HARATCH, du 1er janvier au 30 juin 1956 - page 7

հ
8
ԱՌԱԶ>
•ԱՀյուասիկ
աարի
մրն ալ սլա ամ
ււ ւթ ե աՍև
անցաւ
;
Եւ.
էսորացան
մեր վէրքերր
:
^ԼաոէէռոԼնւ
կրաէլոա
նա
յուաձ
՜վ^երոլ,
մէ^
..կր
մարի
նաիւկին
1լայհ–րէ
Ջիէն
է եկեր,
սեւ ու ւլանգուր
մաւլե
-
րոմյ,
մէշ
է
Հքաար
սեմերէն
ներս , Հայ Հաւաաքի՜հ
,
ոայ
ճրագին
, ^"՚յ սրրութ–եա՚1է
երրեմնի
Երէկ
կր՛՛՛կ
Կ"՚Ր
Հ՚"լինե,րէՆ
ներս ,
կայծ՜ կար
սրաերու
մէշ,
ՀրղեՀ
կար
աչրերոլ
մէշ :
Ս՚յ՚է կրակով
կր աա,^ային
սառած՛
Հո -
գիներր,
Այգ՝կայծուի
կր
իւաէնգավառուէին
բո
-
ւ՚՚ՐՌ «
.Այ՚է բռ^ով
կբ վառէթ1ք, սբաե ր ր %
\Լբեան
սերունղի
ո րբե
րբ , մ ոխի
րնե
րու
մէշկ՚ե
կայծեր
խլեցին
, վառելու
Համար ,
այս
օաաբ
ա։իերու1ք,
վրայ;
Որբերու
ա յս արի
սերոլնղր
,
առաշին
գծիԽ
վչրայ մնաց
ամէն
ւոեւլ :
Հայրենի
Հողին,
շուրին
^ օգին
Համր
չառած
, ինկաւ
օ՚ոարութես՚ն
մէշ,
ք ՚ ՚ ՚ մ ե –
լս՛է ղառնոլթեան,
լեղին;
հ/ ոբիք ու խոաոր օաար ութի
՛նր
՚" /՚ շ ա ՜
յո
յսէ
աբշալո
յս
մ ոմի
պէս
Հիւծեց
իր
Հոգին։
^•ործաբաններոլ
մութ
ու խոնաւ աչիւա
-
–տա՚եքի
սլաՀուն
արՀամարՀուեցաւ
,
իբւրեւ
յԱ։ե,օթի լակոա
• • • :
0աաբ
եւ մութ
Հոգիներու
ձեռքով
վա~
ճաոքի
Հանուեցան
սքանչելի
ձագու1լներբ
Հայս
ւթե
ան
Նոր
արչալոյսնեբ
, նոր
վերշալոյսնեբ
եկան
ու
անցւէ
/1ւ. Հովի
մբ սլէս :
Սերոլնգլ,
նոր ձեւ առաւ,
նոբ կերսլա
-
բանք Հագաւ
, աե՜սակ
մ ր
անՀարաղատ
.պատկեբր երէկի%
;
^աաեր
արՀէսլոյսէն
առաշ , երեք
ան
-
գամ
ուրացան
իրենց
Հաւատքբ,
լեգուն,
,
մ չ՛՛՛՛կ"յթբ
I
կոաոբածբ
,
մ որ թո աս
ւած
սերունգին
արիւն,բ
;
Ն՛՛ր Հովեր
, նոբ չփոթութիւնն՚եբ
ծա
-
պեւրսն
Հոգիէն
ներս
Ուր՚ոցողր
մու
։.ւյ
"ււ
ե՛լ իր եւլրայ^քւ՚ր,
եւ
իւ։ ւլաղափարի
րնկեբր
, վասնւլի օաաբ
Հ/1—
Գր
իրԼ՚Ս
աIIIIIIէ ամէն.
աղաաոլթիւ5ւ
եւ
անսս։Հման
ասպարէգ
- • • յ
Աքլ՚հ
բնգ
ական
.
