Page 2 - ARM_19-1945_04
P. 2
9 / 8 ԱՌԱՋ

թիւնր արեւելեան երկիրներ ո ւն մէջ։ Յետոյ , մինչ նիոյ մէջ^ բայց մեծ՜ մաս ր նորէն Աք բան սա մտած՛ ԵՐԿՈՒ ՎԱՐԳԵՐ ԱԼ ԽԱՄՐԵՑԱն

Ան գլի տ Հաւաքական պատասխանատուութիւն է տա բագի րնեբու Հետ խառնուելով ։

կ1 ա ււ ա^ա լ՛կէ ղազթավա յրերոլ խնամ ա կա լութ եան */• ազու ա ծ տեղեկութեանց Համ աձա յն , այս 95 Աշնան ամ ուտի ա յս

մասին, Ա՚ոլոթով կուսակից է աղգեցութեան շ րր՛՛ զաւադիբներր ծրաղրած՜ էին ֆաշական •« արքայա­ չար Հովը եկաւ մեր վարգաստանէն ծաղիկ մը եւ ս

Հստնակնեբա:. : Հեռաղրի մր Համաձայն, Ա՛ . Նա - կան բմբոստութիւն մր ք արա ցանել սպանիական աա րաւ , ֊ ֊ ֊ զՀե եւ իւ ո ս տ մն ալի ց ե ր ի տ ւս ս ա բ գ մը ,

Հանգներր մ՛իջին օ՜րագիր մր առաջարկած՜ են , ա– սաՀմ անագլոլիսին վրա յ , ա ջա կց ո ւ թ ե ա մբ Ապա - մեր *հրիզ ՚՚րԻ^ւՐ 1 ղոՀ անողոք Հիւանդութեան ււ՝ ը ւ

նելր լուծելու Համար։ նիա Հաստատուած՜ ֆրանսացի « մ ի լի սի կ ն» ի մբ որ ^աւակը բոկեր Արմենակ Գոլյումճեանի , տասն -

մեծ գումարներ ունէր իր տրամադրութեան տակ : եւութբ տարեկան։ իբ մէջ տեսնէինք մեր նոր

Վերջին լուրերու Համաձայն , Հինգ Մեծերը սերունդին եռանդուն ու լուրջ երիտասարդը , ոբ

Համառօտ "եկոյց մը պիտի Հրատարակեն այսօր - Անկարգելովդ իջած՜ 95 սկզբնական դաւադիրներէն խօսքին ու րնթացքին մէջ, միշտ չավւ եւ կշիռ

վաղը , նաեւ պիտի խմբագրեն ատենագրոլթիլն երկուքը անձնասպան եղած՜ են , մ է կբ մ եռած– է ունէր ։

մր որ Հրատարակութեան պիտի կտրուի։ ձ ե ր ր ա կա լո ւթ ե ան ատեն , \ 5հ» դնգա կա Հ ար ուած՜

են , ուրիշ 70 Հոգի դատի յ ան ձն ուած՝ : (Թաղում ը եղաւ ա րմ ան ա վա յել : Հարիւրաւոր

Ո՚֊րիշ փափուկ խսգիր մր այն է որ Խ* Միու– տարագիր Հայեր եկած՝ էին Տէսինէն , Լիոնէն ,

թիւնր կր պնգէ Ֆրանսան եւ Չինաստանս գարս Ծա1Խ կ ա ց ո ւ թ ի ւ Ա Աէնթ է՚թիէսէս ՝• Տասնէն աւելի թարմ ծ^ագկեպբ^

ձգել պալքանեան խնգիբներոլ քննոլթենէն ։ Այս ււ ակն ե ր : Հ . 3 • Ղ* * «Վարուժան» կոմիաէն՝ եռա -

առթիւ իրագեկներ գիտել կուտան թէ Ա ան Ֆ րան՜ ՊաղհաիԱի մեջ դո յն ծաղիկներով պսակ մը բերաՆ էր ։ Տէսի^էս%
օ
^իԱ1էոձԻ խո րՀբգաժողովին մէջ ալ խորՀրգային ընկեր Աարգիս Առաքել Լ ան , Աէնթ էթիէնէն՝ ըն­

պատ ո լիրա կութ ի ւնր բացորոշապէս Հասկցուցած կեր Տիգրան Զէքեան , Ա էն Հյամոնի Հ՛ Մ՝ Մար­

