Page 6 - ARM_19-1945_04
P. 6
8 ԱՌ ԱՋ

գիրնեըու քննութեան աաեն : 3 ետ ոյ աւելցուցեր է նա լու Համար % Աըգէն իսկ ազդարարուած է Աո -

թէ երբ խումբ մը պետութիւննեբ Համաձայնու - ֆիայի տանւոիրուՀինեբուն թէ երեք Հոգինոց բնա

թեան մբ կը յանգին եւ մէկբ կամ աւելին կ՝՛ընղու» տանիք մը կրնայ ստանալ միայն 1500 քէլ° ա ՜ ա&տաււը

նին իրենց սխալը , պէաք է նոբէն նկատի առնեն ծուխ։ Այս տարի ոչ միայն չէ ստացուած ք&ուր -

եւ ջնջեն տրուած որոշում ը ։ Ասոր վրա յ Անդլիո յ քիո յ եւ Ե ո ւկո ս լա ւի ո յ ածուխի սովորական ներա" ԱՐԱՐԱՑԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻՆ ՏԱՐԵԳԱՐՋԸ

արտա քին նախաբար ը ^ Պ * Պէվին , յա յաաբարեր է ծումը, այլեւ մաս մը պուլկարական ածուխ փո - ՄԱՐՍԻՑ Լ Ֆրանսական բանակին մէշ ծա–

թէ «երբեք չէը լսած բան մը որ այնքան նմանէր խագրուած է Ռուսիա : Ածուխի օրական վեց Հա­ ռայոգ Հայ կամաւոր եւ Նախկին Ո՚աղմիկներու

Հիթլէրական մեթոտներուն»։ Վկաներու յայտա -.. զար թոն արտադրութեան 5800հ7 կ՛՚երթայ կառա" Մարսէյլի Բարեկամական Միութիւնր (1914-1918)

բարու թե անց Համ աձա յն , ա յս դիտողութիւնը վարութեան , երկաթուգիներու 1ւ ուրիշ պէտքեբու եւ (1939-1945) պիաի աօնէ յա ուսը կա լ կիրակի,

ֆրանսերէնի եւ ռուսերէնի թարգմանուեր է , մինչ Համար ։ ՚Բադաքացինեբու բաժին կր ւՐնայ մնաց" 7 Հոկա ՚ , իր տարեկան Հանդէսը յիշատակելու

նախարարները լուռ ու մ ունջ կը ս սլաս էին փոթո­ եալ 200 թոնը : Համար այս տարի ճէ պէէ Մուսայի Հայոց ֆրան­

րիկի մը սլա յթ ո ւմ ին հ Երբ թարգմանները կբ վեր" Սովը ե ւ ցոս՝տը Գ Խ մ ա և ի պ Վկ սական նաւաբաժնի կողմէ ազատագրման

ջացնեն իրենց գործը , Մ է թո ո 11 Վ աթոռէն ելլելով տարելիցը եւ Արաբա յ ի ճակատ ամ արտին 2.7 րդ

գէսլի գուռը կը յառաջանա յ եւ կը յա յտարարէ . տարեդարձր , ինչպէ ս նաեւ մեր լ՛ ո լ ո ր դե ր ին ե ր ո ւն

« Մինչեւ որ այս խօսքը ետ չառնուի , ես կը Ա առէ շալ Մ ոնթկոմ՛ ըրի , անգլիական ՀԲջասԻ վերադարձր ւ

Հեռանամ սբաՀէն եւ ժողովէն» : Հրամ ան ա ւո ա ր ը , մււա յլ գոյն եր ով կբ նկարագրէ Առտուն ժամ բ \0ին Հանդիսաւոր պատարագ

ՊաՀ մբ լռութիւն կը աիըէ, յետոյ Պ՛ Պէվին Գերմանիոյ վիճակը։ «Եմ ծրագրիս մաս չի կազ– Փրատոյի Ա • թարգմանչաց եկեղեցւոյն մէջ ( 3 3 9 ,

ետ կ՚աււնէ իր գիտողս ւթ ի ւն ը եւ Մ ո լոթով կը վե– մ եր կուշտ ու կուռ յագեցնել Գեբմ անները , ամ ե" ^6ՈԱ6 ԲաԺօ) ի յիշատակ երկու պատերազմ -

