Page 6 - ARM_19-1945_03
P. 6
օրՀնելէ վերջ, կաթողիկոսը քաշուեցաւ, վեհարան , ներ՝ ա պաՀ ո վո ւթեան Համար։ Նոր ԳՐոյցէ "*Լ\ ա Յ ա ե Ր տրսմԱՅհ մ է ջ
աստիճա -
ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյ բարձր Համաձայն , Մ ոսկուա պաՀ ան ջած է կարգ մր սաՀ– օ

նաւո րնե բուն : մանային ս րբագրութիւննեբ կատարել Պալքաննե–

Տունիս 24ին, էջմիածնի տաճարին մէչ մեծ բու մէջ, մասնաւո րապէս դէպի Ե՚գէական ելք մբ Աթ֊էնքէն կը ցրեն «Ցա֊սաբեր»է , Մայիս 24
նոր կաթո– թ-ուականով —
Հ անգի սաաւո րութեամ բ ւո եղի ունեցաւ ապաՀովելով Պուլկարիոյ Համար, ինչ որ պիտի

ղիկոսին՝ Գէորգ Զ՛ի գահակալութիւնը։ Նախըն - ջնջէ ամ էն *շփոլմ Թրլբքիո յ եւ (Հունաստանի Պուլկարներու, տիրապետութեան շրջանին ,

թաց օբլլ տեսակցութիւն մը ունեցան՝ էի իրեն Հետ •՚ միջել։ Տ րամս՛ յի Հայերը ենթարկուած՝ էին Հալած՜անք -

եւ այգ առթիւ նոբբնաիբ կաթողիկոսը ըսաւ* Լոնտոնի մէջ լրջօրէն կը վախնան ոբ է ՚ թ է ներու : թաղական հ/որՀուրգի գանձապաՀ Պ* ե*

4։ Աոաջին արգիւնքր ստացանք Հայկական Ռուսիա յաջողի զինուորական խարիսխներ ապա­ Արապաճեան բանտարկուած՜ էր , իսկ 28 հայ երի­

պետութեան եւ Հայ ժոզովուրդի վերելքի մասին • հովել Նեղուցներուն մէջ , բացարձակապէս պիաի տասարդներ յեղափոխութեան օրերուն սպան­

ժ ո ղո վո ւբ գ մ բ ո բ ցրուած էի սփիւռս աշխարՀ ի ։ աիբապեաէ անցքին եւ , աոանց բուն րաււով հո­ նուած ե ն ։ Բայց Պոլլկլ • րնե րու Հեռանա լէն եւ

քՍոբՀրգային կարգուսարքին տակ , ել շնոբՀիւ ղային կցումներ կատարելու; գործնապէս ասպա­ ալ ո ւըի շ ձեւի Հ ա լած ան ք սկսած է շատ մը Հա յե–

ռուս մ եհ՝ (ք՜ո ղո վու ր գին աջակցութեան , Հա յերբ րէզէն պիտի քշէ Թուրքիան։ Մէկ խօսքով, ամ - րու գէմ ։ Անծանօթ աւազուկներ յարձակած են ՛Լ»

ստեղծեցին իբենց սեփական ազգային պետութէւ - բ֊ողԼ Արեւելեան խնդիրս է րր պիտի արծարծուի % Գաթըըճեանի , Ա* ՝Բէ Հեաեանի , խ* կիլլէզեանէ

նլլ ; Հայք իկխդեցլբյ ներկայ Համագումարը ապա՝ Նշանակալից պ ա ր ա գ ա յ մը եւս, Մինչ (հուսիա եւ Պ* Պզաիկեանի տուներուն վրայ եւ ֊կողոպուտ­

ց&ք֊ցքւ֊ց * * * յ ս միութէէՖը որ քլր *"իրէ ամբողջ աշ՜ առաջարկած է ինչպէս կը պնդեն ի բրեք– փո­ ներ ըրած : Հա յութիւնը մ ա ան ո ւած է աՀ ուստր–

խարՀի Հայերուն մէջ, որոնք կհուզեն վ ե ր ա գառ - խարինութիւն թուրքիոյ ձգել Հալէպի նաՀանգը , ս ափի :

