HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 9

աաաաաաա
Կ ԻՐ Ա Կ հ
4
80հ՚հ1է1«11Ր
11.1՛ II *^ է; I՛
ԱճձԱշէէՕՈ - ձճա1ո1տէ7Աէ1օո : 32, 11սշ ճտ
Բաոտ
9*
քօոծ՜^
6 Ո
ք 9 ՜ 2 ՜ 5
1616թհ : Բ110. 86 - 60
ք^. Շ. Տ61Ո6 57 >^^2731
0. Շ. Բ. Րյոտ 15069-82
" ՚ " ք ՝ Ս . յ ՚ Ա Ն Ո Ր Դ ՝ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն
Յյրսւնսա հւ. գաղօՆթներ, տաբհկան 3500 • վհցԱւմո՛ 1900
Արտասահման՝ տարեկան 4000 ֆրաՕք :
Հատը 15 ֆ ^ ՛
4
յ ձ ^ ք V I ք ա
9
35ՐԴ ՏԱՐԻ
ԹԻԻ 8385
35է«Տ 4ք<«քՏ
ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ.
ՏԱՐԻ, Թ1Փ 4180
ՕՐՈՒԱՆ
ԽՕԱքԸ
ԼԱՏԱՍՏԱՆ
ԵԻ
Ս Փ Ի Ւ Ո ֊ Ք
0 1 ՚ 1 1 Ի 1 1 1
Դ Ւ ՚ ՚ Ւ
ՀայրԼնիքթւ
ա
աքււո։ւււ,։։ւՀ մա^վ։
յ ք / ՚ Ր " * ֊ –
ւյան
Հա յււէ թեան
միքեւ.
"ր՚՚շ
կւ՚՚՚՚ք
Հ"՛" -
էոաաելւււ.
։էււլւձերր
շարոէ նէսկէէէ եցան
1958//
րնթացքին
:
քանի
մր աարիք, ի ւք ե ր երկւււթեայ
վ ա–
րա,ր,ղվ,ն
մկ1
փ ՚ ՚ ք ւ վ ՚ կ
^ե,քր մր
րացռած
ւ՛ււ՛" ւ՛՛՛ւ
՚
"՛էի՛" քի
՚ք^՛ լ՛
՝*"՛ ւրԼ՚նաԼլիէքնե -
րուն
Հ
նա րաւււրու
թիւ
ն էլր ՛ո ր ո ւ ի ա յցե
լէ,–
քու
Հու լաս տան :
Գ յ րա խտա
րա ր ա յ։լ
ա քւլ ե լււ ւթ իւննե ր ր
կր 1րստարոէ ին Հ(,1լաղմա1լերպեալ՝»
ձելուք
,
իոէ՚րովին եւ չաա սաՀմանափաԼլ
ժ ամ ա -
նաԼլաք,
10 - 12
օրուան
Համար։
ՀքլՆ՚ոնսկնեան»
ւլ աւլթա/լաննէ,
րր
չեն
Լ/ր–
նար
ներո
մանել
ի/որՀր/լային
ոաՀմւսննէ.–
րէն ու ւյերաւլաոնալ
իրենց
աեւլերր :
Շ"՚տ
քիչերու
միայն
րացաոիէլ
արաոնու -
թիէն կր արա ի ոլաաէլան
ի չխանու
թ եանց
կոցմէ :
Ա՛իւս
էլողմէ ճամ լ՛ու ծտխքր
մատչելի
չէ ամէն
քսակի։
քքարւյիկ
չեն էլրնար մի -
աո քն
10 - 12
"Ր Հա (ասաանի
՚^աե սա րժ
ան»
՚1"՚.Ա՚՚–1՚1՛ "՚յղ՚-ւ՚Ղ՛"^
՚ "
ԻՐ՚-՚՚՚Յ
Հ " ՚ լ ՚ " " 1 " " " -
նէ,րր տէասնելոլ
Համար
նիւ թաէլան
, "՚յն -
քան մեծ ղոՀ ալու եթանց
ենթարկուիլ
:
Եթէ
