Page 6 - ARM_19-1947_01
P. 6
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ գտնել դիւրութեամբ ել նպաստաւոր պայմաննե­ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԱՄԵՐԻԿԱ8ԷՆ

րով։ Ո՛չ միայն ցորեն բ դ այլ ել՝ քաբիւզբդ բուր­

ՆախԱակաԱ եիւթեէ.– դք* Բամպակբդ ածուխքդ մետազնեբբդ եւն * ելն * դ Կ ռ ի ւ աւիթէււու դեմ..

ղանոնք արտագրող երկիրներուն մէջ մթերուած

Բաշխումի ռաք1)ը կբ մնային դ եւ չէին կրնար արտածուիլ յաճախոր­

դի չգոյութեան պատճառով։ Ն"յնիսկդ \9\4ի նա– (ի. եւ վհրյին մաս)

էսբնթաց տարիներուն դ երբ գերարտագրո ւթիւն ր Մի՛ ՀաԲՁսէք լուացարաններուն վիճակբ * Հա~

Մ եծն Բր է տանէ ո յ արտաքին նա էսա բարք դ Պէ– բնդՀանուր երեւոյթ դարձած չէր .նախնական նիւ— սարակաց ու Հաւաքաբար քաղաքակրթուած

՛Լէ՛" է Պ՝եկտ . 22Է՛ն լաւատես ճառ մր խօսեցաւ , որ թե բո լ բնական աղբիլրնե րէն զու րկ եր կիրն երբ մարդուն՝ ամէնէն մտերիմ արդուզարդն ալ***

տարատ՜ուեցաւ անդլէական անթելին միջոցաւ , եւ Գերմանիադ Աւստբիադ Իտալիա եւ ուրիշներ -— Եթէ այսքան անՀան դոլրժելի է մեզի Հա -

լայն՛ ՜խոր Հրդա ծո ւթիւններ ո ւ առարկայ դարձաւ մ է*թէ ն ո ւա՞ զ յառաջացած է ին ճար տարար ո լեստ ի մար մի մոռնաք որ միայն 1200 Հողէ ենք

միջա զգա յին մ ամ ուլին մ էջ % Մեր ուշագրոլթիւնբ մէջ քան՝ Անդլէւա դ Ս • ՆաՀանդներբ եւ 0) ր անս ա ։ Հապա ի^սչ պայմաններու մէջ փոխադրուած պէտք

գրաւեց այգ ճառէ ն Հ ետեւեալ Հատուածք եւ այս Այսօր դ խսգ11ԲԷ* "՛՜Բ է չ ձեւով կբ ներկայանայ ։ է բլլան 7000 ղինուորնեբ այս նաւուն վրայ՝ պա -

Հատուածին այն մասր որ կք վերաբերի աշխարՀի Գեբարտադբութիւն է1էայգ բնգՀակառակն 1 ամէն՛ տերաղմի օրերուն– դ կբ Հարցնէ սալոնական բար -
տեսակ նիլթերու
րնական Հաբստութիւններուն : նուաղութիւն կայ։ Հետեւաբար դ քեբու վարժ Անգլիացի մ բ ։

<ձՊէաք էդ քսաւ Պէվէ՚՚նդ քաղաքական այն­ նախնական ապրանքներու բաշխում ի խնդի ր բ կր­ ՛էք ատ միամիտ էք^ ո *վ քսաւ որ զյինուորբ

պիսի սլայմաններ ստեղծել որ սպառազինութեանց նայ ի՛րապէս գոյութիւն ունենաք ; Բայց դ ի՞նչ կբ մարդկային էակ է* զինուորբ թիւ է կամ մ երե Լ III -

գործածսւթիւնք անօգուտ ղառնայ դ մաբդկութիւ– Հասկնայ Պէվէն այս բաշխումով։ Անշուշտ դ միամ­ յի մբ պտուտակբ դ եթէ կհուզես դ տեսակ մ բ անա­

նք ազատ է։ վախնալէ եւ բոլոր ժո ղո վո ւրղն ե ր ր կա­ տութիւն կ ^բլլա յ վայրկեան մբ է ՚ ս կ խոլ1^էէ "V սուն* Հանգստաւէտ պայմաններու պեբճանքբ մե­

