HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1959 - page 2

6 Ս Ռ Ա &
3
Ա Ն Տ Ի Պ
Է Ջ Ե Ր
0ՏԱՐ1.ԵՐԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻ՛Ս
1941 ՑուԹիս 26
ՀաՆղիպողը
կը յիչեցնկ
, այն օրէն
ի
վեբ
որ թերթւչ
դաւլրայէ
Հ . «
՚հէրք
մր
զրէ՝» • կամ
՚՚ճճ/՚շգ
մամանակն
Հ
Յուչերգ
գրելու»
: կամ
^Գրական
կտորներ
ունիս
ցիրուցան
,
ինշպէ
II եւ
րանասաեւլՆու
-
թ իւննե
ր , ժողւէէ
եւ Հաաոր
մր
շինէ՚ձ
^
կամ
« Լաւաւլոյն
իւմբաւլրականներդ
Հա -
ւաքԼ
II
՚
քանի
մ ր
Հ ատոր
1լ ուեենաււ»
:
ՒսկապՀս
որ րան մբ պկաք
է
Ը^՚^՚է ՝• Ա՜
Հա աաբի
մբ բոլորեցալ
անաշ^սատ, եբկ—
բորդ
մքձւ ալ կրնայ
սաՀիլ :
՚\՝եո. քանի՛
աարի
կբ յուսաս
դիմանալ,
այսււլէս
ձըդ~,
^ՏԼՂ^Լ՚՚՚Լ՛
՚Լ՚՚՚Ղք՛
"ւիաի էինաոես
" ՛ յ " օրե -
բը
,
ւ՚^՚լ՚՚ւէ"
փնտռես
անցած՜
\
5–-0
տարինԼրբ
ք՚ոլորու^ին
սչարասլ
ՀՀ1ւնցալ անւլորհ
ւււ—
թիւեսայս
մէկ տարին,
ււկսելաէ
1940
Յունիս
10Հ^
• /՚աւական
բան
կար՚չացի
,
բանեբ
՛լոր "ւէ աք էր աւելի
կանու
իւ կար–
ղացաՆ
բ Ա " ՚ յ ի
: Բայց կարդա
ւբ
ամկն
բան լԿ : քքլ քանի
որ հ-բադիրնեբ
, նիւ -
թեր
ունիս , ա՝էա տրամ
աւլ բելի
մամա
-
նաէլ ;
ԱՏ"՛
•, "՚ձ" 1 ՚ղԷ"՚Ք
է
ւրԻւ՚է՛^
դոբքէի
ձեռնարկել
այլեւս
:
Ն"ր
սկս"ւյ
օրաւլիբ
մբ
բռնել^
յետոյ
քանի
մբ
պաակելւներ
,'ւե
լ, դանելու
Համար
ւլբԼլու
ւ^ալւ–
ժութիւնս
: Կբ տեսնեմ
ււբ ՚ԼրԻհԲ կր "ա՝>ի
-՝ %ոյն դ իւ բութեամր
. սակա
յն կբ սրանե
-
դիմ
: հ՚^նչ
քլաբմկ
սաՀիլբ
, դիլրոլթիլնբ
կարեւււրբ
նորոլթիլեն
է ,
թարմոլ
թ ի լ ն լեէլուի , ոճի , նիւ թի ,
ոլաւոկեբներու
ել վեբէուՆման
:
\Լռ
նուաղն
չորս
՚էէ"(ի
նիւթ
կայ
՚/ձ՚Հ ~
իւոլս մէշ^, դրեթէ
իրարու կապուած– : կ՝ււ–
բոճամ
ու
1լ որոճամ
• ււչ ՚^էկ
յաատկա
ղիծ՜– միայն
իսորադիրնեբ
ե՜լ ր՚1ււլ֊է1ււնոէ ր
դիՆեր : Սկ"ի՚՛է
տ
Հապա
եթէ
կէ"
^ամբան
մնա՛՛՛՛մ , ձաիւողելով
կամ լքելով՝
ի
ի՚նւլիր
ապբուսաի
- . . :
Ունիմ
նաեւ
նիւթեր
ու -
ռումնաս
ի ր II ւթե
ան կարօտ ,
մէկբ
–^111 —
յա^ին9
սարսաւիներու
մասին ,
^ 1՚հ1"՛ 1"Լ
մբ
լե՚լուի
իւնւլիր,
^՚1՚Լ՚"Ր՚1Ր քւո՚լաքա
կան
(ւիորձ)
:
1Լսււ^ւ։յ •>ամաբ ալ ան֊էրա ֊–
ժեշտ
է
ւ1 աաենաւչարան
մր Ք"՚Լ"՚–1՚Է
(Լմէ
ն սլա րաղա
յի մէ^ , բանաէ
մ լւ
"կր՜
"իլ • ունսաէււբ
Ժամանա1լնելւ
են ,
այսօր
կաս
,
ւ1աւԱք չկաս : 1՚նչ որ ւլրտծ՜
լ՚լլաս
.
