Page 7 - ARM_19-1946_02
P. 7
ԱՈՎհԻ ՀԱՄԱԳՈԻՄՍՐԸ

ԱճՕճյՈ–1 ՚ * * ՚դ ո ճ
* յլր*յլ>>/–\ է \ ՜ ւ ւ 1925

ո. շ. .տ Յ76.շտ« Եբէկ Լոնտոնի մէը բ ա ց ո ւեցաւ Արմտիքներու֊

ՕՄշշէշսւ֊-ԲաբհքէՅե-է : ՏՕ». 1^1ՏՏՃՃե\Ի«՝

17, ք<Ա6 Թտա«տաէ - (13՛) ե ւ ր ո պ ա կ ա ն խոբՀբգաժողովը , բուն բառով՝ Աովի

ա.։ ն06. 15-70 - ^ 0. Շ. Բ. Բ*ա 167&-ՃՅ Համագումարը^ մասնակցութեամբ 17 պ ե տ ո ւ ­

^ և ժ ն ԵԳԻ՜Ս.- Տաք. 150, 6ա«քս. 400, Յամս. 200 ֆրանք թեանց ներկայացուցիչներուն : Բոլոր տեզեկու -

թէւննեբբ կր Հ ա ս տ ա տ ե ն թէ ժողովբ շատ աւելի
, քան
Յէսձւ 4 Ճ^Ա 1946 Հինգշաբթի 4 Ապրիլ նանբ կացութեան մբ առ^ել կբ գտնուի 1լեն–

թաղրուէր անցեալ Փետրուարին :

(Լորենի Հ ամ ա շխա բՀա յ ի ն բացբ , որ այն ա տ ե ն
50 միլիոն
Տ Ա Ր Ի - 18՛ ճոտ*6 » ° 4577–՚1ւոր շրջան թ ի ւ 306 Խմբագիր՛ Շ • Մ Ի ՍԱՌԵԱՆ ԳԻ՛Ս՝ 3 ՓՐ կենգինար էր^ այսօր կբ Հաշուեն աւելի

քան 8 0 միէի"ն կենգինար ; Ժ ո զ ո վ ր նախապատ -

ր ա ա ոա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե բ պիտի կատաբ է պարե–
պիտի
ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ ՖՈԻՐ՚ԼԻԷՐԻ ՀԱՅԿ, ՊԱՏԱՐԱԳԸ1 նաւոբմ ան Համ ա գ ո ւ մ արին Համ ար որ տեղի որուն

ունենայ Մայիս 2 0 ի ն , Ո-֊ոշինկթբնի մէ^ եւ

ԳԻհԱՆԱԳԻՏՈ ԻԹԻԻՆ պիաի ՛մասնակցին Միացեալ Ազգերու պարենաւոր֊–
մ ան Կաւ խաբարներ բ;
ԼԻԱՆ՛ 3>ո^րվփէրԸէ իր տ ե ս ք ո վ ն ու դիրք"~

վբ , իբ պա լա տն ե ր ո վն եւ ա շ տ ա ր ա կ ն ե ր ո վ ա շխա ր–~ ԱԱԳ1իո յ պա ր են ա ւո ր մ՛ ան ն ա խ ա ր ւս բութիւ -

Հ ի ամենագեղեցիկ բլուրներէն մէկն է^ ու կր Հսկէ նբ վ ե ր մ ա կ Տ ե տ ր ա կ մլէ Հ ր ա տ ա ր ա կ ե ց , որ ծ ան բ ա -

՚Նֆ՚֊Ր Ը^՚պէրկի դատավար ո լիզեան Ապրի լ \է Լիոն քաղաքի պերճութեան վրայ հ կչի*1– աեղեկութիւննեբ կբ ՀաղորգԷ (յւրոպայի

նիստին մէ^ է Անգ11՚" յ վւոխ - գատախազբ , ^ ՐՐ եհ ա֊ր վի է բ բ թ ա ն կ ա գ ի ն յիշաաակաբան մ բն է պարենաւորման տ ա գ ն ա պ ի մասին , սկսելով Մենն

