HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 11

նուքչլ նոլւ Հուլեւ–Ո րական
ութ
էէն պաարսա -
թեան
մէշ, մեր ալ սրաէն
ամէնէն
մօաէկ
Հասաաաո
ւթիւնն է , որ շր ^ա ոլա ա ո սա ծ է
Հայրական
ՀոգաքՒութեամբ
,
չխնայելով
" չ մէկ սլիտանի
եւ. անՀրաժեշա
ծախս
։
ճեմարանր
ունի րարձր , որակեալ
ւլասա–
իօսական
կազմ
;
0
ւսանոզութես/ե
սնու^ւ–
դի,
Հազուսաեղէնի
, ա ռուլ2^էս սլա Հ ական
Ր քք ե ր ր միշա
րւսւարարուա
ծ եՒն ր
լազո
յն կե րսլով , սակա
յն
մ ի շա ալ մնա -
ցած են նիւթական
Հնա րա
լ ո ր ո ւթե ան ց
Հրչանակին
մէշ ;
Մեր ծախքերու մէկ մասն ալ
կ՝երթայ
Մայր
Աթոռի
միարանոլթես/ն
եւ վարչա–
կան - անաեսական
մասի
աչխաաու^ներու
Տ > .
Ս Ւ ՈԻ^հԱ Ն ՆՈՐ Ո Ւ Ս Գ հ Ս Օ
Ց Ա Յ Ն Ե Ր Գ Ա ի է Ա ՌԷՆ
Համ,
՛Ր •
էշմիածնի
Մայր Տաճարր
նորոգութեան
՛ենթարկուած
է Հինզերորգգարէն
^ՎաՀան
Մամիկո՚նեանի
օրերէն։
մինչեւ
քՍրիմեան
<այրիկի
օրերր ;
Ներկայ
նորոգութեան
Հետեւանքով
•Մ"՛յր՝ Տաճարր սաացած է սիրուն եւ չքե՚Լ
աեսք~։Այգ
չէ րոլորր ; Մայր
Տաճարի
անրաժանելի
մասր կր կազմեն
Հ"–1՚Վ"՚Ի ՜
մ՚էի
հւ Գա յետնէի
վան քեր
ր
, ո լանք աա -
կալին
չեն վերակս/նգնած
: Կր մնայ
նաեւ
Մ այր
Տաճարի
ներքին
կաՀաւորումր
։
ՋաՀերր
, վարագոյրներր,
սրրասլտտկեր–
ներր , յատակի
Գ"րզերր
անՀրասլոյր տր–
ոլաւոութիւէւ
կր թոգոմե : Մայր
Տաճարր
գարգարուած
չէ այնսլէս
^
ինչպէս որ
պէաք է րլլա
յ ^մ անա
լան գ այս
նորոգում
-
նեբէն եաք : Ա՛ենք կր կարծենք թէ , ազ -
գտ յին եկեգեցական
ա յս
ս բ բա գո ւմա ր
ժոգովր կր զբագի
Մայր Տաճարի
ներքին
ղաբգաբանքի
յո յմ՜ կարեւոր
Հարցով : Եւ
մեր
Հաւաաացեալ
Հայ ժոգովուվւգր
, մեր
բարեպաչա
բարերարներր
ոչմէկ շանք կբ
խնայեն պա քծառ հւ սլատչաճ
ձեւով գաբ—
գարելոլ
Համ ար
Մայր Տաճաբր ;
X «
էշմիածին » ամսազխրր
, որ Հիմ -
նուած է
1944^5՛ ,
կր տսլուի
երկու
Հազար
Օ րին՚ա
կ որոնց
Հ ազա
րր
կ^ուգա րկ ո ւի
Մվ՚իւռքի
թեմերուն
, իսկ
Հաղարբ
կբ
սպաոի
Մ ՚ " յ ր
Հայրենիքի եւ քց .
Միու ՜
թեան
թհմերուն
մէշ
120
ՀՈԳԻ ՄԵՌԱՆ,
90
Հ"գի
վիրաւոր–
ուեցա^, ճափոնի
Նիկաթա
քագաքին
մէշ ,
երր
35 • 000
Հաւատացեալն՛եր
խռնուած
էին
շինթոյական
մեՀեանի
մր մէշ
֊.
