Page 4 - ARM_19-1945_04
P. 4
1 8 ԱՌ Ա X

ԹՈՒՐ՚ԲԹԵՐԹԵՐԸ ԻՐԱՐ Կ՚ՈԻՏԵՆ թերթերուն՝ ըսելու Համար թէ Թ՛ուրքիա կր ձգտի Տէր եւ Տիկիս Վյարգգէ" Տակաո֊եան ուրախսլ–

ՀետգՀեաէ առաւելագոյն մ ո ղովր դա պետ ութ եան հ թեամբ կը ծանուցանեն ծնունդը իրենց մանչ գաւ­

Եթէ իբրեւ դ ե մ ռ կ ր ատ կբ ճանչնային մեգ, Ինչո^ւ կին , Հ ր ա յ ր - Պ ա տ ր ի կ ի ։ Փարիզ 27 սեպա . 1945

սլէտք տեսան այս կարգի փ ր ո փ ա կ ա ն տ ^ մր Հրա»

* Թ ի գ մը Խ ղ իսկ ՛էր ուզգելու ինծի։ Գ * ՖալիՀ կ^ուղէ խաբել որ վտանգ մը պիտի դաոնա յ Հարեւան արաբական

իրմէ խելացիներն ալ, երբ կբ յամառի պնդել թէ պետութեանց Համար» ։

չենք տաք էհուսիոր աղատ րնա բութ իւննեբ տեղի կ՚ունենան Թուրքի ո յ

՝ 0 մ էք 1 Բա յց , որո® լ Համ ար գաղտնիք է , ո^վ էի ԵՒՐՈՊԱՑԻ անօթութեան վախը ՀեաղՀեաէ ա–

գիտեր՝ թէ ՀաԷՔԲ նբ պատրաստէ ընտրելիներու. ւելի մ՚տաՀոգութիւն կը պ ատ ճառէ , քանի՛ կը մօ­

(Մասնաւոր թղթակցութիւն Յառածը) տենայ ձմեոը ։ Ա* . ՚քյաՀանգներու Հողագործական

« Վաթան » ԼԱՀմԷա կմ թև Եալման) Օգոստոս ցանկը, ու <եողոփոլբդը ա յ դ &ասԿ1֊ անուններուն նախարարութիւն բ Հաշուած է թէ 35 միլիոն թոն

3 1 ի թիլով կր պատասիսանէ «IIւ յI" Ա՚ֆի խմբագրա" կուտտյ իր քուէն։ Ա®յս է ա զ ա տ ընտրութիւնը ; ուտելիք պէտք է Հ ասցնել կարօտ ե ր կի րն ե ր ո ւն ,

պետ երեսփոխան 3)ալիՀ Ըըֆքըի սպառնական մէկ Գ . Ջեմ ուղեր անկիրթ որակել ՖալիՀը, որով– մէքն ըէէաէով Գերմանիս յ նախկին թշնամի պետու»

յօդուածին . Հետեւ ինք յանցանք չանի իր դաստիարակութեան թիւննե րը ։ Ցամաքային Ե ւ֊ր սպան , մէքն ԸԼԷաԼՈէի

« ՖալիՀ կր զայրանայ , որ շաՀախնգրա - գործին մ էք : Կր խղճամ մ իա յն իրեն» ։ Խ ՚ Մի ութ ի՛ւն ը եւ Հիէ֊ո • ԱփրիկԷն արաագբու -

կան կր նկատենք իր կապը ՀաԼՔ կուսակցութեան «ՌՈՒՍԻԱ «ԹԱՆ–Բ»ԵՐՈ՞Վ ԿԸ ՍՊԱՌՆԱՅ» • • . թեան ամենամեծ անկումը կը տեսնեն այս տարի,

Հետ։ Ա՝ ե ր այսօրուան թիլին մէ^, առանձնապէս «Առն Փոսթա»յի Աեսլտեմրեր \ եւ 2 թիւե - իբրեւ Հ ետեւանք ե րա շտ ի ել պատերազմի աւեր -

անդրադարձած ենք այս աղմկարար մարդու անց– րուն մէչՀ, Աէլիմ Ըագրպ կմ է չ կ՝ անդրադառնա յ ներուն։ ԼՀափոն ալ սովի պիտի մատնուի , թէ մի»