րենան օղտոլւէլ աշխարհի րնակա1ն հարսառւ;թ–իւյնւ Անգլէ՛ ա եւ Ամ ե րի կա կրնան ձրիա բար կատար ե / ղէ» ՝ ասուններուս Համ ար * այսպէս կբ վա բ ո լին

ներոլ <յլխաւյւր անթիւրներէն: Պէաք չ է սահմանա. ա յս բաշխումք ։ Անոնց դիտաւո րո լ թ ի ւնբ սա կր­ Հայրենիքնեբբ իրենց զինռւո րներուն Հետ* ղին -

վաւկել այն կարելխււթիւքնները՝ որով կը րարձրա. նա յ րլլալ միայն որ պիտի յօժարէն իրենց Ա11֊ե - ո լո ր ր իր կեանքբ կբ զոՀԷ իր ժ՛ողովուրդին Հա -

՛Թայ ժոզովոՆՈդ>1ւերւո.ւ– մե ծ զանգուած՚ն՚երւււ-ն ապ. լորդ ապրանքները վաճառել այն երկիրներուն՝ Ո– մար դ իսկ ժողովուրդբ իրեն կուտոյ յ պատառ մբ

րւււստի մակարդակը. ժողովոՆրդներր պէսւք է լ ի ­ րոնք պէտք ունին անոնց : չ ր Հացդ քիչ մբ գրամ ու շատ մք խոստում : Լ՚՚ւ—

ապէս վայելե՛ն արդփական կեանքին ընծայած բ ո – Վ^աճառորգբ եւ գնորգբ չէ որ՛ կբ պակսին ու- սինէ՞ն կոլգաս •••
բեմն։ Պէվին՛ իրապէս. դրական եւ օգաակար առա­
լռր աււաւելաՆյ^իւնները:» ջարկ մբ բրած կ բլլար դ եթէ բսէր թէ աղքատ եր­ ք՚այց առանց զինուորի Հայրենիք կբ պաշւո–

Մեր կողմ՚է ստորագծուած տողերովդ պանուի՞ * * •
Բարակք
Մեծն կի րն երբ ի՛ն չպէ ս պիտ՛ի վճարեն՝ իրենց •ուզած մի փնտռեր * Անզլիացէւէւ մբ Հա -

Բրիաանիոյ արտաքին նախարարբ նոր խնդիր մք նախնական նիւթեբբ; քյւրոպալի ւլրեթէ բոլոր եր– մար արտասովոր կբ գտնեմ իբատեսութեան այդ

չէ որ Հրա սլար ակ կք Լ՚ետէ : կիրԱերք յաղթական թէ պաբտեալ աննա - զինուորբ թնդանօթի միս է* ոչ կամք

\935ին ալ դ նորէն ԱնգՀէ,ա էր որ դ զարձեալ իր էսբնթաց կարօտութեան մէջ կր գտնուին* անոնց ուա կաս
ունի դ ոչ իրաւունք* խաղաղութեան աեն աշխատող
թէ գր ամն ե րք ա րժեզրկուած են դ ելմտացո յցնե րբ ի–
արտաքին նախարարին բերնով , յայտարարեց բազուկն է՝ միշտ ղրկուած* պատերազմի ատեն՝

Հարկ է արդար եղանակով բաժնել նախնական նիւ— բենց Հաւասա բակշռո լթիւն ր կո րսն ցուց ահ՜ դ ճար - մատազցու ոչխար * ո՞ւր տեսեր ես որ մարդիկ

թերր դ նպաստաւորելու Համար իտալիոյ նման տարա ր ո լեստնե րբ քայքայուած արտադրական մի– մտածեն ողջակէզին Հանգստութեան մասին* աշ -
տն­
գաղթավայր չունեցող պետութեանց ազգային սնե բու սակաւութեան պատճառաւ։ Այս բոլորին խաբՀք այսպէս սկսաւ դ այսպէս ալ պիաի վելվա֊

