Page 5 - ARM_19-1947_01
P. 5
Ըմրոստ&եդ կը ս պ ա ռ ճ ա ս

Ո ^ 1 \ / ^ 1 ^ Ո II. է. Տտւոօ 376.286 Գավսղա՚փ

օ ^ շ ^ - Բ ա բ ո ^ » ։ տա. ա տ տ ծ ճ ւ ա

17, »Ա6 Օտատտատ - ( 1 3 ՛ ) Աթ-էնւքէն կը եեււագր&ն Գշ. օրուան թ֊ոՆակաս
ա–. 008. 15-70 - Շ. Շ. թ. բ^ոտ 1678-63
ԼՌէօյթըր) • Այսօր ո լան կառավարական լուրեր ր
Տար. 1000, 6ս.«քս. 500, Եռամ՚ս. 300; ֆր., Արաաււ. 10 8»Լ–՛
կ՝ըսռյՒ*թէ աւելի քան 100 ըմբոստներ, որոնց մէ^

\՚՚6Ոա՚6ճւ 3 ձտւոՀւէէ 1946 Ուրբաթ– 3 Յունուար կան ղինեալ կիներ, թակարդը ձգեցին 19 բեռ -
Ա ե լան ի կ - Գավալա
նակառքեր եւ Հ ան ր ա կա /լքեր

իսճուղիին վրայ, լեռնային անցքերու մէ^ եւ յա -

ԺԹ– ՏԱՐԻ - 19տ ձոոտք Ւ( 4894–՜Նոր շրջան թիւ 533 Խմբագիր՝ Շ– ՄոՍԱ^ԵԱ՚ս ԳԻՆ՝ 3 Ֆր– | վւշտակեցին 400 միլիոն– տբախմի աբմողութեամբ

\ ապրանք՛. Ոստիկան– ղին ո լոր մը եւ ճամբորդ կթ1*

մը սպաննուեցան , երեք ուղեւորներ վիրաւորուե -

ցան ։ Անգլ • 4բդ ղօր ան ամն ին պատկան՛ող երեք

զինուորական կառքեր ալ կային , բայց արտօնուեր

ցան իրենց ճամբան շարունակելու ։ ՚ Ա յ ս ^Ր^1ՐՈԲԳ

գէ՚ՂՔ՚հ է "Բ կրէ պատաՀի նոյն շրջանին՛ մէ^, ուր

՚իեր ջե ր ս յարձակում կատարուեցաւ

/ոէ Աղաճ երկաթուղիին վրայ, Լայս դծով Աելանի^

կը կր կա պո լի (Հունաստանի ծա յբագո լն արեւ ել -

եան նաՀանգին՝ քՒրակիոյ Հետ՝) ։

1ճամբոբդներ որոնք ներկ այ եղած էին՛ սար ֊

- քուած թակարդին , կբ պատմեն թէ ըմբոստներբ

կր կպարծենային որ շատ չանցած պիտի գրաւեն

Ղ՝ավալան , նաւաՀանգիստ մը որ ՛ունի 50.000 բնա–

կիձ եւ կը գտնուի Աելանիկի արեւելեան կոդմը ,

140 մ գոն Հեռու ։

Աթէնքի թերթերը այսօր կը Հազոլգէին թէ

ծանր ընգՀ արո ւմներ պատաՀած են կանոն ա ւո ր

գօրքին եւ ղինեալ Հ րո սա խումբերու միԼեւ , Լա -

միայի շրջանին մէջ, կեգր* (Հունաստան , 160 քէէո~

մեթր Հեռու Աթէնքէն : Կերտուի թէ ըմբոստն՛երը

գրաւած են Հիփաթի աւանը, քՒեսալիոյ դաշտին

մէջ, Լամիայէն 16 քիլոմեթր դէպի աԲռլ^ԼՔ ՚՛ Ըմ -

բոստները փորձեցին պայթեցնել կամուրջ մը ։

վերջին լու֊ր մը պաշտօնապէս կը ծանուցանէ թէ

100 րմթ ոստներ գրաւեցին Հի փա թին , յանգյռլգն

գրոՀով մ.ը : կռիւը տեւեց ութ մամ ։ Ըմբոստները

նախ գրաւեցին վքոքր գի-ւզ մը ^ յետոյ խումեցին

դէպի Հեփաթի , խ՛որտակելով ոստ,իկան ֊ զին -

ա լո ր ներ ո լ փոքրաթիւ ումը ; Այմմ օգնական ղօ -

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ՄԸ ԼԷՈՆ ՊԼՈՒՄԻ ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՀԼԻՃԻՆ ԱՆԳԱՄՆԵՐՆՆ րամ ասեր կատաղի ճակատամարտ մը զշ մղե՛ն Հե–

