Page 5 - ARM_19-1946_02
P. 5
տաա Լ(ձՕձՂ՝Ր11 ՚ *՝աճ* յ » 2 5 - ԱԲՔԱՑԱԿԱՆՆԵՐՀ ԿԸ ՇԱՀԻՆ
**–^»*^^\ 1 Լ՜Ո. Օ. Տ. 376.286 ՑՈԻնԱՍՏԱՆԻ ՄԷԶ

17, Ճս6 Օ&աքտա* - (13°)

ա.։ 008. 15-70 - Շ. Շ. ք. 8&ռ» 1678-63 Զախեդ 30 0)օ Ահանպառ

Բ Ա Ժ Ն Ե Գ Ի Ն – – Տաք. 750, 6աս"ս. 400, Յամս. 200 ֆ ր ա ն ք Ինչպէս կը նախատեսուէր արդէն, (Հունաս­

1946 Չորեքշաբթի 3 Ապրիլ տանի արքայականները շաՀեցան երեսփ* ընտրու­

թեանց մէջ, որ տեղի ունեցան կիրակի օր ։Ընտրու–

* * • ՏԱՐԻ ֊ 18» « • 4576-Նոր շրջան թ խ 305 Խմբագիր՝ Շ– ՄԻԱԱք՚-ԵԱՆ ԳԻՆ՛ 3 ֆր թ իւն ր կատարուեցաւ շատ ծանր պայմաններու

մէջ՛. Գործողութեանց Վրայ ՛կը Հսկէին 1200 անգ–

էիացի » ամերիկացի ել ֆրանսացի «դիտողներ» է

Արտակարգ միջոցներ ձեռք առնուած Էին, ապա -

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ ԵևէոպաԱ անօթի ե Հովելու Համար բարեկարգութիւնը։ Բայց եւ ա յն–

պէս շատ մը ար իւն ալի դէպքեր պատաՀեցան , ա֊–

մէնէն ծանրը Լիչորա ՀԱ ելան ի կ) գիւղին մէջ, ուր

ԵՐԿՐԻ ԹԵ1ՓՐՈԻՆ ՊԱՅՔԱՐԸ (Ր– ես վերջին մաս) Հս-մայնավաբ խմբակ մը յարձակեցաւ ոստիկանա­

ՋԵԽՈՍԼՈՎԱ՚ԲԻԱ Պաշարը անբաւական է, կան պաՀ ական ո ց ին վրայ % Հեռագիրը կ՛՚ըսէ թէ

մանաւանդ ճարպեղէնը ՚, ՜իւղաբեր Հունտերու պա­ յարձակման գոՀ գացին 16 ոստիկան - զինուորնեբ ,

՛Բանի՜ աաբիէ ի վեր եւ տարին քանի՜. անգամ. կասը կբ սպառնա յ մ աբկաբինի ճարաա րաղո րծու– որոնց $ը ողջ ող^է այրեցան պաՀ ականոց ին Հըբ–

Է Ո Ր Ա"Դվիոյ Աշիւ ատ աւո բտկան կո ւսա կց ո ւթի Լ% ր թեան ։ (ք իջազգա յին ՛հ պ ասաա մ ատո յցբ պաՀածո ք կիղման ատեն ։ Երկու Հոդի ալ սպաննուեցան Պե–

կը մերմէ Համայնավարներու գիմ ում ր , Ց"՛/ ~ միս , ճտրպեզէն ել խտտցեալ կաթ զրկած Հ : Գա ր– լռպոնէսի մէկ գիւղին մէջ, կռիւ մը ծագած ըլլա­
՚ " Ի 1 ՝ հ ա " մ Ա լ մէկ միութիւն Հ
նան ա ց ան բ ուշացաւ անձ ր ե ւն ե ր ո ւ Հ եւռեւանքոՎ , լով արքայականներու եւ ձախերոլ միջել ։

