Page 2 - ARM_19-1945_03
P. 2
8

ԲՈԻՐԴԻ ԱՌԵԻՏՈԻՐ Այս երիտասարդը, Աւր ա՛սս ուա Պալսան , ճա Ա՛­
տիտղոս՝
ՀԱՅԿ. ԳԱՏԸ Ս Ա Ն ՖՐԱՆՋԻՍԿՈ8Ի րոր ՛լող թռչուն մրն է, Լիր են տարբեր

ԻՈՐՀՐԳԱԺՈ՚ԼՈՎյԻՆ ՄԷԶ ՀԱ8Ո8 ԳԵՐԵԶՄԱեՆԵՐՈՒՆ ՄկՋ տալու, ժլատութիւնս չի նշանակեր թէ ԳՐ"ղի
շնորհք լե -
չունի, րնգհակառակն իր ձգախէժէ

ղուին մէջ դոլՔ կը զ֊ոեէք դրական այն ոճը, զոր

Աան Ֆ ր ան չի ս կո յի քԱ որՀ րգաժոզովր Հ րաւ. ի լք­ Մոնթէրլանէն վերջ Պալսան։ կր շինեն վայրենաբարոյ երկիրներու ծ՜անօթոլ -

ուած էր յատուկ նպատակով՝ ստեղծելու միֆազ - Հազիւ հրապարա կ նետած կանանչ Բաժակով թիւնը, բնութեան սքանչելի եւ անմատչելի տե -
գային մր աշխարՀի խաղա -
կազմակերպութիւն Հատորս , փորձ ուսումնասիրութեան՝ երի տա սար սարաններուն սարսուռը տուող ինքնաշարժը, ել

ղութիւնր ապահովելու Համար ; Ատկէ զատ ուրիշ ղական աւիշով, որու մէջ լեզուական , գրական եւ արգի երիտասարդութեան այն յ՚Շ՚ա՚ՇՈ-քօսէւտէշ հո­
Հարցեր օրակարգին վրայ։
չկան քօ ո րՀ րդաժո զովի պատմական Հաբցեբոլ կարգին՝ քննութեան կ՚առ­ վը որ թ ո յ լ չի տար խորանալու , այլ ցատկրտուք

Ե՛–, սակայն, 49 պետութիւններու պատուի - նէի նաեւ Ա՝ ոնթէբլան ի փղշտաց ի ական ա կնա ր կբ խաղալով ամէնէն լուրլ՝ հարցերուն իսկ վրայէ՝Ա՝

րակներր, բացի քքքորՀրգամոգովի րուն նիւթին վե՜ Հա յոց Հասցէին , ձեռքս կ՛ի յնա յ Ֆ բ անս ո ւա Պալ– գրական պատկերի մր գեղեցկութեան կը զոհէ
րարերող նաեւ
բազմաթիւ խնդի րնե րէ , իրենց Հետ բերած են որոնց սանի գիրքը՛ այլապէս բնգվղեցոլցիչ իբ թբքա - կամ սիրունիկ բացատրութեան մը հմայքով կր
լոթ֊ծման զովէն
տեղական, ազգային Հարցեր, բաբո յ ա բ տ ա յ ա յտութ իւննե բով Հա յկական ջարդե­ գոցէ մ ա ահ՜ մ ան գաչտը մշակելու պահանջը։

Հքսմաբ կ՚աշխատին , խո բՀբ դամ ո րու մասին ; Ըսել չէ թէ բոլորովին տոլԼ*) մըն է Պալսան ,

ղուբր , չքսՀ՜ագբդյււոլած պիսւրւթեպնց ներկա յա­ Արնթէրլան կլբսէ ու կ՛անցնի .—• թէիւ ասպարէզով՝ բոլրգր վաճառական , րրլրգ