նալ իրենց Հայրենիքը, Սովետական Հայաստան ։ Աուրիացիներբ ետ կը պաՀանջեն ԱանՏաքբ։ Ու ՜

Թէեւ 76 տարեկան եմ, տակաւին չէի տեսած ժո­ բեմն այս բոլոր խնդիբներբ իրարու Հետ կապ ու­ Հազարաւոր ղեր ինե ր առանց կռիւի անձնատուր ե–
զա ծ Րէլալով
ղով մբ որ ա յնքան կարեւոր խնդիրներ լուծէր նին , եւ պիտի լուծուին ոչ թէ Ան գա ր այի կամ պեր։ , ի ր ենք զի ր ենք պարտո ւած չեն ս ե–

այսքան միաձայնութեամբք։ Մ ոսկուա յ ի , այլ Փոցտամի մէջ ԼԵբեք Աեծեբու

Համառօտ ակի պարզելէ վերջ Հայ* եկեղեցւոյ ժողով) ։ իրազեկներ Հաւանական կբ գտնեն Հե - ՊԱՐԵՆԱՒՈՐՄԱՆ նախարարութեան արտօ -

գործուն էութիւնը Հ ա յրենական պատե րաղմ ի տեւեալ առժամեայ կարգադրութիւնը , միջազ– նութեամբ, Յուլիս \ էն սկսեալ կաբելի է բնտանե–

բնթացքին , կաթողիկոս բ շեշտեց Հայ ժողովուրդի գային Հսկողութիւն Նեգուցներուն վրայ, պայ - կան կապոցներով (քօլի) գրկել* 500 կբամ կա­

զաւակներուն մասնակցութիւնը գեբման ֆաշա - մ անաւ ոբ Ո՝ ուս ի ան ալ մասնակցի Ա ո լէ զի Հսկո­ րագ կամ ուրիշ ճարպեդէն, 500 կբամ պանիր , 2

կաննեբու ջախջախման մէջ։ ղութեան : քօնգիբր այնքան բարդ է որ , ^1արեէի քիլօ խոզի միս, 3 քիլօ րնգեղէն (չոր բանջարե­

է բս ել թէ աշխաբՀ ի ճակատագիր ր Նեղուցներէն ղէն) , 50 քիլ° գետնախնձոր : Պաուոներու եւ րան–

կ՛անցնի , ինչպէս դիտել կուտայ «0#է/յռ.» ; ջաբ եդէնն ե ր ո լ վաճառումբ , Հետեւաբար եւ առա­

ՌՈԻՍԵԻԹՈԻՐ՚Բ ՎԷՃԸ քում բ ազատ է ;—- Յուլիս 2 8 շաբթուան Համար

150 ՌՈՒՍ ԳեՐՒՆեՐ Կ՚ԸՄԲՈՍՏԱՆԱՆ պիտի բաժնուի \ 00 կբամ մ իս , 3 ուլիս ի լ ^ չ \ կտրօ­
Օ
նս վ եւ 100 կբամ խոզեզէն 81ն կտրօնոՎ ; Հարիւր

Մոսկուա \ ո ս ւ կը մ(ևս) 5 եդա կ ան թերթե ր ը կ ս կ ծալի գ է պք մբ կբ կբամ աւելի պիտի տրուի ^Յնեբուն , 3 ուլիս ի
աշխատ
Միջազգային մամուլը կբ շարունակէ քրքրել պա ամ են ո բ տեղի ունեցած է Նի*– Եորքի շրջանին կար օն ով եւ ծանր աւո րնե բուն՝ 3 ունիս ի
1 էն
ռուսեւթուբք յաբաբեբութեանց խնդիր բ , մին է մէջ * Ոէ֊բբաթ օր 150 ռուս գերիներ խիստ Հսկո­ XII կտբօնով ։ Յուլիս 0հ\ սկսեալ 100 կբամ կարագ

բուն սլա Հ անջատէ ր բ , Մ ոսկուա լուռ կը մնայ ։ ղութեան տակ Նի՛– Եորքի նաւամատոյցը 1լ առաջ­ կը բաժնուի Յուլիսի կտբօնով։