էր թէ մեծ պետ ութ իւնն եր չի նկատե ր 3) բանս ան Պ ա զ ե ս տ ի ն էն կը Հ եռա գր՛են թէ կացութիւնը զականը , եւ ազգականներ եւ բարեկամներ : կսկբ–

եւ Չինաստանը , Հաւասար մ իւս երեքին ։ Ուրեմն շատ ծանր է եւ կբ վախցուի որ ընդՀ ա ր ո ւմն ե ր ծ՜ալի դժբախտութիւն մբ եւս, ^աձՐ(Լ Ր^Կ^Ր Գու**

սլկաք է լուծ՜ել Հետեւեալ Հարցը*—• քՕաղաղութիլ– պատաՀին։ Կբ թուի թէ Հրեաները վճռած՝ են մին­ յումճեան ներկայ չէր իր Գալ–կիս թաղումին։ ինքն

նբ Հաստատելու եւ պաՀպանելոլ գերագոյն պա - չեւ ծ՜այրը երթալ, Ազգ* Տուն մբ Հաստատելու ալ Հ իւանդանո ց դամ ուած (ԼէԼա ԼՈՎ » լուր անգամ

ա ա ս խան ա տ ո ւո ւթ ի ւն ր միա յն Անդլիո յ , //• ուսի ո յ Համար ։ Արաբներն ալ իրենց կողմէ վճռած՝ են չունեցաւ ՚ • .

եւ Ա՛ * ՆաՀանգնե բուն վրա^յ պիտի ի յ ն ա յ , թէ ամ էն միջեց փորձել , խափանելու Համար Հրէ ս՛– Հ * 3 * Ղ* • «1Լա ր ո ւմ ան$> կոմիտէի կողմէ , յու­

ւհ ր անսան եւ Չինաստանն ալ պիտի մա սնակցին : կան ներգաղթին վվերսկսումը ։ Ան զ լի ա ց ին ե բ բ օգ­ զիչ դամբանական մր խօսեցաւ բնկեր Ա • իէնտ -

Եթէ փե րջին երկու պե տութ իւննե ր բ գուբս ձգուին նական զօրք գրկած՜ են որ կբ բաղկանա յ առ ր ի կետն ։

պալքանեան խնգիբներէն , այն ատեն նախբնթաց նուաղն երեք զօրաբաժիններէ : «քՒայմզ» Լլառա - Ք՝ոզ շատ թեթեւ գայ սեւ Հողբ, եւ ծաղիկներ

մբ պիտի սա եղծուի ոբ պիտի աղղէ բաւլմ աթի՚լ ջարկէ երկու մասի րամ՜նել ^աղեստինր , տագնա­ քու շիրիմիդ չուրջ^ սիրելի Գրիգոր ։ ԼԱսքօ

կարեւոր խնգիրներոլ վրայ եւ անխուսափելի Հ ե* պը լուծելու Համար : Լոնւոոնի թերթերն ալ կբ ^ Հ. 3՛ Գ* «Վարուժան» կոմիաէն իր խորին

աեւանքը պիտի րլէա յ ամբողջ ում բ կեգրոնաց Հաստատեն թէ դե բագ ո յն ճիգեր կը փորձուին , ցաւակցութիւն բ կր յա լան է՝ Լէսկեբ Արմ * Գոլ -

Երեք Մեղերուն մէչ–. Կ՝ ըսուէ թէ Պ– Մոլոթով բնդՀ արումներբ խափանելու Համար : Անգլիո յ ար­ յումճեանի եւ իր պարագաներուն , իրենց "իրելի

գանգատեր է որ Ֆլ՚անսա ե լ Չինաստան ուշա - տաքին նախարարը այս շաբթոլ առաջին պաշտօ­ գաւկին ԳՐԻԳՈՐ ին կսկծալի մաՀուան առթիւ։

ց ու ցին պ ա լքանեան Հ ա րցեր ո ւն քննութիւնը։ նական տեսակցոլթ ի ւ ն ր պիտի ունենա յ Ա իոնական ԿԱՐՏԱՆ •• Մենք ալ կորսնցուցինք եբիտա -

կազմակերպութեան նախագաՀ ին՝ Տոքթ* լԼա յղ » սարդ բնկեր մր, Նշան Աոաքելետն, 20 տարեկան Հ

