Page 4 - ARM_19-1946_02
P. 4
4 6 Ա Ռ ԱՀ

պետ մը մէէսւեղ ելեր է : Եւ աղօթքներով կը Բ^է^/Է /ՀՊոլսոյ թերթի մը մէէ կը կարդանք ( 7 մարտ). 60ՒՇԱՏԵՏՐ

ցալ մք, ^ ԼՀ ոլն^* Յո*Լսռ Ր Ը՝* ԱսոՐ վրանը միշտ Այս առաւօտ ՛Լա լա թիոյ Ա* Լուսաւորիչ եկե­

պա շարուած Է Հոգեր ունեցող բազմութեամբ մԷՀ՛* ղեցին գունդագունդ դիմող ուխտաւորներ զար - ՎԱԼԱՆԱԻ մէէ Հըանդ Բալո ւեան ի դասախօ­

Դարման գտիր , ով վարդապետ * * * ըսելով մանքով կը նշմաըեն թէ Ամենափրկչի պատկերին սութիւները* ԱարՒ1 6/՚2՛ շաբաթ իրիկուն։

կք պաշարեն կոր եղեր * • * Ե*~ ՐՈԷՈՐ ասոնք տեղի վ*"վ կա խո ւած է սլա բ ս կա Հ ա յ երիտ ա սարդ Աւագի ՛Նիւթ՝ Ա– Աեաբււնեանի կեանքս ռ լ • գործը :

կ՚ունենան ա յն երկրին մ էէ ուր գեռ երէկ րո լո ր ա յն լո ւս ան կա բ բ որ երէկ լո յս տեսած պրակի մը ԱպրԻ/ 7ին՝ ԱԴաԿ.Է էրէԿ.ուն մըժսյ 8.30/ճ, Խաչա^

աղօթաա եղին երր փակուահ՝ ել կրօնաւորները աք՜ հ.ՈՂ.Քհս է Լ բ ա յ զետեղուած Էր։ տուր Աբովեան ե ւ իր «Վէրք Հայաստանին» ։

սոր ո ւած էին։ Ե*– այս է "ր զարմանք կը պատճա՜­ Ո՝ ւխտաւո բներ Էն շատեր Աւագի պատկերին Ապրիլ 11/՛*՛» Հինգշաբթի իրիկուն մամր 830ին

ռէ մարդուս։ նայելով, անտարբեր վիճակով մբ եկեղեցի մ տած Հէքեաթ֊ներու վարպետը, Ռ • Զարդարեան, կեան­

Արգեօք որոինք են այս նոր քիասփութինի Հե­ են ։ Ատ կա յն ա յս եբեւո յթին չՀանդուբժոզնեբ ե– քն Ո Լ գործր : Գասախօսութիւննեըը տեգի կ՝ունե–

տեւորդները ։ ինչո՚^լ ել իՌնչ նպատակով զայն կեղեցիին մի՚-թէվի ԷէԷ ^ * Տ ան տ ին հ ան ի դիտել նան դսլրոցի՚ե սրաՀը :

Հլանսէ» կ՚ընեն։ Ատենօք քիասփութինի իւղոտ մար­ տուած են աատաՀարբ , որ բն գվ զո ւմ ով եկեղեցի

զերուն շոլրէ տ լ սուրբի լուսապսակ մը փալփլած ՓԱՐԻԶԻ ԵԿԵՎԵ8ՒՈ8 վարչութեան Համեմա­

էր։ Ոչ թէ Հասարակ մաՀ կանացունեբ , ա յլ Հզօր ստած եւ վար առնել տուած է Աւագի լուսանկա­

կայսրուհին ծնրադրած էբ անոր առէեւ, ամենազօ– ր ը ։ Յետ քնն ո ւթ եան սա ու գո ւա ծ է թէ ծեր ո ւնի տականի մնացած– թեկնածուներուն քուէարկու -

րոլթեանը Հաւատալովդ Հիմ՛ա նոր քիասփութին կին մը, առաւօտուն եկեղեցի դալով ամա յո ւթենէն թիւ-նբ կատարուեցաւ շաբաթ օր : /՛նարաեցան Պ•
լուսա­
մը երեւան ելած է ։ Երեւանցի քիասփութինբ կըր" օ գա ո լած եւ իր ձեռքով կախած է Աւագի Պ– Առաքել Զաքրեան, ՎաՀԷ Չիլինկիբեան , Տա ֊

