HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 10

< 6 Ա Ո – Ա Զ >
Ջ Ա Ւ ^ Ա Ր Ե Ա Ն ՈՒ^Ս– Մ ո Ո հ Թ Ի Ի Ն Ը
(ՒՐ ՑհՍՆՍմե Ա Կ ՒՆ ԱՌ^Ւհ)
Զս՚ւ.աբես^ն\
Ո՚–՚""նողսյ1չսյն
Ա՝ էութիւն ա
այս
աալւէ կչլ աօնէ էչւ
Հ է մ՛ե ա գրութե ա՝^
յէսնամեւս1լր ;
Հսւ
յ
3 ե ղա փ ո էւ ո ւթե ան ա ռա քե լա աէ սլ
ղե(լավարներՀն
մՀ կուե՝
Աէմոն
Զաւար -
եան է էս (լ ձե ռքով
֊էէմն ուած՜ այս մէու -
թիւտեր , էլէս գարէ է վեր աՀաւասէկ
,Պէյ՜
րոլթէ
մէջ , էր գործուեէութեան
եւ Հե -
աասլնդած
ն սլա ա ակին
շ՚՚ւչ
՚ջ
կր Համ ա -
էւմբէ Համալսարանական
երէաասարգնե
-
րու
րաղմ աթէլ
չարքեր
Հէնէն է վեր Զաւարեան
Ա՚էոլթէլնր
եգած է ուկր մնայ
գա
ւլա
վ։ ա ր ա կան
նուէ–
րում է Տալ աւրլայէն
ասլրումներու
/լե՜եգա—
նէ
օճաիւ
մր : Շ՛՛՛ա
աւելվւն
ոլրեմն՝ քան
աղարաւլայական
եւ առժամեայ
րե՚ոյթ կր^
բո՛ւ ուսանողական
րնթացէկ
մ է ո լթ է ւնն ե^
րբ , որոնց գոբծո
լկէ ութէւէւբ կր սաՀմա -
նաւէ ա կոլի
կր իմ ա կան Հաս ա՛ս ա ութե ՛սն մր
շբջաԽակէն
ներս ;
<ձՏէ""–արեան՝»բ
ա մ բ ՚ ՚ ՚ / ք
յէսուե
աաբէ
ա շէ""
աած է մա սնագէ
ւո ա կ ան բարձր ա -
գ ո
յն ուսում
սաացոէԼ Հա յ ե բիաասա
րւլՖե–
ւբուն
ներ
շնչե
լ խորունկ
Հեաաքրքրոլ
-
թիւ%՝
Հայ կեանքի
երեւոյթներուն,
ել ան–
խախա
Հաւատք՝
Հ՚՚՚յ ՛լատին
Հա՝՝եգէսլ
^
որւղէս
՛լի անոնք
իրենց
վկա
յ ականն
երբ
\
ստանա
լէ ետք կարենան
ար՚էէւն՚աւորա
— \
սլէս
ծ՚ոռայել
մեբ մողովուրգէն
;
Օբ մբ երբ ՚սյս
Մէութե՚աՒ
լրէլ
սլ՚՚՚տ -•
մութիւնբ
՛լբ է աււնուէ , ւլարմանքով
Աքէ ՜
աի տեսնենք թէ անձնաղոՀ
գործէէ1ւեբու
՛հւ գագափարասլաշտ
մտաւորականնեբու
էնէ
սքանչելի
սերուձնգ
մ՛բ թր^ ուած՜ է
անոր
շավ՚՚քերուն
մէ^ :
Մեծ է ուսան՛ողութեան՛
խաղացած՜
գերր
բոլոր
ագգեբոլ
ծոցէն
ներս եւ
մանաւանգ
մեգէ
սլէս ա՚սնջուած
, ս չ ՚ ս յ ք ՚ ՚ ՚ ր ո գ , օաար–
ներու
լուծէն
ենթակայ ագգէ մր
կեանքէն
մ
էջ
:
Համալսարանական
ո ւս անո
ղո
լթ է լհ
բ
ոգեւորութեան
աղբիլբ է