՝Բուբմ երբ
երկու ա շտ ա ր ա կե եւթո լ
վր՛"
յ
բարձրացած՝՝
բրինձէ
^ սրրազաՆ
Հատիկ -
նեբ կր բաշխէին
, երբ աՀռելի
Հրմշտուք
մբ սկսաւ
րաղմ ութեան
՚^՚է^.
Շ՚"՚ոե
ր
ո ան գո ւ՛ւ՛ն եր էն վ՛" ր ՚ԷԼ՚՚րեցան
, ուր
ի շնե ր
էլսխոտուեցան
- ԱննկարագրեԱւ
խուճապ
մբ կբ տիրէ ր եւ մ աբգկա
յին՛
բագմ
ու -
թեան
ճնշումին
տա1լ
Հին պատ
փլաւ։
Այս անւլամ աԼ շ՚սաեր
մեռան
կոի՚ոաոլե—
Լ"Վ կ""^ Հեւէձամ՚՚՚Հ
կոքւ՚ան փլատակն՚ե -
բուտն տակ ;
Ս ԱՈԻ
նոր կա ռա վա ր ո ւթի
ւնր պիտի
կազ­
մէ Տ՛՛քթ՛
Նէյ : հյ՚՚բՀրգարանին
նախա -
՚լաՀ րնտրուեցաւ
Տ"քթ • Շնայարբ , ււր
նախկին
Ն"՚ցի
՚^ր կր Համա բուի :
Անւգլիական թ ե բ թ մը կը գրէ
Ռ
՛՛ւ՛՛"՛կան
Համայւ՚ավար
կուսակցու
-
թիւնր
/Հ .
անգամ
րլլալով
սլաշտօնա
պէս
Հբամ՜արեցալ
ա
յն գա
զա փ ա բէ ն թէ
ան խ ո
լս
ա վւ ե լի է
բե կե րվա
բութեան
եւ
՚էբամ
ատ
ի
ր սւթ1ւ ան
միշե ւ բախում
ր
I
լէնգուՏԽեցտլ
այն տեսս՚կէտր
թկ Հ
՚մա
ք -
նավարոլթեան
յաւլթա^ւակին
պիտի յւ
շորգէ
Հտմակեցութեան
երկար
ՀՀ՛^"՛՛՛՛
՚^՚Ր •
Մ
""կ"ւ՚"յի
Կեզր •
կոմիտէիՀ
օրկանբ ,
^ կոմունիստ՝^
երկար
խմրա գրականի
մ
ր
մ
էշ
կր թոլէր
ա
յն սլա տճաո^ւ՚հ
բբ
որ ւ
Հ եաեւանքո վ
յ
ի
շ՛" տ ակութ
ի
ւն ԼՐԼԼ՛"
Ր
" ՛ յ "
օրեր
Լենինի
III
յն գ
ո
ւշա կո ւթե ան ց թէ ՝
կարգ
մբ
բախումներ
անխուսափելի
են
րնկերվարութեաւն
եւ գ րամ ա ա ի բ ո ւթե
ա
կուսա
կի ցնե բուն
մ իշել
• Լենին աւելի յ"՛՜
ռաշ
երթալով^
^լՐ"էր
ք^Կ
" ՛ յ " Հ<՚"Հեգ րա–
խ ո ւ.մ)ւ
ե
բ ո ւ
՝կ
Հ ե տե լան
քո վ
գբամ տտիրա -
կան
աշխար֊էբ
պիտի
լ^նաշնշուի
Այս
՜նոր հ ւ
կարեւո
ր ուգեզիծ
էն գատ ,
գործնական
միշ՚՚՚՚լ՚Լ
՚ " յ ի ն նկաաումներ
ալ
սլաաճառ
եգան որ քՍ
• Մ
ի ՚ ՚ ւ թ ի ւ ն ր
չե՚էէ
այն
՚ոեսակէտէն
թէ անխուսավւելի
է
սլա–
տեքքւ՚ազմբ ;
կեգր.