նանք Ո՛տ սվւ ութ ինե ան յորէորէհէ * նկարը ; բութիւն Տաաեան , Արամ Հանչէր , Արաաշէս Փ ամ֊

պուքճեան , Տար - Տովիկեան ել ՎաՀագն իշգա -

լաց եան :

պէտք է թօթափէ ստոր ադաս ութեան զգացումը եւ վին երբորդ տեղեկագրին Համաձայն, խոըՀրգա -

ամէն ճիգ թափէ , վանելու Համար թղթադրամի յին գաղտնի ո ս տ ի կան ութ ի ւնը ^ V Օ) մասնա­ ԱՎ-ԲԱՏԱԽՆԱՄԻՆ երեկոյթ - պ ար ա Հ ան ւլ է ս ը

յաւելման սպառնալիքը : Եթէ ժողովուրդը խեղ - ւոր կազմակերպութիւն մը կը պաՀէը երկրին մէէ, տեղի ունեցաւ կի բակի օր , Հոծ րազմ ո ւթեամ բ եւ

գոլի թղթագրամնե բու շեղէակո յտին տակ , Հե­ 1943 Յուլիսէն ի վեր։ Տեղեկագիրը ո՚֊դզակի կ՝ամ­ մեծ յաէո ղ ո ւթեամ բ , Աոբպոնի վերնայարկի սբաՀի֊

տեւանքը կրնայ ըլլալ դիկտատուրա , ինչպէս ե - բաստանէ Օթավտ յի խորՀ րդա յին դեսպանատան նեբուն մէէ։ լՀոխ էբ զեղար ո ւես տա կան բաժինը ,

ղաւ Ղ՝/*՛րմ ան ի ււ յ սնանկ մոզովոլբդին Համար, ա - ի* * քարտուդաբը , Վիթալի ՓաւլոՎ , իբրեւ գործա­ Հայկական թէ օտար : Պ– Պարկիրճեանի կողմէ

ռաէին Հ ամ աշխ ար Հ այ ին պատերազմէն վեբէ% : կալը եւ թերեւս վարիչը գաղտնի հստիկանու - ն ո ւի ր ււ ւա ծ մատնի մը եւ փողկապի ասեղ մը ա -

Պ * նուէն ա յս առթիւ կարգ մը թուանշաններ թեան։ Ամբաստանուած են նաեւ Ա՛՜րիշ ՀիսԳ ան - ճոլրգի դրուելով , բարձրացաւ \ 50,000 ֆրանքի :

յիշեց ) յայտնելով թէ այսօբուան կացութիւնը ձեբ, որոնք մօտէն կապ ունէին գիտական Հետա­ կարեւոր գումար մ ը կը կազմ է ընգՀ * մ ուտքը ,

շաա կը նմանի (իուսիո յ վիճակին՝ 1 920/'Տ՛ : ՆՈՐ զօտութեանց գ ը տ ս են եակներուն Հ ետ : Ուրիշ ամ­ թէեւ ծախքերը շատ են -.

կառավարութեան կազմութենէն ի վեր 318 միլիառ բաստանեալ մբ, Համայնավար երեսփոխան Ֆբէտ

ֆրանքի բացբ կէս առ կէս պակսած է ։ Մեծագու­ Ոոզ , բանտարկուած է 1 որովՀետեւ իր բարեկամ–֊՛

մար զինուորական ապսպրանքներ էնէուած են , նեբբ ուշ մնաց ին , 25.000 տոլար երաշխաւոբու - ԽՈՐԻՆ ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ մեր Հայագէտ
բարեկամին,
ո րպէ սգի գոբծարանննեբը կարենան Հ ո գ՛ալ քաղա­ թիւն տալու Համար : տոլթիլնն Պ* Ֆբետէբիք Ջ)էյաիի որ գժբախ ֊

ունեցած է կորսնցնելու իր ՝՝*այրր ;