տեսութիւնք : Հետ եւանքով դ ի վիճակի չեն աժան արտագրելու դ

$՝է՛ այն ատեն եւ թէ այսօր Անգլէ։ոյ պարզա՚հ՜ եւ Հետեւաքար դ անկարող՝ իրենց ապրանքներբ

տեսա կէտք ա յս խն գր ին մ էջ դ յան կուց էւ չ է մ իջաղ– արտածելու ։ իսկ եթէ կրնան դեռ կարգ մր նիւ- Գէղ մր <ւՏառս§ջ^ դ ՀձՏուսաբեր» դ «Հայրենիք»

գային Համերաշխութեան տեսակէտով։ Սակայնդ թերոլ Համար մրցիլ Անգլեւսաքսոններ ուն Հետդ ու քան՛ի մբ Հատորներ գիրկս • Այնքան ձանձրալի է

ինչպէս 1ՉՅՏին դ նո յնպէս ալ Հ իմ ա , գործն ա՛կան չեն կրնար օգտոլիլ այս նպաստաւոր պարագայէն դ այս ճամքոբդոլթիւնբ ու ժամանցի միջոցներբ

որեւէ առաջարկ չկա յ : Անուրանալէւ է որ նախ­ պարզապէս ան՛որ Համար՝ որ արտասաՀմանի մէջ այնքան) ն՛ուազ ՛որ 1 եթէ թղթաէոաղէ բան՝ չես Հաս–

նական նիւթե րք ան Հա ւա սար եղանակով րաժնբ– Հաստատուած մաքսային բարձր տուբքերբ արղելք կնաբ դ ժամ՛անակիդ կէսք պիտի անց քնես քնթեր -

ւած են աշխարՀի մէջ՛. Անոնք առաջնակարգ կարե­ 1Լ ՝Բէէան իրենց վաճառքներու արտա՛ծումին ։ ցում ով : զկենսական տարածութեան» պակասն ա յ

ւոր ո լթէ ւն ունին * ո՛՛չ միա յն ժողովուրդներու քանդիր ք ուրեմն նախնական նիւթե ր ո լ բա շխ ո ւ ֊ կր ջզայնւացնէ ։ Գնա սլտտէ կամրջակներուն վրայ դ

բարեկեցութիւնբ կ՚՚աւելցնեն , այլ եւ կ^ապաՀովեն մէւն վրա ք չէ դ ՛այլ՝ վարկի դ դրամական միջոցնե­ վեր ելիր դ վար իջիր , միշտ միեւնոյն տեղն ես

անոնց ազգ . պա շտ պան ո ւթ էւ ւն բ , որովՀ ետեւ կր րու Հայթայթման եւ մւճքսային ազատական։ քա­ այդ կրճատուա սաՀմաններէն դուրս կաւյ ծով

ծառայեն սպառազինութեանց շին՛ութեան ։ ղաքականութեան վրայ ։Այսուզղութեամբ կատար­ աշխարՀ մբ դ բայց քուկդ չէ։ էքրեւան եմ կարծես

Ինչպէս ժամանակէէն դի՛տել տուած՝ Էինք դԱնգ– ուելիք ձեռնարկներն են միայն որ պիտէւ կրնան գ սաՀմանէն անգին կբ տեսնեմ մեր րարձրաւան -

Լ է ւ ո յ հպատակն Էր չեզոքացնել Գերմանիս յ եւ Ի– ւլարկ տալ միջազգային առեւտրական քարաբերու- դւսկը.- ւսմասյի֊–\ անմարդաբնակ ին՚չպէս ովկիանոսէէն

III ա ք Է։ ո յ սլտՀ ան ջն ե՜րք գաղթավա յրեբ ունենալու թիւններ ուն եւ Հւսսնէքլ ա յՆ ն սլա ա *ո կ էւԱ՝ որուն է– մ ա կե ր ե ս բ ։

մաս՚ԷնՀ Ասոնք իրենց այս պաՀանջներր արդարաց^ րագործա մբ կր փափաքի տեսնե, Պէվէն, իր վե– ս\նի մր րոէոր, ոիքր նսաեր պբէւս