$ Է յ Վիտ <3)այֆ լմ սւն վեց քք-ամ քրտնցոլց ^եբմ ա~– մ աբգկա յ ի ն Հ զօր մ տա հումներ ու , ստեղհ՜ագոբ - Բ բ ի տ ան ի ա յ էն : //, յ ս պ ա շ տ օ ն ա կ ա ն Հ բատարակու–
նան ր ա ց ան
^ * ի ո յ արաաքին նախարարր ^ Ջ)օն Ո*իպսլրնթբուի : Նոլթի լ ններոՀ։ եւ սլա յքաբն ե ր ո ւ ^ գո ր պատմոլ - թեան Համ աձայն , կացութիւնբ աւելի
*
գ ագո լց ի \ ^ Հակասական Հ ա՛ր ց ո ւմն ե ր ո լ կաւբ - թիւնբ պտտցուցեբ ԷԼ Հերոս Դալլիացինեբէն 1 կե­ է վերջերս հ ՛Բանի մբ մանբամասնութիւններ Հեռանկար–

/լոէ֊ւո մբ կբ տեղար ամ բա ս տ ան եա չի գլխուն : սարի փթւխանորգ՝ § բ ա յ ի ան ո ս էն ե լ \Լբեւե լքի կրօ­ ք՝ր|ւ(1ճ • Բարենշան չեն ա պ ա գ ա յ

քիիպպբնթբոփ , ոբ գի լան ա գի ա ա կան ա ս պա — նական ա ռ ա ք ե ա լ Ա * ^ոտէնէն մինչեւ մեր օրեր՝բ% ներբ : Զորս տ ա բ ի պէտք է անցնի ^ մինչեւ ոբ սո­

բԷգէՀ մանելէ աո գինի կյէ նախէր ^ իբ պատաս­ 3)ուրվիէ բ ի ԲԼՈէ֊րր գ ո ւբ գ ո լ բ ան քո վ կբ սլաՀԷ վորական չափին Հասնի խուրմայի ԼՀնգկաստան՝^
մ եհ՜
խաններուն մ է^ վարձեց արդարացնել գան աղան ֆրանսացի նախաՀ այբեբոլ կատաբաօ֊ ար­ ա բ տ ա գ ր ո ւթ ի ւ ն բ :

ձեռնա բկներ գ իբրեւ անՀ բամ՜եշտ ֆերմանիս յ գո - քա^ագոր^Ւոլթիւններու-ն յուշեբբ , Հռոմէական Ս՝Էա • > Պ ա շ ա ր բ պակաս պիտի գա յ ամբոո^\

յո լթե ան Համար հ Ղ՚ատախաղբ յանկարն Հետեւեալ ուեստի ղհզեցիկ կոթողներու աւեբակնեբբ : Ու. ա– աշխաբՀ ի Համ ա բ գ ե ռ երկար ատեն :
սոնցմէ ան ր աժան , ասոնցմէ Շօշափելի բ ա բ ւո քո ւմ
ւբցումբ ուղղեց վեբ , ան , գ ա բ ե ր է ի ^աբսլեղէն • չսպաս -

ք*նչոԲլ րսեբ էիք Հունղաբիոյ ներկայացու­ վեր զ ար ձեր կ քրիստոնէական Հ ա ւ ա տ ք ի մ՚եհ՜ա - ուիր , մինչել որ ()՝այր « Արեւելքի արտանումնեբբ

ցիչներուն ք թէ զինեալ րնղՀարումի մր պարագա– գոյն սրբարաններէն մէ կբ : մօտենան նախապատեբաղմեան քանակութեան :
մատնէ ( պիտի քանի Հեռանկաբբ
յէն , Անգլիա անորոշութեան պիտի Լիոնի ձայնասփիւոբ մբ ° ր է Փ Ր ^Ր Օաքար • Ալէ էի ն պ ա ս տ ա ւ ո ր է