ր ա էլ ա ռնայ իր տեգր ; նեւին ։ իրենք են որ այս աղէտը բերին իրենց ղըէ– ներ ո ւ եւ Ազատագրութեան զոՀերուն , ինչպէս

ՏՈՒԶՈՒՄ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՄԷՋ խուն եւ պէտք է կրեն Հետեւանքները ։ Բայց Լլ նաեւ Հայկական Լեգէոնի գնդապետ Տ.ՕՈ116Ա^ որ

Նի*– Ե ո ր քէն կը Հեռագրեն թէ յա բաբե բո լ - այնպէս չեմ ուզեր որ Հ ամատաբած ոովը եւ Հի - մեռած է նախորդ ամ սու ան մէջ :

թիւնները լաբուած են Մ » ՆաՀանգներուն եւ է0 • ւանգութիւնը ճարակին Եւըոպայի մէջ , ինչ որ Պատարագէն վերջ՝ եկեղեցւոյ բակին ՚ ^ է ք ^

Ա իութեան միջել, Հինգերու խո րՀ ուրդին ձախող" անխուսափելի է , եթէ ձգենք որ Հ ա ր իւր Հազա - յարգանք ՝ դրօշակին ի ներկայութեան կառավա­

ման աո թ ի ւ ։ Գրեթէ բոլոր թերթերը եւ խոր Հ րգա– րաւոր Գերմաններ մեռնին ՚. Միայն ^՚էկ ^՚էւ\ոՑ րական ^օ^ռա^տտԶ^^6 Ո6§ւօոտ1 1\4ւք. \\տ.9ւ%ի , \5րդ բա -

բանի շատ մը անդամներ այս ձախողումը կը վե - կայ, ուտելիք ներածել՛. Պէաք է ցորեն ներածել նա կին ընդ Հանուր Հ րամ անատար (1&ՈՇէՁ.\ Հ1աբՇՈ -

բագրեն խո րՀ բղային պատուիրակներու յամա *• մինչեւ 1.500.000 թոն, նոյնիսկ աւելի, եթէ տրա­ ՚ճշ՚քի հ ծովային Հրամանատարին, եւ 100 Հոգիէ–

սու թ եան եւ ոչ - գործակցութեան։ «Տէյլի Մէյլ^ի մադրելի շոգենաւ գտնուի» ։ բաղկացեալ զինուորական նուագախումբին ։ Արե -

թղիքակիցբ կը Հ եռա դրէ • Խոր յուսախաբութիւն Օետոյ նկարագրելով էնֆլիլէնցայի աղետալի ւելեան ճակատի ֆրանսացի նախկին զինուորները

կը աիրէ Աիւ Եորքի մէջ՛, /Ա . Միութեան Հանդէպ Համ աճարակբ վերջին պատերազմ էն ի վեր , մառէ" ներկայ պիտի ըլլան իրենց դրօշներով ։ Պ * Տ ՚ Թէ՛

անվսաաՀ ութիւն բ ել կասկ ած ամ տ ո ւթ ի ւն ը աւելի շալբ կ^րսէ* «Այժմ Համաճարակներբ նուաղիլ քէեւսն" Ււ՜ՑՈՇՇ - ՕոՇՈէ կոմիտէին նախադաՀբ եւ

օ՜աււր են քան եգաձ֊ Է որ եւ Է ատեն , Ա թալին - սկսած են ։ Ապրուստի դ էշ ււլսւ յմ անն ե բ բ կրնան մեր Մ ի ո ւթեան պաւոուո յ նաիւագաՀը պիտի խօ"

ՀԻԲԺրԻ Դաշինքէ՛" ի վէր։ Ռուոիա 1.250.000.000 ա յս ձմ եռ ծանրապէս աւելցնել թոքատապը , էնֆ" սի ներկա յացնելու Համար նախկին Հայ ռազմիկ­

սթերլինի փ ո խա ո ու թիւն մը կր սպասէ Մ* Նա «- լիւէնցան եւ Հիւծախտը ; Այս պատճառով պէտք է ները , ո բուն պիտ ի պա տաս խանէ Հ ան բա պետ ա -

