HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 8

< 6ԱՌԱՋ
յ
ՍՈՒՏԱՆԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
ՀՌԶԱԿՈՄԸ
0"1–ւ՚"ււ–աչւ
\ին Հանղիէւէւււոլւաււչկււ
Հւչո– ՜
չա 1լո լյե ց ա լ. Ա ոււոանի
ան 1լա խււ սթ ի լ1ւ,շ ;
Ա,մէն կողմ
կչլ էէահ-անէչ,
Լ լւ կր ին– գրօչշ ,
որուն կապո
յար
իա րՀ րղ ան շա՛նն է
Նեւլո–
սի , կանանչր
ԼրկրաղորՆութԼան
,
1՚"հ.
գեղէնր՝
անապաաի
աւաղին ; Այս աոթ-իէ-
կաոաէէարականւ
ոլալաաիԿէ ճակաաէն վար
աոձեուահ– էին ա<՚1։ղլիական
Լւ. եղիպաա -
կան
ղրօյ^՚՚Լրր
.
ս
1
-ծն ք՚րիաանիոյ
թաւլուՀին
, վարչա -
պեար
ե լ ս՛ . Ն՚՚՚ՀանգնԼ
րու
նաիւաղ.ա՝>ր
չեււրՀալորակսւ^՚հ
Հ ե ոադի
րնհ ր ուղղած է -
ին , սլաշաժնաոլէս
ՀասաաաԼլով
ա՝հկա -
խոլթեան
ճանաչումր :
Խ "րհ
րղ"՚րանի
րացառիկ
նիսաին մէ^ կա րդաւլ
ուԼ
ցան
Անղլիոյ
^ Ա՛ . ՆաՀո/;ւղ1նհրուն
եւ Եղիպաո­
սի ճանաչման
՚էէբերւլլ ։ Հէ՜՚՚գ
Հ "՛լ 1՚ն"1ք
յանձնախում
ր մլլ կաղմուեւյալ,
իրրեւ
Վ
" ՚ 1
՚ ի չ ՚՜արակաղմ
պեաութևան
:
Հինգ
անղամեերր
թավւօրի
մր գլուիքհ
անցնելով
անւլլիաց
ի կուոակալյէն
պալաար
ղաղին :
^^արչապեար ճառ մր խօսելով
մասնալո -
րապէս
չն ո ր Հ ա կա լո ւթիւն
յա յանեց Անդ -
չիռյ եւ Ե՚էի"(՚""սի
։ ՏեաոյԱուաանի
աղգ*
ղւ՚օշր
"լ՚"1"լել"վ
, Ա ն ՚ չ լ ի " յ եւ
Ե՚լի՚ղ՚""՚՚ի
ե ր կայաց
ոլց
ի^ւ ե րուն վերագավւձուց
ի -
րենց
գրօշներր ; Շն ո ր ^ա ւո ր ա կան
Հեռա —
գիր՚՚եր կր Հասնին
աշվսարՀի
րոլոււ մա -
սերէն : Ա՛ . Նս՚Հ՚սնդ՜Կե
ր ր որո շե ցին
գիւա–
նաւլ իաակս/՜և յարա րե ր ութ
իւն՚1։ե
ր Հասաա—
աել անյապաղ :
Կ ^ ր ս ՚ հ Ր Ն ե Ր Ո Ւ
ձէյՐ Բ Ա Կ Ա Լ Ոհ^հհՆԸ հՐԱ1Ւ մ է Ջ
Թե Հ րանի
ղին ոլորտս կան կառա վա^քքի չր ,
՚լօր • Թե
յմ ուր Պախթիար
, կր
ծաեուցանէ
թէ կէւ""կի
**ր ձ ե ր բա կա լո ւե ց ան՛ մ օա
Հա­
րիւր
անձ եր
Թ ՚ ՚ ւ ՚ ո ե Հ կուսւսկց ութեան աե–
գեկաաոլ
ճիււլին
անգամ1՚ե,է՚էն.
