HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 5

՜աաաաա.
հտժօշէւօո -
յ^ճաաւտէէռճօո:
32,
Տ ս շ
^^^Ս^տ^,
Րոոտ
9*
ք օ ո ծ ^
6Ո 1 9 2 5
ք^. Շ. Տտւոտ 57 2731
յաբհ
: թ|10. 86 - 60
Շ. € . Ր. Բյոտ 15069-82
0 I՛ ^ Ե Ր »^
Հիմն ա դ իր ՝
Շ Ա հ Ա Ր Տ ԱհՍԱ^^եԱն,
ք^ԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈԻԹԻԻէ,
յւրանսա են գադւււթներ , տարեկան 3500 ֆթ> վեցամս. 1900
Արտասահման՛ տարեկան 4000 ֆ ր ա ն ք ։
Հա տք 15 •
35ՐՈ՝ ՏԱՐԻ ֊ ԹԻԻ 8 ։ ա
ՅՏՏՏւՏ
ՆՈՐ ՕՐ.ՂԱ1,, 15ՐԴ֊ ՏԱՐԻ, Թէ ՚ Ւ 4185
ՕՐՈՒԱՆ
ԽՕԱԲԸ
Զ Ո ձ Ո Ղ - Ո Ւ Թ Ե Ս Ն
Տ Ա Ր Ի
ԱէկԿ
աւԼչի
Հ " ՛ ֊ / ՛ ^
սլասաճաոներ
՝ ունէր
1լաո ււււ1արութիւնր՝
յա՚եդ
ոլւչն
/չարւշսւ -
ւլրու
թ իւննէ, ր ր՚հԼլոլ
Հում ա ր ոէէւտ Լ ո "՚ կան
ելմ սււսկսւն
մսւրւլին
մԼ9
:
Ն ք՛ր քին
եւ. ուր–
ասւքին
ոչէուաւաոնւ,ր ;
կուո աւյ ու րութէւ՚եր
սլա ր սււուււ ր էրՈէու -
րեւլլխէն
ուոսէ9 վոււԼրացնԼլ
1959/»
I՛ ^մ ր–
ւոսւցո
ք1քր
:
ս ույ որուկան
մ ում անա
կնե
րոլ.
մէշ աքս սլա րաա կանու բ իւն
քւ կր ոլաակա—
նի խորՀրղարանին
։ Աակայն
" ՛ յ ս
՚/եքւշիեր
ժամանակաւոր
արձակուրւլ
սաաւ/ած
րլ -
Լալով
^ ղօրաւիէոր Տր ^1"լԻ կառավարու
իքի՚^նր՝
՚էիմնէււահ՜
իր լյիաւյօ ր ութ
Լ ան ՚ / / ^
Ր"՛յ՝
կաալմԼց նոր /.լմաացո քւլր ր"՛" իւ՚
Հայ
Լէք ույ ու թ Լան ,
լ՚՚ե
լէ
՛ԷԼ
Կ"՚1"1
՚՛ /՚
մասնաղէանհրոլ
կարհիքր :
Ն"՚ի""րուրական
ԽորՀ ու րւլ ի
ծ րաւլ
րած
Լլմւոաւլ ո յւյր
1200
՚^ 1՚ւ1՛""՛ է (""3 11. Կւ՚
նին
ւնսեւ
տարու ա
նԼրկայաւ/նկր
, .