Հանդներէն , բայց ա յս յո յոր դատապարտուած է նուազազո յն սնունդ մ ը ասլաՀովենք ամբողջ երկ­ կան կառավարութեան քօմիսէրը : Տետոյ պիաի

ձախողման, եթէ խորՀբդարանը չվախէ իր միտ­ րին մ էջ եւ մ ա սն ա ւո ր ա պ է ս կերա կրենք (հուրի խոսի Հա յ կա կան Լեգէոնի առաջ ին վաշտին նախ -

քը , ինչ որ երբեք Հաւանական չէէ Միացեալ Աղ - Հանքագործները, եթէ արեւմտեան է՛ի րոպ ան կին հրամանատար ել հտ\%1\0\Ղի այժմեան (յՇՈ61։ծ1

գերու ամ բողջ կազմ ակեր պո լ թիւնր ջլատուած Է կ^ոլղէ ածուխ ստանալ ա յս ձմ եռ ; Ա յնպիսի գառն , եւ Շօաաւտտ&Մ6 1^€§10ոց1/՛ , 15/»^֊ բանակի

Լոնտոնի մողովին անցոլգաբձերէն ։ Մ ՚ ՆաՀանգ" ի ր ո դո ւթ ի ւնն ե ր կան որ կարելի չէ պարտկել : Եթէ Հ րամ ան ատ արին Հետ ա չքէ պիտի անց ընէ մեր

ները խո րապէս ազգուած են Լոնտոնի լուրերէն ո՛­ ածուխի արտագրութիւնը չպաՀուի եւ չաւելնա յ , նախկին ռազմիկ բնկերներբՀ

րոնք մ ան րամ ասնօբէն կը պա բզեն դառնութեան , ոչինչ կրնայ կեցնել արեւմտեան Գերմանիոյ փլու­ Նոյն օրը կէսօրէ վերջ՝ Ասէ ՇօՖշճ թիւ 7ի

վէճեբու եւ. անելի պատմութիւնը։ Այսօրուան զումը եւ ոովը ։ Ո՚ոլրի շրջանին մէջ շատ մբ Հան" 8քԶՏՏՇՈ6 ՇօտՇՀէի րնդարձակ ս րաՀնե բուն մէջ րն -

իմ ե ր թ հ ր ո ւն մէջ կը կարդանք Հ ետեւեալ խո բա - քա գործն եր կբ բացակա յ ին , ո րպէ սղի կա բեն ան գուն ելութիւն պիտի կատարուի դուրս էն եկոզ մեր

դի րնե ր ը , «Անձնական յարձակումներ» , «Մ ոլո" ուտելիք ճարել իրենց ընտանիքներուն ։ Ո՚֊րիշ ^"Գ Հիւր ընկերներուն եւ բոլոր վերադարձող դեր ինե"
բուն։ ճոխ պիւֆէ
թով կ՝ըսէ թէ Հըլ եւ ք՚տըն աւելի տանելի են Աո– մբ ոճիրներու յարաճուն յաւելումն է, որ կրնայ եւ պար, ժամբ \5էն մինչեւ 20։

վեանեբուն Համար քան Պբրնղ եւ Պէվին» , կամ աւելի ս ա ս տ կան ա լ , իբրեւ Հ ետ եւ անք գոբծագրր– Ն ո ւա գա խ ո ւմ բ ել եբգչախում բ :

բրնղ խա գա գո ւթ ի ւն 1լ ուգէ , (հուսե ր ր անգըբգ - կութեան ։ Պէաք է 20.000 նոր ոստիկաններ ու Մ ուտքբ՝ ազատ է մեր բնկե րնե բուն եւ իրենց

ուելի կր մնան» եւն » : Անդլիոյ արտաքին ն ա խ ա - նենանք» : ընտանիքներուն Համար ;
րարբ
մ ո դո վր գա կան դէմք մբ դարձած է , իբրեւ Ամբողջ գագոլթբ կբ Հրաւիրուի այս ցոյցին,

ախոյեանը անգլիախոս ժողովուրդներու»։ հի*֊ ՛բանի մը տողոՀ իբրեւ յարգանք մեր մեռեալներու եւ Հաւատար -