Մ ինչեւ այսօր ալ պաշտօնապէս չեն Հրատարակ - նորդուէին , նաւ դրուելու եւ իբենց եբկիրբ վեբա– ԳՊՐՈ8ԱԿԱՆ արձակուրղներր պիտի սկսին

ուած էՏ * Մ իութեան պայմանները, նոր դաշնագիր դաբձուելոլ Համար, բայց ըմբոստանալով յար - Յուլիս \^)ին եւ պիտի վերջանան սեպտ * ՅՕին :
ութեան
կնքելու Համ ար փոխաան \ 925/՛ բարեկամ ձակեցան իրենց պաՀակնեբուն վյրայ։ Կէս ժամ– Ֆ Ր Ա Ն Ս Ա ԵՒ Խ– ՄԻՈԻԹԻՒՆԸ Համ աձա յնու–
-
գաշինքին ոբ իւղուեցաւ ։ ք՝ ա յ ց բոլոր աղբիւբնեբն ուան կռիւէ մ բ վերջ, եօթբ (հուսեր վիբաւոբուե– թիւն մ բ կնքեցին , փոխագարձարաբ վեբադաբ

ալ կբ Հաստատեն թէ մօտաւորապէս ճիշդ են Հրա­ ցան գնդակներէ , երկու Հոգի ալ երր կբ փորձէին ձնե լու Համ ար ֆրանսացի եւ ռուս գերիները եւ
քաղաքական տարագիրնեբբ։ պի­
տարակուած առաջարկները * 1 • վերաքննել Նե­ ցատկել փշաթելերու վրա յ է ն : ՝Լէր աւորուէ Երկու կողմերբ
Ամերիկացիներբ
ղուցներու պայմանագիրբ* 2. Վերադարձնել նաեւ երեք Ամերիկացիներ ւ Երբ տի ա պա Հ ո ւէեն վերադարձ ոգնե բուն փո խ ա գ ր ո ւթ իւ­

Կարս - Ար ա աՀ ան ի շրջանները *• Թուրքիոյ ձգել մտան այն զօբանոցը ուր ՛ծ էին , նբ , պարենաւորում բ, Հանղեբձեղէնբ ել բժշկա -
տեսան որ գերիներէն երեք ե
Հալէպի նահանգը ; եԲԼՀ անձն՚ՐաաՅս՛ պան կան խնամքներբ ։ Համտձայնութիւնո կբ վերաբե–
Հոգի
բի բոլոր խորՀբդային եւ ֆրանսացի Հպատակնե­
զած էին կախուելով։ Կբ թուի թէ ուրիշներ ալ մասին
Լոնտոն ի թերթերը կը Հաւաստեն թէ &իշգ է րուն , գերի բլլան թէ ք ա գ ա ք ա ց ի , որոնց

նաեւ չորրորդ պայման մ ը , — Ժողովրդավար՝ անձնասպան պիտի բլլային, որովՀետեւ 15 պա­ կարգադրութիւն եղած չէր անցեալ փետրուարին

ներկայացուցչական, կառավարութիւն մը հաստա­ րապ խեդգկապեր ( օղակ) կա խո լած է ին գե ր ան­ հ) * Մ իութեան եւ անգլեւամերիկեան կառավարու­

տել Թուրքիոյ մէջ : ՛լ, ո յն աղբիւրնե բուն Համ ա - ներ էն ։ Այս (հուսերը գերի բռնուած էէն գերմա­ թեանց մ իջեւ կնքուած Համ աձա յնութեամբ :-

ձայն, ա ն գ լ » կառավար ութ իւնբ յա յան ած է Մ ոս­ նական Համազգեստով % քՀհւիցերիտ եւս պայմանագիր մբ կնքեց Մ ոսկու ա–
գերիները եւ աք -
կուա յի թէ լաւագոյն պիտի ը լ լ ա յ Նեղուցներու եւ յի Հետ, փոխանակելու Համար

առ Հասարակ Ա օտաւոբ Արեւելքի խնգիրը քննել սորականներբ :

Երեք Մեծեբու ժոզովին մէջ որ տեղի պիտի ունե­ ՀԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ

նա / Փոցտամի մէչ , Հաւանաբար այս շաբթու ։ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԵՑԱՒ (հոպէռ Պօփլան , նլանա–