Եդբայբր
եղրօր
՚լէմ
,
Զ՚սւ՚սկբ
՛՛՛օրր
՚էէմ
,
Ընկերբ
իր բնկերռշ
գէմ
,
, I
ւԼրՀամաբ
Հա նք
եւ ծիծ
ա՛լ
֊. Հայ
՛լիր ի ն՛
աւ մշակոյթին
՚էէմ
,
Հայ
գիբքին
ու թերթի%
գէմ
,
Հո՛ւ
խօսքին
ու երգին
գէմ,
բարքերու
•փլու
։լւ
։ւմ
յ
Պ ՚" ր կե շ՚ո ո ւթե՚։ոն
եւ Հաւաաարմ
ոլթեա՚ւ
պա կա
ս
Երէ կ միասին
էին ք պաանէ
շի^ո
վրա
յ
1քի
։սսին
էինք
կռուի
աաք
օրերուն
,
•Ա՚իուսին
էինյ> ներքի՛ն
ւլ
աւաւքիրին
։լէմ,
Ֆ– Կ– ԽԱԶԻ
ԵՐԵԿՈՅԹԸ
ՄԱՐՍԼ՚ՅԼ,
28
Գեկա—
գե՚կաեմրեր
.ւՕ/՚յ>
աեղի
ունեցաւ
կ . Խ՚՚՚չի
Մ ա՛րսէ
յլի
մասնաճիււլի
կաղմակերսլած
երեկոյթ
-
պարաՀս^նգէ
սբ ;
Ժ ր"։շ։։է,ն
ԽաչոլՀիներ,
Զ– Պեաիկես^ն
,
Վ^արյ՜ասլեաեան
^ Ա,
թ՚իլթէլեսւն
,
Գէորզ–
եան
եւ ոլրի^ւեր
չարաթներէ
ի վեր
՚ չ " ր –
^.ի լծուելով
, բաւական
աոմ սեր
ս։գառած
էին
արգէն
-.
ՀանգէսիՆ
օբ՚՚Ն ալ կրցած
էին
սբաՀր
լեցն
՛՛ել
լսարանի
բաղմոլթե՜ամբ,
մեծ
մա–
"՛՛Վ
եբիաաս։ս.լէղ1և\եբ • Երգելու
Հրաւիր
-
ուած
էբ Լիոնէն
Պ՛ էիորմ Ա՚ամասեան
, ոբ
.բոա իր խոսճոովանոլթեան
Հայեբէնբ
եւ
^՚սյ
եր՚լբ սորված
ու սիրած
է
Լեւո՚եեան
էէարգապեաէն
: քւր սիրայօժաբ
մասնակ
-
ցութիւՅէբ
բերած
էր նաեւ
ծանօթ
ել։։լ
-
չուՀի
աիկին
՝Բիպրիթճեան
Սիմօնէ
Եր֊
կ ռ ւքն
՛սլ եբէէեցին
Հաարնաիր
եբգեբ
,
մասնէակցոլթեամ
բ
Օւր ՚
Ս՛
Պօյաճեանի
Լգաշնակ^ •
Հանգէսի
րնթացքի՜/յ
աեւլվ։ ունեցաւ
ւլե–
գեցիկ
կօշիէլնեբու
մրցումր
• Այս
առթիւ
նոլէրներ
եգան
Կապ
.
