HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 1

Օ Ր Ս Թ հ Ր 0^
քօ ո ճ 6 6Ո ւ ց շ 5
^ ճ ե : աՕ. 86 ֊ 6օ
ւշ
Նհշօաւ
: տօռ. 1VIIՏՏձտյձ1Տ[
1Հ6(էՌշէԽո
6է ձմէՈէատէէԱէԽո : $2, Բ֊Սճ ժ6 7/Խտ6,
Բսոտ֊ց՝՛
։&&ՈՏ 1 6 7 8 - 6 3 ^ 1 Հ . Շ . Տ շ ա շ 3-76.286
Յ՚րանսա հ ւ գտյլոՆթ-նհր տար1ւկան 3000 ֆ բ * , վհցամււ– 1600
Արտտսաճմա1ւ տարհկ– 3500 ՓՐ՛ Կ*"՝^ I
Հա տը 12 ֆ ր •
Կ Ի Ր Ա Կ հ
1
Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ Ա Ր
1 9 5 6
32ՐԴ- ՏԱՐԻ - ԹԻԻ 7867
31« ^>ՈՏ1ՏՏ
Խմթադիր ՇԱՒԱՐՇ ՄԻԱԱ-^ԵԱն
՚ՆՈՐ
12ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 3278
Մ Ե Ր ք ս 0 1 յ է | Ը
1956
Ա Ռ Ա Ի Օ Տ
Լ Ո Ի Ս Ո Յ
^Ամէ^նւ Ա^սէն^որ
ԼալԼ1ւղու
ՀԼււան1լսւՀւ -
^հբ
կը րս/ե
\աձ1
ի
՚Ս՚ւ
՚էյ՚Տ
^ք"^Ը"–^՛
1^՛–
՚ * " ՛ ՜՜
մալէ
մչւււչէ
՚կ.
ւՏԷ^^ մռայլ
ու
միօլւէ՚ւ՚ւոկ
:
Ա՛ս^նօսւանգ
եքւբ. արեէ-Ա
կ՚՚ող^ուե՚Սնք
օ ՜
սւարւււթ,եաՆ
մէ^^ աէոմա տա
իւ է լ եէ– հ փուն է
Աբղէն
մեր կռնակդ
ոս
՚եինք
աւելէ
քս/ե
եըեսոէՁէ
սւալւոլաՆ բեռ
,
եւ. սարէւու
մ.բ
Կ
ա
Հւսմա
՚կէ
մեղ^
^՚ւ՚Ր
^1
մտահ՜ենք
մնա^՜–
եսէլէէ
մէՍսԼւն
1
Մինչեւ
ւ
՞բբ։
Ի
՞նչպէս,
ինչովս այս-
պէս
. . .
իսկապէս
լ ո յ ս կլլ քՒագէբ
մ-եբ
ւլլիէուն
վ-եբեւ^
՛երբ կլլ լսէէնք
գաբերէն
բիաէէ ե -
ղսւնակր
—-
^Առաէ
-օա
Լուսոյ–^ ;
Հաւասէքի
եւ֊ ա շխաաանքի
արեէ-Ը
^^Ր~
մոլ.թէւՆ կբ ցա^էբ
մեր բոլորտէւք^
:
նւ. կբ քալէինք
ու. կըք՚"լէէ
^Քէ
՚ ^ - ^ Բ
Կայեայք^ն
ուղղահ–
գէսչի
լեռ
՝1
՚երր
^
՚էէ՚Ղ
է
Բ " ՚ 1 ՚ ^ ՚ " ^ ՚ ք եւ խոբոլթիւձէ
:
Ա յ ՚ ՚ օ ր մ
կք7
հ՜ունկերը
կը կթոաէ՚ւ,
լու -
սաց՚՚Ացոլյլ
պողոսէանեբու
ղառէ^ափէն
՚Լբ՚"յ
^՚՜ ՚ ^ ^ ւ ՛
"՚էք
^ՐէԼ
^ը.
յ ՚ ՚ ՚ ւ ^ է ^ ՚>քւԱ էօէ՜
կոլ՚հ
չեղւսհ՝ ;
Եւ
սակւսյն
պիաի
քալենք։
ճամրա՚նհրը
պէ՚ոի
ւկարենք
անբնգՀասյ
ու անվՀաա ,
միչս.
