Page 4 - ARM_19-1947_01
P. 4
8 ԱՌ ԱՀ

ՏԱՐԵԳԼՈՒԽԻ ԱՌԹԻՒ «Յառաիի յ»վ"րգ պութեանցւ Հար իւր էն մ ինչեւ 1 30 դատարաններ ՕՐ– ԳՇեՈՅ ՖԷՐՄԱՆԵԱՆ

համարը լոյս կր տեսնէ ուրբաթ օր։ պէտք են, այս ամբաստանեալները դատելու Հա - Պ - ԱՆԱՆԻԿ ԱՆԱՆԵԱՆ

մար։ իրաւասութիւն տրուած է առաւելագոյն

Գաղթային նախարարը, Պ– Մութէ ՚Բոմսլոճ տասը տաբի բանտարկութեան եւ դոյքերու դրաւ—
ման պատիմ
գնաց օդանա լուէ եւ՚ներկայ եղաւ, թագաւորէն րն^ սաՀմա՚նելու x2,7^00ր մէկ քառորդն է Լա Սիօթա, 25 Գեկտ. 1946 Ալֆոքվիւ

գո ւն ելո ւթե ան ։Այս առթիւ ճառ մը խօսելով րսալ . Բ" է" ր ամ բա ս տանն ա լեն ր ուն ;

- «.Մենք ՄՈՍԿՈՒԱ8Ի «Մշակոյթ եւ Կեանք» թերթը ,
ՀարստաՀարիչ ո ր կուսակցութեան
խ՛նամ ա կա լու. թիւն քարոզչական օբկանն է , ՊաոսԱցիկ ցԽեկոյթ

մԱ չենք բերեք ֆրանսական Ա՝իութեան Լգաղթա– խստօրէն կ-ը քննադատէ խորՀրդա յին արուեստն ու Կազմակերպուած Ֆր– Կ - եաչի Ալֆոըվիլէ

վայրերէ ժ՚ոզովոլրդնեբոլն , այլ . կյուղենք խորՀբ– արուեստագէտներր , դիտել տալով թէ Հաբաղատ– մասնաճիւգին կողմէ, ՅՈՒՆՈՒԱՐ \2ԻՆ, ԺԱՄԸ

դականնեբ , Անասնագէտներ , առաջնորդներ դառնալ օրէն չեն ներկայացներ ԷԱ . Միութեան քազաքական 15—24, 137եւտ, ատ ի&ո յ&ս^տ, 1\՚1ատօո ԻձԽճ -. Գե -

անոն ո Համար X ՝ք^ամ պոճը ա յս կերպով կրնա յ Օ– եւ գե գա լ։ ո ւե ս ա ա կան պաՀանջնե րր % Մ ասնաւորա - գարուեստական րամ՜ին , զաւեշտ ,՛ անակնկալներ :

րինակ ծառայել Հեգկաչինի դաշնակցութեան միւս պէս կը մ եզադբէ նկար ի չն եր ը ո ր չեն յաջողած Մատչելի սլիլֆէ .

բոլոր մ աս եր ուն Համ ար յ կտաւի վրայ պատկերացնել պատերազմական քա­ Հսպււրդակցռւթեան. լքրջռցւԱեր 1\16էա Ըշօ16

Զ°Բ * ԼքԼՔլէ"– աԼ ՝&ամպոճ Հասնելով Հ Հեաեւ - ջագործութիւնները :

եալ յայտարարութիւնն րրաւ . •զՖրանսա ան - 1500 ԹՈՆ Շհ&16ՈէՕՈ , Հանրակառք թ ի ւ 81 , իթ՛ե լ վերբալս -

Հրամեշտ միջոցներն ունի բարեկարգութիւնը վե - գաղտն ի թո լզթեր գան ո լա ծ են ր ո ւթե ան $

րաՀաստատելու ։ կացութիւնը սչիտի բարւոքի : Պերլինէ ամերիկեան լր^ին մէՀ :

