլաաաււիւաննեբր
, ււբււնք
չււրեք^
աւրթի
11111 ււ՚ւաո
Կ րԼմ լին
յանձնուԼ^ան
ԱրԼ ւմաԼ ան
^)՝ե լւմանիո (
պաաաււխանլէ
ււլաարաււսւ
կ ե ւ. Արւէււււ^ին
նա իւա լաւ ր ւււ. -
՚ , 1 ,
՚,1
I
ու՛.
թ^"՛՛"
յ՚՚՚՚՚՚ձնաիւոլմբին
քննութենՈյ
անւ, -
հկաաի
ա,ւ1,ելւ.վ ւ.ր ցարդ
դոյոլթիԱ.
^,
ր
. .
. .
՚սԼլկ
եա^
քանի
մր օրէն
պիաի
Ա
ււսկուա
դրկ՚ւվւ
ո սւ լւււթիւհ՝))
լ՚ա
ւյա ա ր ււ սթ իւ^ւ ր ^ւ^ռւսւձ՝
է
՜^ո
II
եւ. փււխւււււինէււաՆ
ա(|օային ծսսւա 1 ւււթ–հւԸ
ՏարինԼրւ... բնթաւյքին
րաւ,ւ.ւաձ^ ւԱբ
֊
՚ ՚
՚ « ,
»
"
՚^1, ...
^
,
ք՝ տ I
I
Գ. :
՚, I
I
րաււաարւււ 1ժ1.աւ1 ր , ա ու ւ1Լր\1ւեյւ րաժ1ւր
-
քերր
քլա րս ւսհե լու– եւ. Հըրաւււււււււ րր ւււրՕ ա–
ւ </
<
ւ
ւ ՚
յ
/ ւ *–ւ է. ւ
ւ.
լահ– Լրկոլ. մաււի
• ֊ .
Ա)
Աինա
ււրական
՜^առա ւոլթիւձ
, ք՝) ^ա չաոլանութԼւււն
հ՜ւււ–
ոա
քւււ.թիւն I
թե,.ւ% շր^՚ւ՚նր
Լ՛ւ
ամիս
Հ ;
Զ"––
լւակոչի
ւոարիքն
Հ
քսանկ ն ՚.\Հ (Նաիւապկ
ււ
47) : է>7^5»
փ՚լւ"չ^՚՚ւ՚ւ՚՚ւնւււ֊թեան–^
ձառայ՚՚ւ֊–
թԼան
Համար
կրնաՆ
կա՚նէւււիլ
է
ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐՈՒ
ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ
ԱՕԱՕՐ՝
6ՈԻՆՈՒԱՐ
\կՆ—
Հս՚.յ
,
կաթ
, շօքօլա , անIIլ.շ , ձ1^թ , իւմորեւէկ ն ,
ի-^էյէ ^ւ՛՛՛՛ւ՝ ե էե կսւ ր ա 1լւււն II լ թ ի ւն
ՅՈՒՆՈՒԱՐ
5իՐւ—
Երկ՛՛՛թ՛՛՛ե՛ւի,
ա
-
ձ՝ւււ.իւ
1էլ.նեւք1ււլ կա^ութիւնր
Հւսմւսււլաաաււ
իւա՚ե
չէր
"՛ւ՛՛ւ ի
աչիւարՀի
կարԼլիււէ թեանւյ
,
իարՀ ւււ.րւլ ր
"՚ր՚լ
իաւյա ա օրինաւլ իծր է Ա
-
" աքին
աո թի՛– ե րկւււ. քսւոակ
բաժանււէ.մ֊
նեբ ե 1/111ն խաււաոււլԱե
ա ն եւ. ա ա աԼր ա
՚ւմի
, ւ Լ յ , , . , ձ
Հ Հ . <<Տ«.–....Հ՚/"՚>. »"՛
֊
, " ՚ ՚ ՚ ձ
«"՚^՚–"՚""՚՚"՚>֊
1լԿւ––՚՚^՚կ՚0.