կբ մնայ
1 ՚էյ՚ւյնիսկ
Հսւաբնաիր
իւմրադրա–
կաննե ր Հտւաքելբ
դործ՜ է Հ ՚Բսան աարի
,
տարին
։ա
խմբաղրական
֊
0-000։
Կթէ
միայն
00
կտոր ղատես , ձաքրայեղ
րծա
-
խնդբութեամբ,
արւլէն
1լ ունենաս
երկու
Հատոր
:
1) եր մէ^ ւիորձււլած՜
*է աքս
ճ ի լ ֊
՛ԱԼ
՚
՚^ւ՚^՚էՂ
Եւբոոլացի
•տեբելելինեբ»
էԲՔ1՛ հւ՛ ՚էերաՆեն
իբենց
ճառԼբբ
, ճամ
-
բոր
գութ եան
տպաւո բութ իւննե
ր բ
կամ
առօրեա
յ յօդուածն
ե րբ , ՚" յնքան
տմ
ղ ո յն
,
թավէթւիաՆ
եւ տաղտկալի
;
1941 Օգոստոս 2
^ յ ՚ " * Ր
Հ ՛
3՛ Գ– թանդաբան
երթալով՝
աչքէ
անցուցի
կարինի
Յաււաջ^ ,
մ աս —
նաւոբապէս
1912
տաբեչր^անբ
, ղոր
ես
խմբաղրտծ^
էի եւ Ֆիլիպէի
Ո՝ա((միկ//, .
1907
տարեշրջան,
որու
կր
թղթակցէի)
Պոլսէն , Բաբբարոս
եւ Ըմբոստ
ծ ահ կա
նուննեբով
X
յ
Հ^ատ
բան մոռցեր
էի
Ռազմիկէն :
Գտայ \
13
գբոլթիւններ
, որոնց
4-5/»
կրնան
թե֊
Հ
բեւս
դիմանալ
այսօբ
ալ (դեռ
իւլէղ մբն
էի
^ հաղիլ
դրել
սկսած՜)։
Կ՛՛արժէ
օրինա­
կել
ամէնէն
յա9ուլներբ
, թէ
բովտնդակու-
թեան
ել թէ մանաւանդ
լեղուի
տԼսակէ^-
տով
:
Կբ
թէււի
թէ այն ատեն
աւելի
ձոխ
էր
լեղուս
, առանց արուեստակեալ
բլլա
-
լու
։
Իսկ
Ցսսւաջ^
մէշ (կարին)
եղած^
եմ
կրակուբոց
աղան պայքարի
:
Ամէն
օր
<•< Մեբ
Իքօսքբ»
եւ ՀՏոմսեբ»
(Աբչալիբ)
;
Ափսոս
"Բ ամէն
բան եղած^ է օբբ օրին
,
Հել ի Հ ե ւ ։ Ոչ մէկ չուր^
ուոումնասիբու–
թիւն
ելամ դրական
վարձ : ՝Բալելււվ
( 1912
Յունիս
20)
մինչեւ
Աաոուն
եմ
գացեր
Ռոստոմի
Հետ , րնկերակցոլթեամբ
2 5 ֊ 3 0
Հոգինոց
իւույՐբի
մբ (որուն
11
անդամնե~
բը աշակերտ)
,
ոչ մէկ Հրատարակոլ
-
թիւն
այդ աոթիւ
: Կբ
յիչե՚ք
"բ նիշեր
ա -
էի
ճամբան
, բայց
ո՞ւբ
են %
ինչո՞ւ
չեմ
շաբունակած^
այն գիձ^ը ղոբ
փորձեր
էի
Ռագմիկ^Տ.
