Page 9 - ARM_19-1946_02
P. 9
8

«ք ձ էէ *, *

որ երիտասարդները իրենց ազգութիւնը կրնան Հագաաաեի

ՏԱ* Ո Ւ Պ Ա Ղ մոռնալէ Տ ե ս ա կ մըլ կնքուած մարդիկդ իրենց ինք–՛ ճաԲտա^պեաոդիւՕը

Յաւետ նոլթիւնը յիշեցնոոլ • •• (Խ՛ Հայաստանի թերթնրէԹ)

Խրիտասաէդ Ս կ ս ա ր կատակի գ ա ր ձնե լ խոսակցութիւնը,

կարելի չէ չուրԼ խօսակցութիւն մր ունենալ քեղի

Հետ ւ Ե րի ա ասա ր գ մը միայն կրնայ Հասկնալ երի–

ւուսււարգի մը միտքը, աւելորդ է քեղի Հետ խօսիլ։ Պատերազմի ծ՜ագման միԼոցին Հայաստանի
յաճախած՝ աղաք ենք ,
Երկու բարեկամներ կը խօսէին* ճարտարապետներր արդիւնաւոր եւ ստեզծագոր—

Եղբայր , գլուխնիս տարին այլեւս երիտա^ ՚ ծ՛օ՛ , ն ո յ ն գս1Րոօը

ս ա բ դ ա կ ա ն խնդիրներով, մենք ալ ժամանակին ե՛ ե ր ի տ ա ս ա ^ ր դ կր ծ ա խ ե ս ինքղինքդ , ան ալ ինծի^ յ ծ ա կան ա շ խ ա տ ա ն ք ի մ Է Լ էին : Երկվեցեակներով

ե ր իա ա ս ար դա կան կազմ ա կ ե ր պ ո ւ թ ե ա ն մր ան գ ա - Հանրա յ ի ն վ ա ր չ ա կ ա ն եւ ա րդիւնա բ ե ր ա կան կա -

ր ի տ ա ս ա ր դ եղան՝ ենք, բայց երբե՛ք այսքան Հրա՛­ ռուցումներ ծ՝րադրուած~ էին, որոնցմէ ոմանք ա-

պ ա ր ա կ ը իրար չենք անցուցած՝ • •• մագրուելէդ ի վեր***

Այժ՜մէական ա մ ե ն ա կ ա ր եւ որ խնդիրներէն Խնդրեմ, ես առածին մէկ օրէն ե ր ի տ ա ս ա ր– լա ր տ ե լո լ վ ր ա յ է ի ն , իսկ ուր ի շներ նոր սկսած՜ է–*

մէկն է, բ ա ր ե կ ա մ , դուն ի^նչ կ՚ըսես, խաղացքէ ն գ ա կան կազմակերպութեանց մ Է Լ եմ եւ ղ ե կ ա վ ա ի ն : Ամենամեծ դործերէն մէկը այն պ ո ղ ո տ ա ն էր*

կոլդաս ։ Երիտասարդութեան մասին խ օ ս է է Ը միշտ րի պաշտօն կր կ ա տ ա ր ե մ , ձեռնաՀ ա ս ո ւթեանս բե~ որ կը մ իա ցնէ ր Երեւանը նոր եւ մ եծ ճ ա ր տ ա ր ա ր ­

նորութիւն է, քանի որ երիտասարդները կը փ ո խ – բումով : ո ւ ե ս տ ա կ ա ն շրԼանի մը Հետ :

ուին եւ նորերն են որ կը փոխարինեն Հիները*** Իսկ եԲ ս , ի^ն չ ընելու եմ ; Պատերազմը էըԼօրէն վ ն ա ս ա ծ է այս ծ ր ա գ ի ր –

Բացառութիւններր անշուշտ միշտ չարգելի են։ ժամանակին մտածվելու էիր ատիկա , Հիմա ներունւ Բ ա գա ք ա ց ի ա կան կառուցումները մեծ՛ա­

Ե"Ըայը 1 եղած՝ չեղած՛ ափ մը Հ ա ձ ենք իռնչ կհուզես որ ընեմ ^ թէեւ ն ո յ ն ղսլրոցը յաճա*~ պէս ընդՀատուած են , բայց բոլորովին կա ս ա ծ՝