,
աւ^իլ
ձգ-աում–
ներու
թ ՛ւէ
Լք եւ մ ո լեռանգ
Հաւատքէ
նբ–
ւիրում
Հ Պայմանաւ որ
գադավւարական
ւ^ւոլ1։։լ
ստանայ
Լլ. ոլայծաէԼ
գաւանա՚նք
մբ
ունենայ էբ առջեւ
Զաւարեան
Օւս–
Մէ՚՚ւթէւնր
այգ գա -
ւանանքին եւ ա յգ Հաւատքէն
ջաՀակէրր
Հանգիսացալ
երկար տարէներ
, մեր սլաա^
մութեան
ամէնկն
վյոթոբկոտ
մէկ շրջա­
նին , ((/ յս օտար
ափերուն
էնկած
սլան -
գոլխտ
Հա յ ագոց Համաբ , որոնք
ուսումէ
ծ՜արաւով
կուղ ս՛ յէն
Հա յկական
լ/եաւլ ա -
ւաոնԼրռւ
ղս/հաւլան, շրջաններէն
:
Անոնս
սորվեցուց
էրենց ստացած
մտա–
ւոր
լո յ " ր աա^՚ի
լ Հա յ^։ւենէք
ել.
լուսաւորել
յ կեանքէ
մթէն
ներկո՚ն
^ զանոնք
վ ա
բ–
մեցուց
գոՀոզութեան
գերագոյն
վայելքէն
եւ
անոնց
տուաւ
Հ ա յ ր են ա ս ի ր ո ւթ ե ա ն
ւձււ
։ւմ
ոոձեոլմ
բտրճր
բ՛՛ր
բ ։
Զ՚սւարեան
ք)ւս • Մէութիւնբ,
որ ա
լժմ
կր տօնէ իր յէսնամ ես՛ յ յոբելեանբ
, նո
յն
"՛էիով
սլէաք է շավւ՚ու^ե-ակէ՝
բարձրագոյն
ուսոլյք ստանալու
րախտր
ունեցող
մեր ե—
րի տա
ս ար գո
ւթե ան
Հոգէն
կասլել
Հ ա յեց է
արժէքներու
յ
Գիտենք թէ ա յս գործր եերկա
յիս
աւելէ
գժոլար է քան առաջ ; Հայ ուսանողու -
թեան
կարեւոր
մէկ տոկոսր
կոլգայ
օտար
նախակ,րթարաններէ
,
առանց
Հայոց
սլատմութեանւ
եւ ^այ
գրականութեան
տարրական
ծ ՛Անօթութեան
;
Հայ րենէ
Հո­
՛լէն ու ջուրէ՚ն
աւէշբ չէ Հոսէր
անո՚եց
որ–
տէն մէջ ; Տիշատակներ
չունին
սլա՚գենա -
կ՛ոն երգիքնեբէն
1 Ասկէ գաա՝ օտար
բար­
քերու
, նա իա
ս իր ութի
՚քե՚նե ր ո լ
,
գո բծն-ա -
կան
Հաշփլնել՚ոլ
եւ նիւթական
վա
յե էգե­
րու
զօրեղ
Հոսանք
մր կբ քչէ կր տանէ
զանոնք
%
Ա յս էւ/ենսլասա
սլայմ ս/Սնեբուն տակ
յ՛ո–
մ առ ույարատեւ ճէգ
սլէտք է է զ "ր^՝
ղնել
Հա յ ուսանոգներ
^վւրկելթոլ
Համ ար ;
« Զ՚ուարես՚ն^է
գործր, բստ
էութեան ,
փրկութեան
գործ
մ ււ սլէտէ
բլլա
յ այսոլ
Հետեւ
Հայ
ժ ո զ՛՛ վո
ւր գէ ^որՀալէ
զա -
լակներուն
կուրծքէն աակ
վեր՚արթեցնե
լ
ագգայէն
զգացում
բ եւ անոնց
վւոէւանցել
Հայ
մշտկոյթէն.