ցուց իչնեբու Հետ Հ Շշ տօոէ բշէւէՑ ջ&ւ՚$օոտ ծաւձաշոՅ ^ա օոէ, ձ գնելու ելաձ* Տ ա յկական բ ա րձրա լան դա կին . վրա յ ,
1\1տււտ€ւ116՜, 1շ աօոօթօ1շ շԼշ 1յ. ժւ€շ ձշտ յօսա&ւսէ. Լշւ^տ
Աւելին * բազմ աթիւ իրաւազուրկ , խոբՀ բղա - այժմ աւերակ .է ֊
թւքտ 6Ո0ՈՈ6Տ , 1Շ1Մ– է61Ոէ էՇՈ՚ՇԱՃ , 1շ1Մ քծ^ՕՈ ^ Շ Տ ^ քւՇ6՜
մ ո զովին մ էջ պատգամ աւո բներ չունեցող մ ո զո - Պալսան կր պարձ՜ի երեք մեծ՜ ճամբորդոլ -
6է տա՚էօսէ, ճծոտ 1՚6ոք&ոշշ 1'ձջշ է 1շւստ տօստ -
Վուրդներ , ներկայացուցիչներ զրկած են Աան Ֆր­ էՁ-շհշտ շէ 161ՄՏ յտօռեշտ 1օռջ - V^1ս^տ, €ճթ^սշոէ 1շտ ոատ– թ իւննե րով, առաջինը \935ին , երբ վեր - վար կը
տտւշւ՚շտ <1շտ Xս^^տ.
րան չիսկօ՝ ոմ անք բողոքելու Համ տբ , ուր ի շներ չափէ ամբողջ Եթովպիան։ Երկրորդը՝ \937ին ,
արդարութիւն պաՀան^ելու
, ոմանք ալ՝ շնոբՀք Աֆղան իսաանէն մինչեւ Օմանի Նովը՝, Երրորդը՝
մէջ :
աղերսելու ։ Ըստ երեւոյթին անմեղ այս տողերուն տակ կբ 1939/՛^՛, թրքական Հայաստանի

Հոս են Հնդիկնեբբ , որոնք դառն գանգատ ու­ պաՀուբաի րգիբշ եւ վաւաշոտ ակնարկ մբ , ոոբ Առաջին երկու ճամ՚բորդութ իւննե ր ր գր ի չա­

նին բբ ի տ ան ա կան տիրապետութեան գէմ եւ կբ բմբռնելու Հ ամ ար պէտք է Հ ետեւիլ Պ ե բ ե գր ին ո ս ռած՜, 1944 Յուլիսէն առաջ կը սկսի պատմել վեր–

պաՀանջեն Հնդկաստանի ան կա խ ո ւթ ի ւ ն բ : Հոս են յ ո յն Հ ին փիլիսոփա յի կեանքին ,• արդէն , Ա ոն - ջի՚սը, որովհետեւ «Անատռլուն , Վ ա ն այ լիճը, շըր–

՝ք*ո րէաց ինե ր բ , նո յնպէս անկախութեան պաՀ ան– թէ բ լան վեր ի տողեր բ կբ գրէ պա տկեր ազար դե– ջակայ լեռնաշխա՚բհր ներկայիս կը կազմեն Ր^՛ ~
որ Պ աղես տ ին ի ազատու­ ել պանձւ֊ւանցծն* ելսոցլնելո ւ
ֆով ։ Հոս են Հրեաներ բ, լու համար վարդապետութիւնը զարձակ երկրամաս մր, որ սեղմ ո լաճ կը մնայ

թեան ղատբ կբ ջատագովեն բնգգէմ արաբական համար արուադիտական ցանկո լթիւններ ը յոյն պատերազմի երկու ճակատներուն միջել, ել երբ

միացեալ ումի % ԼեՀեբբ կբ պաՀանջեն նախապա - փիլիսոփա յին , որ բոնաբաբեբ է դեղանի Հա յ պա­ պատերազմական դէպքեր պատաՀ ին ա յգ երկրա -
երբ կրնան,
տեբաղմեան ԼեՀաստանի բացարձակ աղատագրու– տանի մբ, Հ ին Հա յաստ ան ի մ էջ : Հա յն ալ սիրտ մասին մէջ, տրուած ծանօթութիւնն
%
թ ի ՚ - ֊ - բ ռուսական գրաւումէն ։ Եուկոսլաւնեբբ կր քաշելիք բա՜ն բԱար , տեսէ՛ք, Ա արս ի լ ի ո յ մէջ , օգտակար րլլալ բնթերցոզներուն՝ֆ