քաց ին ե բո ւե պէ աքերը ; Ածուխի արտ աղբ ութ իւն բ ԱՆԳԼԻՈՏ արտաքին ն ա խ ա բ ար բ ճառ մբ իսօի–

Հասած է Հարիւր առ Հարիւրի։ Ազատագրում էն ի սելով, նորէն Հրաւէր ուղղեց ոբ սլ Լ ա ո լ թի ւննե ր ր

վեր երկաթուղիներու երթեւեկը 18.000 քի լոմ եթ ՚– վս եղանին վրայ գնեն իրենց բո լո ր թուղթերը , ա– Այրի Տիկին Առման Ֆէյաի, Տէր ել Տիկին
, Տէր
րէն բարձրացած է 39.000^ : Ն ախտ պատ ե րազմ եան ռանց վեր ապաՀ ութեան՝^ : Յետո ւ շեշտեց թէ Յյբետեբիք (եէյտի եւ իրենց զաւակը Յա կոր Ց)էյաի
ամուս­
17 Հազար վայրաշարժներէն միայն 4600Հ» կը լ՛ք՛­ « ինչ որ ալ պատաՀի , մենք բանակնեբ պիտի եւ Տիկին Անտռէ Ֆէյտի , Օր * Ա՝ առի ֊Լուի ղ
կը բանին \ 0
նէին ազատագրութեան օրը , այժմ չգործածենք, մեր վէճերը կարգադրելու Համարի։ խորին ցաւով կը ծանուցանեն մաՀը իրենց

Հազար շոգեշարժ մեքենաներ եւն * ։ Ակնարկելով ռուսեւիրտնեան վէճին , առանց ա - նոյն , *»օբ եւ մեձ֊ Հօր.

Գալով արտաքին քաղաքականութեան , վար - նուննեբ , տալու , նա խաբար ը յա յաա բա րեց * • \աաօ քւադ

յպետբ մ ասնաւոբ ապէս ծանրացաւ յա զթակ, •յն - <ձՊէտք է մէկդի դնել \Գրգ գարու աշխաբՀակալու– նախկին Հարիւրապետ , ^հ^V&1^6^ ճ շ 1& Նշ%10Ո ձ՚ԱօՈ–

նեբու դոըծակցոլթեան եւ գերմանական Հարցին թեան ոգին* ես կը Հաւատամ թէ ելք մը պիտի ՈՇԱՀ, € Ր 0 1 Ճ ^ 6 Շ ս 6 « 6 , որ աեղի ունեցաւ Մ արա 28–

վրայ* «5> բան սան չի կրնար իր ապաՀ ովո ւթիւնը դտնուի՝% Հ ալանա կան է որ նախարարը Նի11 ին , 78 աարեկան Հասակին մէշ^Հ
առթիւ, եթէ ան­
երաշխաւորել միայն իր սեփական միէոցնեբով։ Եորք երթայ, իրանեան Հարցին 3 ուղա րկաւո բութ իւն ր պիտի կատարուի այ­

Մենք պէտք ունինք ժոդովյբդական եւ արդիական Հբաժեշտ Համարուի իբ ներկայութիւնը։ Անդ - սօր, երեքշաբթի , 2 ապրիլ, առտուան մամը 9.30–

բանակի մբ* բայց եգերական սխալ մբ աիտի ըլ­ Ժ"մ Րե ո ելմտացոյցր 2.199.883.208 սթեբլինի բաց ին : Հաւաքա իլ իր բնակարանր , 53 1՚Ա6 <Խ 8ս2^ՈV^1,
մ բ կբ ցուցնէ :
լար կարծել թէ միայն մեր ղինուո բներուն Հերո­ Տէ. Օօսժ։

սութիւնը կբ բաւէ պաՀ պան ե չու մեր Հ*ոգը։ Ա ենք ՆԻՒՐԸՆՊԷՈԻ դատավարութեան Մարտ 30/՛ Մասնաւոր ս՚ահազդ չսաացողնհրէն կը խ ն դ ֊
նիստին մէէ, իբ
պէտք է սերտ բարեկամութիւն եւ գործակցութիւն պաշտպանողականը (Իիպպթնթրոփ > ար ււ ւն ա կ ելո վ նա­ քւուի իբր այդ նկատել ներկայս :