Խաչին
Վ^ար չոլթեան
կո՚էմէ
ւլրաւոր
ճառ
մ բ
կարգաց
Տիկին
Մ • Խանճեանբ
" 1
; ՚ " Բ Ղ
^ լ
՚ ՚ Վ
կապ
. Խ՚սչի տասնեակ
։ո։արինեբու
ագւէօ -
գուտ
ա շխ ա ա ւս^ե\քն.եվւր Ամեբիկա
յէն
մ ին
-
չեւ
Ֆբ՚ոնսա
եւ Աոլրիա
, Լիբանա՚ն
,
3"ւ~
նաստան
, Ե՚էիպաոս
եւ այլնւ
, իբրեւ
րս -
ւիիւռքի
միակ
ծաւալոլյն
կւսնաց
ի կաւլմ
սւ~
կեբսլո
ւթի
մե՛ր–. Ապա
յիչեց
թէ Մարսէ
յլի
ւքսւ։ւնաճիլղր
շք՚շանի
եօթբ մասնաճիւգե
-
բով , կապուած
Կեգլ։ •
վարչութեան
ԼՓ՚սրի՚լ)
լի ու լի կր ւկատարէ
իր պ՛՛՛բ
-
աակա՚1ւ.ութիլններբ
հ Օ՚/^նել
Հ
իւանւչին
,
ծեր
ի
\ե՝
,
"Րբէ՛՛՝
1 այբիին
եւ ։էերշապէս
բ։։՜
լոր
անոնց , որոնք ։գէտք
ու
%ին
իր օմ՜ան -
գակոլթե՜ան
: Հայ կնոշ ուսերուն
վրայ
կբ
ծանրանա
յ
–նաեւ ագւլ ա պա
Հ
պա՚հմ ան
մէկ
կա րե ւո ր
բսււէ
–ի
՚1ւբ
;
կասլ •
Խ՚՚՚չր
ոլ/ւի նաեւ
Հայերէնի
գա
-
ոբնթացքներ
, Մարսէյլ
ք։սղաքի
եւ
Պ՚՚ւլ–
վար
Օատոյի
մէշ՛. /՚ վել՚շոյ
խօոքն
"ւ՛է ՜
՛քեց
Հայ ւՐայբեբու–
«
Հայ մա
յվ
՚եր
, ա -
է) կ նէն աւելի
ձեր ՚էրա
յ
կ՝
ի
յնա
յ
Հա
յա
-
Միասին
էինք մեր
։լ.ա ւլո/ւ՚ի
քն ե ր ո ւն
մէշ֊.
Այսօր
Հ։ււլին^երէ
ներս
քէն՝
կ.։ս
ք ,
Արտերու
մէ<) աաելութիւ՚ն
կ՛"յ ,
Ներքին
թշնամի
կա
յ • ։
Ա՛յս պիտի
րլԼտր տարին՚ե,"՛"
մԼր սլա
յ–
քա
րին
վ ա խճանր
:
ԱՏ՝յս է ի՛ք եւ ,ըու երւլոււ1՚ին
սրրութի
նբ
..
Գուն
եւ ես,
<ձցեւլին սիրտբ»
կր գանկ
-
տենք,
մ ո լեո
անւլօբէն
. • • • ;
Աբշալոյսներբ
սեւ ամպերով
ծածկուած
են
յ
Մ ենք պէտք
ուռ՛ինք
լո յսի
եւ
Հ։։ււատքի
։ուլ"ց
շունչիհ\
,;
-
,
Ա.
ԸՆՏՐԻԿԵԱ՛
Գ Ա Ղ Ո Ւ Թ Է Դ Ա Ղ Ո Ւ Թ
ՀԱՅ
ԳՐԲԻ
ՏՈԻՑԱՀԱՆԳկՍԸ
լա՚ցուե
-
ցաւ Գեկտ
. ՜Հ^ին
Հ^3"ւսաբեբ»ի
ճՕաւա
-
"արգ՜ծ
որաՀին
մէշ ,
ի
ն-ե ր կ՛"
յութեան
Հոծ
բսււլմ ւ։ւթ ե սւն մբ;
ք՚։/։ւյումբ
1լս։տա
-
լ՛եց լիւկեր
Գ՛ Լա։լեան
որ բացատրեց
թէ
Հաղիւ
թէ գաղավ։ար
մբ տալ
Հայ
Ղ<Րքէ
կա տարած
նուաճոււք.1. երու
մ։ոսին ձ ՚ ^ 3 ա ա ~
բինե՜րու
բնթացքին
։
«քՀ
յս
՛լ ործ ին ձե՛ւ
-
նարկեցինք
նկատի
ուեենալով
նոր
սե -
բւ։լնգր
ս^ր այնք։ոն պէտք
ունի
ծսւնօթա
-
նալոլ
Հ։սյոց
սլւստմո։ թեան
, ւլ լ։ ։ո կանո
լ -
թեան՛ եւ գաաէքԱ։
, եւ այգ
ամէնբ
բա
-
բոյ։սպէս
կարելի
է գ։ոնել
Հայ
՚քրբի
էշե -
բ ո ւն մէշ>^ է
Տոլցա՝,ւսնգէսի.1
գլխաւոր
բաժա՛նումն՛երն
են Հ՛" յ եկե՚չեցին\,
Հա
յ՛"/
պատմութիւն
, րանաստե՚լծ՚՚ւթիւնր
, րա
-
ււարան.1ւյ,վւ՛ ^ Հ։սյաստւս.եի
նոր ^բա։ու"րա
-
կոլթիլններ
, Մխիթարեան
եւ
Հ.