կր 1լ^ւասլա աի կր :
Այ" րացր
իր նոլաալաւլոյնին
(587
մի -
լիաո ) իշԼ ւլնԼ լու Համար կաո ավ արու
թ ի ւ-
նլչ շնշԼւլ ղանաւ/ան
նոլասանԼր :
Արղիւնքն
այն
եւլաւ , որ Հաւլին , կաթին
, ահ ուիւին
,
ե րկէսթոււլիի՚հ
, էլաւլին , Լ լԼ կա րա կան ո լ —
թհան
, թւլթաաարին
, Նիւաիէուոին
,
ւլ ի —
նի ի ՛հ Լ լ աոորԼա յ ա ոլ ր ուսուին
ՀԼա
կ ա
սլ–
ր1լ։ո՚1։Լրոլ
ւլ ինԼրլւ
ւս,ս>ո1, սւոո,
րարձրաւլւսն : ՏաւԼլում
կրԼւլին
նաԼ։. աած
էէարձքԼ ր լ, :
Ալս
կարւլ •"՛լ լաւ թիւննԼրէ
ն ամ՛ է նէ^ ն ՛ո–
՜՚ւԼլի աուժ ալն
Լ րր ո՚քիաի (՚(Ր՛՛՛է՛՜՜ դ "ր^ ""– "ր–
ներն
ու– ամսականաւոր
աշի/աւոաւորնԼրրւ
կսաաւյ արոլթիւնր
ոլաչած է
Հարիլրին
չ՚՚Ր"
Համեմ ասա
ւթե ոոք ր. աւե
լւյնե լ ե րա շ -
իւալո րե ա լ նուաղաւլ
ո քն ա շիւաաավ ա լւձր ,
որ նԼրկայիո
159-50 Փ/՛
՚
է ^ էհ ^ ՚"՛^"՛–՛"՛^՛
Համէսր :
ԱրՀԼսաակւլական
Ա իութիւններլ,
ւլժ գոՀ
են ալս լաւելումէն
, Դ՛՛Ր անլ՚ալարալւ
կքւ
նկաաեն
Համեմաաելուի
ոէոլրուսաի որ —
գութեան Հեա :
Զա իւա կուրէ՛ եան
թերթԼրր
րուռն
^/1։ա
~
գ աա ութ
իւննե ր
1լ ոլգգԼն
եւլահ՜ կարւլ սւ –~
գբոլթեանւլ
՚լէմ ու կր շեշաեն
, որ Ալ -
՛ք երիոյ
սլաւոերաւլմն է րուն
սլւաոճոար
ելմաէոցոյցի
ր՚ային :
Ն՛՛ր
ք՚լ՚^"""3",քՅք՛^
՚^^ք.
ւլինոլորական
վարկԼրուն
յաակաւլու ած է
1570
միլիաո.
ֆրանք,
որուն կէսկն
աւելին կր ծ՚ոխոլի
,
քլրսեն,
Ալժերիոյ
Համար։
Աւոաի
3>ր՚"ն–
ոաքի
ելեւժուաքր
ա ւա սա րա կշո հ լու ա -
ռա^ին
ոլայմանն է լուծում
մր գ անել
Ալ–~
ժերիոյ
խնգրին
յ
3)րանքին
արժ Լւլլւկում ր արգիւնք է որ ֊
քան
նե րքին , նո յնքան
արաաքին
ւգուա -
ճառնե
րոլ I
Տ՚՚է-նուար
՚^էկէն
սկսԼալ
կեանքի կոչ —
1-ւԼւլալ «Հասարակաց
^ուկան^
,
ոլւուն
չ՚՚ւք՚շ
րաւական
ձ՛"՜/՛^
ր՚ոիաէմնԼր
աեւլի
ունեցան
վերշերս
Անգլիոյ եւ
«ՎԼց-^Լրուն
միշԼւ
, գլի՚աւորոլթեամր
Յէրանսա
քի :
Ե ւլա սլա կան
ե րկիրներու
՛Տ՝ի^ե լ անաե–
սական
ւլործակցութիւնլւ
մեծ ւլարկ
ոլիաի
սաանայ
^"րՀիւ֊
Հռոմի
ծանօթ
Համա -
ձայնագրին
գործագրոլթԼան
:
Մէկ կոգմէ
Յէր՚՚՚նքին
արժեգրկումր
Հր–
նարաւորութիւն
պիաի աայ
ասլելցնելու
Յէրանսայի
արաածումներր
:
Միւ"
կ"ւլմէ
բազմաթիւ
առարկաներու