նէ լու Հ ամար դնաէսնական՛ նէււթերու սակաւութեան • Ր"յէ՚Հ^եալ ճառին մէջ*. կբ խազան չորս Հոգէւ երկու Ան գ լի ա ց էւնե ր ոլ

էսօսք կյբնէին շարունակ։ Զենք գիտեր թէ այս կէ - ՀՐ– V ԹՈՐՈՍա՚Ն երկու Ամերիկացիներ • Ատեն ք մէյ մք ծուռ ծ ո ւռ

տ ին մէջ իրենց գոՀացում տրուելու պարագա լինդ կբ նային Հա յեր էն թ եր թերուս ու բաներ մբ կբ

Հիթ լէ բտկան Գեբմ ան իա 1ւ ֆաշական Իտալիա պի­ ւիս վատն իրարու՛. Տ անկարծ մէկբ աթոռբ ետ Հրեց

տի Հ ր աժ ա ր է ի՞ ն ծ ա ւա լա կան քաղաքականութենէ ։ ԹԷՀՐԱՆԻ ԳԱ՚ԼՈՒԹԷՆ բ+իշկ Մարաին գաւթ. ու քովս եկաւ ;

Սա յա յանի է մ իա յն թէ Ան դէիա որեւէ գրական եան– դ \,ադէւրէւ պողոտային վրայ Լալէ փողոցի իր ֊ Նե բոզութիւն դ Հի^դ տոլար գրաւի բռնուած

առաջարկ չբերաւ այն ատեն։ տունբ նուիբած է Հ* Կանանց Բարեգործական եմ բարեկամիս Հ ետ ո ր կբ պնդէ թէ ձեր կարդա­

•ճ՝ էրձա բ քսելու Համ ար դ Մ եծն Բրիտանիա այն Միութեան դ մանկատուն մբ բանալու Համար դ ցած թերթեբք ռուսերէն են* ե ս 1լ բսեմ արա բե րէն

ատեն միա յն կրնա ր վ եՀ անձնօրէն վա րուած Լ*էէա է* ԹէՀրանի Առաջնորդարանի ել թ՛եմ* ԽոբՀոլրգի են * շաՀեցա՞յ *••

եթէ գաղթավա յրեբ տալ առաջարկէր Գերմանիս յ վերին Հսկողութեան տակ դ ի յիշատակ իր աէւկ -

եւ իտալիո յ։ Արդարեւ դ ղեբարտազբ ո լթե ան՝ այդ նոջ՝ Մ արթա յի ։ Ո՛չ գո*֊ք կբ ձա^ՒՔ^ "՛Լ աԼ ^եր բարեկամք դ

շրջանին դ ամէն երկիր կրնար նախնական նիւթեր

«8ԱՌԱՋ»Ի ՊԱՏՄՈՒԱԾԲՆԵՐԸ • Չէ՛ * Հ"*1յի՚լ * եւ սբինդ պիտէւ նուազեմ լեւ։- ԱմօթաՀար դ եւ պաՀ մբ անդամալոյծ * խոՀե -
ներ ուն վրա յ ;
մութիւն Համարեցէք փախուստ տալ։ Յետոյ սա -

՝^ՐՔ^աւ1՚՚Հ՛ խ ս գ ա ց տ ի կինք Հ կայն կշտամբեցի ինքզինքս^ ինչո՞ւ դ ի նչ էր

ԶատիկԱ էւԱչպԽ եկաւ Լսեցի որ ո՚-րէ՚շ մէկն ալ քրքջաց գաՀաւանգին յանցանքս ։ Փչեցի յ պայթեցաւ :

ետեւքդ ու ձայնէն գուշակեցի որ Ջոթջոթն էդ Եւ Գանիկի՚ն Հետ վազեցի մօրք մօտ; Ըսի
քաղքցի Հիւրերու
այԱ տաբիԱ մենտորք ։ Հետաքքքիր , անցայ պայթեց\աւ։ Փչեցիդ պայթեցաւ։ Ի՞ն՛չ մեղք ՛ու -

