HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 4

4
8 ս. Ռ Ա >^
ձ Ո Գ Ե ձ Ա Ն Գ հ Ս Տ
Պ՛
Տ1"/1՚"՚ն
ք^սւդււյԼան
Լւ
ղւս ւա կն Լ ր չւ՝
է ^ է ՚ ՚ ւ է "
^ " ՚ ե ւ Այվսւղեւսն եւ
ճա/ւսւ քեւսն
ըՆւոանիքՆեււր
,
/լոււչան
ձ֊անուցանել թէ՝
այս կիլւակի
, 4
Տ՚ււեոլար
1059,
V– պա–
Սէւսրաղէ% ետք , Փրատո
յի Հա յոց
Ա՝ ա յր
էկեւչեցիին
մէշ,
Հ ուչեՀաՆւչստետն
սչա * -
աօն պիտի կտտտրուի
իրենց
"էրելի
կնո^
,
մ օր , քրո^ , օրաքրոշ եւ
մ օր տ քր ո 9ա
զ–
շկան
Տիկին
Վադզանոյշ
Թա դ ոյհանի
(էէնեաԼ՝
Լք ամոլէ էեան՝^ մտՀուան
քաոա -
սունքին
աոթիւ
։
ք*ր ւիշտտտկր
յարւչայներէն
կր
իւնղրուի
ներկայ
գտնուիլ :
Վարձու է սենեակ
մր խոՀանոցով,
Յր ք
յարկ
, շուր , կազ , ելեկտրականութիւն
,
աոանց
երախս»յի եւ ոչ երիտասարգ
Հ ա յ
ղոյգի
մը Համար։
Յարմար
պայմաններ :
Դիմել՝
Գասպարեան
,
28, Vս13
ժշտ 1քւտ, 6^8^շսx
ւլւս, ւլաՍիյլ, շոքռլա, նւււազէթ– ,
լոզսւմ՛, սագըզ , պիստակ , Շիրա կ 0–
դի,
(41-45 աստիճան), էրշիկ,
կեսարական պաստրւքա , աւնայնա -
կարդ սուրճ յ (գարավան և մո գ դ ա) ,
համեմներ մահլէպ , սալէպ , ձիթ ա –
պտուղ , ամէն տեսակէ , ձ է թ , ք աշ–
քավալ (պուլկարական) , հերմակ
պանիր (ոչլսարի կ աթո վ ) , ամէն
կարգի պահածոներ , դ ուս գ ուս , հ ե –
րիսա, կարմիր ոսպ, Հա լէ պի :
Միշտ Պահատուրեան վանառատունը
Արագ
սպասարկութիւն
ասլսպը -
րանքներոլ
աոաքման
Համար ւ ՝
Մ ի
մ ոռնաք
Պ Ս ա Տ Ո Տ Ր ե Ս Ն Վ.ԱՃԱՌԱՏՈՒՆԸ
2 4 6 ,
Օ Ս Տ
7Ը(Տ1001Տ/1Ը
ՉՕ,
ք է Ս Տ
V I Լ Լ & ք Հ Օ V
Լ701 Տ |
ւաբրէտճ տսք 16տ բք6տտ6տ ւ1ս յօսաա հ ; ւ ո 470հ
17, ււսշ Տ16Ա6, 17- ր^ատ (9*յ
յ՚ Ա Մւ Լ ա Կ Ա Տ Ո ՅՑ Տ Օ ա Կ Ա ՚ն ՕՐԵՐՈՒ
ՓԱՐէ՚^յ. և՝ԿԵ՚1.ԵՑ1ՎՒՅ
«|ԱօՏ11ՄՈԻ՚1քք՝՚սԵՐՈԻ
Յունուար 4
Կիրակի
, Ա •
պաաարագ
յ ամր
տասնին
, յետ պատարագի
գ ոլրաց
գ աս
ու րնգու նե լու թ իւն
իարՀ րգ
արանին
մէք
Ա. Ատեւիանոսի
առնին
աոթիւ եւ ու–
րարակիր - կիսասարկաւագներու
վկայա–
կաննե րոլ
րաշխոլ
մ :
Յունուար 5 ,
Նրկուչարիյի
,
ձրադալոյց
II. կննգեան
երեկոյեան
ոկիգրն.
յամեր–
գութեան
ժամը
11) •30/՛*՛
րագմաձա
քն Ա •
պատարագ
մ ամր
1
1 ին :
Յունուար 0.
