HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 9

Օ Ր Ա Թ Ե Ր Թ
ք օ ոժ6 շո 1925
՚ւ՚շւ. : քՏ.0. 8 6 - 6 0
Լ ք Օւրշշէշսէ : Տա.
]VIIՏՏՃI^ձ^Վ
աճմշէԽո
€է ձժա1ատէՀՌէէօո
:
32,
^սշ
X^6V^տ6,
Բռոտ՚դ՛
Շ.Շ.ք. ք^ՈՏ 1678-63
1^.0. Տ6տ€ 3-76-286
հԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈԻԹԻՒ՚ն
Ֆրտ11սա ես գ ազո ւթն է ր աաբհկաԶ 3000 ֆ ր ՛ , վ եցամս • է,00–2
ԱբտասահմաՏ տաբհկ. 3500 ֆ ր • կամ | 1ւ>
Հա աը 12 ֆ ր •
ձ Ի Ն Գ Շ Ա Բ Թ Ի
6
Յ Ո հ Ն Ո հ Ս Ր
յ տ ս օ ւ
1 9 5 6
32ՐԴ ՏԱՐԻ ֊
ԹԻՒ 7869 32" .ձ1Տ11ՎՏՏ
՚ՆՈՐ օՐ^Ա1,, ւշՐ՚ւ– ՏԱՐԻ,. ԹԻԻ 3280
Զ Օ Ր Ա Ց Ն Ե Լ
Ց Ա Ն Ց Ը
Ե
է ԱՈ11 ս այէ ղո լթ է լքե
,
՛նոբ
սեըուեգ
,
մ եղէ
վաւէոլսէՆ
յո յոԱ , մԼ լւ սլա լւհ՜ա^նքլլ • . .
Ամ՛էնէն
Համբակն
ալ կբ՚եայ
կբակոսւ
ճառ
մբ խօսիլ
, իբրեւ. բնաբա՛ն
րնաբելով
ս՛ յս
նիլթր
; կրնա
յ ոգեւորել
սրաՀի
մբ
բագմ ութիւն
բ , ծ՜ափեր
խլե՜Լ՚՚փ
:
էէ.
սակայն
^ ի՛՛՛ն Լ կլնենք
մեծեբս
, "՚յԳ
եբիտասաբգոլթեան
Համ ար : Ի՞նչ
կ\բնէ
երիտասարգռլթիւնբ
ի՛նք , իր իսկ
փրկու­
թեան
ե I ղա բգացմ ան
Հ ամ ա ր
Ագգային
իչիսանոլթեան
մբ
Հասաաաոլ–
մէն
եաք , անոր ղուգրնթաց
անՀրաՀք՜եչսա
էր
ստեղծել
երիտա սար գական
կուռ
,
ծաւալուն
ցա՛նց մբ , իբրեւ
խարիսխ
եւ.
ապաւէն
ԱնՀբաժեշա
էր Համախմբել
ղանոնք,
Հոգ չէ թէ քանի
մբ թեւերու
կամ
ճա
-
կատնեբոլ
բաժ՜նուած
րյյան
;
Ի՞նչ կր աեսնենք
, իբականին
մէ^, նկա–
աի
աոնելոփ
միայն արեւմաեան
Եւրսպան
ւ
Ղ՛ա չն ա կց ո լթ ի ւն ր կբ Հովանաւորէ
Նոր
Սերունգբ,
աբամագբելով
ամէն
մի՚շոց
,
որպէսւլի
կաղմակեբպուի
, ուռճանա
յ եւ.