Օգնական ուժ՜եր կը Հասնին %3)րանսական զինուոր– « ՑԱՌԱՋ » ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ Ֆ • Կ • ԽԱՁԻ ԼԻՈՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.Ը կը աօնէ
օգևե ֊ Մ– Ոսկիանեան մէկ
ները աւելի բազմաթիւ պիտի ըլլան, մեզի ՄԱՐՍԷՅԼեՆ ՑռվՀաննէս «ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ 0Ր»Ը
Պ . Հ * կ * Գաբրիէլ–
լո լ Հ ամաբ X տարեկան ^Տառաջ» կր նուիրէ 12 Յ՛ունուար , կիրակի երեկոյեան մամը &ին , Աաք

# ԱՆԻ ՄԸ ՏՈ՛ԼՈՎ եանի , Ամերիկա X Ֆրանսուա ՚Բօփէի սրաՀը , 8 Ո16 \^1ՇէՕՈ6Ո Տ&1՚<1օԱ տ

ՍԱՐԻ ՇՐՋԱՆԻՆ ֆրանսական իշխանութիւն . ՍԷՆ -ԲԼԷՌ ՏԸ ԼԱ ԹՈՒՌԷՆ Պ • Մ • Նշանեան

ները աւելի խստացուցին Հսկոզոլթիւնր , ոստի - 500 ֆրանք կր նուիրէ Վեթ եր աննե ր ո ւ Ֆօնտին : ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱ՚ԼԱՆԳՉԷԲ ՄԸ
Ալ ւ8ւ վ»էն :
կան - զինո ւորն եր Հաստատե լով Ղ՝երմ անի– ո յ սաՀ– ԱՐԱԾԱՆԻ,, աԹդասսւան ազգային Են մյիջազ .

մանաղլուխին վրա յ ; /»" է" Լ՛ եկող ֊ գաց ո զն եր ր կը գային մշակայթի ։ Խմբագրեց՝ Շ ԱՒԱՐ Շ ՄԻՍԱ-Բ -

Հարցաքննուին : Ոչ ՛ոք կրնայ Աաըէն ^երման\իա ԵԱՆ։ Ա– Հատոր (216 է լ ) 100 ֆրանք, Բ. Հատոր

կամ կերման իա յէն Ա ար անցնի լ առանց մասնաւոր ԱՅՐԻ ՏԻԿԻՆ ՄԱՎԵԱՆ եւ զաւակները կը Նա, (256 էշ) 150 ֆր–, Գ. Հատոր (160 է չ) 100 ֆր --.
առաւօտ ,
ար տօն ագրի : նո լցան են թէ (Յ՛ունուար 7՚իս Մ ^"–ե՜լոցի Երեքը միասին՝ 300 ֆրանք , մինչեւ Յունուար 31 :
կատարուի
ԳԵՐՄԱՆԻԱՆ ԱՌԱՆՑ ԶԷՆ֊ԲԻ ձգելու Համար, մամ ր 1 1 .ՅՕին Հ՚ոգեՀանդիստ պիտի ՄԿՐՏԻՉ Սակաւաթիւ օրինակներ մնացած են <ձՀԱՅԿԱՇկՆ»ի

Պեր լինի դա Հեակից Հ բամ անատարնե բը Ղ՚եկտ * իրենց ամուսնոյն ել Հօր՝ ողբացեալ յիշատակր Ա* եւ Բ * Հատորներէն (երկուքը միասին 80 ֆր *) *

ՅՕին օրէնք մր Հրատարակեցին , որուն Համաձայն Ս ԱՎԵԱՆի Հոգւոյն; Կը Հրաւիրուին իր

Գերմանիա ոչ իսկ մէկ սուր , Հրացան կամ զնգա­ յստրգոգներր :