Հոս , ելեր ենք մասնաւոր դ ա ս ե ր ո ւ կը բաժնենք , խած՛ ըէչանք , բայց ես միշտ յ ա յ ւ ա ջ եմ : չեն : Հ ա կ ա ռ ա կ պ ա տ ե ր ա զ մ ի բոլոր գ ժ ո լա ր ո ւ–

այս Պատանեկան է, այս միւսը Նոր Աերնդական -— Ան ց ե ալն եր ս Հա յաստանէն ղրկուած՛ ա շ- թիւններուն , մէկ շէնքի մը լրումին կը յա^ոՐգէ
, ուրիշ
I՚II լ ՚ւյս " միւսը Երիտասարդական մ ըն աք խարՀական կ ո ն դ ա կին մ Է Լ բ ա ր ե կ ա մ մը կ ա ր դ ա — ուրիշ մր։
ցեը է եզեր « Յ ա ռ ա ի ի դէմ նոր կազմակերպութիւն
• ծ ՜ ե ր ա կ ո ւ տ ա կ ա ն ։ Ե" միշտ ընդՀանուբ մէկ Ա՚իու - Օրինակի Համար, \942ին Երեւանի մէչ լրա -

թ ե ա ն կողմնակից մ ա ր գ եղած՜ եմ եւ կը մնամ , մ, ոեոծե § սՀ ան ԳԱ ցան գ ե ր ա կ ա տ ա ր ն ե ր ո ւ ե լ *Բաղաքային Խ՛որՀոլր -

ե ր ի տ ա ս ա ր դ ի , ծեր - մերի մէԼ խտրութիւն սլէտք Բան չես Հասկնար , ընկե՛ր, <&Տ առա Լդ ի մ ա՛­ գին Համար մեծ՜ յարկաբաժին - տուներ , ե լ 1943–

չէ դնենք, ամէնքս ալ Հայ ենք եւ Հայը Հայ պա՞– կանթը « Յ ա ռ ա ի ի դէմ ըսել չ է ։ կը տեսնէ՞ք թէ ի ն ժողովրդական գործավարներու ԽորՀուրդՓ

Հելու 1լ ա շ խ ա տ ինք, մէկ Միութիւն, մէկ նպա­ ինչպէս կը խեգաթիլբէք ճշմաքտոլթիւնը ։ ւ՛" ՝՜ " ՚ Լ " – Լ 1 € Լ լ*

տակ , ա ռ ա ն ց խտրութեան Հինի ե լ նորի ։ Ե ս միշտ Հ ա կ ա ռ ա կ եղած՝ եմ դ է մ բառին , բնակարանային չ է ^ ՚ ք ը * ան ո ւա գ օ տ ի ի ( փնէօ ) գոր­

Զարմանալի տեսակէտ ունիս , կզուգես որ հ ի ն ի ն , նորին , եկուր *. . Յաւէտ,— Ե ր ի տ Ընդհ . ծ՛արան մբ եւայլն ;

Հինը բերենք , նորին ք " Ր վ նստեցնենք : Բայց ա- Մ ի ա կ – ւ ք ի ռ ւ թ ե ա ն մը Հիմքը գնենք եւ մշա­ Հոկտեմ բ ե ր ե ան ի մ Է Լ ( ն ա խ ա պ է ս Ա արտարա–

նոնք իրարու լեզուէ ա ն գ ա մ չեն Հասկնար : Տ ե ա ոյ , կենք ծրադիբբ * Այդ ձեւով ա զ գ օ գ ո ւ տ գործ՝ մբ պատ) պ ա Հ ած ո յ ի նոր դ ո րծ՜աբան մը ա շ խ ա տ ա ն ք ի
լծուեցաւ
ի°նչ խնդրի մասին կհուզես որ իրարու Հետ խօսին։ կատարած՝ ^՝ըյԼասՔ եւ Աիութիւնն ալ իր այժմէոլ*– 1945^5՛ , չուանեղէնի դո րծ՜աբան մը լրա­
Հարցր րբեք
Մէկուն Համար Հետաքրքրական թիւնր միշտ կը պ ա Հ է . . . նալու վրայ է *Բիրովականի Լ՚Լարաքիլիսէ) °"ԷԼ,
Բայց յաւիտենականն
ու ե բ ի ա ա ս ա բ դ ո ւ — եւ շաքարի զ տ ա ր ա ն մը՝ Համամլուի մէԼ, բացի

