Page 8 - ARM_19-1945_04
P. 8
2 6 ԱՌ ԱԶ

ՄԱՐԳ ՉՈՒՆԻՆ* «Նա ս ե ա ւ Ա դ » Մ ա ա կ փ մեջ Փ ա ՛ ռ ք ո ւ պ ա տ ի ւ &ւպ ւնգսւիԱ

«Թասվյիր^ի մէք ճիՀաւո Պապան կը գրէ (13

Սեպտեմբերի . ՄԱՐՍ ԷՅ Լ, ( Յ ւ ա ւ ա ջ ) — Աեպա. 25ին երե -

« Համաձայն եմ Նէճմէտաին Աատագի, որ կոյեան մամը 1ին , Օւք6 Իքօճ1ւ11շտ/ք սրաՀին մէք ,«Նոր Կիրակի օր Հ * Ա» Ը* Միութեան թատե -

կր գժգոՀէւ մարդու, պակասէ հ Գէպի չայն ժ ո զո ւէր– Ա ե ր ո ւնդ% ի եւ Կապո յտ ք\) ա չի սանուՀ իներու ան » րախումըը , առաքին անդամ ըէԼաԷով պիտի ներկա­

գա պետ ութիւն մեր քա յչերուն մ էք՝ նոր կո ւս ա կ » դամներու Հ ամար , տեղի ունեցաւ Հաւաքոյթ մը յացնէ , Մուրացանի « Գէորգ Մաբզպետունի ^

ց ո ւթ ի ւնն ե ր Հ ասաաաելու ծրագիր մ ր ուն ինք ; ուր ղասաէսօսութէււն մը կարդաց Պ * Շ ՛Նաըդունի : պատմական վէ՛գը ք ո ո Ր Համանուն բնագրէն ար -

Բայս, *ո< ՛Լ պիաիչ անոնի այգ կուսակցութիւներու. Ուրա էսա լի էր որ մեր «Նոր Աերունդ^ի ան - ձակ - աաղա չափե ա լ թաաերգութեան վերածած է,

ԴԼՈէ֊խը * Հանրապեա . չրքասԸ աակաւին չկրցաւ դամ - անդամուՀ իներր ժամանակէն առաք լեց ու « Հա յաս տան ի երիտասարդ թ ա ա ե ր ա գի րն ե ր էն ,

Հասցնել Հիւսէ յին ՜Լ^տՀիա մ ր կամ Նէճմէտտէւն ցած է ին սրաՀը : Հյատեր ոտքի վրա յ Հետեւեցան ՝Բ աքւո ր ե ան : Աո յն պատմ ական վէաը «3 առա ք% ի

Աաաագ մր։ դասախօսին լա բո ւած ուշադրութեամբ , սկէւզբէն ընթերցողներուն Համար նորութիւն մը չէ ան -

Կր Հեաեւի , թէ քառորգ գարէ ի վեր , Հան» մինչեւ վերքը : շուշտ , քանի որ \ 938 39 ին իբրեւ թերթօն լո յս

րապեաութեան Հոգը է^Ր9աւ~ ^ ա ս 3 Պ • Ծ * Նարդունի դասախօսութեան նիւթ ընա» տեսաւ «Յառաք^ի մէք։ Այս առթէււ կ՜՚ուռէի անզ­

գա գա փա ր ի բա ծ էր «Ի^ոչ է ե ը ի ա ա ս ա ր դո ւթ ի ւն՝ֆ ը : կարճ նա­ բաղ առն ալ բաբ ե բա ս տ ի կ Հարցի մբ , որ գրասէր -

Համար պայքարող մարգիկ; Գառն է այս խոստո­ խաբանէ մը վերք, ՀետզՀետէ , իրարու ետելէ նեբոլ ուէագրոլթենէն չվրիպեցաւ ։

վանութիւնը , րա յց ճշմ ա րա ու թ իւն է Հ ս աՀ մ անեց մ ան կո ւթ ի ւն ր ո բ կր Հասնի մ ինչեւ \ 2 Առաքին մէկ օրէն երբ ՝Բաքւոբեանի«Մարղպե–

Այս ա ո ի թ ո ւէ յ էլ ուղէ ի յիշել Թաչէաթ փաշա» տարեկանը , պատանեկս ւթ իւն ը որ կը սկսի 12 աունի^ին թատերական Փորձերը սկսան , չկրցանք