մէշ–. Ռ– Զարդտրեան
այն֊
քան դո՝> էր
,
որ երբ
1908
Յուլիոին
Պոլի"
եկաւ ել ներկայացուցին
իբ
թ՚լթ՚"ԿէՅ
֊
աշվսաատկիցբ
, ղաբմացաւ
.
որովՀետեւ
կը կարծէր
թէ Արամ Անտոնեանն
է :
Ուրկէ՛^ ծ՜նաւ մէ^ս՝
ժամերուն
,
վայր–
կեաննեբուն
Հեսա ապրելու
տենդբ։
Կբ յի–
շեմ
որ երբ ԱաՀմանաղլալթիւն
Հռչակ
-
ոլեցա. , ղւփւիվայր
խրեցայ
յորձանքին
^էշ^
կէ"
ձղելով
նոյնիսկ
ականթիս
դար–֊
մանռմբ։
Ազդակ (41
թիւ^) , յեաոյ
մէկ
՚ռաբի
Ագատամարտ (1910 - 1911
Հ"կ
-
աեմրեր),
յետոյ
Յաոաջ
Ակարին,
3911
Հոկաեմբեր
֊
1912
Հոկաեմբեր)
^ ՚11՚ա ֊
խանութ,
բանտ
(1910 ֊ 1918
Գեկաեմ
֊–
բեր),
ճակատւսմսւ|ւտ
11918 - 1922) ,
վերշապէս
Յաււաջ
ՀՓաբիդ,
1925
Օղո"
-
տոս
1 ֊ 1940 3"«^>՛/՛" Տ>) =
Մինչդեռ
կրր~
նա
լի քանի մբ ՚էաաոբ ւղաարաստել
^ քա
-
նի որ ոչ նիւ-թբ
կր ՚դակոի
, ոչ ալ դրիչբ
։
Տարիներ առտ9
բնկեր
մբ դ իտել
կւււ
տար
թէ
օբաղ
ր ութ
իւնբ
ւլԼ
ւլա րուե
ստի
՚էերաՆեր
եմ
;
ճիշդ
է , ամէն
բան լալ
բ–
նելու աք՛է ^ատնւււմին
մէ^,
ամէնԼն
սեւ
աշիւաւուււ՚1ւքն1, րն ալ
էլբ
1լււււոարէ ի ,
փորձ կաբդալ
, ձեոաղիբ
սբբաւլբել
, եւն :
գ^ակատամ աբտ»ին
մէ^ աւելի
Հանւլիսւո
էի է ^՚ո^՚ի
որ
4—5
իւմբաղիբնեբ
կային
՝•
« Յ՚ոոտշ
Ֆին մէ9
15
տարի
ամէն
օբ
դրԼ֊
լէ դտտ
, յեաին
ձեոաւլիրլւ
կր սրբաղրէի
,
«
Զ՚՚՚յներ
Գաւառէն։,։,, <^Ա՝աբդական
»,
« Հանղէս
֊ Ժ"ղւ"է»
, եւայլ^ւ
1 իսկ
\\)՚^՝ձէն
ի ւէեբ լուրերն
անղամ
ես կը թարդմա
-
նէի
:
է կ խօսքույ
բան պակաս
շեմ ձդած՜՝
մաշելու
֊աամւսբ , երբ
ւււրիշներ,
իբենց
ղրածին
վարձն անդամ
չէին
ուղեբ
կար
- •
Ղ"՛ Լ–
Միչ՚ո
խնղիր
եղաՆ
է թէ
ինչո՛՛ւ
«Շ
՚
կը
II տ ո ր ա դ ր ե մ
իւմ րաւլ լւ ա կանն ե րոէ^է լ
աակ
: Բացատբահ
եմ լա լնօբէն
, օրինա1ր~Հ
նեբ
ալ րերելով
օւոար
կուսակցականդ
թեբթերէն
(Փոփիւլէո
,
իւմանիթէ
Լ՝էօվռ)
, նոլնիսկ
Պ՚՚լսոք
թուրք
թ
Լ լւ թ ե -
լ՚էն I Զեն ուղած՜ •>ւսմուլուիլւ
Երէկ
նկա
-
աեղ
ի ո բ Եղ էշ է Թօ վ։
» /.