.Ո -
՚"
կր
է
1Հէ>ր • պաթիււթա
օղաաորմիւլին
Հբա~
ւ1 ան աասււ. ււմ բակււհ ե լ քաւչաքլւ
^ ուբ
բմ~
•ՐՈՒՊԱա»
մլշ կաւբււթիւնբ
ծանրաւյս^է
բմբւաանեբր՝
Ֆիակ
Գաււթրււ
յի
ւլլի,աւո~
էութեամբ
ւլրաւԼւյին
Աանթա
- Գլարան
,
բււսանԼբւււն
ՀԼա
կր
1111/աննու /ւ/ւ
ին
նի րաբձրութեան
՚1րւ"յ
՚չ նելոլ
Համար
ւլո–^ ւււԼ1ււթԼան
Հ րաւ.է ր
1լ ւււ.ւլւլէ
ւլ իաակից
քւալաքաւլ
ինե բան
:
,,եէէ,ոււք^/.է,ւաքւ թիլ^՚լլ
^ ւԼւյյրան ե էքա ւ՛. 1չտ ր^է՜կ
մի^ւււքներ
ձեոր
առնելու. ,
ՀւսւանակաՆ
յ II ոՀ ութ
եանւյ
ւլու ռ բանա էէււ. ւլ^ավ
:
ղււՀալււլ.
֊
դ<ք–ւլո՝,ւււ.էէէ,ւււից ւլ ւււ.ռ բա1ւալ
1950
՚ւչիաի
բլլայ
ոլբեմն
թեանւ
.րի
Ա IIIII թ Լ ՚նք IIր անիկա բէէ՛" յ նաԼւ. ւ^բա–
րի» աարի
:
Տ՚՚՚րին
բ՚՚՚րի
է , երբ չկայ
սլասաԼրաւյմ
։
Երբ
կբ "՛իրէ
իււալաւլւււթիւ֊ն
:
Ն"բ աաբուոյ
ււեմին
Հայուն
ւլելւաւլււքն
ու. ււբաաբուիւ
մ աւրսթնքն
է
իւա ղա ւլու. -
թիլն
ել աւլատււէթիւ
Ն , որոնց
ա՛
յնքան
ծարւ՚ււն
ու. 1լարօտ՝1ւ ււլնի
յ
՚Հ^այբ
իւաւլագութ
իլն
1լ՝ոււլէ աւլաաււլ. -
թեան
մէ9
ււլարկե էաօբէն
աշիւաաԼլււլ.
,
իր րնաանեկան
բււ քնր շէ նցնելու. եւ. Հիւ֊ –~
բրնկ՚ււլ
երկիրնԼրու.
շինա րա բութ եան
ու.
բարւլաւաճման
իր ՀամԼււտ
բաժ՚ինբ
բեբԼ
լւււ Համար
:
Համե րա շիաւ թեան
ել
եղբա քրու թեան
կր կարօտի
մեր օրերու,
ւլժնւլակ
պ՛"յ
-
մաններւււ֊ն
աակ
ձԼոք
ձԼոքի
աա
աքՒ նր -
լիրւււ ելու. Համար
աւլւլաւււաՀսւանման
ա
ՅՈՒՆՈՒԱՐ
ՈՎ՚Ն ԵՏք՛ է^ի՚աիաա
,
.լլ..,–
նիկ
Լւն.։
ԱՒԵԼԻ ՈՒՇ—
Մեթրօ,
օթօպիւս
՚.
X
Թ ՚ ՚ ւ ն ո ւ ղ ի կառավարութիւնր
ւ՚ր՚՚չք՚՚յ
V ՚ " / / ՛ ^
ւււնաեսակա1
ան^աաւււիլ
ֆրանքի
շլՎաւլիէէէն
եւ. VՈ^^\\1—
1\ին
նոր արժէքն
կ
. 1175
ֆք՛ • ֆր"՚նք
:
Թ՚՚՚-ն՚ււ
ւչ չւււ ղեւ/
Հ եաե
՚-իէ
ֆր՚՚՚նքի
արժե
-
ւլրկման
:
X
Թ"ւ>ք՚""/ե"""կ՚"ն
իւոլւ՚>րւլական
ւք 1՛
նաեւ.
քաւլւււ քաւլինե ր ր ;
Ըն
ւլ –է ան ւււ ր
կարծ՜իքք*
ա
քն է
թ է Զ^ւ՛ ՚ Պ՚ոթիոթ"՛
/ի կաոաւ^ա
-
բ ութի
էն ր իր ւ1 Լ ր^ին բախաբ
կր ւիորձկ
՜.