եալի ա պա զգա յին դործունէութեան ; ( (ԱսււԼԱջ մո դովրդապեա ո ւթե ան ււլայքարին , ու դիտել քոցներ ձեռք չառնուին ։ Ա յն ատեն աւելի աՀաւոր

Թերթբ իր Գ . կքի՛ս վրա յ կ՝ արտատպէ ՖալիՀ ի կուտայ՛՛ « կացութիւն մբ պիտի պաբզուի քան Պէնկալի մէք

Հակամիլչի երկու, յօդուածներր) : կ՚ուռէինք այս– «Իրաւունք ունի Փէյամի Աաֆա, /. ր ր կր ուր մէկ միլիոն Հոդի մեռան սովէն :

ա ե զ անդր ա դաոնա լ մէկ երկու աարրեր կէաե րու : գրէ «Թասվիր»ի 30 Օգոստոսի թիլին ՚էէչ\– • ՃԱՓՈՆԻ պետական դրամ ատ ուն բ փակուեցաւ

Ա *• ՕքաչիՀ կր գայրանայ , որ «պաշտօնեայ – « 0 ՚ ա պ ի Հ ա Աէքէրիա Աերթէլ կարմիր մ րն է , ու զօր • Մէք Արի^ըբի Հրամանով։ Այս առթիւ աՀա–

խմբագիր» նկատեր եմ զի "՜քը՛ Ո*֊ կր յամառի աըն– կլ ուղէ կա ր մ ր ած տեսնել ք&ու րքիան» : Արդարեւ , գին րազմ ութիւն մբ Հ աւա քուած էր դրամ ատ ան

դել , թէ իր խղճին կ ան ււ տ յ մ ի շ1" իր Համ ողում» մ եր Հ արեւանբ կբ խօսի մ եղի ուգգակի մեր իժ շնա - առքեւ։ Բազմաթիւ կիներ կուլային , վախնալով

ներուն մէք հ ՄիսէԳ^*"՜ » իսՔ" հսհ– խ " վ ծո է մ ինեբուն բերնով , երբ սովիէթ թ ա ն ք ե բու սպառ» ո ր պիտի կորսնցնեն իրենց դրամները։

աո ա<սա նա լիքին ենթարկուած կր տեսնէ 12 միլիոն Թու ր–

յաճախ , թէ ինք վարձկան գրիչ է ՚ Օրինակ * քեր : Այ" յանդգն ութ իւնր ուրկէ՛* կը գտնեն Ա ե ր–

Այն օրերուն , երր Անգլիացիներու Հետ էոլրք թէլներր։ կր Հարցնենք» ։ ԳԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՛իմանանք թէ Ֆրան »

անՀ ա ս կա ց ո գո ւթ ի ւնն եր ունէ ինք , «Ոէ֊լո ւս» ի մ Էք սաՀայ Գբոզներու Ընկերութեան անդամներէն Պ*

կԳրեւԷր ՖալիՀի մէկ յօդուածը «Պատերազմի «Ո՚Զ ԻՍԿ ԹԻԶ ՄԸ ՀՈ՛Լ •. •»

պէտք է մտնենք, աոանց վայրկեան մր իսկ կոր - Տիգրակեբտի մէք լոյս աեսնող «Տիաբպաքբր» Պ • Զ * Որ բուն՛ի , Բ * Թօփալեան եւ Տէ՛՛՛ր ո յեան , Հա­

սրնցնելու^. խորագրին տակ։ Պատասխանեցի այդ Բ-կԲռ ՚ւռ գրէ ( ՛ Օ Աեպա.). յաստանի խորՀրգայնացման Ղ^)րդ տարեդարձին
«Ամէն Թուրք կբ բաղձայ բարեկամ
յօդուածին՝ բաւական բուռն լեգուով : «Ու֊լո՚֊ո» յ ասլրիլ առթիւ Երեւան պիտի այցելեն, մա ա ւ ո ր ա կ ան ո ւ. -
քիս է ս իո յ Հետ ; Ս՝ ենք , միշտ ա յս ոգիով շա րմած
քանի մբ օր վերք արտատպեց այդ յօդուածս : ա՜ ենք ու կը շա րմ ինք : Եթէ ց ա բ գ էհԲՅա՚սՔ ^որ Հա­ թեան Հետ եղբայրական կապ Հ ւս ս ւո ատ ե լո ւ Հա -