աղաաօրէն
վարէ իր ճակաաագիբբ
;
Այս
առաշագվւ՚ութեամ
ր ,
մ շակած
է
մասնալոր
ծրագիր
- կանոնագիր
մր , որ
կ^ապաՀովէ
Միութեան
ինքնավաբութէլ
• Անոր անգամներուն
նեբգաշ
^ւակ
գաբ–՜
գացոլմր
Ո՛չ
մէկ
ճնչում՝
անո
ր
գործունէու
-
թեան
վրա
ք ; Այլ միայն
բարոյական՛
Հո -
վանի
մբ; Մշակուած
ուղեցոյցբ
կր բս"–է
իրենց
ճամրան
գտնելու
, գոբծելոլ
Հա -
մ ար տնկաշկանգ
;
Մ ի ՚ ՚ ւ թ ի ւ ՚ ^ ր
կագմուեցաւ
1945^^ :
առածին
անգամներր
գիտեն
թէ
ին չ ւլո ւր գուբ ան ք եւ Հոգածութիէձւ
կր
վայելէին
^ առանց
դաւանանքի
խաբոլ
-
թեան
:
Ամէնքս
ալ
նո
յն մաաՀոդութիւն՛՛
ու -
ն՚էիեք ,
մթնոլորտ
սաեւլծել
՛եւ ա^ակ
-
ցիլ
,
Ով՚պէսղի
Համախմ բուին
ել կազմ ա -
կեբպե
ն իրենց
ինքնա պաշտպանութիւն
լ.
Այդպէս
ալ կբ
շաբունակուի
մինչեւ
այսօր ;
Շասւեբվւ
շբշանալարտ
կբ
Համարուին
արգէն
, ոգեւորելով
նորաՀասներր
; Ո՛
բէ չ^՚եբ կ՛՛ա շխա աին գասար ան վախել
;
Ամէն պարագայի
մէ^, շաբժումր
կբ
պաՀան^է
լուբք^ եւ յարատեւ
աչխատս/եք,
որոլէսւլի կարե նա յ
•^ամ ա պատասխան
ել
օրուա՛ն
պաՀանշ^ին , —- կարելթն
փբԿ^լ
բոլոր
տրամաւչրելի
միջոցներով
:
Անշուշտ
ա
ռա ^ա գր ռ ւա ծ
նպատակներէն
մէկն
աչ մայ^րենի
լեղոլին
ուսուցումն
է ,
գրա1լաև
եւ պատմական
՚լիաե լի^^ւե ր
ով ;
Ա իութիւն
բ կորիղներ
ունի
Յէբանսա
յի
բոլոր
Հայաշատ
կեդրոններուն
մէ^,
եւ
կրնայ
դառնալ
մագնիսական
ուժ մբ,
եթէ
^շրջանաւար՛տներր
» խանգ
ավէսռութեամբ
կատարեն
իրենց
սլալւտականութիւ1նր
-
կան
ուրիշ երիտա սար գական
կ՚սգմ
ա -
կերպութիւններ
ալ, գաղութի՛
մէ^, •
յառածդ
իմ ական , ե կեղեցասէ
ր եւ
ա
յլն՛ :
Առաշինր
(ժ՚աֆ՝)
որոշ անցեալ
մր ոէձեի
աբգէն,
իր Հատուածական
Հոգեբանոլ
-
թեամ
բ եւ ֆրանսերէն
քարոգչութեամ
բ
^ԲԿՐ՚՚Ր՚ՒԲ րագգատարար
նոր է , եւ
իբրեւ
խորՀ բգանիշ
ունի Հայ
. I) կե գե ց ի՚1ւ ;
Երեքր
միասին
մեծ ուժ մր չեն կագմեր
,
բագղաաելով
ֆրանսաՀայ
նսր
սերունդին
բաղմութեան
Հեա
Գավւձեալ
կր մնան տժգոքն
, եթէ
Հաչ -
ուենք
նաեւ
կարւլ մր ուսանողակաէն
, ՚>ին
կամ նոր սաներու
Միութիւններ
եւ Հայ —
րենակցական
ճիւղեր
՛Մինչգեռ
օրուան
պաՀանջն
է կուռ
եւ ,
ծաւալուն
, յարաճուն
ցանց
մր ,
իբրեւ
ամ ուր պատնէշ
այլասերմ
ան եւ կագմ
ա -
լուծ
մ ան գէմ
՛Այգ պիսի ցանց մր կրնար
ոգեւորել
,
նաեւ , Հարեւան
գագոլթներու
երիտա
-
սարգութիւնբ
, որուն
ձայնր
միայն
Հան–
գիսաւոր
աոիթնեբու
մէ^ կբ լսուի
յ
ի
Ջ Ա Խ
Ն Ո Ր Ը Ն Տ Ի Ր Ա Զ Գ – օ^ - ՈՂ- Ո Վ -ԻՆ
Ա
է
Ջ
ՀԱՄԱՅ՚նԱՎ.ԱՐ՚Ն1;ՐԸ ՇԱՀԱ\^ Ե՛ն 145
Ա–
ԹՈ(1֊, ՚ՍՈՐ ՀՈՍԱ՚Նք-Ը (ՓՕԻւՏ՚ԱՏ) 51–
-
Ը*նԿԻՐՎԱՐԱԿԱVՍեՐ(^' 8 8 ֊
ԶԳԱԼԱ -
1|ԷՍ ՏԿԱՐԱՑԱՆ՝
ՉԱՓԱԻՈՐ ՀՈ -
ՍԱ*Ն4^՚եԵՐԸ (ԿԵԴՐՈ՜ն)
Ներքին
գործեբու
պաչտօնատունր
Հե­
տեւեալ
ցանկր Հրաաա,րակած
է
, 542
" ՚ ~
թոռէ
վբայ.—= Համայնավարներբ
եւ ու —
ղեկիցն՚երբ
չաՀած
են
145
աթոռ–.