ցիր , կ "I մ զինուորական շքանշան պիտի ունենա յ ; Այս առթիւ Տիկին Մավեան եւ գաւակները կը ՏԱՐԵԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ ԵՒ ՊԱՐԱՀԱՆԳԷՍ

0 րէնքը բա ցարձա կապէս 1Լ ար գի էէ գէ^քէ Ա ւ ռազ­ նոլիրեն 2000 ֆր Աղքատախնամին եւ 3000 ֆր •
կապոյտ
մանիւթի շինութիւն ը , ներածումը , արտածումը |, 1$ ա չին : Ատանալ «Տառապէն X կազմակերպուած Հայ Ո*ազմիկն՝եր<ու Անիէռ

փոխադըո ւթիլն ը , մ թերումր , մէկ Հ ար ուածով կը Պու֊ա *ք*ոլոմպի մասնաճիւղին կողմէ , Պ ո ւա՝ք՝՝ո լո մ -

ջնջէ ամ էն տեսակ զէ նք , մ արտ անաւեր էն մ ին չեւ պի քաղաքապետարանի սրաՀին մէ^, կիրակէ 12

օդանաւեր ը , աբտօնե լով միա յն թանգարաններու ԲԱՐՁՐ ՀԱՅ-ԲԻ Հայր. Միութեան 9 Գեկաեմ, ՏքՈւնուսՒր մամ ր 14.30^՛ մինչեւ կէս գէչհբ՛* ^/Լ

մ էջ կամ վե թ ե ր աններ ո լ պատ երէն՝ կա խո լած բեր 1946^» րնգՀ . ժէոգոփր րնտրեւյ \էր ւիարշութիւ- ներկայացուի «ՁԱՐՇԸԼԸ ԱՐԹԻՆ Ա%Ա» , լճտիր

պատմական նշխարները ^ ••ինչպէս եւ ոստիկաննե­ նր Հետեւեալ անձերէ : Պ* Պ» ՎաՀագն Տէ՛ր Աղար– նուագախումն Պ– Կ– ԱԱՐԵԱՆի «ե1օէ61 ^ոժտօւ»^

րուն յատկացուած գէ^քեբրւ Օրէնքը մաՀապատիմ եան Հ Տիրան Փամսլուքճեան յ Արաաւաոգ Տնկօ - կագմովւ ^ոխ պիւֆէ X ԱրաՀին տաքութիւնը ապա–

կը սաՀման՚է անսաստողներուն X եան , Վ^արգան Նիկողոսեան , ԼԼրամ Աասլօնճեան , Հ ովուած է X

ԱՆՕԹՈՒԹԵԱՆ Հետեւանքով ամէն օր խո ո + ^ա^այր Լոլսսլարոնեան ^ Աաեւիան Պօղաճեան :

վութիւններ կր ծագին /*տա լի ո յ դլխաւոբ քազաք– Թղթակցութեան Համար գրել 1\1ւ՝. Բ&տ՚եօսեյյւՁՈ

ներռւն մէջ՛. Առջի օր բազմութիւն մը իս ո լմելով Օմձո, 26 աշ 1տւ քքտւէտաւէք, Ոօաաո^ւ116 (Տշւոտ) : ԱԷՆ ՇԱՄՈՆ • Ա * Լուսաւորիչ Հայկական
՛ընկեր Արամ
Հռոմի կա՛ռա վա բ ա կան շէնքին վրա յ , աղաղակեց • գպբոց ը շնոբՀակալոլթեամբ ստացաւ

^–Հե՛րիք է խոստումներ տաք, Հ"՚ց ել գործ ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ Ա՝ իքայէլեանէ 500 ֆրանք վւոխան ծաղկեպսակի
մաՀ .
1Լ ուզենք՝^ X Ու՜րիշ ցոյց մրն ալ տեգի ՛ունեցաւ կի­ իր գաւկին՝ ԱՐՄԵՆԱԿ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆի

ներու կողմէ, պար են աւ՚ո րման վարչութեան դէմ : ՄԱՐԱԻՅԼ Աէն Լուի Կապոյա Խալի մասնա . ո լան տարեդարձին առթիւ Հ

կացութիւն ը շատ աւելի ծանր է Հարաւային I՛ ա ///֊ ճիւգի ընգՀ • մոգովը՝ Յունուար Յին, ւեամբ 8ին ,

չ ի " յ մէջ* Սեւ շուկան մեծ աւերներ կը գործէ , սովորական Հաւաքաաեղին ; կարեւոր օրակարգ : ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ Տէնտ\իԼ գիւղէն Հաճի Ասատու.
Լուսաբեր -. Կը
անտան ելի չափերու Հասցնելով գին երր X րջուն րենց Կիւլսլէնկը կը փնտռէ քոյրը՝ տուողին :
արտասաՀմանի
վաճառորդներ , ո րոնք ասկէ առաջ գրամ կր մ ան­ ՄԱՐԱԷՅԼԻ ԵՐԱԺՇՏԱՍԷՐՆԵՐՈՒՆ խոստանա յ նուէր մը տեղեկութիւն
ել Հ<Արեւելք»էն
րէ ին, այմմ ^առաջարկեն Հաց, ձէթ, մաքւպանի ԱՐՄԵՆԵԱ երկսեռ երգչախումբր Հաստատած Գրել <ձՅառաֆ>ին : Կը խնգբուի

եւն՝.Հ «Սփակէթի>^ն 500 լիբէթի բարձրացած է, է ԱՕլՓէ^|ւ գործնական դասընթացք մը, Վ * թերթերէն մանաւանգ «Աղգակ»էն

մինչդեռ օրինաւոր գին բ 30 է : կա - ՍԱՐԳՍԵԱ՚Աի առաջնորդութեամբ, 26 Գեկաեմ . ւարտատսլել :

ԶՕՐ • ՇԹՈՒԼՓՆԱԿԷԼ , Փար\իղի գերման
պատանգնե– բեր , Հ ինգշաբթ ի օրէն սկսեալ , իրիկուան մամ ր
ռավարիչր որուն՝ օրով տեղի ունեցան
րու գնդա կաՀ տր\ո ւթ ի ւնները եւ ուրիշ ծանր դէպ ֊ 6.45/ծ, Տ»1Ա 1^326ՈՕ^ մէի Գասերուն Հեաելիլ

քեր , (1940 4 2 ) , Փարիզ փոիսագրուած (լէէալոէԼ 1 փա փա քողն երր կր Հ ր աւիր ուին արձանագրուի լ Ռւշադաւ։թ1ււս կօշկակաքԱեաւԱ

ււյ ււա ջի ն՝ Հարց աքննո * ֊ թ ի *^Ա\Բ կբ հ*ք առջի օր X Ըսաւ նո յն օրը , մամ ը Ուն ինք կաշիի վաճառատուն &€ք>ա եւ 7՚&ՈՈ6Ո« I

թէ ամուսնալուծուած է ել զաւակ չունի, թէ Աեր բոլոր գնումներու Համար գիմեցէք 3 • • Փ^–

ֆրանսերէն չի դիտեր եւձն . ; կառավարութիւնը 6.15«4 6.45։ փադեան վաճառատունը , 223, V. 7օ1ե1&Շ, ՐտՈՏ (13)

փաստաբան մը պիտի նշանակէ : Զօրավաբր անձ ֊ 161. Օօե. 64-54։ Րաց է ամէն օր մամը 8—12

նասպանոլթիւձն փորձած էր անցեալ տարի , երբ կր շաբաթ երեկոյ, 7 Ո16 Տձ.ա1ո1^ : Մ ան րամ ասն ո ւ |4—18, գ ո յ է օւբրաթ եւ շաբաթ օ բ հ ր բ : Հաղորդ