շահ ի
ձեռէն :
Ջ՛"^ ր
ւլ է ա ո է.թ–հ ան ,
ստեղՆագորհ-սլ.
-
թես/ն եւ էնք^ւապաԼէոպա՚^։>ութ–եա%
հ
Մեր
ե\րգը պիաի
ըԱայ
մէլա
—-
ՀԱռա ֊
է
-օւո
Լուսսյ՚ւ^
;
ք՝ՈԼՈր
ճակասքնեբոլՆ
՚ Լ
հ " " / ՚
ք՝ո
լոր
ւլամաքնեբոլ^ք
փբ՚"յ
• ^՚"1
՚"––^ գէ ~
մսէւք թ-է լերակ, սաււրոաբ :
Որք՚^ն
խռւսսւփէ
<ձԱրեդակՆ
էս
,ւ։դսր » ,
այնքահ
սլէտի
դաւանսւ՚ււր
՚ ^ է ր • քէմրււսսէ օ՛–
տոկո
ւ5ք ;
՚Աաիւ՝
մենք
մեւլէէ
Հս
/1ւդէսլ
,
ոբպէսզի
կ արեն\ա^ւ՝ք
ուրիշէն
իրաւունք
պա
Հ
ա ն ^ ե լ
ճա կա ասւ բա ց :
Պիաի
ունենանք
սլա յՆառ
աե սակէսւԽե
ր
եւ. քա^ութիւե՝
ղանէ/ն\ք
պաչապա՚եելու.
:
՛կիտի
դիանանք
լողալ^
որպէսէլի
կաբէե–
Նանք մէկ ափէն
միւս%
անցնիլ
մեր
ս ե փ ա ֊
կան
ույ՜Լրոփ :
Պիէ"է 1էիա՚1
՚ա՝Ա.ք եբիսւաս՚ա^րդացմս^
ա -
՚-էէՇ. նձբարկել
ցիրուցա՚կւ
բազմութեանց
,
ոբսլէսւլչ,
կարենայ
թօթափել
Հնութեան
եւ. թմբութեան
փոչի^՚^երը
ճամբան
պիաի
Հարթենք
յառաքսւպաՀ
եբիաասարղութես/Խ
մը Համ^պէ–
,^
աԽոր
ն՚երչնչելով
ազղա
յ ի ն
Հպարաութիւնւ
եւ.
Հա
յրե
'1
'աււիրոլթիւն
հ
Պիաի
կազմենք
միաւյեալ
ճակաա՝ յա-
նռւն
տարաւլիբ
բաղմութեանց
ինքէնկս -
պաչապանութեան
եւ.ին^նուրոյն
,
ր
՚ " զ ՜
մաւլոյն
մշակոյթի
:
Օչ
հ ո յ լ
եւ՚նկուճ
Համակերպում
^ ոչ ալ
քարաւյա^
ս ւ,վ,,րամ՛
ո
լութիւ։ն. :
Եր1
"ոասաբղաւքում՛՝
նա՛եւ
1վ՚՝՛"
ա^ո*- -
թեան
^ ղ
–եղարու1սս
^ գիաութեա(ե\
եւ
Հշյւնբային
՚լորոլկ.է
ւթ ե ան
մէ՝չ :
Թ
՚՚՚լ
Ն
Տ ՚ ՚ ՚ բ ո ւ ս է ն եւ բ՚՚լ՚՚ր
՚լ
"՚լ1
՚Ք """՜
բիներու
ընթացքին
մԼր
մաղթանքն
բԱայ
միշա
ՀէԱոաւօա
Լուսոյ^^
Բ " ՛ կ բ ե ք
«
Ա շ խ ՚ ՚ ՚ ր ^
Ամենայ՜ւք,
».
