Page 9 - ARM_19-1947_01
P. 9
<4*

ւտ ք > ա տ ւ ա օ ս օ ք ւ ա ա ձ ա ա ա ա աաօա Գինեաւ զեղչը
եւ ռրապաէաւիԱ կացոնթիւՕը
֊ էօոձէ «ո 1925 -

8. Շ. Տտատ 376.286

17, »Ա6 Օաոաոս - քձքԱՏ (13՛) Պաշտօնաթերթը Հրատարակեց այն Հրամ անա­
ա–. ն08. 15-70 - Շ. Շ. Բ. Բտհծ 1678-63
գի ՐԲ որ կը ճշդէ գինետու կրճատման գործողու -
Տ"՚ր. 1000, 6ամ՝ս. 500, է(ո.ս,ւք.ս 500, ֆր., Արտաս. 10 Տ"Լ–
թեանց եղանակը ։ Տակաւին կարելի չէ որոշ գա­

ղափար կազմել կացութեան մասին , քանի որ գի–

Տ&տշմւ 4 մճւաշք ՚ 1946 Շաբաթ 4 Յունուար ներու իոսդիբր շատ բարդ Հանգամանք ունի : Ե Լ

յեաոյ^ յտւնուար 2,ին ալ խանութները մեծ մասով

փակ էին * Ո՚-րեմն՝ պէտք է սպասել քանի մը օր ։

ԺԹ– ՏԱՐԻ ֊ 19" Ճոո66 Ւ1 4895-Նոր շրջան թ ի ւ 534 Խմբագիր՝ Շ– ՄԻՍԱՔԵԱէւ ԳԻՆ՝ 3 Ֆր– Թեբթեբու թղթակիցները պտոյտներ կա տա -

բելով, Հետեւեալ տեգեկութիւննեբը կը Հաղորդեն

մանր առեւտրականներու բերնով* /<Ւոզ նախ

ՄԵՐ Խ 0 Ս * Ը Ջախեաւ ռԽապԱդոււէը գնումի դիները զեղչեն , յետոյ կբ զեղչենք վաճառ­

Զ Ո 1 8 8 Ա Ն Ց Ո Ր Դ Ի ՄԸ Հ Ե Տ ման գիներր։ Գեռ զգալի տարբերութիւն մբ կրած

Թուվիո) մկ չեն։ Հացը, միսը, ձուկը, խողեղէն՚ը՝, պտուղները^

բանջա ր ե զէնն ե ր բ առ Հասարակ Հին դիներով կբ

ծախուին Հ

Պոլսււյ թ ե ր թ է ր ր էետեՆեալ աեդեկոՆթ-քիւԹները ԳործաաԷր մր ինչո՞ւ պիտի պակսեցնեմ

Այսսլէս ուրեմն , տարին փակցուեցաւ. եւ կը եաղորդե(ւ վ՛երջիւն. իաՆգարկութ֊եանց եւ ձեր « դիները , երբ փոխադրութեան սակերը կ աւելնան

Հայկ* Գատը մնաց առկախ , ինչպէս գիտել կո*– - բակալռւթանց մասին.— եւ պա շա օն ե ան ե ր ս յաւելում կը պա Հ ան ջեն ։
տայիք
ա՛նցեալ շաբթու ; Պաշարման Վիճակի Հ բամ ան ա տ ա րո լթփ ւն,ը կբ Այսպէս ամէն քն՛ ալ զանազան առարկութիւն -

= ՛հ մրա խտաբար ա՛յգ Է իր ա կանւո լթիւնը : շարունակէ դատական քննոլթիւններր Համայնա­ ներ կրնեն, բայց ՀետզՀետէ կը վաբմուին գոՀա–
վարն՛երուն
Քչ մէկ վաւերական աեզեկութիւս ոբ յոյս ներշըև– . գէմ Հ Լրացուցիչ տեղեկութեանց Հա - ւմ տալու , Համաձայն Հչ սկա ՚յ՚ծ Հ ւ

