HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 4

Ժո»լււվյ
։դա1լան
ճակաա •
Վք-ւ՚ւթ
պաՀուն
նոր ճեզր
մր բախուե­
ցաւ
, ալժերէացէ
բմբոսաի
մբ սպա՚հոլ -
թեան
վերաբեբեալ
շարժանկարի
մբ
առ–
Բ1՚ւ է
"1՛
՚^րւ՚՚աարակուած
էբ Ս՛եր՛՛տէս ~
Ֆրանսի
թերթին
մէշ–.
X
Ընաբոլթեանց
առթիլ.
թեկնաձ-ոէ^ե–
բու
ցանկ –մր կաղմահ՝ են նաեւ
^Աււաուձ՚ոյ
վկաներրֆ
։
Փարիւչի
կարղինալ - աբք–
եպիսկռպոսր
ղեկոյց
մր Հրաաարակեց ,
պաբղելււվ
էկեղեցւոյ
գիրքր Հ
ԵԱԼԹԱՏԻ
ՀԱՄԱՋԱՑՆՈԻԹԵԱՆ
ՄԱՍԻՆ
Մ • ՆաՀ ան/էնեբոլ
արաաքին
նաիւարա -
բոլթիւձ1։բ Գեկա–
՝2\)ին կարւլ մբ վաւերա–
դիւթեր
եւս Հրաաարակեց
Եաչթայի
Հա -
մաձայնութեանց
մաոին : Այս
թուղթերր
նո^
յայանութիւններ
կր պարունակեն ,
անգամ
մբ եւս լուսաբանելով
Արեւելքի
ել Աբեւմ
II ւաքի
յար ա բեր
ութի ւ^ոներ բ •
Այսպէս,
Աթալինի
կողմէ
Րողվէլթի
ուղղուած
^գաղանի եւ անձնական՝^ դէՐ
մբ րացորոշապէս
կ՚ապացուցանէ
թէ
Աթալին.
1լոււլէր
բոլորովին
աղատ
(լԱալ
իւորՀբգային
կառավսՀք։
ութիւն
մ ր Հաս -
աաաելու
Համար
ԼեՀասաանի
մէ^ : Ու ՜~
րիշ
յ " ՚ – չ " " ւ է ր
՚ ^ Ը է "Բ
1945
Տռ
՚^՚ուաբ
շՕին
ուղղուած է Ր՚՚ղվէլթէ
ւ
Մոսկուայի
ամերիկես/Ս
գե սպանին՝
Հէբրիմէնի
կող––
մէ , կր պաամ է 1Տ . Մ իութեան
ա
րաաքին
փոխ - նախարա,ւ։ին՝
Մ ա յսքիի ՚^եա
ուՏւե ցած
աեսակցոլթիլնր
հ Մ ա յսքի
ան–
Հրաժեշա կր գանէր
Գեբմանիոյ
բաժա —
նումը
, աոանց
մ ան
րամ
ասնոլթիւննե
բ
յ ի –
շելու ; Նռյն
ս՚Գբէ՚֊ԲՀամաձայն
, Ռոլ
–~
սերբ այն աաեն
կ՚ոլզէին՝
/ս .
Միութիւն
վւոխաղրել
2—3
միլիոն
գերման
բանուոր -
ներ , այբ թէ կին, ո
,րոն
՝ք պիաի աշխա -
աէին աասնեակ
մ բ
աաբինեբ
,
էի ո խան
պաաե րաղմ ա<կա% Հաաուցումնե
բու %
* Ա Ն Ի Ս ՛ Ը ՏՈՂՈՎ.