Երէկ՝
օրուան
պահանջն
էր
եվւգեչով
մեո՚եիլ :
Աքօր՝
ապրիլ
եբզելով։
Աշխաս.ա
^.^է Լլ^
սա՚եղՆադսրոլթեան
երւլի
մը
վերահ֊ելով
մեր
կեանքբ
:
Հա
յբենիքի
կարօսւն
անղամ
պէսւք
է
"Ա՚հ^
՚^՛՛՛/՛
լ^՚՚Լ^ւ՚ւ՚ք
լաւաւչոյնս
կաղմակԼր.–
պելու
Հսւմար
մեր
ինքնւապաշտպանոլ
թեան
պայքարր
, ւ/ամաքէ
ցամաք
յ
Լոյս
,
Լ՛՛ յ "
է
մեր
բոլոր
լ
^դու1^՚\ակոլ -
թեանց
յարաճուն. եւ %երւէաշե\ակ
ղաբւլա–
ւլում ով •
Տ
ա՛ր
" " " ե լ
^էղ
՛՛լ
"լ բպտոլմ՝
մեր ան -
ցաքէ՜ ճամբանեբուն
փրայ
:
Ի
՚ն^չպէո
երէկ
դժոխայի%
պայմաններու
աակ
Մ չ ՚ ՚ ՚ - չ բ
" ՚ - չ - կ"^՛՛"
/՚» պիաի
վւարաաի
մեր
հոբխլոնին
վրայ
, քանի
կր
ւէ՚^ւանք
Հաւաաարիմ՝
մեր աբեւաՀամ
նրդերու
:::: Լաւա(յռյ1ւ օթեր կը մ ա ղթ է իր բա– 1։։;
։Հ;3՜անռրդնհրւււ6,
ընթերցռղնհրոՆն, Տ
Տաշլսաաակիցներուն ե ւ
յւնկերներյււն : %
•։։։՚լյսԱյՆ շնորհակալոՆթ-իւԱ րոլռր անոնց%
։օոր շնորհանորակսւն նամ՚ակԱեր
ուզ– ։|>
Հ^ւզեցին ՚Նռր Տարուան աււթ-իՆ:
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ
ՆՈՐ ՏԱՐԻ
. ՊկՏՐՈԻԹ֊^
ՀաԱ*ա*լ(յային ՚Սշան Փա -
լանճեան Ճեմարա1ւ|ւ տեսչոՆյ>իւ–1ւը , ու -
սուցչակաԸ կաւլւքը ե ւ
աշակերտւււթ-իւնր
ջերւքօբէԹ կը շՐարհաւորեն հաստատոլ ֊.
թ–եւԱ(ւ1ս բարոյա.պէս ե ւ նիւթա պ է ս օժան­
դակող բսլոր բ ա ր ե կ ա լ 1 ՚ 1 ւ ե ր ո լ ե ւյւալքա -
կիրնեբոլ ՛Սոր Տարին ե ւ կը ցանւկան ա -
մէնուն այւողջ եւ երջանիկ կեանք ու նը -
պաաակներոլ յաջողութիււն ;
կը մ ա ղթ ե ն ք , որ ՚Աոր Տարինւ աեւակա՚ն
յսաղաղութիւն բ ե ր է մարդկռւթեաւնւ, Հ ա յ
Աղցին ու Հ ա յ Հայլւենիքին կաաարեալ ա–
<լատռւթիւք1 ու բ ա ր օ ր ո ւթի ւ ն :
ԵՐԵՍՓ.
Ը Ն Տ Ր Ո հ Թ հ հ Ն Ն ե Ր Ը
Վ.ԱԴ.Ը՝ եՐԿՈՒՇԱՐ^Ւ
Երէկք
շւսբաթ^
.րևարական
պայքա՛րի
վեբ2յւն
օրն էր
: Կէս
զիշերէհ
վեբթացաւ
ժամկէաը
եւ ա յ ՚ ՚ օ ր , կիրակի
, 24
մ-ամ
էէագա
բ է բււլոր
թեք^ահ
՜ոմ1ռե
\յւ
՝ու^
>ա -
մ աբ
%
1էնտբութիւ
%նե
բ ը պիաի
\կատար -
