HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 5

Օ Ր Ա Թ Ե Ր Թ
ք ՚ օ ո ժ շ €ո 1925
^61. : աՕ. 86 - 6օ
Լք ՕւէշՇէշԱք : տա. IVIIՏՏՃ&IՃI^
էէ&ճՌշէԽո
6է ձձաաւտէքԱէԽո
: շ,շ, ^սշ
մշ X^6V^տշ,
Բօոտ֊ց՛
Շ.Շ.1՛. քտոտ 1678-63
Տ6տ6 3-76.286 ,^
%րտ11սա ե ւ գազու–բ–(ւհբ տարէկան 3000 ֆ ր * , վհցօոքս • Հ60^
ԱրաասաճմաՍ տարեկ. 3500 ֆր– կամ | 10
Հա տը 12 ֆը.
Չ Ո Ր Ե Ք Շ Ա Բ Թ հ
Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ ^ Ա Ր
4
յ;^Ւ171611
1 9 6 6
321՚Դ ՏԱՐԻ ֊ ԹԻԻ 7868 32՛^
Խմթա գ իբ ՇԱԻԱ ՐՇ Ս՚ԻՍԱՔԵԱՆ
՛ար
օՐ^Ա-Ն, ա ՛ գ ՏԱՐԻ, թ ի ի յ27օ
Մ Ե Ր
խ Օ Ս ; ^
Բ Ա Ն
« ՛ Ը Պ Ի Տ Ի
Փ Ո Ի Ո Ւ Ի
Հիմա
որ նոր սւարէ մր թեւաէլոխեւյինք
,
բան
մր պիաի փոխով." մեր
ՀանրայիՆ
ւլռրծունէութԼան
^ մեր
րարքերուՏս
եւ. րմ -
րռն ո լյքն ե ր ո ւե մէ9 ;
Փորձ մր պիաի
կաաարուի՞
,
ուժերէ
Համախմթելւււ
, ինքնապաչապա^^՛ ոէ թեան
օւլակ\՝։երր
ամրաււլ
՚հդե
լու
Համար :
Տարեգլուխի
առթիւ,
սեւ.1, ու
ճերմակր
Հարեւանցի
պավւգած՜ ատեն , բացաարե -
ցինք թէ
ի՛նչն է որ կրպակսի
մեր գա -
գութին
մէշ :
կաղմ ակե րպութեան
աար րակօքև
կորի՛է–
ներ
կան,
֊
֊ կկեղեցի
, Ագգ– Միոէ-թիէ^ն ,
եւա յր
՚յ, •
ք՚այց , կր
պակսի
էակա՚՚՚՚է ,
կեգրո -
նաձիգ
իշխանութիւն
մր , որ փարէ ամ -
Բ"՚Լք.
Գ ՚ " ՚ է ՚ " – ^ ր ՚–
8իվւ՝ոււյան
^ւ՚էդԼ՚ներ
ու կգգեա1լներ
ու -
՚՚ւին ք ամ
Բ
"դ2^ Ֆրանսա
յի
տարածութեան
փրայ, եւ ս ա Հ
մաՆ
՚էւ ե ր է՛ն գուրս
ալ, ամ -
Բ՚՚՚Լ^
արեւմտեան
Լյ
լրոպայի
մէ^ :
ք>ւր ա քան չփ լր ր
իրաւակարգ
մ ր Հաստա­
տեր է ի՚Ա^^ւ իրեն •^ամար , րո լո րով
ի՜կ ան
շատ; Եւ կր
գիմանայ
Համաճայ՞։։
իր կա -
րո գութ եան կամ աշխատանքին ;
Ինշ որ ունինք
^ մեծ մասոփ եկեգեցա -
կան
կաւլմակերւգութիւեեեր
են՛. Տե՚լ
մր
աւանդ տկան
թաղ , խորՀուրգոփ
,
այլուր
Կրօն
.