Եըեքչարթի
, Տօն Ա. Ծր -
նընգեան
, ժամ ր ութին
, բագմ աձա
քն Ա •
պատարագ
ժամը տասնին
, ՋրօրՀնէք
ժա­
մը
12/՚յ՛ 1
կր պատարաւլէ
եւ. կր քարուլէ
Հա քրաոլեաական
ոլատու իրակ
Ա ե րուէրէ
Եպիսկ.
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ։
Յունուար 7,
Ջորեքշարթի
, Բ • օր Ա՛
\քննգեան
, յիշաաակ Ա եոեԼոց Ա . ոլատա—
րտգ.
ժամը
աասնին :
X
ՊՈՄՈՆԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈ8Տ
5
Յունուար
կրկուչարթի
,
ճ ր ա գ ա լ ոյց
Ծննգեան,
սկիգր
երեկոյեան
արա
րուլոլ —
թեանց
ժ՜ամը
3 •30/՛*՛ , // •
պատարաւլ
ել
Նտխաաօնակ
4 "30/՛*՛ :
0
Յունուար
Ե րեքչարթի
,
^ւ՚նունդ
Տ եառն մ ե ր ո յ Յիոռւսի ՚ | ֊ ( ւ ի ս ա » ս ի ,
ըս -
կի՚ւր աոաւօաեան
արարոգա
թեանց
ժ ամը
7՛ 30/՛*՛ ,
Հանգիսալոր
Ա • պաաարագ. ժա­
մը աասնին
Հ
7
Յունուար
, Ջորեքշարթի
, Յիշատակ
1( ե ռ ե լ ո ց ,
"ԿխլՐ աոաւօտեան
ժամեր -
գութեանց
ժամր
8 ՚ՅՕ/՛^ ,
Հանգիսաւոր
Ա»
պտաարւլ. ժամը
տսւսնիՆ ,
Հալե՜էԱւնգիսա
րնգՀ,
ննչեցելոց
ժամը
Հ1–^։7վ.ն֊.
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ԽՆՋՈՅԲ
Համա
— Ջարսանճագի
Հ՛" յր ՚ Ս իու -
թեան
Լիոնի
մասնաՏիւգ
ի
րնաանեկան
ի՚նշոյքը
նոր ատրուան
աււթիւ, այս Կի —
րակի կկսօրէ
վերշ
ժամր
երկուքին
,
Յ՛՛յ՜
ներուն
սրաՀր,
5 Րիւ Պօնըւ՚իուա :
Ղ-եգարոլեաոական
բաժին.—Հա
քկտ —
կան ել ե ւբ ո սլա կան
սլ ար եւ գ ո ։. ա րճալի
անակնկալներ
, առատ կեր ու խում,
Հա—
ճելի ժամանց
:
Այս "՚" ^ ի ւ ֊ "1՛ Ր՛՛՛է կր
՚՝
Ր"" ի բուին
Լի"–
նի եւ շրշանի Զարոանճագ
ցիներբ եւ Հայ
Հաս տ րակու
թի
ւնբ
ան խ տի ր ;
Մուտք ը ագատ է :
Ց Ո հ Շ Ա Տ Ծ Տ Ր
ԱՆԻԼՎԻ — •: • 3 –՛հ • Ար՛՛՛մ ենթակոմի ,
ա^յ եւ Շ՛ Մ ի""՚Հ՚եան
խումրր
բնգՀ
.
