HARATCH, du 1er juillet au 31 décembre 1958 - page 1

Հիմնադիր՝
ՇււՏԱՐՇ ւքՒՍԱՔԵՍՆ
^€ձսժ՚ւօո
€է ձձյոտեեօէ՚ւօո
։ 32, 11ս6 ձտ
7 « ր « € -
Րձք^1Տ՚9՛
ք օ ո ծ ^
« 7 ՝ 19 2 5
էշ16բհ. : Ր110, 86 ֊ 60
Բ1.
Շ. Տշ\ո6
57 /V 2731
0. €.
9.
Բ յ ո տ
15069-82
Ֆրանսա հւ գաղօՆթնէր, տարհկա11 3500 ֆթ ՛ վեցամս* 1900
Աււաասսւհման՝ տարեկան 4000 ֆրանք։
Հատը 16 ֆր"
Ե Ր Ե ՔՇԱք^Թհ
1
Տ ՈԻԼհՕ
V ՛
յ ս ւ ւ ւ տ ւ
1 9
5 8
ՏԱՐԻ ֊
ԹԻԻ 8231
34է1«6
ՆՈՐ ՇՐՋԱ՛Ն, 14ՐԴ- ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 40321
Օ Ր Ո Ւ Ա Ն
ԽՕԱ-քԸ
ւ ե ՐՔՒՆ եհ ԱՐՏՍՔՒն ւՈԳեՐ
ԱլժԼչւխւյ
խւսւլաղե^մւսՆ
Հալււք
:
հէմաւււկսւՆ
- ւռնւոեսական
ւոաղնաււչ
է
Աաէժ՚աՆաւլ
րւււթեա՚ե
լ՚սւլւեփո^ււոլմ
:
Ե ր ե ք
ւլԱսաւոլւ
ի/նւչէլւներ
,
ււրոն^
բսւր–
է-ոք
էչսւ լււէսււչլււււթ
եՆԷՆ
կաէւււլահ՛
է
3
)քւ —
չււսՆսսւյէ
Ներք^ւն
աՆւէՈ
ր ր ո 1–թ է Ա :
ԶօրաւԼար
Տ 1ձ ^"է1՚
1լառաւէաչււ։ւ.թ1էւնլւ
այւէ
ելւԼք
/չսէչւԼւոր
ՀալււյԼչււււ.
շււլ.ւոսյփէւյթ
Լոսհ-ման
Համար
ո՛չ մկ1լ ^էղ Կւլ 1 ՚ ՚ ^ ՚ " յ է •
Ս՝եհ՜
յոյսեր
կան , որ
սւյս
ուղւէոսթեամր
էր
1չսյւոարսւձ՛
^եււ–նար1չնԼրր
շւււաու^
յա —
2ուԼոլ.թեամ
բ պ ի ա ի
սլսակ^ուէն
է
^օրաւէարէՆ
առա^իՆ
գործ՜Ն
էր
եւէահ՝
ա՜նձամր
ԱլժԼրէա
երթալ
եւ. <^Լւլրայբւս
1լ–
ցու-թեան՜^
Հ րաւ.էր
կարգաէ
^ ր ա Ն ս ա ^ է -
նե րուՆ
Լւ. էոեւէացէ
էսէամՆերուն
,
էէ"՛ —
կէսէռա
ր
եւ. Հալասարաւչօր
է րալ.ու.նքեե
ր
տալաէ
ւէեր^էՆՆերուն
; Այսօր
նոր այցե
-
ԼՈւթեաւէբ
յ՚բ 1լ՝ուէշւէ
ՀրաօՀաբսւկսւլ.
Նոբ
ւ է ա ս տ ե ր
ասւէ
Հեւէրա
յրա1չւյոէ.թեաՆ՝^
:
՝Հք՚՚՚էւարսւրա1Լէսն
է1)որՀուրւլբ
էԼաբԼա
1ԼաՆ , բ^ւ1լեբւսյէն
ել. քաւչսւքսւ
1
Լ
1
ԱՆ
էԼսւրե —
է.որ որո էու.