ժ ամանաէլի
սա Հ մանափա
կու մր
չրչլար
, տարակոյս
չկայ որ
այցելուներու
ԲԻ՛Լ՛
՚"՚""նապաա1լուՀք
:
Հուրոոաանի
էլառաւիալաւ
թիւնր
իրաւա–
ՈՈ1. չկ է, րէլարաձւլ է, լու
մե ր (^.էլրօսա չ րք ի/ր>
Հ ա յր ենա քլիցնե լաւ ն Համար
սս,՝,ժ ան ու ահ
ժ ամ անա
էլր
Այ՚չ
իրո՚՚ւ՚՚նքր
էլր ոլաաէլանի
Ա՛՛ս -
կոլայի
:
Լա րոսսէուն
ույցելուլ
էլարւլ մր ֊,այրէ. -
նա1լից՚1.է, ր սրուի իարոլնէլ ցաւաք
ւչիտել
քլուտա
յին թկ Կրէ,մլինի
ի չխանա
ւո րնե ր ր
մ ե րժ ահ– կ ին
է. րէլարաձւլ ուԺ ի
-> ամար ի -
րենւյ
ւլ ի մ ւ։ ւ մ ր ՝ ՝>ա1լա ո ա էլ ա ց ւլ էէ ց ի էլ ւէ ա ր —
՛ք՛՛ց րար/•/սօս
ութ
Լւ ան 1ււ նէւրքին
նաիւա —
ր՚որի
խնդրանքին ։
ՎեՀ.
Վ՚ս՚րլկն
Ա-ի
կաթողիէլոսաէլան
րն արութե՜ան
երրորդ
ք,ւ ծննդ եան
50/"/–
ա ա ր ե ւլ ա րձր
օդ աաւլ որձ ո։ է, էլա ւ
անցեալ
ւս չհա՝1ւ խոլւէ ր
ւ) ր -> ա յրենա
էլի ւլնԼ ր էրա -
լիրելու
Համար
սփիւոքկն
Հա րոսա՚ոն :
կր/լնաէլ աեսակկաա/
բախտաւոր
եւլան
՛՛լ յո ուխաէս
ւո բնե ր բ : Ն՛՛՛ի՛՝
աւելի
է,րկար
մնալու
արաօ)աւթիւն
ոաացան
:
Երկ —
րորգ՝
Աոսէլու տ քկն սէլսեալ
մինչեւ Երե -
լան
Օէլանալաււ/ երթուդարձի
ել Հայաս -
տանի
մէք բնա/լ ու թեան
ամբալք
տէււո -
ւլա թեան
ոլանդ ոէլի եւ ՚սսլլաւստի
ծուխ -
ք/՚բր
սաանձնեց
1քայր Աթոոր
յ
Ուր՚՚՚ի՚՚՚՚ւի
է նկատել,
ոբ
էիերքացող
տարուան
բնթացքին
•հարստացած
է էք–
միո՚ծին
X Ոչ միայն
քանի
մբ միլիոն ֆր •
ծախսեց
" ՛ յ " Հիւրերուն
Համտր
, այլ ւիեր–
քեբս
1ի բանանի
ե ւլբա
յ րա սպան
ցաւալի
կոիւներոլ
ւլոՀեբու
բնտանիքնեբուն
նուի–
բեց
25 0(Ա)
լիբո՚նտնեան
ոսէլի
(ֆրանքի
նոբ սակով
աւելի քան շորս
միլիոն) :
1958
յիչատակելի
սլիէոի ւէնայ նաեւ ա -
նոբ Հէոմար, որ տոէսքին անէքամ,
բլլա -
լով
դբօսաչրքի/լներ
ե/լան
Հ՚Աքէոսաանէն
ասրատսՀաման։
Այո
այցելուներն
ալ
ձ՛/։
ԿՈԼ - ՄՈԼկ ԳԼՈՒԽ
ԳԼԽԻ
<ձՆ"՚խարաբներր
չեն ոբ ղե/լո՛
ցումնեբ
կսւաէոն
