Page 8 - ARM_19-1947_01
P. 8
0 Ց Ա էհ Ա Ջ

ԱՀ ա ւաս իկ վա խա գրութեան՝ մ ի^ո ցնեչւո լ. ն՛որ կը շարունակէ , խ՛օսքն ուղղելով Անգլիոյ նախկին 8/1ՒՇԱՏԵՏՐ

գթներ ը * (Հոլ). ււ լա լ։ ՛Հէն ի վեր մ՜եթր՛ո յի գինն է վարչապետին * Հ՚հուք պատասխանատու էք քյ ւ -

4 եւ ոչ թէ 5 ֆրանք Լնախապէս՝ 3) , բազմանգամ ր ոպայի կործան՛ումին՛ Համար : Ղ՚ուք սպաննեց իք ԼԻՈՆ Հ – 3– Գ– «Նոր Աերունգ»է <ւՍէա -

լւն տ ան ի քն ե բ ո լ ել Հ աշմ անգամներ ո լ Համ ար՝ 2 էչւրոպան եւ պէտք է զատուի ք ճիշգ այնպէս ինչ­ մանթօ» խ՛ումբէ րնգՀ . ժ՚ոգոՎր 6 Յռւե ուար ,

ֆրանք ; Զն $ուած է Ա * կարգը ։ Նո յն փոփո խո ւ ֊ պէս ա՛ն ոնք զոր գաա ի քաշեց իք \, ի "֊բըն՚ղէ ր կ ի ժամր 8.30էն , 137 ատ Րտւս1 ՑտՈ։ եէստ կարեւոր

իժի ւններր պի ա ի ըլլան ար ուարձ աններ ու ե բ կա - մէջֆ ։ նամակագիրը այս առթիւ ծանր բառեր .կը օրակարգ Հ

թոլզիներուԱ Համար ; գործածէ Ջբրչիլի գէմ ,–^– ՀՀԱաաիւօս > երկերես »֊. ՄԱՐԱԷՅԼ ֊ ՊՕՄՈՆ — Հ • 3 • Գ • Նոր Սերուն–

Թղթ-աաարական դիները.— Աովորական նա­ եւն*։ Կը կարծուի թէ գերմանական քարոզու - գի ՝իՀրիստաւիոր խումբի գասախօսական մոգովը ,

ւք ակր (20 կրամ) 4.50 ֆրանք , Հաշոլեցոյոր 3.80, թեանց Հետեւանք է այս անստորագիր նամակը։ ա յսօր , ուր բա թ իրիկուան՝ մամը ճիշգ 9ին , սովո­

քարտ-փոստալը՝ 3.80, այցետոմսր (առ առալելն ԵՐՈՒՍԱ1ԷՄԷՆ կր Հեռագրեն թէ Հրէական րական Հաւաքատեղին : քյ ումբի Հայերէնի գասեըը

Հէնդ բառ) 2.80, փնէօմսւթիքք (7 կրամ) 14 ֆր– , գաղտնի կազմակերպութիւնը, «իրկուն Զվայ՝ֆ , տեգի 1Լ ունենան ամ էն ե բեքշաբթի ի բ ի կո ւն մամ բ

ս ո վո բա կան տ սլա գիր ր 1 .20 , ս ա ի ա ո զա կան թերթերուն Հազոբղած է Հետեւեալ ազգբ. «Պի­ 7.ՅՕ^ին : Արձանագրուիլ Հետեւեալ Հասցէին*

ա սլա գի րր՝ 2.60 , Հ եռա գրին տաս ր բա որ՝ 28.50 , տի սկսինք յարձակումներ կատարել ա յն ԲՈԷՈԲ յ&9ւո &6ւտտաո, շօւքքշսյ Տ շ ^ շ , 340, Օհ. Տէ. յսԱշո,

Հեռաձայն՛ Հանրային կայանէ՝ 5.50, բամ ան ո րգի ճամբաներուն վրայ որ ռազմագիտական՝ արմէ ք մր Տշճսաօոէ :