չքէ ԼեՀեբը։ յայտարարէր*– «Հայ Ս՝ արտիկներու Միութեան եւ \ ա ը տ ա գ ն ա պ ի վերջին տարին պիտի ր լ լա յ :

Ա մ ր ա ս ա ա ն ե ա լ ը ••~~– Աուտ մը չէր այգ, "՚յքնախաձեո-նոլթեամբ է վ/՚բ^ին երկու պատերազմնե­ ճերմակ Տ ե տ բ ա կբ եր կարօ րէն կբ բացատրէ

գիւանագիտո ւթիւն : Լ Ո ՚ ֊ բ ի չ աեղեկագրո ւթ եան մ բ րու բնթացքին պատուոյ գաշտին *Էրայ ինկա՛ն՝ ա յ ս Համ ա շխաբՀա յ ի ն տ ա գ ն ա պ ի ն ղլէսաւո բ պատ­

Համաձայն , <&Աուտբ անՀրաժեշտ է դիւանագի­ ֆ բան ս ա ց ի եւ Հայ բնկեբ զ ի ն ո ւո բներ ո լ յիշատա - ճառներ բ : Պատերազմէն զատ , ե ր կ ա ր ա տ ե ւ երաշ–

տութեան Հ ա մ ա ր՝Հ>) Հ կին է Մ արտ 31 ի կ է ր ա կ ի ա ռ ա ւ օ տ Հայկական պա­ տբն ալ մեն չարիքներ գ ո բ ն ա ն է Լ ա է Ո ^ԷՀ երկիր ~

Ք՝ղթակից մբն ալ Հետեւեալ ձԼ ւ ով կլւ պատմէ տարագ պիտի մատուցոլի տ^լՈւբւԼիԷրի մայր տա­ նեբոլ մէ^է Հ ա ց ա Հ ա տ ի կ ի արտագրութիւնբ —ս ա

(հիպպբնթրոփի յա յտա բարութիւն բ* ճարին մ է^ , Հո՜վանաւորութեամբ Ար Հ * կարտինալ մ ա ք ա յ ի ն էքւբոպա յ ի մէ^ Լրաց ի ()՝ ո ւս ի ա յ կ ն ) ^

— «կատարելսւպէս հասկնալի է ոբ զրոյց ռնէի անցեալ աշնան կբ Հ ասն էր 31 մ ի լիոն թոնի , մ ինչ–

Հունզարներուն եեա, Գերմանիոյ կողմը պահՆլռլ $՝ամբ 1 Օին պատաբագբ պիտի սկսէբ : Կէս ժամ գ ե ռ մէկ տ ա բ ի առա^ 46 միլիոն թոն էր , /յսկ պա­

ճ ա մ ա ր զա սոսք : ի ա յ ց ես. չ ե մ կ ա ր ծ ե ր լ>է սաել կ ը առաքէ վազեցի Ֆուբվիէր : Հոյակապ կաթողիկէին տերազմէն առա^ 59 միլիոն թոնՏ մի^ին Հ ա շուով 2

նշանակէբ ա յ գ ։ Ամէն պարագայի մէջ , դիւանալ աւագ գ ր ա ն աու^եւ կր Հսկէր Հաւյ Մ արտիկներու Մ ի" ի արտագրութիւնն ալ մ ե ծ ա պ է ս պակսան է*

գիտական, խ օ ս ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն մ ր ն է ր » : մասնաւոր յանձնախումբբ ; \թեբսյէ ^ ա յ հւ օտար այնսլ էս որ այս տ ա ր ի ան Հ բսռհե շտ պ ի տ ի բ էէա յ

Ղ՝էգ մբ թերթեր պրպտելով ^ կարելի չեղաւ բազմութիւն մբ պարապ տեղ չէր &գահ՝ Հ Հոն էին 15.600.000 թոն ներանել , նախապատերազմեան

գտնել վաւերական ուատտսիւանր ; ք\ւբեմն , սաիպ— ֆրանսացի կբօնասլետնեբ ^ քաղաքապետութեան , 3.700.000 թոնի փոխարէն։ Ն ո յ ն իսկ եթէ այս նե–