քչառով՚ոբութեան
քա,լաքակ.ո -
նա թեան
վր՚՚՚յ»
ք՛""" նախարար Կի Ս ՛՛լէ
երբ
լբ՚"՚ււ՚"՚լ^երբ
՚լինքր
Լա՛ Հ՚որց.սպրն -
դէին, Տբ Կ՚՚ւԻ
Հք՛՛" "՚նեցած
՚ոես՚ո1լցու~
թենկն եաք :
Տր Կոլ վերքին
փորձ մբ էքբնէր
Հ՚ոմո–
ղելու
Համար
րն էլե բ վ ՛ո ր <ս Լլ՚ոն
է,լար՚ո,յ
լու–
խբ
որ՚ցէս՚լի
մնայ
յ՚"ք"1"1
դ՚՚՚Հ/իճին
մէ 9 : ՝Լարչապեաին
պէոտճտո արանու -
թիւններր
պարւլ են
եեբկս՚յ
ոա՚^՚է ՚" -
նադրաթհամբ
Ա՚ԷՎ • Ժ՚՚՚ք՚՚վին
դերր
երԼլ–
լարւլաէլան է Լ,։ ւիձոաէլ՚ոն բան ւէ՛բ չի Լւր–
նար
լ՛նել,
արեմն
րնԼլե բւք ա բա կաննե
ր ո ՚ ն
Համէսր (կդ : Հհալովին
մկք
րնդդիմադիր
մնալ որեւէ
ւլրական
արւլիէնքի
չի
կրնար
Հասնիլ
, ՚^ինչ
անոնք
քլրնան
՚լԼ՚ր
՛է՛բ ի"" -
՛լո՛ւ ՚էնալէէւ/ էլաո էսւ/ա րա
թ ե էոն մէք;
^էէ
կոլ բսալ
նաեւ "բ երԼլրին
ն1,րքլայ
կացու­
թիւնբ
էլբ սլա՝ա անք է որ դաՀլի^^ր
ու՚քդա -
քին ւ՛ս քն մԼ,ծ ւսմաէւնոլթ
իւ ն ՛քր ՚ " նենայ
Տր կոլ յիչեցուց
նաեւ Կի Աոլկին
թէ
ինք
անոնցւէ՚կ էբ որ Կ ո լր
ի
չիււսնոլթեան
՛ք ք՛" խ բէւրին
Յուեիսի՚յ։
է,ւ ալն աաեն ծա–
՛է՛րբ "լատաս խանա տ ուա թի՛ ննէէբ ստանձ —
նեքքն :
/• վերքո
յ քոյո Լլա ք որ անձնական
Հան–
դամանքէքվ
մասնակւլին
քա՚1ւի մբ րնԼլԼ,բ —
վաբաէլաննք. բ , ին չոլէ ս քքաքս
Լրժէօն
:
Կի Աոլկ
ւ/եբք^յաքլան ոչ ւէ՛բ չբսալ եւ Ազգ •
ԽոբՀուրդ
ի՚1ւ ձդեց
I
կասաքլցու
թեան խոր–~
Հ ուրդ բ էլբ
•>
աւ աքուի
3 ան
ու ։որ \\ Լ, լ
Հ՚Հ–
ին)
րնկԼ բվարա կաննե բու
՚ / ե բ ք^՛՚" կ
՚"ն
ոլ աաա
ս իւան բ ւ
Ընէլերւէարաէլաններկ
ն ետք դ ժ ա արու -
թիլններ
քլուաան
Ժ՚՚՚լո՚Լր՚լ՚ոկան
Շտրժու–^
մ ր
,
Ֆելիք"
կայեէոււ եւ նոյնիսկ
Ժ ՝ " " յ
Աուոթել։
Այս ՚/եբքինբ
արդէն
մերժած կ
Կ՛՛՛ր՛է ՛է՛ր նւէւխարարոլթիւններ
: կ՚բսա
ի
թէ Համաձայն չկ ելմէոացո
քցին
շ " ՚ ֊ բ ք ՚
Գալով
ժո՚լովրդական
Շ՚"րժ
ո, մին իբ
կաբդին
տաբակաբծոլթիւններ
ունի կա -
ոա։1արոլթեան
Հեա ել, բնդՀ
.