Հ ամ ար՝ 4.75 , ամ սա կան բամնե գին Փարիզի Հա ֊ կը ՛ներկայացնեն եւ բոլոր զինուորական կառքե­

մ ար 1 90 ֆրանք եւն< • : րուն վրայ»։ Անգլ* մարզպանը Լոնտոն գնաց ,
խււբՀ րգակցելոլ
քՒզթատա բա կան նա խա րա բ՛ո լթ իւնր 55 առ Հա­ Համ ար Պա ղե ս տ ինի մ ասին : ՆԱՄԱԿ ՈՒՆԻ Տիկին Աաթենիկ Ֆ իլիզեան ,
ԱՆԳԼԻՈՅ Տ ս ւն՚աս տ ան էն՝ ;
րիւր զեղչեց օգայի՚ն թզթատարի զիներ,ր Ա՝ * Նա– ԱԾԽԱՀԱՆԲԵՐՈՒ ազգայացման

Հանգն ե բուն՛ , ՝Բանատայի , Ա՝ եքսիքայի , Ալասքա– Հրամ անագիրը գ՛ո բ ծա գրո՛ւեցաւ Տ ո ւն ո լար \ ին ,

յի եւն . Համ ա բ ք Հ ետ եւո զո ւթեամ բ Ամերիկայի • Հանգիսաւոր արարողութեամբ։ Այս առթիւ վառե­ ՈՂ.ԲԱՑԵԱԼ ՇԱՀԱՆ ՖՐկՆԿԵԱՆէ մաՀուան
Պար -
•Ա ինչեւ Հիմա այգ երկիրներ՛ուն Համար առածին 5 լանիւթերու նախարարը յա յտարարեց * Հան. լաւ - առթիւ փոխան ծազկեպսակի Պ * Եբս՚֊անգ
Կըը -
կրամ ր 1լ արժէբ 30 ֆրանք , ի՛" կ իւրաքանչիւր յա­ ղոբծն՚երուն երազն եղած է շաբաթը Հինգ օր աշ– կիրճեան կր նուիրէ 3000 ֆրանք եկեգեցւձոյ
շուտով։ թական Ա*արմն ո յ ;
ւելուածական կրամ ր՝ 20 ֆրանք ։ Ա յմմ պիտի ար­ իսատիլ, այգ բաղձանքը պիտի կատար՛ուի
թափը ։
մէ 25 ֆրանք , առածին տաս ր կրամ ը , 15 ֆրանք իՀայց պէտք է պաՀել արտագրութեան

իւրաքանչիւր յաւելուածականէ 10 կբամքւ Համարէ Այմմ ունինք միայն 692.000 բանուորներ մեր ած֊

Հարաւ . Ամերիկայի գիներն են– 40 ֆրանք առածին խաՀանքերուն՝ մէջ% Արգ, առ ն> 700.000^ ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵԴ.Ե8ՒՈՅ Հոգաբարձու -
թէւևւբ կր Հրաւէրէ Հայ ժոգովչուրգր
տաս բ կրամր , 30 կրամ իւրաքանչիւր յաւել՚ո ւա ֊ պէտք <ունինք։Պէտք է զարկ տալ արտագրութեան՝։ ներկայ գրտ–

ծական կրամր; Նմոյշներ եւ առեւտրական տսլա նոլփլ Հետեւեայ աբարոգութէլններուն .-—• Ա *

զիր թուղթեր կրնան գրկուիք իւրաքանչիւր 50 Ծննգեան ճր ագալոյցին , կիբակի Յուն՛ուար 5 \ տե­

կրամր 25 ֆրանքի : կ՝ րէ ղուն Վ՛ առ առաւլելն ե ւ՛­ ՀՐԻ՛ՏԱԿ Տէսթէն Պ– Արամ Մէքայէլեան

քիլօ : 500 ֆրանք ՚ևոլէրաճ է ոչ թէ էր գաւկին , այլ վքԱ– գի պիտի ունենա յ քառաձա յն պատարագ : Արարո­
՛ւ՛՛ ՀՆԳԿԱՋԻՆԻ
կեր Արմ . Ղ՝ույոլյ^ճեանէ գաւկէն մաՀուան տա - ղութեան՝ սկիզբը մամը 1 530ին՝ , Ա* Պատարագ

