HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 600

է Ց Ա Ռ Ա Զ ։ ^
թիւնլ,
կ՝չւ"է թէ իււովութխՆնեբշ
սալ, -
քահ
էին «աչխաչւՀակալ
ւլո լէՆակա լէւե ք եւ.
ո ա ոլ, եք վլւեայ
յե աա գէմա կան
ղա ւա ՚էիլւ
֊
նեբ
» ;
ԿԱՐԳԸ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ
է՛
ԼեՀասաա՛նի
տեղեկաաու.
ւլոբհակալոլ
^
թիւնը
պաչաօնական
ղեկոյց
մլլ Հբաաա
բակեց
որ
կ՝ըւ՚է
«Աաենէ
մր ի
վեբ
աչխարՀակալ
ղսբձակալներ
եւ յեաաղի
֊֊
մական
ղաղտնի աաբրեբ
կբ վւորձէէն
օ՛լ–
աաղո րհ՜ե լ տնտեսական
ղ մսւա բութ
իւն
-
ներր եւ Փո ւխ անի
կարւլ
մ ր Հաս ւոա աու
-
թեանց
բանուորներուն
տրտունք^ւերր
բմբո
ս տ ո լթ ի ւնն ե ր
յա ր " ւց ան ե լո ւ
էամ ար
մողո
վյւ ղական
ի չի ան ո ւթ ե Աք՛ե
ւլՀ մ :
Պ-աաաՀմունք
չէ ոբ թ^ամին
Փուլնանբ
րնաբահ– էր ա յս ղբղււութեան
Համ ,սր ,
ճիչղ
աբլ պաՀուն
երբ աեւլիւ
կ՝ոլնենայ
մ էքաղղա
յէն
ց ո ւց աՀ ան ղէ ս բ :
Կ՝ ո ւղէ
էն
աղարաել
լեՀ ժողովուբղէն
բարի
՝>ամ -
բալբ
ել վնասել
միքաղղային
խաղաղ
ղորէէակցութեան
I
Թ^ամի
ճակաաին
գ"բ–
ծակալներբ
ա յսօր
յաքուլեցան
խււովու
֊
թիւ^/եեբ
յարուցանել
յ
Կարղ մր Հանրա
֊
յէն
չէնքեր
յարձակում
կրեցին
եւ
ղոՀեր
ունեցանք;
վսսքաՀ՝
բանուոր
ղասակար
-
ղին պաաասխանատու
վաբիչներուն
վյԼ —
րայ
I
իչխւսնութիճեբ
վերաՀաստատեց
բա բե կա բղո
լթ էւե ր քաղաքին
մ՛էք : կաււա^
վաբութեան
եւ
լեՀ
ա չվսա տաւո
րներու
Կ •կոմիաէին
նեբկայսւցոլցիչներր
,
էնչպէս
եւ վարչապե
ար
՚էէսչքէն
վյ^յրր
՚
Լ^՚ՑԻ^
՚՝
քՍ ռււ վո ւթ ե ան ց պաաասխանաաոմէւեր
բ ո -
բոնք մեծ պատրաստոլթէւններ
աեսած
է–
ին , պէաէ պատժուէն
ամ ենա
յն խստոլ
-
թեամբ
կառավարութէճեբ
եւ
կեղբ՛
կոմիաէն
Համողուած
են թէ
խււովութէւնւ
եե ր յարուցանե
լու որեւէ
փոբձ
ւղէաէ
Հանղէսլի
բսլոբ
ա չխաաաւո
րնե
բու
եւ
քա­
ղաքացիներու
լնղղիմութեան»
:
X
Ղ՚որ^աղոլլբ
սկսած
էբ
«Աթալինի
ղոբծաբանէն;
Բանուոբներբ
պաաուիբ-ա
-
կութիւն
մր ւլբկած
էին
վարչապետին
,
խնգրելով
որ Փողնան
այցելէ
,
Իրե՚՚՚ց
ղանղատներր
լսելու
Համար
% Երբ
պատ
-
ուիրակութիւնր
չվերաղարձաւ
,
բան
-
սւոբնե
ր բ
որո չե ցին
ղործ աղո
ւչ մր ս՛ա լ, -
քել
:
X
Առքի օր վարչաւա
էսւսալ
Ալլղամս
-
՚չ"փէն
րնղՀ
. քարաուղարբ
, որ Հրաւէր
-
ոյԼէսհ՜՜՜էբ ԼեՀասասյնի
արտաքին
նւսխարա–
,րի^
կողմ է
է
ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ.