ԱՄԱԹԵՐՏԱՄԻմէ^
Հո,անաա,ի
Հա
-
մ ա յնաւիէւբնե
բու.
Համաւլ
ում ա ր բ
ւ^ Լ ր^"՛
-
ւյաւ,
ււբմէ եաք
կ ո ւ ււա 1լւյ ւ։ ւ թ ի ւ.նբ բ՚էւկեր
-
ւԼււէր ա կա 1ւնե ր ո լ. ՝էեա
ւլ ււբծ ա կց ե լու.
^1"է.
մբ բբաւ.
պա քքարեչու. Համ ար
«ւ/՚ճծ
ա ր–
ւլ իլ^ւաբԼ բութ եանւյ
կո ւււ ակ ւլու թեանւլ է
ւ/՛» :
Աիւս կաչւքէ ՝էամա քՆաւ^ւււբնեբոլ.
Հաւէ ա
-
ւլ ումարբ
որոշեց
կւււ.սա կցւււթե ան
քԼբու^ւ
մէ^
բնւլունիլ
նաիւկին
• • •
Ն"՚;/ի–
նեբբ
Լւ. անոնք
ււր ւլործակւյած–
են ^•եր—
մ ա նա^ինԼբու.
՝էեա
:
ԱՈՒՐԻԱՑՒ
ւլեկաւ/աբնեբո,.
եւ խորՀր
-
՛լային
անաեսաւլէանԼ
բու
մի9ել աաբա
-
Կ1՚ ՂՐ
կաոավարոլթեան
ա.ւա9աբկեւյ
որ
Ոբնէ
կարհ-ութիւն
մբ հ՜աւլաձ՜ է ,
կբ
ւլրեն
Պէ,Ա՚"՚–թի
իքերթեբր^
որմէ Լաք
իորՀր–
ււչւաուււ ի ր ա կո ւ թ ե ան
անւչ ամնե ր բ ՚ք-ամաււկաւէն
ՀԼռաւքաձ–
Լն ,
քննաւշ աաԼլա/
Ա ւ" բի"
ք անաե ււա /լան
քւս–
ւլաքականու
թիլնբ՝
Եզիււլաաւի
Հեա
միա–
նալէ
եաք
Լ լ յա քաւււլւաբԼլու^
թ է Ա ՛՛ւ բի"՛
աւելի
լաւ ոլիաի
բնէր 1՚րաքի
միւոնալաք
։
ԱՐԱԲԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ք^ւ՚թիի
անունբ
արուի
Փս՚բիղի
մէկ
ոլո -
րիական
նաՀանւլի
թերթի
անօբէններուն
ղոաային։
Պ^արոպան
նախրնթաւյ
չոլնի
ո–
աղաա
էլամքին
ձւլուեւյալ
չաբունակել
ի ֊
ւււլ
֊> աս
111
\ք բադի րնե ր
կ ա ղմ
ել
վւրկութեան
^ Հայկական
՜ւլաաի
Հեաա
-
պնղման
, սսլիտակ
^արղին
ւլէմ
ււլմ–եղ
՚լէ՝^Ք^Ր՚՚՚Լ
ղ1"^ակալհլու
մւսսին
։
Ֆր՚՚՚նւ՚ան
մեղի
օբինա՛կ
:
Հյսմ"ւ՛ւ՛ւ
"՚յի^ վ՚ոանղ ին աո^եւ
միաւյան
բոլ"Ր
իւա յաա րւլէա կուսա կւլւււթ իւննե ր բ ,
մոոցան
իրենց քաղաքական,
րնկերային,
(9 ֊ 8 0 ) ,
0-78
(0-77)։
ԱԱԿԱՐԱՆ
(Լեկա.
3 0 ) –
Սոյլ
.աՍ,
–000 (555Ա0ՕՕ).
նաւիոլԱ"
Յ-ԱՕ
(օէ^Օ).
՚լոլից.
;–>550 (.Ա80).
.^ն.լլ.
4550
թւլթաղրամ
ՀղոլւլաՀեոական
տուհ.
թեւ՚լին
ա Օ
(1375).