թափի ի շյրջա կան եր ը ;

19Հ7Ի ԿԱ՚ԼԱհԳՋԷ՝ԲՆԵՐԸ Նհպաղթողևեաւ
ուշադբաթևաԱ
այսօր մէկ աստիճան , վագր ՛ուրիշ մր, եւ այսպէս
շարունակ ^ ;

§ ա ռ ճսՄիս՛ ըԱդռաևոս՛ զեղչ 1Լ ա ր չսւ ւզ ետ ը բացատրելէ վերջ Հարցին Հողե–
ուզ ֊
ապբաճ/ԱԽու վրա) իյԱ՚Բ—, %երգազթ–ի կեդր– կոմիաէէն ստա - բաբանական Հանգամանքը, որ կը նշանակէ
ցած ենք հեաեւյյալ գեկոյցԸ
ղութի ւն փոխել կամ շոգի արձակել , շեշաեց թէ

քԼմ էն որ բաղմ աթիւ նամակներ կ ր ստանանք խօսքեր , խոստումներ չէ ոբ կուտայ այլ գոբծքեր :

ՄԵԹՐՕՆ 4 ՖՐԱՆԲ , ՆԱՄԱԿԸ 4ՈՒԿԷՍ ԵՒՆ ներղաղթել փափա քո զներէ որոնք ցանկութիւն կը — * փիներ/** ք՚Նկումը վ*նղ Հանու ր սլիաի ըլ

յայտնեն անպայման՝ այսինչ կամ այնինչ կարա - լայ , ամէն տեսակ արտադրութեանց , ինչպէս եւ

Տարեդլո՚ւխի առթիւ * Պ * Լէոն Պ լ ո ւմ կարգ մ բ ւանին մաս կազմելու ^ սակայն։ ստուգման ատեն կը պետական ս պա ս ա ր կո ւթե ան ց Համ ար : Պ իա ի տա­

բարեփոխ՛ումներ աւետ՛եց , եր/լու ձայնասփիւռ ճա­ նշմար ենք որ շատեր ուն թղթածրա բնե րր տակաւին՝ րած ուի նո յն իսկ ա յն սպասարկոլթեա1ւց վրա յ ո–

ռերով եւ մ ամուլիս ուղղուած յա յ տար ար ութիւն^ չեն Հասած մեր ձեռքր : բոնց ելմ տաց ո յց ը Հ աւա սա բա կշռել ստիպուած

Գներով ; ԱՀ աւասիկ առածին ճառին՛ ամփոփումը* Որպէսղի յհաագային որեւէ թիւրի մ՝ացութիւն էինք աւելցնելով սակացայցնեբը ։ Ասիկա սկզբնա­

Ատան ձնե լով այն՝ առմամեայ պաշտօնը ՚/՚՚ր տեղի չունենա յ, կր յանձնարարենք բոլորին կէտ ւոր՛ութիւն մ ըն է ։ Ջեր ձեռքն է երկրին փրկոլ ֊

մեղի յանձնեց խորՀրդարանը , մենք երկու կական առ կէտ Հետեւիլ Հետեւեալ մամանակա ցոյց ին • թիւնը, ձեր իսկ փ Բ էէ™ 1*^I"լս Բ1 * ^ ք յ * Յ ս ^ Լ Ղ՚էս^՚0Բ՝>

նպատակներ առաջադրած էինք , պաշտպանել Առաջին երեք կար՚աւաննե րուն\ մաս կազմեք ՝> լցնել եւ ա ր ղ /. ա ,յ՚1 ե լ արտադրութիւնը ,

ֆրանքր եւ աւելցնել աշխատաւոր բազմութեանց ցանկացողները պէտք է անպայման իր՛ենց թղթա­ սիկ մեր երկրին Համար փրկութեան երկու պայ -

գնելու իրական կարողութիւնը ։ Եէմաացոյցի Հա­ ծրարները տեղական։ ենթակոմիտէնեբու եւ շրջա ֊ մ անն ե րր՝ * Աշխ ա ա ան քի ՛Իա շնա կց ո ւթ ե աննե ր կա յա–

լաս արա կշռութիւնը Հետապնդեցինք յամ առու - նային՝ կոմ՚ւի տ էն ե րո լ մ իջոցալ մ եղ Հ ասցնեն ա մ ե ֊֊ ցուցիշնեբը իրենց Հաւանութիւնը յայանեցին

թեամբ մր եւ յանդգնոլթեամր մր որ գնաՀատուե– նաուշը մինչեւ Տունուար 10։ \Աոնէի ծրագրին ։ Հքաբաթական 40 մամը բնակա­

ցան։ Այմմ ի վիճակի էամ իմացնելու Հանրութեան 4 ր գ եւ նրդ կարաւաններուն Համար թզթա - նաբար կը մնայ կանոն , բայց պէտք է անոնց ւիր ա յ