ԱՈՒՐԻՈՑ
նոր վարաչապեաբ,
Ա. Ասա–
լի , կարգաց
իր յայտա
բաբութիւնբ
որ
էչ րսէ թէ ստիպողա րա բ բանակցութիւն
-
՛եեր պիաի կատարեե
Եղիպաոսի
Հ ետ
,
ղօբ ացնե լու
Հ ամար կապեբբ
ե ւ թէ կա
-
ռավաբութիւնր
«յէսնձն կ՝առնէ
ւսմէն
կա~~
րելի
քակցոլթիւն
լնծա
յել
Ալմերիոյ
, ոբ
կր կռուէ
է,լ, աղատութեան
եւ
անկախու­
թեան
Համաբ
»:
ԱԼԺ֊ԵՐԻՈԱ
Հաբցթե
քննութիւնբ
կր
չա–
բ ո լնա
կոլ է, Լիլի
բն կ երվա րական
Համա
-
ղում արէւն
մ էք ; Ալմե րիսյ
նախարաբբ
,
Լաքոսա
, յայտարարեց
թէ
«երեսուն
տարուան
ղործ տեսան
եբեք
ամսուաե
մէք^
: Ելմտական
նաէսա բաբն
ալ
խօսք
աււնելուէ,
բսաւ
թէ էակառսւկ
չե՛ն վւոխա–
ռոլթեան
, բա յց ա յղ միքո^բ
բաւական
չէ , նոր տոլբքերէ
խուսափելու
Համար
ՏաՍր ՝%աղաբ ղփնուոբներ
խուղաբկոլ
~
թէււններ կատա րեցին
կոսաանղէնէ,
Բոլլօ
չրքանէձն
մէք , որ ապստամբներուն
ձեռ -
քրն
է :
ԱԱԿԱՐԱՆ
(Ցունէս
28)
Զոյլ
ոսկի՝
455-000,
(եափոլէոն
3310,
ղուից.
3130
,
անւլլէււսկան
4000,
քսան
տ ո լա րնո ց\Գ
• ^(^0 ^
թղթաղրամ
Լանպաչաօն
ք սթերչէն
1070 )
աոչար
391 , ՚ / ՞ ՚ ՜ / ՚ Տ ՛
"75 ,
պեչմ
.
7 –80 ,
լէր
0-60,
փեղեթա
8-85
:
ատ
ԿԱՐՄԻՐ խԱՋԻ
ՕՐԸ
Առրպօնի մեծ Ամփիթատյաււխւ մէջ
Այս
կիրակի,
ժամր
14 •30^1՛ ,
ղեղաբ
-
ո ւե ս տա կան ցերեկո
յթ
ք՝աբձբ
Հովանաւորութեամբ
ԳերաշնորՀ
Տէր ԱԵՐՈՎՐԷ
եպ.
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆի
,
Առտքնոբւչ. Փարիւլի
եւ
Հա յրապե աական
Պատուիրակ
Նտխաղ աՀ ութ եամբ՝
ակաղեմ
ական
ՏՕ
^Թ– Թ Ր Է Մ Օ Լ ԻԷ Ր Ի
Լ6 յ€սո€ քտոէ&ւտ1տէ6
\Ց.