ԿԻՊՐՈՍԻ
պաշաօնական
անթելբ
յ ա յ -
աա բարութիւն
մ բ
Հաղոբգեց
որուն
Համ աձա
յն
մ ե արո պո լփ ա ր՝
Մ ակարիոս
արք • կաբղադբուած
կբնկաաէ
ինքնորոշ^
ման
ի՚նղիբր;
Լոնաոն՚ի
մէ^^ էէեբասլաՀոլ
թեամ
բ
լողունին
այս
յայաարաբոլ
թիլեր :
ՅՈՐԳԱՆԱՆ
շ-շօՕՕՕՕ
սթերլինի
վարկ
մր պիաի սաանայ
Անղլիայէն
, անաեսա
կան բարգաւաճման
Համա^
, ինչպէս՛ կբ
ծանոււլանէ
Մեծն
Բրիւոանիոյ
ելմաական՛
ն\ախարարութիւեր
; Անցեալ
տարի ալ
նոյն^քան
գումար
՝մբ տբամագբուած
էւք՛՝ ;
ՓՈԹՈՐԻԿՆԵՐԸ
մԼծ աւերներ
ղո,ր՚ծե ֊
ցին
3)րանսայի
կարգ մբ մասերռւն
մէ^ I
Առ^ի օր ծ՜առեբ
արմատախիլ
ե ղան ,
կէլմին՚արներ եւ ծխնե լորդեր
փուլոդ
թա—
վւեցան
նոյնիսկ
Փարիղի
մէ^ –.Մ՚եծ վնաս­
ներ
կրեցին
Պրեսթ
,
Բլեբմոն
3>եք՚ւան ^
Վիշի
է
Լիմոժ եւ ՚ ւ ւ բ ի չ քաղսւքնեբ
: Փո -
թորիկր
իտալիոյ
մէ^ ալ ծանր
աւերներ
ղ ո,՚ւծեց ;
ՄԱՐՈք-Ի
Աոլլթանր
նամակ
մր ուղղե -
լսվ
Ֆրանսայի
Հանբասլետութեան
նախա—
ւէաՀիե՛՝, Է՚^ԴԲ^^
վւութացնել
բանակցոլ
թիւններբ,
նոր Համաձայնութիւն
մր կլչ1ւ–
քելոլ
Համար I Ն՛՛ր
բնղՀարում՚ներ
պա
տաՀեցան
Ռիֆի
չբիսնին
մէշ ;
ԻՍՐԱՑԷԼ1՛
արաաքին
ն<ախա^էւարբ իր
մօտ
•» րաւի րե լով
իւոլւՀրղ ա յին,
զ ե սսլանբ
ց ՚ ս ւ յայանեց
հքրոլշչեւի
կողմէ ե՛լած
դի–
աողոլթեանց
առթիլ
, որոնք
իսբայէԼԱ
կ ՛ամբասաանէի՜Լ\
իբրեւ
թչն "՛մի
արար
ղ ^ոացինե բուն ;
ԵՒՐՈՊԱՑԻ
մէկ
միլիոն
ՀրԼաներր
ժո -
ղււվ մէ պիաի
ղա մարեն
քիրնԼլի
մէ^ ,
յառս՚շիկայ
վւետրուաբին
;
Օրակարւլի
ղ լխալ
ո ր խնղիրն է քաղա քակա-հ եւ տ
րն–
տեսական
օ՚քնոլթիւն
Իսբայէլփ;
Միեւնոյն
ասէեն մողովներ
պիտի
ղումա^՚աւին
Հիւս,
եւ Հարաւ.