ՄԱՌԷՇԱԼ ՓԷԹԷՆԻ երկու փաստաբաններ բ ւոր գործակից մ ո որ կբ խօսէր (հատ իօ - Փառիէն
դատը
(հուսեր բ մասնաւո րապէս գժգոՀ են այն ըն– բողոքագիր մը ուղղեցին , գանգատելով թէ չեն եւ կ՛ ա շխա տ ա կց է ր գբաւմ ան շրջանի թերթերուն ։

թացքէն դո ր Թուրքիա բռնեց պատերազմի բնթաց­ կը ձգձգուի եւ կարդ մը կարեւոր վկաներ ՊաՀուած էր Աարթի մէջ, կեգծ անունով։

քին եւ գիտել կո ւ ա ան թէ Նեղուցներու ներկա յ կան չուած Տ ՊԷ8ՐՈՒԹԷՆ կր Հեռագրեն թէ Աուբիոյ ել

պա յմ անադբէն օդա ո ւե լո վ , Անգարա թո յլ տուած ԳԵՐՄԱՆԻԱ ՉՈՐՍ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ բաՀնուած– Լիբանանի կա ռ ա վա ր ո ւթ ի ւննե ր բ յետաձգած են

է ոբ գերմանական Հանդէն՚ֆ նաւեր անցնին եւ քա­ ւՀԼՍ^Լ՛1՛^. 1 ի լՐ ա քան չի ւբ գա շնա կից իրեն սաՀմ ան­ ա յն ծանուցադի ր բ զոր մ իա ս ին վս.սւեբացուցաօ
էին, Ֆրանսա
ղա քա յ ի ն զգեստ Հ ա գ ա ծ սին ո ւո րնե ր փո իւագրեն ։ ուս/ծ մասերը գրաւել սկսաւ (Հուլիս | ին ։ Անգլիա­ մր Հետե լանք յի ղրկելու Համար ։ Այ

Նկատ ի առնելով իր տիրական գիրքր Ա եւ ՝Ս ո վ ո ւ կան, ամեբիկեան եւ ֆրանսական զինուոր նեռ ե– է ֆրանսական դես պան 0 \գու
սթբորօկի
մէջ, Խ * Միութիւնը կենսական կր նկատէ նոր
րեւցան Պ եր լ ի ն ի մէջ ։ Պաշտօնական մ ո լաքը տեգի Հետ ե դ ա ծ տեսակցութեան ։ Հակառակ մամուլի
կարգուսարք մ ը , որուն շնոբՀ իւ խորՀ ր զ ա յին նա­
պիտի ունենա յ վաղբ , 4 Յուլիս : մէկ մ ասին Հ ակաֆբանսա՛կան բուռն պա յքաբին ^
ւերը կարենան ազատօրէն անցնիլ Նեղուցներէն ,
ԳՆԳ– ՏԸ ԼԱ Ֆրանսա յի Ընկերային կը կարծուի թէ ֆ ր անքե լլի բան ան ե ան տագնապին
միեւնոյն ատեն փակելով ճամբան թշնամի նաւե­ Հրեղէն
կուսակցութեան նախագաՀբ եւ նախկին ծանրագոյն շրջան բ անցած է եւ խոՀեմութեան
րու առջեւ ։ ա գր ո ւ ա ծ
(Աաչին Հիմնադիրը որ Գերմանիա ա աբ
կոչեր բ կբ բազմապատկուին։ Աիջին Արեւելքի

ՅուԱաստաԱ ա\ մտաՌոգ էր , ձերբակալուեցաւ եւ ֆրանսական իշխանու - դաշնակից բանակներ ու Հ բամ անատարը եւ Ա ու ՜

թեանց յանձնուեցաւ իբրեւ գործակից ։ ԼԿբ գրէր ր իա– Լիբանանի բրիտանական դեսպանը տեսակ -

Աթէնքէն կր Հեռագրեն թէ մեծ մւուսՀոգու - «Լը Գրթի Ժուռնաթի մէջ) ։ ցութիւն մր ունեցան Աուբիոյ ն ա խ ա դա Հ ին Հետ։