ուին
վ""ԷԲ
) հբկուշաբթի
, 2
Տու1ե
՚ոլաբ ;
ինչպէս
գրած– ենք արգէ՜ե՝
^ Աէնի եւ Աէն–
է
Ուազի
նաՀսքՆգ^երուն
՚^է$^ քուէա
)բկոլ
-
թիւնը
պիաի
տեւէ
մինչեւ
ժամը
19։
Ու ~
ր1՚
Լ
13
\ե\աՀանւլներոլ
մէ^ եւս պայմանա
-
ժամը
ե բ կա բ
ա
ձգո
ւահ–
է :
^ ո ւէաբ
կ ո
լթեան
գացահ՜
աաե % ,
մ ի
մ
ոոտևէա
ք սաուգ֊ե
լ
թէ րնաբոգի
աոմ
սը
կամ
աբ^անա
գրութեան
վկ"՛
ձ՚՚՚՚էէ՛
V քԼ "՚՜ ~
նւի՚՞քէ
քյ՚իասին
տանելու
էք ձեր անձնա ֊
՚էԽ՚է^*
1 ի
՚ ^ ՚ ՚ " – " Բ
՚ " ^ 1 ՛ " ^
"՚եարակըք
կամ ու -
րիշ
որեւէ
վաւերազիբ
հ
՜քուէարկութեան
ղրասեն\եակբ
մտած
ատեն
ծանօթացէք
ներկայացուած
թե
էքն
ած
ուներ
ու^ ցանկե -
րուն եւ առանձնարան
քաԼուեցէք
,
իրբեւ
բացա
\1էձակ
պայման,^
գաղտնի
ձգելոլ
Հա­
մար
ձեր քուէ^՛
•.Օտ1
՚էնքբ
կ
՝արաօնէ
որ ^
1–
քն^էք մէկ կամ քանի
մը անուններ
ցանկի
մը
վբ՛"յ
1
առանտց
ուրի^եր
ւբնելոլ
ա\՚.։.ոնց
աեղ։
2 –
Ջ դ է ք
մէկ կամ աւելի
անուն–
նեբ
ցանկի
մը
վոա
յ եւ անոնց "՚եգ
Գ^էք
անուն
մ,ր
" ՚ ՜ բ է չ
9
"՚^Պ^
՚^Ը.՝՝
իւս
գիտելի^երը
Հբաաաբակած
1^'ք
աբգէն.
Լաես
Յառաջ , 3()
Գեկա.)։
՛Օրէնքը
բանաաբկութեան
կ
՛ամ
տու -
գա^ւ՚քի
պատիյ
՚նե
բ
կը
նախատեսէ
անոնց
Համար որ իւարգաիւութիէ
^ւնե
ր
կը
^Լա
տարեն •
Ո ւ ր բ
՚ ՚ ՚ թ եւ շաբաթ
ալ
Հաւլաբաւոր
ճա–
ռեբ
իւօսուեցան
^ յայտաՀւ՚աբոլթիւենե
ր
եւ
ղեկոյց^՚եր
Հրաաաբակուեցան
,
մթնոլորա
սաեւլծելոլ
Համար
. բ"ւ
քց
^՚ԼՔԲ
՚ԲՂ
՛է"՛՜՜
չ՚՚՚կոկթիլննեբէ
անգին
չանցնիր
:
Պայքա–
Հ՚ը ծայբագոի\
սասակութեան
Հասած էր
նաեւ
գալաոի
մէշ եւ
ընգՀարումնեբը
,
փվ
/սագարձ
խանգարում
՚ււերը
յաճախա
֊
Գէ՚՚է
էին; Այ,^
աււթիլ
անուան
\արկու
~
թեան
գաաեր
ալ
բացուեդանւ
Փ"ւ՚ք
^"""1՝
կոլ
-ոկիցներէն
Լէ^ն
Տիլփ
՚՚ն
400 ֊ 0 0 0
ֆրանք
աոլգանքի
ղ ա ա ա պ ա ր ա ո ս ե ց ա ւ
,
անուանարկած
ըԱար.վ
քկ,^ ,
ժողովէն
նախադաՀը՝
Փիէո
Շ՝նեթէր
, Տիւ^"^,
թեկնածու
է
1Րս
,,.նի
նս.Հ^;ն,լին
մէք ,
թռսլցիկ
մը Հրաաարակելով^
պ.