կոմիտէին
քա րտո
ււլաբ բ
Խբ -
րո՚-չէեւ
տրեւմտեսէն
սլետոլթհանց
գիւա -
նաւֆէտներուն
Հեա իր մասնաւոր
խօսակ
ցոէձթես՚^նց
բնթացքին
, կր բացատրէր
թէ
Ո
՚ու՚՚ի՚՚՚ն
կ՝բմբռնէր
ՈյՈ–
նյ՚ր
գէնքերբ
ա
՛ն
-՝ւ
խուս՛ս
վւե լի կերպով
պատճառ
պիտի
ր լ
- ք–
լան, որ որեւէ
մ
է
կր պաբտոլի
ասլագայ\
պատ՛երազմի
մբ սլտրտզային
:
ինչսլէս
ք լ ր ՚ ՚ է ր եւրոպաց
ի
գի ւանո՚՚լէ
՛ո ;
մբ՛
«
Ռուսերբ
Հասկցան
թէ
շրած՜ին
՚.
ռում
բր գասակ
/// քւ ՛լա
յի
գ ի տա կց ու
թիւն
չէ : Ան կրն՛այ
Հաւաոաբտսլէս
բ1ւա^նշել
Համւոյնավաբր
եւ
գբամատէրբ
»;
Թէեւ
այո
Հարցին
մէշ ալ անՀատական
տեսա
կէտնե
րբ կբ
տս՚րրե
րին
Համ
ա
յեավաբ
Հաէնբային
տեսակէտէն,
որ կբ պնգէ
՛շրածին
ռումրով
"ք՚ստե բագմ
ի
մ ր սլա
րա­
ւլ ա յին
միա
յն
ւլ ր
ա
մ
ա
ա ի բ ա կան ա չխս՚ր
Հն
է
ո ր
պի տ
ի
լ
^Տրա^շո
լ ի ;
Այո
^նո
բ ուզեգիծ
»Հք
սլա չա օն
ա
սլէս
Հե­
աե ւե ու լ կե րպով կբ բանաձե
ւեն
Հա -
մ
ա
յւ՛
ա
վ
ա
ր ո ւթի ւնր սկրիշ
որ
՛եւէ
նոր րն -
կհբային
կարգուսարքի
սլէս,
կարելի
չէ
սլաբաազրել
՚ լ է ն ք ի
ուժ
ով։
Ասկէ կբ Հե -
տե
լ ի
ու յն խոր Համ
՚ււլու
մ ր թէ ապագա
յ
րնկերութեսիււ
զաբւլ
սւցմաւ1ւ՛
լնթտւչքր
ի
վերշոյ
սլիաի
որոշուի
ոչ թէ սլատե
բաւլ -
մով,
"՛յլ ան՛աեսական
մրցակցութեամր
:
« կոմունիսա
» կ՝աւելցնէ
թէ
Հխագաւլ
Համա
կեցութեան
տ
ե ս ա
կէ
ար ժամա^
՜՛ակա—
լոր
բան մր
չէ
, " /
յ լ
քսւ՚լաքականութիւն
մրն՛ է
որ կր Հ ամոալս՚տուսխա՚եէ
էՏ
• Մ
իու–~
թե՚սն
չաՀերուն;
Վե ււաւք ակա՛ն՛ վէճ մբ չէ •>
տ
քլ Հետեւ՚սնքբ
մ ե ր
զ արուն
բ
՚քբ"^^՛՛"
մ ի ն
թէ՝
ինչսլէս
սլէտք
է
ասլբիլ
եւ
ապրեցնել
Տ
Ռ՚՚ւս
եւ օտաբ
գիտոզնե
,յէ
կ^րսե՚.՚ւ
/^է
ա րւ
քօ՚լ ուածբ
Համ
ա քնավաբ՚ներուն
առա~
շ ի ն մանրամասն
բացատրութիւնն
է Հա -
մս
՚կ
՚եց
՚՚ւթեան
մաոին
;