բողոքեն Համայնավար Թիթոյի իշխանութեան անոնց նմ ո յ շն երբ ՝ թերթ ծախող Հայ պատանի - Ընթերցող մբն ալ ես , Պալսանը կը գտնեմ

գէմ եւ արդարութիւն կբ պաՀանջեն զօր * Աիխայ– նեբբ , իբենց խոշոր քիթով, կանուխ բուսած ոլե– Հա յաս տան ի մ էջ՝ կնոջը Հետ (բուրդի առեւտուր

էովֆչի եւ անոր կուսակիցներու Համար ։ ք՝ալտեան խով եւ մազոտաՀք– սրունքներով *. » ընելու ւլ ա ց ած ) եւ երկու թուրքերու բն կերա կցո ւ–
կբ բողոքեն իրենց վարիչ
պետութիւններբ երկիրներու կանանչ Բաժակովդ կբ բացուի ո ւս ո ւմն ա ս ի - թեամբ, մէկը ինքնաշարժի եւ լուռ, միւսը

գրաւման դէմ ք)՚ո ւս եր ո լ կողմէ եւ կբ պաՀանջեն րութեամ բ մբ, ուր դասբ կուտամ Ա ոնթէբլան ի՝ պաշտօնական առաջնորդ՝ Պայ Ա բաքը ԱլիսփաՀ ի ,

իրենց ան կախ ո ւթեան վերականգնում բ ։ Ա եբ Հա­ իբրեւ խարազան գործածելով, ոչ թէ յ ո յ ն փիչի՛ երկրագործական նախարարութեան կողմ .է նշա -

րեւան Ասորիներդ , իբենց պատրիարք Ա ա ր Շի ~ սո փա յ ի ն լեզուն , այլ Հո յն կո չուած փա յտբ (<ա– նակուած , քիչ մր շատախօս եւ թթու ազգայնա­
մ ոնի Տուն մ ր» կբ խնդրեն
բերնով , գ,Ազդա յ ի ն գըլոըգ) , ամէնէն տոկունբ՝ մեր դպբոցնեբուն կան՝ ք1 թթիՀ ա տ ա կան աւանդութիւնն եր ով , որ
մեր մ ո–
Մերձ աւոր Արեւելքի մէջ 1500 քառ՛ մ գոն տեղ մ էջ յարգի եւ օձ ծեծելու յարմար , բստ Հա յա սա ան ի աւերակներուն գէմ յան կա բծ կբ ներ–
խոստո -
մբ, ուր կաբելի բլլայ տեղաւոբել այդ Հին մ ո զո­ զովրգական սովորութեանց : շնչուի ու կբ բաբ բառի ազատաբար ջարդերուն

վս ւբգի մնաց ո րդնեբբ» •• Այստեդ, սակայն , Հարկ կբ տեսնեմ մ աս ին ։ ԱՀա ա յգ առթիւ , մ ոռնալով

Հոս են , վերջապէս , եւ Հա յերբ : Հա յ կ * Ղ՛ատի վանիլ թէ ա ղ գ ա յ ի ն դիւբազդածո ւթիւն չունիմ , գնելիք բուրգը , կը ձայնակցի թուրքին արժանի

Տ՝ անձն ա խ ո ւմ րբ , Նի1– Եոբքէն , իր ներկա յացու - Ե*֊բոպա գալէս ի վեր՝ անտարբեր կր թոզուն գիս պատիժ Հռչակելու Համ ար Հա յկական ջարդերը ։

ցիչներոլ միջոցով, մայիս 7 ի ն , եք ոբՀբգաժողովին ոչ մ իա յն Հա յ Հ ո յ ո ւթ ի ւնն ե ր բ , ա յ լ ե ւ գ ո վ ա ս ա ն ք - Բայց աւելի Հրաշալի է Պալսանի սա դոՀաբը •
եւ պատ է Հ ի մնա -
ո ւ ի բա կութ ի ւնն եր ուն յան ձնած ^ ՚ ^ / ՚ Հ ք ուղղեալ մ եբ ցեղա յ ին աբմէքնե րուն եւրո­ իյ՚ծսաւէ - տ11շ թօաէ շս շ1շտ տս^^աւէՑ, տւ շ11շ ( « ՚ –