քորդ օր , երբ Ֆալի Հ խմ բա գ ր ա տ ո ւն կ.իք^է յ ՝ռա յ՜ մար։

բոյթով դիտել կւււաայ , « Ե թ է կ ՚ Ո Լ զ է ի ք ո ր թ՜եր­ մաձայնութեան մբ յանգի լ , յանցանքբ մերր չէ ;

թին մէջ այս իմաստով յօդուած մր |ոյս տեսնէ 7 Ո՝ ուս իա 1լ ուղէ ոտնակոխ դարձնել մեր անկախու­ Պ– Օ՜ՇԻՆ ԼՈՒԱԻՆԵԱՆ որ 1 1 ամիսէ ի վեր

ի ն չ ո ՞ ւ ի ն ծ ի չ ը ս ի ք » ։ Կր Հետեւի , թէ մեր բաբե » թիւնը : Թ ո դ գիտնան մ ե ր ր ո լ ո ր թ շ ն ա մ ի ն ե ր ը , բանտարկուած է ր գործակցութեան ամ բա սա ան ո ւ–

կամբ ի վիճակի է մէկ օրէն մ իւս ր Համ ոգում փո­ ո ր ո ն ց կ ա ր գ ի ն նաե՛ւ Թանն\մւ ո ւ Ս ե ր թ է լ ն ե ր ր , թ է թեամբ , անպարտ արձակուած է , դատական ատ -

խելու , եթէ ա յդ իմ աստով Հ րաՀ անգ տ բուի իրեն : ո՛չ ոքէ կը վախնանք , ո՛չ իսկ բովանդակաշխարհի եանին կողմէ, ինչպէս կր Հաղորդեն մեզի։

Բ* ՖալիՀ կր պնգ-է , թէ Եւրոպայի ու Ամերի - թ շ ն ա մ ո ւ թ ե ն է ն .Եթէ տրուած է> որ քաքութեան եւ

կայի մ էք՝ մ եղ կբ ճանչնան իբրեւ ճշմ աբիտ դե - Հերոսութեան նոր դրուագնե ր Հ իւսենք , թ շնամ ին ՊԱՆԵԷՕ ~ ԲԱՇԱՆԻ Կապոյտ Խալի մասնս, .

մոկբատներ : Բայց , իսքր էէ՚Բ » "ք՛ Ամերիկայի մէկ ճակատ ու պողպատես։յ ճակտով պիտի գտնէ ճիլ/լի բանա խօսու թիւն եւ թէ յաս եղան ր այ ս շա­

մէք խնդրեց ինձմէ յօդուածներ գրել ամերիկեան Ղմե 1'Բ դէմ» Հ բաթ, 6 Հոկւո* մամը Յին, րնկերոլՀի Ա. Ա ալխաս–

եանի բնակարանը։ կը Հրաւիրուին բոլոր բնկերու–

Հինեըը։ (21 Տ^ոէ^^^ 1ծ ք^օսշ) :

տարած են , իբրեւ վերքին փորձ՝ անելը լուծելու : ւզութեանց մէք, յառաք իկայ րնտրութեանց առ -

կարճ խօսքով , թանձր մշուշ մր թառած է Հինգե­ թիւ։ քՕոբՀրգային վաբի^Աերը ունին ուրիշ Հիմ»

րու քՍորՀոլրդին վրայ , տեգի տալով ամէն տեսակ նական ծրագիր մը , ընդլայնել իշխանութեան ԾԱԽՈՒ ՎԻԼԼԱ Շ&ՈՈՇտի (ճ. շրքակայքը,
: ՚Իրեէ \\\–
զրոյցնեբու : ետաձգոլած են ոչ միայն Պալքան– Հիմերը, ս տ ե ղ ծ ե լ ո վ խ ո ր հ ր դ ա յ ի ն նոր ժ ո ղ ո վ ր դ ա ­ երեք Հէքաար տարածութեան վյրայ
:
եան դաշնադիրները, ա յ լ եւ ուրիշ. րաղմաթիւ պետութիւն մը որուն լայնօրէն պիտի մասնակցին շհտոաո , 8 Ո յ շ շ \՚ոսհտւո , Շ&ոոշտ Լհ.

