Page 6 - ARM_19-1946_02
P. 6
8 Ա Ո– Ա*

Թալքիզը պիտի պաւպհ՜Ա՝ «ՊԱՂ.ՏԱՍԱՐ ԱՂԲԱՐ > Օր– ԱԶԱՏՈԻՀԻ ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ
Պ– ԳՈԻՐԳԷ՚ե ԱԼԻ^ՍԱէ-ԵԱ՚օ
Մարտ 24ին ՓաբիղաՀայ Ազգ՛ Թատերախում­
նշանուած

ԹէՀբանի ամերիկեան գեսպանաաան ներկա - բը ներկայացրեց Տ* Պարոն եան ի ՀլՊաղաասար Աղ– Հաշան , 31 մարտ 1946 Լա Աիօթա

յացուցիչբ յայւոարւււրեգ թէ՝ Թաւրիզէն Հասած բար՚ֆբ ւՎաղուց դաղրած Է այն կեանքը որմէՏ • Պա֊

լուրերու. Համաձայն, խորՀրդային րանակր պատ– բոնեանբ քաղում էր ի*֊Ր նիւթեր բ ու տիպարները, 6ՈՒՇԱՏԵՏՐ

րա սա ութ իւններ կը աեսնէ պարպելու Համար բայց կիպարներբ ու Անոյշներբ թերեւս ողք են։ ՚

Աա ր պա տա կան ի մայրաքաղաքը՛, Ղինուորներու եւ Ղ՚երասան Տ * Նշանեանբ կազմում էր թատե­ ԻԱԻԻ Հ • 8 • ՛Ի • ՏԼալարեան կոմիաէի գա սա ֊

ռազմ ամթե ր քի փո իսագր ո ւթեան նշաններ չեն երե– րախաղի կեդրոնը , Պաղտասար Աղբարի ն որսս տ ա՛­ մոգովը՝ այս ուրբաթ, իրիկուան մամ ր

ւար , Հրայց կառքեր կր կեգլանաց ու ին , երեւու­ ւո ր դերի մէք։ Մեծ ումով եւ յստակութեամբ նա 8.30/5՛, հըիմեան սրաՀին մէի Կը խօսի Ա;,֊

թապէս ի պա տ ր ա ս տ ո ւթ ի ւն պարպում //» : ստեղծեց մեծաՀաըուստի դմնդակ կերպարանքը։ գունի : Նի՚֊թը՝ Հ–ՀայՐռսԻքԻ գաղափարը մեր դրա­

ի* ր ան ե ան պաշտօնական աղրիւրէ կր Հաղոբ - Հանդէս եկաւ իրական Պաղտասար ԱզբաՐԲ » ծան– կանութեան մ է 9եւ մեր մաաւորա կաններուն մօա՝)> :

դեն թէ (հուսերր փակած են բոլոր գլխաւոր ճամ­ բաշաբմ , կոշտ , տգէտ , սակայն ԻւՐ Րատ ՛*ո ւր կը Հրաւիրուին «Րաֆֆի» խում րին անգամները ել
պզտիկ խելքով կարող բմբռնելու
բաները, ԹէՀբանի եւ քհաւբիղի միքեւ։ Նոյն աղ <- ի*֊ր չոլՐ^Բ 1աՐ՜ Համակիրներ : Ա՛ոլսւքր աղատ է ։

բիւրին Համաձայն Ատրպատականի ապստամբ կա– ուած սուտի եւ կեղծիքի ոսէոայնբ։ Ղ՚եբասանի դե՞* ԱԷՆ ՇԱՄԱՆ Հ • Ց– Գ– «Նոր Աերունգ»
իր բոլոր ընկեր֊
ռա-վաը ո՛ւթիւն ը Հսկողութեան նոր կայան մը Հաս­ բախագե ր ը աբաա յա յտո&մ Է ին յաճախ աւելի Միռւթիւնր մողովի կը Հրաւիրէ
մամը 7ին : Սո­
տատած է Հյարիֆապաւոի մէք։ Երկու նոր ղօբա­ շատ , քան եթէ խօսէր յ Որոշ տեգերում գեր ա ս ան ր ները, այս Հինգշաբթի , իրիկուան