Ընկերակւլութեա՝՚՜1ււք
թոյլատրաձ
սլա
յմ ս/եներուի %
Ամէնք՚ւ
ալ առօրեա
յ գռրծ՜երով
կր ղբա–՛
գին
յ
ս ի2ւււք չուեիյ
պատուՀանէ՚հ
,
/եռնէն
կամ գեաէն
անգին
նայելու ;
Այս
աԼ
սակէաէն
րաւլաո
ութ իմն չեն
կագմեր
ոչ Փարիգր , ոչ ալ
Ա՝
արսէյլր
Եւ
յեաոյ
, կան շր2աննե^ս
որւ/^ք
մե -
տաքսէ թելոփ
մլլ անգամ
կապուած
չեն
որ եւէ Հա յա շատ
կեգրոնի կամ
*"Դ,Գ ՚
մա րմնի
Հ եա ;
Ատիպոէած էք եր1լուր սլաոյտ
մր կա —
տարե
լ
Հ ի ւր էն կա
լ երկրին մէկ ծ ա
յ ր է ն
միւսր,
ե,ռեւան
Հանելու
Համար
ցիրուցան–
րեկորներր : Ոչ թէ անՀաաներ
, այլ իէա -
կան
Համրանքներ :
Ե
լ
՚էե
րշասլէ
ս , կաղմ ակե րպուած կեգ -
րոնի
մր
շուրթն
ալ բացա1լաներ
կան
Օրինակ
, Լիոնր
ու՚նի Ագղ
. Ա՝իութիւն ,
որուՆ
մաս
չեն կազմեր
Հարեւան
՚Լիէնն
ու Տէսինր :
Տրակինեանի
կամ
Հիւս–
Ափրիկէի
՚>՚"յ–
կական
Համրանքհերր
ինչո՚^փ կապուած
են
Ա՛
արլ.
՚\յլի
աւլւլ . իշխանութեանց
Հետ
տ
ք՝ո լո ր սլա Հ ան^նե րր
զ ո Հ ացա՚^ծ
կ՝ րլլան
,
եթէ
սլ ա ա ա Հա ր ա ր տ է.ւ։ տ է ր մր
ղր կ՚՚ւի ,
Հարսնիքի
կամ
թաղումի
աոթիլ
ԱնՀրաժեչտ
է
փ^ե րա կաղմ ո ւթե
ան
մր,
մեծէն
մինչեւ
վ՚ոքրր ;
Տարրական
սլա յմ ան
է
որ երեք
ծանօթ
կեգրոններր,
Փա,րիղ,
Լիոն եւ
Ա
՚արսէյլ
փերաքաղ
՚^՚Ր. ^ւո՚ռ՚արեն
, թէ
/՚Ր^՚՚^Յ
"1"՛
կասներր
լրացնելու
, եւ թէ գործակցոլ -
թեան
ուղեւլիծ
մր Հաստատելու
Համար :
Մ
իամտո։
թիւհ։ է
կարծել
թէ
ամէն
պ ա ր տա
կ ան ո ւ թի
ւն
կտտայ։
ած
կ ՝
ՐԱ, ՛Ք ՝
բանկալներր
չէն
պաՀելով^
եւ
աւանգական
ա ր ա ր ո ւլ ո
ւ
թիւնն
եր ր
կ ա տ ա բ ե լով ;
*հաղոլթր
"ւ1"ոի
ու^ւե-՚ա
յ
կե զ բւ^նական
Հասցէ
մր։ Պիաի
ունենայ
աչք ու միտք ,
չարն
ու րարին
ւլատե լու եէ
Հալաքակէսն
գործունէութիլ.ն
մր ասլաՀոէէելոլ
Համար
ւ
Տարրական
պաՀանջ
մլւն
է այս
: Ոչ մի–
այն
ամե՚՚։>օրեայ
Հոգերր
զիմաւորելու
, այլ
եւ ծանրակշիո
Հարցեր
լուծելու
Հէսմաբ :
Երեսուն
այսքան
տարի անցած է ար-
ղէն
, եւՀամրանքն
անղամ
ճշզած
չե՚՚՚ք ,
Փէսմ՚իւլէն
մինչեւ
Միջերկրակա՛նի
ավւերր։
Ոչ
չ՚՚՚^ր
գիտենք
, ոչ ալ կորուստր
: Ա -
մէն
ինչ օրր օրին : Ամէն
Հ ոգ ձէլած
էսէի մր
մ աստէս
կեալեերու
վլւայ
..