ԿՌԻՒՆԵՐԸ րելէցէն առթէւ Հ (Աէն Ծամոն) ։ Փաս ո

\ք՝ննգեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին

առթի՛ւ եր կո ւշւս բթ ի 6 յո ւեո լար , ա ր ա բ ո ղո ւթ ե ան

Վ^եբ2չին լուրերու Համաձայն ֆրան՛սական զօր֊ ՄԱՐՍԷՑԼԷՆ բարեկամ մր Հազար ֆրանք եր սկւիղբբ ժամը 8 , քառաձայն պատարագ մամ ը
Նոբ Աերոււնգ1ին ։ Ա1ՈԱ1–
քբ Հարկ զատած Է ետ քաշուի լ 25 քիլոմեթր : նոլէրէ Հ . Տ • 1՝ * Փ^արէզ\է | Օին : Աեռելոց Ա * Ծննդեան ՝, երեքշաբթի 7 յուն­

Աննամոիներր բնգՀ * յա բձա կո զա կան ի մր ձեռնա բ– վ»էն ուար Ա* Պատարագ մամը \0ին ;

կած են \,ամ Տինի մէջ եւ ուրիշ կարեւոր կէտե–

բու վբայ՛։ Հանայ ումգնօրէն կր ռմբակոծուի, ՛ւ՛ -
օգնա­
ււլ ււ ա ա մլ՛, ն ե բո ւն կոզմէ ւ $քրան<սայի առածին նա– ՆԵՐԳԱՂԹԻ ԱՐաԼՆԱԳՐIIՒՒԻԻՆՆԵՐԸ I ա տ ս տ ւ տ ^ .ււ©ւտտ։ււաւ«տ

կան ՚ումերր ցամած ելած են արգէն, Աայկոնի Տ1ՀԱՒՆ * \քերգա զթ ի արձ անա գր<ո լ թի ւնները,

ւաՀանգիսար * փուտ՛ով կր Հասնի նաեւ Հ սրա Հէն մէչ–. — ՚Նհյւգազ.
3)րան՝ս՝ֆ շոգենաւը, օգաչու զին ո ւո րն՛ե բուի : Կ^ըս - օրերբ, Պ* Զաթալեանի յ•

ուի թէ ՚Բոչինչինի յե գափոիսական գո րծագի ր կո- թի հնթսւկռմիտէ • ի ա ցու ած՜ է Վ • ՚ԲԻՒՓԷԼԵԱՆի կաՀ - կաբա– Դ

միտէն Հրամայած է խա՛նգարել օգնական ուժերու X ՛սիներու մեծ վաճառատունը։ էքիստ մատ– %

փոխ ագրո ւթ ի ւնբ եւ պայթեցնել ռազմանիւթի « ՅԱՌԱՋ » ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ \ ՀՒԼԷ ^ I ՛ Ո ՚ 1 հ.ԼՀ ջ՜ախուին ^ ննջասենեակի ,%

մ թերան\ոցներր ; կառուտէն (ն^տ) Պ– Արսէն Պէրաէրեան նոր | ճ ու շա ււ բ աՀ ի , խոՀանոցի , Հիւրանոցի ար ^ •

Հեռագիր մր կր տեղեկացնէ թէ չորս ռ՛ումբեր տարուան առթփլ. մէկ Վեցամսեայ )Հ,Յառաֆչ կր | գի ական ոճով բո լոր տեսակի կար ա ս ինեբ : %
կեգբոնւին
պայթած են՝ Աայկոնի թղթատարական նոլէրէ Պ ՚ Տրգատ Ղ*աւ։սլա ր եա՝սֆ , ՝/^ա^5.«#Հ յ Կբ ծախու^ին նա ել աթոռներ , բազմոցներ ( *

՛մէջ , քսւնգե լո վ քանի մր գի ծեր : (8^է&§ոշ) : • թիԿԻաթո*ւնեբ , կաշիէ եւ թաւիշէ : |