&. Գ.
Հրատարակոլթիւններ
,
Մատենտչ։սր(^3ռւ-
ս ա բե ր՜^ , « Համ "՛՛լ՛ւ ա յի՜՚Դ եւն • ;
Ներկս՛
յ
ցուցա՝է։ոնւէէս
ր, կաղմա կեբպե ց ինք
հ,3ռւ –~
սաբեբծ
Փ՚՚՚լանճեան
Մ
ատենտգարանի
եւ
իմ անձն
։։ւ կան գբագարանի
։լ իր քեր
էն
,
քանի
մր րարե կամներ
եւ Վիէննայի
Մխի՜
թարեան
Հայրերբ
բն՚է առաշ
ւլ։։ււքի՚1ւ
մեր
կռչին
տբաւ^ագբելուի
կարգ
մբ
ղիրքեբ
Յուսաբեր
Մ,չ։ոկու թային
Ընկեբակցու–
.թիւնբ ոբոշած
է Փալանճեան
Մատ^ն\յ
գաբանբ
օժ՜տել
նոբ եւ գե՚լեցիկ
սլաՀա
-
բաննեբուի
։ Խօսեցաւ
նաեւ
րնկեր
Րժ • Ե •
ԽI" թ ա՝ ւ՚-տ
ս ե "՛ն
շնորՀաւորելով
վաբչու
թեան
ա յս
ւլ ե՚լեցիկ
ձեոնարկ
բ ;
ՊՈԻԼ՚ՆՈՍ ԱՏՐկԱԻ
(Աբժս՚նթին՛)
ՀՕՄ ի
՛է. է լեր՛"
յին
եօթներո
ր գ
ղ աս անոտնի
բա
-
ցումբ կատաբուեցաւ
եօթ
ամի։ւ
առաշ է
Առաշին
առթիլ
Հեաեւած
են
33
ա շա
-
կեբտներ
, որոնց
\\)ր օբիոր՚էնեբ
եւ
14/^
երիտասաբգներ՛։
Հետեւ՚ււլ^՚եբու
փ ՚ ՚ Ք ~
բ՚՚՚ւլոյն
աաբիքն– է
14 |
առաւելո։։լոյեբ
2() ,
1ք>^
ւԼկայուած
են
Աղ՚լ
•Ալ։սլանեւսնկե։լրո–
նական վարժարանէ
, եօթր
յու^ւաՀայ
՚լպ–
բոցներէ,
մէկբ
ԳաՀիրէէն
, մէկ
Պոլսէն,
պաՀպանման
նուիրա
կան
՚"շյխաաանքին
մէկ
կաբեւոր
մսւսր
; Աիբցուցէք
ձեր ղա—
լակն^երուն
։քեր ւքայրենի
լեղուն
, օգ՚՚ե
-
լ՚՚վ
մեր յարատեւութեան
;
^ Մ ենք
չունինք
նիւթսքկս՚^ւ
ապս՚Հով
մ ի–
շոցնեբ
եւ
բ՚՚Լ՚՚ր
՝1֊պատա1լնեբէ։ւն
–•ո։սնե —
լու
Հաէքար կբ գիմենք
մեր
աւլ՚ւիլ
Լ ւ
բա–
բեսիրտ
ժ՜ւ։էլ"վոկյււլ.ին
:
Պ՚՚՚՚ոիւ
իրեն
(քերկա
յ րաղմ ո ւթ
ի ւն ր ասլացո
յ։յն է
՛քեր
ժողովոլրոէէի
Հ ե տ ։սքբ քրւթ ե ան ու
քաշ։ւ։—
լերոլթես/Ա.