շհՅՈՏՕՈ
Մուաք
100, 200, 300
եւ
500
ֆրանք
:
Տոմսեբբ
ապաՀովել
կարմիր
քցաչի ,էւա~
րէղեան
չլ՛քանէ
մասնաճիւղերէն
եւ կեղ -
բոնէն
Տէր
եւ Տէկէն
Նեբսէս
Աւսսլո՚նճեան
եւ
ղաւակներբ,
Տէր
եւ Տէկէն
Աղղէն
Աա
-
պոնճեան
եւ ղաւակներբ,
Տէր
եւ
Տէ՛կէն
Յակոբ
Աապոնճեան
եւ ղաւակնեբր
, Տէր
եւ Տէկէ՛ն ՎաՀբամ
Ցեցեա^
եւ
ղաւակնեբր
ԼԵրեւ՚՚՚ն)
, Տէր եւ Տէկէ՛ն
Նեբսէս
ՊասԼս՚ն
եւ ՛Ա՛՛լքէ կբ(
Թ՛ս
լրէ
՛լ) ^ ԱյրԻ ^ԻԿ–
Ա"ա՚լիկ
Ջանթէկեան
(Թիֆլիս),
Այբի
Տիկ–
Մ՛
Շալճեան
(՛Բո
ւսլա
) է
Այրէ
Տիկէն
Աղա
-
մանղ. Ջանթէւկեաէն
եւ ղաւակներբ
(Նէւ
Եսրք) , Այրի
Տիկէն
Հայկանոյչ
Ջրբաչ
֊
եան
(Աարսէյչ)
, Այրէ
Տէկէ՛ն
ՎաբղուՀԷ
Աապոնճեան
եւ ղաւակներբ
(ԹեՀրան)
,
Տէր
եւ Տէկէ՛ն
8
"վՀան1նէս
Աապոնճեան
եւ
ղաւակնեբր,
Պ՛ Արտաչէս
Աապոնճեան
,
Տէր
ել Տէկէն
Բենէամէմե
Ատպոնճեան
եւ
ւլաւայ^եբԲ
ՀԱբատան)
,
Տէր
եւ Տէկէ"
Արծ բուն է
Ջրբաչեան
եւ
ղաւակնեբր
արսէյլ)
, Տէր
եւ Տէկէ՛ն
Հայկ
Գսբ
-
ծունեւսն
եւ ղաւակներբ
(Ա արսէյլ)
, Այրէ
Տէկ • ՎաբղուՀԷ
Եաւրեան
եւ
ղաււակներբ
^Թէֆլէս),
Այրէ
Տէկէձ
Հրաչեան
եւ ղա­
ւակնեբր,
Պ՛ Մելէմեան
եւ
,
ւլաւա1
^երր
Տէր եւ Տէկէն
Պետրոս
Զարոյեան
, Տէր
եւ
էւկէն
Լեւոն
Պէրպէրեան
եւ ղաւակնե
բբ
,
կբ ծանուցանեն
էւրենց մօր, կեսբոք,
մեծ
մօր.
Հարսէն
, աղղականէն
եւ
բարեկամէն
ՅՈԻԴ֊ԻԹ ՍԱՊՈ՚ՆճԵԱ՚Օ/՛
ՀԾնեալ
Ջանթէկեան
, Վան,
76
աա
-
բեկս/է՛)
մաՀբ ոբ տեղի
ունեցաւ
բնակա
-
բանթ
մէք,
36 ււիւ տիւ ԺԷՕԷււալ Լըք
լէո ,
Պւււա փռլոմպ (ՍԷՍ) :
Յ՚՚ւղարկալո
րութիւն
ր սլէւաէւ
կատարուէ
սւյս երկուչաբթէ
ժամբ
9-45/Տ» :
Հաւաք
-
"՛՜էւ Իր բնակաբանբ,
ուրկէ մարմ
էնր
պէ­
աէ փոխաղրուէ,
Պուա
՚Բոլոմպէ
ղերեղմա–
նատունբ
;
ՄասԹսււոր մահազդ ղրկուած չըլլալով,
կը յսն.գլաւի (ւեբկայս իբր այս Րւկատել : |
ՍՈՒԳԻ ե Ր ծ Կ ՈՅ
ա. վ՛
նՍՒՍՍՍՐԳեՍՆՒ ՅՒէՍՏՍԿՒՆ
Տեղէ
կ՚ունենայ
,
7
Յուլիս,
չաբաթ
է -
րէկուն
ժամր
9էն, Աոսէէթէ
Աավանթ
,
8 ո իւ ՏաԹթոն ;
Կբ նաէսաղաՀԷ
&.