ներածման
Համար գրուած
աբգե լքներ բ
50 - 90
առ Հարիլբ
Համեմաաոլթեամբ
ջնշուած
րւլալուք,
ֆրանսական
Հբապա -
բակբ
պիաի
ոզոալուի օաար ապրանքնե ֊
բով։
Առածին
ամիսներու
գժուարութիլննե
-
րէն
վերշ, կրյուսացռլի
որ
կացութիւնը
ՀեագՀեաէ
պիաի
բաբուոքի :
1959
պիաի
բլլ՚"յ
զոՀողութեան
տարի։
Ծ Ս Ն Ր Մ Ի Ջ Ա Դ Է Պ Ե Ր
ՀՐԱՆ^ -
աՄՈԻհէ
4-000 ԱԵՈ՚ԵԱւ,
•ՆՈՐ ԿԱ1ՒԱ՚1.11ՐՈՒԹԻԻ՚Ա
Նոր տարուան
զիշերբ
ծանր
միչազՀ -
ոլեր պ՚սաաՀԼցան
՚իոլպայի
՚ ^ է ^ ,
"՚ Ր
Ֆիաէլ
Գասթրոյի
գեկավարած
ըմբոստ -
ներր կր գրաւէին
Աանթփ
Գլ."բան :
Հանրապեաութեան
Ն ՚ " ի " " ՚ լ ա Հ
Պ՚՚՚թի" ֊
թ ՚ " յ ի Հրամանով
վաւգտքը
անխնայ
ո բմ–
բակոծման
ենթարկուեցաւ
, մօա
չորս
Հաղար
քաղաքացիներու
մաՀուան պաա–
ճառ գաոնալով
: Պ"՚թի"թ"՚.քի
այս
ք՚սյլԲ՛
գէմ քեղափոխա կաննե րր սկսան
չաբժ
իլ
մԼծ թավավ եւբանակբ
սաիւղուեցաւ
««/.-
ւլի տալ :
Աակայն
, մեծ անակնկալ
մբ կը պաաա^
Հէր
մայրաքաղաքին
մէ^,
ուր
Հանբապե–
աու թեան
ՆախազաՀ
Պ՚ոթի՚՚թ՚ո
իլ՛ էք՚ա -
ժարականը
կուտար
գին ոլորական
խւէ բա­
կի մը ել իր քր՚ոշ եւ վեց
ւլալա1լներ"ւն
Հեա
Տան
ուա ր մէ կի աոաուան
ժամ ր
Լ՛ ֊30/՛*՛
օգանալ
կ՝աոնկր
գէպի
ԱմԼրիկա։
Բռնաաէրին
մեկնումէն ետք
՚Բուպայի
երէւցաւլո
քն աաենակալբ՝
ՓիԼարա աո —
ժ ամԼայ Կւաիւագա՝,
՝.»ւ
չակոլեցաւ
,
1"՚՜1
ղինեալ
ուժ ե բու
բնգ Հանուբ
Հ րամ անո։ -
տաքէութիւնր
յանձնուեցաւ.
Զօր •
Դ՚ոն -
թի քե" քի : Տ՚՚յ^թ–
Դիւպիօ
,
նշանակոլեցաւ
առժամԼա
ք կաո ավարոլթ
եան
վ ա բ չա —
պետ
:
Հակասական
լուրերու եւ
գէպքԼրոլ
ժ խորին
մէշ , ՛Բու պա ք ի րն՚ք Հանա ր սլուա–
կե բ ր կ՛՛՛րելի է """է ՝՚ետեւեալ
(էԼւով •
1
Պաթիոթ՚՚՚յի
՚ւրեթէ
ր՚՚լոբ Հա""~
տարիմնեք1քւ
Լրկրէն վւտխան եւ ապաստա–
նեցան
Ամերիկտ։
՛շ •- Առժ՜ամեաք կաո ավաբոլթեան
Ն՛" —
իոռւլաՀ Փիեաբա
^Ր՚՚Է՚՚Ր
ճակատնե
բու
վրայ
ունմիշական
ղինագս։գ
ալՈ)ի մը
բ ա ՝է ո/^1 ւլ ոաւո/ւ, րա քւլ ըմբոստնեբր
յ՛՛՛յ—
ո։արարեցի՚1ւ թէ Փիեաբան
չեն
րնղոլնիբ
իք՚բԼւ
՚1,աիւաւլա֊է : ^ա քնասվւիւո էն իւռսե —
լ՚՚՚է^
ըմբոստ
պաբաւլլուխ
ւ^իաէլ
^•ասթրո
քա քտաբաբե
ւլ թէ
«
Հաւ անա քի մէշ տե գ է՛
ո ւնԼւլ ա
ծ
սլ ե ա ա էլ ա ՛քւ
՝.