խորունկ
"էր
Ր
աՀա
առաքելոկթէւն
մբ , որուն
"լէաք է ձ՚ւ՜գ -
տի՛ն մեր բոլոր
՛էէ աա կէց
ուժ՜երր , մաս -
նաւո րասլէս
անոնք՝ որ
երէտասար՚գական
թաբմ
ութիւն
եւ
խանգագավառութէլնւ
ունէն :
Ւնչ
կ՝արժեն
փայլոլն
տէազոսն՚երր ,
մ եծամ եծ վկա քականներր
, գափնիներր եւ
յաջոզութէւքենեբր
, եթէ անոնք
անձնա -
կան փառքէն
անգէն
չեն անցնէր եւ որե.՝–է
ձեւով
չեն սաաարեր
մեր ժողովուրգի
գա–
տին ու սլայքարին •.
Համ ա լսա բանական
ուսանողութիւն
կր
նշանակէ
վաւլո՚լան
մ տ ա լո ր ա կանո
լթ
իւն ,
վագուան
ւլե կ՛ս վա
բ ո ւթ է էն : Պէաք է
գգ՚ս–
լի րԱԱ՚յ ան\որ բացած
ակօսր եւանոր աէ–
րական
ներկայութէւնր
:
Հ Որուն որշտտ է արուած՝
անկէ շատ
սլէտէ սլաՀաՀեջուէ՚ֆ
,
կր սլատգամէ
իմաս -
տոլթէւհբ
. Հոգեկան ու մտաւոր– Հարս -
տո ւթեան տե սակէ տէն
ուսանուլներբ ա ՜
մէնէն չատ ստացուլերն
՛ա՛.
,
ամէնէն
բսւ խտալո
րնե
բ բ
, ամէնէն
օժտուածներբ
է
Հետեւաբար
, էնչոլէս
անցեալէն,
նաեւ
ա յսուՀետեւ
ժոզովուրգ
մ բ էրալոլնք
ու­
նի չատ րան ոպասելու
անոնցմէ
: •
Մ՚ե^ր ներկայ
ո ւսան
ո զո ւթ ի լե՛ր ււլարաա -
լոր է արգար՚ացնել
իր
կոչումբ,
եթէ
էլուզէ
արժան՛աւոր
ժառանգորգբ
Հանգի–
Սանալ
իբ նախորգներույե՝,
Գորսլասւի ,
Մոսկուայէ
, Փաբէգի
, ժլնեւի
գաւլափա -
րական ու ան՚ձն՚ազոՀ
Հ՚սյ
ոլսանոզու
–~
թեան :
«
Զ՚՚՚՚֊ա
լ՛ ե ան
»/ք
յէսնամ եա
յ
յո բե լիան
ր
ճշմաբէտ
յաւլթանակ
մլ^, է %
Պատնէշի
վրայ յարատեւ
սլայքարի
մ\ր ա–
ճոգ յաղթանակբ
:
Անցեալի
՚էե՚էեցիկ
ա լան գո
ւթ ի լեներ՚ո վ
բեռնաւո
ր եւ գէսլի
լուսաւոր
ասլա գան
եբկարաձւէուուլ
Հաբաղատ
ել
Հարուստ
սլաամոլթէլն
Մ •
ԻՇԻյԱՆ
(քԱՅՐ ա ռ - հ
ՏՆՏ եՍԱ Կ ԱՆ Վ.ՒՃԱԿԸ
ԽՄՐ
Ալքփոփռւած՛
կսւթ֊ող. ընա -
րռւթ-եան աւնթիւ կարդսւցոՆԱւծ գեկուցոլ. -
մէն ( « է ջ սի ա ծ ին » , 1955 հոկտ •