յի մէկ խո րՀ րդածութ իւն ը՝ Համ ա շխա րՀ ա յին Ա* տարեկանէն եւ կը Հասն էլ մինչեւ 20 տարեկանը հ մեր անկեղծ Հ իա ցում ր զսպել եւ չբացական չե լ .—•

Պաւոերագմ ի փա խճ ան ին * ՚Բսանէն Վերքն է ուրեմն որ ի յա յա կուգա յ բուն Ի՛նչ սքանչելի Հայերէն է այս**՛ Արդեօք Հեղինա­

-— « Չեմ ցաւիր , որ պաաերաղմր եւ պաաե - եը իտասա ր գութ իւն բ եւ կբ շա ր ո ւն ւս կո ւ ի մ ինչեւ կը ԱրեւմտաՀաԲյ է թէ ԱրեւելաՀայ ...

րաղմին Հեւո շա ա բան կորսնցուցինք։ Թերեւս ա– քառասուն տարեկանը ։ ՝Բառասունէն վերք չափա - ինչոԲւ սա կա յն այս մ անկամ իա Հարցում ը ։

կամայ չարիք գործեցինք Հայրենիքին ։ Բա քց , Հասութեան կամ Հասուն տարիքի չբքա^*բ եւ յետոյ Նախ անոր Համար որ սոյն թատերախաղին

էէս ա ա Հ եմ թէ գո րծեցէւնք շաա աւելի ան գար մա– ալ ծեր ութ էլ ւն : Ասոնց բոլորէ՛ն յատուկ սաՀմա - տիրապետող լեզուն , ամէն բանէ առաք եւ ամէն

նե լի մեղք մր։ Ա՚արգ չձգեցինք մեր եաին։ Այսօր նումներր ըսելով մէք րնդ մէք թուեց Հին պատմա­ բանէ վեր մ եր զուտ ու Հ ար առատ Հա յեր էն լեզուն

ոչ ոք կայ,որ կարենայ ձեռք առնել երկրին ղեկը» ՚ կան դէպքեր եւ իւ բա քան չի ւր Հասակի Հ ամ ապա » է , ուր մեր պանծալի Մեծասքանչը իր արեւափառ

Թալէաթ փաշա որքան աւելի գ մ րախա պիաի տ սւ ս էս ա ն Հ էւն ել նոր րմբռնումներբ ։ Ըսաւ թէ ճ ա ուսն չն ե ր ո վ կ՝է՚շէսէ թատե րա էսա զին սկիզբէն

գգար իսքգիսք * եթէ գիտնա ր՝ թէ Հանրապեա * շատեր երէւաաս՚արգութիւնր նկատած են Հիւան - մինչեւ վեբաքաւորոլթիւնը, առանց այ լա՛ս եր ած

Թու՜րքիա եւս , վեր քէւն քսանեւՀ ինգ աարիներու դոլթէււն մբ, ուրիշներ զայն նմանցոլցին խենդու­ բառերու նեցուկբ վւնտռելոլ ։

բնթացքին , չդադրեցաւ նոյն մեղքբ գործելէ ։ թեան , ոմ անք ալ զա յն ն կա տ ած են աշխատանքի Երկրորդ պա բազ ան ա յն է , որ մենք յաճախ

աՆԻ մը տողող չըքաս ս9Ը ։ հանրանալով այս վերքին աեսակէաին պատեՀ ութիւն ունե ցած ենք , շԳւորՀ իւ մ եր մա -

վրա յ , բերաւ օբէւնա/լնե ր Հա յոց պատմ ութենէն ք մուլէւն, կարդալու Հայաստանէն Հասած զանազան

ԵՐՈՒՍԱ՚ԼկՄհՆ կր Հեռագրեն թէ անգլիական ցոյց տալու Համար թէ "՚ձՂ՚Ղ^՚է եբէււոասարդա - յօդուածներ ել նոյն իսկ գրական ե ր կա ս ի բ ո ւթ էւ ւն­

օգաղօրք էւքաւ Հա յֆա , Հռչակաւոր երգ ղօբա - կան շարմումի մբ կը պարտինք , մեր ամ բոգք նե ր , ուր օտարամուտ բառեր ու էսոբթ ու աններ -