յ ֊ ո –
ւլու1ի կբ Հր՚ոէ իրեն
իրենց
շբ9աոնի
բնկԼր–
ներր
՚ոյո Շարաիժ
ժամր
21/.*/,
Պ ուա
՛է՛ ո–
րւմւգի կա քՈէբունին
ծ
ո։1ւ«թ ո ք։ Լ\ ա ր ան ք, ;
ՏՕՆԱԾԱՌ
իսիի
իք րիմեան
՚/արժ արանի
տօնահ աո
ի
Հանգէսբ
տեղի
կ՚ունենայ
այս կիրակի ,
ժամր
1
(՛էին , վարժ ւսբանին
մկ ^ ;
Աշակեբտներու
կ՛"/՛^է
ոլիաի
րքլ՛՛՛ն ար–
աասանու
թ իւննե ր , երգեբ
,
արամախօսոլ–
թ իւն
ւէ՛բ ,
( կաւլանգ. Պ ՛ո ոլան) ել
Հաճելի
ռնակնկալներ
;
Կբ Հբաւիբուին
բոլոբ
ծնոգքնեբբ եւ գա–
գութաՀա
յութիւնբ
:
կ քւ խնւլրոլի
ճշւլասլաՀ
Ը1լալ :
ՏՕՆԱԾԱՌ
Վիէ^՚Ի
3>– Կ– իք՛ մասնաճիւգը
Աանուկ–
նեբու
Օրը կր ՚ոօնէ ա քս կիրա/լի
կէ ոօլւէ
վելվ
ժամը
երեքին,
Ակրքլբ
Կաթոլիքի
սլՈսՀին
մէշ,
կ. իքաչի երեք
գսլրոցներու
ս։շաէլերանեբուն
քլոգմէ եքւգ , արտասա -
նութիւն
, մանքլական
վւիէս
մբ երեք ա —
բաբ : կաղանգ
Պ՚""լան
վւոքրիկներուն
պի­
աի ա քքքելէ
նուէ քւնեբով
բեռնաւորուած
կը մնայ
՝,այլւենաքլիցնեքաւն
այգ օրը ի–
բենց
նեբ/լայո։
թեամր
քաշալերել
մեբ
փոքրիկները ։
^հՅտե^6տ - օօՅյտ
֊ Շս֊աա
հզճեւ
Տ310ՈՏ–Ար1տՏ6հ6 - քՅԱ16Ա113–ՇՅՈ31«Տ–11է
ւ Ս Յ ե Ր Է Ն ԿԸքսՕՍՒՆՔ
ՎՃԱՐՈՒՄՈ-ՕՐՈԻ ՄԵԾ
Դ՚ԻԻՐՈԻԹԻՒ՚ե՚ՆԵՐ
ԶՐԻ
ՅԱ ՚ ե Ց 1 Ե ԼԻ ՖՐԱ՚ՆՍԱՅԻ
ԱՄԷ՚ն ԿՈՂՄԸ
185,80– յ . յ4սո1տ՜
15, ^^V.«.
ո ա ա
60ԱւՕցՈ6 - 811133€0Աքէ
ա\.
06-33 6է 69-38
եւ է աոարկայ
մի Հանէք
՚ոունէն
գարս,
ոչ ալ ներս առէք,
վաի՛ ՚որոլտՆ
սանբ
( ր է ն ն ի ր է ) ,
որու տակր սեւցած էրմի՛
բնգ ունիք
ք,բբ վԼրագ արձնեն
՚ / ի ; ե ր ա -
աեն , մանաւ
"՚ն՚լ եթէ Հիւ ՚՚ւնգ
ունիք աու–
նը : Հրուչւ"կին
(հալվա)
անունբ
մի տաօ
գ ի <երժ–ամանակ( ապաՀ ով ա բա ր անոր Հա–
մուր որ "ուգի
ուաելիք է ) : Ջ"ւր
մի ի՛բ–
մկք
"՛ոքի
վրայ
• Ս ՛ո՛ք
՛է ի
ստնալՎվւ ,
Հ
ա քե լի
մ ի նայիք
,
"՛Հ*՛
^ / ՚ * ՛ / ՛
"Ր Հ՛"
/՚՛՜՜
լի էլբ նա քի ՛լ իշեբուան
մ կ (՚ պատձաո. կր
դառնայ ոբ ամուսինը
եբէլբորգ. կին
մլւն