: Սէրելի
քոյրեր
,
տիկիններ
ել
օրիորգներ
Հոս կամ
գուբսբ
Հեռոլէ՚ն
ւլիտուլ
մի ր Ա ՚ ՚ ՚ ք \ մօտեցէք
մեղի,
մտէք
մեր
կա։լմա1լերոլութեո՚ն
՚^՚4 ^ :
Միասի-ւ
աշխատելով
է ոբ պիտի տեսնէք
գո)րծի՛
ւքեծոլթիլնր
եւ ւլժուարութիւննե
ր բ » :
է^առր
վե բշացալ
շն ո լ։ Հ տ կս։
լս ւթ
եան
խօսքեբով
:
Կր լսենք թէ սլարաՀանքլէսի՚հ
՜հիւթակա
տրգիլնքբ
ւլոՀացուցիչ
ե՛լած՛ է; ՇնորՀա
-
ւորելի
են մեր քոյւրերբ
;
թ-ՀԹԱԿԻՑ
մնացեա
լ1.\ե բբ
Ավւ՚ծ ր ո ւնե ա.ն աւլ՚լ • վաբժա–
բ։սնէն
: Այս էոշա 1լեբ։ոներէն
շաաեր
միշ -
նակալ։։է
կբ թ ո ւթե
՚"ն ՚ոէր
ե՛ եւ կ՛ոմ
ա~
լար տած
են նա խ։ո
1լրթա րաննւե^ ;
Ամէնէն
ետք,
գ։ւ։սարանին
կ։ոնոնալոր
Հետեւո՚լ
25
1" շա կե ր
ւ*ւ՚5ւ./.
ր
ւ)՛ ն ա
ց՚՚՚ծ
են :
Գի շեր՛" յին
եօթներորգ.
կարւլի
գւ։։սա
-
խօսներբ
ե՛լած– են շրշանի
Ա՚լ՚լ •
Արծրոլն–՛
եան
վալ։ժ–ար։ոնի
տնօ,րէն
Գռւբգէն
\ք . *Լ է
Թ՚աշճե ան
, որ գս՚սաւանգած
է
Հայոց
պատմութիւն,
Նորայր
քՀն յ . Տէ^՛
Խ՛
րէն\եա՚՝է–, գ.։սս։սխօս
Հ։ոյոց
Հին կրօնքի
եւ
եկեղեց
• ։գատմ ութեան^
Տ ոքթ
» 0 •
Գա–
լուսաեան
, գ։"։։ս։խօս
Հ՛ո քա։ւտ։ւ։նի
եւլ^գ–
Հ ան ո ւր
ա շխ։ս ր Հ ։ս ւլր ո ւթե
ան
եւ
"՛ր՛գ ՚" ՛֊
Գէորւլեան՝
Հայերէն
էե՚լուի
%
ինչ
որ ՚իոր
ձեց
Հա յ
Օգն
.
Աիութիլնբ
ներկ։"
յ ա ՛ս ր ե չր
շան
ին
մ էսնբանկա^ո
ծրա
-
V
էբ
բն է Ր > Աէշնա կարւլ
վ։որժ։։ւրանի
Համար։
Գործր
լոկրշ
Հիմ՚երոլ
վբայ
գզե­
լու
Հ տմ տբ սլէաք
կու յ աւելէ
լուրշ
ճիգե­
րու
ԳԱՇՆԱԿՑՈԻԲ
ԵԱՆ
չաբքերբ
մտան
35
/. րիտասաբւր1ւ
ե ր Պէյրութի
մէշ
, Գեկտ.