ՀԱՄԱԶԳԱՑԻՆԸ
ՄԱՐՍԷՅԼԻ
ՄԷԶ
ՄԱՐՍկՅԼ—
Լոիկ - մնշիկ կբ գործէ
Ա արսէ
յլի
Համ ազգա
յինբ , որ արւէէն
լա
յն
ժ ոգովր գական
ութ
իւն կբ վա
յե լէ մեր գ ա–
գ՚ււթին
մէշ :
Ուշագրոլթեան
արժւ"^նի
եբեւոյթ
մ^րն է
նաեւ
Համս՚գգայինի
ւլպլացին
աշակերւր–
ներու
յաւելում
ր •
Հոկտեմբերէն
ս1լսե
"ւլ
տեգի
ուՀնեցաե՛
Հեբթական
գա
ս ա խօ ս ո ւթ ի ւտննե րբ :
Հայասաանէն
վե,րագարձած Պ • 8 • Փ"՚~
վւագեանի
գե կուց ման
օր ր ամ ւիիթ
ատբոնր
ամ րոգշտպէս
լեցուած էբ: Պ՛որ րե րական
գա սա խօս ութի
ւնն եր ոմն
մի շ՛ո
ներկ՛"
յ
Բլլան բանիմաց
աարրեբբ
:
Գասախօստծ
են ցարգ Պ՛ Մ • Անգւ՚է՚սսեան
(վաբչու
թեան
անզամ), Պ֊ Պ֊ Շ՛ Միսաքեան^
կ.
Փօչատեան
, Մ • Հս՚ճեա՚ն
,
3 •
իսպիրեան
եւ
ռլրիշնեբ :
կանոնաւոր
կե րպով
կր
շաբունակուի
գիչեր՚սյին
՚լասբ1ւթացքր
,
չորեքշաբթի
իրիկուններր,
ֆ,րա1ւսսւկան
Համալսարա ՜
նի կոզմէ
մեզի տբամագբուած
սրաՀին
մէշ :
Յարգ, արձանազրուած
ե՛ն
45
մանուկ
ներ
, պատանիներ եւ ե ր ի աա ստր՚գնե ր
10 —
27
տարեկան
, որոնցմէ
՚2,՝2ւին կր գաստ—
ւանգուի
վԼուսարեր՚% Գ՛ տարի
ւլասա —
՚ ւ է է ՚ Ք ՚ ՚ Վ
՚
ւ՚՚՚հ
միւսներոմե՝
Պ • Մ • Պար -
ոամ եանի
<ձԱր ա,ր՚ա տ^նե ր ո վ ; Կ ր գասա -
ւանգուն
Հա յերէն
, պատմ ութիւն , Հա -
րսստանի ա շխ՚ս ր Հ ա գր ո ւթ ի ւհ եւ. զ բակա–
նութեան
պատմութիւն
:
Գա՚՚ախօսնեբն
են Պ • Պ՛ Կ՛ Փօլատեան եւ ազգին Աաբ -
տիրոսեաւն
:
Ն՛՛ր րնա իր վար
չո ւթի
ւնր
որո շած՜ է պա
բ–
բեր ակա՛ն գա
ս ա խօս ո լ թ ի ւէ^ն ե ր
կաղմ ա -
կերպել
նաեւ Հայաչատ
արուարձաններու
մէշ :
Ն՚՚րրւ՚՚ռիր
Վ
"՚Հ՚՝Է
ութեան
ս^ւ
գամներբ
Հակառակ
իրենց
րաղմ աղբագ
վիճակին \
աշխատին
աւելի
Հլքևգլայնել
իրե՝֊ւց
՛լոր -
ծունէ ութեան
սաՀմանվլ
՝:
Ուոումնասիբու՚սծ
են ֆրանսական գ"1–
բո ցնե բու
մ էշ
Հ՛" յերէն.
