HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 6

€ 6 Ա Ռ10ք
^
Ա Ս ՚ ծ Ն . ձ Ս Յ Ո Ց Կ Ս Թ Ո Ղ - Ի Կ Ո Ս հ Ն
՝ •
խքքԲ
էջմիա,ն|ւ ազգ–
եկեղեցսւկւսն
ժալււվիՑ ւ1՚էջ որ գոլԱ՚արոԱյցսււ Սեպա–
շՕէն հսկտեմրերւ 7, ւն՚որը1ւաիր կ աթողի -
կււս Վացգէն, Ա– Աերկա,յացուցած է
հ յ յ –
աեւյյալ Գրագիրը, ին՚չպէս կը աեղեկա -
նանք «էյմիածին>> ամսա գրի 1955 հռ կ տ ՛
՚Սոյեւքրերի բացառիկ թ ի լ է ն •—
Տ՚՚՚՚վ։փն\
՚էէթ մէկ ս/եգամ
ղոլյէալւել
եսւիսկոպոսական
ժուէով
, էԼբաղելոլ
Հա -
հ/
ար
կբօւնա - ե 1լե ղե ց ա կան եւ. րարենււ
-
րոզ.չա1լան սա իււլո ղա կան ՀարցԼ րո$Լ :
^էթ՜
Է"Ր՚՛
կ"ւմ
Հէւն՚ղ աարէն
ան -
ղամ
մր գումարել
Աղգ– եվեգեւյական
մո–
գով : /* ՚Ա՚^՚"հ.է
^՚^
յ՛"յաարարելոլ
,
լչսալ կա
թ II ւլէւ 1լււ սր ^
թէ Հայրե՚Վւ
սլե -
տու
թէ
ւնր ւգէաի
տա
յ
րո
լո ր գէ
ւր ութէ
լ1ւ–
ներր
սլատգամ ա լորն
եր ուն՝
երթեւեկէ
Համ ար՜ծ
յ
՚ձ–
Աայր
Աթոռր
ւգէտք
ունէ վերտ
-
կագմութեան
տնտեււական,
վարժական
եւ
Հոգեւոր
մարղերոլ
մէ^Հ էքլմտայլա՚ն
վե
րաէլաղմութէւնր
արգէ\Ա սկսահ՜ է : Կաւլ -
մ ուած՜ է գէւանատուե
եւ նշանակռւած
է
րլավւեխէղճ
պաշտ&նեա
յ
մր
ելմ տակ^ա՚Ա
գործերու
Համա^ր՛ Հ Հալեւոր
տեսա/լէտէն
յ^ելէք
րան շատ
կայ
ւ Պէաք է
ոտեգծ՜ել
տէսլար
մ է ա բան
ո ւթէ
ւն՝ մր աղօթքէ
եւ ՚
ա չէսա տ ան քէ
ս կգբոլնքնե
ր ով
, տ ոգոր ուած՛
Հնագանգութեան
,
աղքատութեան
եւ
մուժկալոլթեան
կանոններով
: Այս նսլա -
•տա\1լԱեբու
էբագոլւծմ
ա՛ն, Համ աբ
ծրագրած
ենք աշէւատակէցներ
Հրաւիրել
արաասաՀ–
մանէն : Տ "քաւոր
ութ
է ւնն ա յն է որ Հայ -
րենէ
բարեխնամ
կառավարութէլնր
սէ -
բով ոլէաէ աայ սլէտք եղած
գէւբութէլն–
ներ բբ ••
4*
Ա՚աք\ր
Տաճւ
՛կբ
՚^՛
,մւ
՛յլ՛
Շաքարէ
յաւ
բասլատե
լ եւ օւք՜աել նււբ ՛Աւագ
Ա եղանով
մբ •
Այո ա՚ւթէւ
կաթողէ1լոսբ
վստա
-
Հոլթիւն
յայտնեց
, թէ Հայաստան