խնգիրներ Հ *Լիճելի դարձած է նոյն իսկ մողովա - ա ն կ ո լ ս ա կ ց ա կ ա ն ն ե ր ր : Տեղական Սովետները ար -

կանութեան ձեւը ; Այսօր ՜ *էաղր ^Ր ս՛՛լա ս ո ւի դէն սկսած են գործադրել մանրամասն ՀրաՀանզ- ՄԱՐՍկՅԼ Աւետիս Թագս յեան եւ Ներսէս

պաշտօնական ղեկոյցի մը, մողովին յետաձղման ներ , «զարգացնելու Համար զանգուածներու ինք­ Ա իրունեան ընտանիքները իրենց խորին շնորՀա -

մասին % նագո րծունէ ո ւթ իւն ը խորՀրդային ամենալայն ժ ո– կալութիւնը կր յայտնեն Հ . Ց՛ Գ՛ Սէնթ Անն ի

Ամերիկեան թերթերր կը գրեն թէ ծերա­ ղովբդապետութեան Հիման վրայ»։ Տեղական ս ո» ենթակոմիտէին , եւ բոլոր անոնց որ անձամբ ,

կուտական Փիփբրի ա յց ե լո լթ ե ան առթիւ , սպա­ վետներր արդէն սկսած են ^ոզովի Հրաւիրել ի- նամակով եւ ծաղկեպսակով ցաւակցութիւն յայտ­

րապետ Աթալին Հետեւեալ յա յտ ա բ ա ր ո ւթ ի ւնն բ– րենց անկուսակցական Հ ատուածներ ր , անոնց Հ ա– նեց ին ողբացեալ Տիկին ՆՈՒԱ/Դ ԱԻՐՈՒՆԵԱՆի

բած կ Աեպա. \4ին. զ<ոբ՛դելով պետութեան օմանգակոլթիւնը , ի մէք մ աՀ ս ւ ան առթիւ :

« Պէաք է Գերմանիան զրկել ապագային ա յ լ ո ց թուզթ ճարել իրենց տեղեկաս^ուներուն

պատերազմ յայտարարելու Հնարաւորութենէն , եւ տպագրութեան Համար ։ Ան կո ւս ա կ ց ա կ անն ե բ բ կը ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ Պ– Վ– Մ– Մ ա ր տ ի բ ո ս ե ա ն ,

ասոր Համար անՀրւսմեշտ է անոր ձեււքէն առնել քա քալեր ո լին պա տ ր ա ս ա ե լո լ իրենց րն տ բ ա կան

Ռուքը , որովՀետեւ ա յդ շրքանն է որ Գերմ ան ի ո յ ՛զա յքարները ել՛ մողովները ուր պիտ ի կրնան ար» Փարիզ, ՛իմ րա խտարար սխալ Հասկցած էք այգ

կր ճարէ իր պատերազմական կարոզութեան մե - տա յայտուի լ ազատօրէն , (Հաղթանակի Համագոլ - բացատրութեան իմաստր : Ոչ հ ա դրանք էբ , ոչ ալ

ծադոյն մասը » ; մարի օրակարգի Հարցե բում ասին ։ Ու֊ր ի շն շանա կա– անարգանք, ա յլ դառնութեան աղաղակ մր։ կր

լից պա րագւււ յ մը ,-— կա րպով , որ Գերագո յն խոր» թելադրենք նորէն կարդալ ;

Նա թաքեփոխոՆՍ՚Ահ՚՚բ Բուրդին պատուիրակն է Համայն ք^ուսիոյ պատ -

րիտբքին մօտ , մանրամասն ուսումնասիրութիւն ՄԱՐԱկՅԼԻ Պոմէթի բանտէն խում բ մ բ կա -

Խ. Մ ի ա թ և ա Ա Վկ մ ր պատրաստած է օրթոտոքս կզ՛ե րին մասնակցու­ լանաւոբներ նորէն կբ խնդրեն շնւլրՀակալութիւն