1951^5՛
ունէին
93 յ
ուրեմն
52
աթոռ
աւելի
: Ըն­
կեր վար ականն երր՝
88
Լնախապէս.
94) ,
արմ ատականներբ
իվւ՚ենց
ուղեկիցներով
71
(նախապէս
82)
, Ժողովրդական։
Հյաբ–
ժումբ՝
70
(Տ՚ձ) ,չափաւորներ
բ՝
94 (122),
կոլեանն՚եբր՝
16 (57,
կորուստ
41) ,
Փու ֊–
ժատի
կոլսակիցներբ
51
(նախապէս
ո -
էէ՚^ւ)
՚՛
Տակաւին
յայտնի
չէ կարգ մր
շ^իսննե–
բոլ
եւ գաղթավայրերու
ընտրոկթեանց
աբդիլնքր
՚Բուէներու
մասին
ալ Հետեւեալ
տեղե
-
կոլթիլններր
կբ Հաղորդուին
,
Աբձա
-
նադբուած
էին
23 "484 "193
ք"՚գ՚"քուցի
-
նեբ , այսինքն
1-716 –336
աւելի, բաղգա
֊
տելով
1951^
Հետ : ՛Բուէարկուներու
թիւն
էր
Հոգի
,
այսինքն
ար­
ձանագրուած
քաղաքացիներու
82 "5
առ
Հարիլբբ
: ԶեռնպաՀներոլ
թիւն
է
4-105—
597,
այսինքն
17-4
առ
Հարիւր
՚Բուէար֊
կոլթեան
մասնակցած
են
18 ֊ 8 0 5 ֊ 6 6 2
Հո­
գի,
այսինքն
80
առ
Հարիւր
Համայնավաբներբ
շաՀած
են
4 * 7 1 1 ՚ 0 7 7
քուէ
(25
առ
Հարիւր)
, րնկերվարական
-
^երր՝
2.927-173,
(15-5
առ
Հարիւր)
,
արմատականներր՝
2 –438 –183;
Ժողովր
-
գական
Շաբժումր
2 –130 "044,
չափաւոր
-
^երբ
2-660-982,
Փուժատի
կուսակից
-
ներբ՝
2.126-575
եւայ/ն;
Նախորւլ վարչապետ
Մենտէս
Ֆրանսի
ճակատ բ (ձախ - կեգրոն)
կբ յուսար
շա–
՚^իլ
125—150
աթոռ, վարչասլեա
կա
. Ֆոբէ
Հոսանքր
(աշ
- կեգրոն)
180-200 :
Մինչ
-
գ՛եռ երկուքն
ալ չատ
կարեւոր
կորուստ
-
ներ կրած՜ են :
իրագեկնեբու
կարծիքով
, եթէ
երկու
վարչապետներբ
Համ աձա
յն ութեան
գե
-
տին
մր չգտնեն
, իրենց
ուժեբբ
միացնե
-
լու Համար
^ թեթեւօրէն
գէպի
ա^
կամ
ձախ Հակելով,
կեգբոնբ
գժուար
թէ կա
-
րենայ
Հաստատուն
մեծամասնութիւ%
մր
կագմել
Համայնավար
եւ փուժատեան՛
ճն—
շում՚ին
գիմաց
:
Ըն տ ր ո ւթ ե անց արգիւնքր
սակաբս^ի՛^՛
վթայ ագւբեց անմիշասլէս
; Տոլս՚բբ
,
՝ ուրբաթ
Օր
385^
վւակոլած
էր սեւ շոլ -
կայէն
մէշ,
Օւ/ւ
բարձրացաւ
395/՛ :
(Պաշտօնական
սա1^
է
350
ֆրանք);
Ձ/Ոյլ
ոսկին
ալ