չէր , մ օտաւո բ ժամանակի մ բ Համ ար : մա ձայն , ԱապիՀա եւ Զէքէբիա Ա էրթէլ"երբ չեն մանագբին ; Գաւառական քազաքներ ՜ կան ուր խա­

Հասվա Կարս - ԱրտաՀանի Հա^րցր է ձերբակալուած , այլ Հարցաքննուած եւ ՝ • ադաա նտ ւթ պանն երբ ինքնաբերաբար տասը առ Հագ իւր

է՜—՜ Անորոշութիւն՛ մինչել անգամ այգ Հարցի թողուած են ։ Գրաւուած թուղթերը սենեակ մը դեդևե՛ր կբ կատարեն ,բացի կառավարութեան սաՀ–

մ՛ասին՛ * կ\ըմբռնէք անշուշտ որ բուն՝ Հայկ՛ Գատը ,եսնե,ոլ չափ շատ են եւ կը դասաւորուին ։ Գլխա­ մանած 5 առ Հարիւրէն :

լուծուած է(ԼէէԱՐ 1 եթէ Թուրքիա օրինաւոր տի - ւոր ամ բա ս տ աե՚ո ւթ ի ւե ը ա յն է թէ ձեռնարկ եդած ք*բա ղեկ ա զբիւր է կր Հաւաստեն թէ կազի եւ

Բո2բ վերադարձնէ այգ երկու նաՀանգներր եւ է բանուոր դասակարգը ել ^՚ոգովռլըգը գրգռելու ելեկտրականութեան նոր գիներուն վբայ եւս 10

Սուրմալոլի ղաւառը։ Այգ սլիտի Բէէար պաբղա ֊ պետութեան ել վարչաձեւին գէմ ; առ Հարիւր զեղչ մը պիտ ի կա տա րո լի :

պէս վերաՀաստատումբ 191 4/՛ սաՀմաննեբ՛ուն՛՛: Աաանայի մէջ փակուած է նոյնպէս Աօսիալիսթ– Մ՛արսէյլէն կբ Հ եռագրեն՝ թէ շոգենաւային

Զէ^ք րնգոլնիր թէ Ա*ոսկուայի երկարատեւ կուսակցութեան կեդրոնը։ Որեւէ ձեբբակալու - Զընկեր ո լթիւնները Հ ր աՀ անգ ստացած են՝ 5 առ Հա­

լռոլթիլնր բան մր կ՚ապացուցանէ * մանաւանդ ար թիւն չկտյ ։ ՛ր իւր դեգ^եէու ճամբորդնեբու տոմսակնեբը ։ Ա֊
Անգարայի ռեւտ բա կան շրջան ակնե րը
Ան գարան ալ քիչ մր ւքէանր Նստած է, ատենէ մ,ր մէջ շաՀագրգռութեամբ կը Հե­ Պլումի նախաձեռնութիւնը կը զն ա Հ ատ են Պ * Լէ ոն
տե լին պաշարման՝
վիճակի Հրամանատարութեան։՝ , բա յց միեւնո յն ատեն

՝ ՜ «Կ րնա յ ԲԷ1աԷ՝ Գ իրանագիտական բարքերը կար գագբո ւթի էձնն եր ո ւն ։ Գան ո ւած փա ս ուա թո լզ - ց^ւ կը յա յա են՝ որ կառավարաւթիւնր աւելցուցած

շատ փոիսուաֆ– չեն , հր^րորդ մեծ պատերազմէն 1^ռրբ պարկ առ պարկ կը բաց՛ս լին եւ կը թարգ - է կազի, ելեկտրականութեան , երկաթուղիներու ,

ի 1թ*բ : Գագտնի քեե բ կան արոնց գմուար է թ ա - ման՛ուին մասնագէտներու կո զմ է էէ, ր ե ւան ելած են՛ թղթատարութեան դիները •