թեան մասին; ի ր ց ա ն կ ի ն հ ա մ ա ձ ա յ ն , ե ր կ ո ւ մետ­ յա րոնել Հ . ՅովՀ * Ծ * Վ • Զուխւսճետնի , «որ ամէն

« Փառի - Փբէս»ի կարեւոր մէկ ւսշխսււոակի– րոպոլիտներ , ե ° Ր Ր արքեպիսկոպոսներ եւ 22 ե - շաբթու ո շ մ իա յն Հ ոգեւորապէս կր մխիթարէ զի­

&ԼՀ » ՚ * Ւվ Տէլաաո , երրորդ յօդուածով մը կը դրէ պ ի ս կ ռ պ ո ս ն ե ր ա թ ո ռ պիտի ու նենան պետական րեն յ> , այլեւ \ 0 15 Հ աց կր բաժնէ իր անձնական

թէ Համայնավար կուսակցութեան Տագթանակի կազմակերպութեանց մէջ : ծա խքով» : Գատապա ըաեա լներ ր վստաՀութեամը

Համ ագում արը տեգի պիտի ունենա յ աւելի կա - ՛ԲԱՆԻ ՄԸ ՏՈ1ՈՎ կբ սպասեն ընդՀ • ներումին Հ

նոլխ , դեկտեմբերին, փոխանակ 1946 Յունուարի Հ

Ա յս առթիւ Աթալին պատրաստած է բա ր են ո ր ո - ԵՐՈՒԱԱ՚ԼկՄԻ %պաի արքեպիսկոպոսը, Տէր ՄԱՐԱկՅԼ Պուլվար Օատոյի եւ չք^նի

գումներու ծրագիր մ ր, որպէսղի գորհագրուի ա- Թէուիիլոս սպաննուեցաւ Վերին Եգիպտոսի մէ^ 1945 1946 դպրոցական աաբեշբքանի Հայերէն լե»

նա բդել , իր յաքոբգներուն կոգմէ : Մ իշա նո յն ագ­ Վպտիներու վանքին մօտ , երր պաոյտ մր կր կա­ զուի երեկո յեան գասընթացքնե ր ր կբ սկսին Հոկ–

րի լրին Հ ամաձա յն , Ս Ի^աէիս զ ործ օն կեանքէ քաշ– տարէր : Արքեպիս կոպոս ր Եգիպտոս գացաՆ էր , ւոեմբեր ^>ին : Արձանագրութեան Համար ղի մ ել

ո ւելով Հանդերձ , պիտի շա ր ունակէ ի գործ գ նե լ Ղպտիներու պատրիարքին րնտրոլթեան առթիւ : մամը 5 — 7 , 9 յւ-է^տւտշ 1& 0Ձես<։շ11€ , Ազգ * ԳաԲո9ԸՀ

իր բաբո յա կան ազդեց ութ ի ւնը երկրին քա զա քա - Աարմինր վւոսի մր մէ^ նետուահ– էր։ Կարգ մր

կան կազմ ա կե ր պո ւթ ե ան վըա յ , կո ւ ս ա կց ո ւթ ի ւն ձեր րա կալութիւննե ր կա ա ա ր ո ւե զ ան : ՑՈՒՇԱՏ՚ԵՏՐ, Հ – Գ– Մ ա ր ւ ւ Է յ լ ի օ ր ջ . Կո -
ՊԱՀԵԱՏԻՆԻ
եւ կառավարութիւն : Բացի ցմւսՀ ը^՚ղՀ * քարտու­ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ՛ ՀետգՀեաէ կր մ ի տ է ն ժ ո ղ ո վ ի կ բ հ ր ա ւ ի ր է

ղարի սլատուակալ տիտղոսէն, Ս թալին ււլիւոի ըս՜ ծանրանա յ, Համաձայն վերքին լուրերու ; Չ,րոքզ I. « ՝Բրիսաավւոր » են թակս մ՚իաէն , կիրակի

ա անա յ երկրորդ տիտղոս մը, մնայուն նախագաՀ շրքած րլլալով թէ Անգլիացիները կր խոբՀին ի 7 Հոկտեմբեր, կէսօբէ վերք ժամբ Յին, սովորս։ -