անն
ալ ^1քրո էանդ »
է֊տո րաւլ րած
է <էՅաւ,աիի
մ է լ
Հկարին),
խմբ"ւղ րա կաննե բուն
տակ
, եւ ա յնուՀե
-
տեւ
ուբիշԿւեր՝
Լիպաբիտ
- Ատրունի
, է
Անււաււրաղիրբ
ււկսած՜ ԷՍ՛
՚Լրաւյեանէւվ
:
Ո՞րը
աւելի
շիաակ
է
,
խօսիլ
յանուն
ում բ II ւլ շ ո I.թ ե ա
՜ն
մ ր
կԼ բպալւան
քղ.
ալ
ցուցնելա^
, այսինք՚էւ
"ր՚՚շ պատասիւանա
ւաււութիւն
ստանձնելովդ
, թէ
ոեվւական
ւէաածումներ
քշել
անուն
եւ
կելալարանք
, որսլէ "ղի խոր–^րւլ տւոր
ձեւ
մը սանէ , եւ մեդքբ
ւիաթթելով
Ա՝աբմնի
մ ր
ղ լխ ո լն
յ
Անշուշտ
անստորաղիրբ
պարաաւււրիչ
է
չաա
մր պարաւլանելաւ
մէ0
:
Բայց
ւ1եր
Օբտղրոլթիւնը
(
Գա^ւակցական
,
քիամկ"1–
՛Լար, ձ^շակեան
եւայ^)
այդ աւանդոլ
-
թիւնբ
շարաչաբ
ւլործ՜ած՜ելով՝
անճսւնա —
չելի դարձուցած՜
է
:
Անստորաղիր
խբմ
-
բաղ րականի
֊, ովանին
կը ծած՜կէ
շատ
մր
մեւլքեր
: ^աաեբ
անււբ
խորՀբղաւոլւոլ
-
թեան
մէշ կբ թխեն
ինշ որ պիաի
չու -
դէին , պիաի
չՀամաբձակէին
գրել
իրենց
ստորաղրութեամբ
^ կամ չՀաւատալով
ի -
բենց դ րած՜ին
;
1943 Մարտ 0
Մա՚՚Հբ,
մա՚՚Հբ։
կաբՆես
դարանա^
կալ կը սպասէ
ճամբուս
վրայ։
Պարբեբա–
բաբ
սարսուռ
մբ կբ դգամ ,
մանաւանդ
ղիշերնեբր։
ինշո՞լ
այս վախը,
երբ
այն­
քան
անուշ կուդար
մաՀը
25 - 30
աարի
առաշ , երբ կը փնաոէի
ղայն
. < ՚ :
Արդեօք
անո՜՛բ Համար
ոբ
յօղ ացալբ
րո
յն դրա^
է
ձախ
թեւիս
եւ կուրՆքիս
վրայ : Եւ
կամ
պսւաերադմին
մղձաւա^՜նշբՀ
Բայց
՚^իլէ"
~
նաւոբ երիտտսարդ
արեւներ
կը ւէարին
1939
Աեպաեմբեբէն
ի վեր , ամբողչ
ժո–
•լովոլրդնեբ
կբ
Հալին
եւ դեռ
միլիոններ
պիտի
՚իոշիանտն
, ի՛՛նչ կ՛՛արժէ իմ կեան–
֊էՐ."