ա լյո ւ ու ծբ
Պ ՚" թ ի ո —
թայի
Համ աձա
քնոլթ եամ բ. է ,
/՚*՚( "Ր
՛ւ Լ րշ՝1ւու կա՚էւ
քւսւլ իժ ունակ
մ ր չի
նշանակԼր
քե ղւո ւիւ IIիւա կաննե ր ա ն
Համմւբ
Կ" 1"–ք1.
ւգիտի շարունակոէ
ի »:
3 •
ԸմբոսանԼրբ
ոբոշած են
"՚ք՚՚ք
4 *՛
^ան/I ա ւգ ե ու ո I թեա^ւ
Ն՛՛՛ի՛՛՛՛՛ւ "՛Հ ք՛՝ Ւ՛ " ի՛ —
թիա, ոբ Մի՚՚՚՚/եալ
՚1,ա֊, անւլ^ւ ե ր ւոոլաս —
տանած
էր։
Ֆի՚ոէլ
*)՝ասթբօ
յայտարարեց
(Յռնուռր
մէկ)թէ իլոիւթիա
ճամր՚ոյ
^
ելած է ղէպի
՝Իո, ոլա :
1
4 - -
Մայբաքագաք
Հալանաքի
մէշ
ի՛լ՛–Լ
ոովո,թիլններ
սկսան
Ֆի՚ոէլ
Գս՚սթբոյի՝
կուսակիցնԼրոլ
կոգմէ , որոնք
յաբձ՚սկումՀ
գորհեցին
ոլանգ ոկներա եւ վաճաո աաու–^՝^–
նԼբոլ
վրայ։
ԸմբոսանԼբր
յարձակեց՚ոն
՚
նաեւ
բանտին
վ ր ՚ ո յ եւ
բանտարկԼ՚սլնԼրբ
ա ղա տ ե ցի •
՛Օ՛
Հ՚՚՚մա
յնավարնեբր
գրաւած են
«Միութիւն»
ձայնաով,իլոի
իրենց
կեգրո–
նը ել տօնած
Պաթիսթայի
մԼկնումբ։
(> •-^ Ա անթա
՛ե՛լարան ամբոգ շա.թեամ բ
՛ւ Ր՚՚՚՚-՚՚՚-եցաւ
բմ րո սան
Լ րոլ
կողմ է :
7–
Ըմբոստներր
գրաւեցին
նաեւ
Աանթիտկօ տբ Բռլպան
, ուր
ը ^ ղ
Հ՚՚՚նու
ր
՛լ ործ ա՛լ "լքի
Հ բո՚Հ անգ. տրոլեցալ
9՛»"" -
թբոյի
կոգմէ :
8
Ււոիթիա
Հ աստլ Աանթա
Դլարա ,
որ ՛Բու պայի մայբաքագաք
ՀռչակոլԼցաւ։
Առ
այժմ
բոլոբ տուԼա^ւերբ
ցոյց
կոլ -
տան թէ բմրոսաներբ
կացութեան
տէրն
են ,—. մանաւանդ
Պաթիսթայի
փախուս ֊
աէն եաք, եւ բանակին Հետ
Համաձայ–
^^7."՛/
Կ՛՛՛ր՛էր "ւիաի վերաՀասաատեն
երկ–
րին
մէշ։
Ֆի՚ոէլ
Գասթբօ
32
տարեկան վւաստա -
ձ11աՆԱ Վ.ԱՐ Պ Ա Ր Ա ԳԼՈհխՆե Ր
Կ Ը
Ձ Ե Ր Բ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Ի Ն
եԳՒՊ Տ ՈՍհ մ է Ջ
ՀՐԱՏԱՐԱԿԶԱԿԱՆ
ԵՐեԲ
ՏՈՒՆեՐ
ԿԸ
ՓԱԿՈՒԻՆ
Աս՛ բիայէն եաք, Ագիոլտոսի
մէշ
սկսալ
Համայնավարներու
ձե բ բա կ՛" լո ւթ ի ւն բ ։
ԳաՀիրէի
մէշ,
մինչ
ամէն ոք կբ պաա -
՚յաստոլէր