ո լան ենք Հիմնուիլ անգլիական մամուլի Հրատա­ ղինուոբականութեան եւ մամուլի ներկայացուցիչ– բանումներբ կ ա տ ա ր ո ւ ի ն , \)ւրոպայի պ ա շ ա ր բ 25

րակութեանդ 1էքայ » ^1աՐԳ ^Ը խորՀբգանութիւ֊ն - ներբ։ կարտինալ Ժէո֊չիէ ուրիշ կարեւոր տեղ մր ա ռ Հ ա բ իւր պակաս պիտի գ ա յ , բ ա ղ գ ա տ ե լ ո վ նա–

ն1.ր փորձելու Համաբ ; ՀբաւիբուաՆ Ր Է 1 ա է ո փ մէկտեղ^ նախրնտբան էր խապատերաղմեան մի^ին քանակութեան Հետ :

ներկայ րլլաէգ եւ իր օրՀնութեան քարողին մէ$ , Տ ա գ ն ա պ ի ն ուր ի շ մէկ պ ա տ ճ ա ռ ն է փոխա -

Ա՛նաց որ , անՀրաժեշւո չէ աչքի աո^եւ ունե^~ խօսքր Ֆրանսացիներուն ու գղ ե լո վ , Հ /. ւսհ > /. ։ս ; դ^ՀՈ,– թ ե ա ն գ ուա բութիւն բ : Մ ի* ս կողմէ "՜Հ

նալ յայտարարութեան իսկական բնադիրս Տ ^աւ՛ - Հեգնութիւն Արժանթինի մէ^ մենաքանակ աբ -

տ ատելու Հ ամ ա բ թէ սուտն ու գ ի լան ա գի տ ո ւթ ի լ - յատկանշական յա յտա բ ա բութ իւնն բրաւ . «//* եր

ժոզովոլբգբ պէ/ոք է օրինակ առնէ Հայ (եոգովուր– մտիք վ ա ռ ա ն են , անուխի փոխարէն՛. Օատ մբ եր­

նբ քոյբ - ^*Ղ–ԲայՐ ՚ ^ * ՛ Միս 1 1 1 ո"^(ո(՚ ՝• ք*"էոՐ պե­ կիրներու մէ^ ա ն վ ս տ ա Հ ութ ի ւ ն բ պատճառ եղան է

տութեանց Համաբ հ է$ւ մ անաւ ա ն գ ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց գի կորովէն , անոր գիւցազնական կեանքէն ։ Հա­

յեր բ գ ա բ ե ր է ի վեր ենթակայ եղահ՜ են մեն թ1 ԷՀչ–~ որ Հ ողագորններբ չնախեն իրենց արտագրութիւն-

պատ մ ո ւթեան մէի ., ներբ , արժէք չ լ ո ա I " վ գբամին :
$եբյ* Ե թ է միայն զ ա ն ա գ ա ն է–
1914/՛ պ զքՔ** ե ր ա ղ մ ի ն նամ ինեբոլ ա բ շաւանքնեբուն , անոնք Հա լ ահ ո լ Լ ր ^
ՔՐՔրէԷ՝"Ք գերեզմանէն
» ^՚աՐհ. սւէ*՚*1*՛ ՐԼԼաՐ չարչարուեր են յաճախ , սակայն միշտ տ է ր մնա– Արմ տիքի ա ր տ ա գ ր ո ւթ ի ւ ն բ աւելցան է Անգ —

ցան են իբենց լեզուին ( իրենց մշակոյթփն է եւ երք– լէ"յ> Միլին Արեւելքի եւ Հիւս. Ամերիկայի մէի
Հա յ ր ռ ^ յ ի ^ ի –ռլ Հա -
Հանել խորենացին գ ՚1տ ո ր ո գ բ մչք Հիւսել տալու Հար­ Բ ա յ գ ա յ ս յաւ ե լո ւ մ ն երբ մեն մասով յատկացս լան