Տաէ՚ագխ՚Աևաւ խԱդխը մ անի Հետ ։ ^աղեստինի անգլ * ո ս տ ի կան ո ւթ ի ւն ր Ընկերբ երկու– տարի աոտ9 ածխաՀանքին մէջ ար՛*

ամէն միջոց ձեռք աոած՝ է, խռո վո ւթ ի ւ ն ն ե ր կած ի Հանդիպելով , ոտքր կոտրած , բայց խնամ­

կանխելու Համար ՜. քով րուժուած էր ։ 2 շաբաթ առաջ մւոաՀոդ էր ;

Ամ երիկեան թերթերը նոր երեւան կր Հ անեն Լաւատեղեակ ազբիւրէ կը Հաւաստեն իմէ Հինաւ մամանակ չանիմ» ։ Երկու օր վերջը ոտքին

նախագաՀ քՒրումրնի մէկ նամակը, ոբ գրուած է Հրե աներբ 80.000 ռազմիկներ ունին որոնք դիս " ցաւ ր ծանրացաւ ե 1– ւոարարաքստ Նշանը Աարսէյլի

Օգոստոսին 31 ի ն եւ ուղղուած զօր* ԱյզբնՀաուբ– ուած են Հրացաններով ել գնղացիրներով , ինչպէս Հի՛ ան դան ո ց բ փոիսադրեցին Աեպա . \0ին , ուր չորս

րէ՝ Այս նամակ ււ էի նախագաՀբ կբ գանգատի թէ եւ քանի մ ր թնթանօթնե րով ել զրաՀապատ կառ­ ժամ վել՚ջր շիֆեցաւ : Յու գա ր կաւոբո ւթ իւնբ կա -

իր ստացած տեղեկադիրներուն Համաձայն , րաղ– քերով։ Չի կարծ՚ուիբ ոբ այս ում բ ընդՀ . ապըս– տաբուե ցաւ Կ ար տան ի մաւոուո ին մէջ : Մ իսէեւ

մ աթիլ տա ր ագիրնեբ , մ ասն աւո ր ապէ ս Հրեաներ տամբութիւն փորձէ անգլիական ի շ իւ ան ո ւ թ ե ան գերեզմանատուն դագաղին աո ջեւէն կը քալէին

այսօր «աւելի գէշ վիճակի մբ ենթարկուած են դէմ , բայց կրնայ փորձեր կաւուսրել , Հրեաներ հոր Սերունդի պատանիներն ու– բնկեբոլՀինեբը :

ֆերմանիս յ եւ Աւստբիոյ արգելարաններուն մ՛էջ ցամ աք Հանելու Հ ամ ար Պ աղե ստին ։ Հրեա լ վ ա ~ Փոսը շրջապատուե ցաւ բտզմաթ իւ Հա յբենակից -

քան Նացիներու օրով» : ՚քյախագաՀբ կր Հրամայէ ր ի չ ն եր բ կբ Հարցնեն իժէ Ան զ լ ի ո յ ա շ իւ ա տաւո րա « նե բով ։ /(ք՝աղման աղօթքբ կատաբուելէ վերջ, ժո–

՛օր առաջ կարգագրել ա յս խնգիրնեբբ ; (յա խաղա»» կան նախարարներր թ ո յ լ ւդիաի տա^ն որ ^1Րա^ ոով ու րղ ր կր սպասէ ր ո ր մէկը երկու խօսք ըսէ ։

Հ ի ն նամ ակր Հիմնուած՜ է իր մասնաւոր պատուի՛­ րաց ուի այս կերպով ՊԱւգեսաին Հ ասած՜ փա իւ բս - ԱյԳ մ՝էկր շատոնց բաժնուած՜ էր մեզմէ, ողբացեալ

րակին՝ Հէ բրիս բնի մէկ տեղեկագրին վրա յ ոբ կը տականներու վրայ։ Ամէն պարագայի մէջ, կացու­ րնկեբ Լ. Գեղունին։— Սաեփան
բաղկանա թէ բազմա­
յ 7000 բառէ եւ կր պատմէ թիւն ր շատ ծ ան ր է եւ եթէ վ ճռակ ա ն կաբգագրա -