ՄԻԱԱ՚ԲԵԱՆ
Կբ խօսէն՝
բնկերներ
ՀՐԱՆՏ –ԱԱ­
ՄՈՒԷԼ,
Ա– ՏԷՐ
ԹՈՎՄԱԱԵԱՆ
ԳՊՐՈՑԱԿԱՆ
ԳԱՇՏԱՀԱՆԳԷԱ
Նախաձեռնութեամբ
Պ՚՚ւլ՛
Օաաոյէ
թաղականութեան
եւ կասլ
. իյ ա չփ մաս
-
նաէ\էւղէ
; Այս կէբակէ
, առաւօտէն
մէն–
էեւ
եբեկո
յ Ա էնթ Անտրէէ
օղա ս ո ւն պար–
աէղէն
մէք;
կբ նախաղաՀԷ
Տէկ– Բ–
ԱՐՄԱՀԱՆԵԱՆ
Վարէչ՝
ՏԻԿ– Ա–
ԹՈՐՈԱԵԱՆ
ՕԳՏՈՒԵՑԷՔ Ա ՌԻԹէՆ
Ամերիկ այէն նորէն ստացած ենք
հադուստներ —.
Փարտըսիւ
2000էն 5000 ՓՐ"^^*
ք՝ոմփլէ
ՅՕՕՕէն 7500 ֆրանք
էմփ է րմէ ա պլը
2000էն 4000 ֆր ՝
Վէսր–
1500էն 3500 ֆրանք
Փ անթալօն
1000էն 2000 ֆրանք
Եւ ամէն տեսակ
կեբպասնեբ
ՄԵաք–Ա՚նԱ1ւ Գ ՚ Օ Ո Ղ ՚ Ն Ե Ր ՈԻՆ
ՀԱ­
ՄԱ Ր ՄԱՍաԻՈՐ
ԳԻ՚ն
97, ք<ստ ^6 աօհշՈշս
ՐՅՈՏ
(2)
161.աշ. 57-57
հշէքօ .1^1շհ6||շս–0ոօսօէ
1)6բօէ
ժ՚ Ս տ ւ Ո Չ
8, Թս© ճ© 1Զ
^ ^ 0 V ^ ճ 6 Ո ^ ^
յ\13ՐՏ6ւ116,1"
^աւ.
I>օ^շ^
1© ատէր© .196 1^րտ.
ՏաԶւԱ66 1©
ա 6 է Ր6
250
ք՝ՐՑ.
Բօէաօէսէշ
ԲՕԼԼ
ձ՚Ստւո©
քԱ
ճՇՕՍՕԲ^
Տ1ա11ւ 25
ՏVՃ.
Լ Ց հօւէ© ճ© 10 625 1տ՝րտ.
Քօսէօո 0&1Ց1ւէհ
©է
Ճ ^ V ^ ^ Ց
քօսաւէսրշտ շօոք6շէաոտ.
ձ Ա ա Գ Ա Յ հ Ն ԱՏԱԿՈհ^ԱՅՒՆ ԸՆԿ–
Մ Ա Ր Ա Է Յ Լ
Տարեկա^ նաշասեզան
Ընկ ե լ ա ւթե ան պ ա տ ոլոյ ա(1դամներու եւ
Համ ակէրնե
բու
է պատէւ
;
Տեղէ
էլ ունենա
յ ^ Յուչէս
, կէլ""կէ
ամ–
բո՛ւք
օրր, Պոմոնէ
եկեղեցւոյ
յաբակէց
սրաՀէն
մէք։
Հա յկական
Համ աղամ
կե լ։ ա կո ւ րն ե լ՛ ,
եբղ,
սլար, ա բտա սանս ւթ է, ւն եւ րնկերա
֊֊
կան
քերմ
մթնոլորտ
:
ճս՚չաւլէն
մէկ անձէ ֊,'սմար
600
ֆրանք–
Տեղերբ
սաՀմանաւէւակ
ՐԼԼ՚"Լ"՚Լ>
Կ1՚.
էմն գրուէ
նախօբօք ապաՀ ովե
լ
Հ րաւէւբա
-
ղէրներր
:
Գէմելով
Պ • 3 - Հացաղործեանէն
,
15, 11ս© Լօո^ս© ժտտ
ՕՑԲԱ€)Ո©Տ
7©1.