Հ
^նեթե–
։ տ Օ Ր Ը օ Ր հ Ն : :
*
ԶԱՑՆ ՄԸ ԺԸ–եԵԻԷ՚(ւ
՝(^անի մը անգ ամ ա ո իթ ո ւնե ց այ մատ -
նանշելու Զո ւից ե րի ա հաստատուած ե ր ի ­
տ ասարդութեան « շք եղ մե կ ո ւ ս ա ց ո ւմը » :
Տարին քանի մը անգ ամ հաղիւ
ձ ա յն
կուտան, ե թ է ե ր ե կ ո յթ
մը սարք ուա ծ ,
հո գ ե ւ ո ր հո վ իւ մը հանդիպա ծ կամ մահ
մը պատսւհած ըլլսւյ :
Աււջի օր երկտող մր ստացայ
տարեց
բ արե կ ամէ ^քը յֆր ա նս ե բ է ք աղդի մր հե տ :
ք Մե ք ենաղիր շրջաբերական մ|ը6 է, 195Տ
ւ ՚ Օ ո յ ե մ բ հր 23 թու ա կ սւնո վ :
՝՛ Շրջւսբերակա(1|ը կր ծանՅււցանէ թ է ՝
« Զ ռ ւ ի ց ե ր ի ո յ
Հայկ ա կ ան
Մի ո ւ թի ւ նը »
ընդ աոաջ ե րթա լո վ գ ա դ ո ւթի կաբգ մը
անդամներոլ թե լ ա դ ր ո ւթե ա նց , ոբոշա ծ է
թա տ երական ե ր ե կ ո յթ մը սարք ել Դեկտ*
Յին:
՚էւեբկայացումը պիտի ըլլ ա ր ՓՐ^նսե -
րէն,
բ ա յ ց քաքւի մը հ ա յ ե ր է ն տեսարաւն -
ներ ալ պիտի պարունակ է ր , յօ ր ին ո ւ ա ծ ՝
*1է– Վահան Վ արժապետեանի կ ո ղ մ է ։
Ա յս աււթիլ հ ա յ ե ր է ն
նաիյարան մը
պատրաէւտած է եղե ր լքեր աշ|սատակիցը,
• Պ • ՚|յիկոլեան , իսկ
Փր™՚՚՚՚"1՚րէ՚ք^ կտոր
մըն ալ՝ բանաստ եղծ Վ ահէ կոաել , — ա յ6
Հլռւիցերիացի երիտասարդը սր
հ ա յ ե ր է նի
թա ր գ մանա ծ է ր Վ արուժանի «Վսւհագնտ>ը
եւ ուրիշ բ անա ս տ եղծ ո ւթիւննե ր :
Շրջաբերականը մասնաւորապէս կր յ ի –
շեցնէ թ է շքասեղաԸ լքը1ն ալ սսւրքած ե՚հւ ,
« ո ւ ր պիաի գ անէք բոլոր հայկ ա կ ան կե -
րսւկոլբները » :
Անշուշտ ե ր ե կ ո յթը
պիտի վերջանար
;–ւ– յ՝յ1;ք<ւՕէք թ է իյ՚ծսւէ։ՅԼ,–սւ%ա4 է Լ–
Ա Ր Ա Ր Ա Տ Ի ՛ Ն
Ա՛րարատի ծ ե ր
գ մ բ է թ ի ց
Գար է եկՅւլ, վ այրկ ե անի պէս
I
ո ւ անց ե լ :
Անհուն թ ո ւ ո վ կ այծ ա կների
Սւււր|ւ է րեկուել ա դ ամանդին
1
ո ւ անց ե լ :
Մահաիու՜նապ ս երո ւն գ ների
Աչքն է ււիպւել լո,|ս գ ա գ աթին
>
ո ւ անց ել :
Հ հ ր թ ^ մի պահ ՚ ք ոնն է հիմա ,
Գոլ էլ ն ա յիր սէ գ կատարին
(|ւ անցիր :
ԱԻ– ԻՍԱՀԱԿԵԱ՚Ս
Ր ^ ՚ ւ ^ յ ւ * ^ ^ 1"^՚–Ր չուէնիմ––– Թերե ւս օր մ ը
կ ՚իմանանք , անցորդի մ ը , ււ՚֊րիշ րալւե -
կ ամի մր միջ ո ց ա ւ :
1՝լւենք ժամանակ չունին մանրամաս -
նո ւթիւննե ր ո վ գ բ աղելու կաՕ՛ քաէւի մը
սաղ հայեշւէն գիր գրելու
Տակաւին գոհ չ է ՞ ք որ բարեհաներ ե1ւ
քանի մը հ ա յկական տեսարա՚ն^ներ ալ 1լցել
յ ա յ տ ա գ րին ե ւ հայկ ա կ ան
«սփեսիալի -
թ է » ն ե ր հրամցնել :
Ի՞նչ
մեղք ս պահեմ, թ է ին դ ա ց ի եւ.