փանցել : Վ^եր^երս Պ ոլսոյ թուրք թերթերը կը , նաեւ ուշագրաւ նամակներ , զորս փոխանակած էին Աշխատանքի Գաշնակցութիւնը նիստ՛ գոլ -

գբէին թէ բանակցո ւթի ւններ կը կատարուին եր նախորդ արտաքին գործավար Թէվֆիք Րիւշտիւ մարեց երէկ , ուսումնասիրելու Համար կացութիւ

կոլ պետւոլթեան ց մ իջել Հ ԱպաՀ ովա բա ր խնգ իրբ Արաս եւ Զէքէբիա Աէբթէլւ Այդ նամակները կբ նբ% կազմակերպութիւնը կը խտստանայ էիովի^՝ ա –

կա պ ու ն\ի ՛էյ եզո ւցն եր ո լ թն ՛ճուկին Հետ , որ գլխ ա - ծանրանան երեսփոխանական ընտրութիւնն՚երու եւ ջակռի/ դաՀլիճին քաղաքականութեանը , Հաստատ

լոր Հանգոյցն է երկու երկիրներու յա բաբե ր ու - ա յ լ գործերոլ վյ*,այ , եւ յատկանշական կարծիք ֊ տելով թէ գիներոլ դեգէբ^ աւելի արժէք ունի քան

թե անց ; ներ կը յայտնեն\ ; ա շիսատավա բձքի յաւելումր ո ի պիտի չաւելցնէ

Ջի՞ կրնար Բէէա ւ որ ս ա Հ մ աննե ր ո ո խնդիրն՝ "յ^՛ Պոլսոյ մէջ նորանոր խուզարկութիւններ գնելու կարոգութիլնը ; Այո առթիւ ներկայացու ֊

ալ յուզոլի , գէթ անուգզակի կատարուեցան , եւ փակուեցալքկէշիկթաշիմէջ Աօ– I)I՛՝է ^յայտարարեց * կարեւոր է որ այսուՀետեւ

= Ինչո1°ւ. չէ– Բայց Խ– Մֆոլթեան Հ,ամ՛ար սիալիստ կուսակցութեան մէկ վւոքր մասնաճիլզը* գ՝1 ողներ բ փո խան ակ դիներ ու Հ ս կո ղո ւթի ւն՛ը կա ֊

Հիմն՛ականը Նեղո լցներու նոր կարգուսարքս Հսկողութեան տակ առն՛ուած են «.Իլէրի կէնճլիք» ռավաըութենէն սպասելու , իրենք իրենց ոստի -

է, կազմ ա կերպութեան զեկավա բները ։ Զեկո յց եգահ կաննեբն ըլլան եւ պա Հան ջեն) 5 առ Հարիւրի իբա–

Կարս - ԱրտաՀանն ալ տեսակ մը մանրուք գրամ ։ է պատկան իշխանութեան , որպէսղի այդ կուսակ^ կան գոգձբ. V / ^ ^ ^ ^ է ^ " Փ ՝

է՛ն չ կը վերաբեր ի «ա բեւելեան նաՀ անգնե բո ւն՝ֆ ՝- ցոլթիլևները կամ սէնտիքաները չտարածուինպա– դ ակ ԽII ս Խ ո է թիւ Ա

Հայկ - պաՀան^ներ ո1րեւէ –ծանուցագիր ար ու&ձ. ծ շարման վիճակի գօտիներէն գոլերս ։

չէ մինչեւ այսօր : Մեր բոէոբ ստուգումները ա յս Ջ, ե բ բա կա լո ւե ց ան \2, Հ ամա լսարան ա կանն եր եւ ԱտբպաաւկտԱի %(կ

եզրակացութեան կը յանգին ։ էկրանի՛ թէ սխալած– ուրիշ բազմաթիւ անձեր Հ որոնց կարգին նաեւ Նէ– ՝օ