րոշումնեբ
տ ո ւ ա ւ ՝
Աչժձրէոյ
եւ
մ ա յ ր
Հու
յր^նէքէ
մ էշեւ~
կասլե
բբ աստէ
֊
ճան
մը աւելէ
ումբասլնգելու
Համար
ւքայէս
13^^5՛
է
՚էեր
մեե
յեւլաչր^ոլմ
ա–
11.1119^ եկ^ահ՝ է
մ ա ք ե ր ո ւ մէ^; /1չ ոք կր
փսւ–
փսւքէ
, ոբ աւելէ
ե ր կ ա ր տ ե ւ է ,
նեբկայ
1էւՆստոյղ
ւէէճակլլ^
ոբ ո՛Լ մէայն
ն է լ թ ս յ -
յլան
ւյնաս
եւ մարւլու.
կոբուււտ
կր էկ՚ստ
ճ ա ռ է
եբկրէն^
" ՚ Տ Է ^ ՚– բ ա ր ո յ ա լքո
լ մ
առա^
կր
բերէ
:
Լ ա ւ ա տ ե ս է Վ^աբԼասլետբ^
^ՐԲ
ձ"՛
ձ~
ճոարարէ
թէ
<Հւս
յսուՀետե։
տասր
մէլէոն–
Ալ՛ք՜ ե բ էա^ էնե
բ բ
ն ո յ ն
էրալոլեքներՆ
ու.
ն ո յ ն
ււլու ր տ ա կ ա ն ո ւ թ
էւննե
ր բ պէտէ
ու—
%ենան
» ;
քքէմտական
— տ ն տ ե ս ա կ ա ն
տագնասչքԼ
եբ1լբո^քլ.
կաբԼլոր
^սնղէրն
է^ որուն
էլու—
յ լ է փեր9^ տ ա լ կ ա ռ ա ւ է ա բ ո ւթ է ւ ն բ :
Տ ա ր է ն ե ր է է վեբ
կարելէ
ԷՐԷՍ"ր
^
ա լ տ –
յւաբակշռել
ելմտտցոյցբ
:
էքէ
բաէՒէնբ
մ է չտ
կբ ՂԼ^ 1լանւյնի
Լք ուտքէնբ
; Հ" ՛ —
յւոյթնեբբ
չեն բ ա ւ ե ր
Հասնելււս
Համար
Ր ՚ ՚ Լ ՚ ՚ Ր
հ՜աէյքեբուն
, որոնց
մէ^
^ ր տ ց ա -
"–էկ՚^ներր
կարեւոր
դումաբՆեր
կբ
ներկա—
լացնեն
;
՝1,ոբ
փոէւառութէւ^բ
^որՀէւ
էր Հտս —
.տատուն
եբաշ^սաւոբութԼտնէլ
, ու
նաեւ
^ւորՀ
է լ ք ա գ ա ք ա ց էնե
բու
Հ ա յրենաս
է
բու–
թ ե ա ն
կարեւոր
յ ա ^11 ւլո
ւթ է ւե
պ տ ա լ %
է հ բ ՚ ՚ ՚ ն ք է
արժեւլրկման
ւԼաէսեբր
փաբաաե—
^յան
; Պ՚ոնք
տբ
3
)բանսէ
ոսկէէ
ււլաՀ
ե ս տ ր
աւելայտլ
:
Ատ/լաւն
կառաւԼաբութէւնբ
բ ա ւ ա կ ա ն
շ ի
Հ ամսւբէբ
այսքանր
: Չ^օրտւԼարր
հ."Լ
կ՝լւնէ
դորհ՜արանատէբեբուն
,
ոլաշտօն
թաներուն
եւ տշխատաւոբներուն
, ո ր պ է ս
յ լ է նոր
զոՀողութէւ%ներոաէ
գէւ.րացնեն
էԼե բ ա կ ա ն
ւլն
ում
է
գոբձ-բ
,
տա
րեդլւււէւէն
ւոոա^
:
ֆ ր ա ն ս ա քէ ներքէն
ւլորհ՜երբ
կարգէ
գ բ ֊
նելոլ
Համար
եբրոբղ
կարեւււր
էւնգէրն
է
պետական
մեքենայէն
բարեփոխում
ր ;
Վարչասքեւոր
կ՝ու.ւլէ
,
որ
այսուՀեաել
ւչորհ^աւչ
էր
է չիւանութ
իւ^բ
1"՚"Գ"՚էէհ.