Ամերիկայի
մէ^
ՊՈԻԼԿԱՐԻՈՑ
արտաքին
ղործերու
ն.ո–
խարարբ
տեղեկացուց
Աոֆիայի
յոլնո, -
կան
ղ ործաւկս՚տա
րին թկ
սլա արա սա է
կա,ոգագրելոլ
երկու
երկիրներուն
մի9եւ
եղած
խնղիրեեբր
, մ է ի, րլրսլով
Հատու­
ցումներու
Հարցր :
2ԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
կբ շար,.–
նակռին
Արժանթինի
մէ^, իբրեւ
Հեաե -
I սէնք նոր ղաէերու \
ԵՈԻԿՈԱԼԱԻԻՈՅ
նախաղաՀր,
Թիթօ ,
ԳաՀիրէի
մէշ աեսակցութիէն
մր ունե -
ցաւ
Արաբական. Գաշնակցութեան
Ր^ք^ •
քարաոլղարին
Հետ։
Տետոյ
սեղան մր
ոարքեց ի պատիւ
Եղիպաոսի
վարիչնե -
բուն եւ Մեծ Աստւքի պատուանշանբ
յանձ–
նեց
՚ւ^՚՚ւ • Կամալ
Ն՚՚՚սբի
՚.
« Ց Ա Ռ Ա Ջ » ԿԸ նՈհՒՐ ԵՆ
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ
ԱՌԹԻՒ
ՄիլանաՀայ
բարեկամ
մբ իր
բարեմաղ–
թոլթիւններն
ուղղելով
ՀՀՏառաիի
,
5000
ֆրանք
կր նուիրէ
թերթին
բարգաւաճման
Համար։
X
Կաղանգի
առթիւ
Տիկին
ՊերճուՀի
Պօղոսեան
մէկ տարեկան
^Տառաշ^ կբ
նուիրէ Պ– Մկբաիչ
Արսլանեանի
ԼԱիլա–
նօ)։
.
է
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ
ԱՌԹԻՒ
Այրի
Տիկին
մր
2000
ֆրանք կբ
նուիրէ
Փարիղի
^Աղքատախնամին
, կարՕտեալնե՝
րIIլ Համաբ :
1
Ատանալ
ՀձՏառախէն
:
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՒ-Բ
ՄԱՐՍԷՏԼ
Կապրյտ
Խաչի
Պոմոնի
մ ա սն աճի ւղի
վարյոլթիւնբ
շնոբՀակալու–
թեամբ
ստացած է Վյասպուբականի
Հայ–
րենակցական
Մ իռւթենէն
1000
ֆբ՛ Պ*
Մարտիրոս
Վ^արգանեանի
մաՀուան առ­
թիւ
է
փոիսան
ծաղկեսլսակի
, ի նպաստ
իբ
գպրոցին
X
ա ւ շ օ ւ տ V I ւ ] Տ I > [ ճ
կ՛ուղէ
ձեոքեաբկու՚ււեր
(անթրփրընէօր)
թբիքսյի
ւ1՚օնյ»–էօլւ/քճ/( ;
Ժերսէի
մասնա -
գէա
(ռէքթ-իլլւՕեը) :
Գիմել
ուղղակի
Հաստատութեան
;
ՏՕՆԱՆԱՌ
իսիի
հքրիմ եան գպրոցի
Հոգաբրաձու -
թեան եւ աշակե րտնե բու
կողմ է կաղմ ա -
կերպուած է Նռր Տարուան
աււթիլ
գբպ~
րոցական
Հանգէս
մբ, կիբակի
8
Յսւն -
ուար
ժամբ
19 ՚ՅՕ/՛^՛ ;
Աշակերտներու
կողմէ պիտի ԲԱան
սի­
րուն
ւԱւ՚1ւ.ակնկալներ , Հ^կաղանղ. Պապան
եւ
մանուկներէն^
(ա^ւամ ախօսութիւե)
եւ
նուէբներու
բաշիւում,
արտասանութիւն
^
երգ,
Հայկական
շոլբշպար
եւ ուրիշ անա–
կրնկալնեբտ
\
Կբ Հրաւիրուին
բսԼռր ծնա^ե
ր բ .անխր–
աիր I Կր խնղրուի
ճչգապաՀ
\ր՚լ/ալ :
ԿԸ
ՓՆՏՌՈՒԻ
կֆորիա
Լանկատան կբ փնտռէ
ժառան–
գորգներբ
Անտոն
ՏովՀաննւէս
՚Բէրէճեանի
կամ
Բէսէճեանի
, որինքնասպան
եղած
էր
1943
Օղռսաոս
19/՛^՛,
Լանկատայի
Հր -
նա՚կա\րկատի
իր խս/նութին
մէ՛շ %
Մ անրամ ասնութեանց
Համար
ղիմել
Տքթ–
Իւ՚՚րէն
Գայլեանին,
քյթաւրոս -
Խալքիաիքիս
, Ա.թէնք •
ԺԱմԱ1Ա Կ Ա8ՈՅՑ
ՆԻԱ
5
Յռլնուար
, Հինգշաբթի
,
ճր ա -
գ ա լ ոյց Ս • ԾՐւ»ւ(ւդ|ւ :
Ս կի՚լբ
յ՜ամ երղոլթեահ
երեկոյ
ժամ է
4 ՚
ս
.