գասս՚ւս՚նգելու
միշոցնեբբ
, ինչսլէս
նաե ւ
ե,ք։՚կրոբգական
վարժարանի
մ ր Հս՚ստատմ
ան Հնարալռ -
ր ո ւթ
ի ւնն ե ր եւ օրինական
ձե ւա կե ր պո
լ -
թիւններբ
:
՚-Լա ր չաթ
իւնբ օժտուած է
ղործնական
ւոավւ՚րեր՚ւվ
, ինչսլէս
նաեւ մաալոր
ուժ՜ե -
բով
: Գա՚լութբ
իրաւամր մեծ րան
ա՝ -
կբք՛ կ՚սլԼ
՛՛երկ՛ս
յ ՛է՛" ր է՛"՜ ք^^՛ ^ Կ՝^՛ •
Ջկայ
Հայ մր, որ չուզէ
ե,րկրոբգական
ւխոբժարանի
մր Հաստատսւմբ;
ք*այց
շա—
էոե բ չեն
մ տածե ր թէ ա յգսյիս
ի
ձեո1՝–ւաբկ
մր
1լատաբելոլ
Համար
, անՀ բաժե չտ
է
ասլաՀովել ոչ միայն
չէնքբ եւ այլեւ
րա—
լական
^է՚֊ով
^ " ՚ յեբկն
7՝/՚՚՚՚ճ
կար
՛լ "՛է
ւլիտզուլ աշակերտներ :
Մք"ր"ք, յլի եւ արուարձաններու
ծնող -
նե րբ պարտալո
ր են
մ տածե
լ ա յգ
մ ասի՝՛ :
ԹՂԹԱԿԻՑ
ՀԱՄԱՋԱՐՍԱՆՃԱԳԻ
Հայր
. Միութէւ ֊
նբ
՚ բացառիկ տեգ
մր կր գարաւէ
Հիւս •
Ամերիկայի
մէշ, իր ազգանուէր
ւլոբծռլ -
նկութեամբ
: Մ ի՛" թիւնր կբ
Հո՚լ՚՚՚յ
130
աշակերտնե րու
կր թ ա կան
ծ ՚ ՚ ՚ խ ք բ
Պէյրու­
թի եւ Հալէսլի
մէշ֊, Կր պաՀԷ նաեւ սա -
ներ
Փ՚սլ՚ս՚նճեան
եւ ք՚արէն
Ե՚իփէ
ճեմա -
բաննեվւուն
մէշ ; Վ,երշին
տասնամեակին
միութիւնր
մօտ
Յօ "000
տոլար
Հաւաքած՝
է ։ Տարեկան
ւգիւտճէն է
35()0
տոլար
է
Պ՚լ՚ոիկ մէկ մ աս ր կբ յատկացուի
չքաւոր–
|
՜ներու, ի"կ մեծ մւոսր նոր սերոլնգի Հտ -
յ ե ւլի
ւ^ս "տի՛"
ր ակութ
եան
I ԱՆ ՐԱ8ԻՆ
կ"՚.չ՛ ծիքին
Միշ՚՚՚զգ
ային
Համ աժոգովին
, որ գում արուե ցաւ Գեր-
մանիոյ
Գոնստանզ
քագաքին
մէշ , կբ
մաս՚նակզէր
նաեւ Պ՛ Շ"՚Հէն
Թի՚րասլ
Լ ան
, Ե ՛ք ի պ տ ո ս է ն՛ :
Այս
՚ ո ռ թ ի լ
միս՚քն
քսան
Հոգի ճառ խօ­
սած
են , որոնց մէկբ
Տ՛՛քթ՛
Թիւրս՚պեան
^
որ ն՚որ տեսութիւն
մ,ր պս՚բզած է Հանրա–
յին, կա,քւծ՝իքին
պբ սլա ում ին
մ էշ : իր տե -
ւթիւն.