թիւն կբ տիրէ (Հ ուն աս ա ան ի մէջ, իբրեւ Հետեւանք ՋԵՈ111ՍլՈՎԱ՝ԲԻ118 նախկին նախագաՀը, Հա– էյ օ ս ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր տեղի ունեցան նաեւ արտաքին

այն լուրերուն թէ (հուս իա պաՀանջած է կամ պի­ շա այն որ *հեբմանիոյ կողմէ նշանակուած էր գործերու պաշտօնատան մէջ ուր ներկա յ էբ նաեւ

տի պաՀանջէ Հոդային զիջումներ կատարել յոլ - գրաւման շրջանին եւ որ ձերբակալուած էր Մա­ Մ– Նւ

նա կան Մակեդոնիտ յ է ն եւ թբակիայէն , ի նպաստ յիս \5ին , մեռաւ 73 տարեկան Հասակին մէջ։ րիակւ յՀանգներու դեսպանը Հ Ա ոսկուա յի սու

Եուկոսլաւիոյ եւ Պուլկար ի ո յ ։ Այս լո*֊բերը կապ «ՇԹՈՒԹԿԱՐՏԻ ԳԱՒԱՃԱՆԸ», Ֆէրաօնէ, ԹէՀրան •յն ,դեոսւպարնբմասնաւոարյսօր պաշճատմօբնայ մրկ՚պելիլտէի կա ղտաէպ­ի
մ աՀ ո լան դա­
ունին Տաբտանէլի Հարցին Հետ ել կ՚ապացուցա - պիտի զատուի ա յ ս շաբթու ։ Արդէն

նեն թէ հք * Մ իութիւնը կ՛ուզէ նոր գիրքեր գրաւել ք՛ է • Ա ուր իա ղինուորական ուսանողներ պիտի
ուսում բ կատարելա­
տապարտուած էր \Հ)Հ\Հ)ին ։ կինբ գերմանուՀի է, ղրկէ արտասաՀման , իրենց

Պալքաններոլ եւ Մ էջեր կրականի մէջ ՚. Հանրային ազջիկբ Պերլինի տեղեկատու դիւան ի տնօրէնին : գործվելու Համար։

կաբծիքբ ա յս առթիւ կբ մ եղաղրէ 3 ունաստանի Զ ԸՈՋԻ Լ վ երջացուց իր ընտրական պա յքարբ ,

ձախակողմ եան Հոսանքները , մ ասնաւոբապէս Հ ա– մարտական ճառ մը խօսելով եւ ծանր ա զդա ր ա - ԱԼՖՈՐՎԻԼԻ Հայ Ռազմիկներու Միութեան
իրիկուան
մ ա յնավա բները : Կը կարծուի թէ այս վեր ջթննե ր բ ր ո ւթ ի ւնն ե ր ուղղելով իբ կուսակիցներուն , ինչ - րնգՀ Հողովը՝ Ցուլիս 5ին , Հինգշաբթի

ծրագիր մբ մշակած են , յունական Աակեգոնիան պէս եւ Հ ա կա ււտ կո ր դնե ր ո ւն , « ծ « կրնամ ձեզի Համր Գին, Պ– Փիլի պոս Անդրանիկեանի սրճարա­

անջատելու եւ անկախ Ա ե ծ Մակեգոնիա մ ր կազ– օգնել յառաջի կա յ քանի մ բ տարիներու ընթաց - նին մէչ՜. Բոլոր ընկերներուն ներկայութիւնը

մ ելու Համ ար ։ Համ ա յն ա վա րնե ր ր ղեկո յցով մը քին ։ Պէտք է ա յ ո կամ ոչ ըսէք։ Գոլք չէք կրնար պարտաւորիչ էւ

յա յտարարեց ին թէ իրենք բացարձակապէս Հակա­ քուէ տալ իմ քաղաքական Հ ա կառա կո բ դնե ր ո ւս

ռակ են ոբ եւ է Հողային պաՀ ան ջի 3 ունաստանի առանց իմ Հ ր աժ ա ր ո ւ մ՛ ս պաՀ ան ջե լու նո յն քո ւէ ար­

գէմ : ՓԱՐՒԶԱՀԱՑ ԳԵՐԱՍԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿ -

կս Լ իմ ե ամբ : Թերեւս վերջին անգամն է որ ձեզի կը 8ՈՒԹԻՒՆԸ նախաձեռնութեամբ ել բեմ ադրու -