Պ"՚ա–
մ ական
յուշաբձաննե
լաւ
սլա Հ ւգան ո լթ ե ան
կոմիտէն
եւ ճարաարասլեւոներ
սլէտէ ա ՜
^աքլւյէն
" ՛ յ ո նւգատա/լին
էրագործման
:
5՛—•
էշմէածնէ
Հոգեւոր
ճեմարանր
՚ լ բ –
ն՚ել աւելվւ
լուբշ
Հէմեբու
վրայ,
սլաարաս–
տելու
Համար
էր 1չոչումէն
աւելէ ւլէտա
կից
Հալեւո րական
ութի
լ1ւ\
Ուբախ
ենք
նշելու
, որ ^եմարանր
արգէն
իոկ կաբե
լոր
Հաստատութիւն
մբ գարձած
է
,
ունէ
մ ասնաղ էտ գա սա տուն՝ եր ; Ա՛ եր
ն սլա տ ակն
է գարձնե
լ լալր՝
լաւա՚լոյն
-. Մ եր արտա–
սաՀմանէ
Հոգեւոբական^ւեբր
, կր
յուսանք
•ոբ
մեղէ Համար թանկագին
օմաեւլա կներ \
սլիտի
բլւ՚՚՚ն
նաեւ այս մարզէն
՚քէշ :
,6–
ՀՀէշմէածէնֆ
ամսաթերթբ
կբ ծա
-•
ռայէ
էր նսլաատկէն
, կր տա^ւէ մայր
ա -
թոոէ
օ^րՀնոլ.թիլ.ննեբր,
Ա. Լվմէածնէ
շէ^
նարաբ
եւ
Հ ա յ բենաս
է րա կան էւօսքերր
թէ՝ ՚
մ ի ո ւթենա կան մեր ժոգովուրզ
էն ել
թէ
աբաասաՀմ
ան
է մեբ Հօտէն • Ամ սաթե
րթր
լաւագոյն
սլա
յմ անն\ե\ր ո ւ մէ^
է՚՚յ"
կբ
տես~
նէ եւ կր րաւարաբէ
մեր սլաՀանշներբ
;
7 •
Մ ՚ " յ բ Աթոռր
անՀբաժեշւոաբաբ
սլ է աք
ո լնէ ասլարա
նէ : էք ր2անի
կեմ
, " /՚
ամեբիկաՀայ
սլատգամալորութէլնբ
տբ -
լալ
այգ խոստումբ
օժտել
Ա՚այր
Աթո–
Ոբ տսլարանական
լրիւ սարքուածքաէ
; Կբ
սսլասեմ
այն ե բջանիկ
օրուան,
երբ «^*՛^ ~
մ իածին՚^ամ
սաթե րթին
աւլածէն
թէլբ
լո
յս
սլիտի տեսնէ նոբ ապաբանէն
- Պէաի րԱ -
գա^լւձակե՚նք
մեբ տպագրսւկան
աշխա —
տանքներր
, եկեղեցաձլան
եւ մշակոլթա
-
յին
գրքերոլ
Հ բա տա րակութեամ
բ ;
8"
Մեր ծբագիրն
է
Ա այր
Աթոռի
կոզքին
կազմ
ել աեսակ
մր
Հ ոգե
լոր
կա
-
ճառ. , րազկացած
Հ"՛–/՛^
գէ տնականներ
է ,
մեր
ե՚կեզեցական
մատենսւգրութեան
Հբ -
բատարակոլթիլններով
% Այս
գագափավւբ
կր կարօտի
լուլ՚շ
մշակման
:
9*—-
Պիտի ունեՏճանք մեր ուրոյն
եկե
-
զեցական
ԱաՀմ անա գր ո ւթ ի ւն բ
Ո ր"
-
շումբ,
որ Աղգ՛ եկեգեցակսւն.