թի1– Հրեաներ եւ նաց իա կանութեան ուրիշ ղոՀեր թ ի ւ ն մ ր չըլլա յ , Պ աղե ս տ ի ն ի վառ օդա րան բ կրնա յ 1939 - 1943/՛ ԶՕՐԱԳԱՍԵՐՈՒ գինուսրցու -

•տակաւ ի ն խճողուած կր մնան արգելարաններու պայթիլ որ եւ է ատեն ։ ներր կրնան յետւսձղամ ստանալ մինչեւ 30 տա -

մէջ^ նեղուելով ուտելիքի, Հագուստի եւ պատրս– րեկանբ, պայմանաւ ոբ ապացուցանեն թէ ան -

պարանի պակասէն % լիրերու այս վիճակին, մէջ , ԸԱկեքվւատկաԱնհքՈՆ Հրաժեշտ է որ իրենց աշխատանքէն չսրկ"ւի" ան*»

կր թուի թէ մենք Հրեաներուն Հետ կբ վարուինք մեծ գ ա ղ թ ա Ա ա կ ը մ ի ջա պ է ս : Ր ա գէ Րս ե ր ը քսւ ղաքա պ ե տն ե ր ո ւն
օ.
այնպէս ինչպէս ՝\յացիներբ, բացի ղանոնք բնա - ուղղել մինչեւ Հո կա եմ բե ր 20 :

ւ^Րս^ե ւկ» ; էյախագաՀբ մասնաւոբապէս ՍյԳՐ" ՜ ՖՐԱՆ՚ԲԻՆ ԳԻՆԸ փոխել կ՝աոաչաըկէ Լոնաո–

Հ տուր րի ուշագ բութի ւնր կր Հրաւիրէ սա իրողու­ Առաջին տեղեկութեանց Հ ամ աձա յն , կիրակի նի «Թայմղ»բ , անբաւական գտնելով ներկայ սա -

թեան վրայ քմէ տարաղիրներբ գուբս Հանուած՜ չեն օրուան րն տ ր ո ւթ եան ց մէջ (Համ եմ ատակ ան ) ջաիս– կը , - մէկ սթեր լինը 200 ֆրանք :

արգելարաններէն ^ եւ կբ Հր աՀ անգէ «վ ա յ ե լո ւչւոհ Լ՛­ ջ՚ոիսի չ յաղթանակ մ ր տարած՜ է ը (ւկե թվսւր ական

նե՜ր» րռնագրաւել գերման քաղաքացիներէն , այս կուււակց-Ութ ի լ ն ը , որ կր տիրապետէ մօտ քառսուն Հանգու,յեալ Տիկին ԱՆՆԱ ԶՕԳԿԱՐԵԱՆի մահ.

ղմր ա խ տն երր տեղաւ ո ր ե լ ու եւ ՀետղՀետէ իրենց ԳյաՀ անգային ք0 ո րՀ ո ւր զներ ո լ մէջ՛. Յետոյ կուգան ո լան առթիւ , վա խան ծաղկեպսակի 500 ֆրանք կը

եր կ ի րներբ վ ե բա գ ա ր ձնե լու Համար : Այ» աո թիլ Համայնավարները , արմատականները եւ Հան ր ա - նուի ր ե ն Տ է ր եւ Տ ի կ ի ն ՊաՀ ատ ո լբ ե ան , ի նպաս տ

կբ քիշեցնէ թէ գեր մ ան ժ ո զո ւէո ւբ դ ր ^ձԻ ^էՐսաՐ պետական - մ ո ղ ո ւէր դա կան շարժումը ։ Ընտր ուած­ Հա յկսւկան Գատին սլա շտ պան ութ ե ան յանձնա -

իւ ո է ււ ա ւի ի լ իր իսկ ստեղծ՜ած՛ կացութեան սլաւոաս– ներուն մէջ կր գտնուի մեր բաբե կամ ր Պ ՚ հ֊. X1X16^ , խում րին : Ատանալ «3 առածէն ։

իսանատուոլթենէն» ; էթա խ ա գ ա Հ ը կ^րսէ նաեւ իէէ. ներքին գոբծ՜եբու նախարար •

ուղղակի սւնգլիական կառավարութեան դիմած՝ է , ՓԱՐԻԶԱՀԱՏ ԱԶԳ– ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲ

որպէսղի Պ աո ե ստինի գուոներր բանա ք , Հրեա լ Ր. աարի • 1945 - 46 ձմեոնային թատերաց
չրֆանի ըաէյումը , 7 Հոկտ . կիրակի
վլախսաա կ անն եր ր տեղաւորելու Համար : Աքս աՆԻ մը տողող

ցորեկ եւ

յանձնարարութիւնն բրած է իր ւոեղեկսւրեբը , որ ւ/իչեր։ 1\1շստօո 1յ Օռ\ՀՈ\շի >>՝Էշ՝, 28եւտ ատ Տէ •

1լ՝րսէ թէ .ոտկալին 100.000 Հրեաներ կան Գերմա­ ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐՈՒ զործազուլկ մբ կր վաիսցուի ՕօաաւզԱՇ : Խ՚՚րՀ • Հայաստանէն րերուաՆ Աչոա

նիս յ եւ Ա, սարիս յ մէք եւ թէ միակ ելքն է Պա - ամբողջ 3)րանսայի մէջ՛. Ասոնք ալ յաւելում կր ք-տջվարեանի՝ ԳԷՈՐԳ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ , հայ

ւլեստին փոիսադրել անոնք որ Հ այր են իք չունին : ւց ա Հ ան ջ ե ն ե ւ ե /մ է գ ո Հ աց ո ւ մ չ ս ա սւնւււ հ , 100.000 կեանքէ ււլաամ • տռամը 4 արար , 4 պատկեր։ Կը

աւսւ իկաննե ր գործ աղա լ պիտի Հո չակեն ։ Պ ա յմ ա֊ մ ա սն ա կց ի ամբո ղջ խում բբ , բեմ ա ղ բ ա թ ե ա մ բ

ԳաՆադխԱԽոՆ նաժամ տրուած է մինչեւ 20 Հոկտեմբեր։ Տիկին Աննա ք*ուզաղեանի ;

ցաճց մը րոԱուած ՄԵԹՐՕՆ երէկուրնէ սկսեալ կր րանի մինչեւ Տոմսերու գիներր՝ 200, 150, 100, 75 եւ 5 0 ։
1.15։ Վերշին
մամ աւելի։ մեկնումները՝ 12.40/.5–, ուրեմն մէկ Կր ծախուին սովորական վայրերբ ։

Արուարձաններու։ կաո ախա մրերն ալ

Զե ր բա կա լո լեց ան 90 «մ ի՛լիա՛ի՛է ն»նե ր եւ Տո -• նո լն Համեմատութեսւմբ : « ՆՈՐ ՍԵՐՈԻՆԳ» Երիտ. Միութեան Րաֆֆի

րիոյի կուսակիցներ , որոնք Գեբմաններուն կողմէ ՀՆԳԿԱՉԻՆ ղրկուեցաւ զօր * Լբք/էռ , կացա - իւ ո լմ րին դասախօս ո ւթ իւն ը Չորեքշաբթի ^3

Հ իւս ի սա յին եւ արեւելեան $> րան ս ա փո իւագրուած՝ թիւնր աւելի ծ՜ան բացած՛ (ՂԼաԼու1 ՝՛ Ֆրանսական Հոկտեմբեր, ժամբ 830ին , Տէս&օ Ճ1շուշհ3հ, 19 ա«
<Տ.1հ ի շր լի է օ՝^ ղբաՀ աւորբ ականի մ բ -
է ին ան կա ր ղ ե լներով , ե ր կրի ո ազատագրութեան զարնուեցաւ ^^^սո1^^է^ո, աշէա 1^ծճշ1Ըա6: Գասախօս՝ Հրանա

եւ թշնամո ւթեւսնց գագարման միջեւ % Տակաւին Ա՛ալաքքայի նեղուցին մէջ , երր Աայկօն կ՚երթար , Ս ամ ո ւէ լ , նիւթ՝ Ակնարկ մբ Հա յոց պատմ ութ եան

Հինգ մեղսակիցներ ալ կան որ կբ վւնտոուին։ ԿԱԶԻ ԱՊԱՌՈՒՄԸ 50 աո հարիւր ալե/ոա, վրա յ ։ Կ բ Հ րաւիրուի ՓաբիղաՀայ եր ի ա ա ս ար -

Գրեթէ բոլորն ալ ֆրանսացի երիտասարդներ են, Հսկա * 1 է ն սկսե ալ ; Ա իակ անձ մ ր սլիտ ի կրնա յ զ ո ւթ իւն ը :