լ՛ աժ ինն ե ր կբ կաղմ ուին քՒէՀբանի մէք, վերագրոյ– տանում էր իր գերը ծաղրապատկերի սաՀմաննե– վորական Հաւաքատեղին :

ւելու Համար քհուսերոլ պարպած չր^աս"երբ։ Այն րի մօտիկ , ինչպէս դատարանի Վք՚Ր^Ի" նիստի ԱԷՆ ՇԱՄԱՆ ֊ ֊ ֊ Հ • 3 - Գ - «Վարուման» կոմի֊
^էէ՚10րԼ
ղինուորներբ որ Մարտ 2,ին կաբմշար ղրկուած եւ տեսարանում • տէի բն կեր ական Լոզովը այս ^Իրա^Ի

կէս ճամբան վար ղբուած էին քհուսերուն կողմէ, Տիկին Ա • Ազնիւբ յաքողեց ստեղծել անՀաւա– վերք մամը 2,ին , ծանօթ Հաւաքատեղին ;

քՒէՀրան վերադառնալով, փոխագրուած են ՝Բիւր– տար իմ կնոք , Ան ո յչի ա ա ա կ ե ր ը ՜ մ ի կողմ ից ան -

ա ի ււ ա ան ի ճակատը ։ Շ աւո մը իր ան ե ան ղին ո ւո ր ն ե ր կեղծ իւր ամ ուսնո յն չս իբելու ու ատելու մ էք ,

կը Համախմբուին Համատան ի մէք։ միւս կողմ էն խաիստող ընտանեկան բարոյականը , ՖՐ– ԿԱՊՈՅՏ ԽԱՋԻ Փաըիղի մասնակի, ղին
մամր
Խ * Միութիւնբ վճարեց Աիացեալ Ազղերու ստող ել նենդամի»ո , ամէն գնով չքմեղացնելու իր դարմանատունը բալյ է ամէն Հինգշաբթի ,

կազմակերպութեան ծախքերու րամին բ, 1.723.000 ս իր ա կան ը : 8ա9ող էին իր խաղերը կեղհ՜ Համես - ՚ՀՅՕէն մինչեւ 6 : 253 ատ յ . /. ԶօստտտՅս, Ի սի :

տոլաբ։ Հինղ Աեծեբուն առաք ինն է որ այս վճա­ տութիւնիս ղէսքի յանղղնութիւնր , ձքեքհեքումր

րումը կը կատարէ ։ Կբ նշանակէ թէ Ա ոսկուա Հա­ եւ սուտ լա լկան ո ւթ ի ւն ր : Մ անաւանդ , Անո քշի 8 ԱՌԱՋԻԿԱՅ կիրակի, 7 ասլրիլ , յետ պատա­

ւատարիմ կբ մնայ Ա իացեալ Ազզերոլ կազմակեր­ նմանադէմի (տօտա) տեսաբանր (լալ վաբմուաՆ բադի ՀոգեՀանղիստ պիտի կ ա տա րսրոււի (հան
ողբացեալ ՏԻԿԻՆ
պութեան , Հակառակ ԱպաՀովոլթեան \\$որՀուր– թլուատ ա րտ աս անո ւթեան՛) դեբաս անուՀ ին կատա­ Կումօնի Հայոց եկեղեցին ,

ղին մէք պատաՀած միքադէպին : րեց ազւՀտօըէն : Ասվող էին նոյնպէս Պ Զար­ ՄԱԲՐՈՒՀՒ ՎԱՍԻԼԵԱՆի (ձնհալ Տինկճեան)

Անգլիա եւ Ա՝ . Ն աՀ անղնեբը կբ սպասեն Մո ՛՛՜­ դար եան (Կիսլար , Անոյշի սիրականը) , Պ– Ա– Մ ի– Հոգւոյն, մեռած մարտ 2ին Ամերիկա , իր եղբօր

կո ւա յի եւ իՒԷՀրանի պատասխաններուն , վերսկսե­ սիրեան (Օգսէն , փաստաբան) , ել Օր– Ա• էքիղ - Պ • Նշան Տինկճեանի կողմէ : Կը Հրաւիրուին իր

լու Համար ԱպաՀովութեան էք ո րՀ ուրղին աշիւա - եան, որ ոգեւորութեամբ կատարես Աոզոմէի ղե– յիշատակը յարգողները :