չղառնայ
խոբՀբդաբանին
ձեռքր
%
քՏրկար
ժ ա մ ա ն ա կ
սչէտք
է տրուէ
կ ա ռ ա վ ա բ ո լ
-
Ք ե տ ն ՝
որպէս
ւլէ էբէ՛–
կարենայ
ղորՆա
-
գրել
էր աււա^աւլբաե–
հ^րէսզէբնեբր
ե լ
Հ պ ա ա կ ա բ
ղորՆ
կ տ տ ա բ ե լ :
կարեւոր
է այս պարագան՝
մ ա ն ա լ տ ն գ
ւքստաՀութէւն
նեբ^չելու
Համար
տրտա–
քէն
աԼէյարՀէն
:
ֆ ր ա ն ս ա
սերտիւ
- կ ա պ ո ւ ա է է է
մէ -
^տղդայէն
քտւլաքական
կեանքին
: Ա բ ե -
• ելք - արեւմուտք
մբցտկէյութեան
^էէ.
կարեւոբ
ղեր
մ ր էէե ր ա պա
Հ ո ւահ՜ է իրեն :
Ա ա լ ա ն տ ե ա ն
Ո ւ խ տ է
կարեւոր
անղամ
-
նեբէն
մէկն
է՝ թէ՛
ա շ խ ա ր Հ ա գ ր ա կ ա ն
գ է ր ք ՚ ՚ ՚ Լ եւ թէ տ ն տ ե ս ա կ ա ն
ռազմական
յ ւ ւ մ ոՎ
0 Ր Ո Ի Ս . 1 .
Դ Է - Պ ք ե Ր Ը
ԹՐԻՓՈԼԻԻ ԸՄԲՈՍՏՆԵՐԸ
Փ Ո Ր Ձ Ե Ց Ի Ն Գ Ր Ս Տ Ե Լ
ԱմեՐԻԿեԱՆ 1ԻհԱնԴԱ1Ո8Ը
ԿԱՏԱ%Ի
ԿՈ՚ԻՒՆԵՐՈԻ
ՄկՋ
150
ԱՊՍՏԱԲՆԵՐ
ԻՆԿԱՆ
Կիրակի
օր ք^բէփուիէ
մէ9
կ ա տ ա ղ ի
կոիւնԼբբ
վե բոկս ան՝ ե բր ր տ ն ա կ բ
կր
փորձէ
ր
օղակի
մէ^ առնել
քաղտքը
: Ա -
պրււաամբներբ
շուտուէ
՝էասկցան
թէ
բա–
նակլ,
ա յ գ միշո^ին
կը գէմէբ՝
որպէսղէ
ք^րէւէոլէւյէներբ
չկարենան
Հտղոբղակ
-
էութեան
մէ^ մտնել
այլ շրջաններու
մէ^
գորհ՜ոգ
խռուէարաբներու^
Հ ե տ ;
Աաստէկ
կռէ
լներ
եղան
մ ա ս ն ա ւ ո բ տ պ է ս
ամե րէկ ~
եան
Հէլանգանույէն
չր^՛"^է՛"յք1Լ
՚
էձ՛^ ՜
բոսները
ճ է գ չխնա
յե^էն՝
ղ բաւելու
Հա­
մար
Հ էւանղանուլ
ր ^ բտյւյ
է
զուր–
ետ
մէլուե^ան
ղէնռլո
բնե
բուն
կողմէ^
1ւ)0
մ եռեալ
ձ ղ ելուէ
վաղուքնե
րուն
մ է 9 : ՝^ա -
ղաքէն
Հարիւրաւոր
տուները
ք ա բ ո ւ ք ա ն գ
եգահ՜
են :
՛ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն
ճ ա կ ա տ ի
փ բ ա
յ ՝
րաւքտ
-
յայտ
տ ա բ ա կտ
րՆ՚ութ
ի լ ն մը
գոյոլթիւՆ
ուեի
Լիրտնանի
կ ա ռ ա ւ է ա բ ութեան
եւ
ՄԱԿԷ
չրքանակներուն
մ ի լ ե ւ ։
Համ բր
-
շոլտ
—Հ/տմուն
խօստկւյոլթե՜անց
րնթաց–
քին
^ Ն՚սխաղաՀը
առսւ^տրկահ^
է որ մի–
^աղղ
՚ " յ / ՚ ն
ուժեր
ղբկո՚-ին
Լիբանան
. լա­
ւ ա տ ե ղ ե ա կ
աղրիւբնեբոլ
Համաձայն
Հա—
մըրչոլտ
գ է մ է ա յ գ
հ՜բագրին
:
Ս Ա Կ ի
քննէշներուն
թէլը
Հաբէւրէ
բաբձբացած՜
է Լէրանանէ
մէ9
.