: 00. 05-78
մէէնչեւ
երկուչաբթի
,
2
Յռւչփս
է
ՍԱմՈԻԷԼ ՄՈՒՐԱՏեԱՆ էԱՈ<|–ԱՐԱ1հ
ՊԱՐԳԵՒԱՐԱՇԽՈԻԹԵԱՆ Հ Ա Ն Ա Ս Ը
Կէրակէ
, Յուլիս
1 ,
ժամր
1&էն :
Աէբով
կբ Հբաւէրուէն
ծնուլներր
ել Հա­
սա րակո
ւթէ
ւնբ
;
26, Տս© 1ՐՕ70Ո, Տ^V^^տ.
Տւքէրօ
:
ւ՚օոէ
ճ© Տ6V
^^տ.
ՄԱՐԱԷՅԼԻ
եՂԱՆԱԿԻ
ԱՌԱՋԻՆ
ԳԱՇՏԱՊԱՐԱՀԱՆԳԷԱԸ
Նախաձեռնութեամբ
Համ
ս՚—Զա բ ս ան -
ճաղէ
Հայբ
. Մ
էութեան
Այս կէրակէ
ամբողք
օբր
Թլաւա Լ ի ւ ք ,
Ռէսթորան
տէ
Կրօթ
Մ օնարէ Հանբածա
֊–
նօթ
գռվասուն
եւ կանան չաղար գ պար
-
՚ռէղբ
:
կբ նաէսաղաՀԷ
3–
ՄԱՐՏԻՐՈԱԵԱՆ
Կր էսօսէ Ա.
ՊՕՅԱՃԵԱՆ
Առաւօտեան
պուլէ
մրցում՝ ; Պ՚՚ւլ
ունե -
ցուլնեբէն
կբ խնգրուէ
մէասէն
բերել
Գեղարուեստական
ճոխ եւ
խնամուած
րաժէւն -. Եր՛է , նուաղ , արաասանութէւն
ել
անաէ^կա^եր
:
Մ ուտքր
աղա
տէ %
ԳԱՇՏԱՀԱՆԳԷԱ
ՎԱԼԱՆՍԻ
ՄԷՋ
Նախաձեռնութեամբ
Ա . Գ> Լուս՛
Եկեղ՛
« Արաքս
» երղչախումբէ
I
Առաքէն
ան
֊
ղամ
րլլալով
տեղէ
կ՝
ունենայ
՛սյս կէբա
-
կէ ամբողք
օրբ
փ ա րթի է Պէլ Մէ օնի է րի
ղովասուն
եւ ղեւլւստեսէլ
ծառասաանէե
մէք։
Բացման
խօսք՝
Տէր Աահակ ք հէնյ-
Պապիկեան :
Գեղա բուե ստա կան
ճոխ
եւ
խնամ եալ
բաժէն
: Օթոքա
լ, ձբէա բա
բ
Մ ան բամասն
ութէւննե
ր աեղէն
վբայ
յ
Անձրեւէ պարաղա
յէն
տեղէ
կ՝
ունենա
յ
յաքորգ կէրակէ
:
ԾԱխՈհ է
ՀՐԱԶ ԱԱՐԳԻԱԵԱՆԷ
երեսուն
տարուան
ժսւմ ացո
յցէ
եւ աղամ անղէ վա ճա ռա տ ո լն ր
բոլւէր ապրանքնեբով
;
քՍէսնոլթէն
ետէւն երեք սենեակ
, էէսկ
վբ­
րան՝
երկու սենեակ
եւ խոՀանոց
; Անձն ա–
կէսն կառատուն
բակէն
մէք
Գէմել
ՏԻԿԻՆ
ՍԱՐԳԻԱԵԱՆԻ
,
2 6 1 ,
^տ՛
Տէ. ա ւ է ւ ո ,
Ր Թ Ո Տ
( 1 0 ) .
^©ւ. : >10111) 60-69.
ԼԻյանութբ
ղոց է կէրակէ
եւ
երկու
-
չաբթէ
օրերր
) :
Յ Ո Ի Շ Ա Տ Ե Տ Ր
ՓԱՐԻԶ
. - ֊ Հ՛Յ՛Գ–
Աղբէւբ
- Աեբորլ.