ժողովր
աբ–
լալ,
լաւագոյնն
Է
հր , այսինքն
^եբագոյն
Հոգեւոր
\էքորՀոլրգի
եւ ե սլի ս կո պո սա կան
ժւ՚ղաէի
քննար՚կութենէն
ետք
ներկա
յա
-
գնել Աղգ • - եկեգեցական,
ժալովին
մ
եր
նոր
ԱաՀմանագբութիլնր
• Հիներր,
թէ
Պոլոժենեան
եւ թէ Աղգ՛ ԱաՀ՚քանագբոլ
-
թէւձեբ
ա՚լգա
յէն
էնքնոլրո
յն, եկեղեցէ
է
մ ր
սաՀմանագրութէւննե
բ ր
էն ՚. Մեր նպա
-
տա՚ւլե է ագատ
սլայմաններու
տակ
աձնե
նա լ մեր էնքնավար
եկե՜ղեցէէ
Համար
ն՛ոբ
սաՀմանագբութէւն
՚,
10 •
Մ եր
յ ավ։ ա բե
բ II ւթ
է ւն բ
մ եր
Հայ–
րենէ պետական
էշխա՚նութեան
Հեա պէտէ
Բլլ՚՚՚ն
աւելէ քս/Ա՝ բնականոն
եւ
բարւոք
Մ ենք Հաւատացած
ենք , որ որքան
մ ենք
,
նայնքան
մեր Պետ
. էշէւանութիւնբ
կբ
փյովւաքէ
Մ ա յր աթոոր
տեսնել
վերստին
էբ պատմ ական
մ եծ
առաքելութեան
մ :
11 •
Մ եր
յարաբերութիմեր
մ եր
մ
իւս
նոլիրապետական
Աթոոյեերոլ
եւ
թեմերու
Հետ պէաէ
բլլ՚ս / ս է լ ՚ ո յ
, է Բրէստոս
մէ~
ութեան
խո րոլնկ
սկզբունքէ
վբ"՛
յ : Մ ա
յր
Աթոռի
ել միւս
սէթոռներու
ու
թեմեբու
յարաբերութէւձւնե
ր բ պէտք չէ րլլան գի -
լան\ա գի տ ա կան , ա յլ
սլարգ
անկեղծ
եւ
եղբայրական
սիրոյ
մթնո լորտէ
մ բ
մ է՛^ ՚՛
կ^ակնարկեմ
յատկապէս
Մեծ՜է Տանն
Կէ -
լէկիոյ
կաթողէկոսութեան
, որուն
շոլրշ
որոշ գժուա բութէ
ւնն
եր
կր սւռեղծոլէն
է
Ես կ^ուգեմ Հաւատա
լ , թէ
Հա յաստան
-
եա
յց եկեզեցւո
յ
սլա րտաճանա
չ եւ գիտա–
կէց սլաշաօնեսւնե^ր
պիտի
չառաշնռրգոլէն
կողմնա՛կի
նսլատա կն՚ե ր ո վ , ա յլ
Հա յաս—
տանեա
յց եկեղեցւո
յ
մ էութեան
գերա
~
գո
յն եւ
ս ր բազան
սկգրոլեքբ
ամ էն նկա -
տառումէ
վեր պէտէ
գաս՚են : 1*ժւււարոլ
թիւն
ծագելու
պարագայէն
էոկ ես բա -
ցաբձակ
վստաՀութէլն
ոււ^ւիմ մեր
Հաւա–
տացեալ
ժոգովոլրգէ
ուռալ^ բնազգի
վր -
բայ,
ո^րով ճշմաբէտ
ճան\ապարՀի
մէ^ պէ՜
տի
մն,ա
յ
մի շտ ; Ս իրո
յ ,
Համ՚երա
շէւոլ
-
թեան
եւ եղբա
լրական
ողշո
յն
ունէմ
Մ ե–
ծի
Տ"՚նն
Կիլէկիոյ
Աթոռէն։,
մէաբանոլ
-
թեան։ եւ ամ/""^^ ժալովուրւէէն
,
Եբ՚ուսա–
ղէ՚քէ
ե՜լ կ ոստան 1^^'ուպոլսո
յ պատրիար
-
քութես^\ց
, մեր բոլոր
,թեմե\րուե
եւ Հա -
մայն Հաւատացեալ
Հայ ժողովուբգէն
;
12
Նիւթա՚եան
օժանգակութիլյննե-րւ՛
Կ Ա Վ Ա Ն Դ
(ի. ես վերջին մաս)
Պնգում
էս վրա
յ քանի մր քայլ
եւս
՛Լեր
ելանք։
ինչ տեսնեմ
, Աստուած
էմ , ոչ -
խարի
Հօտէ պէս
ձոբին
երկու
լանշեբուն
վբայ
փռուած
էբ
ՊռւբՀանցի
կէնե՚րոէ,
^ է վ ց ը յ ա թ ը :
Ազուորէկ
մանուկ
մբ կբռ -
նակէն
վբայ
էնկած
էր , ուրիշ
մանուէ^ե–
բու
ել կիներու
միշեւ;
՛Բովն ալ
ծեբուձի
մեծ
Հայր մր։
8ի սուսի
խաչելութեաս
պատկեր
բ աչքիս
առշեւ
եկաւ
այգ պա
-
Հռւն)
...