բամինր։ Բոլոր լուրերն ալ կր Հասաաաեն թէ կա– ոսկեդաբեան մշակս յթէւն զարգացում ը։ Յետոյ դաշնակ խճողում ր ոչ միայն մեր տ ե ս ո զո ւթ ի ւն -

ցութիւնր շաա ծանր է ։ Եաֆայի եւ Թէլ Ավիվի Գորպաաի եր իաա սա րգոլթ իւն բ որուն ա րմէքաւո բ նբ կր խտղտացնէին , այլեւ մեր լսողութիւնը։

Հ րեա յ բնակչութիւնբ կբ վա էսն ա յ խռովութ իւննե– ներկայացուցիչն է Խ . Արով եան ։ Փարիզի երի <• Ա էւնչգեռ ՝Բ ա քւո ր ե ան ի «Մ ար ղպե տունիկն բո­

րէ ։ Օ՛սա եր այլուր գաղթած էին , թէեւ Հիմա տասաբդութիւնր , Գ . Օւոեան , Սէրփիէէ*ե եւ այլն լորով ին զերծ է եւ թօթափած այլասերած բաոա–

սկսած են վե բա դառն ալ ։ Մ ՚ ՆաՀ անգն երբ մ օաէն որոնց կը պարտինք Ազգ՛»յի՚ե ԱւսՀմանագրութիւ - կոյտերու այդ աազտուկր , ել մեր Հա յու սիրտերը

կբ Հ ե ւոաքբքր ո լին Պազեսաինի կացութեամբ ւ նը հ Բանախօսը Հարց տուաւ ֊թէ կարելի ԷՌ ստեգ– Հպարտութեամբ ու Հ բճուանքով կր Հ ամ ա կուին ,

կտ բսուի թէ անգլ . կա ռավա ր ո ւթ իւն ր մ երմած է ծել նոր ե ր ի ա ա ս ա ր դա կան շարժում մը որ նա - ի տես այս գեգակաււոյց ել էւսկապէս Հայարժան

նախագաՀ Թբումբնի ա յն ա ո ա քա ր կր որ կր թելա­ խորգ ներուն պէս դարագլուխ բանա յ Հա յոց Պատ­ գր ա կ ան երկին :

դրէր 100.000 Հրեաներ ընդունի լ Պազեսաինի մէք։ մութեան մէք եւ պատասխանեց դրական կերպով ; 1Լմէն անոնք որ ներկայ պէւտի ըլլան այն ներ­

ԼԼբաբներր կ"չ մը ուղղելով բրիտանական մարգ - Բա յց անՀ բամեշտ են քանի մր լ ատ կան էւ շն ե բ , • կայացման , արդարեւ պիտի ըմըոշխնեն անէսւոէւր

պանին , էսնղբեցին գագրեցնել Հրեաներու ներ - ա) Բարոյական , բ ) կարղաւզաՀ ութիւն , գ) ճանչ** մ ե ր մ եծ ա ս քան չ լեզուին գեզաճկուն ե բ աժ շտ ո է -

գաղթբ .։ *սա1 Հ ա յ բեն իքը , աշխարՀ ագր ութ իւնր , ե լ դրակա­ թեան ունկնդբ ութ իւնր , ուր ԱրեւելաՀայ ու Արել–

ԶՕՐ* ՏԸ ԿՕԼ, նս՛ թ էււնբ ։ Մ էկէ՚կ մ՚է^ւԻԿ պարզաբանեց նաեւ ա յւլ մ ա ա Հ սւ ք աշխարՀ աբաոնեբ ր իրար 1լոգքագոլ -

որ ա յս միքոցին քննական վերքին յաւոկանէւշներր , ծանրանալով մասնաւորա­ բեն երկու կարօտակէզ Հարազատներոլ նման։

պաս յա մը կր կատարէ Գերմանիս յ ֆրանսական բար կար զ ապաՀ ո։ թե ան ՛էրա յ , րսելով թէ մեր փառք ու ււլատիւ մեր մեծասքանչ լեզուին ,

շյր քանին մէք, քերմ՛ րնղունելու թեան արման ա ց ւս ւ 4^Բ2Էա յէ՚ս^՛*"^՚եակին եթկ Հայոց պատմութեան ՚իաոք ու պատիւ նաեւ էւ ր ան խոն ք ու նաէսւսնձլս -