Բան մր սլիտի վախուի՛^
՚ ^ է կ
տարիէն
միւսր ;
կկւմրո^նե՞նք
թէ զէսոիթաւիի
մր
վ ր ՚ " յ
կանւլնած
ենք :
Շ՛
Ծ մՅՐ Ս ւ Գ ՈՅւ &Ե Տ ե ՐԸ
Երկուչաբթի
օր
, 2
Տ"ւնուաՀւ
, տեւլի
ու~
՚,։եցան
Աղգ • յ՜ո՛լովի
րն արո
ւթի
ւնն ե րր ,
արտակարգ
ոգե
ւո ր ոլթեամ
բ
յ
Մասնա -
լ ո րասլէս
ո ւշա ւէբաւ էր •լնարողնեվւ
ո լ թի–
՛ի՛՛ւ յաւելումբ։
Աբձանաւլրոլած
էին
26
՚ –
871 "688
՛Այրեր եւկիներ , բետրելու Դա -
մաչ.
544
երեսփոխաններ
627^
ՎՐ՚"յ
(Ալ՜
ժերիան
գուբս
ձ։էե լո վ) :
Պաշտօնական
տեգեկոլիժեանց
Համ աձա
յն
քուէարկու -
թեան մասնակցած
են՛
80
առ Հարիւր ;
Առա՝շին
տեզեկութեանց
Համաձայն– )
նշանակելի
յաշոգոլթիլննեբ
շաՀած են
երկու
ծայրագոյն
Հոսանքներ
, -— Համա
յ–
նավաբնե\րր
ել Փուժատի
կուսակիցեեբր :
Առածին
էոեղեկագիրր
կ՝էսէր թէ Աէնի
եւ
Սէն է Ուաւլի
շրշա\ններէն
գուվՒս , էնտի -
ուած
էին
383
երեսփոխաններ
,
ոբոնց՝\.0՚յր
Համ ա յնա վար
(նախապէս
60 ) )
Փուժատի
կուսէսկիցնե,»բ
(բոլորովին
նոբ)
35,
բն ~
•կեբվարակա՚՚ւներր
71
(նախապէս
74) յ
արմ՚ատակաձներբ
32 (44) )
կոլե՚սններր
7
(10) ,
Ժողուիրգէոկան
Շարժումբ
41 (59) ,
անկաիէնեբլ,
(յՅ (87)
եւայլե
: էքս՚նր կո - ՝
րուստնե,յ։
կրած
են գօր • տբ Կոլի
նախկին
կոլսակից\1.եր
ր որոնք
այժ՜մ
կ,ր
կո^ուքւն
ր1ւկերայի^ւ
Հէսնրասլե տական
, ինչպէս եւ
կեգրոնի
Հոսս/1։քներր
(չափաւոր)
եւ Տ՚ո -
ղովրգական
Շարժում
բ (կա
թո
լիկ) ; Ըն -
կ ե ր ւէա,ր ա կանն ե Րր շաՀած
էին՛
56
աթոռ ;
Վեր րնար ուած
ե՜ն Մ արսէ
յլի բն կե ր վ ա ր ա~
կաձ։ թե կնածռլներր
,
կասթոն
Տէֆէէ
1
ԼէէնՀաբտ
եւ
Ժ՚՚՚ն
Մ աս :
Թերթերբ
այւձանագրելով
էււախկին կ"լ—
ե աններոլ
ւգարտութիւն,ր,
գիտել
կուտան
թէ ւլօրավարբ
ի՛՛ք նո^իս1լ
^ոգհութիւ^ւ
կրած
չէ ր քուէարկութեան
մասնակցելու
:
քՀհտրութեանց
արգիւնքր
իմանալու
Հա–
մա,ււ ւլիշերր
ներքին
գործերու
սլաշտօնա–
էՈէսն
մէշ լուսցուցած
էին՛
4ւ>0
սլաշաօնեա–
՜հեր եւ
250
լբաւլբուլներ
% ԱՀաթէ
ինչւգէս
աեգ
ի կ՝ ո ւն են ա ր
ղ ո բծ ոէլութ
ի ւ^ւ է • •
- փէս–
ղաքապեաներբ
նա Հանգապետութեանց