պիտի չչահագրդոէ միւսր։

- Հիմնական ս խ ա լ դ Հոն է, տ ա ր է ց ր երիտա­ թիւն բառերը իրար չեն բռներ ** * ու֊րիշ բազմաթիւ քաղաքացիական եւ աբդիւնա -

կարեւորութիւն ունի : Հիմնականը բեր ա կ ա ն կառուցումներէ :

սարդին ք ո վ դնելով, իրար կր լրացնեն, մէկր ն պ ա տ ա կ ն է , ա յ դ ձեւով բո լո ր ը կրնանք Հաւաքեյ

կ՛աշխուժանումա, ահա I ,, մմիիււսսնս աալւ Կկրր խէոսՀո^եմռսանայ։ ասայ . ս*լ.–ԱԷր–դ>է~ն Հա յաստանի ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ն ե ր ը կր շարունա­
֊,
––դ ^– , , յլ ՚ ՚ ՚– . ո , 9 ՐԼ Գ Ր1""Ծ ~~.~.լ֊–ը լ լ " անկ ա քշն խե ար տլ* իՀ
շ ա տ կարեւորութիւն մ ի տար կեն իրենց ս տ ե ղ^ ծ ա գյոյր,ծ ա կան նալ շ,խա տ
Ւ "՜ Հ." ~~ ն ՜կ Լս տ Լ որլ ե րլ իլ տ ա ս ա ր դ ա կ ա ն դաստ– մեր շուրՀր։ Անունի , լ , Լ ա վրայ,
11աֆա ՎբաւՏ

չ ա ր տ ա հ ա յ տ եորԼ ո իհրո Էու1ժիւերէութիւնը է վ ա ր չ ա կ ա ն մեհ՝ շէնքի մր ւատակադօ֊երուԱ ,
խօսութեանցշս ս սզժա ա մ ա ն ա կ լ , Հլինլերն ենլ լոր կը ա ի ր ա - ( , «; Ր / * . ԼԴ.ո Լ ,ք« .աաւտտնառծեոՈԼե
ա֊ր• -դլէն- ւ – ամէն անուն
լ –,ասար / յ «,/.«, , լ , , . .Ռ ո \ յ ,
պետեն ՀերհտասարդաՆաւո Համար) : Հինի-նորի լշ Ազգայֆճ Ը ն դ հ ա ն ո ւ ր ի կը խօսինք եւ ւ ււ
պ ե տ ե ն (երիտասարդանալո՞ւ կ՚ըսենք,

., , . . .. . . 7 * 7, , ո. « ւ ՜,նոււաո,ւռաոհանո - * Ո՜աւււա"օ՜,ո.եւքոաԷ՜ան»^ որ ա հ ա ի կառոլոուի Երեւանի մէ9: ճ ո խ ա բ ա ր պհ–
ի՚նդիր պէտք չէ ըլլայ, մէկ խ օ ս ք ո վ Համերաշ՛–– ....է.
իւնդիր մէկ խօսքով Համերաշխու– միայն «կոսլսւա–րսւկսւն - Ց ա ռ ա ջ դ ի մ ա կ ա ն » ^ կր ւ "էէ I Գ Սճհննե
պէտք չէ ըլլայ, մև ն և ձ֊ Խ մ
թ ե ա ն ոգիի դէմ գացահ– կ՚ըլլանք : Ակզըունքի տԼղ™/։ԳՐ*ՀՀմ.
թ ե ա ն ոգիի Հըչլանք ։ ներկայացնենք : Մինչ Յ ա ւ ի տ ե ն ա կ ա ն Էրիսւսւսար, ^ր1Հնեըր ^Հայղրակա1
դէմ ղացաօ֊ : Ա կզըունքի
խ ըն–

գիր Է հ ^ԳԲայԲ։ Եւ փ ո խ ա ն ա կ երիտասարդէ լկամն ե– դթիունլ թ ի ւչ նի ըդներըոլոբինոչ ալմէկուսնրտէն կը խօսի ե լ խարու– ^ձկներբ^ել"՜պաշԼնատեգինԳրը պիտի^րաց -

յօդուածներու , եթէ Հաւաքէինք դորՆաՆուաճ

լանը,կրնար ոչ միայն ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր ը , այլեւ մե– Ջեմ դ ի տ ե ր թէ ինչի" յ ա ն գ ե ց ա ւ երկու րարե– ուին մ արմ աբիոնով , Հազուագիւտ փա յա եր ով ,