445.000
ֆրանքէն
րաբձրացաւ
4 0 0 - 0 0 0 / » ։
Բաղմաթիլ
արժեթոլղթեր
եւս
ելեւէ^ներ
կրեցին
% Մասնաւոբապէս
բա
-
նուկ
է ր ոսկիի
առեւաուբբ
, որ
458
մի -
լի ո ն ֆր ա նքէն։
2130
մի լի ո ն ի բա
րձրացած
էբ
*հշ • օր՛ -
Ա Ն Գ Լ հ Ա Ե հ
Ս ՚ Ի Ջ Ի Ն Ա Ր Ե Ւ Ե Լ Ք
Անգլիական
կառավար
ոլթիւնբ
ծանր
կացութեան
՛մր– մատնուած՜
է,
Միշէն
Ա -
բեւելքի
տագնապին
Հետեւանքով
;
Բոլոր
գեսպաններր
Լոնտոն
Հրաւիրուած
ե՝
խորՀբգակցելու
Համար ; Նախապէս
օրա --
կարգի
գլխաւոր
խնգիբն
էր
3որգանանի
ժխտական
գէրքբ
Պագաատի
Ուխաին
Հանգէպ
–.Բայ՛ց վերշերս
ծ՜ան\քւակշիռ
Հարց
մ բ եւս երեւան
ելաւ ; Աւելս րգ գփնամր
-
թերքի
պա Հեստէն
մաս
մր
դագտնօրէն
փոխագրուած
է Մէշէն
Արեւելք
; Ընգգի
֊
մագիրներր
խստօրէն
ք1էնագատեցին
կա
-
ռավար՚ութիւնբ
; Վ^արչապետբ
խոստացաւ
Ա սլի տակ
Տետբակ
մբ
Հրատարակել
,
« Օ Ր Ը
օ ր ի ն ։ ։
*
ԻՈԻԺԱՏԱԿԱ՚նՈԻԹԻԻ՚ււ
Օրա֊ան անակնկալը ոչ այԸքաԸ ծայրա,–
գոյւքւ ձա|սիԸ յա ջ ողոՆթիւնն է ռրքան բո -
լզրւլվին Ըոր հոսանքի մը մո ւ տ քը
Ագգ
ժողովի՚ւ, մէջ :
Վերջնապէս հասաատույքցաւ. թ-է ցաՆա–
ււացի գրավաճաւլր , Փիէււ Փուժա ա , ո բ
այնքան մեծ աղմռւկ հանեց անկեալ
տա­
րի, աոՆրքերոՆ ծ անրո ւթե ան դ է մ սար
-
քած պայքարո վ , յա ջ ողե ր է երեսվալՄան
ընարուիլ ուրիշ 50 կուսակից՛ներու հեա
:
Ընտրական պ այքարի օրելւուն ,
ս ա իթ
ունեցանք պարղելու ա յ ս նոր
հոսանքին
սարքած 1սաղեբը՝ ծաւնօթ
կ ուս ա կցսլ ~
թե ա նց ե ւ անանց վարիչներուն դ է մ :
Ամէն աեղ է ին փուժատականներր
ե ւ
միշտ նոբ հնայւք ներ կը մտ ա ծ էին, իրենց
ո ւ ժը ղղացնելու համար :
Ո՛ր կուսակցութիլյնը ալ կացւքակերպած
ըլլար ժողովր , իրենց մաբաական ո ւժ ե ր ր
որոշեալ ժամուն հասնելով , կր ցբ ա ւ էին
« ո.ազմագիտական » գ իրք ե րը :
Յանախ րունութեան ալ կը դ իմ է ի ն , ժ ո –
ղովը յսափանւելու հալքար ;
Վերջին շ ա բթո ւԸ Փի է ո Փուժա տ
ինք