նոր
տարին
տօնել, եղիպաա -
կան
"ո՚ոիկանոլթիէնբ
առաշին
աոթիւ
ւիակԼց էրւսաարակչական
երեք
Համայնա­
վար
տոլԿւեր .
— Տւսր էլ Ֆ ի ք ր , Տար էլ
Հէննա
ել
Տար էլ ՚ 1 , տ տ ի մ :
Կ՝բսուի
նաեւ
թէ ոսաիկանա
թիւնր
երեւան
Հանած
է
լրա գ բ ա կան գ ագանի
կարեւոր
կաղմա -
կերսլոլ
թիէն
մբ ։
Միւ"
կ՛՛՛լ՛^^ ՚էետգՀ ետէ պիտի
ճամ -
բուին
ր՚՚Լ՚՚ր
Հ՚՚՚մա
քհաէԼաբ
ւգաշաօնեանե–
րբ
. ՚էամաձա
յն ՝ միշագգային
մամուլի
թգթակիւյնԼբուն
կը կարծուի թէ այս
ձե ր բակա
լ1ււ թեանց
։լ րգապաաճաո
ը Հա -
մա քնավաբ
թռոլցի
1լ^ւելալ
ցբւումր
եղած
է Պէնայի
փոգոցնԼրուն
մէշ
(ԳաՀիրէի
Հիւոիսր)
:
Աքս շարժումլ։ ոբկր
յաշորգէ
Օասր ի Փոբթ
Աայիտի
մէշ խօսած
ճառին.
Համաձայն գ իւ անաղիտական եւ քա՚լա
քակուն օաար
էր շան ակն
Լ բուն
ամէ նէ ն
յաա1լւհն շա կան
եբեւո
քթ բ
ոլիաի
Րէէ՚՚՚ք
միշին
Արեւելքի
կացռթեան
1959/՚>՛ :
՚/՝"՛՝՛ /• բէ ի իժ ե բթերբ
աբձագ անք
կ՝ բլլան
նաեւ Պաղաաաի
մէ շ ւգո։աու–> ած գ է ՚՚լքե -
բու
։
Համ աձայն ա քւլ լա րե բուն
""է՛լ ՚" քնտ -
կաննե րոլ
Լ լ
֊ւ
ամ ա քնավա լ՚1։ե բու մէ
0
կր–
II իւնԼ ր աեգի. 1լու1ւենուկ/ Պ՛՛՛՛է՛""""
ի
՛ի"—
ւլոց՚եեբան
՚քէշ, եւ մԼոեալ^յԼլւ ալ կան :
Օ՛"յ՚՚՚^՚ի
չէ ի^հ
" ՚
Ր է
՚ ՝ " " ՛ ՛ ՛ "
ք1""ւք "Iբ "լ՛" -
բագ
լուխ
\\իո լիա Պկքթ ա շ , մ ինշ սա շ ի օր
կ՝ըսուէր թկ յաշողո՚ծ է վւ՚սխչիլ Աու -
րիայկն,
այսոր
որեւկ
ո՚ոոյղ լար չ կ ՚ ո յ ,
վւորձած է անցնիլ
Փ բ՛" կ՛"
ր՛" յ^/
Ար՚՚՚բ
Մ իա՚քե ալ
Հ՛ոն ր ա պե տ ո ւթ ի ւ նբ մե րժ ած է
ելքի
վիղան ել կ՚ր՚՚ո՚ի
նաեւ թկ
ձերբ՚ո–
կա
լու ած է Գամաոկոոի
մկշ–. Մի՛"
կո՚ւ՚քէ
«Նիւ Ե"րք Հ Լ ր ՚ " լ ՚ Ր » ի
Գ՚՚՚Հիրէի
թգթակի–
;յււ Կր ՛է ւ՛է թ՚> ՚^էք1՚ք"՛։
յ ՚ > ՚ ւ " " " ^ ՛կ; Հր՛՛՛ -,
աաբակած է իրաքԼան
սբաիԺԼրթի
մբ ՚\՝կշ, ՝.