՚ՀՕԷն : կնքաՀայՀւն
էր բուկեր Ա– Գա։։լաք
-
եան
^ որ թելագրեց
նորագիրնեբուԿ
Հա —
ւատաբիմ
մ^՚ալ
իրենց
ուխտին
;
ԼԻԲԱՆԱՆԻ
Ա՛ղու
Ալի գետին
յորգոլ
-
մ ին Հետեւանքով
մեծ
ա՚լէ՚ոի
ւք բ ենթար
կուեցալ
Թ՚բիվ՚ոլիի
շրշանբ
; Աւլէտե
ա^ե–
բու
թիւր
կր Հաշուեն
1200։
Այս
առթիւ
Կիլիկէ՚՚ք
Կ՚՚՚թուլ,
ՏեգասլաՀր
ցաւակցու
-
թիւն
յայտնեց
Հանրապետութեան
,
խորՀրգարանի
ն ա խ ւ։։ գա
Հն ե լ՛"
ւ։ն եւ
վս՚բ–
չապեաին. :
ՀԻԹԻԹԵԱՆ
ԳԻԻՏԵՐ
Թուրք
թերթերր
կբ գրեն
թէ ,
Հնագի–
աական
սլեղումներու
մէշոցէն
երեւան
Հանուած
է ԺԵ • (ք՝ • Ա-)
կամ
թերեւս
ԺԶ
՚ գարոլ
Հիթիթեան
քաղաքի
մ բ ամ
-
բ ո ՚ լ ^ թա՚լւս՚քասբ։
Գտնուած՜
է Լորս
մեթր
լայնքով
եւ
լայն
սա լաքա բերով
ճամրայ
մր :
( Հռոմէակս՚ն
ճամբանե
բու
լա
յնքր
երկու
մեթբէն
աւելի
չէր) : Տուներու
ա–
լերակնեբոլ
մէշէն գտնուած՜
են
ցորեն,
Հացի
կտորներ
եւ սւնական
ւլ։ւ։^։աւլան
ա–
ռարկաներ
: Երեւան
Հանուած
են
նաեւ
րնւլա րձակ
երկյարկանի
պալատի
մբ ա -
ւերա1
^ել։բ
: Յարկաբաժիններէն
մէկուն
մ էշ
՚լտնուած
է գեղարուեստական
ոճո՚է
շինուած՜ լոգարան
մրէ
|
ԼՐԱՏՈՒ
ԱՐՈՒԵՍՏԻ
ՆԿԱՐԻՋ
ԳԱՌԶՈՒ
ստացած
է վ.սլ
-
մ աբք–^ տպագրական
՝վ^ կեր ութեան
մրցա–
նակր. Հազար տոլար : Երբորգ
անգամն
է
որ Հայ նկարիչր
կբ ։էտա7։այ
՚ ո յ " մրցսւ —
նակը
։
(Առաշին
եբկուքր՝
1949^5»
եւ
աւին):
«ՅԱՌԱՋ»Ի
ՒԵՐՒՕՆԸ
(102)
Մ. Ք Է Ս Ս Լ հ Դ է Մ
Ս Ա Ր Ք Ո Ւ Ա Ծ
Ս ՚ Ս ձ Ա Փ Ո Ր Ջ Ը
Ե Ւ
Կ Ա խ Ա Ո - Ա Ն Ն Ե Ր
ՄԱՍ
1ւՄե՚՚՚լք
այս
Հայրենիքին
յ^.լ. աւլգին
որ
ւսւար ինե բուէ ձեղի
նմ ան մարգոց
ձեոքբ
մ՚ւ՚ազ
,
ՐասոլՀի
պէ
յ : Հիմ։ս
Հ՛"
քրենիքր
ա։լատած
է , բայց
թ"զ
""ԼԳԲ տեսնէ
թէ
ի՛նչ նկարագրի
՛ոէ բ մաբւլ.իկ
էք գուք ՚.