թ է լ ա ց ի ։
է ւ ռբււվհետեւ ՚Սոբ Տ աբի է, կարն կը
կապեմ, սպասելով որ իրենք բացատրեն
թ է ի՞նչ թանեցան 1955ին, ե ւ ինչ աււա -
ջ ա դ ր ո ւթիւննե ր ունին 31)56ի համար, ի բ –
բ ե լ 1յրլւՆռաււա.րդս3.կէաԹ կա<յՆքա.կ1ւււ.պոլ–
յ ւ ի ւ ն - յ
՝–՝0՚1;^կէ
բը մեղսակից կը Համարէբ
^գործակից »
ւ^ոԼ
մը սպանութեան
(1944) :
Ցետոյ
կ^ւչ՚՚էբ թէ լուծեալ
Աղգ.
ժողովվււն աաե -
նապետը խափանած է սպանութեան
քընւ -
նռլթիւնը եւ՛թէ իր եղբայրբ՝
գիմագրա -
կան ճակատի
Հ երոսներէն
Անառէ ^նե-
թեր
, որ գնդակաՀաբուեցալ
^եբմաննե -
բ ՚ ՚ ւ ն
կո՚լմէ
,
<է՚էեց միլիոնճ ֆրանք գող -
ցած
Հ » ։
Անոլանաբկութե
սէ՚1ւ. վճիռը
պիտի
Հրատարակուի
Հինգ տեղական
թեբթերու.
:
մէջ եւ պաաերը
պիտի
վւակցուի
նաՀան
— :
՛էին բոԼոր
րնտրական
շբ ջա՜ե ա կ\1։ե ր ո ւՅւ
մէ1
1^
ուրքերոլ
բաբեփոխման
ախոյեանը ,
գրավաճառ
Փուժատ
, ոբ՚ււն
կուսակիցնե–
Բը այնքան
մոգովչւ՚եր
խանգարեցին
,
ինքն
ալ
" ՚ ր ՚ լ ե լ ք ի
Հանւլիպեցալ
Ն՚^՚բպռնի
մէ^ ։
Լման
երկու
ժամ
չկր$՚՚ււ
խօսիլ, երբ
5Ս0
Հակառակորգնեբ
խաեգարեցին
իր սար -
քած
՚^՚՚՚Լ՚՚վյԼ
եւ Հֆաշիսա^
հ."^^^ե^
զի՚ե՛^
ՔԲ՛
*Ի"ւ<ք՜աա ի վեքք՚ջոյ ստիպուեցալ
ոս -
էոիկանոլթեան
գիմեէ,
սրաՀէն
գուրս
ել -
լելոլ
՚էամաբ ;
Վեբջ/՚աւ
կ արեւոր
ճառերէն
մին խօսե -
3 " ՚ ւ
Աբ^եբիոյ
կ^ռւսակաչը
, Աուս՚թել
, որ
թեկնածու
է Լիոնի
շբշանին
մէչՀսալ
թէ
^ամա
յնավաբւեե^լւը եւ իրենց
մեղսակից
ները պաաասխա^ւաաու
են. Ալմ-եբիոյ
խը —
ռովութեանց
, թէ ուղելով
անջաաել
Յքը–
բս/ն՚սան եւ Աըք-Լրիան աեոնք այգ ե
բկբին
տնտեսական
փԼՈւզումր կը
պատրաստեն
գի՚ռ ա կ ց օր էն :
^
Ըն կե ր վա
բ ա կան
կուսակցութեան
ընղ.Հ • քաբաուղս^րը
, Կի Ա ոլէ ^ զեկոյց
մը
Հրաաարակեց
, մեբժելով
ւք՚ուլովրգական
Շարժում
ին. ( կաթո
լիկ
) առաջա բկբ՝ կա ՝-
ռա վար ական ծրագիր
մ ը էլաւլմ ելոլ մա —
սին. :
Ըն\կԼրվա\ւ։ակա՚եները
միացած ենՀան -
րապեաական
ճակատին
, որ կբ քուսա
մեամասնոլթիւն
չւ"^իլ։
Կ՚լխալոբ
կոլ -
սակցսւթիւններր
կըյանձնյսբարեն
քուէ
տալ
անոնց որ
եբկւ՚ին
րտբգաւաճման
Համար։
Համ
նավաբնեբը
մէկ նշանախօսք
ունի՚ն
^
( Շար.ը կ ա ր դ ա լ Դ ՛ է յ )
ԳեՐՒ ԱՏւԳԵՐՈհ
ԱԶԱ Տ Ա ԳՐ Ո ՒմԸ
Ե Տ Ամէ ՐհԿ Ա
ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ
ՀԵՏԱՊՆԳԵԼ
֊ , ^
ԽԱ%Ա%ՕՐկՆ
Հ
՛Ա՛
է
Ն՚"^անւէներռլ
նախաղաՀական
պա -
լատին
մ ամուլի
վե բատեսւււԼը
գեկո յ ց մը
Հբսւտարակեց
, ի պատասխան
1էք
բուշչեւի
վերջին
րանախօսոլթեան.