՝• ՈբովՀեաեւ
«ղործ"
կէ՞"
էէ՚նաց»
։
Բայց
շ՚սրոլնակէ՛
, ասսլարէղ
կ " ՚ ր ղ ալով
• • • մաՀուան
:
1943 Դ ե կ տհմբնր 23
Այս
շաբթոլ
նորէն
անՀանղիսա
էի :
՚ԼէիՀաբցաՆ
, ղոյնս
դեւլնած՜ ,
շնշաոութիէ—
նըս
դժուաբացած՜
: իսկ
սբաիս
մկանին
կամ
ե բակին
վբա
ք միշտ
նո
յն խոցաու
-
•րր^
՚Լէբքէ
պէ"
Կը
կ " կ ^ ՚ " յ
այժմ
ամէն
օր, Հակառակ
բժիշկին
՛լաւատես
Հաւաստիներուն
: Վա՜յ
եթէ սրտիս
պի­
աի զարնէ աշխատած
կամ քալած՜ ատեն է
Այս
է խոբադիբը
այն՜ եբկար
յօդուա
֊
ծաշարքին
, զոր գրած
է լատիշ բանաս
֊
աեղծը,
ք՛ան Օ՚այնիս
:
Նիւի^Ր՝
՚՝՚"յ յ՜ողովուրգին
յալիտենա
-
կան
աբժ էքնեբբ
։
Երբ,
Հիմա,
մեծեբր
լռած՜ են
իրենց
ղլուխը
Հաշուեթոլղթերու
՚էէշ
խօթա&
,
յռլղիչ
է կար՚լ ալ փոքր
ժողուէուբգի
մը
քքաւկին այս վկայոլթիւեբ,
այս Հիացոլ
–^֊–
մբ , պաշտումի
Հասնող
այս
մեէքարանքը
Հանղէպ
՚՛ ա յ մշակոյթին
;
Լաավիոլ
" ՛ յ " մեծ՜ րանասուեղծբ
,
1 899–
ին
, կը ղտնուէր
(քլալ՚ռդսկոյէ
,իբրեւ
աք֊
սորական
յ
Այնաեւլ
կբ ծանօթանա
ք Աշոտ
հքումաբեանի
Հետ , իրեն
րախաակից
՝.
Զմրան
եբկար
ւլ իշեբնեբոլ
բնթացքին
,
՚^այ
աքսոբականբ
կբ ոլատմկ
իբ ե ր կ ր
ին
՛լ իւցաղնական
ոլա յքա
բնե բ բ Հ Լատիշ
րա–
նասաեղծ^ր
, հմայուած՜
եւ խանդավառ
, կը
խնղրէ
գրել Լայասաանի
Համււաօա պատ–
մութիւ^ւբ
եւ տալ
Հայ
՛լ բսւ կանու
թ եան
> ամ ա յնապատկե
րլւ :
Այդ աղբիւրնեբան
վբայ,
Ո՚՚՚ւյնիս
1900
թուականին
կբ ղբկ Հ<.ԱշխաբՀի ամենա
֊
՚էժ բախէո
եբկիբը
ել ամ ենադժ բախա
ժ ո֊
ղովուբղր»
յօ՚լոլածաշաբքբ
, որ կբ
ւէ՚^ւայ
անտիպ
եբկար ատեն
:
Աքսորէն
դարձին
, Ա-այնիս , իր
կ^ո^
Հետ , նո յնոլէ ս բանասաե
ւլծ՜ , կր Հեո անա
ք
Լատվիայէն
ու
կՂրթայ
Հասւոատու
իլ
Չ.ու–իցեբիոյ
դ եղաաե "իէ
լեոնաշխարՀին
մէշ,
կաստանեոլա
: Հայրենիք
կբ վերա
-
ւլ առնա
յ
մ իա յն ՜\
920/՛^՛ :
5
1928^1/
կբ Հրաաարակէ
Կաստանեոլա ^
էս ո բադ րով Հաաոր
մ բ ^ որ
ին քնակենաո
—^
դրութիւն
է չափով
մ բ -. Այգ
ղրքին
մէշ1
կը
խօսի
^Հայ պանդ ուխտի
երդ
ելաւն»
մասին
, թելադրելով
իր
բնթերցուլնե