անելի մա տնուեցաւ ամբ ողջ երկ ու ժաւք ,
նա բպ ոնի մէ ջ : Եւ սւհիպուեցաւ
ր եմէն
վար
իջնել ոսաիկանութ եան միջամտու -
թ ե ա մբ 1
Հիմ ա որ երեսփոխան է,
ամէնքն
ալ
շբյապա ա ա ծ են դինքր ե ւ
հա րց ո ւմնե ր
կ ՚ ո ւղղ ե ն : ինք եւս լրացրական ասուլիս
մը սարքած է Փաբիցի
մէջ , — «պրես
կ ոնֆերանս » , րստ պետակա՜ն հ ա յ ե ր է ն ի ։
Աոջի օր , |սումբ մ||ւ բալւեկամներու
աո–
^ջեւ կր բացաարէր թ է ինչպէս պիտի գ որ­
ծեն , իրրեւ երեսփոխաքլ -
— Երբ Ա<քգ. <)ււղով մանե՞լք , ինչ
որ
խօսուի ե ւ կատարուի պիաի
հաղո րղենք
հանրո ւթե ան, մանաւանդ
ա յն բաները
ցոր գաղտնի պահելու վ արժու ա ծ
է ին :
Ե թէ տ1ւսնենք ոբ երկրին շսւհելւու|լ
դ է մ
կը գործեն), պիտի չվարանինք դրակոն -
եա՛ն միջոցներ գ ործ ա դրել , —• գ ործ ա -
դ ո ւլ , մ ե ր ժ ո ւ մ տ ուրքերու ե ւ ա յլն :
— Աղգ
- ժողովիՐլ ո ՞ ր կողմը պիտի հրո–
տիք , հա րցուց ունկնդիր ւքը :
\
= կ ա ր ե ւ ո ր ո ւթիւն չ ո ւ նի , աջ կ ողմր , ;
ծախ
կ ողմը , սանդուղին աստիքւաններուԹ
վ բ ա յ ...
— Ձեր անձնական ծրա գ ի՞րր •
= Սպասեցէք , երկու շա բ աթէԸ կ ՚ ի մ ա –
նաք :
Այսպ էս, ուրելքն , նոբ հով ւքր պիտի
փ չ է Ագգ– ժողովին մ է ջ , յ ա նո ւն մանր սւ–
ոեւարականւնւերու ե ւ աբհեստաւոբ՚ներու :
Անշուշտ «գգսքյս՚^ցունց»
տեսարանէւէր
պակաս պիտի չրլլան ,երբ դ է մ դիւքաց ե լ ­
լեն ծ ա յր ա գ ոյն աջն ու ծ ա յր ա գ ոյն ձախը ,
կ ե դլանի չարախինդ ծ ափերուն լքէջ - • -
Ա Ն ա Ո Ց Տ Պ Ս Ւ Ո Ր ՈհԹՒհՆ
՚Տնէչսւկա՚ւ,
թերթԼրչչ
կր Հաստատեն
թէ
ւբնտբոլթեանց
արգիւնքր
անՀաճոյ տպա­
ւորութիւն
գործած
է
մ ա Ա՛հա ւո
րասլէս
գանակից
ե րկիրնե
բու պաշտօնական
չբ~
շանակներուն
մէշ; Անգլչ,ա
եւ Մ–
Նա
-
Հանգնեբր
չեն ծածկեր
իրենց
յուսա խա
-
բութիւնբ,
տեսնելով
ծայրագոյն
ձախ
եւ
ծայրագոյն
աշ հոսանքներուն
յ՚՚՚2/"լ՛"–
թիլեր
է՛ Լոնտոնի
թերթերբ
Համա յնա
-
վա
րնե րսւյն
յ ա շո գո ւթ ի լն բ
կր վե էւ ա գ.բե ե