տանքներբ ։ Առ ա յ լա ւա տ ե ս ո ւթ ի ւն կբ տ ի րէ , րբ : Գերասաններ՝ Պ* Ավաճեան, Պ* Ն •՜Պ՜ըշ֊ X Այ" տռթիւ Պ-Ն– Տինկճեան 500 ֆրանք կը

մանաւանղ որ, թէեւ Պ *կրոմիկօ առաւ քալեց –բայց տիկեան եւ Պ* Մ* Մ ան սլա շ մեծ աշխոյմո»է պատ­ նուիրէ Ֆր– Կապոյտ 1(1 ա չին , 500 ֆրանք Աղքատ ու­
իւ՛//ամին ել 500 ֆրանք ալ 3ունաստանի կարօտեալ­
խորՀ բղային մ իւս պատուի բակն երբ կը շարունա­ կերաց ր ին կա շա ռա կե ր եւ ո րկրամ ո լ դատական ներուս, Ֆր • Կապոյտ Խա չի միջոցաւ : Ստանայ

կեն մասնակցիլ զինուորական եւ ուրիշ մասնագի– պաշտօնեանեբի տ ի պա րբ , ան արմ ան իրենց կո չու–

տակտն յանձնախում բեբու մ ո զո վնե ր ո ւն ։ Խ • Մ ի՛՛­ մ ին եւ զո կրկ արդարութեան սկզբունքներից : «Յառաիէն -.

ութեան տուրքի րամն ին վճարումն ալ բաբեն շան Մ ասնաւո րապէս զայրոյթի եւ բարկութեան ձեւե–

կը Համարուի ։ Ամէն պարագայի մէք, կացութիւնը ՐԲ (Հանդէպ Պաղտասար աւլ րա րի) նոքա կատարե­

պիտի պարգուի այսօր , չորեքշաբթի , սպասելով ցին տրտա լա յա ի չ նմ ան ո ւթե ամբ , յի շեցնելով Հա– ՑԵՐԵԿՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

երկու պետութեանց պատասխաններուն ։ ր ան ի մ ան մ ան ձեւե ր ը զոր լա լան ի ռուս ըեմ ադիր 1^6^61*– կազմակերպուած ՖբանսաՀայ կ . Խ ա չի Աէ»ի -

վարչապետը կատարեալ վստաՀ ութիւն յա յտն՛եց հօՍ դո րծագր ու»1՝ է կոկո լի տ ի սլա րն ե ր ր ներկա յ ան­ ո. ա ն ի մասնաճիլզի կողմէ , այս կիր՚ա՚կի կէսօրէ
իր գլխաւոր
պատուիրակին , Հիւսէ յին Ալս՛ յ ի * ցնելու ժամանակ ւ վերք մամը Յէն 10, «Մասիս»ի սրաՀը, ի\\Շ. ձշ Նձ\դ

Ա իւս կողմէ , Մ ոսկուա յէն Հասած լուրեր կբ Պհալաի բեմ աղբ ո ւթեան , բեմադիրբ Պ *1Լ * Ի1օ. 87, Տ^V^^^ո: Կը խօսի Տիկ* է ՚Բիւզանգ : (ցմբերդ,

Հաստատեն թէ (ք) * Ա իութիւնբ երբեք միտքէն չան­ Ավաճեանյաքողած էր ա) ստեղծել մէկ ամ բողք ու­ արտասանութիւն, պարերդ, ներկայացում : ,Հ$ոխ

ցին եր քաշուի լ Ա իացեալ Ազգերու կազմակերպու­ թիւն ուր բոլոր դերասաննեբբ իրենց մեծ թէ փոքՐ պիւֆէ : Մ ուտք 50 ֆրա^՚Ք ՚՛ Հա ղ ո բ դա կց ո ւթ ե ան

թենէն ։ Ալեքսանդր Լէոնտիեւ , միքազգային դո ր– դերերով միաձոլլ նեք կայաց րին թատե րղո ւթիւն բ , միքոցներ Ո16էա 11§11Տ6 <^6 ԲտՈէւՈ, Օթօպիւս 147 թի՛ •

ծեբոլ մասնագէտ բ, յօդուած մբ Հրատարակելով բ) պաՀ ել բեմագրութեան ել թատերախաղի մ կ՜ք իքԳւել վերքին կայարանբ ;