ղ ի պ է ս մարդիկն ա ն գ ա մ ամ բողի ւթ ե ամ ր . . . մ կր– կամներոլ իսօսակցութիլնը ; կ ճ ա ծ ե փ ո վ եւ որմանկարներով ։

տել։ Այն ժ ա մ ա ն ա կ գոնէ վախ պիտի չունենայինք ՄԵ՚ԼՈՒ Ս * Ա ա ֆ ա ր ե ա ն Հիւանդանոցի մը ո ւ ր ո ւ ա գ ծ ե ր բ

կը պատրաստէ , որ 300 Հիւանդներ խնամելու յար–՛

ՀայաԱպաստ յօդուած ԱԽ՝ մ արութիւն պիտի ունենա յ եւ բժշկական ճ ա ր ա ա–
պիաի ըլլայ։
Տ ե ս ա կ մը փ ո խ ա դ ա ր ձ կ ա ս կ ա ծ ա մ ա ո ւ թ ի ւ ն կը բ ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն ամէնէն արդիականը

տի րէ։ Հայեր ր կր նեդութն ա յ գ պարագայէն : Մ* Գրիգոբեան Երեւանի Մատենադարանի
խ ա գ ծ ե ր ո վ զբաղած է ւ Շէնքի ուրուագիծ ը կր գա–»

ՖԱմրէաննսացիի պ ա ր ա գ ա մյրի Համմարէ9 անոնդժքուար Հաճոյքէ պատասկխրանզերգան ի տ(եոար»Հոոշուա ի7հեոՀոմէ*" իԳ ռրըռչ ա ոագ ղէա րծա "փ եաէրր ո:նւԾէենյրէիՇոտեւմարաոնւն)րոորւոագգոիւծթըեամբ շէնքի կր նղա եաւ–-

Կր.ընոպլի Լ շ ՕտԱբհւՈՇ օրաթհրթր Հայանպաստ րենց ա ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց պաՀպանո,մէն : Աանաղ ագ

մ ասնայատուկ յարդար ման ինքնատպութեանբը է

յօդուած մը Հ ր ա տ ա ր ա կ ե ց Աարա 2 ) ի ն , Հետե, Լա, ընկերութիւներ զանոնք կը Համախմբեն ծննզ, Մ ատենադա բան ր Հաստատուեցաւ Հայաստանի

խորագիըներուն տակ «Օտբատ 20 ՅՈՏ ^65 ^ա6– վայրերով։ Անոնք պա Հաճ են իրենց՛ դաւանութեան պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն Հ ե տ առնչութիւն ունեցող վաւերա­

Ո16ՈՏ ՃՇ \՚յ16ՈՇ6 ^ 6 Ո է 1շԱՐ V^6 ՈՅէ10Ո31շ ՅԱ 0Օ61Մ ՕԸ 1 յ ս ովո ր Ո լթի ւնն ե ր բ : թուղթերու սլաՀ սլան ման Համար , որոնք մօտԱէւո–

Ճ՚1Շ ք՝աՈ031տ6»։ Յօդուածագիրը՝ Շհտ^ՇՏ ԱԽձէձ. Ե թ է Հայկական դ պ ր ո ց չկայ , պատճաոը այն է

Կ՚ամփոփենք Հիմնական մասերը ո րՖ ր ա ն ս ա լ , Վալանս չնաօ֊ մանուկները մեծ (ՇարոՆնակշււթ-իւնր կ ա ր դ ա լ Դ* Է ջ )

՚Րսան տ ա ր ի է ի վեր եկուորներոլ գ ա ղ ո ւ թ մր մասով ֆրանսերէն կր խօսին աւելի լալ քան

կ՝ապրի Վ ա լ ա ն ս ի մ է ի Փ ա փ չ ե լ ո վ Հայրենի երկ - մայրենի լեզուն - ե լ ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն դ պ ր ո ց կը յա– ծօն տ ա ր ր մը ամէն ՀակախորՀրդային խմբակցու­

րէն ուր իւբդբ եւ մարտիրոսութիւնը կը տիրապե– ճախեն : Անոնք Հ հ ն կը վարուին րնդՀանըապէս թեան ։ Ան ԽորՀ * Ա՝իութիւնը կը կ ո պ է * կլ* փա -