-
բոլԱ, որ վւնաոեն
ու կարդան
՜էայ ժողո —
վուրւլին
ււլանդուխաի
երւլեբբ՝. ՚^Գուք
ւղի-
տի տեսնէք
թէ ի՚նչպէս՜
ուր
ի շներ
ը
^ եւ"
ճաշակած՜
են օտարութեան
ղաո՚էաւթիւն
՜–
նեբը », ու կ՚՚աւեչցնէ
թէ
ղա |ւիպութ |ււ Րւր
Հայ
ժողովրդական
կեանքի
բնոլաշ
ւլիծե—
բէն
մէ1լն է; Եւ ի՚^ք •> Ռայնիս
, Հայ պան–
ղոէ խտի
ե րղե րով
Հմա քուած՜ , թարւչմա
-
նած՜ է Հայ ժողով
րղ ական
երղ ել՛ ու ամ
-
բոգշ տաղաշարք
մը :
իսկ
յօդ ուած^աշարքր
, «ԱշխարՀի
ամե
-
նաղժբախտ
երկիրլւ
եւ
ամԼնադժբախտ
ժողովուրդբ»,
որ կը մնար անտիպ,
կբ
վեբամշակէ
, կբ ճոխացնէ
եւ կը Հբաաա–
բակէ 1927ին Լատվիոյ
՚դաբրերաթերթե
-
բ^ն
մէկուն
մէշ՛. Յեաագային
,
^"./^ ,/**՚ք ~
ւ՚ւածաշարքր
կբ մանէ բանաստեղծ՜ին
Ժ՝"–
դոված
ուին
ԺԱ • Հատորին
մէշ, տպուաձւ–
ւաին,
Ռիզա։
Գայնիսի
դիւանին
մէշ գտնուած
են
Ա–
յւքումաբեանի
դրութիւնբ
,
Հայասաանի
պատմական
քարաէսբ
, ՚^այ ժողովրդտ
-
կան երդեբու
թաբւլմանութիւններ
, րագ
-
մաթ
իլ անտիպ
Հաւոոէ ածն եր , մ անա
ւ անդ
՛լ բու
թիւն
մը , ՛ւ՛՛ր Ռ՛"
յն իււ
ւլ րաձ է աւդա~
Հո վարար
ա յն թուականին
,
^ Ր Ր֊
ղ եռ
թարմ
էին
՝է ա
ք մ ալ ււվուրգ ին
ողբերդակաՆ
կեան
քին տպաւ ո բութ իւննե
րր ,
ատիկա
Ո՚այնիսի
դիմոլմն
է իր
ժոդովուրղին
^
կո *
մ բ
օղն ե լու
Համա
ր Հալ ո ր բե բուն
ել
ւլաւչթ ա կսւննե բուն , թրքական
րա բ բա լա—
է1ոէթեանց
ենթակայ
: ՚/^Հ
րշապէս իբ ղի՜
լանին
մէշ
։ք ան ուած՜ են նօթե բ ա յն
ղ ա
-
14ախօսութիւ՚էւներէն
, գււբս կաաաբած՝
է
Ո՚իղ ա յի մէշ
192
I
ին , աշնան , Հալ
՚/ ր՛" —
կանոլթեան
եւ Հայոց
պտտմութեան
մա–
" ի ն
:
՛Բ աղելով
(հ՛ւ։ քնիս ի
ղ ււբծե քաւն թարդ
-
մանոլթեանց
՛հաւաքածոյէն,
ոբ Լ"յ՛՛
տե–
ւ-ած^ է Երեւանի
մէշ
1957/՛*՛ ,
կոլւոանք
լատիշ
բանասաե
ւլհ՜ին
քՕղ
ուած՜աշաբքբ
ն ուիր ուած
Հալ բանաստեւլծ
ութեան
ու
"լտամութեան
, ի պէաս
նոր սերունղին
։
Այս
յ**Դ ուած ա շա քւքին մէշ կան
ծ՜անօթ
ու–
թիւեներ
, որոնք
ՀՀնացեք
են» ինչպկս
կը
դրէ թարգմանողը
, — է՚^է
՚ Ւ " յ ^
՚ ՚^*"Ր սե–
բունդբ,