յ Այս ծաՏ&ռւցՈՆմռվ ներկայացողին մաս նա– |

աՆԻ ՄԸ տողող ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ Կարապետ Աէյէսեան, (կարնե– \ Բլւււ ՂնՂւ : ՚ I

Յէ) ) ՀայՐ1Լ ք՝ լ՛ է" "՛՛ո ՛է "Ր , "՞՚"յբը Եսթեր , քոյրր

ՀԷԼԻԿՈԼԱՆՏ , Հէւս էսայէն Նովսւ գերման Սէրանոլշ որ կր գտ՛ն՛ուէ փարէգ; Տեգեկացնեչ քրո–

միջնաբերգբ, պիտի քանգուի մարտ 31/& , բրիտա­ ԵԼ Տէկէն Սէրանուչ Անթոնեանէ, 4 իձ\եշ ^&ԱՈ06, ԱԵԲԱԱՏԻՈՅ Տէնաիլ գիւղէն Հաճի Ասաաւււ–
րենց կիլլպէնկը կը փնտռէ քռյրբ՝
նական նաւատ՛որմին՝ կողմէ; Այս ^Լ՚Լգիք^ նախապէս Օաէւ11օո տօստ - 8&§ո6Աճ (Տշւոշ) : խոստանա յ նուէր Լուսաբեր ; կը
մը տեղեկութիւն
անգլի՛ական գաղթավայր մրն էր եւ քերման իոյ տուողին ։

ձգուեցալ 1 886/՚5> , ^անգիպարի փոխարէն : *հեր ֊ Գ*րել « 3 ա ռ ա ^ » ի ն ։ Կ՛ը իւնգրոլի արտասաՀմանի

մ անն ե րբ զա յն վերածեցին՝ նաւա յ ին ա մ են ա Հզօր ՆԿԱՐԻՉ ՏԻՐԱՆԻ (1/էւաճեան) ցոլցաՀանգէսը թերթեբէն մանաւանգ «Ազգակ^էն ել Հ.Արեւելք՝»էն

ամբոցի մ ո , յուսալով տիրել Հիւս.ի սա յին ծովուն որ բացուեցաւ գեկտ. 21 է՛ն Շծ1շո6 8օտշ, 53 ^ս^ 1& արտատպել տ

եւ տեւական սպառնալիք մր գարձն՚ել զայն Անգ - 8օ6է16 , օտարներէն ^երմաաէս ւրնաՀ՚ա տ ո ւե լուէ եր­

Ժ ո յ Դէ՛^ 1 Անգլիացիները կղզին ւլ բաւեցին 1945 կարաձգուածէ Է մ Էն չեւ Յունուար 12։ Ամէն օր

Ա այիսին : Այմմ որոշած են պա յ թ ո լց.ի կն ե ր տե ֊ բացէ կէրակէէ ժամը 9—12 եւ 14—19)։ Անշուշտ Ուշադաւթի՚ՆԱ կօչկակարԱԽրաւ.Ա

զալո բ ել անոր փապուղիներուն մ էջ Լթ իւն է լ ) // բ Հայ Հասարակութիւնն՝ ալ սլՏէտէ փութա յ քաջալե­

ալնիՆ 25 քէէ՚՚մ եթր ե բ կա յնո ւ թիւն՛ ե լ քաբուքանգ րել երէտասարգ ար ո ւեստագէտ-ր : Ու-նէնք կաշէէ վաճառատուն Շէէբտ ել 7&ՈՈ6ՈՏ;

րնել զայն աՀգելի պայթումով մր։ Աւելոբգ է բսել Ջեր բոլոր գնումներու Համար գէմեցէք 8 • 1* • ՓաԱ

թէ ա ւ ււ ոաԽռո ււ ծանւ , ա րո ւա ծ մր պիտի ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻ-Ր Պ • Կարապետ Եաիգար - փազհան վաճ առա տուեր , 223, ւ, 7օ1հւ&շ, Րտոէ (13)

րլլա յ Ղ^երմ անիս յ Համ ար, մ է ^աեղր ձղելո վ մա յ֊ տաշեան , Տէր եւ Տիկին ^հբիգ՚սր Եաիգարտաշեան , 7«1. Շօհ. 64-54։ Բաց է ամէն օր ժամր 8—12 Ա

ււ ե բ ււ ւ կոյտ մր՛. Կղղքւն ամբողջովին պիտի չանՀե– Տէր եւ Տի՛կին Անգրէասեան , Տէր ել Տիկին 3* (4—18, գոց է ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը։ Հաղոբ.