Լրացա՛^լ Աոելվւքգ. ես կբ
մեէ^իմ
ւ
Ինչո՚^ւ
կ՚երկարես
այգ
պատմութիւնր
է
Համբերէ
քիչ
մ բն
ալ,
կ՚երթաս
ւ
ԱյՐէն անգամ
առէթ
չեմ
ունենար
քեղ
տեսնելու
յ
էքայէ՛ , ինկեր
եմ անկիւն
մբ
Հեռաւոր
: Եւ գ ե ռ քանի
քանէնեբ
,
էնծէ
պէս
ուրէշներ
, արեւելեան
արեւելքէն
մինչեւ
արեւմտեան
արեւմուտք։
Ամէնուս
ալ
Հոգէն
կ՝ազնծէ
Հայրենի
Հոգէն
կարօ–
ւոուԼբ :
՚
ք^՚Այց
)
է^^է կ՝ուզես
ի վերջոյ
։
Ու
ոաքէ
ելաւ։
Ելայ եւ ես ու շարուեակեցի
։
՚ Ա՛^ ) Կ^Բ/քԱ՚ն պաՀեբ
, այս
Հեռաւոր
ու
մենաւոր
վայրերուն
մէ^ , ե,րբ
Հոգիս
փուղձ
ելած՝
Հայրենաբաղձութեան
կա -
րօտէն
, մագնիսական
անտեսանելի
ուժով
մբ
էութիւնս
ամբո՚լՀ
էբեն քաչած՝
է
եւ
սակայն
անՀաս
եւ եթերի
մէԼ աստզի
մբ
պէս
կբ
՚ղլ՚՚ւԼայ
գլէ""––Ա վերեւ,
կբ խորա–
սուզուէմ
ինքս իմ մ է շ ։ Կր կերտեմ
երազ­
ներով
չողչո գո ւն պ ալա տ
մ՛ր
նչանակբ
փայ՚էայուած
կապոյտ
տենչերու
,
Հոգիս
կբ խայտայ
բերկրանքէն
։ Ու
յետոյ,
ի
տես
.իբականութեան
,
կբ
շախշախուի
ին^
իբ վլ՚այւ
Կբ զգամ
անղօր ութէ
ւձ ս ։
կր
մնամ
լուո. ու Համակերպ՛.
Տո՛ւր
ո՛՛վ կաղանգ,
տո՛ւր
որ
այլեւս
մէկգէ չպրտած
Օտարութեան
այս ցու -
պբ, մեբ ոտքերԱ
փոչէներէն
մաքրած՜
,
վեբագաոՖանք
Հայրենէք
կերտելու
Հա­
մար
էբ փառքբ
գալիք
։ Մայբենի
րեու
-
թիւնվԼ
(սայտայ
զուարթուն,
ի տես
էր ^
զզաւակնեբուն
:
Հ՚՚ղԲ
վեբազարթնու
ճո–
խութեամբ
Հին օբՀնութեան
։
կեանքլա
եււայ գաչաերուն
թէ գիւ՚լերուն
՚ ^ ՚ է ^ ՚
Հ՚՚՚ձ՜
բենի
օշախիս
կ՚սնթեգբ
առկայծ
պաՀԷ
ու.