Համըրշոչտ
Ն՚ոախգաՀ
քյթամունէ
թելաղ
րտ1է է
լ
ոբ
ժ ա մ ա ն ա կ
տրուէ
գէտե
բուն
էրենւյ
աեւլեկագէրը
ամրող^ացնելու
Համար
; ՄԱԿԷ
բնղՀա
-
նուր
քարտուղարէն
կաբձ՜էքոփ՝
լէբանան–
եան
տաւէնապէն
մէ9^ մէ^յււղղայէն
ուժերը
ոչէնչ
կրնան
ր^ել եւ
այւլ.
՝^արւյր
պ է ա ք է
կ՛՛՛ր
ղ ա գ բ ո լ է
Լի բանանք
էնե
բու
մ է^եւ
՚.
Մէւս
կ ՚ ՚ ղ ՚ ^ է
^ Լ ա բ չ ա պ ե տ
Աամի
ԱՈԼՀ
յայտարարեց
թէ ՄԱԿի
քննիչները
է վէ -
ճակէ
չեն էրենւլ
սլաբտականութէւնբ
կա—
տարելոլ^
^անի որ անոնց
ժամանումէն
ի
՛Լեր
աւելի
մե1է թէւոփ
մ ա բ դ է կ եւ ղէն —
քեբ
կ՝անցնէն
Լէբանան
Լէբանանեան
կառափարութէւնբ
, աւելցուց
ան ,
աւելի
կարեւոր
օղնութիւն
մը կը խ ն գ ր է Ա Ա Կ Է ն •
ա յլապէ
ս ա յ ս ե րկիրր
նոր
Հ ո լ ն ւ չ ա ր ի ա
մը
կրնա
ք
բ չ չ " ՚ Լ
ե լ <ձՍ ամին
կրնա
յ
ԸԼԼ՛"
Լ
Ն՚էճէ^
: Ե թ է Հաբկ
եղահ–
միջոցները
ձեռք
չառնուին՝
սաՀմաննեբբ
վւակելու
Հա -
մաբ
^ Լէբանան
կոչ պէտէ
բնէ Մ Ա Կ է Ը ն գ –
՚։
Հանուր
ժողովէն
եւ նոյնէսկ՝
պէտէ
եր -
թայ
աւելի
յառաշ^
:
Այս
յայտարարոլթիլննեբը
, ըստ երե -
ւ ո յ թ ի ն չեն յոլղաէէ
Ն""*րր
^
«
ԱԼ
Շ ա ա պ » ի
չ^յոբՀտծ՝
մէկ
տեսա
կւք ութ եան
ք^թացքին
բացարձակասլէ
ս կբ Հ երքէ
" ՚ յ ն
մեղաղբանքներբ՝
թէ Ա ր ա բ ա կ ա ն
Մի՛"^՜
եալ
Հան
բ ա պե
տ ո ւթի լ նը մ ա տ
ունի
լիբա–
նանեան
տ ա գ ն ա պ ի ն
մ է ^ ։
Ն ՚ ^ ՚ ՚ բ կր ^լԴէ
թէ
ա
ԱԼՍ
տ ա մ
բնե
լաւն
մէ^
կը
ղտնուին
Լէրանանէ
Հան
բ ա պետ
ութեան
նախկին
նախաւլաՀնեբ
,
խորՀրղարտնէ
ն ա խ ա ղ ա Հ –
ներ
^ Ա ր տ ա ք է ն
նախարարներ
եւ
ղանաղան
Համայնքներու
պ ե ա ե բ
։ Ն""՚բ
կ՝"՚ւելցնէ
Բ է է^Ք լԿ ր ն դ գ է մ ա ց ա հ
ՄԱԿԷ
քննիչները
Լէբանան
՚էրկելոլ
էէբագբին
, քանի
որ
(ՇարունակոՆթիւնը կարդալ .Դ . է յ )
Մերձաւոր
Արեւելքի
դոբհ^եբբ
խ " Ր
անղրագաբձոլմնեբ