տէին գարշելի դաժանութեամբ, Հա յերբ թ՛ուր - շ ա տ պ ա տ ո ւ ա բ ե ր եղանակով։ Լիսէ ի եւ Գօլէժնե– կէ Ս եւ է յ * ո վ ո ւ ն մ Է Լ , բ ր ի տ ա ն ա կ ա ն լիճ մը դ ա ր -

քերուն ձգեցին իրենց աւերեալ նաՀանգնեբր : 1915 բու մէչ կր գտնուին յաճաիւ շ ա տ փայլուն ա*ա– ձնելով Ա՝իԼեբկբականը X

թուականը մեծ տ ա ռ ա պ ա ն ք ի տարին եւլաւ Հայե - կեբաներԳ րո* հ ն մէ9 ա նուա ան ա ա են մ է֊9 Տարօրինակ պ ա տ ե ր ա զ մ ի ընթացքին, Թուրքիա

բուն Համար : Տ ա մ ա ք ելլելով Աաբսէյլ, իզմիրէն "/ ա ՛ւ ^ Ղ֊ Քա քաղաքը 5ձ ծառայեց իբրեւ զինաստան որ կբ ս պ ա ռ ն ա ր քց .
Մալաթիայէն, Պրուսայէն, իրականացած չէ Հայերու միախառնու ~ Միութեան " ՚
է*րղրումէն «# է ե/կIա ծ V. բազ..–...- կ փա ա է ւեւ օԲ ա դ ո ւ իլ .ն.աւ.թ.աՀ.ո.րեՈբ.ու.ն,շռո11ոո,ն։ ՝, Գ Գա աււա ճ ա ն
աւ ս

մաթիւ Հայեր անմիԼապէս ա շ խ ա տ ա ն ք փնտռեցին։ ^ ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն միԼավայրին Հետ : Վէ կանի Հ բամ ա յած բան ա կբ ա յնտեղ անշարժ ոլ -

Այն ա տ ե ն Վ ա լ ա ն ս կը փոխէր իր նկարագիրը։ Այսպէս Վալանսի 2500 Հայերը, Հանուոբներ եւ թեան կը դատապարտէր այն Հրասայէերը , թնգա–

Դ ա դ ր ե լ ո վ պզաիկ բ ե ր դ ա ք ա ղ ա ք մը բ Ա ա լ է , որ սի– ա բ Հ ռ ս տ ա ւ ո ր ն ե ր ^ ֊ ս ա փ ր ի չ , դ ե ր ձ ա կ , կօշկակար– եօթները , օ դ ա ն ա ւ ե ր ր եւ զօրաբաժինները , որոնք

րելի էր Հ ա ն դ ա ր տ ա բ ա ր ո յ Հասառուներու, ան ր ա ՚ ե հ բո .ն ա ռ ե ւ տ ր ա կ ա ն ն ե ր կը կազմեն գործօն պակաս կոլգային Մէօզի եւ Աոմի վրայ։ ԱմբոզԼ

դարձաւ ճարտարագործական ո ս տ ա ն մը, ծնա Հասարակութիւն մբ որ կ՝ապրի իրեն յատոսկկեան պ ա տ ե ր ա զ մ ի ընթացքին Բ ուր քիւս կլօգնէր Գեր -

պ ա տ ե ր ա զ մ է ն ե, անկէ ի վեր անընդՀատ կը զար– ^ ^ ա ռ ա ն ց բոլորովին խառնուելու Վալանսի մանիոյ դիւան ա գ ի տ՛օ րէն եւ Հում նիւթեր , մասնա–
կբ Հա– Հետ։ ճարելով բանակը
դանայ։ Հայ բանուորութիւնը^ որ շաՀաբեր յայտնուե– ֆ ր աա նն սս աա կկ ա ն կեանքինկեանքին Կաա-Աո^աը ւո ր ա պ է ս քրոմ ։ Երբ կարմ իր Թուրքիա