ՀձՓբավտա» պաշտօնաթերթին մ էք , գիտել կուտայ չափաւորութեան զգացմունքր :

թէ քլամարտ մը կը մղուի Խ . Միութեան գէմ , թէ Ղ*ո րծոզութեան կենզ/սնի բնթացքբ (որ վե - ՄԱՐՍ ԷՅ Լ ՍԷՆ ԼՈՒԻ Հ –8 • Դ • Նոր Սերունդի

օտար մամուլը պայքար կբ վարէ քԱ . Ա իութեան բա բերում է Հ ա ւա»»ա բա սլէ ս թէ Հ՛եղինակին եւ թէ Աիամանթօ քսումբբ կբ ներկայացնէ «Արշին Մալ

դէմ եւ թէ Ա * ՆաՀանգներուն մէք կարգ մբ շրքա~՜ դերակատարներ ին՝) գրաւում էր Հանգիսակտննե - Ալան» , զուարթ օէիերէթբ , 21 Ապրիլ, կիրակի ե -

ն ա՛՛կն՛եր Հ.Հ իւլէական դիւանագիտութիւն՝» կը փոր— րին , որոնք իրենց ղոՀ ո ճւակո ւթ իւն ը կբ յա յանէ ին բեկոյ մամր 830ին ։ Կը խնդրոլի Մ իութ իւննե րէն

ձեն , ա շիսա րՀ բ Ամ եր ի կա յի կամ քին ենթարկելու երկար ծափերով ւ — Ա ր շ ա լ ո յ ս Ա ի մ է օ ն յ ա ն ց չիսաչաձեւել :

Համար ;

ԼՈՐՏ ԿՈՐԹ , ՏԷօնքԷրքի բրիտանական բանա­ ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ

՛ԲԱՆԻ ՄԸ ՏՏղՈՎ կին Հրամանատարը (1939) , որ անկողին ինկած էր

երկար ատենէ ի վեր , մեռաւ առքի օր , 59 ա ա ր ե–՛ Ապրիլ Տին կը լրանայ <ձ(Հառաի,ի վերՀբատա–

ՕՏԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄԸ, որ կՐ կան։ 1940 Տ ունիս ի պարտութենէն վերքը Մո՛լ ~ ր ա կո ւթ ե ան առա քին ս» ա ր եշր քան ը :
յեաադի–
գործադրուի Համաձայն 1849^5՛ մնացած թա յ ի կառավ ար ի չ ն շան ա կո ւե ց ա ւ , ուր վիրաւոր– Պիաի խնդրէ ինք մեր բամանո րդնե րէն որ ւիոլ–
ենթա -
մստկան օրէնքի մր, անպաշտպան ձգելով Համաձայն ուեցաւ ռմ բակոծ ո ւթիւննե րէն , յետո Հ մարզպան թացնեն իրենց անվճար բամնեգինները , զիւրա -

կան, որոշ բարեփոխում պիտի կրէ, Հրամա­ Պաղեստինի : 1945/5/ բարձրացաւ լորտութեան : ցնելով վարչութեան ։ս շ իս ատ տնքբ ։

ներքին նախարարութեան 1946 Ա՚արա 18/ Գքանօթ էր իբրեւ Անգլիոյ «Վագրբ» ։

նագրին ։ Այդ կարգադրութեամբ , այսուՀետեւ ԱՒԵԼԻ ՛ԲԱՆ ՄԷԿ Մ Ի Լ Ի Ո Ն ԹՈՆ ցորեն Տարե– ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐ-ԲԵՐ

վարչական արտաքսում բ պիտի պատճառաբանս», ի ։ լու սա իալուած է՝ Ց)րանսա ,4 գոց ելու Համար ար - ԼՈՒԱԱԲԵՐ Այբբենարան 60 ֆր–, Ա– տարի

Ք՚ղթածրարբ ենթակային պիտի Հաղորդուի եւ մաիքի բացր մինչեւ նոր Հունձք , որ բարենշան 80 ֆրանք, Բ– տարի 100 ֆր - : ԼՈՒՍԱՂԲԻՒՐ քե–
պարգեւ
պայման ամ ամ պիտի արուի , ոբսլէոզի կարենա / 1լ ե րե լա յ ։ Կ աո ա էիս» ր ո ւթիւն բ 2000 ֆրանք րստկան՝ 30 ֆր * , քերական - Ընթերցարան՝ 60