քարաուէլա–
ՐԲ
Աիմ ոնէ դէմ 1լարաայտ
քաուի
Փինէ ի
ելմտական
քադաքականու
թեան :
X
Ամերիկան
երէլոլ
Հարիւբ
^իԱ՚ոն
՚ոոլարի
փոխաոոլթիլն
մր բբաւ
Ֆրտն -
" ՛ ՛ ՛ յ ի ։ Ելմտական
նա խա րա բու
թ իւն բ
կ լ,
Հէսղորդէ թկ ...մերիկեան դբամատունե
-
բու. խոլմբ
մբն է այս ՚իոխաոութիւնբ
բ–
ն ո դր X
խ Ո Ր ձ Ր Դ Ա Յ Ի Ն ձ Ր Թ Ի Ռ Մ Ը
ԼՈհՍՒՆ ԿԸ ւ Ս Ս Ս ՍՅՍՕՐ, ԿՒՐՍԿՒ
Ա ոսկուա
յի ձա յնա
ս վւ ի ւո ր յա յտաբարեց
թկ
14(2
քԻւ"
ծ ա՚1ւ րա
թ է, ամ ր
խոլւՀրդաքին
Հրթիո
մր արձաԼլու ած է ՛լ կ "լի լու "ին :
Հրթիռ
ր
էէ իասին
քլբ աանի
դ իտա/լան
ղանադան
դործիքնեբ՝
301-300
քիլօ
հո՛ն–
րութեամբ
Հ Ա իւէյէք ամա՚էւակ
էլ լւ էլրէ
՚իոք–
րիէլ դրօչակկյ/, բ
,
որոնց
վ բա
ք ւլ լւուած
է
հ Խ– Միութիւն
— 1 9 5 9 » ։
Այս
՝• րթիոբ
՛հո։ իբ՛" "՛ծ է Համա քնա -
վ ար
կ։ււս։սԼլցոլ
թեան ՝ձ\ բ։լ Համաւլ
։։ւ մա–
րին։
Հյաբաթ
առաւօտ Ա ոսԼլա ։ս քի ձա քնաս —
ւիիւռբ
իր Հա։լորւլո։
մներբ դ ադրեցնելով
,
խօսքր աուաւ
էլ իա։։։կան
՝1։ախ"է բա րո ։. -
թք,ան րանբԼաբ Թոէիչիեւի,
որ յա քտարա -
Ր^Յ Բէ
ի՚"րՀր՚է՚"յին
Հրթիոր
կտբէսծ է
180 000
ք ի լ ՚ ՚ մ ե թ բ ,
այսինքն՝
եբկիբ-լու–
սին
Հեռաւորութեան
՛է օա Լլկսբ։ Կբ ւէնար
1,րկո։. •>ո։քէիւ ր Հ՚սւյէէւբ
քիլոմեթր
եւ կբ
Լլարծուկր թկ •>րթիոբ
լուսին
ւդիտի \աս–
նէր
կիրոէէլի ո։ռաւօտ
ժամբ
Հինւլին
(ֆբ—
քւ։սնսակա՚ե
ժ ամ ււ։/ ) ; Խանւլ աէ1աո
ւ։ւթիւնբ
մեծ է Խ– Միո.թես,ն
մկք ե, Ե՚որ՚՚՚թ
օր–
ա ան
հՓբ""
՚ոա–»ն ութ սիւնակի
ւ/րայ
Կբ
՚ Ր ՚ է ր ւ՛ր խոր՚ոդիրր։
Ւ"կ Ո՚ոշինկ -
թբնի
մէշ այս
էոոթիլ կր ՚/երյիչէ.ն թէ
երբ վերքեբո
Ամերիկայի
Հրթիռներու
մասնաւլ է ւո ԳԼ.րմո։նաւլի
0)ոն Պ" ՛ո՛" նի կր
Հարցնկին թկ երբ Աէ1՝ ե ր ի կ։ոց իք
լասին
Հասնին
ի՛՛նչ պիտի
դա՚եեն
:
Ֆոն Պ"տ -