\1Լ
Ղ սո^ատու ^ւ"Վ
•ւշա բ
կ
1
է որթարգմանուի
եւ գասաւանգոլի
եւ֊
րոպական եւ ամերիկեան
Համալսարան
-
ներուն
մէշ :
ՃԱՆ
ՕՏԱՊԱՇԵԱՆ
էնճէլրսի
(Մ • ՆաՀ ան զներ)
Համալսար
անը կբյա­
ճախէ , կր նկատուի
ամբ՚՚՚/շ
Ամեր՚իկա
քի
մ ս՚րղական
լաւս՛ գո
յն զեկավս՚բւբ
(մէն
է -
ճբր)
Հ «ճան
Օ՚ոին
Օ՚ռասլաշեանբ
ամէնէն
յտ բգուած եւ ամ էնէն
կա բոզն է կառա -
վարելու
^
1լւրսե՝՝։
ամերիկեան
ականաւոր
գէմքեր
X Համալսաբտնին
մէշ
բնաւթուած
է գեկավսլո
19–>3/՚յք
եւ կր շարունակէ այգ
պտչտօնր : Պ՚՚՚տուոյ
տիտզոս ստացած է ;
Ն ՚" խ ա զ ա Հն է
« / « Հ ւ/ւ»
կագմ ա կերպս ւ -
թեան
:
ՏԽՐՈՒՆԻ—
Գեկտ. Յին Նիւ
Եոբքի
մ էշ մեո ած է Երու՚՚յնգ
Մ եսիաեսւն
(նախ–
կին
ի՛մբաալիբ
« ^ ա
յ ք ՚ ՚ ՚ ր ^ է եւ
պաչտօնեայ
Ոաքւեգործ՚սկանի)
։Աւարաած էր
Րոպրրթ
՝Լ՝ոլէճր
Ունի
ւչր
։ււ1քան
ո ւս" ւմնէս ս ի ոոլ —
թիւններ եւ թարզմանոլթիլ՚հներ՝
Անա ֊
թ " լ
Ձէր՚ոնսէն : Կրած է
""1Դ
ե՚քութիւ^՚բ
\
ֆրոքնսական
ւք րւսկանութեա^ւ եւ Հրատա -
բ ա
ութե
սւն : ՛Բանի
մր աարի առաշ
Հա^ւ–^
գսաեան
կո չուած
է,էէ
Բարեգործս՚կ
ս^՛ ի
կեգր • վարչութեան
կողմէ :
ԵԳԻՊՏՈՍԻ
՚լ՚՚րոի
Հասարակութիւնր
,
որ կր ր՚սղկունայ
եր^լսւ
միլիո՝.՛. անգամ
՜~
ներ է , որոշեց
մ իանաչ
կաթոլիկներուն
Հետ,
մերժելով
բհգունիլ
կրօնական գա -
տաբւսն՚։ե.՝–.ոլ
^ւշումր
; *Լպտի
կ՚լե ր ր
Հուի–
ուտկան
թուղթ
ով մր կբ ծանուցանէ
թէ
ա յս ա՛ս Ր" ւան
\քնունգիե
(
(>
3 " ւ ՚ ՚ " ւ " ՚ ր )
սլիտի չմատուդանեն
կէս զ ի շե րո՛ ան պա–
՚Ո՚որազր,
իբրեւ
բողոքի
ցոյց ;
ԵՐՈԻՍԱՎկՄԻ
օրթոտոքս
պաարիարքր
,
Տիմ
ոթի՚ւս
ս՚րյւ • մ ե՛լաւ
Հի՛ ւ
քաւլաքին
մ էշ
1
78
տարեկան
է.–։ եւ Ե բուս՛" ՚էէմ կբ
ղտնուկր
1898^՝; /,
վեր։
«ՅԱՌԱՋ»Ի
ԹԵՐԹՕՆԸ
(103)
Մ. Ք Է Մ Ա Լ Ի ԴԷԱ – Ս Ս Ր Ք Ո Ւ Ս Ծ
Ս Ա ձ Ա Փ Ո Ր Ջ Ը
Կ Ա խ Ա Օ - Ա Ն Ն ծ Ր
ՄԱՍ
՛Բեմիլ
ւիաչայի
կառավարութիւնբ
Սնգլի"՛ցիներուն
ծաիաւած
էր ,
ա յ ՚ ՚ օ ր -
ուան
կառավարութիւնբ
չէր : Բու մար ՚
գիկղ. երկիր բ
Լքեցին
վւաիւս՚ն
,
Պ՚՚՚պա
Համտի։
Աստուած
անոնց պատիժ-բ
կուաայ
:
Անկա խ ո լթեան
Ատեանին ա ո.շեւ կար -
՛է է՛ Կէ1 "՛Գ՛ԱՍ էին
երկու
նշան աւոր
Իթ
թի ՜
Հատւսկաններ
, Թ՚՚՚լէ՚՚՚թ
՚իաչանեբու
, էն–
վէր
՛իաշանհբու
անմոռանսւչի
գործակից–
Ներր , նաիսս՚րար եւ քաղաքական
գործէ
չ
Տոքթ՛
Նազրմ
հւ ճավվւտ
պէյ ;
Հ՚սնբա–
յին
կաբծ՜իքբ
անՀամբհրռւթեամր
կր
սպասէր այս երկուքին
ղաաավաբու -
թեան
ուր սլատմական եւ գաղտնի
եզե -
լութիւ՚՚՚ներ
երեւան
պիտի
ելլէին :
Ժամանակակից
անձեր չատ
Լ՚սւ
կ\լք,
յ ի –
շեն ա ՛լաշին
ընգՀ • պատերազմի
Հռչակա­
ւոր
Տոքթ
. Նազբմր, ոբ
ճակաաագրական
՚էեբ մբ ունեեցաւ
իթթիՀաաի
ոբոչումնե–
րուն եւքաղաքական
բոլոր
գոբծերուն
մէշ..