պաշտպանել ինքզինքբ : պիտի տայ Հ ողազ ործներուն , իւբաքանչիւր Հ Էք - ֆը • : ԲԱՐԻ ԼՈՑԱ –Բեբական - Ընթերցարան 60

ԼԻՈՆԻ մեր թզթակիցբ կբ Հեռադրէ թէ մեծ թ/սրի վրա ք , դարնանացանի Համար՛. ֆր• , Ա– տա րի 80 ֆը–։ ՄԵՂՐԱԳԵՏ Տարր– Բ–

յա քո դո ւթ եամ բ պսակուեցաւ կիրակի օրուան Հ այ– ՊՈԻԼԿԱՐԱԿԱՆ նոր դաՀ լիճ բ կազմ ուեցաւ. Փարիզի տպ. 75, ամերիկեան տպ • 100 ֆր • : "ՔԵ­

կական պատարագը ( Ե կմ ալեան ) , որ կազմ »սկե ր– միայն Հայրենասիրական ճակատի Հոսանքներէն : ՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ Հ • ե ւ Զ– Ասաաուր՝ նախապատ­

պո ւած էր Հա յ Մ արտիկներու Մ իութեան կոգմէ , Անգլիա ել Մ • ՆաՀանդներբ որոշեցին չճանչնա/ րաստ . գիրք՝ 65 ֆր - : ԱՐԱՐԱՏ Ա - տարի 60, Բ -

9)ուռվիէռի մ ա յր ե կեգեց ի ին մ էք ։ այս կա ռա ւիա ր ո ւթ ի ւն բ ։ տարի 100, 9" • տարի 150 ֆրանք։

ԱԶԳ– Ժ Ո Վ Ո Վ Ւ առը օրուան նիսաին մէշ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԵՑԱՒ Պ– Փօլ Պօտուան , Փէթէ– Դիմել ԳՐԱՏՈՒՆ ՀՐԱՆՏ-ԱԱՄՈՒԷԼ, 51 ատ
նի նաիսորգ արտաքին ղալկին
բուռն տեսարաններ սլա ր գո ւե ց ան , բնտրական օ– Հետ , երբ կը փորձէր նախարարը, իր ք^է. 1տ Րոոշտ, Ր&ոտ (6) , (Շհտգստ * Րօտէ*1 1278-35) ,

րէնքի վիճաբանութեան առթիւ ։ Պ * (հբնէ ՝(*աւիի– Ա սլան ի ա փա իս չի լ ։ ուր պիտի գտնէք նաեւ արտասաՀմանէն ստաց -
ուած նոր դիրքեր ;
թան , նախկին կրթական նախարարը , զիտեք ԳԵՐՄԱՆՒՈՅ ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 85 առ

տուաւ թէ ընտրութեանց Համեմատական դրու - Հարիւր մասնակցելով բնգՀ - քուէարկութեան մր,

թիւնբ , զո ր 1լ ուզեն պարտագրել երեք մ եծ կո» - ան զլի ա կան , ֆ բ ան ս ա կան եւ ում երիկեան շրքտն -

ս ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր բ , Հպիտի ա ռա քն ո ր դէ ո ւ»լզ ա կ ի ներուն մէշ, 2937/– գէմ 19.529 ձայնով որոշեցին ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺ ՆՈՒՊԱՐ ԱՒԱԳ Ե ԱՆ , վկա յետ,

կուսակցութեանց , եւ ի վեր քոյ մէկ կուսակւլո» - մերմել ձու լումր Համս» լնաւիա րնե բուն Հետ ։ (հու­ Լիոնի բժշկական Համալսարանէն եւ ատամնաբու­

թեան դիկտատուրային՛. Համեմատական րնտ - սերը արգիլած հին քու է ա ր կ ո ւ իժիւնբ իրենց ժական վարմաբանէն , կը տեղեկացնէ բացումը իր

բութ եան շԳւորՀիլ էր որ Հիթէէր իշխանութեան էյվանին մէք։ ատամնարումաբտնին , 6, ատ V91տոՏ^սէ ^ՕՈԲ1Յ1Տ» ,