ալ առնէ , եթէ * /«րբ
խա
ւ/ւ
ան ե լու
Հա մա ր
լամբարին
*"՛ րշ Հ"՚յելին
*ւլարձնէ
երեք
անգ ամ :
Տաբւոյն
մէշ գիշերներ
//ան, երբ կր
կատարուին
ւէ "՛ր՛լ էլա քին
ր՚՚չ՚՚ր
՚իավւաք -
նեբբ,
այգ ՚լիչերներր
էլբ էլոչուին
շէպ
է չ է ք :
Բայց
օրացոյցը
չի Կւչանաէլեր այդ
՚լիչեբները։
Հին օր ա ց ռյցնե ր է քաղեց
ՀԱՅ - ԲԱՕԺ
Տէր եւ Տիկին
ՄիՀրտն
Լ.օլմ^գեան ,
Ս֊յւ՚ւ՛ Տ/՚ԿԲ՛
՚ք՚ձվրիկ
ժամ/լոչեան
,
Այրի
Տիկին
Տ ի ր ՚ ՚ ւ Հ ի Լօգանթաճեան
, Տէր եւ
Տիկին
կտմոն Ռէպօ (Ալ՛քէ), Տէր եւ Տիկ՛
Հք-ան ՚Լօլթէո
(Բանաաա՝^
Լւ գալաքլներբ ,
Տէր եւ Տիկին Անառէ Պ"օշէ եւ ՚լաւակբ
,
Օրի"ր՚չներ՝
ժագլին եւ Ալի"
(իամ/լոչ -
եաններ
, Օր. ժ ՚ " ն է թ Լօգանթաձեան
^ Տէր
ել Տիկին
ՄիՀբ՚՚՚ն
Ա՝րրմրեան եւ գաւակ -
նեբբ
ԼԱրժանթին)
, Տէր եւ Տիկին Թ"ր"Ա
(շօլմէ գեան
ե ւ գալակներբ
( (Լբժանթին
) ,
Տէր եւ Տիկին
Զատիկ
3"՚/Հաննէսեան
եւ
գաւակներր
, Տէր եւ Տիկին
Զ՚՚՚աիկ
Յ՛" -
քլորեան եւ գաւակներբ
, Տիկին
Ագօլան -
եան
ել ղաւա/լնեբբ
, Տէր եւ Տիկին կարա–
պեա
փոլյոլմՏեան
(Պ"լի"),
Տիկին
Փ՛
Գույումճեան,
Տէր եւ Տիկին
Արմենակ
*յ՝էոբգեան
ել գաւակներբ
(Լոս
Անճրլըս)
,
Տէր եւ Տիկին
Ղ՚՚ո լուսա
Տ ի ք" իղեան
եւ
ղալա1լներբ
(Արժանթին),
Տէր եւ Տիկի^
Պետրոս
Պեարոսեան
, ինչպէս
նաեւ
է>չ -
՛լա լաց եան եւ Պետի կեան
րնաանիքնեբբ
խորին
ցաւով
քլը ծ՚ոնուցանեն
իրենց
մ
օր
մեծ
մօր, Հօբաքրոշ եւ
մօրաքբոշ
ԲԵԲՐՈՆկ
ԷՕԼՄԷԶԵԱՆի
(Ծնեալ Մըրմրրէան)
կս/լծալի
մաՀր , ոբ տեւլվւ
ունեցաւ
28
Գեկաեմրեր
, Կիբակի
,
Օփիթալ տը լա
Փ ի թ ի է
Հիւանգանոցբ,
78
տարեկանին :
3 ո ւ՛լա ր քլա ԼՈ բ ո ւթի ւ7ւր
/լբ /լատա
բուի
Ալֆոբ՚ւԻչի
Ա • Պօղոս ֊ Պետրոս
ե/լեգե -
ցին
այս Ուրբաթ
ժամը
13 "30^^ >
ուրկէ
մարմինը
պիտի
վւոխագրուի
աեգւոյն
գ ե բեգմ անա տ ու նբ :
Այրի
Տի/լին
Րնծայիլմ
Նորիկեան,
Այրի
Տիկին
ԹագոլՀի
Պետոյեան
, Տէր եւ Տի­
կին
Մնացա/լան