տանայ , բայս այլեւս բնակելի պիաի է1ԼԼԼս*ձ ՚՝ Ուղունետն , Տէր եւ Տիկին Պբտիկեան , ինչպէս եւ գակՏւռթիւն՝ ա«էա : 7օ1հւօշ, Ոտշտ ձՂէտճէ, €ձ»օէո՚.

1945^^ ի վե ր ^ղղին իբբե՚Կ նշսւնակէւո կր ծ առա յէ բԱԼԱր ազգականները իրենց խորին չնորՀակալու ֊

բրիտանական* օգատորմիզին , կարգ մր զօ - թիւնը կը յայտնեն բոլոր անոնց որոնք անձամ՛բ ,

րաւոր ռումբեր փորձելու Համար : \ծազկեպսակով, Հեռագրով կամ նամակով իրենց ՓԱՐԻԶԻ չոԸա"ի դերձակներու աբտէլի վար–

«ԶԸՐԶԻԼ ԱՄԵՆԱՄԵԾ ՈՃԻՐԸ գործեց պաա. ցաւակցլթիւնը յայտնեցին՛ ոգըացեալ Տիկին ՀԱ - չութիւնր բնգՀ * մոզովի կր Հրաւիրէ անգամները,

մ ութեա՜ն մէջ, յարձակելով այն եւր՛ոպական վաշ­ ՃԻ ՆԱԶԻԿ ԵՏԻԳԱՐՏԱՇԵԱՆԷ մաՀուան առթէւ։ Հայաստան մեկնումի նախօրեակին , կատարուած

տերուն վրայ որ՛ոնք արիաբար կր՝ կռուէին , սպան­ նախապատրաստական աշխատանքներ ո լ շո*֊րջՀ իմ -

նելու Համար ռուսական արջ,ր Ա՚ոսկուայի մէջ »: նա կան որոշումներ տալու Համ ար , ւււյս կիրակի ,

Այս ամբաստան ո ւթի ււ ՛ր Հրատարակուած է Լիզ՜ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՀՊԱՏԱԿՈՒԻԻՆ ստացած են հե. մամր 230ին Մ՝անուչեան ակումբի մէջ , 8 Ո16 1^3Ա–

պոնա յի ձ\,աց իօն՚ֆ թ ե բ թ ին մ էջ ^ նամակով մ ր, որ տհւհալ Հայէբը (պաշտօնաթերթ Դհկտհւքբհր եօԱ§6, աՇէւ՚Օ Շտւճշէ : Աոյն շատ կարեւոր մողովին
15, 1946).–
տրուած որոշումներէն վերջ, վարչութիւնը որեւէ

Ալոյեան Աուրէն\, ելեկտրագէտ ծնած 1918^^, պատասխանատուութիւն չստանձնեբ բացականէ -

քին : վ է այս կի&ր, ո0լր եմ տեսած : Վ^ան , ա յմմ Ա ար սէ յլ ; Աւետ իսեան Ա իբվաբգ յ րու Հանգէպ :

ք^ուբո^ ւլ , իմ քաՀ ջ տղաս , գո՛ ւն՛ աւլատե - Ննաձ 1 9 1 5 ^ , Պ՛ո լէ ս, այժմ Արժանթէօյլ։ Պօ շնաք–

ցիր իմ Ղ՝անիկս % Առաջին օրր որ տեսայ ղինք , կբ ե ան Հրանա , նպարավաճառ , ծնած 1914ձին՝ , Պո -