1916-18
ա ՚ ՚ ՚ ր ի ւ ՚ ե բ ո ւ ն
այսինքն
բեգՀ
.
պքստեբազմի
հգերական
օրերուն եւ ար -
Հաւիբքներու
չրշսւնին
աոլբած–
մ արգիկ
,
իրենց
յ ի չո գո ւթե ան
մ էշ սլաՀած են տա­
կաւին
Տոքթ
. Նաւյ^քմ անունբ
։
Իվւ– Լ՛՛՜ն՛է՛"լից
՛ւ ս՚տավար՚ււթիւնւր
տեւլի
ունեցաւ
Անկախութեան
Ատեանին
առշեւ
,
չավւազանց
լաբուած–
մթնո լորտի
մր
մէշ,
8
Օգոստոս
1926
^/՚ր"՚Կ1՛
**ր ՝• իր
յ ՚ " ^ ց ՛ ՛ * –
սլարտութիւնը
Հաստատող
ծծ ան բակշիռ
նամակներ
ձեռք անցած՜ էին եւիր
՛էի
ՐՔԱ
•մե՜ծապէս
ծանրացած էբ գատաբանին
ա՚ւ–
շե՛–՝ Աաեանին
նախագաՀ Ալփ ՚Ղ^յ Ք՛" ՜
՚եէց" ոլախաբակեց
ամբաստանեալր
երբ
I"յգ
նամ
ա1լներվչ
կարգացուեցան
եւ լրս -
ուեցան
Նաւլբմի նաէսատական
խօսքերք^
Մուսթաֆա
Բէմալի
եւ իբ ստեզծած
շար—
ժումին
Հանգէպ
յ
ւ>
ոքթ • Նաղբմ գաաարան
մտաւ
սուի -
նաւոր
ոստի կան-զինուո
րներու
Հսկուլու -
թեան տակ , վրան
գլուխբ
թաւիթվւած
,
մ օբուքբ՝
անխնամ
, մութ
գո
յն
Հագուստ
մ\ր ել ճեբմակ
լաթէ
կօ^շփկնեբ
Կրեէով՛
՚Ջղայնոտ էր, բ ՚ ս յ ց իրեն եղած
Հարցում -
նե բուն
"Ր"
շ պատասխաննե
ր
կուտա ր :
ինչ որ էր Պասլա Համտի
իթթիՀաաի
Հա­
մար , Նոյնն էր Տոքթ–
Նազրմ , սա աար–
րերութեամբ
ոբ Համտի
ամբոխին
մէշ կր
գործ՜էր ու կբ քարոզէր
վ՚ողոցբ
, սրճա -
բանը կամ չուկան
, Տոքթ
՚ Նագբմ կու -
ոակցութեան
մտաւորական
եւ
բաբձր
չրշանակնհրուն
մէշ կը գործէր
է
իր
գատավարութեան
յուզումնալից
գլաւազներր
նկարագբելէ
առաշ , կ^արժէ
այստեղ
նոյնութեամր
արտագրել
այն
եր­
կու գաւաճանական
նամա1լները
,
որոնք
կարգացուեցան
գաաավարութեան
շ5» -
թացքին եւ տակնուվրայ
բրին
մ թնո
լոր -
տբ;
Աււա շին նամակը
էնվէր
փաշայի
կ՛՛՛է՝
մէ գրուած էբ Տոքթ՛
Նազրմ
ի
ՀԱլի՚ծ
կեւէծանունով,
Տոքթ–
Նաւլըմ ալ վՐիւս -
թէմ^
ծածկանունը
կը կրէր
՚՛
ԱՀաւասիկ
սչատմական
կարեւորութիւն