Բէչիշեան եւ ւլալաք^ւ1ւրը
(Ամերիկտ),
Տէր ել
Տիկին
Սամուէլ
Ն՚՚բի/լեան
եւ ղալակներբ
,
Օ բ ի ՚ ՚ բ ՚ լ ն ե բ ՝
Հայկանոլշ
ել էչիզա
Նորի/լեան
,
Օ՚ոէթ
Պե աո յեան , Պ • Պ • Աարդիո
Պետոյեան ,
Հ բ ՚ ո չ ,
Տի՚լբ՚՚՚ն
ելՄկր՚ոիչ
Ֆեբմանեան ,
Այրի
Տիկին
ՏիգրանոլՀի
Հեքինեան
եւ
զաւակները^ Պ– Յակոբ
քիամ ագո բծ/• "^ն I
"րաի խոր կ՚՚/լի^՚՚՚ի
/չր ծանուցանեն
ի -
բենց
մօր,
Հօբե՚լրօր
/լնոշ, մեծ ՚ ^ օ բ ,
՚"՚չ–
՛լականին եւ
իւնամիին՝
ԷԼՄԱՍ
•ԲԷՇԻՇԵԱՆի
մաՀր, որ աեգի
ունեցաւ
2*)
Դ՚ե/լտեմրեր
,
Հիւանգանոցի
մէշ
74
տարեկանին :
Յուղաբ/լաւորութիւնբ
Յունուար
2ին ,
Ուրբաթ
ժամը
14-30/՛*՛
Պանեէոյի
գերե՚լ–
մ անա տ ո ւն ը :
Մասնաւոր մահագդ ղրկ ու ա ծ չըլլալով,
կը յսնդրուի ներկայս իրր տ յ դ նկատել :
" Յ Ա Ռ Ա Ջ "
ԿԸ ՆՈհՒՐ ԵՆ
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ
ԱՌՒԻՒ
Տէր եւ Տիկին
1՚վ>քրանեան մէկ տարե­
կան
«Յաոաշ » /լր նուիրեն
իրենց
մօրե՚լ–
բօր Պ՛
ւԼնասգաոեանի
ՎհկՆկՆ Պ– 3– Ու՚լա Նետն մ^ կ աարե -
կան «.Յաոաշ» կր նոլիբկ
իբ փԼսա քին Պ–
Ա ո լքի աս Ա ու քիասե ան ի
ՄԱՐՍկՅԼկՆ
Պ– Վ՚՚՚ՀԷ
Պարտխրգանեան
մէկ աարեկան
<(.3՚"ոաշ% /լբ նուիբէ
9""՛ ~
Նատա Աւեաիս
Ա՚ինաոեանի
:
Պ– Գ՚ուիթ
Տկբ՚ոէրեան
մէկ
աարեկան
«Յաոաշ՝» կբ նուիբէ
կագանգի
աոթիւ
Լիոն իր Հօրը Պ՛ Վարզան
Տէր՚ոէրեանի
:
Տիկին
Պէքթէմիրեան
այո ՚ոարի եւ"
մէկ
տարեկան
^Յ՚ոռաշ»
կբ նա իրէ իր
սանին՝ Պ • Վարգապետեանի
(թ՚ուլուղ) :
Փ Ո խ Ա Ն Ծ Ա 1 Կ Ե Պ Մ Ա Կ հ
Պ • Ա ՚" ոլ ո՚1ւ ճ ե ա՚ե քւնաանիյւր •
ալ բա ւյ/ւսւ լ
Յարութ իւն Սապոննեանի
մաՀա ան առ–
թ ի լ
/լբ նուիբէ
երեք Հաւլաբ ֆրանք
3> ՚
կասլո քա Իքաչի /լա քանին ել Հաւլաբ
ֆրանք
«Տաո աշ»ի
բու
րւլ աւ աճման :
կաւգո քւո Խ ՚ " չ ի
՚լոււքաբը
սւոանալ
«Յ՛"—
ոաշ»ԷՆ ;
Տ է ՚ ՚ ի ն ի Կրօն. Րնկերակցաթիլնս
/լր
ծանուգտնէ թէ , ո՛քս
Կիրո՚/լի
աոաւօտ
ժամը
Տ-30/–*՛
Ծնո՚նգի
աօնին
աոթիւ
Ա.