հ Եր յ ա յ -
աա րարութեան
Համ աձա
յն
՛ս յ "
կ՚"ղմ ա -
կերպ ութեան
՚ի՚սլ՚իչն էր նախկին
սպա
յ
մր , ՈուգպեՀ : կեգր
. կոմիաէին Հեա կապ
կբ սլաՀէր
Տորթ
• Ե՚ս՚լ՚ոի "ր ճերբէսկալ -
ուեւլալ
անցեալ
մ՚որ՚ոին եւ մաՀուա՛ն դա–
աաոլարտուեցաւ
Ն"յեմրեւ1ւխ–՚ւ
, բայց
յե —
աո
յ պատիժ բ վե րածուեցաւ
ցկեանս
բան–
տս՚րկոլթեան
; ԹեՀրանի
թերթերր
1լր
գրեն թէ Տ՛՛քթ
• Ե "՛՛լ՛ո ի
կառավար
ու ՛՛­
թեան
յայանած՛
է (ւ իր
/"՚լ՚՚Ր
աեգե կու ֊
թ ի լիւներ ր
Թ ՚ ՚ ւ ՚ ս ե Հ ի
կագմակե
րպութեսյն
մասին
, որուն
լ/եդՀ
.
քաբտուղարն
էր :
Այս
աեղեկոլթեանց
շնորՀիլ էբ որ ոստի՜
կ"ւն
" ւթ ի ւ\՚եր յաշուլեցաւ
ե րե ւան
Հան
ել
բոլոր
գաղան՚իքն՚եՐր
Կբ կարծուի թէ ոլոիշ
ձեր բակ՛ս
լու -
թիւններ ալ պիտի կատարուինք
քանի ոբ
աե՚լեկատու
էլաէլմա 1լեբսլութիւՍր
վեց Հ՛Ա–
բիւր գ ործ ակա
լն ե ր ուն
ի , ի"կ ի ք՛ ՚/ է խ՚ս ՜
լոր
՛ւ ՚" I՛ի չ^՝՛ ե ր բ եւ մաս՚նաւոր՚սպէս
Ոոլղ
ոլեՀ , որ տասր
տ՚որիէ ի վեր
թաքսաոցի
մէշ կ՝ապրի
, "՛յս ա՝<"լ""ք ալ յաշոգած
են
փախչիլ :
Ք Ա Ն Ի
Մ Ը ՏՈՂՈՎ.
01'ԱՆԱՅԻՆ
՚չ՚՚է՚^՚^Ղ՚՚^Ա՛.
՚էեբշացաւ–. Ե–
րէկ
բ՚՚լոբ
մա՚^՚՚ագէտներբ
վերսկսան
ա
չ–
խաաանքր
Օրլիի եւ Պ"ւրմէի
մէշ֊. Գո ր -
ծաղուլբ
տեւած էր
Օէէ
օր,
ան՚^էսչուելի
վնասներ պատճառելով
;
ԱԼԺԵՐԵՈՅ
սլաշաօնական
շրշա՚՚ւակնե -
րէն կր Հաղորգեն թէ էմ բոս ուներ բ
ղէնք
կր ստա՚-՚ւան
Ե՚ւիպ՚ռոս
ի եւ Հիրիսյ
միշո -
ցաւ ։՛
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ
ԳԵՐՄԱՆՒՈՅ
ծր՚՚՚գրեալ
բանակին
աոտշխն
երկու
Հա՛րս ր
սպաներր
եւ ենթասսլաներր
Յ՚՚ւնուար
\ի՝՝ւ ներկա —
յացան
իրենց
յ ա ւո կա ց ո ւած
գօբաւն
ոց՚՛։ ե րր ։
Պի՚ոի
կաղմ ակե
րսլեն վեց
ղ ում արտակ -