ինչ որ աւԼլի
ո՚նո լա շու
թ իւն
յաոաշ կր\
բե րկ իր ուր ր Ա՛՛՛լ՛" ՚՚՛ "I" ին :
Ծ՚ոնօիժ է որ ՊԿքթ՚ոչի
գլխ՚ոլոր
աս. -
րակարծա
թ իւննե րբ
՛Հ*"»"/՛/՛
Հետ
ներքին
կաւլմ ա1լե րոլ ու թեան կր վեր՚որերին։
Պէք–
թ ՚ " շ կ՝ոււլկ որ Ա՚ւ՚րի՚ոն
ունենա
յ իր ան -
կախ
իարՀբգ արանբ
եւ կաո ավ ար ա իժ իլ -
նր , Արար
. Մ իացեալ
Հան րա ոլե ա ա իժ ե ան
ձգելով
միայն
արտաքին
քաղաքակ՚՚՚նոլ
-
թեան
ղե կա վ ո։ լա I թ
իւնբ
Ե՛ւ իւգտոսի
՚քէշ
^ե ր բակա լ ու ած
Համա յնավաբնեբու
թի՛ բ Հ՚՚՚րիւբի կբ ւքօ–
տԼնա
ք Հ ո"է՛ աձա յն մ ում՛ա լի գ
ոբծակալոլ–
թեանց
։
րան եւ ՚լագավւաբասլաշա
մարգ
մբն է,
10;)՚՚/՚5՛
կաւլ՚քեց երիաասարգնեբէ
բաղ­
կացած
խումքէ մր՝
ոլայքաբեքոլ
Համար
Պտթիսթայի
բոնաաի
ր ո։ թ եան
՚լկմ
։ Ա՛ ե–
ծ աՀ ՛սբ ուստի գաւակ
է ր : Ֆ ի՛՛՛է /
Գասթբօ
եւլբօրբ Հեա
1,՝)
տարուան
բանա՛"րկու -
թ եան
՛լ աաապաբաոէ
Լ ցաւ , րա յց
19;.>5/՛
րնգ Հանուր
ներումէն
օգտա
ելայ
աւլաա
արձակուեցաւ : ԱյնուՀետԼւ
՚էւիւ
էւ՚՚րք
ւլնւալ , քեաոք՝ Մեքսիկօ
, ուբ կագմակԼբ -
պեց աարագիբ
Բոլպացիներբ
։ Ջեբբա -
կալուելով
մէ կ ամիս
բանտաբկուեցաւ
Մեքսիկայի
մէշ։
195ք;^յ* 82
Հողիի
Հե՛ո
վերագ արձալ
Բուպա
. աո աշին
յե ղտվւո–
խականներն
էին անոնք , որոնց
թիւր քա­
նի մբ ամիսէն
պիտի բարձրանար
Հագար–
ներոլ
։
ՔԱ1ՆՒ ՄԸ ՏՈ1Ո*1
Խ– ԱՒՈՒՒհԱՆ
՚լեկա՚լարնԼրը
իքբուշ ֊
չե՚-ի Հեա Օոր Տարին
աօնԼցին
կրեմ
լինի
մէշ,
ուր մԼծ
րնգոէնԼ
լութի
էն մբ սար -
քուած էր ՛լիւանագէ
աներու ի պաաիւ է
Գինովնալու/
, ի/լալշշեւ
Ա՝իկոյետնի
ը -
ոալ
. «աես որ ԱմԼրիկա
չմնաս
. . .» :
Տե–
"՛ո յ
,
գ առնա լով
Մ իա՚լեալ
Ն՚՚՚Հ՚՚՚ն՚լ նեբ ու
գեոպան
թոմվւսբնի
, աւԼլցուց
«//՝/. -