թէ Տունռւար 2,էն սկսեալ , 5 առ Հարիւրի ընգՀա - ծրարներ ը պէտք է մեզի Հասցնել ամենաուշր մին– աւելցնել ալթ յաւելուածական մամեր, արտա՝ -

ն՝ուր ղհգձ մր պիտ ի րէէա յ ճարտարագոր՛ծական , չեւ Տ՛ոոլւ՛նս ոլա ւ 25։ գրութեան ղարկ տալու Համար։ */» առա ս ո ւ ն մամը

առեւտրական եւ Հողագործական գիներուն վրայ : երգ եւ 1 րգ կարաւաններուն Համ ար ամենա­ օրինական շաբաթն– է , 48 մամը՝ բնականոն (նոր–

Բ,ոլռր Հա շուեցո յցները, պիտակները ( Էթիք էթ֊) ուշը մինչեւ Փետրուար 10։ մալ) շաբաթը : Հակառակ այս կարեւոբ ՛որոշման ,

Հակակշռի բո շոր միջոցները պէտք է կրեն՝ այ ս բանուորութեան խնդիր մբ պիտի ունենանք քա՛նի

զեղծին իրական ապացոյցր ։ 5 առ Հարիւրի երկ ֊ Օրգ կարաւաններուն Հ ամ աք, մը ամիսէն , գմուարին պայմաններոլ մէջ ։ Հան ֊

բորդ գեղէ մր պիտի չկատարուի 60 օր վերքեր ՝• Կա­ մենաոլշը մինչեւ Փետրուար 25 ; քածուխի ի^^գիբբ կբ մնայ ծանրակշիռ , բայց այդ

ռավարութիւնը այսօր յաքորգարար ընդունելով ՏԱԱԸ ՀԱԶԱՐ ՖՐԱՆԲ ՆԵՐԳԱՂԹԻ ՀԱՄԱՐ իսնգիրնեբն ալ պիտի լուծուին վստաՀ ութեամբ եւ

գործաաիրութեան աղդ * խորՀոլրգին , Հողագոը - յա.ար բա տեւո ւթեամ

ծական Ղ՝աչնակցութեան եւ Աշիյատանքի Ղ՝աբնակ­

ցութեան վարիչները, անոնց Հաղորդեց այս կրկ­ Լիանէն Պ * վառնիկ ՝Բիլաբճեանի միջոցաւ ԳԱՀԼԻՃԻՆ ՕՐԵՐԸ ՀԱՄՐՈՒԱԵ ԵՆ

նակի որոշումները ։ ք՛ո լորն՝ ալ ջերմ ընդունելու - ստացանք տասը Հազար (1 0.000) ֆրանք, որ Հա - Աամ՚ոլլի ներկայացուցիչներուն առջեւ ալ խօ­

թիւն յայտնելով , խոստացան իրենց կաղմակեր ֊ լաքուած է Լճէի (Տիդրանակերտ) Հայր՛ Աիոլ - սելով , Պ * Լէոն Պ էու֊մ խնդրեց որ օգնեն–, իր ծ րա -

պո ւթե ան ց ել անդամներո ւն՝ անվեր ապաՀ ա^ակ - թեան ընգՀ. մոգովին մէջ (22 Գեկա. 1946, Ա էն դի բնե ր ը գլուխ Հանելու Համար ։ Այս առթիւ ըսաւ

ցութիւնը : Տասը տարիէ ի վեր առածին՝ անգամ Ա*ոռիս) % թէ յաջողած է Համ սղել բան ո ւո րա կան կազմ ա -

րչլա՛լո վ Հ կառա վա ր՛ո լ թ ի ւնը կը ձեռնարկէ խ՛ո ը տ ա - Կը խնդրոլի \քերգազթի Հանգանակութեան կերպութիւնն երր որ յեաաձղեն 30 առ Հարիւր յա -

կելու դիներու բարձրացումը եւ աստիճանաբար կեդր* ան ձն ամ ո զովէն ստանալ Համապատասխան ւելմ ան ( ամ սա կան նուաղագո յն 7000 ֆրանք) պա–

պաՀ ովելոլ ան՛ոնց անկում բ ; ՛էյ՝" յն իմա սա կչ մըն ընկա լա գրով * Հանջը, որպէսղի կարենայ իր ծրագրով իջեցնել

է որ կ՚ուղղեմ երկրին ։ Հարկ է մ ի ամ աման ակ ապրուստի դիները , աշխատավարձքի ներկա /

վւրկել ֆրանքը եւ ապրուստի լաւագոյն պայման - պայմաններուն մէջ՛. Այս առթիւ յայտարարեց *