կբ
Հեռաձա
յնէի՚^ւ
իրենց
շբ շանն ե ր ո ւքն քուէ -
էււր՚կութեան
ա\ոգիւԵքբ ;
՚էյաՀանգասլե -
տ ութի
ւնն երն ա/ Հ ե ռա ձա յ՛ե ո վ կչլ Հազո
ր~
գ էի՜^է. ն ե րքին
գործերու
նախա բարու -
թեան
Հ. 1ԼրգիւՏււքբ կ՝արձանագքւուէր
ե,րկու
օրինակդ
մէկբ՝ վաբչապեա էտ •
Ֆորի
Համար
որ առժամաբար
կր՛ վարէ
ներքին
գործերու
նախարարոլթիւնբ
, միւս պատ–
ճէնր տբամագբուած
էր լրաւԼրՈէլ^՚երուն ,
ւքասնէսւոբ
ոբաՀի
մբ մէշ՛. Երկու
խօս ՜
՚նակներբ
վայբկեան՚ր
վայ,ււկեանին
անթե -
լով
կր Հաղորգէին
աբգիւնքբ
-
Լբագբո։լ–
ներր
շարք - շարք
սեղանն՛երու
առշեւ
նսէոած
ի րենց թե,էւ թե
ր ոճււ՛ կբ Հ աղո ր գէ
ին
շաՀոլած
քոլէներ^բ^
եւ բնտ^րուած
եբե։–
ւիո խան՜ս ե ր ո ւն անոէք1ւներր։
Միեւնոյն ա -
տեն կբ զործէբ
Հեռաաեսիլէ
(թելեվի -
զիոն) :
X
Բոլէարկոլթեան
մ ա ս՚ք՛ ա կցե լո ւ Հա -
մար մասն,աէ.որ կառախումբեր
Փա^ոիզ
կր
ւիոխազ.րէին
րաղմէոթիւ
քագաքացին՛եր
ոբո՝1ւք առժէոմասլէս
Հ՛եռացած
էին տօնա—
կան
օրերու
առթիւ
; կարեւոբ
թիւ մր կր
կ՚ո՚լմէին
բ^ւտբութեանց
մասնակցուլ
Հայ
ք ա ւլո՛քացին
եր ր ;
Վ ե ր բ ՚ 1 ւ ա բ ո ւ ա ծ
են Պ– Պ– էա . Ֆ"բ
(Ժիւ՛–
ռա) ,
լ^էկե րվա րական
կո լսէս կց ո լ թ ե
ան
բ ՚ հ գ Հ . քարաուղարր
ԿիԱ ոլէ (Փա ար՚Բա–
լէ ; Նո
յն
շբշան՛ին
մ էշ վե ր լ ^ տ բ ո լած
են
ուրիշ
չ՚է,քւս ,ք^ւկեբվարակա^^ներ
ել
երեք
Համ տ ^քւավա
լքս ե ր : *Լերրնարուած
է նաեւ
մեբ
բաբեկս՚մբ, Պ՛ էտ . Տէփբէօ
յ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏ
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԸ
Ընտրութեանց
առթիլ
թե–կ\1՚ածոլ
ներ -
կայացած
էին
2
Հայեր,
Բժ • Լեւոն. Յով–
նանեան
եւ Տիբա՝ն Ստեվւանեան
Լկոլեան
Հոսանքէն) ; Առաշինր
, անգամ
աբմա -
տական
կո ւս ա կց ո լթ ե ան , րե ար՛։ լած
է
Սէն է Ուազի
Ա. չրշանէն
(Հոթվիլ) :
Լքոբրւհտիբ
ե,րեսէիո խանբ Ատանացի
է ,
ծնած
Լ^)՚ՀՕին , իր երկրորգակաւն
ուսումր
ստացած՝
Ֆէանսէոյի
մէշ֊,
Բանի
մր տա–
Րէէ ի վեր կբ՚լբաւլէր
իր շբշանին
քաղա -
քապետական
եւ նաՀանգային
ւէործեբով
՝.