րլլայինք .... բիման Հիքմէթ։ կնքուեցան փակուած թեբթեբու,

Ւ ս կ միւս Գաշնակիցնեթրը ։ «Աէո»ի , «Նոր 0բ»ի, գկարընֆի, «Տօսթ»ի , «Եր– իրանի «՚ԲէյՀան» թերթը կր գբէ թէ կաՐԴ մը
նաեւ փակուած
Անոնք երբեք չեն Հաւանիր ոբ քհուբքիան գբն^ի ապարանները։ կնքուեցան ե րո ւ ել միու ֊ ս պ ան եր ոբ ո նք ան ց ե ալ տարի փախ ած էին բո։ Սա­
§է բւԼԷ էչի Հ իմնա ծ
Հ"Գ կորսնցնէ՛ ի շաՀ իր Հիւսիսի Հարեւանին կո ւս ա կց ո ւթ ի ւնն եր՚ո լ , ս էն տ իքան կէն Տ Ատ ր պա տ ա կան ի դեմ ոկրատ զօրքիս՝ միանա–

(ա յսպէ՚ս կը ձեւակերպեն Հայկական արգար սլա - թի ւնն ե բ ո ւ կեգրոնները , Ա ուատ չու Համար , մաՀուան դատապարտուած եւ գնգւո–

Հանիները) * Ա յս պարագան մեծապէս կը գմուա - Հ,հյմբսյգիբներոլ Աէ՝նտիքանդ ; Հ՛ոն՝ եւս խուզար ֊ կաՀարուած են՝ քՒաւբիզի մէջ։ քիղայիէի մէջ ալ

բացնէ քյ . Միութեան գիրքը։ ԱՀ ա թէ է"էո՝ կոլթիւններ կատարուեցան եւ երեւան ելան գազա– գնգակաՀարուած են զօր՝ ՝Բե–ա–պիրի եւ \ոլբիչ

ստի պո ւած ենք բոլոր դուռն եբն ալ զարնել : նի թու֊ղթեր եւ կանոնագիբնեբ ; սաւ սնեյ
«
Կբ ^Հաւատա՞ք Անդլեւսաքսոններոլ բա րեա– ճշդուած է որ 700ի կբ յանդի կէսրմիբ, սէնտի֊
իրանի կառավարութիւնը կբ մերմէ Հաստա ֊
ցակամութեան կամ «Հայասիրութեան» : քանեըուն– թիւր եւ անցեալ Կիրակի , Պէշիկթաշի.
աել կամ Հեբքել այս յէուրը , բա յց պաշտօնական՛
ւ = Միամիտ Հարցում ; <Հ,Տառաի>ի ամբոզթ բանու՛որական սէնտիքայփն մէջ լուզումնալից ճա\.
բերան մբ յայտարարած է թէ «մէկէ աւելի գնդա–
պատմութեան մէ՜ջ գոլք պիտի չգտնէք մէկ տող ռեր խօսուած են, «կարմիր տզոց» մասին ներբող­
կա Հ ա բ ո ւթ ի ւնն եր տեղի ունեցած են Ատ բ պա տա՝ -
գէբճ ՛՛ք՛ "տյգ գաղափարը "Որշնչէբ ։ Բ՛ոլոր աշ - ներ Հիւսուած են, եւ ճառախօսն՚երէն մէկը, Ֆէ ֊
կանի մէջ եւ թէ կառավարութիւն ր մոտերս զեկոյց
, խարՀակալոլթիւննեբն իրար կզարմեն , իրենց
ր ի ա քհագաթ , յուզումէն մարած է ։ Հ,ոն մուտ մր պիտի Հրատարակէ այս մասին» Հ
պսպղուն գոյներով։ Մեր Հիմնական նպատակն
գործած է օտար ա կան մը, ՛որուն վբայ յարձակե­
եզած է օրը օրին պարզել <ձինչ կ՛՛անցնի կր գառ -
լով եւ կէցռրո1Լ դուրս նետած են : հա դատեք ԳԽ՚մաԱիոք Վեջ
նայ»ն , որպէսզի քն ացազներր սթափին եւ
Զօնկուլտաքի , կոկիշէՀիբի եւ Անթէպի մէջ • ք>
սնամէջ երազն՛եր չՀիւսեն; Զարնել բոլոր գուռնե ֊
եւս փակուած են զանազան սէնտիքաներ ։ Յունուար ՛Հին Գյիւրընպէբկի մէջ սկսաւ դաաա ֊
ԲԲ *-— չի նշանակեր գուռ փոիսել։ Անաց ար , ս կ ի՚գ֊
Անգարայէ կը Հաղորդուի թէ քանի կր խո ֊ վաբութիւնը օդանաւային մառէշալ Մի՛ լի՛ի* ոը
բէն ի վեր ա յգ .ուզղութեամբ կը Հետապնդուի
Կէօբին կի աջ թեւն էր ։ Ամբաստանագիրը կարգաց
Հայկական Ղ՝աւոր : ԱյսուՀետեւ ալ, մեր ՚ ամբողջ րանան քննութիւննեըը, այնքան երեւան՝ կ՚ելլեն