Պատարագ
ժամբ
5 ;
(1
Յ՚՚ւնուա^ւ.
Ուրբաթ,
Ս– Ծնունդ :
I) կի՚ւբ
առաւօտեան
ժամերգութեան
ժամ
ր ^ին
յ
Ա
. պատարագ
, ժամբ
ձ,Օին :
՚ *
Ս.
խ Աձ
Ս՛ ԽԱԶ
Այս կիրակի,
ժամբ
10 –30/՛*՛
ձա յնաւււ
ր սլաաա^ագ
յ
" մ Ա Ն Ո հ Կ Ա Ր Ո հ
Օ ՐԸ *
կաղմակերպուած
Ֆբ • Կ • Խաչի
կեգր •
վարչութեան
եւ Փարիզի
չր^անի
մասնա–
ճիւղեբռւ
կողմէ , Յռւնուար
՛ձին ,
ժամբ
ճ իշ դ 14ին :
Աոսիէթէ
Աավս^նթի
թաաերա -
սրաՀին
մէշ,
8
ռիւ Տ՚սնթօն,
մեթրօ
Ս էն
Միշէլ կամ Օաէոն :
Գեղարուեսաական
ճոխ
բաժին
; Շար-
Ժանկար
:
կաղանդ 1|ապա ;
Մանուկներոլ
Օրուան
առթիւ Ֆ • Կասլ •
Խաչի
շ ալի
լի
մ ասնաճիւղբ
վաբձած
է
օթոքա
ր մբ ղսլրոցի
ա շա կե բանե ր ուն փո–
խաւլրութեան
Համար ;
Օթսքս՚րր
կբ մեկնի
ժամբ
1
1՚15^յ՛
Փուէնթ տբ Նաւիլէն
՚. Աշակերտ­
ներուն
Համար
եբթուգաբձբ
^բի է\ 1՚"կ
անոնց
լ^կե
բացող
մեծերոլն
Համ աբ
200
ֆրանք
որոշուած՜ է հ
Գ Ր Ա Տ Ո Ւ Ն ձ Ր Ա Ն Տ
Ս Ա Ս ՜ Ո Ւ Է Լ
"եՈհէՐՒ ՅււՐՍԱՐ ԳՐ Ք ե Ր
ե Տ
ՆՈՐ ւ Ր ւ ւ Տ Ա Ր Ա Կ Ոհ^ Ւհ Ա Ե Ր
ԱՄԷՆՈՒՆ
ՏԱՐԵԳԻՐք՚Ը,
1956,
պատկ.