Այս անգամ ալ գեռ անցեալ շաբթու, Մի­ իսկ Հո ւն ղա րն ե ր ո լ ել Գերմ աններու վտարումր Լոնտոնի թեր թեր բ Հետեւեալ ի բո ղութի ւննեբ ը

ութեան Ագգ* հ)որՀուրգը «ոչ» սլատասխանեց , պատճառ եղած է բանուորներու չղոյութեան ։ Լլ արձանաղբեն , այս ընտրութեանց առթիւ ՚ 1 •

թէեւ արՀ եսաակցական իւմբակներ կան ոբ Համա­ ԼԵՀԱՍՏԱՆ * ՚ Մեծաքանակ ներածումներու էամ ը ձախակողմեան շատ ծտնբ պարտու -

ձայն են։ Պսւաճտռտրտնութթ՝ւնը , Զենք ուղեր շն ո րՀ իլ կարելի եղաւ ձմեռը ազատիլ սովամ ա– թիւն մը կրած է* Այ" Հոսանքը պատոլիրած ՚ էր

գործ ո լնեն ա լ կուսակցութեան մ ր Հեա որ իր ա– Հոլթենէ ։ Միսի եւ արմտիքի պակասէն կը նեղուին ձեռնպաՀ մնա լ ։ Արդարեւ , ձեռնպաՀներու թիւր

ո անձին կաղմակերսլութ՛ի ւնն ու կանոնագիր ծրա­ ղիւղերր , թէեւ քաղաքները բաւական րախա աւո ր կր Հաշու են 30 - 35 առ Հարիւր * 2 « Այս պար­

գիրն ունի, իր աոանձին անգամներն ու ղործու– կր Համարուին։ Փ ո խաղր ո ւթեան ց պակասը կր տութեան Հ ետեւանքով , փարատած է քա ղա քա -

ն է ո ւթ ի ւնը ե ւն * : խավ/անէ նո յնիսկ բաշխում ը ։ Մ Ի^ ա ԴՂ ա ձԻս եպաս– ց իա կան պատերազմի վտանգը՛ 3* կեդրոնի կու­

•Ան* ո ւ շ ա ա ւվ^յ ի Հի մն ա կ ան սլ ա ա ճ ա ո ն եր կ ա ն , տ ամատ ո յցը (Ս1\ք^Տ^) 550.000 թոն ուտեստ ղըր– սակցութիւնն ե ր ը - ազատականնե ր եւ ա ջա կո ղմ~

որ այս մխաական Գ*իրքՐ՝ բսնել կուաան , աեւ սֆ - կեց անցեալ տաբի; Անղլիա , Աքանտինավիէս եւ 1$ * եան ոչ - արքայականներ - աւելի շատ քուէներ

կ անօրէն ։ Հակառակ ^հերքին եւ արաաքին խլըը ~ Միութիւնր եբկիրր ողջ պա Հեցին վտիտ օ ր ա պա ֊֊ շտ Հ ած են քան կը յ ո ւս ա ց ո լէ ր % իսկ աջակողմ եան

աումներու : Հի կով մը ։ Նպաստամատոյց ը մէկ միլիոն թոն պա­ ժողովրդականներ բ ֊ — Արքա յա կան - ակներեւ

Ն ո յն թ-նգիրը ա յստեգ , Փարիզի մէջ ։ շար պիտի զրկէ այս տարի։ մեծամասնութիւն մը պիտի ունենան նոր խոբՀր -

Ընկերվարական կուսակցութիւնը , որ աղա - ՖԻՆԼԱՆՏԱ* Գլխաւորաբար կ՚ապրի ցորե - դարանին մէջ, բայց ոչ իրենց սպասած ջախջախիչ

աագրութենէն , եւ մ՛ասնաւո րապէս Ֆէ լիքս կոլէնի նի ներածումով : Միս » ճաբպեղէն եւ շաքար ղրե– մեծամ ասնութիւն ը։ 4* Համա յնավարնե րբ յ ո ւ ­