ա շիւ տ տ ան ք ը ա յն պիտի րէէայ որ Ան գլեւսաքսոն ֊ ծածուկ ի ր՛ո զո ւթի ւններ ։ Հաւանական է որ երեւան ամ երիկեան դատախազր, պարզելով ամբաստան -

ները արգելք զյարուցանել, եթէ բուն իըաւատէրը եԱեն ականաւոր դէմքեբ, որոնք կապ, Հաստատած եալին կեանքը.։ Զ°բ * Միէխ Գերմանիս լ օգանաւա–

սեղանի վրայ գեէ Հայկական պաՀանջնեբր ; են ձախ եր ուն Հետ : ^

՚Հյատ պարզ է եւ Հասկնա լի * ԳԵՄՈԿՐԱՏՆԵՐՀ ԶԵՆ ՄԱԱՆԱԿ8ԻՐ

I՛ • Մէչա աԼ ա յ ս ա է " *ՂաՍՂ. 1 ս օ ս ա ծ ենք , սկիզ­ ԱԶԳ– ԺՈ1ՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐՈՒՆ ՀայկակաԱ ԿաղաԱդը աԱթեբւվ

բէն ի վեր։ Մեղքը մերը չէ, եթէ Հարգիկ չեն

Հասկնար իրենց կարդացա՛ծը^ կամ կը Հասկնան ել Թու^րքիո յ Ազգ • Կողովին Գեկտեմբեր \ Տի

ծուռ կը մեկնեն, \որոմ ցանելու եւ արիւն աԱ/Լ ֊ Չորեքշաբթի առտու Փարիզի անթելը ոլԲ\էՀ

աոբելու Համար * նիստին մէ^ բուռն Փոթորիկ մլլ պայթեցաւ , ե^րբ մո զո վո լր գնեբո լ կա բդին՝ , քանի մը վա յրկեան ալ

Այս"1 է" ուրեմն երկար ճամբայ ունինք տա­ գեմ՝.ո կր ատ երես՚ւիոիյան մր կր քննագատէր կառա - սաՀմանած էր Հայկական կաղանդին X Այս առթիւ

կաւին , դատելով երեւոյթներէն։ վաբոլթիւնր։ Վարչապետը, Րէճէպ Փէքէր յո ա - մոզոՎըդական երդ մր երղեց 0բ* Ա *ԶբՀՈսա*նդհան ,

՚Տ= Երկար թէ կարճ , քաղաքական կեանքը բանալովդ Հախաաւոր՝$> եւ Հգասալիք» անուանեց ընկերակցո լթեամ բ սրինգի , իոկ * Փա լամ ուտ -