ՀրաՀրէ
տան
պաՀասլան
ու
տանտիբոլՀի
մամէկբ։
ԱնՀանգիսա
ոգիով
եւ բոցէ
աչ–
քերով
լաճեր իբ շուրքր Հաւաքուած՝,
լսեն
իր Հէքեաթվք
յանկուցիչ,
ռրոլն
Հմայքով
սարսռան
: իրենց
Հոգին
եռայ
կաբդտա
խա՚հ՝ձ , աս սլե տական
՚ւէւ՚յ՚՚՚ւլ^ե
ր ու
ան -
Հասելի
ու քաշաբի
փ ա՛լքին
տենչովր
ա–
լեծ՚իռւՖ
։ Ամ՛էն բուխերիկէ
ծուխբ
բաբ
-
ձրանայ
գուլայ
գուլայ
ւ
Այ՚է ատեն
, Հաւատա՛
, ո^՚է Կագանգ,
ա յս լպրծուն
պ՛ողոտաներուն
եւ. իսաւա -
րակոլյլ
անկիւններուն
մէ^
թավւառայած՜
ոս
անիրաւուած
ցեղիս
ւլղաւա1լնե
բբ
Հբաշ^քնեբու
^բաչքբ
սլիաէ ստեղծագոր
-
ծեն։
Հայբենիքր
սլէտի վերածռւէ
գբախ–
տավայել
պաբտէղի
մ\բ, գեղռւն
կեանքռ՚Լ
ու բուսականութեամբ
։ *՚իարնան
առա
-
ւօաեան
կեանքի
վերամուտբ
աւետող
գո–
լորշին պիտի բարձրանայ
Հողէն,
որ,
խո–
Հուն
ու խռր երկունքէ
մբ վեբէ,
պիտի
Հոսէ իր ծ՝ոցէն
բեբքերբ
անսպառ,
բա -
բութեան
ակի
եւ առատո ւթեան
եղջիւրի
մբ պէս
։ Ու մեՀենական
տօնեբույէ
գբոչ–
մբ պսակող
խոբՀրգարոյր
անտառնեբուգ
ասպնշականութեան
տակ
վառւվռուն
Հո­
գիներ
իրԼնց քրտնաթաթալ
ճակատ՚բ
^/՚–
աի զօրացնեն
։ ՚Բազցր
Հով մբ պիտի ցատ­
կէ սաղարթէ
սաղարթ՝
բարձբաՀասակ
սօսիներուգ
։ Ու մբգաՀասի
եղանակէն
,
աննման
երէտաստրգներ
ու աղշփկնեբ
,
տօնե բու
խաղերուն
մէշ սաեզծագո բծ՜ու
-
թեան
ուժէն
փ՚՚Բ^ւԼ
պիտի
փառաբա
-
նեն,..։
(
կաղանգ
Պապան
գուբս
^ելյ^ր
արգէն
ու գնաց
I
Վեբագաբձայ
վրանս
յ
%ստած
տեզր բան
մ լ ^ էր մոռցած
, ուզեցի
վապել
ետեւէն
ել իրեն
յանձնել,
բայց տեսայ
որ
կարկտաններով
եւ ծակծկուած՜
պարապ
մախաղ
մ բն էբ մէայն
ւ
ՑՈՎՀ–
ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ
եւ
խոստումն՚եբբ
, որոնք այս առթէլ
ե -
Դ՛՛՛ն
, պայծառ
ւգէւոի
սլաՀեն, Ա .ա
յվ՚՚Աթոռր
ի,ր
Բ՚՚լոր
Հաստատութէւ^ւնեբով
I Ամերէ—
՚կաՀայ
պատգամաւոինեբու
եւ
Ղ՚երենէկ
եսլէսկոպոսէ
կա տա րած
խ ո ս տ ո լմնե ր է ն
զատ , Պ ՚ Աարգէս
Բէկրքճեանւ
(Լոնաո ՝~
նէն)
՛եւս իւոստացած
է մ եզուա
րո ւծտ
բան
է
մբ Հաստաամս^ն. մեկեն՜ասն
բքքալ
^ե —
՚լաբգէ
մէշ : ՇնորՀսւկալութէւն
բոլոբին
յ
*ԼստաՀ ենք , որ պիտի
գտնուին
ուրէշ
պատուական
անձնալո
րո
ւթ էւննե
ր
եւս ,
որոնք պէաէ
ոլզեն
շէ՜Ա՚աբաբ
աշխատանք
կւստա\Լւել
Մ ՚ " յ բ Աթոռէն
ներս եւ նպաս —
տե
լ էրենց
նէլթական
նուէբնեբով
ան\որ
վեբելքէն
եւ պայծառութեան.