մար : քՒէեւ^ այսօր ալ չեն պակսիր ողբասացներ : բհք չեն կորսնց ո լցան իրենց

լատքի պաշտպանութեան գ ա զա փւ արն ու սքանչելի են բանակներու ե լ կ ա ր օ տ երկիրներու։ Հյ ա ա մբ

Աւելի ա ր գ ի ա կ ա ն եւ Հուժկու : տեղերու եւ մ ա ս ն ա ւ ո ր ա պ է ս Ամերիկայի մէ^ ա ր –

՚ ծ՛– տ ա կ ա ւ ի ն կբ զարմանանք ոբ $՝ոլրքեր\բ Կ"ՐՈՎՐ »։

միշտ Լուբին եբեսբ կ՝^հլէե՚հ , ո՛ր գ ե տ ե ր է ն ալ անց­ քյ որանին առ^եւ , Հա յ հ.աք^ո1է*հ– Համ այքին մտ իքի մթեբքբ առատ Ր/Լա/Ո՛/ ւ ա ն ա ս ու ննե բու
ւոուան են իբբեւ կեր ;
նելու ստիպուահ՜ ըլլան : պետ Հ . ,9" • Պ ա ււլէ, ա՛ն կբ պատարագէ արեւելեան

տ ա ր ա զ ո վ ^ գ պ ր ա ց գաս ր գ ո յնզգո յն շապիկներու ՛է լ վ ե ր ջ ա պ է ս , երկիրներ կան ուր շ ա տ 1լ ու -

Գի ւան յառգիտութիւն սուտ •—- // ա ս նաւ ո րա­ մէ^ 1ր ե ր գ է : Վյռլանսէն յատկապէս Հրաւիրուան տեն յ ուրիշներ՝ Հազիւ առող^ մնալու չավւ : Այս­
, ո*–բ դժ՜ոխքէն փախահ՜
պէս Համիտեան շրջանին պ է ս , Մ • ՆաՀանգնեբուն մէք ո ւ տ ե ս տ ի գոլը 3150

Հ րէ չ մ բ կբ յա$յւգէր է ր ա Ր ^Դ^Լ լ1 *^ պետու– Հ* Տ ո վ ս է փ Ո ո պ ի կ ե ա ն ամպիոնի վ ր ալ կեցան՝

թ ա ր գ մ ան ութ իւնն եր կ ո ւ տ ա յ ֆբանսե րէն յստակ / Լնախապատերադմեան քա՛նակութեան 102 ա ռ

թիւննեբ յ լակելու Համար ա ն տ է ր եւ անճար ւ/ ո գո— Հարիւրը) , ՚Բանատայի մէլ՝ 3000, Աւսրալիոյ

վ ո՛ Ր գի մ՛ԷՀ աբիւնբւ ա ռ ո ղան ո ւթեամբ : Ա՝ օտս կեցող Ֆրանսացիներ բ է–

րենց աղօթքներուն 1լ բնկե բ ա ցնեն Հ իացմ ան խօս ՜ մէք 2 9 0 0 , Տ ա ն ը մ ա բ ք ա յ ի և Հուէաի մէլ 2850-2900,

Դիւանագիտութիւն ք^թթիՀատի եւ ՝$՝էմալա է– քեր Հայ երաժշտութեան մասին։ Անգլիա՝ 2850, Ֆրանս սւ , Պելժիա , Հո էանաս։ ,

պ ե տ ո ւ թ ե ա ն շօշաններուն , 1914—1918/^/ 1939 Ֆուբվիէրի փ ա ռ ա շ ո ւ ք տաճարբ ա ն գ ա դ ա ր կբ \,որվեկիա 2 3 0 0 — ֊ 2 5 0 0 ( 75—80 ա ռ Հարիւր նախա–

45^, ն ո յ ն Մեձեբու քթին ի ն գալու Համաբ Հ լենա յ Հայ խօսքի պեբճութիւննեբով ^ Հա լ երգի պւ •յզմեան պ ա շ ա րին Հեւ րաղգւ