լաբիւրինթոս մրն է ոբ ամէն բանէ առաջ սուր գեմոկրաաներր , որոնք ձգ/եցին Հեռացան ր եան՛ քանի մը խօսքով նե ր կա յացուց Հա յկական

աչք եւ արթնութիւն՝ կը պաՀանջէ • Միեւնոյն ա. նոսր պոռչտւքներւ մէչ^ : ՝Բ ի չ մնաց որ ձեձ ալ ու - Կաղանդը , ֆրանսերէն ; (,

աեն գիտաւթիւն մ ըն է* որ անբնգՀատ աշխատանք տէին; 8աթ\որգ օրը, դեմոկրատ (րնգգիմագիր՝) ե–

եւ պատրաստութիւն կր պարտաղրէ : Հազար կտոր րեսփո խասնե ր ր ութ մ՜ամ անրնգՀաւո նիստ գոլ յ ղումնեբը կը յայտնէբ , վարչապետ բ «անի շիսա -

ր/լաս , աբմէք չունի ո եւ է պետութեան Համար, մարեցին , եւ որոշեցին չմասնակցիլ Ազգ. մ֊ողո - նական» եւ «ախտաւոր» որակած է դ/*"ՔԲ հւ կարգ

եթէ իր քաղաքական եւ տնտեսական շաՀ երր ուրիշ ՚ԼԷ^՛ 1 իբրեւ բողոքի ցոյց։ Ներկայ չեղան նոյնիսկ մը վերագրումներ րբած է մեր կուսակցութեան։

բան կբ թելադրեն։ Արիմուն, իմաստուն եւ պատ. ազգ. սլաշտպանութեան ելմտացոյցին քուէարկու-• Մ եր մողովին մէջ որոշեցինք խստիւ մխտել ա յգ

՛ւ ա ււ ա . տռա նց՝ ոտքերը գետն էն կւ Հրե լա թեա\։ թեր թեր ր կբ գրեն թէ Գեկտ. 20/.՛ նիստին վե րագբումնե ր ր եւ բողոքել ;
Կանօթ բանասէր Ֆուատ ՚ք՝էօփրիւլի
իռ\չակս կ՝ ըլլար եթէ սլաք րե բաբա ր զեկու­ մէչ 450 երեսփոխաններէն միայն \36ր մ ասնա կցե­ լ , որ գե–

ցումներ կատարուէին այս հարցերոլ մասթ , ամ– ցան վիճաբաՆոլթեա1ց ; Հ՚կաՀեր կային ՜ուր ի՛՛՛ր մ ոկրատ կուսակցութեան Հիմնադիրներէն է, յ°դ–

փոփ չրինակի մէչ–. Անշուշտ իմաստութիւն չէ լռութիւն եւ ցաւ կր տիրէր՝^ : ւուաձ մր Հրատարակած է ՀԳոլվվէթ* լրագրի ա -

ամէն բան թուղթին յանձնել : էսկիշէՀւիրԻ դեմոկրատներ շ Հետեւեալ Հ եռա­ ռաէդ֊ն թիլին մէչ^. Հետեւեալ խորագրով.— ղՀրա–

= Մյղպիսի ծրագիր մրն ալ ուն ինք եւ կր յոլ, ղի րր ու,զզաձ– են Ելմ մ-արեցէք չւ՚ր ու ցամաք սպառնալիքն երէն» : ( Ա՝ան>–

կանք իրագոր ձել յարմար աո իթով մր : լուսցոյց ի վիճաբանութեան րամասնոլթիմե^եբլլ յա^որգքվ) :

ատեն երբ մեր կուսակցութեան ներկայացուցիչը

Ատն ան Մէնտէրէս մեր տեսակէտներն ու Համ ո -

Fonds A.R.A.M
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14