ներ,
ւլաշհակից
մ ա րւլի չ1ւե րու
֊էեա , ար —
գիակա՚էւ
պատերաւլմի
մեթոոէ-ւերր սոր -
վե
ցնե լով : Ուրիշ
՛լ երման
ւլինուո ր՝<ւ ե բ ալ
պիաի
մ ա րւլուխկ
Գե րմ ա\1ւիո յ եւ Մ • Ն՛" ~
Հան գնե րու
ղին ո լո ր ա կան եւ օգ անալա
յի՚՜յ
ղօբա
1լ։" յան՚.4ե ր ուն
մէ^ :
ԻԱՐԱ8ԷԼՒ
վարչապետր,
Պ են
Կիւրի՚.ն
ճուռ մր խօոելով
ի։ ո բ ՝• ր ւլ ա ր սւ՝1ւ ի՛՛՛ւ աոշեւ ,
յայտարարեց
.- « Ախալ
պիաի
Ր Ա՛"I՛
կարծել թէ սլո՚աերաւլմր
ա՚ւիւուսստւիելի է՛
րա
րլ մեր
Հ ու մ րե ր ո լթ ի ւ ն ն
ս պ առած
է :
Մենք
" ի բ ՚ ՚ վ ՛ւինա 1լցIIւթիւ1ւ
մր
սլիտի
կաղմէինք
մեր գ րացի՚ւ ե ր ուն Հեա, ապա
—•
Հովելու
Համար
Միշին
Արեւեքի
բարօբռւ–
թի
ւնր , ամ րասլհղ ե լով ա շխա
րՀ ի խաղա -
ղութիւ\<ւր : /՚ացի
Թուրքի"՛յէն
եւ իսրա -
յէ լկն
երկու
ա՛լ
՛լ եր որոնք
Հ ա ո աաաոլն
գիրք
ռ ՚ ն ի ն
Միշին
Աոեւեւքի
մէշ ~
միւս
ա՚լգերր
քաոսային
կացութիւն
մր կր ներ­
կա յագնեն
, Հակս՚ռակ
բ^ւգՀաւնուր խաղա -
՚լութեան
շաՀերուն »:
Զ ի ն ո ւ ՚ ՚ ր ՚ ՚ ՚ թ ե ա ն
ՓՈԽԱՆ
ԾԱ՚ԼԿԵՊՍԱԿԻ
Ֆռնթընէէն
ընկ . Յարութիւն
Փափագ -
եան
ցաւակցութիւն
յայտնելով
բնկերներ
Պեարոս եւ Յովփկ
Եղձ՚աղարեաննեբուն
,
իրենց
ոիրելյի
Հօրաքրոշ
ԳՈՀԱՐ
Ե%ԻԱ ֊
ԶԱՐեԱՆի
մաՀուան
առթիլ,
փոխան
ծաղկեպսակի
1000
ֆբանք կր նուիրէ Վե–
թերաննեբու
ֆոնաին եւ
1000
ֆրանք
Հ.
3– Գ– Թան դարանին
;
Աաանալ
^Յառաշ^էնւ
ժ–ԱմԱՆէ1ԿԱՑՈՅՑ
Մ Ա Ր Ս Է Յ Լ Ի Մ Ա Յ Ր Ե 4 Ե Ղ Ե Տ Ի
Տօնսւկա(ւ օրերու, ժամանա կ ացոյց •—
5
Յուն՚՚լլՀր
Եչ՛ ճրագալոյց
Ա–
՚ՄնվՀն–
դեա՝.Լ , առտ • ժամււ
*ձէ՝՛՛՝ , իչ
՚ԻԿ՝
4 –30/1^՛ ,
Ա
. Պատտբադ
5
քՏՕին : ^ " Յունուար
Ուր­
բաթ, Ա • Անունդ եւ
Աստույսծայայտնու–
թիւն
, սկիւլբ ժամերդ.