կեդրոնի
կուսա1լցութեանց
պառակտում
ներուն
։ Ջ՚*ր • ար Կոլի
Հոսանքին
շախ
-
շախիչ
սլարտութիւեՀր
ա բձանաւլբած
ա —
տեն,
նոյն
թե,րթերր
վյ՚գովիչ
կ\ր
գանեն
փուժատեան
Հոսանքին
աճում բ ; Անգ էոյ
մէշ
այւլ Հոոանքբ
նաիւասլէս
կր Համաոէ—
ին իրրեւ
բողոքի
ցոյց մր Հարկայի՚է,
խրս֊
տութ՚եանց
գէմ , բայց
այժմ
անոր
յաշո
-
գութիլնբ
կր նկաաեն
ծանրակշիռ
ախտ՚ւէ–
նշան մբ եւ աւլւլարաբութիւն
մբ;
Իրենց
կարծիքով
, Ագգ
• ժողովր
կրնա
յ անկա
-
բողոլթեան
գատապա,րտոլիչ
նորէն, ծան—
բակշիռ
•բարցեր
լուծելու
•\ամար
Յոռետես
ութ իւն կբ տիրէ նաեւ
Մ •Նա–
Հանգնեբուն
մէշ;
թերթերր
կբ
կարծեն
թէ
Ա՚լղ • Ժ ող ովբ եր՛կու
ծայ^յւ՚ագո ի թե -
ւերոլ
ճնշումին
աակ
իյնալով,
պիտի
չկ(՝~
նա յ ա ր գիլն
ալո
րասլէս
գործ ե լ ; կարգ
մբ
թերթե
ր Հսանտուի
չ—ժողոփւ^
կբ
նկատեն
նո ր րնտիր
խո,քւՀ բգարանր
%
Պելժիոյ
մէշ, ուր միայն
Հի՚՚դ
Համայ
-
նավաբներ
կան
212
երեսփոխաններու
վբ–
լ՛այ,
տՀս՚ճու
թեամբ
կր ւլիաեն
Ֆր՚՚՚նսա—
յի
Համ ա յնա վա
րնե բուն
յաշողու
թի ւնր ,
իսկ
Փուժատի
շա՛րժում բ կր նկատեն
յար–
բա յց
մ երժեց
ժամ տնակէն
առաշ
նիստի
Հրաւիրել
խորՀբգաբանբ
,
ինչպէս
կր
սլաՀանշէ
ին բնգգ.իմ ագի
րնե
ր ր ;
Լ ի վ բ վ ՚ ՚ ՚ ւ լ ի
մէշ ^ւնութիւններ
կր կտ —
տարուին
, ստուգե
լու
Համ ար թէ
է՚՚չպէ
"
քքգիսլտոս
փոխագրուած
է էն
սլաՀեստէ
ղէնքերւր
Հ Թնդանօթի
,
Հրասայլի
եւն .
կտորներ
գանուած
են նա ւա Հ անգ.ս տ ին ե՛.
նաւու
մբ ՚քէշ՛. Պ՚սչո––օնաւգես
ՀոաՀսոն
-
գ ուած
է ր Հրասա
յլեբր
բոլոյքովին
տնգո
ր~
ծածելի
գարձնել
, մ ինչգեռ
Անվերս
փո­
խադրուած
են իբրեւ
երկաթեղէն
եւ Հոն
վերակագմուելով
ծախուած
են
եալիպ -
աական
բա\նակին
յ
դի բոց մբ , բաղւէատելով
իրենց
երբեմնի
ֆաչական
վ՚"րիչին՝
Լէոն
Տէկբէլի
չ ՚ " բ ՜
ժումին
՝էետ ;
Մոսկուայի
անթելբ
ֆրանսական
բնա
-
բութեանց
արգիլ1ւքր
աւետեց
իբրեւ
«ւ/
եծ՛
յաւլյժա՜ևակբ
ժ ո գո վձ՛
՛էա
վա բ ուժ ե^ ու
եւ.