Դիւանագիտութիւն պա Հ պ ա ն ո զա կան ^ աղա - Հմայքներով ու կբ ստեղնէ տեսակ մլէ ան բացատ– 3 ունաստան , \յ ո ւկո ս լա ւ ի ա , Զեխոսլովաքիա , />-

տակտն կամ ա շ խ ա տ ա ւ ո ր ա կ ա ն Ան գլի ո յ ^ ինչպէս 11ե՝լի Հրճուանք , որուն ա գ գ ե ց ո ւ թ ե ա ն տակ մամիկ՛­ ա ա լ ի ա 1800—2200, Գերմանիա, Ա ւ ս ա ր ի ա 1600 -

ցարական կամ խոբՀբգայՀին քւ՝ա֊սէոյ Հետ Հ Ա*.0 - ներ կուլան , հ՜երեր կբ խոնարՀին^ երիտասաբգ - 1800 (50—60 ա ռ Հաբ՛ի ւբ , բ ա ղ գ ա տ ե լ ո վ ն ա խ ա -

տ ա լ ո բ եւ Միլին Արեւելքի, Պալքաններու թէ Հ ե– ներ կբ մտանեն ու ես կբ վհրյիչ^մ օ տ ա ր մե& ղէմ– պատերագմեան շրջանին Հետ) եւն * ;

ո ա ւ ո ր Ամերիկայի Հետ % քի մր գեղեցիկ վկայութիւնը . Փարիզի ամ երիկեան գ ե ս պանն ալ յոռետես

\յԼ փա խ ա ղ ա բձաբաբ : Աբեւմ տեան \> ւբ ո պ ա ն « կարհես կբ էսէի թէ անոնք կՏերգէին Հայ ^ տեղեկութիւննեբ Հազորգելով, յայտնեց թէ Ե*- -
ղմալլելի 2 0 միլիոն
ալ իբ կարգին գիւանագիտութիւն կր խաղաբ , Հա յ– գ Հա յ գ եւ այսպէս երգեցողութեան որգինեբուն ր ո պ ա ն ա ռ նուաղն 12 միլիոն թոն արմտիքի պէտք

եւ կբ խաղայ • զանազան գիմակնեբով^ իբ ափին ելեւէջներով կր վւառաբանէին Հայկի ունի) բայց Հազիւ Համարէ թոն տ բ ա մ ա գ ր ե լ ի է ,

մ է ^ պաՀելոլ Համար Վ^ոսփոբի լայնանիստ ցնՆու– փաոքբ »; վ ե ց ամսուան

Հ ի ն : ք՚նչպէս ն ո յ ն ճամբան կբ բրւնէին բոլշելիկ յե– Մեր ժ ո զո վո Լր գ բ Ֆրանսացիներուն ճանչցնե–

ղ ա փ ա խ ա կ ա ն ն ե ր բ , , 191 %էն մինչեւ ս ա վերջին Աշ– 1ոլ– աշխատանքին մէ^ , Ֆուրվիէբի բարձունքին ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵԼՄՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ մասին
է
խարՀամ ա ր ա բ ։ (Դեռ մէկ տ ա բ ի է ո բ փոխուահ^ վ ր ա յ Հայկ* ա ր ա ր ո զո ւթեամ ր կատ ա րո ւա& յա ս նանրակշիռ տ ե ղե կո ւթ՛ի ւ ն ն ե բ Հ ա գ ո ր գ ե ց ե լ մ տա -
Գա լ՜
այԴ ^ ի մնա կան ք ա գա ք ա կան ո ւ թ ի ւ ն ր , 1 925// պ տ տարա գ բ լ ա ւ ա զ ո յն պատ իւ մբ բե ր ա լ ե՛ լ Հայ կան ն ա խ ա ր ա ր ր , . Ա *Ֆիքիփ<, նախարարական

նագբին քննումով) : Մարտիկներու Ա՝իոլթեան , եւ Հ * Գ . Պ ա պ ե ա ն ի ն եւ խորՀուրգի վերջին նիստին մ է ^ ։ Այս առթիւ պար–