ուն պատասխէոնած
է • • • • Ո՚ուսերլ։
է
Ֆ Ւ Տ Է Լ ԳԱՍԹՐՈՅՒ Ո ՒԺ ֊ ե ՐԸ
ւ Ա հ Ա ն Ա մ Տ Ս Ն
^ կադմ աԼլե րպԼալ
՚» ձ1,լա/ Լււ
խմ բովին
ե՜1չած է ւ՛ն
ւ։ոք>մ անավւտկ
ժամ անա կով :
Ասոնցմէ
էլւէէէՈ Փ՛"ր/՚՚յի
՚^կք "՚" էի^ ու -
նեց՚՚՚^ւք
աեսնէւլա. /ս։։ւմր
ւքր
Հ։։։ ք ւլ իտնա–
կանն էէ ր ,
, բանասկ
ր , պտամադէտ
, է^է՜
ռւ տբան , բժիչ/ք
, ։։ր։։նք
ւէաս
Լլքէ 1քազ–
մ է ին
Հ։։ւմ ա /ս։ւ ր՝> րւլ ա քին սլաաուիրակու
-
թե.սն մբ :
Հէոյրենիքի
Լւ աիիլռքի
միքեւ
նման
շփումներ
օւլաակար
էլբլլսւն, երբ
աեւլի
կ՚ունենան
բարի նպատակներու/ :
Առանց
քւս ր ոդչա էլան նկա ա ումնե բու
ՀՐԱՆՏ -
ԱԱՄՈԻկԼ
ՈՆհ
ՄԸ տ ո ա ՚ ւ ^
Ա– ՄՒԿՈՅԵԱՆ
Նի՛ Եորք պիաի
Հասնի
կիբակի
ւ։ւ։ւո։լօա՝
ՍԼլս։ն։ոինաւեան
Օդ ս։ -
նաւով
էէբ
,
յա յ։աոր։։։րք,ց
օ։լ"էն՚ւ։ւ
"՚յ/՛^՛
բնքլերոք֊թեան
բ՚՚՚նբերներէն
՚Դկբ– Խ –Մի–
ութե՚սն
։իոի։ վարչասլեաբ
Մ"ոԼլուս՚յէ^
ւլէսցած էր քաիենՀ։սկ
, Ա՚ի՚ոցե՚ոլ
Ն՛" -
Հանէլներ
ո։նցնել"լ
Համար ;
ԱՆԳԱՐԱՅկՆ
եկած
լ.։լրերու
Հ՚սմա -
ձ։։։յն
, էլրսոլի
/ժ է բանէէւ 1լց ութ իւննե ր բս–
էլբսած
Լ՛ն թո՛րք
քլաււո։վարութե։"ն
Լ.ւ ա–
մերիէլեան
դեսսլանատո՚ն
ւէիքէ՚ւ
թուրք ՜
ելամերիԼլեան
ղինա
ոբ։սԼլո՚ն
ղ՚"շի^Ք
^1^
^ւ^՚քելա֊
Համէոբ : Աքս լո։րԼրր
ք"^՚Լ՚"1
իւոբՀրդային
Լլ։։։ո ։ոէ/աբոէ թիւնբ
յուչ՚՚՚՚էիբ
՛քր
յանձն։ոծ է Ան։լար։սյի
կաո։ւ։՚/աբ"ւ
՜
թեէոն , ղդո։ չացնելաԼ
՛լ՛ոյն
նմ։։։ն
ւչաշին–
քի մբ դ էմ :
ՖՐԱՆՍԱՅՒ
բոր՛բ
՚ո՚դր՚ոնքնեբոլ
դէնե–
րբ յաւելում
էդիաի չկրեն, բնդՀակաոա
-
Լլբն , պերճանքի
առա րկաներու
դի^երբ
պիտի
նուադին
, ինչպէս՝
ւլոՀաբե՚լէն
,
էչնոք էդայուսաէչ,
ինքնաՀոս
դբիչ*
մուչ
տակ,
լուսանկարչական
՚չործիքներ
- ,
ձ։սյնասփիւռ
եւ Հեռաաե
սիլ , ելե կտրա -
կան
.Ածելիներ,
ձկնկիթ
(խալեաբ)
եւն.–.