պարտութիւԽր
Ատչանտեան
քաղաքէ
՚ւկա
-
նոլթեան
կարգ մբ
տ1լանաւոր
կաղմակեր—
սլիչնեբուն
; ^Ընտրական
սլայքարիհ
ատեն
յեաագիմակսէն
մ "ւմ "ւԱԼ
փորձեց
ՀալՀոա–^
ցնել թէ Հտմայնավարնեվւ՚բ
կբ
կորսեցնեն
իրենց
աւլգե ցոլթ
իլն
ր ղանւլսլածին
վրայՀ
Արգիւնքր
ճիչգ
Հա կառակր
կ՝ապացսւցա–
նէ;
Ֆբա՚նս՚՚՚յի
Համայնաւ^ւր
կուսաէլցոլ
-
թիէքե
երկրին
առաշվւն
կուսակցութիւնն
է
թէ չաՀած
քուէներով
եւ թէ
երեսվւոխան–֊
ներոլ
թիլով
^ յ
Ըն ավւ ո ւթ ի ւնն ե րվԼ արեւմ տեան
Ղ՚երմա
՜
նիոյ
մէշ աչ յուսախաբութիւն
պատճա
-
ռեցին
:
Ի՚՚ՆՋ
ԿՀՍԵՆ
ՕՐՈԻԱՆ
ՎԱՐԻԶՆԵՐԸ
Վ^արչապետր
, Պ • կտ • Ֆոյւ՛
խօսելով
բնտրութես՚նց
արգիլնքի՛/,
վրա
յ ,
գիտեչ
՜ տուաւ
թէ
Համ ո՛ յնավարնեբոլ
յաշոգոլ
-
թիւհ
ր չի նշանակե
ր թէ բնտլաւլնե
բ բ
փո–
խած
են իրենց
բաղձա՚նքներր
; իր
կարծի­
քով , Փուժատի
շարժում
ալ մեծ
արժէք
չունի ; ինք աւելի
քան երբեք
անՀրԽժեշա
կր
ղան է օրէնքներու
բ ա յ ։
ե
վ։
ո խո ւմ բ :
Նախորդ
վարչապետբ
, Մե՛նտէս
Ֆբ ™
բանս,
դոՀս՚ւլուցիչ
կր գանէ
Հան,ր։սպե
տական ճակատին
յ։սշուլւ։ւթ
իւն բ . կի Ա
""*
լէ , րնկերվս՚բական
կուս։սկց
ու՛թ եան
Ր^Գ՜
Հա՛նուր
քա ր տ ո ււչա րր , նոյնպէս
գոՀ
էլ ե —
բեւայ,
բսելով
թէ
500-000
ձայն
աւելի
շաՀած
են այս անւլամ եւ
թէ
լւ։ւծեաԼ
Ա՛լ՛է • ժողով
ին մեծամ ասն ութ իւնբ շախ
-•
շ
՚ոխիչ
պս՚րտութիլն
մր կրեց
Օւբէշ կավւեւոր
գկմքեբ
՛սլ. Հին եւ նոբ
երեսւիոխան
կամ նախարար,
կր
կարծեն
թէ
ժուլովբդասլետութիմւ՛բ
վտանգուած
էէ
Համայնավար
1լուսակց
ութ
իւն ր պանծա
-
ցնելո։է
իր շաՀած
յաշոգոլթիլե\բ
, կ՝առա–
շ
՚սբկէ
տնմիշապէս
ձեռնարկել
ժողովր
-
գական
ճակ՚ստի
մբ կաւլւք ութե ան , ։ոպա–
Հովելու
Համար
^բնկերա
քին
յառաշգի
-
էքութիւնբ
եւ ժողովրգապետութիէնբ
,
ագ–
՚ք՚սյին
։ոնկախութիւնր
եւ աշխւսբՀի
խա
-
՚չաղոլթիլնբ
ծ •
.
,
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ
՚ ս ռ թ ի լ
485
Հոգի
մե -
ռած
են Մ՛ ՆաՀանգնեբուն
մէշ, ինքնա
-
շարժի
եւ ուրիշ արկած՜ներու
Հետեւան
^
քով
,
( Շաբ.ը կ ա ր դ ա լ
Դ - է ջ )
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...600
Powered by FlippingBook