X
1'րաղեկեերոլ
մեծ
վ։ ո վւ ո խ ո լ թ իւն^Ներ
չեն սպասեր
Ազ՚է • ժողովին
մէշ– Կբ կար–
ծ ուր թէ Հին եւ ն՛ո ր
վա
ր չա պետ՚^՚ե
րբ
,
Մենտէս - Ֆբս՚նս
եւ էտ • Ֆոր ,
որոնք
բուռն
սլայքար
մր կբ մզէին
իրարու
ւէէմ ,
պիտի
էիորձեւն՝ մերձեցում
Հաստատել ,
գիմ ագ րե լու
Համ ար ծա յրագո
յն աշ եւ
ձախ
թեւերու
ճնշոլմին ;
*
Բուէարկուներու
թիւր
1 –200 ՚ՕՕՕ
աւե­
լի էր ա յս անւլամ , ո,րոնց
500 ՚ՕՕՕհ^ 21
տարին
թեւակոխած
այրեր եւ կիներ ։
Թեկնածուձհերոլ
թիւն էր
5381,
բաժ -
եուած
27
մեծ ու փոքբ
կուսակցութիւն -
ներու •
Լոբբնտիր Ագգ • ժոգովին
596
անգամ -
ներէն
544հ/
1է1նտրոլած
են մայր
երկբէն
,
յիոունր
անգրծովեան
երկիրներէ ; Յա -
ււաշիկայ
կիբակի եւՅոմւ՚ուաբ
՚Հ^ին պի­
տի լ^տ բուին
քսքհի
մ բ Հեռաւո
ր գագթա–
ւէա յրեբոլ
ներկա
լսւցոլց
ի ^ւե
ր բ
;
Առկախ
կբ
մնայ
՚Ալժերիոյ
30
ներկա
քացւււցիչնե–
բոէքկ ^րնտրութիլք1ւ\ր
•, Աղւլ • ժոգովյւ՚՜1ւ. ան -
գամնե^է՛ու
բնգՀ • թիւն է
627 :
X
է՚րկբոբգ
"՚ ե ՛Լա կա էէբ ի մբ
Համ աձա
յե
բնտրուո՚ծ
են
484
երեսւի՚ւխաննեբ
,
330
. համայնավար
,
§2
\րնկերվյսրակա\1։
,
44
ճարմաաական
,
63
3՛ ո ։չո վբ գա կա՝՜1։
Շար -
ժում՛,
90
անկախ,
12
կոլե՚սէն,
44
Փու -
ժւստեսէհ
(էսխոյետն
տուրքերու
բարե —
փոխւքան) :
ՀՐԳԵՀ
Լ՚ՅՖԷԼԻ
ԱՇՏԱՐԱԿԻՆ
ՄԷՋ
Երէկ առտոլ
ՀրգեՀ
ծաւ/եցաւ
էյֆէլի
աշտարակին
Գ.