ունին
նաեւ
ֆրանսա—
Անւլլիոյ
փտբչասլե՚ո
Մ ՚ ՚ ՚ ք մ ի լ ր ն ի
Հետ
՛Լերդին
տես՚յ/կցութեանց
ն պ ա տ ա կ ն
էր
տեսակէ
տնեբոլ
նոյնութիւն
ւեգձ^ել
գ ա չ ն ա կ ի ց
երկու
մեհ՜
երկիրներու
մի^եւ
ֆ ր ա ն ս ա
ւէստաՀ
ութեամբ
կը նա
յ ի ա -
սլագային
ՀՐԱՆՏ
- ՍԱՄՈԻԼՎ
՚
Ս ՜ Ս Ք Մ հ Լ Ը Ն • Տ Ը Կ ՈԼ
Ա ւ ա ն գ ա կ ա ն
իբենւյ
ճչգապաՀութիւնը
յաբղելաէ՝
Անղլիոյ
Վ ա ր չ ա պ ե տ ն ու Ար -
տ ա ք ի ն ն ա խ ա ր ա բ ր
կիրակի
իրիկուն
Փա–
բիղ
ժամանեցին
: ^ օ ր ա վ ա ր Տը Կոլ
եւ
՚իուվ
տը
Միւբվէլ
օդակայանին
մէ^ զ ի -
մաւորեցին
անգլիացի
Հիւրեբը։
Հանգի
-
պումը
եղաւ
ր ա բ ե կ ա մ ա կ ա ն .
Մ՚սքմիլին
ե լ Տը
Կ ՚ ՚ լ
15
տ ա ր ի է ի վ ե բ իբար
չէին
տեսած^
(1943/՚1<
Ա՚աքմիլըն
Անգլիո
յ
ներ­
կայացուցիչն
էր Ալժէի
կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ ե ա ն
ւէ օտք ;
Ն " յ ն օրն իսկ
խօսակցութիւննեբը
ըս -
կսան
: Օ ր ա կ ա ր գ ի
ղլիսաւոր
Հաբցեբն
էին
Հ ա ս ա ր ա կ ա ց
^ոլկան^
Հիլլէական
ուժը
^
Հիւս.
Ափրիկէն,
ՄիՍ՚ն
Արեւելքն
ու Լի–
բանանը
եւ ^Մեծ՜^եբոլ
ժողաէըւ
Անղլիոյ
եւ
Օէբանսա
յ ի
նե րկ՛"
յաց ո լ ց ի չ ն ե բուն
խօ–
սակցութեանց
չոլբ^
սլաչաօնական
ձ"՛
ձ՜
տ ա ր ա բութ
ի ւննե
բ չկան
՚ այս
ուղւլու
-
թեաւ^ր
կ ա ր ճ
ղեկոյցի
մը կը ս պ ա ս ո ւ ի :
ԱսոլՀանգերձ
, կ ի ս ա պ ա շ տ օ ն ա կ ա ն
աղ -
բիւրները
կը ճչգեն,
թէ
Անգլ1ւոյ
Վար
-
չ ա պ ե տ ը գ է մ է որ ^քբանսա
Հիլլէական
^(՚հ.Լ՚Ր
՚^՝Ա դ ՚ ՚ ՚ ՚ ՚ - ն ա յ
^
"
՚ յ ^ մ տ ա Հ ո գ ո ւ
- I
թեամբ՝
թէ
Հիլլէական
ռումբեր
պատ
–՝\
բաստե
լոփ
ֆ ր ա ն ս ա
տ ն տ ե ս ա կ ա ն
ք՚՜Ր^
^
տ ա դ ն ա պ ի մը կրնա
յ մատնուիլ
: ԸնգՀա
-
ւ
կառաք/ն
,
Զ
՚*Ր
• Տը
Կ ՚ ՚ է ի
^ լ ՚ " Ր ^ Ի ք 1 լ
" ՚
թէ
Աքրանսա
Հ ի ւլէ ա կ ա ն
ււում
բեր
պէ ա ք է
ունենա
յ :
Հիւս.