12Ս0
ֆրանք :
ՆՈՐ
՚ՐՆԱՐ
ձայնագր՛
երգարան, լա -
թակազմ
,
1650
ֆրանք ;
ԱՆԳԼ. ՀԱՅ. ԸՆԳԱՐՋԱԿ
ԲԱՌԱՐԱՆ ,
Զագմագճեան
, նոր տպ հ
1955,
լաթա–
կաղմ
,
4000
ֆրանք :
ՀԱՅ
ԳՈղԳՈԹԱՆ,
Գ Հ ֊
Պալաքեան ,
լաթակաղմ
1000
ֆրանք
յ
ՍԻԱՄԱՆԹՕ
••՚սմրողշ<^ գոբծեր
՚.նոր տպ–
1500
ֆրանք :
ՍՈՂ.ՈՄՈՆ ԹԷՀԼԻՐԵԱՆ
, Վերյիշումներ ,
1250
ֆրանք :
ՍՊԻՏԱԿ
ՋԻԱՒՈՐԸ,
Համասաեղ, 2
Հա–
աոբ , կաղմ
. 4000
ֆրանք :
ԳԻՒ՚ԼԸ,
Համաււտ1ւղ,
Պէյրութ,
1955 ,
700
ֆրանք :
ԹՇՈՒԱՌՆԵՐ,
Վ– Հի ւ կ օ , 3
Հատոր ,
Պէյրութ,
1500
ֆրանք
ՅՈ" ԵՐԹԱՍ,
Ս էնքիէ վ իչ , 2
Հատոր ,
1400
ֆր՚ոնք .
ԲԱՆԱՍՏԵՀ՚ՄՈԻԹԻՒՆՆԵՐ
,
Ա– Իսա -
հակեան, 350
ֆրանք
..
ԶՐՈՅՑ,
Կ– Փպատեան,
ԳաՀիբէ,
400
ֆրանք :
ՎԵՐԱԳԱՐԶ,
Կ– Փոլատեան, 1955,
500
ֆրանք :
ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐ,
նոբ
տպ .
300
ֆրանք ;
ԳԱՋԱՆԸ ԱՍՏՈՒԱԵ՛
ՄՐ Կ՛ՈՒԶԷ ,
Տիրաէլան, 600
ֆրանք :
ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
ՋՈՒՆԵՑՈՂ
ՄԱՐԳՒԿ ,
Ա. Ծառու-կեաՏ,
Պէյրութ,
1955, 700
ֆբ
ՅՈԻՇԵՐ
ՇԱՊՒՆ
ԳԱՐԱՀՒՍԱՐԷՆ
,
Ս–
Տ է օ վ լ է թհ ա ն ,
Փարիղ,
1954, 500
ֆրանք ,
Գիմել՝
Լ1եքՅքո6 Ւ1. Տ>^IVքՍԸԼI/.ՒՎ. 51, «Ս6 1^1ռ֊1@–
Բքտշտ, Ր9ք1տ 6^. Շ.Շ.Բ. 1278—35.
Օր. ԱՆԱՀԻՏ
ՆՈՒՐԵԱՆ
(Նոր
Սերունգ)
Պ– ՏԻԳՐԱՆ
ԹՈՐՈՍԵԱՆ
ԼՆ •
Սերունգ)
՚Նշանսւած
Փարիղ
,
25
Գեկա
. 1955
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
Գ1յդեցիկ կադա^դչհք ւ1՚ը հւ օգտակար
ն ա է ր ւքը
Ս՝11Րե1քեԱ՚(ւ յ - ՊԻՏ ՚ ե ե Ր
568 էշնոց հետաքրքրական գիրքը
Գեգե ցիկ ապագ րոլթե ամ ր , բաղւ) աթի՚–
պատկեբներով
; Աս տււ լուծածն
ի
շարականդ
նե բուն վ է։ ա յ
Ի՛՛՛Ր ՜՛ Ր
՚1
՚ " ծ ՛ւ ւ.թ իւ նն ե ր ո վ^ ,
վաւե րական
սլաամ
ութ
իւ ն՛՛ե լ՚՚՚վ
՛՛ւ Բ՛" ~
՚Սաստե ղծ ո լթ ի լնն ե բ ո վ
Գին՛, է
1000
ֆր՚-նք :
Ա տւսնա լու
Համար
ղ իմ ե /
Հեւլխնակին
Միքայէ, Վ.