կաո֊ավա ր ութ եան Հ աստ ատ ում էն ի վեր սերտ թէ անկարելի է ճարել, բացի սեւ շուկայէն : սախաբ եղած են ել Հ ետ եւա բա ր պիտ ի շարունա -

գործակցութիւն Հաստատած է Համ ա յնավարնե - — Բաւար ար սն ո ւն ղ ւնե ւ կեն պայքարբ :
տագնա­
րուն Հետ , միշտ կը խրտչի ձուլումէն , Հակառակ ՑՈՒՆԱՍՏԱՆ Ըն ար ո լթեան ց վեբջնա կան արդի ւնքը պիտի

եղբայրական սրտառուչ կոչերու։ ձմ եռբ , բայց շուտով պիտի զգա յ ցորենի Հ ագորդուի Ապրիլ 1 Օին , դաշնակից քննիչներուն

պին Հետեւանքներբ ; Մի^ազգային Նպաստամա - կողմէ է վարչապետ Աոֆուլիս , որ 87 տարեկան

Անցեալ Օգոստոսին , ընկերվարական ընգՀ * տո յցը 20 առ Հարիւր կրճատած է արմ տիքի յատ­
կաց ում ը :
մողովը շեշտակի քննեց միացման Հարցր , եւ ար– Է , դաՀ լիճին Հ ր աժ ա ր ա կան ր ներկա յացուց խնա -

գիւնքբ եղաւ բացասական ։ Զանցառվել ի թիւ մր կր ԻՏԱԼԻԱ Ցորենի պաշաըբ երբեք այսքան մ ակտ լ Գամ աս կինոս արք ՛ի որ խնդրեց շարունա­

կազմ էին անոնք որ 1լ առաջարկէին րն գուն իլ ձու­ պակաս եզած չէր այս երկրին պատմութեան մէջ։ կել իր սլ աշտ օնը , մինչեւ նոր կառավարութեան

լում ը ։ իսկ Հակառակորդ բանախօսն եր ը ոչ մի այն Մ արտի ս կ իգրր միայն երկու շաբթուան պաշար կազմութիւնը։ կը կարծուի թէ արքայականները

շատուոբ էին , այէեւ բուռն խօսքեր արտասանե - ունէին ։ Զոր եւ պաՀածո յ ուտեստներու մթերքը պիտի Հ բաւի բեն կեդրոնի Հոսանքներ բ խառն դաՀ–

ցին ։ կուսակցութեան ընգՀ * քարտու դարբ , Պ * գրեթէ սպառած է^ է ՚ ս կ միսր եւ կաթը գրեթէ ւլ ո– լիճ մբ կազմել։ Որոշ տեղեկութիւն չկայ Եորկիոս

Մ ա յէ ր առանց վե բասլտՀ ութեան կը յա յտա բաբէ ր յ ո լ թ ի ւ ն չունին % Գարնան բանջարեղէնները արա– թագաւորի մասին որ Լոնտոն կը գտնուի ։ Արքա -

թէ Ֆրանսայի Համայնավար կուսակղութ իւնբ իր մաղրելի պիաի րլլան ապրիլիֆ : յականնե րը 1լուզէին անմիջապէս Հանրաքուէ կա­

-* րչսմաննե ր ր կր ստանայ // ոսկու ալէն : տարել, միապետութիւնը ՎերաՀաստատելու Հա -

––%^քւո(՚ւ թ»աէ»է«՝րա(;է ասա^Վլր**՛՛՝ պաշսարճ ^ ՖՐԱՆՍԱ ԱնՀամբեր կր սպասուի Խ– Մի­ մյսր , բա քղ ։րանե ո ր ջախջախ ի շ մ եծամ ասնութիւն
նեն խորհրդային քաղաքականա թիւնը : Ֆրանսայի
համւսյնավարներոլ յարումը Մոոկոլայի՝ հլու ութ՜եան (500.^&§՝թո0) եւ Ամերիկայի առաքում - շ շահ, ե ցան , թերեւս Հրաժարին այդ ծրադբէն։
հպատակութենէ աւելի րան. մըն է ։ Ատիկա կր
նմանի հաւատացեալի կապին՝ իր Աստծուն հետ» ; ներուն, դո ցելու Համար արմտիքի բազբ, մինշեւ Զախերը կբ ղան ղա տ ին թէ բնտ ր ո ւթի ւննե րբ