մարուէր որովՀեաեւ խնայողական էր, տարաւ , մասնակցութիւնը

ց ա ւ իբրեւ գործօն եւ Հեզ տ ա ր ր մ ր ։ ՀԽադաքձԱկ յ բ ը օ֊այբին ղադրեցուց իր

\924ին Հայ աշխատաւորներու աոաքին կորիզ Օ Հիթլէրական Գերմանիս յ պատերազմին»։

մբ կր կազմուէ ր Վալանսի մէի Իրենց ընտանիք­ ւո– , , , , , ,., ր Հւ Յ օ դ ո ւ ա ծ ա գ ի ր ր յետոյ կը բ ա ց ա տ ր է թէ թուր–

ները Համախմբուեցան , նոր բոյնեբ կազմուեցան : Սէնթ - էթիէնի « Ա ՐՅէՈ0է6» թերթին մարանի «Գ է՛ք՛ խլ^մեբ խորՀրդային

ԵկուոբնեբոլԱ ապրելու պայմանները, որոնք ծայր թ ի լ ի ն մէչ ՕսՓԱե, «Թուրքիա « ա ր օ ր ի – գ±աշն^ակից1ներբ1 ^ 1 ոորոնԼք Լ կԼը սպլաաՀ Ն աննինի ն ՎՎ րր աա սս տտ աա նն իի

նակ հ ա ՚ ն բ ա պ ե ա ո ւ ր ֊ ի ւ ն մ ը » խորագրին տակ պ ա ր (Յառաջ Ըսել կ՝ուզէ Հ այ ա ս ա ան ի ) վեր ադար -

ա ս տ ի ճ ա ն Հ ա մ ե ս տ էին, բաբւոքեցան : Առածին օ– զելով Թուրքիս յ յեղափոխական կարգուսարքին

բերոլ անկայուն վիճակին յաիրգեց բաբօրութիւ ձ ն ե լ 1 9 1 9 ի ն բռնի խ չուած Կ ա ր ս ի նաՀանդը: 2.

կ\ արդիւնք մ .լեդին ա շ խ ա տ ա ն ք ի մը եւ ընդոծին Հ4 * ^ * ^ 4 * , Ասիական Թոյ յ տ ա լ Հայերուն , գոնէ անոնց որ ո ղ 9 մնացած

խնայասիրութեան մ ր ։ Այսօր Վալանսի Հայերը են 1 9 1 Յ ի լա՛րշե լ՛ի Լա ր դ ե ր էն եւ աքսորի սարսավլ–

սու լ թ անութ հան մնացորդներուն Հանդէպ, յեղա­ ներէն , վ ե ր ա դ ա ռ ն ա լ իրենց ծննդավայր Հա յաս -

Հաստատապէս տուն - տեղ են եղած Հոն : փոխական՝ կրօնական դեանի վրայ, կր մնայ յե–

Մղուած՝ իրարու մօտ ապրելու պաՀանչէն , ա ա դ ի մ ա կ ա ն գիւղացիներուն Հ ա ն դ է պ որոնք կր տանը , իրենց ճակատագիրը որոշելու աղա ա ու -

մարտիրոս երկիրներու Համ ե բ ա շխո ւթենէն , Հա - կազմեն աՀագին մեծամասնութիւնը ամենասեւ թեամբ։ 3. Միացեալ Հսկոզոլթիւն քՒուրքիոյ եւ

յերը, որոնց լեզուն զիրենք կր բաժնէր մնացեալ թշուառութեան մատնուած ընակչութեան մ ը ։ Ան ԽորՀ * Միութեան

բնակչութենէն , Համախմբուեցան։ Այն թաղը ուր ,նամոլ եւ աշխարՀակալ Հւ֊՝• կոդմէ \քեղուցնեբու վրայ,
ռնակքոլժռԱՀԱ , –>աս ալսս բ..^Ե.
. ֊.յ լ ւ.– . ֊֊ ւ ւ .. ,...՝,, ,,,,ք ո , հա ա գ Խ ա ր Հ ա ն ա ւ կաս– ֊•յ~լ–~^~ ~ – լ 1լ յ ւս -" –
կր մնար աւելի Հ^^՞էէՇ^^^ , այսինքն ազատութիւն այս վերջին երկրին իր
Հաստատուեցաւ , աղքատ էր , լքուած՝ տեղացի ռազմական ե լ ա ռ ե ւ տ բ տ կ ա ն նաւեր ր մտցնելու Մի
ւ^ուձ–,.բնակչութենէն եւ կ ա մ ա ց կ ա մ ա ց Հայկական ոս - ի ք կրական , ինչսլէս կ՝ընէ Անգլիան» :
, Լ եամաս Հաւկական ոս - դարեէւելպեան փոքրամասնոնւաթՀեաաննգնց երոլ Հ. այեր կղզի եւ ֊իրիւ-բաեր /. / լ ,9 ե ո ե ո ա հն>աէս ե՝րնէ Անուիան»։
Թ ր ք ա կ ա ն կեղծ ինչպէ՛ ան ք^6շ;31՝օ1տ շարաթւսթերթր 29/»