՚ և ո յ •) —
Մայր Աթոռր
Հասաատութէւն
մրն
որու
րնա կա՛ն մն գործ
ուն է ութի
ւնր կբ
սլաՀանջէ
նիւթական
լա
յն
մ իջոց՝և՚ե^ ;
Մայր ԱթոՈ-ր չունէ
Հասութաբեր
կա
լ -
ուածներ եւ եկա՛ք ուտէ
" ւ լ ՚ է չ
"՚ղբէւրնե
ր ;
Հիմնական
աւլբէւբր կբ կազմեն
մոմավա–
ճառութէլնբ
եւ եկեգեցական
ծէսակատա–
բութիւններէն
Լմկրտութէլն
^ պսակ թա -
ղում
)
գո յացած
կամ աւոր
նուէրներբ ;
•Մայր Աթոռէ ս/Ատեսական
ապս՚Հովոլ -
թեան
ամբողջ
ծանրութէւնր
կ՝էյնայ մեր
Հա յր՛ենի
թեմեր՚ււ
եւ Թեմական
հյոր -
Հուբգներոլ
վրայ
,
ոք՚ոնք
մէշտ
սիրով ,
գոՀո գութ եան
ազ1ւէլ
զգացումներով
կբ
կատարեւկէ.
ե կեգեցաս
է րական
Հոգեւոր
պաբտականութէւններր
Ա •
էջմիածնէ
Հանգէպ :
Անցեալ տարէ Գէորգ Զ՛է ՚^՛ աՀուան
՚՛ ՚–
թագման
աոթէւ
բացառիկ
ծախքեր
եզան
^
բայց
Մայր
Աթոռի
աւսրե1լա^ե
ելեւմուտքր
սլաՀ եց իր
Հ ա լաս ա ր ա կշռո
լթ է լ ն բ ^ շր -
նոբՀէլ
Գերագոյն
Հոգեւոր
քօ
որՀուրգէ
ձեռք առած
ան տ ե ս ական
կսլթգ մր խնա -
յողութեանց
;
Մ՚՚՚քբ
Աթոռէ
ելմտական
զ.ոբծունէոլ -
թեան
մէջ, Վրաստանէ
թեմ բ եւ կրեւանէ
Հայրապետական
թեմբ
թն տես ական է -
րենց օժանգակոլթէլնր
բերէն :
1954/՚5՛
Վրաստանէ
թեմէ
օժանգակոլ
-
թիւնր
եղած է
215-000
րուպ/է։
Մայբա -
քագա
ք ի եկեղեցիներէն
մ իա
յն Ա • Ա ար՛ -
ւլէս եկեզեցւո
յ կկեզեց՛
Ի)ոբՀոլրգբ
1954–
էն
Մայր
Աթոռէն
տուած է
210-000
րոլպ–
Լ1՚ ֊՛
Շէրս՚կէ
Թեմր
վել՚ջէն
աաբէներուն
բարձրացուցած
է է,բ տարեկան
եկամուտ–
՛ներու քանակբ,
շ^արՀէլ
ձեռք
տունուած
կագմ ակերպչական
ա շէ՚ա տան
քնե
բ ո ււն ;
ք*աքոլէ
Թեմին տարեկան
օժանգակոլ
-
թէւնր եգած է
109-000
ռուպլէ
որ րաւա–
րար չէ , ն՛կատէ ունենալով
Հայ
ազզաբբ.ա
նակչութե
"՛՛ւ՛ւ թէ՚-բ
••
քիոստռԱ,
թեմէն
եկե՚լեցէներէն
մէկ
քանին պէաք
ե՛լած
սրտցալ եւ Հոգածոէ.