յարկէն
, ուր Հաոտատ
ուած է Հեռաաեսիլի
կա յանր
Մ
եքենան
լուբերր
կր Հաղորգէր
մինչեւ
առտուան
ժամր
3 ՚ՅՕ ,
երբ
Հ րգ եՀբ տար ածուած՝
էր
արգէն
, ե լեկ տրակ ան. Հոո սանքի
մ բ խան–
ւլարման
ՀետեւանքովՀ
Հրշէշներբ
Հաստն
ժամր
Տի՝^՛՝ , վեբելա/րերէ
ն բարձրանէսլուէ
:
Հբգե՜Հբ կբ շա ր ո ւն ա կո ւէ ր
թե
րթր մա -
մ ուլիկէ յանձնուած
ատեն :
\ւՈՐ Տ Ս Ր Ւ է ԿՐեՍ՜ԼՒՆՒ ՄԷՋ
ՋՈՐՍ ՄԵէքԵՐՈԻ
ՄԱ՚ԼԹԱՆԲՆԵՐԸ
Մոսկուա
յէն
կր Հեոագրեն
թէ Խ • Մ ի -
սւթեան
վարիչնեբբ
ցնծութեամր
տօնե -
ցի՝1։ Նոր Տարին,
կրեմյինի
պալատի՜ն
մէշ՝.
Կեգր • կոմիտէին
քարտոլւլարր
, Խրուչ -
չեւ , ո,ր ՝.՚ւստած էր մառեչալ
Բուլկանինի
քով , տեսնե
լով
որ
մ առե չա
լ
Տ՚՚՚ւկ՚՚վ
ա -
ռան՚ձին
մնացած է, իր քով
Հրաւիրեց :
Խ՛ Միութեան
ԱպաՀովութեան
վերաաե -
սոլչր՝
գօր • Սերով , ՚Կստա էր ամ ե բիկ -
եան ղեսպանին
մօտ : Միւս
օ՚ոաբ
Հիւբե -
։Րբ մեծ մասով
Համախմբուած
էին
24
սե–
ղս/ններոլ
աոշեւ;
ճիշգ կէս ՚ ւ 1 ՚ շ ե ր ի ն
մա–
ռեշալ
Վորոշիլով
Խ • Միոլթեահ
նա -
խագաՀր
Հետեւեալ
ուգերձբ կարգաց
՚
—- « Ժ՚րնեւի
ոգին կ՝ապրի
ժուլովոլրգնե -
բու՛ք։ մէշ եւպիաի շարունակէ
Ա՛պրիլ
» Տ
Տետո
յ
Հ ինգ
սկզբունքներ
պա,ււղեց :
Մ՚սռ.
Բուլկանին
բսւժակաճառ
մբ ար—
տաո
անե ց
,
էքաւլթելով
որ \
956^՛
աւե
քի
բախտաւոր
բ լ լ ՛ " յ քաւն
1 9օ5բ ,
Հակառակ
բո լոր
գժուա
բութ եան
ւյ
յ
<տԱրգէն
յաւլթած
ենք շատ էէբ ա րտաքին
եւ ներքին՛ թշեա -
մինեբու
ե լ ուրիշ յաւլթ-անակ՛՛՛ե.^11՝ ալ սլի -
"՛ւ՛ չաՀինք^
:
ճա
շէն
վերշ
, րո լոր
նե բկանեբր
սկսան
պա րե լ ա շէս^նո րզ ո ւթե
ւսմ բ
։լ ինո
ւո բ ա կան
նռւագախումբի
մ ր՛ % Այս
՚սռթիւ
ալ վ՛այ -
լեցան
Բոււկս/ււթ՝ք
,
Մեկո /եան ,
Խրուշչեւ
եւ
միւս
ե բե ւե լին ե յէ՛ր , ժալով րգ ական եւ
արեւմ տեան պարեր
պա
ր ե լո ւի ;
Բուլկանին
ռուսէսկան
մեն՚ապաբ
մր՛ կատտ բե ց , չբբ ~
շա պա տ ո լած
խումբ
մ բ
՛ե բիէոասարգ
աղըկներով,
իսկ Ա.