գլուխ Հասաւ , ա պա լին ե լո վ Վա յւքարի Ա աՀ մ անա– ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՍՈՎԸ ամէնէն սարսափելին է, Լ& Բատտ, ԼյքՕՈ : Հեռաձայն Բ. 71-21 :

գրութեան : Անոր շԳարՀիւ էր որ Հէթէէր հՐ9ալ՝ յայտարարեց Պ * Հուվըր , Մ * ՆաՀանդներու նախ­

Հօր ին աւո ր յ ե զա »ի ո իս ո ւթ ի ւն ը» կատարել ։ ՛հ՛որ — կին նա խագաՀ ը, որ քննական պտոյտ մբ կբ կա - ձԱՅԿԱԿԱՆ ՍԵԾ ՃԱՇԱՐԱՆ

ձ Լ ա յ անոր շնոըՀիլ էր որ Մ ուսոլինի կատարեց իր տարէ Եվրոպայի մէք։ Երկիբբ ունի 1 .1 00.000 որ -

Հօրինաւոր յեգափո խութ իւն Հ#» : (*անախօսր այն - բեր, 2.600.000 մ ան ո ւկն ե ր կբ »ոառա»գին սնունդի Տնօրէններ ԳԼԷՄԱ1, ԵՒ ԳՕՓԱՐԱ՚սԵԱ՚Ս

քան առաք գնաց որ նախագաՀբ Հարկադրուեցաւ պակասէն . Հինգ միլիոն մանուկներ պէտք է խնամ­ 6 ատ ասետսջտ, Ր»ււտ (9) , 1\4տէա Շ^տէ, ք^օէւտ Օօաւ

կար»լի Հրաւիրել։ 1Լիճաբանութիւնները շարու - ուին։ Հ.Այս տգաքը չեն կրնար վերա շինութեան ճտ Լօւտէէտ։ 1տ1. ՍՀՍ. 85-47

նակուեցան ե րէ կ , առաքնորգութեամ բ Պ * էռիո յի ։ ս պա ս ե լ Առաջնակարգ օղի եւ ամէն տեսակ ըմպելի -

Ըն կե ր վա ր ա կան կո ւս ա կց ո լ թ ե ան Հ ամ ադոււքա– ՀԻԹԼԷՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴԱՒԵՐ երեւան Հանուաք ներ , ընտիր աղանգեր , պոլսական կերակուրներ
րր որոշեց քուէ տալ Համեմատական
յա ո աքիկայ րնտ ր ո ւթե անց մ սանակցի դրութեան ել են Գերմանիս յ անգլիական ել ամերիկեան շը9ան– ել անուշեղէն : Ընդարձակ եւ օդաւէտ սրաՀ «

լ աո անձ ին , ներուն մէ9–. Հետապնդումները կր շարունակոլին : Ամէն երեկոյ ժամր 7էն սկսեալ ք-էմանչիստ ՅՈՎ–

իւ ր ւլ րօ * ին տակ % ՀԱՆՆԷԱ , ուտի ԱԼՖ0ՆԱ եւ երգիչ ԱՐԹԱԲՒ կր

ՊԵԼԺՒՈՅ ԱՏԱ8ԱՆ-Բ նուագեն եւ կերգեն Հայկական ել արեւելեան եր­

նոր դաՀլխճը կաւլմեց նախորզ ւիար– գեր : Գոց է Չորեքշաբթի օրերը <

<»սսլե»որ , *Լտն քԼքէր -, խա»ւն »լ բութէ,ամ ր ։ Ազ»ս - Ե-ԱՂԿԱՑՈՐ ( բանաստեղհ-ութիւննեյէ) ; Գրեց
տ տ կ ա նն երր , որ 17 կ. ե սւի ո իւ ան ունին , ս տա զ ան
Յարութիւն Տա պաղ/, ան : Փարիզ, 1946։ Հասց֊Է .֊

վեց նախարարական աթոո , բնկեբւի աբւոկաննեբը Լ4. ՕԹետտհւ՚Յո, 30 ուտ 1^186, ԲՃՈՏ ( 9 ) : 13*

վեց , Համ ա յնավա րՊերը՝ լոէ" ^ռ լս ՚ ՚՛

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11