մէկը՝ որդին ծովակալ Փլաթոնի որ ղնղակաՀար– գործ ածե լ ամիս ր 39 բանա ր զ մեթր , վա խանտ կ

ուեցալ ։ ԱպաՀ ով ու թեան Տես չութ իւն բ 1լ բսէ թէ 26/՛ , օրեք Հոգինոց բնտսւնիք մր՝ 78 խոր՛ մեթր, ՄԵԾ ՊԱՐԱՀԱՆԳԷԱ Կազմակերպուած Փօն–

ասոնք յատկապէս մ արզուած՜ է ին վնասա բա բու - վախսւնակ 52.ի եւն • : տը-Շէրիւիի Հ. Մ– Ը– Մ –ի կողմէ , 6 Հոկտ., չա–

թեան եւ անթելի ղպրոցներոլ մէջ։ Հյատերր բրռա ԳԻՐ-ԲԵՐՈՒ ԱԵՒ ՇՈՒԿԱՆ Հեազհեաէ կր Նա– ըաթ իրիկուն ժամը *)էն մինչեւ առաւօտեան 2^,

նուած ատեն անգլ . անթելի գբոծիքներ եւ մինչել լալի , ղպրոցնեբու վերամուտին առթիւ : ^իներբ Յոյներու չքեղ սրահին մէ^, IՀ^V^^1 , Տ&11շ Օօոտ–

600.000 ֆրանք գրամ ունէին ։ Կալանաւորներուն բարձրացած են 150 առ Հարիւր։ *հիբք ունեցողներ էՁՈէաւ^ւՏ—- մասնակցութեամը հանրածանօթ Օք"

խոստովանութեանց Համաձայն, տակաւին 500 ու– րէն ոչ ոք կլուզէ ծ՜ախել։ Գրավաճառները 75 սան­ շեշտէն խւ.7. Շւօ\հճի : Առատ եւ ընտիր ըմպելիներ ։

ր էշ ֆրանսաց ի ՀՀշր Հանաւ ա ր ւոն Լ հ/» . կան մ ասն աւո ր թիմի գա սագի րքեե ր գնած՝ են աշակերտներէ , եւ

դպրոցներ է ։ Աղա տա գրութենէն ի վեր բռնուած 1 3 ֆրանքի կը ծ՜ախեն : կառավարութիւնը որոշեց

են 6000 մեղսակիցներ 40.000 թ ո ս թուղթ յանձնէ լ Հ րատարակիչներուն , ԿԱՐԳԱՑԷ-Բ Գ– Տէօ-էէթի նոր եըկը ,

ամբողԳ Ֆրան սա յի մէջ : Աա 1946^ ընթացքին։ Հեղինակի իր աւունքներն ալ ԶԷՅԹՈՒՆ, պատմութիւն 1895// պաաեբաղմնե -

պաՀ ովո լթեան Տես չութի ւն ր կբ կարծ՜է թէ տակա­ բարձրացած են մ ինչեւ ) 0 առ Հարիւր ։ կարգ մ բ բուն , տեղական բարքերով եւ Հ ին դէպքերով ճո­

ւին Հազար գերման գործ՜ակալներ կան երկրին մեծ գրագէտներ կը ստանան մինչեւ 22 աո Հա - խացած ։ Ընտիր Հատոր մը պատկերազարդ է Գի -

մէջ, եւ ամէն օր քանի մբ Հոգի կր ձերբակալուին։ բիւր : Առաջին պարագային գիրքբ կը ծախուի 90 մ ել Տէր ՜ 3 ա կորեան տպարան :

Այս մեղսակիցներէն շատեր Իտալիա եւ ուրիշ ե ր՜ ֆրանքի , երկրորդին՝ 150 ֆրանքի։

էլիրԱեր ապաստանած՜ էի" սուզանաւերով, ուրիշ­ 200 ԿՐԱՄ ՄԻԱ պիտի բաշխուի այս չաբթոլ, 1ա»Ո086Ո6 Օ&Տ-ձնՕԲւձՈ , 17 , Տ ս « Օ » ա « 0 « - 1 ք

ներ բոն ո ւեց ան Հիւսիսային իտալիռյ եւ Գերմա - Հոկտեմբերի թիւ 1 եւ 8& կտրօն ով :

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7