կոյեանբ երբ Ամեբիկ՛"
մնայ՝
քանի ՚^Բ
՚ոմ իսէն
ամէ նէ ն Հա բուստ
մարգ ր կը
գաոնաք,
րա/ւլ
,
նոքնիսկ եթէ
քԼմելւիկա
մնալ
խոսատցած է ՚է՚եւլի
՚լէ՚է՛
չ՚՚՚չէ՚ա՚՚՚իէ
. . • սակայն վսաաՀ եմոբ ետ կուգա
ք » :
ԱյնռՀետԼւ
Ա. Միկ"յե".ն
Տիկին
Ւոմփ–
ււրնի •>1ւա 1լովկասէէան
ոլա բ մբ սլտբս՚ծ է
ԼՀալանաբար՝
Հւսքկական պար մբ) ։
•ԱէՐՈՇՒԼՈՎ
Նոր Տարուան
առ
թի լ շը~
ն ո ր֊է ալո րա կան
Հեոաւլիբ
մբ ւլրկեց
Զ՚*Ր ՚
Տը Կ"/ի
, չեշաԼլսվ թկ Ֆ ր ՚ ՚ ՚ ն ո ա յ ի եւ հք՛
Ա իա թեան
կենււական
շաՀեբբ կբ պա -
Հանշեն որ գ երմ ան ո ագմ ասլա շտնե ր լւ նոբ
սլատեբագմի
մբ մկշ Աւետեն
ժ
ոգովոլբգ–
նեբբ :
ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՛ոշ
նախագաՀ
Ֆրոնա
ի ս ի
՚խսւեբացոււյ
նոբ օրէնք
մր, ոբու1
ւլ ինե -
բու
յաւելու
մնԼր
կ՝բլլան
րաւլմաթիլ ա -
ռարկաներու
վ րա
ք ՚ եբկաթաւլիի
գ ինե —
բուն
վ րտյ
ւիո թ ս ա ն առ Հաբիլր
, նա -
մակԿւեբ եւ ներքին
վախագ րա
թիլններ
150 " ՚ "
Հարիլբ
եւն . ;
ՒԶՄՒՐԻ
մէշ (Թարքիա)
ֆրանսացի
մ աււնագ է անե ր շինե ՛քին
72
մԼ թ ր բուրձ -
բսւթԼամբ
ել
5է>0
մ1էթբ երկա^ւքով ամ —
րարւոտկ
մր, որ շոբս4էւկէս
միլիոն խռ —
բանարգ. մեթբ
շուբ
կրնու ք ոլալաւնս՚կել ;
Սյ՚ԱԲ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
Լիբանանի
դեսպան
*Լալէ սլ այցելու
թի՛ ն մ լւ
աոլտլ
Լիբանանի
Արւոաքին
նախարւոր Ո՛ է ք^՚իի
եւ. յ ՛ ՛ յ " յայւոնԼց որ Պէ էՐ՚՚՚-քք(՚
կ՛""՚"՛/՛"–
բութ իւն
քւ Աարիոյ դէմ աշխատոգ
Լիրա -
նանցի
Համ ա քնավարն/, լալ գ ործ ունէ ու -
իժ ե ան աոաշքբ պիաի առնէ : Ա ուրիս
ք եւ
Լիբանանի
տսլաՀովա
իժեան
ուժեբբ սեբ -
տօրկն կր դոբծակ՚լին՝
՚։ոկելով
Համայ -
՚1։ա ւիու ր տա ր րե ր ա.