ներ ստեղծել բոլորին Համ ար ։ Աենք փոխանցմ ան Կր կասկածիմ թէ ձեր հառաջին տպաւորութիւնն « / ՛ յ * կառավարութիւնս միայն՝ 13 սաՀմանադրա -

շրջանի կառավարութիւն՝ մբն ենք % ք՝այց եւ այն եզալ սկեպտիկ ժպիտ մը։ Այնքան խ՛ոստումներ ե֊ կան օրեր ունի։ Ես չունիմ անոր գչուխբ մնա­

պէս վճռած ենք Հետեկի լ փրկութեան միակ ճամ - զան ձեզի որ այլեւս չԽբ Հաւատար ։ Եւ լ՚ետտւյ , լս ՛֊ ։ Հետեւաբար չունիմ անձնական փ առա սի բո լ-

բուն ընգՀանուր տնտեսութիւն : սա 5 առ Հարիւր անմիջական գւգՀ\Բ ^*ւ երկու ա ֊ թիններ ա յս տն-օբին ո ւթի ւնները ծրագրած ատեն։

Աւանդական ս՛ովորութեան Համաձայն, միս վերջն՝ Բէէալիք 5 առ Հարիւր գեղչր շատ քէք յ՛մ գլխաւոր նպատակս է Հոգեբանական մթնոլորա

Փա ր ի ղի գե ս պանն եր ը իրենց շնո րՀ աւո րո ւթ ի ւՏենե– 1լ՝ ե բեւա յ ձեղի , իբրեւ փռխա րին ութի ւն այն ան - մը ստեղծել, գիԱհրբ է 9՝"ե Լո լ ՝ մթեր՛ուած ապ ֊

րր յայտնեցին վարչապետին , առաքնոբգոլթեամբ գադբում ել տարապա յմ ան յ ա ւե լո ւմն եր ո ւն ՐՈ Ո բւսնքները զուրս Հանելու Համար :

պապական ն՛ուիրակին ւ Պ* Լէոն Պլում այս առթիւ կրա՛ծ էք օրէ օր Հ. Բայց նկատի ունեցէք ՛որ աւելի ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿԵՑ ԶԵ՚ԼԶԵՐԸ

յա յտարարեց թէ ինք Հաւատք ունի իր երկրին քան տասը տարիէ ի վհբ գիներոլ բարձրացում բ Պաշտօնաթերթը երէկ, Ե շ* Հրատարակեց 5

վրայ եւ թէ «միայն՝ պետութեանց Համերա շխոլ - տեւական եղած է Ֆբանսայի մէջ։ կառավարոլ ֊ առ Հարիւր ընգՀ • Գ^գէէ Հ րամ անագի բները որոնք

թ ի ւնը կ րն այ փր կել աշխարՀի խաղաղութիւնըֆ : թիւննէերը միջամտած են միայն արձանագրելու , 14 յօդ՛ուածներէ կր բաղկանան ։ Պետութիւնն այ

օրինականացնելու Համար, մասամբ կամ ամբող - 5 առ Հարիւր կը զեղչէ ծխախոտի եւ ալքոլի դի­

«ԵՐԿՐԻՆ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ ՋԵՐ ՋԵՌԲՆ է» ջ ՚ ՚ վ ի " յ արդէն՝ կատարուած յաւելումները : Արգ , ները։ Նոյն Համեմատութեամբ կը զ ռ զ ձ ո լ ՚ 1 ՛ ^ ՝ նաեւ

Վարչապետը իր երկրորդ ձայնասփիւռ ճառը՛ ա յսօր կառավարութիւնը պետ՛ութեան ամ բԴղջ Հե– թատրոններու, սինէմաներոլ գէզերը, բ^իշկսե ֊

խօսեցաւ Ամանորի իրիկունր, կրկնելով իր աւե , զինակութեամբ , եւ , վստաՀ եմ , Հանրային կար - բու եւ դայեակներու այցեդիները։ Ամէնէն կարե­

տաբեր Հաւաստիքները ։ ծ իքին՝ ան դիմագրերի զօրութեամբ կր ծառանա Հ ւոր զեզչր, 16.66 առ Հարիւր , աիտի ըլլայ մետա­

« Հաւատացէք .ինծի , չեմ չափազանցեր • գիներու բարձրացումին դէմ, յայտարարելովդ ղագործական արտադրութեանց վրա յ :

Աֆ լուրբ զոր ձեզի< Հազոթգեցի երէկ իրիկուն ^ Ո՛ չ , ասկէ անզին չես կրնար երթալ։ Ոչ մ իէս յն
,
իբ՛րեւ կաղանդչէք, իսկամլէս մեծ աւետիս մրն ԷՀ պիտի չերթաս ,այլեւ այսուՀեահւ պիաի ընկբկիս

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10