8ին , ՛Մ՛ Պատարագ
ւՕին :
8
Յունուար
կիրակի ,
Յիչ՚սաակ
Մեռելոց եւ ՋբօբՀնէք,
սկիղբ
ժամերգ՛
Տ )ՏՕին , Ս՛ Պատարագ
(երգեցողութեամբ
երկսեռ
խումբի)
ձ.Օին ,
ՀոգեՀանգիս՚ո
ժամբ
11 ,30^5՛ ;
ՆԻԱ
5
Յունուար,
Հինգշաբթի
,
ճր ա -
ց ա լ ռ յ ց II • Ծ1ւոՆ1ւդի :
Ս կի՚լբ
Ժամ ե ր գութ եան
երեկոյ
ժամ ր
4 ^
Ա . Պաաարագ
ժամբ
5 :
6
Յունուարս
Ուրբաթ,
Ս ֊ Ծնունդ :
Ա կի՚լբ
առաւօտե
ան
ժամ ե ր ւլ.ո ւթ ե ւս1ւ
ժամր
8ին
յ
Ա • սլատա բագ
, ժամ ր \^ին :
*
ՊՕՄՈՆ
5
Յունուար
Հինգչաբթէ
, ճ ր ա գ ա լ ոյց
Ս– Ծ(ւ(ւգեահ ,
սկի՚լբ
եբեկո
յե՚սն
ժամեր -
՚լութեա՚ե՚ց
Ժամր
3 ՚ Յ Օ ^ ^ ;
Մ . Պ՚ոաւորագ
ժ՚սւմբ
5/՛՛՛՛՛ :
6
Յունուար
, /7(,՚ք^ւ//^ ,. ԾՕոննդ Տեառն
մ ե ր ո յ Յիււուսի ՝^րիսւոո,ււ|ւ :
Սկիղբ առաոէ ան ժամ ե րգ.ութեան
ժամ ր
7
՚ՏՕին , Հանգիսաւո
ր սլատա բագ. Ե կմ ա
լ –
եան,
ժամբ
ՀՕին։
7 Ցոււնուար
^ Շաբաթ
Օիշաաակ Ա՛ե -
ււելոց :
Ս կ իգր աււաւօտեա՜՜հ
ժամ ու ժամր
%ին :
Ա
. Պ՚՚՚ասւրաւլ
ժամր
\Օին
%
ՀոոյեՀանգիստ
ժամր
13
՚ ^ օ ի ն :
Ս. խ Սձ
8"
Յունուար
, կիրակի
ւ
Ժամր
8 "45^^
Փարիղի
ձա յնա սփիւռէ
՚՛
ձայնաւռո պատարագ
,
ՍէԸ ՎԷ0՚Աա(1 տր
Փօլի
եկեղեցին
, (Փլ՚"Ա
Լաֆայէթ)
Ժամր
10*30^՚՚>
պ՚ստսւյւագ եւ
ՋրօրՀնէք
(10
պիս,
Ռիւ Թոէէն) . V
ՏՕՆԱԾԱԳ
ԼԻԼԱՅԻ
ՀԱՅԵՐԷՆ
ԳԱՍԸՆԹԱՑ՝ԲԻ
Հ ով ա՛՛հ աւոր
ու թե ա մր Առաշ^ւ ո ր գ Ս ե րով՜
բէ
Եպիսկ
՚ Մանուկեանի
%
Կիրակի
8
Յունուար
գպրոցի
սրաՀին
մէշ,
32—34
Ա՚ւ^ընի*– Փորթ աէ Լիլա : Արտասանոլ -
թիւն , ներկայացում
, եբգ ու պար գպրո­
ցի
ու շա 1լե րտո ւթեան
ղողմէ ;
Ժամր
\%ին Հացկերռյթ
;
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
Ս՚Ա(՚ե1քե11՚(ւ (1՚՚111՚81ԵՐ ,
568 էջնոց հետաքրքրակաՕ գիրքը |
Գեգեցիկ
տսլա գրութե
ամ ր , րաւլմ ա թ ի՜ւ
սլ տ տկեր
ն էր ով; Աստուած
ածն
ի շա րական^
նե բուն
վէ"ւ՛ յ
խորՀրգ ած" ւթիւնն
ե ր ով ,
վաւերական
պատմութիւ
ններով ու բա -
նաստե ւչծոլ թիւնն
ե, բ"վ ;
Գինն է
1000
ֆբ՚ոնք :
Մ տան ալո
լ Համա
ւ։ գ իմ ել
Հեղինակին
՝Հ
Միքայէք Վ.