(ՊԱՏԱՆԻԻ ՄԸ ՑՈԻՇԵՐԸ) գա Հ աւանդէւն ետեւք դ ՚^*Գաւ1՚Կ.Բ ( ՚",1ս"1^ " նիմ դ յատուկ չբրի։ Փչեցիդ պայթեցաւ ։

կ" չէ ինք 0 վա կին տ զան ՝ իր խ ոբա փո ս ակ ան ^ն ե– Սրիաասարդբ • Որ փչեսդ Հարկաւ կր պայ -

Գրեց՝ աՐԴՈԻՆԻ բուն Համա բ ) դ Հա յրբ եւ էֆէ Խ ո ր էն բ կրակ վառեր թէ՛ ։ Որ փչես Գանիկին բերնէն ալ դ Գ անիկն ալ կբ

(Ր՛ • եւ վերջին մաս) էէ՛ն դ սանով մբ ցորեն կբ խաշէին՝ (յոլովա պատ­ "1այՐ1՛» Ղ 1 " ֊ " ա ս Ի հ Բ"Ք * բ –սալ ՚

ԳաՀաւանդին տակէն դ քարով Հիւսուած պա– րաստելու Համար։ Բարկութեամբ նայեցայ պեխերուն՝ ՛ծիծեռ -

տի՛ն ետեւէն յանկարծ տնկուեցալ Լօլօ Մաթոսին Յանկարծ Քա*ԼՔ°է ^Է՚հ-Է^ԼՀ էր ՛մօտ կանչեց նակի թեւ ։

գդում բ դ այնքան ճաղատ ու լերկ է ղլոլխբ դ որ զէ ս դ խնդրելու Համ ար ո ր Գան էէ կին Հ ետ Էս աղբն - Մա յրբ փորձեց Հանդարտեցնել լալկան Գանի–

մէկ խաբուողք նորէ՛ն կբ խտրուի ։ կեր բլլա մ դ Հ՜՜Հ , °բԷ^"Ք Է "Ր գԷ՚~Գացէս ծառայէ կք ։ Նոր մբ էսս ստացաւ ։ Պայմանով որ այլեւս

ք#աթո՛լն– դ խելացի էլբսես դ բայց, գիտե՞ս քաղքցիին դ նոյնիսկ մատ, մբ քաղքցի էւն դ .իբրեւ թէ փոխ չաայ ուբէւշին դ ել ինծի նայեցալ *

մեր տէրտէրբ անոր չավէ խելք չունի դ մատ մբ խաղիւն կեր դ բայց աւելի ճիշդ անոր զբօսանքներուն Գիւղացիի թո՛քդ քսի ես ինծի : Մ ա՞յրն ալ։

տղա յ՝ գոց գիտէ ժամ ուն բոլոր գիբքերբ ։ Հ ամ ար խաղալիկ ։ Յետ-ոյ Գանիկին բսի թէ ես ալ կրնամ սուլիչ

՛Հ դ բախտ ունիք դ տէրտէրբ որ մեռնի դ Աչքով բրի Հեռանա՛նք դ մեր էս աղե բուն մէջ շինել։ Լաճբդ աՀչքիեարցոբւմով արցուննքսոյվեցաւ տակիանւծիին։ լե -
լոեց եւ
տէրտէրցուն պատրաստ է դ .քսաւ քաղքցի տ ի կին բ , աւելի ազատութիւն ղտնելու Համար՝ մեծեբուն
Արդեօ՞ք , ես որ ծառ էի բարձրացեր դ կանգ­
քիչ մբ Հեգնանքով՛. տ չքէն Հեռու ։ ի բա կան էն մէջ /աճին ս ո լլէւ չբ բեր­
ներ .ամսլեբուն մէջ* ես որ կրցեր էի նուազելդ տե­
ք#աթո ւն դ Գարուն Արտերուն տակք կտոր նովս փչելու Համար անգամ մբ*
րեւ մբ շրթներուս մէջ • Հրաշքներու տոպրակով
մբ Հող ունիմ ։ Հէ՛նդ տարի է՝ ոսպ կբ ցանիմ, Գ ա՛նիկ դ ճամ բան 1 վա չեց ս ո լ/էւ չք դ եւ ես դ ա յս
պատանին դ ես*** Հիմակ ալ կբ խոստանայի սու–
բայց միշտ Հետր քիչ մբն ալ կորեկ կբ բուսնի * անդամ մօտէնդ ուշադր ոլթեամբ դիտեցի վ՚ռքրիկ
լիլ շինել :
Աէյ Դ ևոԲե՜Կ 9 երե < և ան * ա՛լ Հողք կր բերէ* Ա - նուագարանքդ վարդագոյն երկար աղիք մբն էր յ
— Եկո ւր , ըսի :
սոնց ցեղէն մէջ ալ Աստուա՛ծ վարժապետ է ցաներ վրան՝ Զատէւ՚կ գրուած * վերմակ տառերովդ ծայ–