վե րարել՚ումբ
չեն ունեց՚սծ
տնտեսական
օժ-սքեդակութ՚եէսն
՛է
էջ
տ
1945^՛^
՚լո՚-մարուած
Ա՚լ՚լայի՛ն
եկեղե -
ցտկան
թեմերր
ոբգէական
պարտաւորոլ–
թէւննեբ
՚թրՑուցին
իրենց
վրայ
Մ ա յր Ա–
թոռի
նիւթական
ապաՀովութեա\Խ
Հա -
մար ; ԱաՀմանոժ՚ցտլ
բ՚՚լոր
թեմերու
Հա­
մար
Հուլեւոր
տուրք՝ « Լուսաւոր
չի լու -
մականունէն
տակ , եւ որոշուեց՚սլ
թեմ
ե–
լալ
նիլթակ՚՚՚ն
օժանգակոլթեան
տոկոսի
Հաբզբ,
Համաձայն
տուեալ
թեմերու
լ^ւգ–
Հանուր
եկամուտին
:
Ցալ
ի սիրտ սլկտք
է
յայտարտբեմ
որ՜
բո
լո բ թե մե
րր չկատս՛ րեցին
իրենց բս -
տանձն ած
սլա բ տաւո ր ութի ւննե րր :
Այս ոչ ցանկա
լի Հանգ ամ ա՚նքր կր բա -
ցատրուի ոչ այնքան
մեր Ավւէւռքէ
կարւլ.
մբ
թեմերու եւ Թեմական
1ւյորՀուրգ)նե -
բու
ս/ն՚տարբերոլթեամր
,
որքան
ս՛յն
պայմաններոլն
, ուր կ՝ապբէն ել կր գոր–
ծ^ձն
մեբ Սփիւռքի
թեմերը։
Պէաք է մբ–
տածել
Մ ա յ^է
Աթ՚՚ռի
սւնտես՚սկտն
ասլա -
Հ " վո
ւթ ե ան
մ ասթե. եւ կտտա բե լ ստանձ
–\
նած
պարտաւորոլթիւն՚ն-երր
;
Ց ՚ ՚ յ "
ու1ւի՚ք
, որ
Ա՛լ՛է՛ -
եկեգեցական
այս սլատկաո ե լի
ժ "՚էովր , որ կր ներկա–
յաց՚նէ բովռէնգակ
Հա յութիւն ր
միջոցներ
ցո
յց կուտա
յ ա յս անգամ
եւս՝
Մ ա յր Ա -
թոոի
նիւթական
ա սլա Հ ովո ւթեան
մտ -
սիւ՛ , ուրկէ կախում
ու՝>ւի Ամենայն
Լայոց
Հա յրապեաակտն
Աթոռի
բնականոն
կեանքն ու ազգային. - եկեղեցական
օգ. -
տաշաա
գոբծ^ունէոլթիւնր
;
Ելմտական
խնգիբնեբո՚ն
մէջ Գերազ
ո
յն
Հոգեւոր
Խ որՀուրգը
իքետ յողութեամ
բ
շարժած է ;
Մ՚՚՚յբ
Աթոռի
ծախքերու մեծ բաժինբ ե–
ղած է Հուլեւոր
ճեմարանի
Համաբ։
Անց­
եալին ալ Մայր
Աթոռին
տարեկան
ելել -
մէոացռյցին
կէսէն
աւելին
ծախսուած
է
ճեմ ա բանի պէ աքեր
ուն , ներկայիս աչ Հռ–
էէեւոր Ճեմաբվ0էր
իբրեւ
սրբազան
գաբր -
ՅՒՍՆՍՄեՍԿՒ ՏՕէՍէ Կ Ա Տ ԱՐՈՒ^ՒՒնւեՐԸ
Ուսանոզական.