նոր Հունձք։ Ֆբսւնսա ամիսբ 350.000 թոն ց ո ր են տեղի ունեցան աՀուսարսափի մթնոլորտի մբ մէջ^

կբ գո բծածէ եւ իր Հ ունձքբ չի կրնար Հասն իլ 0 — «աննախբնթաց խա ր ղա խո ւթ ի ւննե ր ո վ» , Հետեւա -

ւլ ո ո ա ո ս է ն առաջ : Ցանուած է տւե լ ի քան 2.500.000 բար չեն կրնար վաւերական Համարուիլ։ Ներքին

Մերմումի պատճառաբանուիքեանց մէջ կարե­ արտավար, այսինքն 194/Տէն 20 առ Հարիկբ աւելի, ն ախ ար ա ր ո ւթ ի ւն ը ցանկ մը Հ ը ա՛տ ա ր ա կե ց , որուն

ւոր տեղ մը կը գրաւեն ոչ միայն ներքին, տեսա - բա յց սովորական էն 20 առ Հարիւր պակաս : Համաձայն 499 ընտրական շրջանակներոլ մէջ ար­

կան խնգի րնե ր , ա յ լ եւ արտաքին քաղաքականու­ ՀՈԼԱՆՏԱ *-— Բաղղատաբաբ լաւ ւ Գե ան ա խ ըն՛– քայականները շւսՀած են 155.487 քուէ , աղգ* խէ՚մ—

թեան վերաբերեալ Հարցեր ։ ձորը, րանջա րեղէննե ր ր ել միսբ ղմուար կր ճար– բա կց ո ւ թ ի՛նը 67.578 * ազատ ականն երբ Հ վար չա­

Օրինակ , ընկերվարականները միշա կբ յիշե– ւււին , բա յց օրական 2300 ԳՈ ԱԼ կր պաՀ ուի : Հացի պետ Աոֆուլիսի խմբակը) 49.790։ Բո լ որ նախա -

ցնեն թէ՝ Ֆրանսայի Համա յնավարնե րբ Հիթլէրի րամ ինը աւելի է նա խապատե րաղմեան շրջանէն : բա րնե ր բ պար տուած են , Րաց ի վարչապետէն ։

Հետ էին 1939 Օղոստոս 23է՝ն մինչեւ 1941 8ունիս ՊԵԼԺ՝ԻԱ • Հա՚ՑԻ բաժինը կրճատուեցաւ. , Ըն տ ր ո ւա ծ երեսփոխաններուն թ՜իւր պիտի ըլլա ք

22 * երբ Գերմանիա պատերազմ յայտարարեց էք * բայց նորէն աւելի է քան եւրոպական որ եւ է երկ– 357 : Աթէնքի մ էջ արքա յականնե ր ր չաՀած են

Միութեան գէմ, Ր/, մէշ–. Ցորենի պաշար կը պաՀեն երկու ամսուան ձայնեբու 50 սա Հա բիւր բ ; Նախկին վար չապետ

Ծերունի Մ արս է լ Վ^աշէնը եւ ուրիշներ ի զուր Համար (150.000), բայց Արմանթին ջնթց 500.000 Փաւիանտրէոլ յայտարարեց թէ բնտ րո ւթեանց ա ր–

փորձեցին ար գաբ ազն ել յա ս պատմական , ան պար– թոնի ապսպրանք մը։ Հունձքր լաւ 1լերեւայ՚. գիւնքբ «ջախջախիչ պարտութիւն մը կը կազմէ

ակելի ղո րծտկցութ իւն ր, որուն շնորՀիւ Պ ե ր լին ա– ԱՆԳԼԻԱ– ՕրապւսՀիկբ րա ւա ր ա ր Հ առող - ծա յրաղո յն ձախակողմ ին Համար» ։