Ափբիկէի
մէշ Անգլիա
կբ
մտած^է
թէ
Ձքրանսա
կաբղը
պ է ա ք է ւէե ր ա Հ ա ս -
տատէ
Ա՚ւմ՜երիոյ
֊,ուլտմասին
վրսւյ՚^Լաբ–
չապեա
Տը Կոլ գոՀ է , որ Անւլլիտ
ե լ Ա–
մերիկտ
խնղբի^՛
է ՚ ՚ ՚ - թ Ի ՚ - ^ ՚ Ա
Հասկցահ՛
են ;
Փս՚րի
՚Լ
ե լ Լռնտոն
՝,ամաճայն
են ,
որ
ՄԱԿբ
արագ
պ է ա ք է շարժի
Լիրանանի
անկախութիւնը
պաՀպանելոլ
Համար
:
Ամէնէն
բ ա բ գ
Հաբցը՝
<տՄեձ^^երու
ժողովն
է.
հս՚նօիժ
է թէ այս
խնգբին
մէշ Աբեւ
-
մուտքը
Համաձայն
է^
Բ ՚ " յ Յ
կարեւորը
քՍ •
Միութեան
Համաձայնութիւնն
է , հ՜բա
-
՚ ւ ի ր բ
բ"9ողցնելու
Համար
։
Անղչիացի
Հիւբեբր
եբկ.՜ււշաբթի
կէսօ
րին
ճաշեցին
Ա ր տ ա ք ի ն
ն/ս խ ա
բ ա բ ո
ւթեան
մէշ : ւ՚րիկոլնր
պիտի
վերաղ
առնային
Լոնտոն՝
Հրատապ
կաբգ
մը
Հարցերու
չ
՚՚՚֊Ր^
Համաձայնոլթիւն
ղո
քացնելէ
յ ե -
աոյ
:
X
կը կարհուի
թէ Տր կոլ,
ԱյղբնՀա
-
ուրր
եւ Աաքմիլք^
նամակ
սլիտի
ղրկեն
իք բուչչեւի՝
ռբպէսղի
ՀՀՄ
եձ–»երոլ
ժողովը
չձգձգուի
է
X
11)50 - 1/* •
ղօրաբաժինը
պիտի
ա ր ­
ձակուի
Օ գ ո ս տ ո ս
մ է կին է Սպաները
եւ
ե ն թ ա ս պ ա ն եբը
2 - 3
ամիս
ե ա ք ր
է
Մ Ա Ր Զ Ա Կ Ա Ն
ԿԻՐԱԿԻՆ
Ֆւււթ–պոլ|ւ աշխարհի
ախոյ
եան
Հռչակ—
ոլեցաւ
Լ
Կիրակի
օր) Պրաղիլիա
երկուքի
գ է մ
Հ ինգ կէտուէ
յաղթ
ելուէ
Շուէտի
է
Այս
յ ա գ թ ա ն ա կ ը շ ա տ բնական
էր ե լ
ոէ
մէկ
անաէ^կսւլի
չ ի բերաւ
մարղասէր
-
ները
-.