^ որ կոսլիտ վե–
րագրում՚նեբ
եւ քոգավւ՚կեալ
սպառնալիք
ներ կը պաբոլ՚հակէբ
յ
Զեկոյցը
կ՝ը"է
^^֊ ֊;
I) • Ն՚^Հռւնգյւերը
ոլիտի
շաբուեակեն
ի -
րենց
պ ՚ ՚ ՚ յ ք ՚ ՚ ՚ Բ Բ ^ խաղաղօրէն
աղաւոագ\րե–*
Լ"Լ Համար
այն ազգերը որ
բոլշԼւիկեա%
աիբապետութեան
աակ ինկած
ե^Հ /՚ . աշ–
խար՝,ամարաէն. ի վեր ; Այ
՚1
գեկոյցին
Համաձայն,
« ժընեւի
ոզին^
շի նշա/էյո -
կեր թէ ոչ - Համայ1։ւավար
աւվ՚"**Բ^ը
1^*՜
գունած է ե բրեմնի
ա
գա ա
երկ
ի րն ե\բո լ.
ներկայ
գռյ՚՚՚՚ԼԷ^՚՚՚կբ
կամ տեւական
Հա
մ ա յնավալւա
ցո ւմը ԼԼեՀաոտան
, Ձեխէէ ՜՛
սլովաքիա
,
Հոլնգաբիա
,
Ո^ումանիա
,
Պ"ւլկ՚"բի"՛
, Ալսլանիա
եւն
. ) ;
Այս
յայաարարոլթ-իւնը
, որ
մամւււլիՆ
յանձ-հուեցաւ
քԱ • Ա՝իոլթեան
Ղ՚ե\1էագո^^
հյոր՝է ուրգի՜ւ^ փակումէն
անմիջսււգէ ս վեր–
ջը , նախսւղա
Հ ի.՚1ւ
Հ ա ւան ո ւթե ա՚մ բ
,
^էէյ
՚է
բացորոշապէս
((Դ՚եբի ագգեբոլ
խաղաաէ
աւլաաագբումը
եղած է ե ւ ոլիտի
շարու­
նա՛կէ ըԱալ
V • Նահ՛անգներու
արտաքին
քաղաքականութեան
Հիմնական մէկ նպա^
աակը^ մթԱչեւ
յաջողութիէն
»:
X
Ուռ շի՚ւ՚՚կթլ^ւ
ի սլա շաօնա կան
^ / ՚ ^ " ՛ ՜"
նակնեէրուն
մէջ ղիաել
կուտան թէ Խ՛
Աիութեան
աղգ– սլաշապանութեան
1956^
ելմաացոյէյր
նոքւ՚՝՚քան
կարեւոր է եթէ ոԼ |
աւելի՝
որքան
1955/»^/^ :
Այ" աոթիլ մաս
- –
նաւլ է աներ կբ բացաաբեն
թէ գինուոբա -
կա ն ծ՚ս խ քե րու
կ ր ճատում
ր ան ո ւ ա՚եա կան
է, թէ շատ մը ծախքեր
կրնս/ս.
քողաբ -
կուիլ
ու^ւիշ գլուի^ւեբու
տակ եւն՛;
յ
«ՑԱՌԱՋ»Ի
ՅԱՋՈՐԳ
ԹԻՒԸ
լ ո յ " կը տ՛եսնէ
չոբեքշաբթի
օր, երկու -
շաբթիւն
աօնւսւկա՝ն\
օր Հռչակուած
բԱա -
լռվ , րնտբու՚թեանց
առթիլ ;
Fonds A.R.A.M
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...600
Powered by FlippingBook