նորքի մէջ հ ա։ տնական չեն գտներ որ Երեք Ա ե - մ ու՛թիւն Օֆբանսայի Հանդէպ : ( ^սիք՜ ՝)
ծերը ժողով գումարեն
այս օրերս։ ՆախագաՀ ԱՊՕՐԷՆ ՇԱՀԵՐՈՒ հանձնաժողովը մինչեւ

Թրում ըն տրամ ադիր չէ ա յգպիս ի ժողով մ ր ըն - Օգաւ սասի վերջը բոն ա գրաւած կամ իբրեւ տոլ - ՄԱՆՈՒՇԵԱՆ ՓՈ՚ԼՈՑ Արնուվիլի քաղա -

դունելոլ, մինչեւ որ ԱքԺալին Մ • ՆաՀանգները* գանք գանձած է 36 միլիառ ֆրանք ։ քաւզետու թիւնր Ազգ ՚ Մ իութեան վարչութեան

չգայ, ինչ որ Հաւանական չէ։ կ՚ըսուի թէ Պ՛ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈԻ ՏԱԳՆԱՊԸ սաստկացած ուղղած պաշտօնագրով մը կը ծանուցանէ թէ՝ յա ս
կը
Պրրնզ տեղեկագիր մբ ղրկած է որ դառնութիւն րլլալով, նախարարական իյորհոլրգր որոշեց մաս­ կիրակի, 7 Հոկտեմ՛բեր , կէս օրէ ետք ժամբ Յին,

յա յանէ քհուս իո յ դիրքին Հ անդէ պ ։ Ն շանա՛կա լի ց նաւոբ տուրքի մբ ենթարկել ա յն բնակար նն ե ՐԸ. աեզի կ՚ունենայ բացումը Մ ի ս ա ք ՄանՈՆշեաԹ

պարագա յ մ ր եւս , յետաձգուած է Մ առէ շալ որոնք րաւ ա րա ր չափով լեցուած չեն % Այս աուբքբ վւողոցին , Հայաբնակ թազին մէջ՛. Արարողութեան

Ժուկովի այցելութիւնը որ տեղի պիտի ունենար պիտի դան ձու ի ա յն վարձակալներէն որոնց յար - պիտի նախագաՀԷ քաղաքապետ Պ՛ Տըմիւզուա ,

ա յս շաբթու ։Պ ա շտօնական շր ջան ա կն ե ր ո ւ մ էջ ա յս կա բաժնի սենեակներուն թիւր էլանցնի Հետեւեալ որ ճառ մը պիտի խօսի ա յս առթիւ ։ Բացում էն

յ ետ ա ձգումը կը վերագբու ի մ առէ շալին «Հ ի լան - Համեմաաու-թիւնը , երկու սենեակ մէկ անձի վերջ Ազդ*– Միութեան մասնաճիլղը գինեձօն մը

գութեան »; Համ ար , չորս՝ երկու անձի , Հ ինգ՝ երեք անձի պիտի սարքէ եկեղեցւոյ խորհրդարանին մէջ, ի

ինչպէ ս քան ի ց ս բացատրած ենք , Հինգերու Համար եւն՛։ Ամէն մարդ որ աղատ ասպարէզի մբ պատիւ, քաղաքապետին եւ խոըՀ բ դա կաննե րո ւն :

1$ որՀ ուրդը վերջնական անելի մը յանդ Լ ցաւ , երբ կբ Հետեւի , կրնա յ մ էկ յաւելուածական սենեակ

Պ * Մ ոլոթով պնդեց որ Ձ) ր ան ուս եւ Զինաստան ունենալ։ Տո*–րքբ "էիտի Հաշուեն կալուածական

չմասնակցին սլալքանեան գաշ՚1ւագիրնեբու քննու - տուրքին վրա լ, աւելցնելով 50 առ Հարիւր ՝աւե - ՄԱՐՍԷՑԼ Ակնթ Մարկրիթի Ազդ. Միու -
երկու
թեան։ Հինգ նախարարներբ մինչեւ Հիմա Համա՛՛ լորգ սենեակի մր Համար, 100 առ Հարիւր իժ եան սեփական ա ո ւն բ լրացած ԲԷ1ա էով 1 աա Լ՜
երեքի ,
ձայնած են միայն մէկ Հարցի մասին , Միջդաչ՚* աւելորդ սենեակի Համար , 300 աո Հարիւր տօնական բացումր պիտի կատարուի Հոկտ* \ 4ին ։