Հքաբաթ
օր փւոքլուն
յաղթանակ
մբ
տա­
րաւ
Տէր ան ս ա
երեքի
գէմ
՛Լեց
կէտուէ
յտղթելոփ^
^եբմ
անիո
յ եւ ա բ ժ ա ն ա ն ա
լուէ
ախոյենութեա՚քյ
Ղ՝ • տեղին
է
Հ ա ւ ա ն ա կ ա ն
է որ եթէ
Հկէս
- վձբշիններոլն։,–)
փ ո խ ա -
նակ
Պբո՛՛ւիլ1"՛՛յի
^ ֆ ր ա ն ս ա
խ ա ղ տ բ Շբ -
լէտի
Հ ե տ , կը յ՛աղթէր
ե լ
այսօր
/• •
խումբը
Հռչակուահ՜
կ՝ըլյար
;
Ա բ ղ ա ր ե ւ
ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն
խումրին
յա
բձակողական
գիք^ը
չ " " "
ղօբաւոր
էր :
X Ֆրանսայի էւրջանը
Հեձ^անիւով
կը
շաբունակուի
։ ^ է ր տ կ է
օր
քէ՝րեփոր
,
Վ ե ր ս ա յ
Հանգրուանը
շաՀեցալ
կէնշ :
Ձիարշաւ
^Փտրիղէ
մեհ–
մրցանակը»
շւոՀե^աւ
0 " ՛ ն
ք՚շման
:
ԱՄեՐՒԿեԱ՚ե ԶՒՆՈՏՈՐ11ԿԱՆ
ՕԴՍՆՍհ ՍԸ1ԱՅԱՍՏԱՆ ՒՋԱՒ
յյորՀրգային
կաուավա
բութ
ի ւ ն
ը
բուլո —
քաղէր
մր յանձնեց
Միտցեալ
Ն տ Հ ա ն գ —
նեբուն,
նկատելոէԼ
որ ա մ ե ր է կ ե ա ն ղէն —
ոլորական
օ դ ա ն ա լ
մ բ
է լ։
ստՀմ
անր
ան -
ցահ՜ է՝ Հ ա յ ա ս տ ա ն է
մսւյրաքաղաք
Ե ր ե —
լ ան է Հ ա բ ա լ ա
յ է ն
կողմ
էն :
Ա ր ա ա ք է ն
ն ա խ ա բ ա ր
Կրոմէքո
քէ
կուլմէ
Մոսկուայէ
ա մ ե ր է կ ե ա ն
գ ե ս պ տ ն է ն
յանձ—
Նուահ՛
" ՛ յ ս բողոքագբէն
մէշ յէշոլաքք
մի—
շագէսլէն
մ անրամ
ասնո
ւթ
է ւննե
ր ը
Հ ետե։—
Լալներն
են ;
Տունէս
2
(ին
ամերիկեան
օգուժէն
պ ա ա կ ա ն ո ղ
ք ա ռ ա չ ա բ ժ ա կ
օ գ ա ն ա լ մը
170
քէլոմեթբ
թափանցահ՜
է
խորՀրգայէն
սաՀմանբ։
^ ա ք ո ւ է օ գ ա կայանէն՝
Ի՛՛՛Ր —
Հրգայէն
ՀալաքՒէչները
թոէչք
կատաբե
-
Լ"փ
սչարաաղ
բեցէն
ոբ ա մ ե ր է կ ա ց է Օգա
-
չուն
պաբտագէբ
էշք մը կատարէ
,
Բ ՚ ՚ ^ յ Տ
ան
փ ա խ ա ւ
գ է պ ի
Հ ա բ ա ւ եւ ղ ետ
էն էշ -
նելաէ
անմէշապէս
այրեց
օգանաւը
^ոբՈէքւ
ինբ
Հռղէնոց
անձնակաղմը
առողշ
էւ
Ամերէկացէներբ
չՀնաղանգելուէ
խորՀըր
գայէն
Հա լաՆ
է ^ ե բուն
սաՀմանէն
240
քէլոմեթբ
Հեոու
իշեցուցահ՜
են
օդանաւը
ե լ
Համաձայն
ամերիկեան
օ գ ա քին
պար–
տագի
ր
օրէնքներուն՝
անմ իշապէս
՚51ք~
բակի
տոլաքք^
ւլաքն :
Մ ոսկուա
բուռն
բուլո
ք ^Ր
ներկա
յա —
ցնելոփ
կը ճ չ դ է թէ ն ա խ ա պ է ս ալ
նման
դ է պ ք ե ր պ ա տ ա Հ ա հ ՜ էին,
բայց
Ուոչէնկ—
թրն
Հերքեց.