մշակենք մեր մեծ դաշնակիցներուն Հետ ։ Այս կը , պատերազմին սլա տ ա ս խ ա

նշանակէ թէ ֆբանքեւխո րՀ բդա յին՝ դաշնագիր մը ւս ո լ ո ՛թ ի ւ ն ր ձգեց դասակիցներուն վրա յ : Ըսաւ

կնքած Աէէալով, մենք պէտք է էանանք Հաստատեք թէ Գերմանիա Հարկադրուեցաւ շարունակել պա - Այրի Տիկին Նազլի Պէրպէբեան (Ամերիկա) ,

ֆբ ան քե ւան գլի ական դաշինք մը ,վստաՀ ութեան եւ աեբաղմբ \ 9 4 0 / ՚ 5 ք , իբրեւ Հետեւանք Դաշնակիցնե­ Տէր եւ Տիկ– Վրթանէս Փափաղեան (Փարիզ) , Տէր

Համերաշխութեան նոյն Հիման վբայ ։ Եթէ այս եր­ րու յամ առ թշնամ ութեան եւ ամէն զին ո ւո ր ա կան եւ Տիկին Մարտիկ Փափաղեան (Վիէն) , Տէր եւ

կու երկկոդմանի դաշինքներէն երրեակ դաշինք մբ ա բ շա լան ք ա ր դա ր ա ց ո ւց ի բրել ին քնապա շա պա - Տիկին ֊Բնար թ֊էրգեան (Վիէն) , Տէր եւ Տիկին Սի–

ծնի , մենք շատ ուրախ պիտի ըլլանք : Այս է ա - նութիւնւ Յետոյ մեղադրեց որ Անգլիւա մերժեց բանուշ Փափաղ եան (Մարսէյլ) , Տէր եւ Տիկի" Ար–

ռաէին Հիմքը 3)՝ր անսայի ապա՛Հ ովո ւթեան ։ Երկ ֊ Հ հթ էէ բ ի Հ ա շտ ո ւթ ե ան աո աէարկնեըը , ի " կ 3)ը — մենոլՀի Խաչաաուրեան (Լիոն) , Տէր եւ Տիկին

բորդ պայմանն է խուսափի լ աշխարՀբ երկու խըմ– բանսա չընդունեց Գերմանիս յ ՀվեՀանձն եւ բա - Փայլիկ Պօաուան (Լիոն), Տէր եւ Տիկին Փայլիկ

բակցութեանւյ բաժնելէ : Վերէին պայմանն է գո֊– բեկամ ա/լան^ քաղէս քա կանո ւթ ի 1%բ ։ Ամրոզէ Տօրիա (Փարիզ), Այրի Տիկին ԶարուՀի Ագամ -

Հացուցիչ եղանակով մբ լուծել գերմանական Հար­ գտար կրնայ տեւել մինչեւ Աեսլտեմբեր : եան (Ալֆորվիլ) , Տէր եւ Տիկին Լեւոն Փափագ֊

ցը* ք*իբտ կամ քօղարկեալ կցումբ լուծում չէ ։ 100 ԿՐԱՄ ՄԻՍ պիաի բաժնուի ապրիլ Ա ն 7 , եան (Վառնա) , Տէր Վրթանէս քՀնյ • Փափաղեան

Նա ց իա կան թո յեր պիտի շա ր ո ւն ա կէ շրէիք գ°՜րմ *1՛՜ ապրիլի 82 (100 1լ • ) հւ. 8 ձ (50 ղ.) կարօններով, (Վառն,ո) , Այրի Տիկին Եղիսաբեթ Նագաշեան

նական երակներուն մէէ, երկար ատեն։ Զայն վա՛­ իսողեղէն՝ 81 կտրօնով։ (Նի), Տէր եւ Տիկ– Աղաւնի Պանաէզեան (Նի) ,

նելու Համար միայն մէկ ելք կայ, Գերմանիս յ ՀՐԷՏ ՓԸԹԻՈՅԻ դատավարութեան առթիւ Այրի Տիկին Նէմղար Աղամ եան (Մ արսէյլ) , Տէր