Մոմճեանի,
78, 1Հ՜–12 ^շեքԽւտ, Լ>՚օո ( ^ հ օ ո ք )
յ
Նոյն
Հեղինակէն՝
1^11 րտի հրաշալի տե–^
սի)քներուն ոլատւքոԼթիւնը :
^
Գին
300
ֆր՚՚՚նր
:
։5
չբշս՚նբ
,
2ուկէ II աա րի էր>
^ուկէսի
^
ԿԸ
ՓՆՏՌՈՒԻ
էֆոբիա
Լանկաաան կբ փնտռէ
ժառան–
գորդներբ
Անտոն
3ովՀաննէս
՝ԲԷբէճեանի
կամ
՚Բէսէճեանի
, ոբ ինքնասպան
եղած
էբ
194^^
Օգոստոս
\^ին , Լանկատայի
Հբ -
7ւակւո\՚ւկաաի
իր իււս՚1։ութին
մէշ -
// անրամ ասնու թես/հց
Համ ար
գ իմ ե լ
Տքթ • Խ ՛՛րէն
Գա յլեաեին
, Աթաւբոս -
Խալքիաիքիս
,
Աթէնք
ձ Ո Գ Ե 1 Ս .ՆԳԻՍ Տ
Ս՚յրի Տիկ • Ււ՚չաբեր
Արա՚՚լեան կբ ծա -
նուցանէ թէ իր
ամռւսնոյն՝
Ամասիացի
ՅՍյ՚ՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԱՊԵԱՆի
մաՀուան քա ֊
ո ասոէնքին
առթիլ
ՀոգեՀանդստեան
պաշտօն
պիտի
կատարուի
8
Յունուար
կիրակի
առաւօտ
Փարիղփ
Հայոց
եկեղե -
՛յին
, 15 Ո-իՆ Ժան–կուԺո& :
Կ'^բ
Հրաւիրուին
Հանդուցելաին
յիչատակր
յաբ՚էող
ամ ա -
սիացի
Հայրենակիցնեբ
եւ
բարեկամներ։
Նոյնպէս
իր զաւակր
Գաւիթ
Արապեան
կբ ծ^անուցանէ թէ՝ նռյն
ժամուն
Հոգե ֊
Հանգիստ
սլիտի կատարուի
իր
աներՀօր՝
ԶԱՐԵՀ
ԳԸՐԲԲկՍԷԼԵԱՆԻ
մաՀուան եր -
րորգ
տարելիցին
աո֊թիւ՝. /
X
Տէր եւ Տիկին կարապետ
կա՚լռւրեան
եւ գաւակ^ւերր
կ\ր ծանուցանեն
թէ
Հոդե՜֊
Հանգստե ա ն պաշտօն
պիտի
կաաարոլի
" ՛ յ " ԿԻԲ՚"Կ1՛^
Փարիղի
Հայոց
եկեղեցին
իրենց
Հօր՝
Ալւեքսանդր/,,
մեծ Հօր՝
Գրի - ՝
գոր^ ,
ինչպէս
նաեւ նաՀատակուած
մեծ
մօր՝
Վերոնիկ^
եւ եղբժրր՝
Արրահամ^
Համ
լ
՛Ր–
Կբ
Հրաւիրուին
ուլբացեալներու
յիչա -
տակր
յար՚էռ՚լնելռր
յ ք
ՏՕՆԱԾԱՌ
իսիի
Խրիմ եան
ւլսլ.ււ ոց ի Հոգաբարձու
-
թեան եւ աչակե րտնե բու
կողմէ կագմտ -
կերպուած՝ է Ն" բ Տարուան
աո֊թիւ
գբպ՝՜
րոցական
Հանդէս
մր, կիբակի
Տ
Յուն -
ուար ժամբ
15 ՚ Յ Օ ^ ^ :
Աչակերտնեբու
կողմ է սլիտի
րլքան
սի՜
բւ՚ւ1է աե ա 1լն կա լնե ր , հ^
Կ
աղանդ Պապան
ե ւ
մանոլկներր»
(^տվւ ամ ա խօս ութիւն
) եւ
նուէրներու
բաշփէում
, արտասանութիւն
,
եբւլ. Հա՜յկական
չոլբշսլար եւ ուրիչ անա–
կլ^ւկալներ
;
կբ
Հրաւիրուին
բոլոր
ծնուլ^ւե ր բ անխր–
աիր : Կր խնդրուի
ՃշգապաՀ
\րլչաչ ։