^ յ
կ՛ա թո գէ կո ս ր էր
խօս
քեր
բ վե րշա
ցնելո վ
բսաւ
.
ՀԲանէ
մբ օրէն պէտէ
մեկնէք
տյստե–
գէ^
, վստաՀ
եմ , որ մ՚ե,ր բաժանումբ
պէ­
տէ
չԲԼլայ
էբասլէս
բաժանում
֊
Այստհգ
գալով
, Ղ՚ուք Ջեր զգա
ց ո լմն երով եւ
Հււ -
գէով կապուեցաք
Հայրենէքէն
Ս՛ենք
րոլո^րս կբ մնանք
Հուլեւոր
մէկ եւ
^՚՚յ^՛
մ էութեան
մէշ։
Կբ մաւլթեմ
, որ մեբ մէ ֊
ութէւնր
եւ սէբր աւելէ խովւանայ
եւ
մենք
գառնանք
իրապէս
մէկ Հօտ եւ մէկ
Հովիւ՛
Խօսուեցաւ
Հայրեն^ագարձի
մասին
: Զեմ
՛կրնար աւելէ
յա յտաբարութիւն
րնել ա
յս
ուզգոլթեամբ
;
Ե"
՚ ս յ "
^ " ՚
Բ
յ
Է ^ ՚^Է
^ "՛յ՛ե
Համ ասոոու մն
ճէմ.
՛յ՛։
սեն
I գաբ
ձ ր
ւէւս\կուած
Հարց մբ չէ : Բայց ես այս
ա՚ւ–
թէւ պէաէ
ոււլէէ ակն՛արկել
ուրէշ
Հայ —
րենագտրձէ
մր, այգ մեր Հոգեկան
Հ՚՚՚յ —
րենագարձն,
է , այսէնքն
Համայն
Հա ք ժո–
զովոկքւգէն
Հոգէով
կասլուէ
լ
Մ ՛ս քր Աթո
-
ռէն,
ել Մայր
Հոգէն
»;
Հ Ա ՅՐ Ե ՚ՆԻ ԱԻԱՆ՚ւ-ՈԻԹԻՒ՚Ն՚ՍԵՐ
6
Գ Ե Ղ.Ա Ս - Ա Յ Լ Ե Դ Ն Ե Ր ,
Գ Ե Ղ - Ա Մ ՚ Ա Յ ԾՈՎ.յ
1
Նրա ա չքերի կապս
յար
մ ով
եր կ՚ւ՚քէց
ու^
լեռնաչխարՀի
փէրուզեայ
լճակէց
էբ ,
X
ծ՝ամ եր
ի ոսկէն՝
արեւից
ու լոլսնէ՚ց
, էսկ
1
հւ՚՚սրովանոլչ
ան
ո ւնր գալէս
էբ էբ Հէն -
Հէն
նաէւնէնեբէց
:
Երբ
քօ ոսրովանուշբ
տասն
ութ ամ
եԽյ
Հասուն
աւլ^էկ
գաբձալ
, լճափնեայ
բաւլ—
մաթէլ
՚էէւղերէց
Կ՚՚Բ՚՚՚Ա՛
երէտասարղներ
եկան
էւնգբելու
նրա ձեռքր՛
բայց
նա րո–
ւ՛՛ր եկուլնեբէն
մի պատասխան
տուեց
հնացէք
^ ուրիշ
տեղ
որոնեցէք
ձեր
բախտբ
:
Այ՛լ– մասին գէտէր
^Լ՚ե՚լամր
, ոբ պար
-
թեւաՀասակ
եւ ամրակուռ
մէ
՚երէտասաբգ
էր՝
Տ ՚ ՚ բ ք Ա՛՛՛ղեղէ
ուժով
եւ յայանէ
էբ
էորպէս քաշ որսկան
• ^/՚ա՚լաննեբի
Հեա մբ–
ղած
նբա կռիէՖերի
, անՀամար
քաշա
-
գործութիւՆների
Համբաւր
տարածուել
էբ
բոլոր
գէւղե րում : Պատմ
ում
էթ^՛ , "ր նա
գայլեր
ի մէ ամբո՚լշ
վոՀմտկ
էր
խեղգել
ել
վ՚բկել
Հօտր , լեուէւերում՛
մեն՚՚՚մ՚որտէ
բռնուել
յովազէ
Հետ եւ ճեղքել
եր՚սէ՚բ–՛
քցոսրովս/եոլշբ
լսել էր այգ
ամէնր
յ
Ե
լ երբ Գեզամր
Համարձակ
՚լնաց
խնգ–
քելոլ
խոսրովանուչվւ
ձեռքբ
, աղշէկր
պա–
տասէւանեց
Ես Հաւաաում
եմ քո ուժէն
ու ա -
րիոլթեանր
ել քեզ չեմ մե՛րժում
,
մ էա
յն
մէ
պայ՛ման
ունեմ
• - .