բեւմուտքէն , Մ ոսկուան արեւ ելքէն (կռնակէն) ջութ եան Հ ամար ,թէեւ. իջած է պատերազմիշրջանի

զարկին ԼեՀաստանր ։ ԱպաՀովտբար Հիթ/էր պիաի ամէնէն ւիար աստիճանին եւ միօրինակ է ։ Հունձքբ

չՀ ամ արձակէ ր կրակի տալ Ե ՚ լ՛ո պան , եթէ կռնակբ լաւ կ՝ե րեւա՛յ : Ցանքը պիտ ի կբկն ապատ կուի այս Ամբողջ շրջաններ անօթի են ։ Կղերականները կը

ապաՀռվ չզղար : ղ արն ան ; յորդորեն խնայոզոլթեամբ ուտել,դադրեցնել Հաց–

Այս անգամ , րն կեր վար ական արտակարգ Հա– Խ– ՄԻՈՒԹԻՒՆ Բաժնեչափի ղրոլթիւնր կե բո յթնեբը ։ Ե պ ի ս կո պո սն ե րը Հ ո վո ւա կան թուդ -

մ աղում արին մ է ջ որ քացուեցաւ ուր բա թ օր եւ ՀետզՀետէ կը վերնա յ ։ Ամեռը անց ո լցին առանց իժեր ղրկած են ամէն կողմ , յորդորելով որ «իրենց

Վեր^ացաւ երկուշաբթի , օրակարգին Վրա յ կային արտաքին աջակցութեան , բացի ՈԼկրայնա եւ Հացր բաժնեն իրենց եղբայրներուն Հետ» ։ Ապա -

այլապէս ծանրակշիռ, ստիպողական խնդիրներ, Ապիտակ քիուսիա ղրկուած արմտիքէն ։ Գարնա - նիա նարինջ, լոլիկ եւ պաՀածո յ միս 1լ արտածէ

ներքին եւ արտաքին քա ղա քա կան ո ւթ ի ւն , տնտե­ նացանր յառաջ ղազած է Հարաւային շրջաններուն Անղլիա , Զուիցեբիա , Իտալիա եւն * ։

սական տաղնապ , ԱաՀմանաղրութիւն , ընտրական մէջ։ Անցեալ տարի 18 միլիոն բանջարանոցներ ԱՍԻԱՆ ԱԼ ԱՆՕԹԻ - ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ սովի

պայքար եւա յլն ։ Ա յնպէս որ , մ իացմ ան Հ արց բ ան կո ւած են : մատնուած են ամբողջ նաՀանգներ , ուր գի*֊գացի–

քննուեցաւ միջանկեալ ։ նե,, Ո խոտէկեղեւ եւ ցե խ1լ ո լտեն ։Ե բկի ր ըպէա ք ունի

ք^այց, անղամ մը եւս Հաստատուեցաւ թէ ւիո– ՇՈՒԷՏ • ՀացԼՀ^ Կ.ա՚ԲագԱ) միսբ եւ շաքարը երկու միլիոն թոն ուտեստի ներածման ։ Ամէնէն
վա խո ւթիւն չկայ -
րուն մէջ* կուսակցութեան տեսակէտնե ղեռ բաժնեչափով կը արուին, եւ Հացին բաժինր տաղնապալի եղանակն է այժմ ։ Ցորենի Հունձքը
ԸնգՀ* *
քարտուղարը նորէն քիշեցուց 6 " ՚ " – Հարիւր կրճատուած էՀ պիտի քաղուի յունիսին , իսկ Րրի^՚^Ր օ գո ս ւո ո ս ին :