տյս ա ն գ ա մ
այբահ՜
օգա–
նաւն
ու էնը օդաչուները
կը դտնուէն
1(1 ՚
Մ էութեան
մէշ ե.. Միտց4։ալ
ՆտՀանղները
ււչիտի
չկրնան
Հերքել
:
Ուոշէնկթըն
պ ա տ ա ս խ ա ն ե լ ո ւ է
խ^Ր^Ը.Ր
գային
բողոքաղրէն
, յայտարարեց
ք^ք՛
ա յ գ
օ դ ա ն ա ւ բ
^՚եբմանէայէն
կ՚երթար
Պ ա բ ս կ ա ս տ ա ն
ե լ կբ փ ո խ ա դ ր է ր
դէլանա—
ւլէտական
թղէժահ-բա
բնե
բ • պաբղ
է
թէ
պէտէ
անցնէր
խորՀբդտյէն
սաՀմտնին
մօտէն
եւ նկատելռվ
ոբ ա յ դ Օրբ օ գ ր ան—
ն պ ա ս տ է բ
օղ ա չոլներր
ս խ ա
լաքէ են ի -
բենց
ճամբան
: Հ ե տ ե լ ա բ ա բ ՝
Մ
ոսկուայի
կ ա ռ ա ւ է ա
բութիւն
բ
անմիշապէս
պէտք
է
ւէեբտդարձնէ
օդանալէն
անձնակաւրէը
:
ՔԱՆՒ ՄԸ Տ Ո ա ՚ ւ
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
Հէւլէադէտները
Հաստն
^րնեւ
, ուր
այսօբ
կէււօրէն
կը
Բ՚՚՚Յ
ոլէւ
մ է շ ա դ դ ա յ է ն ժ ո գ ո փ բ
. թէեւ
Մ
ոսկուա
կր
մ եբժէր
մ ասնակցի
լ ա յ ս
ժողաէին
,
բ ա լց
Ամերիկայի
ւէճռական
պատասէսա
-
նին
առշել՝
գ ր կ ե ց էր
մասնաղէ
անե —
րր • ^"՚1"փ^ր
պէտէ
դ ում
արուէ
, սակա
յ ն
քաշոդութեան
շ ա տ քէչ
Հաւանականոլ
թէւննեբ
կան ;
ԿԻՊՐՈՍԻ
կ ա ռ ա վ ա բ է չ
Ֆութ
Լոնտոն
ղնաց
, ուր յայտարարեց
թէ
լուսարգելի
գրութիւնը
ւէերցուեցալ
^ՂԴ
^Է^
՚^Է2,՛
^է"
ժամ
քետոք
սակայն,
կառաւէաբութիւնը
յայտնեց
թէ
լոլսարգելը
վ ե ր ա Հ ա ւ ւ տ ա տ
-
ոլահ՝
է գլխաւոր
քաւլաքեեբուն
՚ ^ է շ•
Մ իլս
կուլմէ
ք^ուբքիո
ք Վաբչապետր
փա–
վ ւ ա ք ե ց ա ւ
տեսնուիլ
Անգլիո
յ Վաբչապե
-
տին
Հետ ւ
ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ
Համայնավար
կուստկցու^
թեան
րնդՀ
անուր
ք ա բ ա ո լ գ ա բ
կոմ
ուլքա
ճ ա ռ
մր էսօսելով
քննաղատեց
1Տ)է>(>^^
Նտճիի
րոնահ
ընթաց
քը եւ ա յսօր ՝ Ե ու–
կոսլաւիոյ
^ ա ն շ ա տ ռ դ ա կ ա ն ^
՚էէ1՚Ք11. ՝
ՆԻՒ
Ե Ո Ր ՝ Բ
ԹԱՅՄԶ
կր
ԴՐԷ
թէ /""ր ֊
Հ բդ՚ս
յ ի ն
րանակնե
բբ սկսած՝
են
խ տ ա ն ա լ
ԼեՀաստանի
սաՀ մանին
^ " ^ / ՚ ^ ՝
ս ա ր ս ա փ ի
տակ
պաՀելով
կոմոլլքան
:
Պ Ի ք ՚ Ի Ն Ի Ի մէշ Ամերիկացիք
պայթեցուր
ցին
պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն
ղօրտւ
որադոյն
Հի*–
-
լէտկան
ռումրբ
;
ՄՈՍԿՈԻԱՑԻ
մէշ Փոլ Ռէնօ
երկու
ժտմ
խ օ ս ա կ ց ե ց տ ւ
հրուշչեւի
Հետ՝
մ իշա
զ գ ա ­
յ ի ն
Հբատասլ
Հտրցեբու
չ ո ՚ ֊ ր շ •
Հ Ո Ւ Ն Գ Ա Ր Ա Կ Ա Ն
յ ե գ ա փ ո խ ո ւ թ ե ա ն
Հինգ
գ ե կ ա վ ա բ ն ե ր բ
եւս կբ գատոլին
զինուո
-
ր ա կ ա ն
ա տ ե ա ն ի մբ կուլմէ
:
Fonds A.R.A.M
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...608
Powered by FlippingBook