Մ իութեան
յիս՚նւամեակին
բ ո բե լեն ա կան
փ առա
շուք
Հանգի
ս ութի ՛նր
տեւլի ուձեեցալ
Գե կա • ՝՚2օին
:
ք՛ա ց
ման
խ**սքբ կատարեց
բնկեբ Շ • ՇաՀսլա՚լեան
,
տեղեկութիմւ^եր
ա՚սլով
Միութես/ե
նեբ -
կս՚յ
ւէ՚ւվւծ ունէ ութ
ե՛՛՛ն մասին ;
(՚անախօսր
լնկ
• Հ •
Տասնապետեան
պատմական
տեսութիւն
մբ կաաարելով
, երեք
շրջան–՛
^ւերոլ
բաժնեց
Մ իութե ան
յիսն՚սմ
եա
յ
գործր ,յեղափոխական
, աղգայէն եւ մր՜
շ՚Հէ կո լթ ա յ էն
Հ Տետոյ
բացատրեց
նոր սե -
րունգ.էն
՚էէճակուած
կա
ր ե ւո ր ՚էերր՝ ագ–
ւլտսլ՚՚՚Հսլանման
եւ Հայկ. Գատէն տեսա -
կէտով
: Եբկրորգ
րանախօսբ
.չ^-կեբ
Ա •
յյ աՀակեաննկա
բաւլրե
լով
Մ էութեա՛ն՛
կազ–
մնւթիւձեբ
, յէչեց թէ յէսուե տարէ
առաջ
Ա.Զս՚ւ՚սրեան
Կէլէկէս՚յէն
Պէյվ՚ութ եր -
թալով
Համախմբած՝ է ՛լ՛՛ յ՛է
Համ՛ս լսա —
րաններոլ
Հա յ ուսանոզնեբր՝
ազգա
յի՛ն
եւ.
գաղափարական
ոգէ ՛նեբ ա՛չելով
անոնց %
Զաւար՛եա՛ն
Ուսանողական
Մ
է " ՚ ֊ թ է ՚ ^ ՚ ՝ Բ
Հասցուցած
է բս՚ւլմաթէլ
նուէրեալներ եւ
արժանաւոր
գեկա վարն
եր
: Հանգէս
բ
ունէր
նաեւ գեգարուեստւսկան
լնտէբ
բաժէն
մր։
X
Նոյն
իրէկունր
ժոգով
րգայի՛
Տ
"՛ն
մէջ,
13
Համալսարանակա՛ն
ուսանռզնեբ
մտան
Հ –
3՛ Գա շնակց
ո ւթ եան չարքերր
է
ԿնքաՀայրն
է,ս՛ բնկեր ՎաՀան
Նաւասարգ­
եան
նռբագիրներուն
բացատրեց Գաշ-
նակցոլթեան
մեծութեան
եւ
Հմայքէն
՚էաղտնիքբ ;
ՀԱՅՐԵ*ն1՛ ԱՒԱVI֊ՈԻԹԻԻVւ.ԵՐ
6
Գ Է Ո . Ա Ս ՚ Ա Յ Լ Ե Ռ Ն Ե Ր ,
Գ Ե ՚ Ն Ս Ս ՚ Ս Յ ԾՈՎ.
®
(ի. եւ. վերջին մաս)
Եւ մի քանի տարի
յետո
յ , չ՛՛ր , մ ոէ։ -
բագո
յն ժա յ ռ ի
մ էջ , որպէս
յաւե
րժական
կանաչ
խարոյկ
, րեձիււէնեբ
արձակեց
կաւլնէն
X \
^Յագթանակի
առաջին
ծիծեոնակը
, ա՛՝
"֊աջէն
ւթլան՝^ , մտածեցէն
գէւղում
, էսկ
յցոսռվանուշյլ
այգ տեսնելու^
կախար -
գուեց եւ սիրտն էէ սկսեց
գա չա ր ո ւե
լ ," է~
րով
լցուել։
Ա^սսլէս՝
տարիներ
շարուն՛ակ
,
"ՏԲ
մէջքին
, քարայ^է
նեղ կածանով
, ամպե–
բի
րարձ բութեան
է ր
Հ ասն
ում
Գեգամր
հւ ա յնաեղից
աիղմ
ր
թ ավւ ում
ներքեւ
գոլ՚չ
ժայռերի
՛Ա՛այ։ I
Մի
բքաչո՚նչ
օր է լ , երբ նա նորէց
լեռ–
նագագաթէց