նոքնիււկ
մեր մեծերբ,
շատ
բան
ւ՚ւնին
սոբվե՜լիք
այո Հ֊ւնաւլած՝^ ւէկա լոլ —
թ իւննե րէն , որոնք
կր խօււին
ոչ
մ իա
յն
Հայոց
երբեք
(^՝՝1՚^քք"՚լ
մշակութային
Հա -
րրստութեանց
մասին,
ա
քլ եւ մեհ՜ ժ ողո­
՛ք ուբղներու
ծ երացած՜
սիրտին
,
ուբացող–^
ւյւղւք ե բու
կեղծ իքին մասին :
|
շակոլթա
քին մեբ
ժ սա անդ
ոլթեան^^
•*՝"՚^՚՝ւ–
փոքբերոլ
այս^դնտՀսւտութիւնր
"՚՚^\
ւելի թանկագին
է ^որովՀետեւ
անկեղծէ՛
Ռ"՛յնիսի
"էրբ
եւ Համակրանքը
կբ
յուգէ
՛է եղ իբ շերմու թեամբ
, իբ բաբախուն
տո­
ղերով
, այլ մանաւանդ. բախւոտկից
ժոդո–
վուրգի
Հասկացողոլթեամբ
:
կ՛՛արժէ կարղալ
Ոայնիոի
յօդուածա
-
շաբքբ
Հոդեկան
մասնալոբ
Վ,"՚յ^՚1Ք
^քԼ
զգալով
:
ԱՐԱԶ.
Բայց
ինչպէս
կ՝րլլայ
որ ժամերով
կը
քալեմ առանց
յռւլնութիւն
զգալու;
1943 Դ֊եկտեւքբեր 31
Հրա՛՛շք
,
նորէն
ողշ մնացինք
աւերակ
֊~
ներուն
մէշ–. Երրորդ
սւնդամ
րլլալո՚է
մա–
Հէն աղատեցանք
այսօբ։
կաաարեալ
Հը -
րաշք
1 ԱՀազանդը
Հնշեց
ժամը
\.\ին : Ե"
ու Արփիկր
տունն
էինք , երբ
Նաբդունին
եկաւ՝
կաղանդի
աոթիւ
Տաշի
Հբաւիբ
֊
ուած
ըլլալով։
Ե" նամակներ
կբ
ղբէի
,
երբ Հակօդային
պաշտպանութիւնն
սկըՀ^–^
սալ՛, իշանք վար՝
ՏիրուՀին
ալ եկած
ըլ­
լալով
յ
Ո՝մբակոծութիւ^ը
կը շարունակ
-
ուէբ
% 1յատեր
իրարու
կբ ցուցնէին
օդա­
նաւերը
, դուռին
աո֊շեւ
: « Ա^ցան
դա
-
ցին՝» ըսին,
եւ վեր
ելանք,
թէեւ
աՀա
-
ղանդը
շէր ղադրած
: ԱՀա
նորէն
ռմբա­
կոծութիւն
: Ե" ննշարանին
պատուՀանը
բանալով
տեսայ
օղին մէշ պայթած
ռում­
բե՛ր : ՊատուՀանը
ղոցեցի
; Ե" անդամ
կը
լւ՚էի
ռմբակոծութիւնը։
\,արդոլնին
ալ
կեցած
էր միւս պատուՀանին
առշեւ
ու կը
դիտէր
եբկինքբ
: ^՚հաբղունի՛
,
քաշուէի
պոոացի
եւ աՀա
պատուհանին
ապակի
֊
նեբբ շառաչալից
վար
թափեցան
: Ար՛իի
-
կբ վւնււքոեցի : Երբ
դուռին
եաեւբ ապաս–
տանեցանք՝
՚էաբ
իշնելու
պատրաստ
,
պայթիլն
մը եւս : կարծեցի
թէ
սանդոլղն
ալ փլաւ : Աճապարեցինք
, նկոլգր
իշանք
,
ւււր մութին
մէշ
կր տիրապետէ
ր աՀ -
ուգոգը։
՚Բիչ
՚էերշ եբբորգ
պայթիլն
մը
տան
եաեւի
կողմէն