Մ՛
Եօթնե՚չբէԱյրեան
խումբէ
րԿւգՀ . մո —
՛է"՛էր
՛սյս չաբաթ
օբ ժամբ
՚Հճին
, սովո
-•
բական
Հաւաքատեւլփն
; Բոլոբին
նեբկա
՜
յութիւնր
պարտաւոբէչ
:
ՄԱՐՍԷՅԼ
- Հ 3 ՛Գ
.՚^րիսաափսրձ1,^«.//"–
միտէի
չ^՚է^ • ժուլււ՚էվւ
չաբունակոլթէէնբ
ա յս շաբաթ
ժէսմ բ
20
՚ՅՕԷն ,
ս ո վո բ ա կան–
Հալա
քւս
տե՛ւէն
:
Կր խնղրուի
ճչգապաՀ–
բլլալ
յ
Բացականերբ
նկաաի
կ՚առնուին
:
ՎԻԷՆ––
Հ –
3՛ Գ– րնգՀ
. ժողովր
այս
շաբաթ
մամբ
20 ֊ՅՕին , Համօ ՕՀանքան
-
եան
սրաՀբ ; Բոլոր
բնկերնեբւււ
նեբկա
-
յութիւնր
սլս՚րտէուորիշ
ՄԱՐԱԷՅԼ–֊֊
Հ– 8՛
Գ՛
«Հայ՚սսաան–»
ենթտկոմ
իէոէ
ի
ժէէւլււվբ այս չարաթ
մամր
՝Հ\ին , որոշուած
Հէսւաքտ աե ղին
; կարե - -
լոր օրակաբղ
:
ՍԿԱՈհՏԱԿԱՆ
դսէտսշսնԳէս
ԿաւլմակԼբպւէւած
Հ՛՛՛յ Արիներու
Ա է -- ՝
ութեան
Փ՚՚՚բէ՚լէ
շբքանին
կողմէ :
|
Այս կիրակի սաաւօտէն մին չ ե ւ
երե ~–՛
կոյ , Շաւիլի անտաոին մէջ
Սկաուէոական
խաղեր , առատ
ուտելիք
ել խմելիք
շատ
աժան
ղէներով,
լ ՚ ՚ գ ե ~–|
կառք
կառ
Մ՚՚նփառնասէն
, իքնել
Շաւիլ,
առա
քնո րւլո ղ սկա ուան
եր
պիւոի սպասեն
ք,ձ
օթօպիւս՝
իքնել
Փիլէ
Աան
Վէն
(Շաւէլ)
%
ԳաշաաՀսւնղէսէն
էէա
յրբ
չատ
մ օա է կա
յաբանէն
—՜՜
ձՈԳԵձԱՆԳԻՍՏ
Գպլ՚ոցսէսէր
Տիէլնանց
վարմ արանի
Հ ի մ ՜ – ֊
նա ր կո ւթ ե ան
՚^՚Հ բղ տաբեղա
բձին
առթէւ
, ,
այս
կէլ՚՚՚՚կի
1 պատարաղ
եւ
•> ողե՜Հան
ղստեան
ւղէոշտօն պէտէ
մ աաս ւց ուին
Հա­
յոց
եկեղեցիին
մէք,
15 ււիւ Ժան կուժօն,,.՝
է յիշատակ
Հանղոլցեալ
անղամուՀէնե
բուն :
I
Կը երաւիրռւիԸ րոլոր ադգակից՚ները եւ.,
սանու1լիները ;
:
\
ՏՐԱՄԱԳՐԵԼԻ
է
\
ՊղՕւիկ էլրաււենեակ
մ ր որ կբ
յարմարէ
կերպասե
ղէն
էէ
ներկա յացւէւցէ չվ, մբ(
թ էք
Ա–
թիլ) ,
Հեռաձայն
, կեղրոնական
քերմու
-
թէւն
, վեբե չակ
(ասաԹսէօր)