քՏո՚՚աացիր
, ոբ կր
կատարես
այ՛լ– սլայմա՚նր
յ՚նչ
պայման պէտէ
լէնէ բ , ոչ չկարո
-
գանաբ կատար
ել ^եղամ է
նմ ան
կտրիճ
որսկանր
՚
^ե՚լամր
մի պաՀ
անխօս
ն՛այեց
ագշկան
լազո
Լվք ա չքե
րին
, նոբ ուժ ստացաւ
եւ
Հաստատ պատասխանեց
Խռսաանում
եմ պայմանգ
ի կատար
ածել,
քՍ " ո բ ՚ ՚ ՚ / ո ՚ ն ո ւ չ
:
Լեռներէ
չք՚^՚՚՚՚՚լ
" ՚ գ 2 1 ՚
Կ
բ ձեռքբ
Հ եռուն
սլարզելով
ասաց
՚
Տես՚նո՚^ւմ՛
ես գէմացէ
լերկ, քարքա
-
րոտ
սւսրր՛ գա
մեծ վնւսս է
պատճառում
շին՛ականին։
Հե՚լե՚լներբ
այնտեղէց
քա
-
րալոււլ
են բե\ււու մ ու ծած կում
ւլ
իււլացու
արէւն
ՔԲ
՚ոէնքաէ
մշակած
արտր
,
ցանքր
վւճացնում
, ծխել՛էն։ ու
մանուկէն
քաղցի
մատնսւմ
• ՚ • • իմ պա
^մունն այն է ,
որ
կանտչով
սլատես
այգ
սւսրր,
որ
հո
յլեւս
քարէ կարկուտ
չթափուի
շինականի
ար -
՚ռբ
եւ. մեր լեռնային
այս լճակէ
թէկուէւ
-
քէն
է լ կանաչ կամար կապուէ
...
Գեգամբ
մտասհյզ
լսում էր ;
^է՛
"/"՚"*
էաժո՚ւուեց
նրա գէմքր , յօնքեր,բ
կէաուե–
ցին
արծուենէ
աչքեքէ
՚էլ՚այ , եւ ՛՛ա ա - ••
սաց
.
2
^անր
է պաՀանշր
քո , Խոսրովա
- ՝•*,
նուշ
, բայց
ես խոստանում
եմ կաաալւել
, ^
մէայն
մէ պայման
է լ էմ կողմէց՛՛՛
՚ ի ո ւ
պէտք է
Համ
բե
րե
.• տասր աարի
• - •
—- կր Համբերեմ
եւ երգւում
եմ Անա
-
Հէտէ եւ Աստղէկէ
անունով,
որ չեմ
՚էբմէ
էմ իւաւտումբ
;
Գեղամր
մէկ է լ նայեց
իյոսրովանոլշի
^"վի
"1է" խռր ու
կապո
յո։
աշքերին
,
պայծառ
գէմքին,
սիրս՚բ
լ^՚՚՚-եց
սիրով
,
եօթր
՛ի՛լի
ու՚ք՝ ստ։ոցաւ
եւ
ւամ բա /ւ՝"
յլ
բաժ
ան
ո լեց
գեգեցկուՀուց
:
Նո
յն օրն ՛եւ ե թ Խ ռ ս ր ո վան
ո ւշի
սլա
յ -
մանբ
յայտնի
գարձալ
ամբալշ
գէւգում
։
19 ե լացէ պա յման
է ՚էրել
,
աս
ում
է ին սւգէտա կամ
օր աք
ծ ե ր ո ւն էն ե ր բ ,
"Հբբ
՚ւս՚վւեր է շարժում
, աղշէկր
էր ոէբուէ
ուպոլմ է զէւ՚լէց
՚էեբացնել
ա՚լէտն
ու աւԼ–
քաաութէւնր,
ո^ււ բոլոր
օշ՚ս
էւ-՚՚՚ե բ ում է լ
լիութիւն
լէ՚՚՚է
• • •
իսկ
ե րէտասարզ
նե բբ խանդի
ց ա
յրուե–
ւ՛՛՛է աս ում
էէն՛
Լերկ սարբ կանաչ
չէ ղ.աո1նայ
. քա^րր
չի գալարէ
...