անգամ մ բ * * * րբ գարգմ տնակ մբ դ թռչունի փետուրներով դ է՛" կ Եւ ճամբայ ինկանք։ Ջէի ուզեր պարտական

1ա0Լ0՛ 7– քսաւ երիտասարդ ր դ ՂոԲաԲ ապրելով մ իւս ծա յբԱ լեզուակ մբ դ բուն ս ո * ֊ է ի էր * Խնդրքե - մնալ, պիտի շինէի որեւէ սուլիչ ել տայի քաղքցի

կանանչ ջուրե բու մ էջ՝ կանանչ է մոր թով : Գիւ - ց էւ դ որ մէկ անգամ ինծէւ տայ եւ ես ալ փչեմ լաճին ,Հասկոնելու Համար որ չտեսներ չենք մենք՝

ղա ց է՛ն ալ ա պր ել ո վ անաս ո ւն նե ր ո ւն Հետ՝ չի կ բր - Տուաւ * գիւղացիներս ;

նար դուրս ե լլե լ էւ ր մ իջավա յ ր ին ազդեց ո ւթիւնն ե– Հա՛ , այսպէս դ Ձ,ատիկբ ձեռքեբուս մէջ։ Հի­ Խլէ՚ղ, ԼՀսի ս՞իսւքէս՝ ճամ բու րնթացքին ,

րէն եւ ս ովոր՚ո ւթ ի ւնն եր էն ։ Գիլզին տուած աք - մակ ե՛ս պիտի Հանեմ Զատի կին կարմիր եւ ուրախ մայրդ կբ փափաքի որ խաղրնկեր բլլամ քեղի,

ուեսաադէտբ ի°նչ 1լուղէք որ բլլա յ , Հովիւ մբ ձայնբ։ Ա՛խդ Մէսիկիս ազան մ օսա բլլա ր եւ տես­ հ աո այեմ քու քմաՀ աճ՚ո յքներուգ , քեղի սուլիչ շի^

որ սրինգ կբ նուագէ լեռներուն վրայ։ Գիւղին նէր ։ քՒոքերս ձոլսչով լեցուցի եւ Հրճուագին փչե– նեմ, բայց քու սեփական սուլիչդ, նուիրական է,

վաբժապետն ալ դի*֊Գա§ի *դիաի ՝ԲԼ.Լայ եւ մնա/ ցի ** * փո՚ֆ % պէտք չէ փոխ տաս ինձ՛ի , պէտք չէ փչեմ ես , գիւ­

Հարկաւ ։ Գանիկդ նախ ինծի չափ ՛ինք ալ զարմացած , ղացիի թոք։

-— Հա՞ դ տղա՛ս դ վա բժ ա պե՞ տ պիտի Բէէաս 1 յանկարծ սկսաւ ճչալ* * . պայթած սուլիչիս վա էս սէ­ ի^անք ձոբբ :
յետ ո / նման։ Ե*– ՚ է \ ա ղ ո ո Աադի փետո ւր, բսի միտքէս
Հ ա րցո*֊3 մ ա յրբ ի "հի ։ րէն եւ սուլիչիս ձայնովդ բագէ/ , գուն ինչո^փ
%այեցայ քաղաքէն եկած
էսելացիինդ մօրբ մօտ դ գանգատելու է բան մբ աւելի կ՝ա՛րժես ինձմէ : Որովհետեւ դուն

բսի •

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11