ուէլա
ք ):
•լ՚՚-իյ–
115 50 (115-25),
սլելմ.
9-92
ա III ե ա ա 1ւան ա ա ււա հ ա
րա կա բծ^ ո լթ իւննե բ բ :
բ.ոլո ր II ւէ
ւԼաբդ\
Ու մէկ ոիբտ
մէկ
Հոգի՝
անձի
մբ շուր^,
որ ճակաւոաւլբական
ւււ
բաիւաորոչ
էէայրկեանի
մբ
վւբկահ^
էբ
երկիրբ
:
Հայկական
ցիրուցան
բեկորներու
պաշաոլանութիւ.նբ
արեւելքի
,
մանաւանգ
քււրեւմուսւքի
մէ^ իրական
եւ ւսղգոլ
կ՝րլ–
լաք այն աաեն
միայն,
երբ
մարզիկ
սանձ
դնելով
իրենց
կ^էրքի^
է
"ւղ՚ք ին
ղերաւլոյն
շաՀեբն
ունենան
իբրեւ
նշանաբան
:
Թո՛ղ նոբ տարին
նոր բարի բերէ
^"՚./
ւոառապակոձ–
ժոգուէուրդին
;
ՀՐԱՆՏ
-
ԱԱՄՈՒԱ
ԺՕԱՆՈՎԻԶԻ
"Ր Ֆբանսայկն
ւիաիսսՆ
Կ՛
՚էէպի
1՚"Ր"ւյէչ,
ար.ոաքսս.ւ.......
յ,,,,/.
բենց
Հրաաաբակւււթիւնր
: Ա քն
թելւթեբն
՛ււ. ոլաբբե բ ականն
Լ լւլ, որոնք
կբ
ւլ աւլ րԼ -
ցնԼն
իրենց
Հրասւաբակոլթիւնբ
պԼւոա
-
կան
նււլաւււո պիաի ոաանան
:
&ՈԲԳԱՆԱՆԻ
պաւլեււաինցի
ւլաղթա
֊
կաննե բ բ
յ՚՚՚֊շււ՚՚ք
իբ ^ր յանձնԼ
ցին Ամ մ ա–
նի կււաաւէարոլթեան
, ուր կքւ
քայւոալւաբ–
ւււի ,
« Որոշ՛ով
ենք իւաւլաւլ
սչայմաննե—
բու
մէչ
ք"՚լ^լ
դէ"ւ1՛
^^1՛
^ " ՚ յ բ ^ ^ ՚ ւ ՚ ք Ա ՝
ւլբալելու
Համար
մԼբ (՚^էքեբբ
, ւլիանա
-
լաԼ ՀանւլԼբձ
թէ
սաբսւս։իւււէլւլու
ւլէնքԼբ
կր սոլւււսեն
մԼւլի
սաՀմ անին
՛ք բ՛" ք ՚ բա
յց
Ւ" ՚"ւ է էն ե
՚
*
–3""–
""•"է,
֊ւլ–
• ֊ - ,
–11֊
1՛– -1 ւ––,ւ
1'—յ^
I յ ^ ւ ^ լ֊ աո^ի
օբ
ձերբակալուեցաւ
մեր
յոյսբ
դրսւհ^ ենք արաբական
կ"ւռա
-
նաւոլն
մէլ,
Մ ՚ " բ " է յ լ ,
ֆրանսական
՚իկանութեան
կողմկ
:
Հիօանա/իշի
աւելի
քան
1
միլ^էաոի
իւաբէութիւն
կէսաար՚սհ՜
է Ր
Ֆլ՝սք/՚Տ՛
ՀԼա
I
VVVVVVVVVV*
ԶՕՐ– ՏԸ
ԿՈԼ
Լրեքչաբթի
օր խորՀր
-
՛լա քին դեսպան
Վինոկրաաովի
ի պաաիւ
ճաշ
մր աուահ՜ էր,
որուն
ներկայ
եւլաձ՜
Լն նաեւ
սլւսշսւօնական
անձնաւորութիւն
նեբ
֊.