մ իէգաշնակցա յին գրաւում բ պաՀ ել այնքան ատեն բուռն տեսաբան մբ պարղուեցաւ շաբաթ օր։ Գա– ել Տիկին Մինաս Բապուճեան (Մարսէյլ) , Տէր ել

որքան անՀբաժեշտ է ապաՀովելու Համար աշխար– ա ա խիաւղան եր ուն փա ստաբաններ էն Ա թէֆանաճ ի Տիկին Եղի չէ Փափաղեան (Լիոն) , Տէր եւ Տիկին

Հի խաղաղութիւնը։ Պէտք է միէաղդային վարչուէ յա յա արա բոց թէ Փրթիօ ոլ միայն Գիմ աղ բ ա կան Օննիկ Ուզունեան (Լիոն) , խորին ցաւով կր հ՜ա -

թեան եւ Հ ս կո ղո ւթե ան ւնել Գերմ անիո յ ^ակատին չի պա՛տկանի ր , այլ պարզապէս կէսթա– նոլցանեն մաՀր իրենց մօր , մօբաքըոէ, մեծ մօր եւ

կենսական Հանգո յցը * Ա ար , Հռենոս եւ քիուր ։ վ/ո յի գո րծ ա կ ւս լ մ բն է : ՆախագաՀ բ մ իէամ տեց , ազգականին՝

Ամբողէ հր կիր բ Համ աձայն է այս մ ասին ։ Համա– գիտեք տալով թէ միայն Հարցումներ ուղղելու ի - ԱՏՐԻ ՏԻԿԻՆ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ՓԱՓԱԶԵԱՆի

խորՀուբգ մեր դաշնակիցներուն Հետ, մենք պէտք ր տ ւո ւն ք ունի : Փ աս տա բան բ կը շարունակէ ը խօ - մաՀը , որ տեղի ունեցաւ 70 տարեկան Հասակին
մէշ , Մ արա 9ին «
է Համապատասխան լուծում բ գտնենք, որպէսզի սիք , իսկ ամբաստանեալբ Հազա ո տ խոզ՝ֆ կր պո­

այդ շբէանները նորէն անկիւնաքար չդառնան ռար անոր եր ես ին : Նա խագաՀ բ Հարկադրուեցաւ

փբ ո ւս իա կան զին ա պա շտ ութ եան Հ Գերմանիս յ մ ու­ ւիա/լել նիստբ \

սիէն Հիմնական թ՚եդիըը ածուխն Է։ ք^այց $)բանսա ԾԽԱԳՈՒԼ յայտարարեցին էնտռի նաՀանգին ՍԻՆԹ ԷԹԻԷՆ—Ֆ .Հ. կապոյտ Խո՛չի Սանու­
, իբրեւ
միայն իր սլա Հ ան Էն Լ բու մասին չի ի*որՀիր ւ ա յ մ * ՚ ~ կարգ մ ը ղիւղախումբերան բնակիչնեբբ ալ ծխախոտ հիներու պարաՀանգէսր՝ այս չաբաթ 6 Ա"(րիէ,
յանձնուեցան
կը խոբՀի ուրիշ աղգերու մասին։ Ան /լ ուռէ բոլոր բողոք դինեբոլ յաւելման եւ կիներուն մամը 20էն մինչեւ առաւօտ , Տ&\\շ 1 ՚ 9 3 ա 1 0 Ո 1 6

մ արգոց ճակտէն վանել պատեբաղմին անէծքբ • բաժնելու որոշման : \^խատոմսերր 1\1սաՇՓ&Խ/է մէշ, մասնակցութեամբ Հռչակաւոր

Ուստի Ձ)ր անսան վճռած է , • եւ ըն կեր վա ր ա կան քաղաքապեւոներ ուն : Շ&1–1օ ձձճէոի օրքէսթրին : /ճոխ եւ առատ պիւֆէ :

կուսակցութիւնը պէտք է անոր Հուժկու ախոյեա– Մ ուտք 50 ֆրանք :

նբ դառնայ պաշտպանել միէաղդային աբղարու­ ԱՒԵՏԻ՚Բ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