ւո ր ո ւած Յուշագիր մր, որուն մէջ Հայկական Հար­ պական , եթէ կ՚ուղէք , նաեւ ամեբիկեան շուկա­ ւերակ Հա յա ս ա ան ր կամ ջարդուած Հայ։ ցեղը^֊^,––
մասին։
ցի ամ փ ո փ պատմ ական բ բնե լէ վ եր ջ՝ կբ պաՀ ան– ներուն վյբայ : \&\է V^^^ա6ոէ աշոէշ ա^©3 Լշ Օշտէա տսէաէ - ւ1 շօո–

ջէ 1) Թ բ ք՛1՛ Հայոց Հողերու կցումբ հ1 ո րՀ րղ ա~ Այմմ Պալսան ի տշոէւ ձ՜տՅ. էօէ&1շ 6%է6*աածէւօհ, տ*ւ1 շ^ւէ 6էշ հ1զոտ. 1"ւո^

յ ի ն Հա յաս տան ի եւ 2) Տ ա ր ա գ ի ր Հ ա յո ւթեան վե– էշւ։€է–—. թօա։ ոշ բ&տ բ^^1շ^ ձշ յստէւօշ -— զսշ շշէէշ֊՜ւտշ©

բագարձբ Հա յա ս տ ան : 3ո ւշագիբ բ կր յա յանէ , որ Ժսւճէ • . . .;–֊. / ֊– . .... ..՝..Հ.՝ -^ : ։;։

ասիկա բոլոր Հա յերոլ մ իաՀամ ուռ բագձանքն է Զանազան պատ ո ւ ի ր ա կո ւթ ի ւնն ե բ ո ւ եւ ան - Այո խօսքով , Աստուած - պապան անդամ Հա"

ել Հայկական Հարցի լուծման միակ, արդար եւ Հատնեբու Հետ եղած շվաւմէն կբ պաբզուի , որ մ աձա յն Էր Հայոց բնաջնջումին :

օրինական ձեւր ։ Հայկ֊ ՚իատբ, այսօր գրեթէ անծանօթ Հարց մբն Աւելի վերջ, Հայ եկեզեցիի մբ աւերակներուն

Հայերու 3ուշադիբբ առանձին ուշադրութեան է ամէնուն Համար ։ Լյա խորգ պատերազմէն ի վեր, վրայ խոբՀբդածելով՝ Պալսան՜ ց ո յց կուտայ իր

առարկա յ դարձած է 1Ս ո ր Հ ր դամ ո դո վի շրջանակ - երբ Հայկական Հաբցբ գրուած էր ամբողջ աշխար– կրօնագիտութեան ամբողջ պա շար բ, եւ ի՚նչսլէս •

նեբոլ մէջ ։ Հ ի առջեւ, քաղաքական գործիչներու մեծ մաս ր — Տտւոտ (1օսէշ օոէ - ւ1տ բ&յշ, շէ Յստցս՚ՑԱ ճօաւշւ՝*
ցս՚ւե ^աշոէ աշոէշ սո շհձէւաշոէ էօէտձ. յ՚&ւ ճշյ^
Պէտք է նկատել, որ ԽոբՀ ր գամ ո զո վի մթնո - փսխուած է ։ Մեծ– մասով նոր մարդիկ կբ վարեն
բ&ձշ (^'^սx տօստ 1՚€ւո§16 հսատւո, յ՚&ւ՚ժհ զս*ւ1տ 6էա6ոէ
լորտ ր , ոնդՀ անուր առումով , նպաստաւոր չէ Աո– ա յ մ մ ազդեր ո ւ կեանքր , ինչպէս եւ Հանրա յ ի ն ^6ս1շտ, քօւսե©տ, 1\Հ1տււտ աօաշ տօստ 1՚յո§16 ^^1^§^6սx ,
շս^ոէ - ւ1տ զստկսշտ տ6ոէ6Տ ^
վիէթներու Համար : Ատոր մեծ չավ/աք նպաստեց կարծիքը ։ Փ ո խո ւած են նաեւ քաղաքական պայ -