ինչպէս յայտնի է, Թուրքիան ալ ծանր մտա– խօսիմ իբրեւ վարչապետ ՚, Կբ սպասեմ ձեր պա - թեամբ եյորէն Փափսպեանի , կը ներկայացնէ

Հոգութեան մատնուած է , ան կա խ Մ ակեգոնիոյ տասխանին % Կբ սպասեմ ոչ թէ Հ պարտրտու թեան Հանրածանօթ– "սիգոթ֊էմիի
իշխանութեան,
ծրագրին առթիւ՛. Աամուլր ամէն օր բողոքներ կը Հ ամ ար կամ ծա բաւի րԼԼաԼով

Հրատարակէ այս մասին, ազդարարելով թէ ան - որովՀետեւ ի՛նչ պիտի շաՀիմ կամ կորսնցնեմ այն ԱՆՋԱՓԱձԱՍԸ

կախ Մակեդոնիտն պիտի պայթեցնէ Հրարոլխբ ել բաներէն վերջբ որ տ ե գ ի ունեցան Հ ինծի Համար 8 Յուլիս, կիրակի Համր \*ւին է

գուռ պիտի բանայ նոր պատերազմ ի մ ը ։ անկարելի է մասնակցիլ բն կե բ վա ր ա կան կառա - Միւթ-բւալիթէի ընդարձակ սրահին մէջ

* * * Տեղական թերթերը կբ պնդեն թէ թուր - վարութիւն մը, երբ այդ կուսակցութիւնը յարած Մասնակցութեամբ՝ Տիկին 3 • Լաթ֊իֆեանի ,

քիա մեբժած է Աոսկուայի նոր պայմաններր , է քաղաքականութեան մ ը ՛լո ր ես կործանարար կբ քՏ • Սհւհանի , Օր • Ա • Մինասեանի , Պ • Պ • Ս • Մաք–

սպասելով Ե րեք Մ եծեբու ժ ո դո վին ո բո շումնե - գտնեմ երկրի ապազային Համար։ Եթէ ընկերվա­ սուտեանի , 3 • Լաթ-իւիեանի , Վ • %սղտասարհա–

բուն : Նո յն ազբիւբնեբուն Համ աձա յն , աեսակ մր րական կառավարութիւն մբ Հաստատուի , պէտք է նի ,, Ս • Պալապանհանի , 0 • Աաննագի :

ջզտգբգռոլթիւ կր տիրէ թուրքիո յ Հանրային գործէ իր վարիչներով եւ կրէ ամ բողջ պատ աս - Տ ոմսերր ապաՀովելու Համար դիմել՝ Հրանա Ա ա–

կարծիքին մէջ, մանաւանդ անոր Համար որ կա - խանատուուի/իւնբ ^: մ ո ւէ լի 51 աշ ա. 1շ Բոոօտ, Ֆոթօ Ֆէպիւս 23 8Ս.
12 ԳԵՐՄԱՆՆԵՐ ԳԼԽԱՏՈՒԵՑԱՆ
վ արութիւնը որոշած է առ այժմ գաղտնի պաՀել անգլիական Տօոոշ ՒՎօտռ։116։ Տեղերու զիներ Ա 100 , 75 , 60 , 40

Մ ո սկ՛՛է այի Հետ կատարուած բանա կցութ ի ւննե - շրջանին մէջ , զէնքեր պաՀ ած ՐԱալով ։ Ուրիշներ եւ 25 ֆրանք տ

բբ։ Ո՚֊րէշ ԼոլՐ "՝Ը. է^Է էհուսիա խարիսխներ ալ պիտի պատմուին : Անգլ * թերթերը գիտել կոլ

չէ պաՀանջած Նեղուցներուն մէջ, այլ երաշխիք– տան թէ Հակառակ այս, ծանր պատիժներուն ,Գեր*

մաններԱ կը շարունակեն պաՀել իրենց՛ զէնքերը։ 1աբաո«Ո6 0&11–ձնՕ1՚1ձՒ1, 17, ծէս Թօա&ւաօ - 13՛

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11