վաբութեանց
ւ/րայ»
։
Յ՚՚՚֊շ՚՚՚՚լիբբ
յանձ
-
նւււեցալ
Մ ԱԿ
ի բնդՀանւււր
քւււրաուղա
-
բին
՚։
ՊԷ՝ՅՐՈՒԹ1՛
մէշ Հբաաաբակուող
« Ալ
Ախ՚ւլւոբ–^ թԼրթբ,
որ Աււլրիա
-
Լիբանանի
*^ամIII քնավա ր կուսակցութե
ան
պաշսաօ -
նաթերթն
է , անդբաւլ
աոնսւլւււ1
՚1,աիւաւքաՀ
Նասրի քննադատա
թեանց
կլւ ղրէ
քքէ
զանոնք
որ կբ ՀալահԼն
Համայնաւէաբոլ
-
թիէնր՝՛
կբ նպասաեն
աշյսարՀսէկւսլներոէ^ւ
ել
իսրայէլի
^
^
^
. .
Ալէլա ՜ , ա լ է լ ա ՜ ,
(Լյսօր կայսան . վաղը 11աղա(ւդ։
Օարոէյ , յւաստեղ. չիր ու ե է վ է ք ,
Գո գնոց թացէք, գ ոզո վ տ ուէք
:
Ալէլա՜ , ալէլա՜ - • •
էԱւլոա ւքաւքռւն՛ ^մուււ, ք ազց ո ւ յ
.^.ոջիկ պապուն՝ ր աղա րյ , ր լ ի թ :
Ալէլա՜ , սւլէլա՜ • • • :
լ ո յ ս է իջեր զերեգւքաՌին ,
11ղորւ1՚իս ձեր լոյււ ւ1՚եռելիՐւ,
Գո գնոց րացէք, գ ո գ ով տ ու էք ,
Ավւով բ աժնենք , ծավավ վայլեէւք
Տ ռ ւն ու ե ր դ իք լիք են շարքով ,
Րարո՜վ կաղանդ, բա՜րկ արեւով
ո՚լովրւլական
ւոաւլ մբ^
կ՝ երդ են
ոլ ա ա անինեբր՝
« կ ա խ ա
նի^
կ աւլ անդ ին վ աւլ
ււբ դ ա քնին ,
եբեկււյեան
ք
դ օւոի կաիւելո՛ւ
^Վ"Լ է՚՚^՚^է՚է
"՚–
^"՚լաքե–
ւ՛՛՛ւ. ՛աւ՛՛լե՛լէն
:
զոր
Ահա
հովն անհուն
Այս
մ ո ւ թ ո ւ ն , ւքուր֊ո՜ւն.
Հո վ ո ւն վ ո ՜ ւն ու վս՜ւն
Հոս մօան ու հեււուն :
Հո վ ո ւն աւաչէն
Ցայգն, ի բուն ա ր ր ւ ՚ ՚ - ն ՝
Այս Ս ՚ ո ւթ ո ՜ ւ ն , ււ՚ուրո՜ւԹ
Շուներ կը հաջեն :
Հովու(ւ հարուածէքւ
ԽելաւԼ ւււ մոլար՛
Ահա անդադար
Փ եղկ եր կր հեծեն :
Հո վ ո ւն վ ո ՜ ւն ու
ւիւ՜ւն
Հոս ս՛օտն ու հեո֊ուն, ;
Էլ հովուն ծ ե ծ էն,
՚^արաասուն , նկուն՛
Ահա
ծ ա ս երուն
1'րար
գրկելէն ,
Իյնալ ելլելէն ,
Ահա
ծ առերուն
Երգ ած
Եկեոցէն
« է կ ե ս ց է ՜ , ո՜վ
Տէր,
•^ինջ կ ապոյտ ե թ ե ր • • •
Եկեսցէ արեւ
Մեր գլխուն վ երեւ
է;ւ թււչնոց ե ր գ ե ՜ր ,
է ւ թ-երեւ ս իւ գ ե ՜ ր ,
է ւ յստղաղութ-ի՜ւն
Այխարհի համբուն
Ե կ եսցէ՜, ո՜վ
Տէր
Հո վ ո ւն վ ո ՜ ւն ու վ ո ՜ ւն
Հոս մօտԹ ու հեսււն, :
^
՚ԼԱՀԱՆ
ԹԷ-քէԵԱՆ
Fonds A.R.A.M
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...596
Powered by FlippingBook