թեան եւ ապաՀ ո վութեան կանոնները, առանց ՄարսԷյլի մէէ պիտի տօնուի նախաձեռնոլ - ԾԱԽՈՒ է 170.000 ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ
Ապ -
որոնց անվերէ պիտի երկարաձգուի մարդկութեան թեամբ Ֆ– Ա– Ը– Մ֊ ՇՐչ– վարչութեան, 25 ՄԵԹՐ հող,
տ(ի—
անքնութիւն բ ։ իրաւարարութիւն , Հաւաքական ա>– րիւ * ^է՚սԴլաԲ^Է իրիկուն մամր Տին , ՛Բ ա գա 35.000/. վայրի

պաՀովոլթիւն եւ միէազղային բանակ մ՛ը որ պիտի թալիայի գրաՀին մէշ^ւ ճառաստան , 135.000/» մչակելի Հողէ

դառնայ խաղաղութեան պաՀակը աղգերու միէեւ՝^ ։ Բնակութեան Համար երկյարկանի վեց սենեակնոց

ՎԷԶԻՆհկՆ Պ– Վահրամ Մոոկոֆեան 500 ֆՐ. քարաչէն տուն մը յարակից գոմերով, կենդանինե­

՛ԲԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ կր նուիրէ ՖԿապոյա Խաշին, ՕՐ– ԻՏԱ ՋԸՆՆՈԶ֊ րու Համար։ Ընդարձակ Հող, առող^ապաՀիկ կլի–

ԵԱՆին մաՀուան առթիւ։ Աաանալ «Տառապէն : , Ըմպելի շ*ոլր : Ագաբակր կր գտնուի Լու սա ի

ԶՕՐ– ԲԱ1ՐԱՄԵԱՆ Մար.ո ՅՕին Կրէմլինի նաՀանդր, (իօանի ք^շոաՏՕՈ գիւղին մօտ։ Պայման֊

պալատ ին մէէ, Գերագոյն քԱ ո րՀ ուրդի նախագաՀ ՖԻԼԱՏԷԼՖԻԱ6ԷՆ (Մ– Նահանգներ) Լուաար– նեբու Համար դիմել՝ Զատիկ Գարրիէլեանի , 7 Ո1Տ

^՜,1ՌՐ^Ւհէ ձեռքով ստացաւ խո րՀ բդա յին ամենա­ Փի Աէմէրճեան կր ւին առէ Հրոքյլ զաւակր Անդրա­ ՉսՅաոէաշ — Հ/աշքքՅոշհտ տ)Տ&6ոշ (քՀհօոշ) :

բարձր պա տուան շան ր , Լէնինի շքանշանը : նիկ Մարէսպահա.6 (զինուոր) , Հօբր անուն ր՝ Գրի -

ՄՌՍԿՈԻԱՅԷՆ կր Հեռագրեն թէ Ա թալին ա– գոր, ՚ք՚ՐԸ անունը ՏՀաբոլՀի : ճշգրիտ աեղեկոլ ֊ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԷՔ ՓարիղաՀայ Ազգային թո–
Շապին
կանակուո սուր մը պիտի ստանայ , ինչպէս միւս թիւն տուողին շաա կարեւոր նուէր լքը կը իւսոտսս տերախումրին կողմէ տրուելիք զՓաոք

բոլոր մառէշալնեբը։ Այս թանկագին սուրին կոթր ԳարաՀիսարի–» ներկայացման տ

զարդարուած է սուտակէ աստղով մը , իսկ բերանը նայ : Տեղեկացնել «Օառաիի :

դրուաղուած 90 սուտա՛կներով, 140 կանանչ ոսկե­ *• Ե– ՄԸ կը ինգրէ որ նկ ատի առնուի իր
գեդս1ըուեւէ֊
քարերով եւ երկու խոշոր տոպազներով : ""ՂՐէլ իրիկուան կազմակերպելիք

•ՐԱՆԱՏաԻ լՀէաեժական դժրձք /ան֊ձնաժողո֊– 1արոա«16 ^ՕՕւ՚ւճԻյ, 17 «Սէ Օօաէաշ - 13» ա֊/կան երեկոյթը ;

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9