Ա արւզրուքի մէք ։Գե րմ ան քաղաքապետ ք բարիղ ա» մէ քզործ մր կատարուած Հ , ա՚յգ կբ պարտինք Հ* խսզէ՚Ր մշակներուն, որոնց շնորՀէււ. ճակատաբաց

լուստ մաղթելով յայտարարեց թէ վճռած են ա - 3* Գաշնակցոլթեւսն կարգապաՀական ոգիին ։ կ ր ւլ ո չեն ք ամ են ո ւր ե ք •

ուս՛եց վեբապաՀ ոլթեան եւ էսզճմաօրէն կատարել Ա յնտեղ ուր կար զ ապաՀ ութիւն բ եւ ա շ էս ա ա ե լու ԱՀա այս Է մեր քազցրիկ լեզուն , որ սի -

էւրենց պւսրտաւոբութէււնները : կամքը կր պակսին, աշէսատանքի արդիւնքէ մասին բով մեզ կ^ոզքունէ . . .։ ՀապԷլեաքւ

ՄԷԿ ՄԻԼԻԱՌ ՖՐԱՆ֊ԲԻ թղթադրամ շր9արե. խօսիլբ պատրանք մ ըն է մ իա յն ։ Վ^եըքացնելէ ա - ԽԱԲ Գ ա ղ տ ն ի ք ը ա յ ն է ո ր վ է պ ի ն հեղինա­

բա թեան կը Հ անուի ամէն օր , ինչպէ ս կր գրեն ռաք, կոչ ըրաւ մեր (յոր Աերունդին բ լ լ ա լ կարդա– կը , Մ ո ւ ր ա ց ա ն յ ի ս կ ա պ է ս ընտիր ե ւ Մ շ ա կ ո ւ ա ծ

տեղական թերթերը ; պաՀ եւ Հայրենասէր Հայեր ։ քյրկոլ Հարիւրէ ա •» լեզու մ ը ունի :

ՊԷԼԶԷՆԻ դաՀ էւճնե բու գ ատ ավար ո ւ թեան ա - լ^*1.Ւ ^*Բհ֊սսո՜ եր իտասա րգ ութ իւն ր իր գոՀ ունակու–

տեն , կարդացուեցաւ ֆրանսացի կնոք մը գրաւ ւր թիւնր յայտնեց դասախօսութեան Համար , քերմա– ՇԱՀԻԼ– Ազզ՛ Գ

վկա յութիւնր , որ կ՚ըսէր ի^է Տ.Տ. բժէւ շկնե ր ր զա­ պէս ծափաՀաբե լով զա յն , միամ ամ անա կ խնդ րե -• ատ է> պ ա շտ պան ո ւթ ե ան

նագան փո բձեբ կը կատարէին կա լան ա ւո բ կէւնե - լով որ յաոաքիկա յին նորէն առիթբ ունենան զի*եքբ մ ասն աճ իւղի բնգՀ . ՚եոզովը՝ այս կիրակի, ժամը

բուն վրա յ ։ «քԱում բ մր յո յն ազքիկնեբ ամլացմ ան լսելու։ Նեբկաներր մեկնեցան դոՀ ապաւորու - Հին , մատուռ - մանկապաբտէզի սրաՀը : Կր Հրա–

ենթարկուեցան չորցնող ճառագայթներով, ո- թեան տակ ։ Թ ո թ ս ւ կ ի ց ւի բուին Հ*ավիլի եւ շրքականերու բոլոր Հայրե -

մանք անմիքապէս մեռան, ուրիշներ զործոզու - նակիցներր %

թեան ենթարկուեցան եւ իրենց կաբգէւն մեռան » : ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԷՆ կր՛ խնդրով, փութա– ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ որ յետաձգուած

ԱկՆՏԻՀԱՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԱՇ - ցնել անվճար րամնե գիննե ր բ : –Թուղթէւ տագնապին էր , մեծ պատրաստոլ թեամբ պէւտի տօնուի դեկա *

ՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Հի՛՛ր ղրոլԼցաւ. Հոկա. ձին, Փա . պատճառով ստիպուած ենք Աեսլտ՚էւ վերք գագրե­ Դին, կիրակի կէս օրէ վեր9 մ ամբ 230ին : Կը