Խ • Ա*իութեան Գերագոյն էքորՀուրդի Հաւաքական Հարկին ամ բոզք ո սա ի կան ութիւն ը ձուլել բսւնւս - կան Հաւաքատեզին ։

նախագաՀ ութեան ; ՀթնորՀիւ այս երկու պաշտօն - կին մ էք , մթնոլորտր աւելի թ անձ բ ա ց ա ւ ։ Հրէա » Ը ն կ ե ր կարօ եւ Մ ա ր զ պ ե տ խում բերը այս կի­

ներուն, սպարապետը միշտ ձայն պիտի ունենա յ կան գո ր ծ ա կա լո ւթ ե ան վա Ր ի չր յա յա ա ր ա ր ած է , րակի, կէսօբէ վերք ժամը Յին, սովորական Հա­

երկրին ղեկավարութեան մէք։ Թերթին թղթ՛ակի­ ֊ «Մեր Հ ամբե ր ութ իւն բ երկար չի կրնար տեւել»։ ւաքատեզին :

ցը կ՚ըսէ թէ Աթտլինի յաքոըդը պիտի ըլլայ մա - Գ ա Հ իրէ էն կը Հ եոագրեն թէ Ի բաքի կա ո ավար ո լ - Ա կ ն ռ լ ն ի ենթակոմիտէն եւ Համ՛ա զա սպ խում–

ռէշալ 1Լորոշիլ"վ , որ նշանակուած է նաեւ նա » թիւն ր «բարեկամ ական բո գո քա գի ր մը» ուղղած է բր այս շա բա թ իրիկուն ժամբ Յին , ընկերվարա -

խ ա զ աՀ պատերազմական գերագոյն խորՀուրդին ։ Մ– Ն աՀ անգ նե րու կառավարութեան , զ ան զ ատ ե - կաններու սրաՀին մէք։

Որպէսղի Վորոշիլով ըսթա$իկ գոբ^՜^րոփ էյոԳ"է ւ լով նախագաՀ Թրում բնի այն առա քա բկին դէմ որ Հ ա յ ա ս տ ա ն ենթակոմիտէն շաբաթ իրիկուն ,

երեք Հոգինոց քա բտոլգա բութիւն մը պիտի Հաս­ եդած է անգլ* կառավարութեան , 100.000 Հրեա » ժամը ^ին , սովորական Հաւաքատեզին հ

տատուի Հ ներ Պազեստին ընդունելու Համար ։ իբաքի ւէաբ -

Տաղթանա կի Համ ադում արին տնտեսական եւ չապետր յայտարարեց առքի օր • ^Իրաք կը մեր­
, ո»
քաղաքական ծրադիրները ապագրուած են արդէն մէ սիոնական պետութեան մը կազմութիւնը ԲԼԷայ ԹՈՐԳՈՄ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ քօսւ֊աէս^տ թօա՛ էտս^ս^

եւ ղրկուած քօ * Մ իութեան բոլոր քաղաքներն ու ըովՀետեւ անոր առա քին արդիւն ք~ ՚ղԻ՚^Ի վաճառատունր փո խագրուահ– է

գիւղերըէ Այս ծրադիրները կը նախատեսեն խա - երկու միլիոն Հրեաներու մուտքը Պազեստին »*

ղաղ վերա շինութեան շըքան մը, բաժնուած երկու Վարչապետը ալելցուց թէ ռբհ.ԲոԲԴ արդիւնքը 2 ք1ս6 (Խտ քւ11«տ <3« Տէ. 7հօա9$, ատէա 8օւՄտ«, Րտոտ 2 »

Հնագամեակներու վրայ։ Տենդագին գործոլնէու » պիաի ըլլայ 300.000 Հոգինոց Հրէական բանակի մը

թիլս կըաԻբէ կո ւս ա կց ո ւթ ե ւսն բոլոր կազմ ակեր– կազմ ութ իւն ը , օգ անաւս։ յին Հզօր ումով մը^ է" է քարոաատ 0 ճ & – ձ ն 0 Բ 1 ձ Ո , 17 , &Ա6 Օ&ատտաէ • 13»

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9