քոլ՚դա
քի ժէկ տարուան
յ 1, ։լա վա/։։ ո լ -
թիւնբ
քաքո։լոլթեա։էբ
պսաԼլուեցաւ
, էսբ—
դարել
Ֆի՛" է լ Գ"՛"թ րո քի ուժ եր լ։ ու
րրւ։։թ
օր
Հաւան։։։
մտ։ոն
,
ո։ բ մուլովուրդբ
(
780
՝,յ։։։լար)
րն ւլ ՝է ս։ն ։։ է ր
ւլ ւ։բծ։"դ
։է1լով իր
>*ս–
ժ ս։Լլրանքբ
Լլբ քայտնէր
յե։լէ։։ւ/աիւու
թէասւն ;
Այ"ՈւՀ։սն։չեբձ
, մա քբաքաէլս։քի
կ/ււլրո —
նաքլան
մ ասին
մէք
Պ՚՚՚թ/՚՚՚թ՛"
քի
էլււ՚լ՚քնւս–
քլիցնե րբ
ո։լի ի րո ին էլր քլո։ււ է ին
Ֆիաէլ
Գասթրոյի
ուժերուն։
ւլէմ,
մինչ
բան։։։էլին
ժ եծ մ։սսբ
Հ ամ։։։
Լլե րւ։լած կբ էլացութէւէ։ւն
:
ՀաԼլէսղիր
ե բԼլոլ
ուժերու
էլոիւներր չա
բու նէսէլուե ւլան
մ ինչեւ առաւօտ
,
4—500
վիրա
լոր կամ մեո եալ տալ։"/ :
Հաւանայի
եւ արաասա՝,մանի
•*ետ բո —
լոր
քս։ բս։ բե բա թի՛ ննք, բր
,
է,։։ աձա
յ -
նայ/։ն
1։ւ օ։լ։ոնաւային
,
/էւէլւ։լեցս։ն :
Գա
ս թ լ։ ո լի
Հ ։սւատաբ/։։էներ
բ կբ կատէս -
բեն
նաեւ
ոստիքլան/ւ
դե ր՝ Հ ս էլե լ։։։/
քաւլ։։։~~
քին
՚/բ"՚յ • աւաէլէ։։քլնեբբ
ձե բ բա էլա լէյ լու ,
ել ի Հէռրէլին , է/ի րէս ։ ո բե լո ։. կա,ք սպան -
նԼւլու > ր ա Հ ՚սն ւլ ։ււնի ն :
Գոբծ ա։լ ՛՛ւ քք՛ "լիս՛ի
շէ4։րունէ։։էլ։ւլկբ
մ
ին–
չե։ Գասթ րո յի Հաւանա
ժ։ոմ։սնռւմբ
:
իլրիէիթիէս
, ,յ(յ տարեկան
ատենակալ
մբ,
։։ր
1957/՛*՛
ապաս։ոան։։։ծ
կր Նիւ
Ե՛՛լ՛ք
ե լ քանի
մ բ օր ՛ս՛լաք
միայն
վեբաւլ
։։։ ր -
ձաւ աքսորէն՝
քւ։ւպ։։ւ
յի Հանբապետոլ
-
թ ք, ։։։ ն
Ն էս/սադաՀ
Հո ա չԼլուե։լէ։ւէ.