թափում էբ իբ բեոկւ^, ոտքբ
սայթաքեց
• նա սաՀեց թեք
չեռնալանջով
հւ գաՀավէժում
էր մթամած
անգունգբ,
րայց գէմ առաւ էր տնկած
կաւլնու
բնին
հւ
փրկոլեց:
Երբ աաժանելի
սւշխաաանքով
աբգէն
սէիգմ է
շե բաբ բաւականաչափ
՛ծած՜կել էր
ժ-աէւերն ու քա րքաբուանե
ր բ, մի
անգամ
գարնան
անձբելից
յեաոյ
, Գեզամր
քթո -
ցով
սեբմ վախագրեց
լերան գագաթ ր եւ
այնտեւլից
շ՚՚՚՚է
տուեց
լեռնալանջ^ւ է վար։
Ասում
են , որ Գեզամէ
աշյխատանքռվ
Հմ ա յուած
թռչուններն
է լ կտուցները
չէ–
քր սերմով
թռչում
էէն անՀաս
բարձունք­
նե՜րը ել չագ աալիս .ցած ։
Ամաոնային
մի խաւլաղ
աււաւօտ ,
երբ
իր տան շեմից
հ1 ոսրովանուշբ
նա յեց
գէ–
ոլիչեոբ,որ
՚^է՛ շա էր ւլո ր շուա ւլէտա
լի քա
ր~
քաբուտով
ճնշում
էր
գիւզի
վբայ,
նկա–
՚ոեց , որ կանա^չ֊կանա^չ
թաւիչով
պա -
տել
էր
ամբողջ
էեոկԼ եւ չուաք
էր
արձա–
կել
տասնամեայ
մենաւոր
կաւ^էն
: Գրա–
նից
լեոնայէն
լէճր մէ
նո
ր գե՜գեց կո
լթէւն
էր
ստացել :
Եբեկոյեան
ամսլեբբ
ծ՜ածկեցէն
էե՚ւ–
նաչիւարՀբ
, խաւլաղ
լէճր
ալեկոծոլեց
,
սպէաա1լ
վւ բվւո ւրներ
ո վ սկսեց արչաւել
իր
ավւերէ
վրայ։
՚Բէչ
յեաոյ
լճէ
մէջ
բաբ -
ձբտցոգ
կզզփն , որտեղ գ ե ռ
բագէննեբն
էին
հ խում
, ան յա
յաացալ
թանձր
մաո ա–
խուզէ
մէջ՝.
Ս կսո՚-եց
՚էոթոբէկ
1
՚" պ
՚"
յոբգառատ
անձր՛եւ ; ք՝ա յց ա յգ
անձրեւբ
քարէ
աւագ չբերեց
շփնականնեբէ
արաե–
րԲ,
այլ որպէս
բաբէք
սփ՚ւուեց
լճտմերձ
ցանքերէ
՚Լբայ
. . . ; Հ
Խոսբովանռւշի
սիրաը
լցուեց խանգա -
ւլա
տան քով
։ Հրճուեցէն
շէն ականներն ու
զոՀ
մաաուցեցին
ՎաԿւատուրին
, որ
բերքի
աււատութէւն
էէնէ
։
կարճատեւ
անձրեւէ՚յ
յետոյ
երկէնքր
պարգուեց եւ մայրամուտ
թեքուոգ աբե -
լից
բոցավառուեց
կանա՛չ
լեոնաշէւարՀբ
:
Այգ
՚^ւ՚^՚՚ցէ՚ն
Գեղս՚մչլ
մօտեցաւ
հ/ոսբո -
վանուչին
:
ԳեգեցկոլՀու
՚սչքեբը
՚էայլեցէն
,
սէբ՚որ
տրոփեց՛ նա գրկեց
Գեզամէն
,
ժպտաց
եբջանկռ
ւթե ան
աբցունք1ւերէ
մ էջէց եւ
ասաց •
—-
Այմմ ես քոնն
եմ , քաջագործ էմ
Գեգամ
՚ եւ առ մէչտ
մեբ սէբբ ՚էալաբ կբ
մնա
յ,
էնչսլէս քո ձեռքով
գալարած
ա
յս
լեռբ
) Գեգամբ
յուզուած
պատասխանե՛ց
.