ն ա կ ց ա յ ին յանձնաժ ողով մբ կազմել \)՝ ա յբ * Արե­ 500 ////». Հ ա ր իւր չ\որսի Համար եւն • : Երդ , ւււր ւո ա ս ան ո ւ թիւն , ճառ եւ ճոխ պիւֆէ ։

ւելքի Համար։ Ամերիկեան պատուի րակութ իւ– ՊԱՇՏՕՆԱՆԿ Ե՛ԼԱՒ զօր– Փէթըն, Գերմանիոյ

նր երէկ մեկնեց աւ Լոնտոնէն • ամերիկեան Գ . բանակին Հրամանատարը, որ ԱԼՖՈՐՎԻԼՒ Հ. Ց– Գ– Ս– Մինասեան ենթա–

մեղմ կը վարուէր Նացիներուն Հետ ։ կոմիաէն, ընգՀ • ժողովի կը Հրաւիրէ իր ընկեր -

ՊոզկաբիաԱ ա\ աՕօթի ԹՇՆԱՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԳԱԴՐԵՑԱՆ Հնգկա - ները, կիբակի , 7 Հսկա . ժամը ՅՅՕին , ծանօթ Հա–
օ
չինի մ էջ ։ Բանակցութիւններ կբ կատարուին ւաքատեղին ։

Աոֆիայէն կր Հեռագրեն թէ Պուլկարները ֆրանսացիներու ել Աննամցինեբոլ մ՛իջեւ ։

ամբան վերջին պտու ղներով կբ սնանին ել արդէն ԱՆՊԱՐՏ ԱՐՁԱԿՈՒԵՑԱՒ Տիկին էավալ–. Ա -

կը դողան առաջին ցուրտերէն , սպասելով սառ ա մ ուս ին ր պիտի զատուէ ր այսօր , Հինգշաբթի , ՑՈՒՇԱՏԵՏՐ— Հ – 8– Դ– Մ ա ր ս է յ լ ի Շ ր ջ • Կո -

նաշունչ եւ անօ թի ձմեռի մը ՚. Ո ւ տ ե ս տ ը պ ա կ ա ս բայց Հաւանական է որ յեաաձզուի ։ միտէն ժողովի կը հրաւիրէ

պիտի գայ վտանգաւոր չափերով։ ՛Լոր հագուստ ԶՕՐ • ՏԸ ԿՕԼ Գերմանիա պիաի երթայ, քրն– Թ ա ր ֊ Ո լ լ խումբր այս շաբաթ իրիկուն , մ՜ամը

գ ր եթ է չկայ եւ ածուխը տ բա մա դր ե լի ււլ իա ի ըլ - նա կան պտոյտ մբ կատարելու Համար : Տին , սովորական Հաւաքաաեգին :

լայ շատ փոքր Հ ամ եմ ատ ութ ե ամ բ : Աննախընթաց ՄԻՍՒ ԲԱՇԽՈՒՄԸ վաան գո ւ ահ է : Բանի մ ր Նիկոլ Դ՛ուման ենթակոմիաէն , այս կիրակի ,

ե րսւշւո մը 50 առ Հար իւ բ պակսեց ու ցած է ամ է նէն օրէ ի վեր այլեւս միս չի ծախուի ր կեդբ * Հա - կէսօրէ ՚/եբԸ ժամբ Յին րնկեբվարականներոլ սրա­

կենսական Հունձքերը, մասնալորաւղէս գետնա - լին մէ1 : հին մէշ :

խնձոր բ : Բոլոր ուտես տներ բ բաժնեչափի են թ ա ր– ք ե ռ ի խումբը, այս շաբաթ իրիկուն , մամը