Մոմճեանի,
78, 1Հս6 ւ^Յեօւատ, Լ յ ՚ օ ո ( ճհօ ո ք )
Նոյն
Հեղի։ւս։կկն՝
Լու|ւտի հրաշալի տհ–
ււի)ք;ւե|ււււն սլատւքու լ>|սնը :
Գի1
ՅքէՈ
1հր,.,նո •
Ր Լ 1 Տ Տ Տ Տ Տ ճ ' ձ I ^ X (1՝օստ տ^ո^^տ 6է
(3^^ա^^^տ ոօսV^Յ.սէէ^տ).
յօստ.տ 6է ք ւ ^ օ օ տ ւ ւ տ տ (Շօոքօօ֊
էառ ժօ էաստտ6օ.ււ՚ճ).
60ՍX0>^ Տ ֊ 6 0 Ս Շ Լ Տ Տ
021^^X01^28 (x^տտստ).
(7ռոք
տիճշւօէ ե
շօսէաշ)
\^€Ո62 V0^^ ոօտ Շ0116€է10ՈՏ
« ձՍX ռօւշւ՚տ
ռը. բ ա »
19,քԱ6 ւ^ՅէւՕՈՅԽ (Շօէ6 ՇէՏ Ք612ԱՈՇ€)
Յ Ո հ Շ Ս Տ Ե Տ Ր
Հ՛
3
. Գ ՚
Ուսանողական
^Աեւակֆ
,
խումրի
ժողովյլ
այս չորեքշաբթի
իրի -•
կուն
ժամլշ ^ին , սովորական
Հաւաքատե–
-
ղին,
ԼԻՈՆ
Ֆ • Կ •
Խաչի
մասնաճիւղբ
ընգՀ
. ժողովի կր Հրաւիրէ
իր
անգամու–
Հինե\րբ
այո
Հինգշաբթի,
կէսօբէ
վեբէ–^
ժամբ
՛ձին,
բնկերուՀի
Բերուղ
Այվաղեա––
նի բնակարանր,
194 ո իւ Վանտօւք, Լիոն :
կ բ խնգր
ուի ճշգապաՀ
րԱալ :
ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐ ե ՐՈհՆ Ա Ռ^Ւհ
Գ Ր Ա Տ Ո Ւ Ն Պ Ա Ր Ս Ա Մ Ե Ա Ն
46. ւ^ՍՏ 1Հ1Շհէ1^ ֊ Բ>^1^1Տ (9^)
161.։ ^I^0V6Ո^6 64-90
0. 0. I». ք^ Ո Ց 3630-66
Մա ն կ ո ւթիւն չունհցող մարդիկ,
Ա.
Ծառուկեան
^ մատենաշար
^Համազգային^.
Պէյրութ,
1955,
գինբ
700
ֆրանք
֊.
Դ՚անիէլ Վ արուժան,
Գ.
ճիղմէճեան
(Դպրոցական կեանքը, Անտիպ նալքակնհ–
րը ,
Գրա կ անութիւնր) ,
մատենաշար.
Հ<3ռւոարեբ–»
, ԳաՀիբէ
,
1955
՚ւ1՚նբ
700 :
Ընտանիքին րար1ւկաւքը ե ւ
ընդարձակ,
երազահան,
կաղմեց՝
կ. ԿիլԻԿ^Յէ \
տպ •
կ. Տօնիկե՚ոն,
Պէյրութ,
գին
1000 :
՚Լւոր ՚(4(ւար երգարան,
կաղմեց՝
կար»
Գէորգեան^
Պէյրութ,
1954,
կազմուած՝
1650
ֆբ– թ՚լթակաղմ՝
1400
ֆրանք .