-—- քՍոոբովանուշ
, քո սէրն էր , որ էնձ
ուժ
տուեց
. քո սէրուէ սէբտս
լցրած՜ ես
բարձրացայ
աբծիւների
մօտ , Հասայ
լեո–
նագագաթի
քարեբն ու ժայռերը
• • • իոկ
չէ՞
որ սէրով
քա,թ–ի վբայ
է լ գնաս՝ կբ կա–
՚նաչէ
. . .
Շէնտկա՚ենեբբ
պայծառացած
Հայեացք–
ներռվ
գէտում էէն կանաչ
լեռբ,
որն այլ
եւս
մէայն
բաբէք էր ծնելու •••
Խոսրովանուշէ
եւ Գեղամէ
Հաբսանիքէն
խն՚գակցում՛ էր ամէ՚՚՚՚լջ
՚էէ՚-՚լբ
։
Գալար
լէնէ՚հ
ձե՚ւքեվւգ
,
էնչպէս
գալար
գարձրէր
՛՛էյ՛՛ լերկ
լե՚պչ՛
՚ •
Ո՚ոէզ
աւ"կր
ծա՚լէկ
բուսնէ եւ ոտգ քաբէն
՚էէՏ
չառնէ
. . . Գոլ
,
քաջ աղա
յ , արժանի ես
էմ
ազջկան
՚ • .
ՕրՀնեց
ծե՜րունէ
շէնականբ
Գեղ՚սմին եւ
Համ
բուրեց ճակատբ
յ
Այ՚է օրուանէց
եր՚սխտապարա
շէնա -
կանն ե բ բ գա
լա րած
սարբ Գեզամէ
ան ու -
նով կոչեցէն
Գեղ
ամայ
լեռ, է"կ լեոնա -
յին մենաւոր
չէ^ր՝
Գեղամայ ^ով
Լճտվւէն
է լ , կ՚լ՚լու
՚ւ1՚մ"՚ց
, կառոլցեւ.
մի նոբ ք՚"՚Լաք եւ Գեղամէ
անունով կո —
չե
՛յէն Գեղտրքունէ
Ա<Սո՚թ.տ. Գրակ.>^) ԱՏ՛
ԿՈԻՐՏԻԿԵԱՆ
ՀՐԳԵՀ
ՄԸ մոխէրէ
վերածեց
՛Բանա -
տա
յէ
էա բՀր՚լա
յէն
գեսսլանատունբ
X
Պաշտօնեաներր
.թոյլ
չտուին
ո,քւ Հրշէջ -
նե՜բր ներս մտնեն , վաէսեալով որ գաղտնի
թոււլթեբ կր .թռցնեն : Նիւթ՚՚՚կան
վ^՚ասբ՝
Հարիւր Հագար տոլար
-
ք
Հւ
՚^՚՚է^՚՚՚Յ
Բ կ՚՚ւաա՞ք
ինծի ,
Կ
՚՚Է
մոլրացէկր
անցորզէ
մը
յ
Ոչ–. Բ՚՚՚յց
է եթէ զաս , անկէլնէ ճա -
չաբանը
սլ՚՚ակ
մբ լոլբիա կբ կերց՚եեմ
քե­
զէ , կր պատասխանէ
ւմե՚ցսրգբ։
,
—-
Շն
"Ր՛Հ ակա
չ եմ ; Ա՛ ինչեւ
Հիմ ա ար -
՛էէն երեք պնակ
կեբս՚յ,
ջսւն՚ալով
Հինզնոց
մր
առ՛նել
, կը յարէ մուրացկանբ
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...600
Powered by FlippingBook