Այս
ծանրակշիռ
յտյաա
րա
բութեան\
գէմ,
ՐասուՀի
պէյ , այգ
եբեւձեղի
Իթթի
-1
Հատականբ
եւ իբրեւ
իտէալիսթ–
Յ՚՚ԺՑ
տրուած
քաղաքական
գ ՚ ՚ բ ^ Հ ՚ չ բ
Հ"*–"
՛մնաց :
՚լւա|սա<յսւհ •
Փսխենք
նիլթր
• Ա՝եւլի բ–
* ՚ ^ Ք
Իթթի^ատականներբ
իսթանպու––
լէն
ինչպէս
գացին
Պեբլին
: I
(՚աԱՈւհի •
կնվէր
եւ թ՚ալէաթ
վւաշա
-
՚%եբբ քաղաքական
զանազան
ձեոՆաբ1
^եր
կէստաբեւյին
, "՛ր՛լ ս՛րել
, ։։ւ բտա
ս ։սՀ
մ ան ի
մ էշ •.Այսւզէս ^ Թ՚ալէաթ
փաշա
մասնակցե­
ցաւ
Հոլանտա
յի
լ^կեբվա
րականներու
Համաժոգովին
; Նէսիմ
Մա՚լլիաՀ
էֆէնտի
Համաժողոէէին
նախագաՀ
բ կբ
ճան ^ւա
յ
եղեր
ել րսեր
է որ
Թալէա՚թ
փա
չա՛յի
սլէտք
է խօսք տալ
, որսլէսգի
բացաարու
-
թիւններ
տայ
Հա յկական
Հարցի
մ ասին
%
ւ^ալէաթ
փաշա գնաց
ել փորձեց
արգելք
բւլ՚սլ
Հո՛ յ՛՛ց ՛քեզէ գէմ կատարած
զբպար~
տութիւններուն
է իսկ
Իսլամ
ճեղափոէսոլ–
թեան
^բա՚էիրբ
կնւէէբ փաշայի
Հնար^ւ
էբ , միւս
կո՚լմէ
Թալէաթ
փաշա
յարաբե­
րութեան
մէշ էր
^իրաւազուրկդ
իսլամ
ագ՚լեբու
Հետ
, որպէսղփ
իրենց
ե՛րկբէն
մէշ
ամէն
բան
բնեն
եւ Համա՚ձայնական
-
նեբբ առիթ
ել կարելիութիւն
չունե՜նան
մեզմով
զբաղելու
: Թա լէաթ
ւէա չա
Պեր
-
լէ՚նի
մէշ ալ շւիումներ
ունեցաւ
անւլ./իա—
կան խմբակի
մը
Հե՚սէ։
ՆախտգաՀբ
ցո
յց տուաւ
Ագմէի
գա
յ -
թ ա կ ւլ ա լի նամակբ
, եւ Ր։սսուՀԷ
ըսաւ
թէ
յանուձ
Աստուծոյ
անտեւլեակ
է այգ
բո­
լոր
էն :
՚
՚էյայսագահ
Մ աբգ
երբ
բարո
յական
ղգ ացումհերէ
ղու՚Վէ՚կ
ԲլԱ"
յ
I
ուզածին
չա՚ի ^Աստուած
ւզէ՚լաս
տայ^
կ^րսէ :
ԱՀա
ինչու
կրկին
կբ^ին
ձեր սուտերբ
կը
բռնենք
:
I
Ընդհ– դասւա|սազ—
Ս^բաստանեաչը
աբգեօք գէաէ՛^ որ կոնստանգէն
թագաւոր
էշխանութեան
ւէլուխ գալէ վերշ թէէ^ա
-
պաՀ
Աօբ
՚ Մեթաքսա՚սի
միշոցալ
Թալէաթ
փաշայէ
տեսակցութիւն
մր ուզած
էւ
Տեղեակ
չեմ :
(
էսւլսագսւհ
Տոքթ.