ունեցոգ այգ
նամակը
հՏ.Եղբայրս
Ր իւս թէմ
, \
<ձԵրէկ Մռսկուայէն
թղթատարը
հկաւ^
ւՕԷ ՛ի՛լ/՛
՛զէ
յ <ձթերեւս պաշտօնական
ք »
,ր–
սե լով , բոլոր
մ ասնաւոր
նամա1
^երբ բա­
ցած է ՚. Բու նամակներգ ալ
այսպայման–
ներռւն տակ
ե կս՚ե –.•ք^I.ղ^է՛է լուր
մբ
շաոինք
Թիֆլիսէն
: Աբ՚էեօք
զրած– ես եւ չէ՞
՚լբր–
կուած
է ինչ ոբ է, Աստուծով,
անվտանգ
կբ չաբսւնակես
ճամբագ
; Եւ
Հանգստօրէն
ս ոսկուա
՛է՛"լո՛ւ կբ ստանաս
այ՛՛ նամա -
կը։
Մենք գ ե ռ Պաթում
ենք այսուՀան -
գերձ
, Սաքաբիոյ
կացութիէնբ
րաբւոքած՜
\Ըլյաէ՚"է
) ա ճա պա ր ե լո
լ պէտք
չկայ ;
ՀԱյսսլէս
, այս ձմեռ պաաե րաղմ
կայ
,
պ՚ստեբազմբ
պիտի
շաբունակուի
ւ Տես -
նենք Աստուած
ինչ պիտի տայ՛,
Աչքերէ՚է
կբ Համբուբենք
եւ անՀամէւեբոլթեամլւ
կբ
սպասհնք։ Եթէ Պէարի Հոգ եկած է, ան~
միշապէս
անոր ձգէ Մ ""կոլայի
կեգրոնբ,
եկուր եւ կամ ուրիչ
լնկեր
մ\բ թող
Հոն
մնայ է Գիտես
անչոլչտ
, անանկ
՚^Է^Ր
պէտք է ԷԴէայ որ կարենայ
իսօսիչ
Զիչհ–
րինի
Հետ–»։ Սաոբ–
ԱԼԻ
(էնվէր)
ԱՀաւասիկ
Լաեւ Տ "քթ • Լքաւլլմի
կ՛՛՛է -
մ է կախագան
Հանուած
Շիւքրիւի գըր ՜
ուած նամակր, որ ծանբ խօսքեբ կր պա–
րուն՚սկէ
կաւլիին ելԱնղարայի
՚էէմ •
«Սիրել/ւ
Շիւքրիւ
պէյ
^
\
հ
Ս
՚ոացա
յ եւլբւա յ րական
նամ ս՚կգ , մ եւլք\
որ լնտրութիէննե
ր բ վեբշացան
ՐաՀմի\
պէյի
"լարտութիէնով
: Ասկէ գաս
քաղենք՛
եւ ապագա
յի Համ ար
անՀ բաժե չտ
՚ ^ / ՚ ^ " յ ~
ներր
ձեռք առնենք
; էական
սլա յմ ան է
կագմակերսլոլիլ
, երկբոբգ՝
քնտբական
օրէնքին
բարեվւո1սումը։
Որքան աաեն ոբ
Կւերկայ
չչնարակուն
՛՛բէ նքր ի գօրււ։.
։).ր -
նա
յ , չուա գժ՜ուար
պիտի
ըԱայ
յաւլթա -
նակ
տանիլ կառավարութեան
թեկնածու–
ներ՚՚ւ
՚ / է մ :
(
(Շար.)^
Fonds A.R.A.M
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...600
Powered by FlippingBook