լեՀական Հարցին շուրջ ստեղծուած թնճուկբ : մաննեբբ եւ քաղաքական ուժերու դասաւոբումը ։

ք՛ացի այգ, շատ մբ ժողովուրդներու ներկայացու­ Համ ա շիւաբՀա յին վիթխարի դէպքերու Համ եմ ա Եւ մարդկային տեսակէտով՝ մեղ ջարդուելու

ցած պաՀ անջնեբբ ուղղուած են ան մ իջա սլէ ս խոբ– աո, թ Լ ամբ Հայկական փոքրիկ Հարցը, բնականա– իա ր ժ ա ն Ղ լէզ ա վերջ, Պալսան կբ Հաստատէ նա­
էե

Հբգային իշխանութեան դէմ ։ Հետեւաբար , մար­ ր՛ս ր , չի կրնար Հետաքրքրէլ մարդիկ ,՝ եթէ անոր եւ թէ կրօնական տեսակէտով ալ , մենք՝ ^ԼՐ°նք

դիկ դմուարութեամբ կ*րմբռնեն , թէ ինչո^ւ երբ վրայ յատուկ ուշադրութիւն չՀրաւիրուի ։ Աւե - շաՀ ագո բծողն ե ր ՝ արժանի չէինք ա յն Հ ե ա ա ք ր ք -

ամէն մոգովուրդ կր ձգտի ազատագրուի լ Աովիէթ– լին* կան շաՀագրգռուած կողմեր ալ, որոնք կ՛ու­ րութեան զո ր ոոյց տուին ո մ անք , կաթոլիկ (յ ւրո–

ներէն , Հա յերբ կ՛ուզեն , որ իրենց Հոզերբ միաց­ զեն որ մ ոռա ցո ւթեան մ էջ մնա յ այդ Հաբցբ եւ պայի մէջ, շփոթելով մեր դաւանանքը հ.ա1^ոԼէ^1

ուին էք ո րՀբգ* Հայաստանին եւ արտասաՀմանի նո յնիսկ կբ ջղա յնանան , երբ յիշեցում կ՝ Րէէա յ տ– դաւանանքին Հետ։ Ո՛չ եւ ոչ, Հայերը Հերձուա..֊
անիծեալն
առատ երկիրներու մ էջ ապրող Հա յերր փո խ ա - նոր մասին : ծոգնեբ են, միաբնակ (աՕՈՕթհ^Տւէ©) , եւ

գրուին խո րՀ բղային սաՀմաններէն ներս : Հրրոթի Հա յ կ . ՚\՝ատ ի Յանձնախում բի Յուշագիրը եւ կա­ ԱւտիքԷսի աղանդին Հետեւորղ : քյւ այս առթիս
մամուլբ Հայկական այս պաՀանջբ որակեց
«ՕՑ1՚&– տարուած գիմ ո ւմն ե բ բ , որքան եւ աննպաստ պա յ– կ՛աշխատ ի բացատ րել ե ւտ ի քէ ա կան ո ւթ ի ւ ն բ ,

<1օճ&\» եւ փորձեց նո յնիսկ Հեգնել Հայ ներկա յ ա– մաններու մէջ, այն արդիւնքը ունեցան , ոբ նորէն նեստորականութիւնբ, Երրորդութեան դաղափա -

քքուց ի չնե ր բ : էքւ , սա կա յն , երբ կ ո բացատրես Հայ պետութիւններու առջեւ գրուեցաւ Հա յկական ԲԲ , մ եզ նետ ե լու Համ ար մ ո լո ր եալնեբո ւ դասին

մոզովրդի Համ աբ ստեղծուած իւրա յատուկ սլա յ– Հաբցբ, որպէս միջազգային իրաւական խնդիր մը, մէջ կամ Տան թէ ի ղ<եոխքբ ։

մաննեբբ, մարդիկ, ի վերջոյ , կբ Համոզուին , թէ որ կր սպասէ իր վերջնական լուծման : Ւնչ որ ալ Կբ թուի թէ Պալսան նոր կբ սորվի իր կրօնա­