րէ՛ զ է՛ մէք) ՚*հ °՜ էս ան գաւէ աո ու թե ւսմբ : Կ ր մ աււնակ– ցնել բո լո ր անվճար բամ ան ո րգ ազ բութ իւննե ր ր , էսնդրուի նկաաի ունենալ :

ց էւն 55 աղդԼ ր 68 ՚^՚ի/ի"" ա շէսաաւսւո րնե բուէ , մէքն առաքին վեցտմսեալի լրանալուն առթէււ :

Բէէա1ոՎ խորՀրզայի" սէնաիքանեբր ։ կազմակեր– ^><^ Ջերմ ապէ ս կը էսնդրոլի զրամ ի առաքման ԻԱԻ Լէ ՄՈՒԼԻՆՈՑԻ Խրիմ եան գար "՛յ ի վար»

"(ի^՚սեբր լաւատես են ապագայի մասին։ առթէււ ^էԱւ^ծէ/՛ կտրօնին վ րա յ անպատճառ զ բեք շա էժէււնը մոզ ով էւ կը Հ բաւի րէ ծնոզքներր , ալս

ՄԱԱՎԱՃԱՌՆԵՐԸ բացաւ՛արար րաց պիտի բլ– ղրկուած գումարին մանրամասնութիւնր : կիրակի կէսօբէ երք ժամ ր Յէ՛ն , գպբոցի սրաՀ ին

լան ա յս շաբաթ , կ էւբակի եւ երկուշաբթի : Ա լն մէՓ ։ 0բակարգ , շ՛արոցի բաց մ ան Հարց ել

յաճախոբդնե բ բ ո ր չեն կրցած ստանալ իրենց բա– Լ ո յ ս սեհսսււ ՛ՆԱՐԴԵԱ՛Ն Շ Ի Թ Ե Ր րնտբութիւն նոր վարչութեան :

ժինր, 200 կբամ, պիտի ստանան յաոաքիկայ շաբ–

թու ։ Համ աձա յնութիւն գո յացաւ մ ե ծա քանակ եւ ^4^^նԱ,ն2 Բ Ա Ժ Ա Կ Ո Վ

փոքրաքանակ վաճառ ո զն ե րու մ իքե ւ , մ ե ծ քանա - (Օւսումսասիյաւթիւէահր) 6ՈՒԵԱՏԵՏՐ — Հ • Ց • Դ • Մ ա ր ս է յ փ Շրջ • Կո -

կութեամ բ մ էս փճանալէ վեբ9։ 25 ֆրանք պարգեւ միտէն ժողովի կր հրաւիրէ

պէււո է։ արու էլ փոքրաքանակ վաճառոզնե բուն , որ­ ԳԻ՛Ս 150 Ֆ Ր Ա Ն Ք Գրեց՝ Շ • Ն Ա Ր Դ Ո Ի ՚ Ն Ի Ը ն կ ե ր կարօ եւ Մ ա ր զ պ ե տ թումբերը այս կի­

պէսղի կարենան սովորական զինով ծախել միսը յ ԱնՀսստակօսն Հասցէներու գիրք չի ղԲ^ո՚~Իբ՝ րակի , կէսօբէ վերք ժամը Յին , ս ո վ ո րա կան Հ ա–

250 թոն միս , որ կրնար աւրուիլ , երշիկի պիտի խնդրանք չեղած։ Գրավաճառներու 10 օրինակէն ւաքատեղին ։

վերած ուի ; ասելի գէԲՔ էէ աբու–իբ Լղեղէ 20 առ Հարիւր՝) : Ա կ ն ո ւ ն ի ենթակոմիտէն եւ Հ ա մ ա զ ա ս պ խում­

Ամէն խնդրանք եւ դրամ ուղղել ՑԱՌԱՋի ։ բը ա յս շաբաթ էլ ր ի կո ւն ժամ բ Տէւն , րնկերվարա -

ՆԿԱՏԻ ու՛նենա լ վաստակաւոր դերասան Տրր– (Ղրկել առանձին մ անա տ յով՝ ՚\Տ աո աջ/՛ Հաշիւ­ կւսննե ր ու սրաՀին մէք;