Միկոյեան մեծ
Փ Ո խ Ա Դ Ա Ր Ց
Ս Պ Ա . Ռ Ն Ա Լ Ի Ք Ն Ե Ր
ԿՒՊՐՈՍՒ մ է Ջ
Կիւգրոսի
կուսակալր եւ
զինուորական
՚^րամա՝հաաարր
, մառեչալ
Հաբաիեկ
յ,ււ.ն–
ուար
ձ-ին ձայնասէիիւռ
ագղարաբութիլն
էէ ր ուղղեց
յոյն
րմբոստներու՚ե
^
բսելով
թէ
այս տարի պիտի գագրի
(ձրռնութեան–
ղաբշելի
մթն
ո
լւ։ ր տ
.ր^
•, Այս աէլգարաբոլ
~
թեան
անմիշէսսլէ ա պատէՈէւխււ. ։եց
յԼգա
՛Ի ոխ ական
կաղմ ա կե րպո
ւթե ա՝ն՝
էօքա
յի
առասպելական
Վ
՚"բ
ԻԼԷ
\
Տիկի^ես, Նռր
Տարուան
պատւլամով
մր ոք կր խոստա -
նա յ ցմաՀ շա րոէ1Աակե
լ սլա յքարբ
Ս^հւլլիա–
ց ինե բուտն
գէմ
կուսակալր
իր աէլգարէո
րո ւթե ւսն մէ2^
^լ՚Բ՚՚էբ
սւՀարեկիչներսւն
էԶեր
օ -
բեբբ
Համվէ՚ուած
են ,
ապս՚Հովութեանւ
ուժ՜ե ր բ ցանց մբ կր քաշեն գաւաղիր
կաւյ–
մ ակե րսլէէ ւթե
էեհ
ձ ՚ ՚ ՚ ՜ / ՚ ^ ճ ^ •
Ին չ առժամ -
եայ
յաշոգւէւթիւններ
ալ
շսւՀիք
մաբգաս–
պանութեամբ
, արշաւանքոէի
կէսէ1՛ գալու -
ւլբութեամբ
, ւղիաի
բնէսշչեշոլիք
:
Ամբուլ^
կզզին
կ՝աէգրի
բոձ1ւութեէեն
^
սսլանութեան
եւ
երկիւղի
գաՀրշե
լի
մթնոլորտին
մէշ
է
Ես
կբ
՜էԱւլէոտամ
թէ
Կիւգրոսի
րնա
կչու
–"
թեէոն
99
Ա՛ռ Հարիւրր
կ
՝ոււլէ
որ
վերշանայ
իրերւէւ
ա յս տխուր
վի
^՚"կբ
կ ռ ի ւ ՚ ՚ ՚ ե ր ը
երբեք
Հաճեչի
չեն. իսկ
բա,րե
կամնեբու
միշե լ
կռի
ւներբ իսկա էգ
է
էւ
ո ՚լբալի
ե ն
է
Ա՜նոնք
որ
բռնութիւն
եւ ոճիր
բերին
Կիպ–
րոսի
մէշ
մեծ՜ էթւաէէ սլատճէէւէւե
ւյ
ին
ժուլո -
վոլրւլինքք ;
Տ ՚ ՚ ՚ է ^ - ՚ ե ր կ ո լ
֊էէսէլար անւլլԼւացի
ւլվէնւէէ.է1բ -
ներ
կազմ
եւ
պէստ,րաստ կբ սպաէւէին
Նոր
Տարուան,
տօնին
էոռթիլ
; Խ
բա
խձէսնքււե
ր բ
"՚Ր
՚լէլ՛–՛–"՛^՛
էին , Տաշարան՚սե
րբ
ել էգան -
գոկներր
էիակւաւած : Անգլիացի
րնտա -
ն
իք՛՛
երբ
իրե
՛նց
էոուներուն
մէշ
քաշ՛է ւած՛
է
ին, ե լ էգա
Հ ա կներ
կէ
Հ ս կ
էին
՚էոլրսբ :
Մ՚՚՚կարիոս
արք՛
քէոբւէւլ
ւ1\ր խօսելով
Նի ՜~
կոսիոյ
օրթոտոքս
եկեղեցիին
մէշ
բսաւ
թէ
<ձԿիպբոսի
ժ-էէգովուբւլբ
երբեք
ոլիտի
չբ1ււլունի
որեւէ
կէսրղս՚ւԼրոլթիէձՍ
որ
կբ
ժխտէ
ին
^եոբոշմէոն
իրէսւույ1՚քր
եւ պատ -
բաստ
է
կ ր ե լու
էոմէն
ւլոՀո
ւլ
էւ ւ թիւն
» է
Հազա
րի
մօէո Հաւատացեալներ
, էսյր , կին
եւ
մանւէւկ , պաէոասխս՚նեցի'11
ւլէլբ
գա
էլին
ծ՜ափերու
մէշ •
ՀՊաէորէսստ
ենք
ր1ւգոլ–
նե
լու
ամ
ենամ
եծ
ւլո Հ
ո
գէւ
ւթ
ի ւ^ւն ե
ր է
,
յաւԼ~
թսք
֊Ատկր
շա
՝էելու
Համար »:
Մ ե էոբոպոլիտբ
առաշին
անւլամ
րլլալով
Հաստատեց
թէ
կուսակալին
Հեէո տեէւո՚կ -
ցա է
Ն՚՚յ
• ՚Հ\ի1՛
:
Յետւէյ
րէւէոէ.