Նազըմի
Հետ
թնչ–
"1կո
Կիր
է
ՐասուՀի
պէյ
X
I -
՛Բանի
մր անգամ
տեսակցեցայ
,
բայց
իթթիՀատէ
կամ
այլ
կուսակցու
-
թեան
մասին
խօսք
չեղաւ
ւ
Ա^ որ բերանբ
չէ կենար ,
փ՚՚ղոցբ
ւ
շուկայէն
մէԼ,
ամէն
տեղ
կյ^ բարբառի
,
^եզփ Հետ
ինչպէ՞ս
չէ խօսիր։
Այս ալ
տա­
րօրինակ
է; Տեսէք,
Տոքթ՛
Նազըմ
նամակ
մր
ունի
ձե՛ւէ , ուր
կ՝՚բ"է
՚՛
Հիմա
իմ
գոբծո
է թեբթ
կարգա՛ւ
եւ
Անգարայի
պոււչբտոլքնեբուն
՚Լրայ
ծիծ՜՚սղէլ
է Ասոր
ի՛՛նչ կ՝բքսես :
I
,
կարդացի,
գրեր
է, ես ալ խնդացի
X
1եայսագահ
ճգէ՛
ճանըւք,
գուք
Գարա
•Րեմալի
քով
կԳբթեւեկէք,
Թէբաքքր
-
Վ՚էբ՚էէբ
կուսակցութիւնր
կը
կազմ
ուի ,
Զի՛"
Խ՚՚ւրշիտ
, Հաֆր՚զ
ՄԷՀմէտ
•կոլւլան
^
մաՀավւորձ
կր պատրաստ՛են
եւ գռւ^ւ
բա–
նէ մը տեգեկութիւն
չես ունենար
:
կարելի
է ղու.։.\ մե։լս։ոկից
չես , բայց
պարտաւոր
ե ս
սյԼ գեկութիւն
ունենալ
յ
Բան
մը չե՛մ գիտեր
։
Շատ
աղէկ,
մի՛ գիտնար
Գատուե-լու
կ՚"բղ՝բ
եկաւ
նչանաւո
ր
Հաւքտի
Պապ։սյին
, իթթիՀատի
այւէ ծե
-
բուկ
եւ ժռղուԼբգականացտծ
գէմքին
, ոբ
իր
Հարցաք՚-նութեան
բնթացքին
էսալ
թէ
իաշէ՚^ք
խ։ւ։՚յ։ոտռակոլ
թէլ՚հնե
րր չէր
"՚^յ։
-
գարացնեբ։
Միայն
ԱԻսէ
ՄաՀսուլաթ
ընկերութեան
մէշ
յէսռւն
բաժ-էն
ունէր,
որու.1յ
վ։ ։։խո։
բժ է քր
է՚է՚ք
ւէճսյ բ։սծ
էր : Ամ–
րաստանեալբ
բացատրեց
անւլամ
մբ
ճա–
՚իի՚ռ
պէյի
տռլնր
ել անգամ
մ լ ^ ալ
Մէ–
սատէթ
էւան Գարա
Բէմալէ
ղրասենեա
-
կին
մէշ ւլումաբուած
ժուլովնեբբ
;
Ն՚՚՚խաւլաՀ
ր Հալ։ ցուց
՚
Գուն բսեր
ես ոբ ԻթթիՀատէ
Համաբ
երդում
բրած
ե" , է՚^նչ պիտի
բլլայ
եղեր
երգումր
յ |
ճէշտ
է , ես երւլում
բրած՜ էի ել
երբ
՚Բեամիլ
փաշայէ
կառավարութէւնբ
աււա–
շարկեց
որ ։ալաշտօնեաներբ^
քաւլաքակւս
-
նութեամբ
չբզբազէն
, ես Ըսի որ Իթթէ
՜
Հատէ
զատ
ուրէշ
մ արմ էնէ
երդում
չեմ
րներ
։
Գոլն
քու
գէմ՚է
Բեամիլ
վւաչայի
կաո"՛վարութէ՛^ւնր
/^ք/ւ
կարծես
: Այս
կա–~
ոավարոկթիլն^բ
քու էֆէնաէներուգ
ա
-
մ էնքն
ալ իրենց գալա ճան ո ւթեան
ը Հա
-
մ ա ր կախեց , լ։ու
խոբՀԷ
եւ գուն
^էձԳ
խօսէ •
-
Ես
ազգին
գէմ չդաւաճանեցի
;
I
(Եար.)
Fonds A.R.A.M
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...600
Powered by FlippingBook