պատմէ յետոյ մօրս, աչքեբուն մէջ կարգացի քա­ լիս , այմմ Մ ԱՐսէյէ ՝՛ Նամ ան աճեան Այևտոն , –գեբ–

ջութիւնք , բայց ո3 ւի կրնար միտքէն անց րնել , որ ձակ , ծնած 1906^՚5>, Անգարա, այմմ էքս-ան-Փրս -

այս, մատ մր ազուն սիրտին մէջ կրնայ լեցուիք վանս : Տաբրճեան ՄՈէ–է^ղ յ ձՐ2.ո*~ս առեւտրական ,

այսքան անձնազոՀ ութիւն • • • : վ դիլոէ * թերեւս ծնած \9\0ին , Հէրէկգ այմմ Վալանււ : Տիրատոկր–

ձեր լեռներ ր կուտան այս անձնազոՀ ո ւթի լնր , այս եան Զաւէն , բանոլո ր , ծնած 1911 ին՝ Պօլու , ա յմմ (Տնօրէն Պ– ԿՐԷԿՈԻԱՌ)

քաջութիւնը % ք՝ուբո՛ւլ , իմ անւշիկ տղաս , ճանչ֊ Ա* արսէ յ լ : ճս ւլֆա ե ան Տաբու թիւն , կօշկակար , 28, քԱ6 Տէ. Տ^էոո, Բտս՚ւտ ( V )

ցա®ր Ղ՚անիկը * * . ձնաօ֊ ա՛հէն էվէրէկք այժմ Մայսէյր կագէրեան ա ծ օ ։ Տէ. ատհժ 73. Օժձ 34-83

Տան կա բծ Զա տ կա կան կո չն ա կէ ե՛ ր ը , յորգ եւ կտարգան , շարժավար , ծնած 1904/**՛, Իղմի՚բ, այժմ Հայկական, արեւելեան եւ եւբյլպական ը8տիր

ողողուն զօ զան ջի ւնն ե՛ ը ր . . * ՝(Հ ո լոմ պ ; Կէլկէլեան Աբտաշէս , սափր11է * ծնած նաշ : Աւլանդեբսերու 4ոի) զաՑազա&սւթիւն: Աբե -

Ա ա՛յբ , քԼատ իկը եկե՛ ր է , րս ի նուաղկոտ \92\ին Պոլիս, այժմ Պանեէօ։ Մբնճիկեան Հայ . ւելեան առաջնակարգ նռւագախումբ : Կ՚եբգԷ Փա–

ձայն"վ մը : կա զատ , գեր ձակ , օ՛ն ած Ստմսոն \ 923/»5/ , ա յժմ րիգի ծսւնօթ այաւեստագիտուհի ե ւ երգչուհի

Ոէնս ի : Նարկի զեան Ա երոբ , մ ասնագէտ բան ո ւո ր , 1«ւատ. Տ0Ի11Ճ : "Նախընտրելի է նախա­

՚ Այո՚ * ձագո՛ւկս , քրիստոս յաբեաՀլ . . . իմ ծնած 1 9 0 4 ^ Ա արա շ, ա յժմ Փ ա ր էգ : քյկաւեան պէս գրաւել սեղանը :

ձագո՛ւկս ալ յարութիւն առաւ այսօր։ Փէէռ, Հանքագործ , հ֊նաՆ \Դ2\էն Պոլէս , ա յժմ
դերձակ, ձնահ–
Հյ՛ ււ ե ց ա ւ վ բաս եւ Համբուրեց երկա՛ ր ու եր­ Կարտան : Աարգէսեան Րաֆֆէ ,

՛կար : Արցունքները ողողեցին երեսներս ։ 1910^5՛ Իյարբերգ, այժմ Մօնլիւսոն : Լ6 Շե*ռէ : Լ. Տ ա Տ Օ ա ձ ^

Հյ– ՆԱՐԴՈՒ1Ո (Շար.) 1աբոա«Ո6 ՕՏււ-^ՕԲԱքյ, 17 8ս6 Օտէտտտատ - 13°

Fonds A.R.A.M
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13