թէ
կէււ -
սակալբ
թէեւ
կ^րնգուձնէր
ինքնորոշման
իրէէււունքր
, բսէյւյ
ինք մեբժեւլ
, վասն զի
որեւէ
ւսէղտցոյց
չէր
էոես
՚՚եր
էոյգ
սկրւլ -
բէէլնքին
ւլ
ործաւէրոլթեան
Համ
ար
:
Ա՛՛գ ՜
ր ա
ւլ
էէյ ոն ա լո էէ անցեալ
էոա,՚ւուա\Ա
գէոլքԼ -
բու
, բսաւ.
«1 955հ^
ւլայ
-էոն
"Լայքարի
ել
ւլո Հո ՛լո ւթե անց տարէւ
մբ
եղաւ ,
րէո
յց
նաեւ իբակ ս՛ ն յաշուլութէ։
մ՛– ՝–՛ւ ե բու
տ էՍր ի
•քր » :
Պ՚ս՚ո ա բա՛ւի
պաՀուն
թ՚ւոււյ
էւ կներ կբ
ցրուէէէն
ւէերնատւէլնէն
;
Յեւլ •
կոմիտէին
էէ՚է^քէ Տարւէլան
պսէտւլամն
էր
ոբ
Հէէււեյէւ
մեծ
զռՀողութես/1ւց^
կբՀրաւիրէր
ժուլո -
վուրգր :
ՄՈՍԿՈԻԱ - ՓԵԲԻՆ
երկաթուէլին
սկէ–
սալ
բ էւ/>։ էէլ յո Ժււո լար
\ին , ոււլղակէ, կա -
պե լոէէ երկու
կարմիբ
մա յրաքէսւլաք1.
ե րբ :
էս ան ւլա էէա ո II լթ էւ ւքհ սլաւոճաո ե ւլ
Հա քկու -
կան ոլարով
մ ր ;
Օտաբ
Հիւբերր
։լ ոՀունսէ կու թե աւք ր գ էւ -
աեց
ին ո ր
էսմ էն ինչ ս/եցալ. վւ աւի
կ ա նկւս -
տոլթեամբ
,
առանց
որ եւ, է
անՀաճոք
ակնարկէւ
X
Տարեւլլուխէէ
առթէււ Բա լկանէւն ան -
էւ ամ էքր եւս շեշաեց թէ
կ,ր
Հաւաւոէոն
խաւլաւլ
Համ ակե ցււլ.թեան : էա • Ֆոր յի ՜՜
չեցոլց
թէ պէտք է շաբունակենք
Հեաեւիլ
քիլ՚^եւի
ձայնին
; Այզլ^Հաուրր
թերսգրեց
աէլօթել
էէւաղաղութեան
Համար : Ա^"1
լի",ք
վարչապետբ
, իսԻրՆ,
Սչէ՚գւսմ մրն ալ
չարտասանենք
պատեբաղմ
րաոր
( էյար-ը կ ա ր դ ա լ
Դ - է յ )
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...600
Powered by FlippingBook