Դի լան ա գ ի ա ութ ի ւ ն չ իռ Հոտիր նա Լ լ այն բս°~ գ ՛գ ր ւ՛՛ ց զասբ կազմող ու ւխււ ր ո ւլ անձնաւորոլ - զեց 1 946/ք րացբ։ կառավա ր ո ւթ ի ւ ն բ պիտի շարու­

բ ո ս տ ա ց ո լց ի չ յայտաբաբոլթիւնբ , գ ո ր բրաւ Ա ն գ – թեանց ; նակէ խնայոզոլթեանց եւ կրճատումներու քաղա­

լ ի ո յ ա ր տ ա ք ի ն նախարարը, Պէւիին, երեսփ՛ ք ա կ ա ն ս » թ ի ւ ն լ ւ , սակայն ուրիշ արտակարգ միջոց­

ժ-ողոփին մէլ, վիճելի դարձնելու Համար կարս - ԿԻՒՐԵՂ ԽՐԱՑԵԱՆ ներ ալ կբ սպա սո լ ի ն ; Ելմա ա կ ա ն ն ա խ ա ր ա ր ր Ազգ*
Արտահանի պահանջը։ (Այգ մասին խօսուն ենք
ժ՜ոզովին ա ո Փել պիտի պարզէ ^անկեղծ֊ եւ ճշմա -

Մ ա ր տ 7ի եւ 8ի խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն ն ե ր ո վ , Հիմնուելով րիա Հա շուեկշիռբ՝» ; Պ* Լէո" Պէու֊մ լա յա ա ր ա -

ե ր ե ս փ , ժ՜ողովի 1946 փ ե տ ր ո ւ ա ր 15 21 ի ատենա– ԱՆԳԼԵԻՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԶԻՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ մա - բութիւն մբ ուղղելով ամ երիկեան մամուլին , չեշ–

գրութեանց վրայ։ Իսկ Մ ա ր տ ՅՕին Հրատարակե­ ա ե ց թէ ինք ե կ ա ն է ոչ թէ փոխառութիւն մբ ,

ցինք Նիւ– Եորքի Հայկ, կոմիտեին բողոքի Հ եռա– սին շ ա տ կր խօսուի այս օրերս, մամուլին թէ

պաշտօնական շրՓանակներու մ է ^ ։ Անգ/իոյ ար - այլ վ ա ր կ ե ր խնգրելու։ «Մենք պէտք ունինք ապ­

՚ւԻԲ/1 է փ ա ս տ ա ց ի ա ա տ ճ ա ռ ա բ ա ն ո ւ թ ե ա մ ՝ բ ) : րանքներու եւ կր խնդրենք որ Մ * ՝Հ,աՀանգներբ

Գէեբախտաբար , ա յ ս ՐռԷ"Ր գիւանագիաու — տաքին նախարարը , Պ՛ Պէվին, Փարիզ պիտի դաք

մօտերս յ խօսակւլելու Համար Պ– Ֆէլիքս Կոլէնի ա յ գ ապրանքներ բ տ րամ ա գ ր են ա պ ա ռ ի կ ։ Մենք

թեանց անմիջական Հ ետ եւանքնե ր ր կր կրեն վւոքր Հետ, որուն վերջին ճ ա ռ բ գոՀունակութիւն պատ– մասնաւոր թ ի ւ ֊ մբ նշանակած չենք» ։ Խօսեցաւ,

ժողովուրդները, որոնք որքան ա/ դ ի ւ ա ն ա գ է տ ըլ­ ճ ա ռ ա ն է Լոնտոնի մէ9։ իրազեկներու կարհ՜իքովք, նաեւ պարենաւորման մասին :

լան , չեն կրնար Մեհ-երու «բարձրութեան» Հասնել։ Մոսկուան ալ ղոՀ պիտի մնայ , եթէ ֆրանքեւխոբ–

Հրգային գա*շինքբ լրանայ անգլեւֆբանսական ղա– ( Լ ո ս բ ե ր ո ւ շ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը կ ա ր դ ա լ Դ– Է ջ )

ւինքհփ մբ ։

Fonds A.R.A.M
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12