տ ա ն մբ ծնաւ միւսին սրտին վրայ։ Բանուորական Հանրապետութիւն ր X Փարիզի Մ արտ

մեծ տուներբ լեցուեցան ա ռ ա ւ ե լ ա գ ո յ ն չ ա փ ո վ եւ, նախկին Օսմ. կայսրութիւնը կը ծ ա ռ ա յ է իբրեւ թ ի լ ի ն մէչ^ չ ա ր ք մը պ ա տ կ ե ր ա զ ա ր դ դրութիլններ

պէտք է շեեշտշել,տ դ , ^Կ կաառզակա ռ ա զ բբնսակաարազննեարիլն~ " ֊ 1 Հնոլշ մանրուք գ ր ա մ ծա լալա պ ա շ տ եեււ դ րդ րա մա մատա տ ի բակս–՛՛ նոլիրած է Հայաստանի ե լ Հայ ժողովուրդին :
թեան
գանք եւ բնակողներու Հքը^\";^;։ե Հ. մեծ պ– ւ ե տ ո ւ թ /լե ա ն ց ^ սարկարկելու . իրեն ց " ա Վ Պատկերները կր ներկայացնեն Արարատ լեռր(կող­
ւ քին վրայ)
թափանցՓոաւնմոիումի զզարամրանալի եբեւոյր֊ր նորեկ­ ** - րաններ , Հայ Հովիւ մբ իր ոչխարներով , տեսա­

ա%ր ա ն ս ա ց ի ն ե ր բ կ ա մ ա ց կ ա մ ա ց տեղի աու ի ն մ ա դ ի տ ա կ ա ն խիստ զ՛օրաւոր գիրքեբբ Դեղնուցներու Երեւանէն եւ ք ա ր տ է ս ն ե ր : 8օ ռո ւա՝օ~ա

ներուն ե լ անոնց յաճախ բազմանղ ամ բնտանիքնե— վրայ * Ե դ է ա կ ա ն ծովուն մ Է Լ ել.ցամաքի վրայ, Ա– գիր մը կը նկարագրէ Ունեւորութեան Տուրքի

բուն : Մ ա ս ն ա ւ ո ր ա պ է ս բնորոշ էր Պալթաղաբ Պոռօ նաաոլռի միիաբեըդը : էԼ՛ ք - լլ դ

փողոցին պ ա ր ա գ ա ն , անոր Հարիւր բնակիչներուն Թուրքիա աիւկցութեամբ ա ն գ լ ի ա կ ա ն զօրքին անունով կատարուած կողոպուաներր Թուրքիա
նետէ
9 8 ք Հ ա յ ս Ր էին եւ երկուքը ւՅ)րանսացի : 1919/<& գ ր ա ւ ե ց զանազան Հողամասեր Անդրկով - մէջ: Ուրիշ մր, Ռ– Մելիք ակնարկ մր կը

Միայն տարածութեան մէչՀ չէ որ Հայերբ կասի խորՀրդային Հանրապետութիւներէն եւ Հայկ. Հարցին վրայ, չմոռնալով իր կարգին քար

կղզեակ մբ կը կազմեն։ ՛թսան տ ա ր ի է ի վեր անոնք մ ա ս ն ա ւ ո ր ա պ է ս կ ա ր ս ի բ ե ր դ ա ք ա ղ ա ք ը –.Թուրքիան , մը գլորել երէկուան իշխանութեան դէմ։ Ամէն

Հեն միափէառնուած Վաչս/նւէի կես/նքխն՝: պսքՀապսԽը նեզու^նեչ/ու , 1(ը Հս/նգիւէանայ գ ո ր- պ ա ր ա գ ա յ ի մֆշ կ"սղքժ–Է քաիէլելէեի Գինը 10 ֆր. տ

Fonds A.R.A.M
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14