ՐՒԻԹԱՆԱՑԻՆԵՐՈԻՆ
Ա՚վւէո,
Փորթ
ա՝իթալի,
Պիսէթրր ,
Պ՚՚ւա
Բոլոմսլ
, ք՚սի լէ Մուլինօ
, ՚Բլամաբ
,
Առնուվիլ չէ կոնէս,
Աաբսէլ,
էղանվիլ,
Պ՚սնեէօ,
ք-րէթէյ,
Շաւիլ,
ժիւ՚Լխլի
, Լիվ–
բի ֊ կարկան
, Աեւռան , Սէնթ Ովն եւ
այլուր
բնակող
բոլոր Մեծ Նռր
գէւ՚լացի–
նեբէն
, կբ խնղրուի
Հաղորգել
իրենց ա -
նունն ում է" կւ"՚1՛ ո ՛՛ն ր , Հաււցէն եւ բնւոա —
նեկան
պաբագուներուն
թիւր՝
անձ գլուխ ,
նաեւ
ամ ոլսնաւրսծ
ղաւակներուն
ե ւ վւե -
սաներուն
անու՛նն ու Հասցէն
՝ Պ •
Թ՚՚՚՚Լ ~
լոր
Մ ՚ Այվ՚ո՚լեանի
, 194 ո իլ Վանաօւք ,
Լիոն, Ռօն :
Մ Ս Ր Ս Է Յ Լ
Վ է Ծ Ի Ւ » Ւ Տ ԱՈեԿԱՆ Ս ե Ծ
Պ ձ Ր Ս ա Ն ԴԷ Ս Օ
Այս
՚չաբաթ
իրիկուն
, ժամբ
^էն
մինչեւ
առաւօա
, Ա ալոն Ալ Համ պար
յի
է^
» 340
Պ՚՚ւլ՚Լ՚Ա". Շաւ ;
Կբ նուագէ
«ՐՈԺԷ ԿՈՄկԱ»Ը
եւ իր նշա -
նալոր նուագախումբր
:
Ք ո թ ի յ ո ն , ս ւիւ ֆ է լքատչելի գիներոլ| եւ
անակ^ւկալներ
յ
Կբ խնգր
ուի
սեղան՚վչ նախապէս
ասլա -
Հովել։
Այս
աղգբ կոչ մբէւ է բոչոր
Հեռաւոր
Արծուականնեբուն
X
Օր– ԺԱԳԼԻ՚ն ՀԷ՝(^ԻՄ1՝)Ա1.
Ւ110Ւ1ՏԼ 0 Ս 1 Լ Լ Օ Ս 7
Աւքուսնացած
Փարիղ,
29
Գեկա.,
1955
Հ՛
Գ՛
Ուսանողական
ՀԱեւակ՛^
խումբի
ժոգուիյչ ա յս չորեքչաբթի
իրի -
կուն
ժամբ
^ին, սովորական
Հաւաքատե–
՛լին։
՚ ասՆաւէ
Ի
՚-ղռ
ԼԻՈՆ - Ֆ– կ.
Խաչի
րնգՀ
. ժուլովփ կբ Հրաւիրէ
իր
անգամու–
Հինկւբ՝
ս.յս Հինգչաբթի,
կէսօբէ
վերշ,
մ֊ամբ
՛ձին,
լչնկեբոլՀի
Րերուգ
Այվագեա–
նի բնակարտնբ,
194 ո ի ւ Վանտօէք, Լիոն :
կբ խնղրուի
ՃշգապաՀ
բլլաչ ;
Կ Ա Ր Դ Ս Ց է Ք Ա Ն Պ Ա Յ Մ Ա Ն
Պ ա Ա Տ Ո Ւ Ր ե Ա Ն * " է Ս Ճ Ս Ռ Ս Տ Ո հՆԸ
Իր յարգելի
Հա յբենա կիցնե ր ր եւ յաճա–
խոբգներր կբ Հրաւիրէ
Տ օն ա կան
օրերու
առթիլ
իրենց ապսպբանքնե
րր
բնել մե -
ծաքանակ եւ փոքբաքանակ
, գիներոլ
րդ–
գ՚սլի
՚ լ ե ՚ լ չ ո վ :
Կբ նե ր ածենք
մեր
մ ասնագիտ
ութեան
յատուկ
ուտելին՛եր
միշտ
թարմ
,
Համեղ
եւ րետիր , որոնք
միչա գոՀ կր ձգեն
մեր
՚յտ^ւ՛
ւնե
րր
Ունինք
թահին ու հէլ վ ա , հալանճի տօլ–
ւքա
եւ տերեւ
, ձիթապտուղ
յունական
,
կալամաթա
, տեղական
ւււ թ րքա
կան
զուտ
ձէթ, Ամասիայի չ"բ պամիա եւ Հա–
լէպի
կա