Ֆ/՚աէլ
Գա։ւթր։։յի
էլուլմէ
;
31՛ ՛ք "՛՛ի "/"՚"
թ ե ՛ւ՛ն ՛քե–
էլաէ/աբ բ ձա քնէ։ւսէիիւււ
ճ։սո. մ ր
/սօսէւ լա/
յայտարարեց
թէ ինք իչխանութիւնբ
ձեոք
ա։։նԼլոլ
նպէ։։աաԼլ
չունէի,
(Լմենք
քլւ։ւ—
էլենք "լաբ։լո։սլէս
ո։սլ։ււՀ ո էէք, լ ժ ո ւլ։ւ ։/։։
լ բ ւլ ին
աւլատութիւնր ՝» :
Ֆիաէլ
Գաոթբօ ե Ււոիււիթ
իա Ա ան -
թիանկօ
էլբ ւլտնոլէին
, երբ յ ե ։լ։ս վ։ ։։/ս ա–
կաննեբոլ
կէէւլմէ դրաւոլեցաւ
Հաւանան
;
Ժամէ ժամ /լր սպասոլէ բ որ նոր Նաիւա -
։չաՀն ու Գ։ոսթրօ
մ ։։։ յ ր ա քա էլէււ ք մտնեն ;
Աանթիաէլոյի
մէք անոնք սկսած
էին
/լաղմել
քոլպայի
նոր
կառաէէաբոլթեան
նախարարաց
ցանկը
ւ
ծ ՞ / 7 ՛ (•
ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱԿԱՆ
ԵՆՈՒՆԳԸ
Շ ա բ աթէ մր ի վ եր ոչ միայն ^ ն ս մ ւ դ ի
արայաղա ր ե ան զանազան ժաԱ՚անակա -
յյոյցեր կր ստանանէ՛ այլ եւ. րարեպաշսւ–
նե|ւու կսւլմէ լւուլոքի նաԱ՚ակնելւ,
որով
ււեղի կր հարցնեն յ» է «ե՚՚լւր սլէտք է տօ -
նել 1)՚1ւունւլյւ» եէ. կ՛ա զեն
զիտնալ որ
կար • ՚ 1 | տ » ւ ո ւ ի ր ա կ Սրլ5ւս<|ան|ւ լւ(ւդ1սսնուր
հրահանգ
ւ1՚լլ չէ՛՛ սւուած Այրանսայի մէջ
զանյււող լուսաւյւրչական ե կ եղե ցինե ր ո ւն։
(1չ ւ1՚իայն տրղար
զսւնենք եղա ծ բո–
ղոքևերր , այլ եւ զայլ>ակղալի՛
տիրող
այս
|ւնդհ • սլատկերր , լ)ք(ւունդի արարո–
ւ|ութեանց (րսնսպան րսւականներու տօ -
նա կ ա ա արաթեան լ1՚ասին :
Գ֊իսւենք որ ամէն մէկր տեղական պ ա յ­
մաններու համաձայն կ ՚ ո ր ո շ է րուա կ անր,
միակ մ տ ա հ ոզա ր ե ն է մր սսւաջնորդուած,
՛է ր ազմա թ֊իւ ն ունենալ եկեղեցին :
Տէսինը կլւ տօնէ ՚ ( ՝ | փ ս տ ո ս ի
ծնանդ է Ա
աոաշ (Տունաալւ 41 . Մ ՚ " 1 ՚ " է յ 1 Ր Կր աօնէ
Տ օր վերջ Յունուար 11ին, Նիսը՝ Յուն֊ -
ո»ար ււին եւ այաղէս
մնացեալներր :
Մի ա յն Փսւրիղն է որ պահւսծ է աւանդա­
կան րուա կ անր անշուշտ աւաջնսլւդ Սրր–
յւազանին կարէլադրու թեաւքր ;
Հոս է արդէն անբացատրելին ե թ է Փա–
րիղը մտ ահոցսւա ծ չ է միւսնե|ւուն
նման
լսսզմու ր ի ւ ն ու նենալու հարցսվ , ի ն չ ո ՞ ւ
միւսներր պիտի ունենան ա յ դ հ ոզը :
Անշուշտ Պատուիրակ 11ր|ւացանր րնդհ •
1։|ւուհաԱ(լ մբ յղէ տ Ք էրտուած |ւլլար. ան–
կաի
իւրաքանչիւրին յա տ ուկ պայւքանա–
ւլրէն. որպէսցի \(՚քւունդր տօնուէր ամէն
սւեզ նոյն օրր այսինքն Յունուար վեցին
եւ այս ծ ի ծ աղե լի հանգսոքանքր չ ա ոնէր
նաիրա կ ան աօն մր :
Նման կ ա ր գ աղր ս ւթիւն մը ոչ
ւէիայն
բացարձակ անհըսոՅ եշտա րիւ ն մրն է այլ
եւ. աոաջքր կ ՚ ա ո ն է նաեւ քմահաճ կար -
ցա դրու ր-իւններու. շուտ անղամ ձղո ւ ա ծ
այս կ ամ ա յն
քահանային
անձնական
յարմալււււրիւՕներուն :
Յիշհնք նաեւ որ 1;|աւսաղէմ կը տօնէ
հին տյւմարով Յո ւնո ւ ա ր ւՕին : Ուււե՞էքն :
ՆՈՃՒ
Ա. ԶԽԼ-ՆԿԼՎՒԻ
ՄԱՀԸ
Տաւա/
/լլ։ տ/էւլե Լլո։ն։։ւնք Ա . Զ/սէ
՚՚՚^ւէւԻ1՛
մէոՀբ որ տեւլի
ունեցէւ։ծ է չ։։։բաթ
աու։։–
ւօտ
ժ ա մը
եր/լ։։։ քին
Փ՚՚՚րի՚ք/՛
իր ր ն ա Լլ ։։ւ -
ր։։։նին
մէք
;
Հանէլու
ց/ւ։։։ լբ
/ւ։լ։։։ծ է ՚/տբ -
չ։։։պետ
կուէ/լասեան
Հ։։։մադ
աչնա/լցոլ -
թ/ւան եւ ան/լախ
Վրասէ։ւանի
ւլե"ւ։լան՝
Փարի՛ք/՛
՚քէք՛
84
՚ոաբե/լան
էբ՛.