: Վախցաք
թէ
նկոլ
֊
գին
բերանը
դոցուած
է :
«Հրապարակին
պատսպարանը
երթանք
» բսելուս
չմնաց ,
դուրսէն
՚քէկը
լուր
բերաւ
թէ
ռումբ
մը
ինկած
է այդ սլատսպաբանին
վրայ
ել
բաղմաթիլ
մարգիկ
փլաաակներոէձ
տակ
մնացած
են : Ատուգեցի
որ լոյս կ՝երե
-
լայ
նկոււլին
սանդոլղյւն
ւէբէսյ : Ելեկտրա­
կան լապտերով
քանի մ՛ը աստիճան
բարձ–
րացայ
եւ տեսայ
աւեբաէլեեր
,
անկիլնի
տունէն
մինչեւ
սինէման
:
Ո-մբակոծութիւնբ
դագրած
11Ա՚"Լ"՚Լ
»
մինչեւ
դուռը
երկնցայ
եւ տեսայ
ղիմաւյի
տուները
, 2
աուները
վւլած
, ձախ
կոգ
-
մի մեծ
շէ^քը փլած
եւ
նպարավաճառին
խան
ու
թր
աւե րաէ^ւերուն
տակ
մնաց ած
:
Գուբս
ելանք
ժ ամ ր
1 –30/՛*՛ ,
աՀազանդր
դաղբած
ըլլալո՚է։
կաբճ պտոյտ
մը
մին­
չեւ
փողոցին
անկիւնբ
: Յետոյ
վեր
ելանք
եւ տեսանք
ոբ
գբադարանիս
՚լէրՔ^ՐԱ
՛Լար թափած
են , մէկ Հատ ապակի
չէ մբ–
նացած
: Զոր ուտելվւքնեբով
ճաշեցինք
ել.
անմիշապէ"
դուրս
ելանք,
երկաթուղիին
դիծեբոէն
վբայ
քալելով
անցանք
ւլիմա–
ցի
կոգմր։
ԱՀաւո՜բ
տեսարան
, երկու
կո­
յուղիներ
պայթած
, շարք - շարք
շէնքեբբ
աւերակ
: Ա՝տանք
Տիկին
Տէբպէաէրեանի
վւոդոցբ
, աոլնբ
վեբէն
՛Լար քանդուած
,
խեղճ
կինը փողոցն
էր խոՀանոցի
Հա
-
գուստնեբով
: Փլած
էին նաեւ
Ա. քՏաչա
-
տրեանի
, Սփրունեանի
չէնքերր
՚.
Հեոուէն
կերեւար
կայարանր
անճանաչելի
: Կա
-
յաբանի
Հրապարակին
Հացագործի
, ծխա­
վաճառին
շաքարավաճառի
շկնքերբ
ւիբ ֊
լած,
գեղաբանր
կը վառէր
աակաւին
է
Բիչ
՚ք(^ ալ պարտելէ
վ^Ր^
եր1րւցանք
մինչեւ
Լըվտլուայի
կամուբշլւ
,
մեթբօ
նստելու
Համար
: Ա^էն
կողմ
աւերակ
^
ի^՚չպէ"
կամուրշը
վնասուած
եւ ղեաե
-
՚չերեայ
րաւլմտթիլ
շէնքեր
փլած
:
՚Բաղաք
իշան ք , բարե կամ
ի մը
տունը
իշեւանելոլ
Համար ւ Պնղեցի
որ
այլեւ"
՚գէտք
է Հեռանանք
մեր թագկն
,
առանց
գիանալու
թէ
ո՛ւր պիաի
երթանք։
Մե
-
րիննեբր
նախընաբեցին
՚Բէօսէեանենց
Հանղիպիլ։
Ե" ալ գացի
ղիշեբը
եւ մնա
-
ռինք Հոն I
&.
ՄԻՍԱ-ԲԵԱՆ
Fonds A.R.A.M
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...596
Powered by FlippingBook