ու1, ւլու ւիո իւա թքւա1։ց եւ
ւլ որձ ունէ ու թեան
՚ / / " " / •
ՖՐԱՆՍԱՑԻ
Ա՚լղ.
ժո՚լ՚՚վի
Հ՚՚՚մ ա քնա -
՛Լ՛որ ի՛՛է բակւլ
ութ
իլէ։ բ բացառիկ
ժ ալու/ 1լր
պա՝, անշէ
քննԼլու
֊,ամաբ
քյլմաական
նեբ^
կայ
կացութիւնը :
ԵՒՐՈՊաՍ՛
Հաոարաէլտց
Շուկան
(քուն.
Ոէաքւ մէկէն
ս/լսեաք իղօրոլ գաբձաւ
՛Լեց
ե րկիրնե
բու
Համ ար •
ՆԱհէԱԳԱՀ
ԱՅԶԸՆՀԱՈՒԸՐ
՚՚ր՚՚չեց
՛՛՛մ–
բոգշա
թեամբ
վերաքլաւլմակք,բպ1դ ամե -
բիկԼան
բանակբ
, որ
11)59
Օ՚՚ւնուար
մէ -
կէն սկսեալ
Պատերաղմական
նախ ա ր տ -
րին
ք, լ Աոլայտկո
ք՚ոԼ՛ կոմիակ
ի ա գ ւլա/լի
Հբամանաաարոլթք,ան
ներքԼլ
ւլրու/,ւլաւ
է
ՒՏԱԼՒՈ8
մէշ
Հրանիլթի
ղիներբ
Լվ՚սն
Ս՚՚՚է՚քի
միշադ է պէ ն աոաշա ան մ՝ա/լար -
դակին–
ւի՚որր՝
128
ւիր • Ս՚՚՚է՚քի
"""՚լնա–
"1ին
առիթով
լիտրի
՚Լրայ
/,ւլո՚ծ
34
լիրԼ՛
յաւ
/.լումբ
^ւշուեցտւ
։
ՓԱՐՒԶԻ
՚ է ՚ Ո ւ Դ
՚իո՚լո՚/ին
մէշ գբա -
նուալ մաՀմ/,աական
պանւլո/լ - սրւ^աբա -
նի մբ ՛Լր՛" ք քարձա/լում
գործուեց՚՚՚ւ
Ա ՜
ղաաագ ր • չ^ակաաԼւ մտրգ
/լո՚լմէ
։ Նա -
Լսասլէս բագմաթիւ
յարձակումներ
ե՛լած
էին
յիշեալ
սրճարանին
վ ր ՚ " յ "բ փա/լ-
ուած է ոստիկանութեսւն
կոգմէ : հքոո -
վարո՚րնեբր
ղէնք
ոլար՚ղԼլէ եաք
պայթու~
ցի/լներ նեաած
Լւ ւիո՚Լ՚՚ած
են . ՚լոՀ
չ/լայ
^
վնասն/,րբ
միայն
նԼււ թա/լան են ։
ՄՒԼԻԱՆԱա՛
մէշ
(Ալժերի՚ս)
րմրռստ–
նեբբ դնգացիր
բացին
/լաոքի
մը
^ / " " , / ւ " –
րուն
մէշ ՚լտնուոգ
երկու
անձերբ
՛Լիրա ՜
լռրոլեցան
• ոաքաՀ ով ութեան
ուժեբբ ան–
միշասլէս
դէպքին
՚Լայբբ
Հ՚4՚"նելով վի -
բաւոբնեբր
Հիւանգ անոց
վախւս՚էրեցին
։
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...596
Powered by FlippingBook