պաաարագ. ոլիաի մատուցոլի
տեգւոքս Ա •
Ասւոոլտծտծնա
ք եէլեւլեցւոք
մէշ :
ՓԱՐՒ1Ւ ւ Ս ՅՍՏԵՏՍՐՍն. Ե Կ ե ւ ե Յհ
8 եւՏ, ՏՍԸ ԺՇՏ յ6քՈ6Տ
Մ է թ ր օ Փ ո րթ Մայե օ կամ օ ամփ է ր է
Այս
Կիր՚՚՚կի
առաէ օա : կ բ իսօսի պաա -
ուէքի
Աիսլեան։
Նի՚թ՝
Աստուծոյ հաւա­
տ ա րմո ւթիւնը :
Նոյն օբբ Ժամ ր
15^*՛
կւսղանդի ծաո. :
ԿԸ ՓՆՏ ՌՈՒւԴ
Պ • Պօ՚լ՚ւս
՚)յորիոլեան
(որ մե/լնած
է
Փարիգկն) կբ խնգրէ
Հետեւեալներէն
ի -
բենց
Հասցէն
՝–,աւլորգել՛
ՏՅՐԱւտ V ^ V 3 ^ 0 V ^ է ^ հհ
ՐՔՈշւՕՈՕք Րք6ՏՇ\՜0
Տտքյւտ, Vօս§օտ1^V^^
*Լագմըւլաբացի
ի/նկօ ճելատեան
ԼՊուէ–
նոս - Այրէս)
, ՚Լանթաբոսցի
Պօգոս ճբ -
աբխեան
(Պոլէնռս
Այրէս)
1923^1՛
Պէյ–
բութէն
Հարաւային
Ամեբի/լա
մե1լնած
են։
*Լագմ գարացի
Համբարձում
կնովքեան
(լուս՛՛՛ն/լարիչ
, էք արսէյլ)
ՏՕ՚ւԱԿԱ՚էւ ՕՐԵՐԸ ԿԸ Մ Օ Տ Ե ա ՚ ե
Աչքի
առշեւ
ունեցէք
Հետեւեալ
արեւելեան
սննգեւլէ
ննեբը ,
որոնց
լաւագոյններբ
, թարմը, ու բաւչմա–
զանը յաբմաբ
գինեբով ;
Պ Ա 1 Ա Տ Ո Ւ Ր Ե Ա Ն
Կ - Ա Ճ Ա Ռ Ա Տ Ա Ն
ՄԷՋ ՊԻՏԻ ԳՏ՛ՆԷՔ
246,
V ^ ո ճ 6 ա ^
20, քԱ€ V^ 1 1 ^ ^ 0V
|՝նչպէս արմաւ, պամիա, «եալան–
6ի տ ոլմա » , յո ւնա կ ան, ,
թ ո ւ րշի
ներ , պիպէռ , տ երեւ , թահին
եէլ–
Լ / օ ո
Փ Ն Տ Ռ Ե Ց Է Ք Տ Օ Ն Ա Կ Ա Ն Օ Ր Ե Ր Ո Ւ Ա Ռ Թ Ի Ւ
Փ Ա ՐԻԶԻ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ ՄԵ՚(.ԵՐԳԻՉ
խ Ա Ջ Ի Կ
Ն Շ Ա Ն Ե Ա Ն Ի
կըօնական երգերու եւ տաղերու սալերը
Աասնակցութեամբ
Փ՛"բի՛լի
ե/լեգեցւոյ
՚)՚պրաց
*)՚ասուն ել երգեՀոնի
յ
Հ եւոեւեալ՛
բովանգա/լու
թեամ բ
1– Երդ հայրապետական պատարագի
(ընարեալդ
Աստուծոյ ով
երշանիկ
Առլրբ Հտ քրաոլեա)
2
Գո վք Ս՛ Աստուածածնի
(Մայր
անարատ
/լո
3
Շարական ի տօնի ե կ եղե ց ւ ոյ
(Ո՛ րաի՛ լեր Ա .
4
Տաղ ոտնալուայի
(Աիրտ
իմ սասա նի)
5
Երդ յո ւղա ր կ ա ւ ո ր ո ւթե ա ն
(Գարձ. անձն
իմ եէ
6 –
Հա րց գիւտ 1սաչի
(Ուսաի
բուրե
ւ՛՛՛ւ)
7
Ալելուք Յա րո ւթե ան
8
Երդ Ս• Ե րրորդ ութե ան
9 — Տէր Ողորմեա
Գիմել
Փարիգի Ա. 3"՚1Հ.
Մ/լբաիչ
ե/լեդեցւոյ
ղիւանատոլնբ,
/լամ
իքաչիկ
Նչանեանի,
,(յց յ^լ^ը 0«^«ՕՏՕ քէ10€Լ
17.49
Օ ս & 1 ւ է 6
Տ օ ո ց օ ս է
I
ԱՈ6 Տ6Ա16 գԱՅԱէճ
ԱՈ6 Տ€Ա16 ա&քգ Ա6
8
0
Ի ք Շ 0
Ս
7
տ^^V^^^տ ^օաա^^^^^սx: 4 0 » 1 յ €ՅՈ6հւշք6–1^13քՏ6ւ116
ստաւ։
ււա1 ( ա ս ա
»46տտւււտ)
Fonds A.R.A.M
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...596
Powered by FlippingBook