րմ ի ր ոսպ , ճերմակ
պանիր , քաշ–
քավալ
պալքանեան
, պամիա եւ ամէն աե­
սակ ֆրանսական
պաՀածոներ
,
կեսարիոյ
լ^տիբ
ասԼուխտ
, եւ
ս ուճու գ ,
որ
միայն
մեր
քուի ոլիտի
՚լ֊անէք֊
\քիրանի
սլասաեղ,
սլիսաակ եւ միշոլկբ
նաեւ
փիստաշ 700
ֆրանք
քիլօն եւ միշոլկր
, քիշնիշ եւ
փի–
նիօն , ււալեպ , մահլեպի, սումաք ,սա -
գրգ, սլահար, քիլքիօն, չաման,
բոլոր
Հա–
մեմներր
Ֆրանսայի
ամէն
կո՚լմբ
24
ժամ–
ուան
մէշ ղրկելու
պայմանաւ
, նաեւ
Պ^լ–
ճիքա , Զուիցեբիա
, էւ լ ա յ լո ւր ;
Մ՚՚՚նալանգ
մեբ ՇՒՐԱԿ
0%ԻՆ ,
՚լուա
խաղողէ պատրաստուած
, անպակաս
չ բ լ -
լա յ ձեր
սեղ՚սնէն
^ ի"կ քաշուած
Համեղ
զուու սոլբճբ
, կբ մոոցնէ
ձեր բոլոր
յոգ–
նութիւնբ
:
20
\՚^ւ116ք0>^6է
^
244
\^6Ոճ01Ո€,
ԼVՕIV
ա ւ օ ա ւ \
« է € > «
Միակ
աբառօնոլած
տունն է
ծրարներ
ղրկելու
Համար
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
(17. II. 3. Տ.)
Հաոտա՚ոութիւնբ
արտօնուած
է ՄԻ ~
ԱՅՆ ՆՈՐ ԶԳԵՍՏՆԵՐԸ
ղրկելու,
պաշտօնական
Հաշուեցոյցներով
, ի"կ
գ ործ ա ծ ուա ծ հա գ ա ս տներ ՝ շատ լաւ
վի՜նակի ՜մէյ :
3 , 1 1 ™
տx.-VI>I^տյտ^x ք ^ ^ ս ւ
Տ^&ոտ 10% X^1.;XI^ւՍ. 72–6օ(Բօտէ6 89)
40,
ւ^սշ
^ օ ո է ա օ է շ ո շ ^ ,
1*յոտ
Լւ՛)
Կ՝ուզէ
ձեռնարկուներ
(անթ-րվւրընէօր)
թվ՚իք՚՚յի
ւքօնշյ էօրն.ճ^( :
ժերսէի
մասնա -
ղկտ
( ո է քթիլին ե ր ) :
Գիմել
ոււլւլակի
Հասաւստութեան
յ
րուրձբազաւ
իսրաքէլի
ժէշ
յ
|ք1ոթ. «^^3x©տ», 46, ք1ս© ւ^ւշհտո - Բձր1տ (9֊)
ԱՄԷ՚Ս ՏԵՂ ՓՆՏՌԵՑԷք^
1 1 Ո Ս ֆ Ո
Ր
2Ռ211ԿԱՒՈՐ ՃԷԼ ֊ Լ Ա Ն ե հ ԼՈՔՈհմԸ. ր ժ հ կ ն ե լ ա ւ կալւծիքսվ
Հէլվան
եւ
լո–
քռմը
կր պարունակեն մ ե ծ ա գ ո յն չափով ^ոհ (ք ալորի) .
Ա ՚ՍՀՐ ԱԺԵ Շ Տ ՝ մանուկներու աճումին.
ՕԳՏԱԿԱՐ՝ չավւահասներու եւ ծերերու,
որոնց կր պ ար գ եւէ ա շխ ոյժ եւ եււանդ ;
ՊՈՍՖՈՐԻ
ւ՚՚րգիակ՚սն
պատ րաստու
թ ի –ն ր կր գերազանցէ
Արեւելքի
մէշ իսկ
I
պա տ ր ա ս տ ո լածն ե ր ր
I
Աբտածման
Համաբ
մասնաւոր
պայմաններ ւ
I
2,
տ ս տ ւ օ ս ւ տ ^8X011^, ա ճ ւ ւ տ տ ւ ւ ւ տ
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...600
Powered by FlippingBook