— « Խոր տարակարծոլթփւններ կր բաժնեն ՆՈՐՎԵԿԻԱ— Ջուկր, Հացը, ճարսլեղէնր , կառավարութիւնը 800.000 թոն ուտեստ խնդրած է
մեղ արտաքին քաղաքականութեան մէջ : Միւս կող­
մէ, մեղի համար միջազգայնութիւնը հայրենիքին կաղամ ըը եւ ստեպղինր առատ են ։ Ո՚֊րիշ թարմ Միջաղղային Նպաստամատոյցէն :
ժխտումը չ է , ոչ ալ ուրիշ հայրենիքի մը տարա -
մերժ ս է ր ը ։ Ընկերվարականները կոյ կ՚ուղղեն բա^ րանջա րեղէննե ր , պտուղ , Հաւկիթ , խոզեղէն եւ ՃԱՓՈՆ * Զմեռը բաղդատաբար լալ անցուց ,
նականութեան, ոչ թ է բնազդին։ Այս հարցին մէջ
ալ անոնք հաւատարիմ են բարոյականի որ կ՚աւբ– միս ղրեթէ անղոյ։ բայց պարենաւորման ղրեթէ կէսբ սեւ շուկայով
գիլէ ամէն միջոց գործածել, նպատակին հասնելու
համար »: ՏԱՆԸՄԱՐԲԱ Կրնայ աւելի ուաեսա ղրր– կր ճւււրուի ։ Պաշտօնական օր տ պ ա Հ ի կ ը 1050 զո լ է

կել եւրոպա , եթէ փո խաղ րա թեան միջոցներ մւորղ ղլուխ ։ Ա տիպ ո ղարար պէտք ունին արտա­

ճարուին ։ Զ-ուկր , կարագը , Հաւկիթը եւ պանիրը քին օգնութեան ։

առատօր՛էն տրամադրելի : ՀՆԳԿԱՍՏԱՆ Աո նուաղն 4 միլիոն թոն ու–

Ազատ մտքի, բուն մոզով՚բղապ ետ ո ւթե ան պայ­ ՋՈՒԻՑԵՐԻԱ ՕրապաՀիկը՝ 2300 ղոր Ար– տեսա, մասնաւորապէս արմտիք անՀրամեշտ է,

քարն է որ կ արտայայտուի այս եւ նոյն իմաստ տաքին օղնութեան չի կարօտ իբ ։ ծանր տագնապ մր կանխելու Համար : Սով կր տ ի–

խօսքերով։ Մինչ Խ ՛Միա թեան մէջ միայն մէկ Հո­ ՍՊԱՆԻԱ՛ Գլխաւոր ա րտաղբութիւննեբ ը կր րէ Պոմպէյի , Ա՝ ու ա ր աս ի , Միղորի նահանգներուն

սանք է ոբ կ՚իշխէ աիրաբաբ , այստեղ բազմաթիւ պակսին , սղութիւնը կը խաշէ աղքատ*ժոզոՎուր– մէը–. Բախտաւոր երկիրներէն Աւստրալիա եւ Նոր

քաղաքական Հոսանքներ կը գործեն ազատօրէն ։ գը , թէեւ, սեւ շուկան բանուկ է ։ Արմտիքի, բրին՛­ Զելանաա պայքար րաց աճ են, որպէսղի կամաւոր
Ուրեմն
գործակցութիւն Որոշ նպատակներու ձի , գետնախնձորի , միսի եւ ձէթի պակտս ր շս՛ տ կբճատոլմԳւեր ըլլան, ուտելիք ճարելու Համար

Համար,, րայց ոչ ձուլում, որ պիտի յանգէր կեղ– ծանր , իրրեւ Հետեւանք երեք տարուան երաշտ ի , աշխարՀի միւս մասերուն : Ալտրալիա 2.500.000

ներածումներու նուաղութեան եւ փոխազրու - թոն ուտեստ պիտի ճարէ այս տարի, 300.000 թոն

թեանց խանգարման ։ ԱարիէԱ ամէնէն տագնապալի միս ՂՐզելո^վ միայն Անգլիա;

ամիւՐբ պիտի էՀԼԼա՝յ։ Հո՜ւնձքԱ կյ* ս՛կսի յունիսին ։

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10