կուաօ՜ են եւ ստոյգ է թէ ի՛ րաքանշիւբ բամնեչա­ Տին, սովորական Հալաքաաեգին։

ԼՒՈՆ Հ8-Գ- Վարանղեան կոմիաէն *Բրիսաավւոր ենթակոմիաէն այս շաբաթ, մա­
մը ճիշգ 7ին , րնկերվարականներոլ սրաՀը, 15
վ՛ ի Համար տրւսմադլւելէւ քանակու թիւնր պիտի րնգՀ - ժոգուիի կր Հրաւիրկ բոլոր րնկերներր, վա–

պակսի , քանի ձմ՚եոբ մօտենայ։ կերն ալ անբաւա­ գր , ուր րաթ իրիկուն։ ժ ամ ր $.30ին րնկերվարա - Ո յ շ 6 ատււշշՅւԱ:
• տ ա – - « ո ա ^ ^ ™ 1 ա աաաաաա^աաաաաաաա^^ա
կան րքԼալով , շատ մ ր գի ւ գա ց ին ե ր կը մ որթեն ի" կաններոլ սրաՀր, 14 ՕօսւՏ Լ»քՅ>՚6է՛6 ։ Կը խնգրուի

րենց անասունները : Մ աս մ ը ուտեստ վւոխա - ճշգասլաՀ ր//ա/ :

գ բա ած է քհուս իա յէն , սա կա յն բաւական չէ Հ իմ­ ՛Ներկի , րնակարաննհրոլ , զարդարանքի պա -

նապէս բարեփո խելու կա ց ո ւթ ի ւն բ : Ուրիշ երկիր" տեր րպր-ելոլ, ապակիներ զետեղելու եւ նման

նեբու Հետ եղած առեւտուր բ աննշան է ։ ՓԱՐԻԶԱՀԱ8 ԳԵՐԱՍԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿ - բոլոր աշխատանքներոլ համար դիմել՝ ձ ^ Լ ձ եւ

Հագուստ ի տեսակէտով , ամէնէն ս ւո ի ււլ ո ղ ա - ՑՈՒԹԻՒՆԸ, կիրակի 28 Հոկ.ին, ժամը ՛հին, Միլ– ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ •• 3 Ոսշ ԻԱօօետ - քՀօւտէ, Ր&ոտ (13) *

կան պէտքն է կօշիկը , քանի որ ամ բան տբեխնեբբ թ ի լա լի թ է ի մ եծ ս րաՀ ին մ էջ ձմ եռնա յին թ ատ ե -

եւ սանտալները չեն դիմանար Պուլկարիոյ սասա - րա շրջան ի բացման առ թիւ կը ներկայացնէ Լ*

կաշուն չ ձմրան։ Փոքր քանակութեամբ կօշիկ նե" ^անթի ծանօթ եւ ս ի ր ո ւած թատերախաղը , Հ\*\յ ԿԱՐՏԱՆԻ ՄԷՋ «ՑԱՌԱՋ» ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ
Ա Ս Տ Ո Ի Ա Ծ ՚ ե Ե Ր Ը : Մ՝ անրամասնոլթիւններր մօտ
ր ած ո ւած է Պաղեստինէն եւ բանակցութիւններ կբ օրէն : Պ •> Պօգոս Հէպոյեանի քով, թ ի լ 70 8. Բտէ 31–
Բսօ
կատարուին Չեխոսլով աքիո յ Հետ։ Ա ա կա յն շատ 76Ո, եւ Պ • ՑովՀ. Փիւիկեանի խանութը, 68

յոյս չկայ որ մթերքր բաւէ պաՀանջփն ։ Ածուխի Բստտէ, ՇյոՅյոոտ :
Խ տ ո ա 6 ո « ՕՏւէ-ձնՕԲԱՈ . 17 . &Ո6 0աո6տա« • 13*
պակասը սուր կերպով պիտի զգացուի Ա ոֆիա յի ԾԱԽՈՒ ՀԻԼԼԱ Օւոռ&ի (ձ. &է) Ա>1ակայքր\
Գրել 1^1–
եւ ուրիշ քազաքնեբու մէջ, թէեւ գիւղացիները երեք Հ էքաաբ տաբած ո ւթեան վրայ :

ււլ ի տի կրնան ըաակւսն փայտ ճարել, ձմեռը տաք - շհտւաՅո, 8 Ո յ շ 6 \^3սետո, Օձոոօտ (ճ. ^ ) :

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11