Ս ՜ Ի Ջ Ի Ն Ա Ր Ե Ւ Ե Լ Ք
0
Մ ինչ
ձ/,րբէ։ւԼլալէ։լթիլնն/.բքւ
/լբ չ։ււքւ։ւլ -
ն։սԼլուին
Եդ/՚՚՚լաոսի
մէք,
ԱբԼււելքի Վպալ–
աիկ
թտւլաւ որբ–»
Հի՛ "է /*՛
^Լ"՛Լ՛՛Լ ՚՛/՛
յա յա։սբա
ր ութ իւննե ր բրած է
անւլլիացի
լբադբուլի
մ լ։՝ կիսլբնս եւ յա յանած
իբ
ւէ աէւ։~էՈէլ ։ււ.թ/ււնր
Ւք""քի
/՚ ՚
Ա"՚֊րի՚՚յ
մ։ս —
սին։
Հիլոկյնի
Համ,ոբ
իք.
Աիութիւն
/լար/ւււ։ր
՛լեր
՛քք՛ "/լս՚ոծ է խտդալ
Ւրաքի
մկք։
ք^ադաւոբր
/լբ /լէործէ ^է
Նասբի
Հակա֊.ամայնէա/ար
րնթացքբ
աւ/էլի եւս
պաաճաււ
մբն է ոբ ք։։։սբմ Խ՛ Մ էութեան
՚էիրկր
էյ^"՚յ
՚՝ ք՚սսբ՚ք
եր/լու
ելք
ունէ
լ
րսաւ
3 "լ"լ։"նէ։։ն/ւ
։ս թ էք էէէ ւ "/՚/՛ <
Ւբ"՚քբ
յանձնԼւլ
Ն՛ո՛՛րին
//"՛մ
(ւք • Մ/""–թես՚ն
;
Թ՝ա։լալոբբ
խօսելու/
Աուբիոյ
մասին
ը–
սալ թէ ա քո ։/ե րքինբ
լ ուսա/սա բ է Ե դի՛՛ք––
տու։ի
•\եւ։։ իր մ իա
։լ ։։։ ։1՚էն :
Գալու/
Յ՛է ր՛լ էէւնւսնի
,
թէէէւլ ա։ որր
յա
յ -
աարարեւլ թէ Աիքին
Արեւելքի
Հս։կ։։ւՀ։ս -
մայնավէսր
մի։սկ
բԼւրւլ1ւ կ ան ՀաՏա ԲԷ
էն շո՞ լ
Ո՚՚՚-սերբ
1լոլպեն
մ ե։լ քարու
քանդ
բնել»
1 Հ ի ՚ - ս է յ ն չեշտեց թէ Ո՚ուսիա
մէ/չ
կալմէն
, իսրայկլ
միւս
կո։լմէ եւ աբա -
բա /լան բաւլմ ա
թիլ– եբ/լիրներ կբ
սպս։ոն։սՆ
(Շ ա ր ո ւնա կ ո ւթիւնը կարդալ .Գ. է յ )
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...596
Powered by FlippingBook