ձերբակալուէր եւ դեռ Ֆրանսացիներուն Հ^էր թիւննեՖրՐը– Կ–յաԽջոԱՁրդԻով ՚ԻՍԻ; Լէ ՄՈՒԼԻՆՈՅԻ ՄԱՍՆԱ -

յանձն ուած X Դատավարութիւնը շատ երկար պիտի ՃՒՒ%ԵՆ երեկոյթ - պաըաՀանդէսը, \\ Տունուար

տեւէ X

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՕՆԵԱՆԵՐՈՒ գոըձագուլ մը ՍԷՆՖՕՆԻ-Բ ԵՐԱԺՇՏ • ՄԵԾ ՕՃԼձ
ՐԱա֊
կր նախատեսուէր քանի մը օրէ \ի վեր, մէջն

Լ"*Լ մեթրոյ\քտ> պաշտօնեաները -: քՒերթերր կր գրեն կաթողիկոսական նուիրակ ՝ Արտ աւագդ ա րք .

թէ այս վտանգին առա՛^քր առնուած է , թէեւ պե­ Ա իւրմ էեանի նախագաՀ ութ ե ամբ կազմ ուած յանձ­ 24, 8Ս. ժ6տ €&թսշ;ո6տ, Րյոտ (9) 0Բ6. 66-10

տական պաշտօնեաները մ /՛Հ՛17 կր տրտնջան ^ յաւե­ նախումբ մբ ստանձնաՆ է Հովանաւորութիւնը Արանց ել կանանց մասնաւոր բաժիններ, Տէր

լում եւ կանխավճար պաՀանջելով • Առջի օր պատ­ Հայկական սէնֆօնիք երաժ՛շտութեան մեծ ցերե - եւ Տնօրէն Բ. Աճէմեան (խշզսշտ)\, էնտէֆրիղասլլ,

ուիրակութիւն մը ներկայացաւ ելմտական նա ֊ կոյթին ՛Ար տեգի պիտի ունենա յ յունուար 2()ի կ ի– ներկ, օնտիւլասիոն , միզ—ան-փլի , մասաժ– , մա -

խարար ին ՝. բակի օրը Տյ11շ (ն^6տա^ մէշ Պ– ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐ - նիւքիւռ, փէտիքիւռ եւ ամէն տեսակ խնամք մոր­

ՄՈՍԿՈՒԱ8Ի ԽՈՐՀՐԳԱԺՈ՚ԼՈՎԻՆ աոթիւ, ԵԱՆԻ ղեկավարութեամբ։ կեգր . յանձնախ՛ումբի թի եւ մ աղե ր ու Համար յ

որ պիտի գումարուի մարտ \0\ին , լաւատեղեակ գիւանր կը կաղմեն Պ– Պ՛ Պալքճեան , փոխ նախա­ Արագ եւ մաքուր սպասարկութիւն :

սյԳԲէ1՜րէ ^ԼԱ1 Հագորդեն թէ Մ * ՆաՀս/նգներբ պիտի գաՀ Թօսուեեան՝ գանձասլաՀ ել Օր* Սրասլեան

մերժ՜են Գեբմանիայէն որ եւ է Հող յանձնել արեւ­ քարտուղար :

մտեան պետութեանց գ բացի ՛Ա ա ր ի շրջանէն զոր կբ աՏԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆ

պա՚Հանջէ Ֆրանսա X Հետեւաբար պիտի չՀաւան\ին ԵՓՐԱՏ ՚եՈԻԱԳԱԽՈԻՄք՝
Հ վւնչպէս Ղեկավարութեամբ
Ո՚ուբի , Հո են ո ււ ի շրջաններուն անջատման՝ Հ անՀնե ֊

եւ Պելմիո յ եւ Հո լան /ո ա յի Հողա յին պա Տ, 11ս6 8«–Տ61՚«, Րտսւտ ( 9 )