դսււո. *Ս 2 ա 0 հ 1Ա ն էւ 35*սմեա յ յոբելեանի թ ոււսկանր ՚, ներուն Հետ չխառնելու Համար) : Հ ա յ Սատան ե ն թա կո միտէն շա բա թ իրիկուն ,

21 Հոկտեմբեր 1945։ ժ ամ ր ^ էւն , սովորական Հլու սւքաւոեղին %

Պ՛ ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ (Պաթումցի) որ– |ւ)* ա լ> Ոլլ էս ու մբր ա ր՛ շաբաթ էւ ր էլ կան , ժամը

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԹՈՐԳՈՄ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ի- դին Լու թֆիկ Տէր Աւեաիսեանի եւ. Հայկանա.շ Տէ՚ն , սովորական Հաւ աքատեղէւն ։

րենց գաւկին՝ փոքրիկ" Րաֆֆիկի ապաքինմ ան *հաչա/ճեանի կր վւնառէ եգբայրր Ալեքսանդր ՚Նիկռլ Դ ո ւ մ ա ն ենթակոմիտէն , այս կիրակի ,

առթիւ կը նուի բեն , «Նոր Ա եբունդ^ի ֆոնաին 1000 Տէր Աւեաիսեան , որ \92.3ին կր գանու֊էր Լիոնի կէսօբէ վերք ժամը Յին ընկերվարականներու սրա–

ֆրանք, ՖրանսաՀա յ կապոյտ ե ա չի զարմանա - շբչ՝"՚նր \՚տ1բՈ616 : Իմացնել ՕոՀէէ , 3 քԱ€ Հին մէչ :

տան՝ 1000 ֆրանք։ Աաանալ «Յառաիէն ։ ՚ Ք ե ո ի խումբը, այս շաբաթ իրիկուն, ժամը

ՊԱՆԵհՕ - ՀԱՇԱՆԻ Կապո յա հ/աչի մասնա - Տէ՚ն , սովորական Հաւաքաաեղին :

ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆ կբ Հրաւիրուի Տիկին Արաա– ճիւղէւ դասախօսութիւնը ել թէյասեղանը փաղԲէ ՝Բ ր իստափո ր ենթակոմ իտէն ա յս շաբաթ , ժա–
շամ Ասլանեան :
շաբաթ, մամը Յին րնկեբուՀի Ա* Աալէսասեանի մը ճիշդ 1թո * ընկերվարականներու սրաՀը , | 5

բնակարանը (21 ատ ^ 1շլ 1ՀօԱշ) : Կը խօսի Տիկին ք*1շ1€Շ ]VI^^^^^^ս:

ՍԷՆԹ կԹԻկՆ Հ • 8 • Գ • Անառք ենթակռ - Խոնդկարեան ւ Նիւ֊թ՝ «Պապ թագաւորը ^ : կը

միտէին Լոզովը լԼաղր * շաբաթ , մամը 8ին , ըն– ԾԱԽՈՒ ՎԻԼԼԱ 0ձոո6տ^ (ձ. Ա.) լր1ակայքռ,
երեք Հէքտար ա ա ր ահ ո ւթ ե ան վրայ : *Իըեէ Ւհ–
կեբվաբականնեբու սրաՀը ։

X Ֆր՛ Կապոյտ հաչի ԱանոլՀիներոլ Մի"^ ՜ ՄԱՐՄկՑԼ - Ս&թ Մարկքէթի Մի*7՜– օհյտւտո , 8 ԲԽօշ \՚3սե&ո , Շ&ոոշտ ծ1) :

թեան պա ր ա Հ ան զ է ս ը այս կիրակի , ^էս օրէն թեան սեփական տոլնր Լրացած ԲԼԼաէՈէ1 » ա ա Լ ՜

վերք մամը 3–—8։ Ընտիր նուագախումբ եւ ճոխ տօնական բացում ը պիտ ի կատարուի Հո կա * 1 4Է՛ն : 1աբաո6Ո6 ՕՔՃ-ձնՕԲւձՒւ. 17 , Տստ Օ&ատտոս • 13՛

պիւֆէ : : Մուաք 30 ֆրանք ; Երդ 1 ա ր ա ա ս ան ո ւթ Էւ ւն , ճառ եւ ճոխ պիւֆէ *

Fonds A.R.A.M
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13