Փարէղէ
կե ղբ ոն բ :
Գէմել
էէէմրա ղրո
ւթե
էսն
ԿԸ ՓՆՏՌՈԻԻ—
Լէէէնէն
Տէր
եւ
Տէկէն
Մղսեան
(ծնեալ
Լոաոշեան)
,
էրւլբոէ.մէ
Օձղէէ գէձլէն
, կր փնտռէ
աղքէկբ՝
Ս՛"
՜~
թենէկ
Լո՚ոոշեան
ոբ122կէնՊէյրութէ
ա,լ–
քկանց
լլրբանոցբ
ղտնուած
է :
՚^րեէ
«3՚սռաք»է
Հ
Կբ էսնգբէէլէ
արտասաՀմ
անէ
թերթերէն
արտատպել
:
ՑԱԻԱԿՑՈՒԹԻԻՆ
՚, Համ
ր . <(.Եփր՚"ա՝^ մէ ութ էււնբ էր ցտ
-
I
ւէէ կ ց էւ ւթ է ւնն ե բ բ
կ ր
յս՛ յտնէ
Հա
յրենէսկից
Պ • Պօէ/Ոէէ Պ ալէէ կեան է՝ էբ ուլբացեալ
կնէէք
Տիկ– ՜Պալիկեան(ի
մէոՀսւան
առթէւ
:
Կ^ՈԻԶՈՒԻ
ԱսլէէէԱէէլՀԷ մբ , բնակէէւթէլն
եւ
ուտելիք
էէէ ււլւււ Հ ււվուած
: Ամ սւո կւսն
17 ՛ՕՕՕ
ֆր ՝ ՝•
Գէմել՝
Տօէ61 ճ©տ Ճ1թ€տ, օ ա (Օրծա©).
1"
Ի Ա 8
Կ
ԱՐ
Ե Ի
ՈՐ
՚%1
| Ծ Ր Ա Ր1 ե Ր Ոհ ՍՌԱՔՈՏմ ՍՆԳԼՒՈՅ ՃԱՍք^ՈՎ. ԴԷՊՒ Ւ»ՈՐ2ՐԴԱՅՒՆ ԵՐԿՒՐնԵՐ|
ԵՒ ձՍՅՍՍ Տ ԱՆ
| ՄԻ Ա Կ
Հ Ա Ս Տ Ա Տ ՈԻԹԻԻ՚ ե Ը ՊԱՇՏՕՆԱՊԷԱ ՃԱՆՉՑՈՒԱԾ
Օքք|Շ6
(|6Տ
Օհ2ւՈ%էէ%է%
;$; Արտօնւուած ենք ծրարներ ղրկել նաեւ օդանաւով ;
է։–
ՏօօէՏէՏ
ժշ 7էԱոտսշէւօոտ
1ոէշէոօէԽոսքԹՏ
I
1
1, Տ ս © / ^ ա հ ր օ ւ տ ք 7հօոո35.
հէտէրօ Ւ 1 օ ո է ռ ւ Յ ք է ք 6 տէ
1՚օւտտօու6Ր«տ||
I
թ^ոտ
9 -
761. յ / ^ ւ . 76.34
էքրարներր կր պարունակեն անգլ. սսւաջնակարգ ապրանքներ, ար–
տածման արժէքներո վ — կերպասեղէն, պաարաստ հագուսւտներ ,6
աՕուշահոտութիւն , դ^եղօրաՅք , սննդեդէն, Սինկեր կարի մեքենաներ ,
| ։
ժամացոյց ե ւ այլն :
I
ԿԱՏւԼՐԵՍԼՊհՍ ե(՚1.ք;Ի"(1Ի1Րք)ԻԱԷ հ ^քԱՐՆԵՈւԻ ԱՌ1Լք(1Ի1ք(։ եԻ
I 8ե՚1.(։1յ֊Ա1Ո1Ն11Ի1Ո; 11Ռ1ւՆ8 ՚ 1 ՚ ժ 1 1 1 » 1 1 Ր ք 1 Ի
I
ււԱՔՍԱՅՒՆ ԾԱխՔեՐԸ ՚ւճԱՐեԼՒ եՆ ՂՐԿՈՂՒՆ Կ ՈՂմէ
Fonds A.R.A.M
1...,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599 600
Powered by FlippingBook