բուն X Եթէ Զեխոսլովաքիա ել Տ ան ըմ արքա պա ֊ օ ւ ^ / \ ս օւտւօտտւ^իյ աե-օ։ Օօաւտ 1Վօ^6«6 - 761. Բ110. 20 - 65
պ\իտի
Հանջներ ներկայացնեն , Ամերիկա նորէն

ընդդիմանա յ ՝ եւ վերջապէս պիտի չճանչնայ Գեր - Փար ի ղի եւ ա ր ո լար ձանն եր ո ւ Հանրածանօթ Պօդոս Գույումոհան (քանոնիսա) որուն անց

մանիոզ արեւելեան սաՀմաննեբը, ֊որոնք նշանակ– Հայկական նուագախումբբ որ կը նուագէ Հայկա - եալ Յունուարին կազմակերպած արեւելեան ցերե.

ո ւա ծ՜ են Խ . Միութեան եւ ԼեՀ աստանի կողմ է - կան , կովկասեան եւրոպական ել արեւելեան դեղե­ կ ո յ թ ր այնքան մեծ յաջողութիւն գտաւ ք այս ան.

ԱՆԳԼԻԱՑԻ ԵՐԿՐԱԽՈՅԶ ՄԸ , ճօն Ֆիլաի , ո ր ցի կ ե ղան ա կն եր ; գամ կը հրաւիրէ իր բարեկամ եւ համակիբնհրր

իսլամանալով Հաճի Ապա ո ւլլաՀ Ֆ\/՚լպի դարձած Տ բամագր ելի է նշանտ ո ւքն ե բո լ , Հարս ան իք - ԻՐ ՃԱՇԱՐԱՆԸ, ուր պիտի գտնեն կէսօր թ է իրի.

էր, իբրեւ յաջորդը զնդ. Լո բ ըն՚սի , ԳաՀիրէ Հաս­ նե բու եւ բոլոր աղգային մ ի ութ իւենե րո լ Համար : կուն ամէն տեսակ համադամ ուտելիքներ , ը՛նտիր

տատուեցաւ եւ խանութ մը պիտի բանայ՛. Տարի­ Միշտ մատչելի գին ։Գիմել 15 օր առաչ,Լ). ՕոՕՏՏաՈ, օղի սոխ սպանգհրւնհրով, ինչպէս նտ1հլ հ՛րաշալի

ներով խորՀրգականն էր Արաբիոյ ինը Աէուտ թա­ 1 41166 VVՕոո6 Շ1տաաՈ. ա. 47-86 : արեւելեան եւ հայկական նուագ, մասնակցսլ^

գաւորին եւ մեծ դեր կատարեց : Այս Հինգերորգ թեամբ Հ ա յ կ ի եւ երգչուհի եւ պսւրուհիներու:

անգլիացի երեւելին– է որ կր ՀաստատուիԱ*օաաւ՚ոբ ԿԱՐԳԱՑԷ-Բ Բաց է ամէն օր ւ
Արեւելքի
մէջ, իբրեւ ՀՀ առեւտրական» :

27.000 ԳԵՐՄԱՆՆԵՐ պիաի դաաոլին բրիտա - ԶԷՅԹՈՒՆԻ ՊԱՏՄՈհԹԻՒւՆԸ
Գ– ՏԷՕՎԼԷԹԻ, ՀԱՏՈՐ Ի – , ՊԱՏԿԵՐԱՏԱՐԴ
նական ձ / ՚ ^ ա ՛ ^ է Գ^րմ ան գա տ ա րանն եր ո ւն մէջ , իբ­ լ 6 Շե&ռէ ֊. ւ. ճ ա & օ ո ե ա
1տբոա6Ո6 0Տ11–ձՇ0Բ1ձԻ1, 17 Ճս6 Օ&ատտատ - 13
րեւ անզամ ոճրագործ Հռչակուած կազմ ակեր՝ -

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9