փաջն 1յագար ե ւ ուրիշ 13 պ ա ամուա ծք–
ներ,
Համաստեղ,
ԳաՀիբէ
1955։
Գինբ՝
կազմուած
1000 ,
թղթակազմ
700
ֆբ • :
Սիալքանթոյի
ալքբողյական
Գ ° ր ծ ը ,
ԳաՀիրէ , կաղմուածր
1800
ֆրանք :
Վերադարձ,
կ. Փօլաաեան ,
ԳաՀիրէ
1955 ,
գինբ
500
ֆրանք :
Զ ր ո յ ց ,
կ. Փօլաաեան
,
(Ահարոնի, է -
լրւարի , Շ • ՚Նարդունիի , 0 • Պէրպէրեա -
նի , Հ . Ս . Տ է ր Մո վ ոէսե անի
եւ Լի^
Անտրէ Մարսէլի հետ)
Փաբիզ,
400
ֆբ՛–
Վ է րք Հայաստանի ,
իյ . Աբովեան (նոբ
տպագրութիւն)
^ Պէյրութ
1954,
(կաղ -
մուած^)
700
ֆրանք..
Ամէնուն տայւեգիրքր,
կարօ Գէորգեան
^
գ.տարի
^
1956,
պատկերազարգ
,
6-16
՚լինր՝
1200
ֆրանք .
՚^Ւ^Դււ յ յ
Համաստեզ,
Բ. տպ. Ազգակից.
Պէյրութ,
1^^^։
Գինր՝ ա
ֆրանք։
Պ ա տմութիւն Հ ա յ Գաղթա կ անութե ան ,
Բ. Հատոր,
722
Է1, ԳաՀիրէ,
1955։
Գի~
նր՝
1500
ֆրս՚նք :
Մ իակ արտօնուած
տունն
է
ծրարներ
ղբկեչու
Համար
ՀԱ8ԱՍՏԱՆ
(Ս. II. տ. տ.)
Հաստաւոոլթիւնր
արտօնուած
է
ՄԻ ~
ԱՅՆ
ՆՈՐ
ԶԳԵՍՏՆԵՐԸ
զրկելու,
պաշտօնական
Հաշուեցոյցներով
, իսկ
գ ործ ա ծ ուա ծ հագուՆ՝տներ՛ շատ լաւ
ւ1իՏակի մ է յ ;
^, ւՀՍ ճ տ x . ֊ V I > յ ^ տ I ^ x
ւ ՚ ձ ս ւ
Րքւոտ 10", X6I.:X^^Ս. 72–6օ(Րօտէ6 89)
1ոոթ. «^ՐՅճՇՏ», 46, 1Հս6 ւ^ւօհտր - Բտքւտ (9^)
, ԱՄԷ՚ե Տե՛ւ. Փ1,ՏՌԵ6Է՝1*
Պ
Ո Ս
ֆ ( 1 Ր
1Ռ211ԿԱՏՈՐ 1ԷԼՎ.11Ն ե հ ԼՈՔՈՏմԸ. Բ ^հկ նե ր ո ւ կ արծիքո վ
Հէլվան
հւ
լո–
քումը
կը պարունակեն մ ե ծ ա գ ո յն չափով
գոլ
(քալոբի) .
Ա ՆՀ Ր Ա ժ ւ յՇ Տ ՛ մանուկներու աճումին .
ՕԳՏԱԿԱՐ՝ չափահասներու եւ ծ երերու ,
որոնց կր պ ար գ եւէ աշ՜խոյժ ե ւ ե ռ ա ն դ ։
ՊՈՍՖՈՐԻ
ւ՚ւրզիական
պատրաստութիւնը
կբ գերազանցէ
Արեւելքի
մէշ իսկ
պա տրաստուածնե
ր ր
Աբտածման
Համար
մ՚սսնաւոբ
սլայմս/ններ •
2, Թ ս տ ւ օ ս ւ տ ճ Տ 7 օ ւ ւ Վ , ա ^ տ տ տ ւ ւ ւ տ
Fonds A.R.A.M
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...600
Powered by FlippingBook