Հետեւեալ
առաւօտեան
վա։լ,
երբ
գ ե ռ
չէ էն ծխում
էլէււլս։կան
օշաի։^ւեր,ր եւ լեռ—
նայէն
լէճր գ ե ռ չէր
,լ։սրթնել
գէչեբայէն
նինշից : կ՚եղում
բ ծ ա՛ն բ
քթ՚՚՚յբ
^^է.քԻ^
կածանով
բարձբանում
էր լեո^ ի վեր ։
՜Բթոցի
մէշ նա տիղմ է ր տանում
;
Այ՚է իմանալով՝
ծերունէներն
ասացին
,
հքելացէ է մտածել
քաշբ. տէղմր
մէ–
ս՛ լն կաբալ
է ։քնալ լերան
թեք
, քարքա
-
րոտ
լանշերէն
՚Բթոցէ
ծանրութիւնից
Գեղամի
վզի
շլուտ
մկան՜^էերբ
պրկուել
էին՝
ինչպէ ս
պարան , ել կարմ
րե
լ էր
՚ է է ՚ ^ ք բ
Տս՚՚լթաՀարելով
սեպաձեւ
ւլառիվերր
նա Հւսսաւ
լերան
։լ.ագաթր ;
՛Արծ "1~ա յին
ս՛յգ րա րձունքից
Ղ՝ե ՛լամ բ
առաշին
քթոց
աիւլմբ
թաւի՚եց
քարքարուտ
լեռնալս՚նշին
Այ՛լ տեսնելաէ՝
ծեռսէձինե
բ բ
զռվեցին
քաշազոբծի՛՝՛
, իսկ մի քանի
թերաՀա
-
ւաւոնե ր ծիծա։լեցի՚.ւ
<
Բթոցնեբ։ւ։է
տիւլմ
։։։անել
եւ
լեոբ
ծածկել
, ուսել է , թէ՝ զաւաթով
լի^բ
գա–
տարկել
կա։ք տ ս ե զ ո վ
Հո ր
։իիբել
.
"՚ յ \
որսկ։։ւնի
խելք
՚ . •
Բա
յւլ ^եղամր
ոչ մի րան
է ուչտւլրու
թիւն
չէր
՚է՚՚՚բձնում
: Բբաինքով
թրշելով
լեռնային
քա րքա բ ո ւտնե բ ր , ծանբ
քէ^ոցբ
մէշքէն
ն՛" լուսագէմից
մինչեւ
զիշերա
-
մուտ
տէղմ էր կբւււյք լեոն է ՛Լեր եւ րար–
ձոլնքից
թաւէում
ժայռերէ
վբայ
;
րսցուլ
ա րլ.
բարձայնքում
Գեւլամր
։։։մէնէց
առաշ
կագն
ու ծառ
անկեց .
<1.Թող առաշէնր
նա
զ։։ւքաբէ՝
ոբւգէս
նշան գ ալաբ։։ւլ
մեր
սէբոյՏ^
,
մտածեց
^եզամ
ր ;
ՍՏ–
ԿՈԻՐՏԻԿԵԱՆ
(1քնացեալը յւսջորդով)
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...600
Powered by FlippingBook