Հա յերու բռնած ճամ րան շիտակ է ՝ եւ թէ անոնց Բէլայ պետութիւններու վերաբեբումբ, դրական գիտութիւնը , Լիր անունն ալ ա յգ կասկածը կ՛ ար­

պաՀ անջնեբբ պէտք է գործադրուին : թէ բացասական , անոնք չեն կրնար այլ եւս անտե­ թնցնի արդէն), րայց յաջորդով, բացատրելու

Այս խոբՀ բգամոզովբ իրաւազրկուած մ ո զո - սել եւ Հաշուի չառնել Հարցին գոյութիւնբ՝. մ ամանակ թէ Հայերը եւտիքէական կամ միաբնակ

վուրդներուն գործնական ոբ եւ է բան չի կրնար Հայկ. Ղ՛ատի Յանձնախումբի ներկայացուցիչ­ չեն, թէ Հիմակ Հայ մտաւոբականներ կան՝ իրմէ

տ ալ : Անոնց պ ա Հ անջն ե բբ կ բնան նկատ ո զու թեան ները կը վկայեն նաեւ, թէ իբենց դիմումները ա- առաջ թօթաւիած կրօնական ն ախ ա պա շա բո ւմն ե ր ը

առնուիլ մ իա յն Հ ետ ադա յին , խաղաղութեան ժ ո– մ էնուն կողմ է կ՚ընղունուին Հ ամ ակրանքով ու (ինչպէս քրիստոնէութեան յարած էին ՀայերէՀ

ղովնե բու մէջ : Ա ան Ֆրանչիսկօն , սակա յն , լա յն բարեացակամութեամր : Ա ասնաւոբապէս ջերմ է ւենօք իր նախաՀա յրերէն պիտի

դաշտ մբն է փրոփականտի Համար : ԱշխաբՀի բո­ վերաբեբումբ Ամեր ի կաց ինեբուն , որոնք տեսակ յանձնարարեմ որ կսոջր հետ ուզէ բուրդ ծ՜ախէ

լոր ազդերբ Հոս ուն ին իրենց պա տուի բա կութ ի ւն­ մբ խղճի պարտականութիւն կբ զգան Հայերու Թուրքերուն , ուզէ եւրոպացիութիւն , այլ թոզ եր­

նե բբ* երկրագունդի ամբողջ մամոլլր ներկա յա - Հանդէպ ՝ մնացած Ո*–իէԱ րնե ան օրերէն ։ ք*ա յց եւ բեք խելք չծ՜այէ մեզի, մանաւանդ տեսակէտ՝ հայ­

ուած է Հոս , լայնօբէն : Պաշտօնական անձեբէ ամէնքն ալ կբ գիտակցին , որ Հայկական Հարցի կական ջարդերուն մասին; Այժմ, ոտքս Եւրոպայի

դատ, Հաւաքուած են զանազան գիբքի ել Հեոինա– լուծման մէջ գլխաւոր դերբ վեբապաՀուած ԷԽ* հողին վրայ, ես այժմ գիտեմ թէ քանի՛ քիլօ կը

կութեան տէր Հարիւրաւոր անպաշտօն անձեր : Միութեան, որու մէկ անդամն է Հայաստանի կշռէ եւ ինչ կ՛՛արժէ եւրոպացի նման դրոոներռս

Ղ՚ժ ո ւա ր է եբեւակա յել աւե լի նպաստաւոր մ իջա - Հանրապետութիւնբ ։ կարելի է վստաՀո ւթե աս ո

բսել, ոբ եթէ Խ * Աիութիւնբ որդեգրէ Հայկական խելքր : &. ՆԱՐԳՈՒՆԻ

վայր մբ որ ել է Հարցի կամ ղազափաբի արծարծ­

ման կամ տարածման Համար : Ե ւ Հայկ • Ղ՛ատի Հաբցբ, այն ձեւով ինչ ոբ Հա յերբ կը ներկա յա - ( * ) Արմաշի բարրաււով՝ սալը դդումի տեսակ
դիմադրութիւն մըն Է («ու գա պաղը) , որ երկար կոթ– մը ունի՝
3 ան ձն ա խ ո ւմ բբ , որու դերն է Հա յկական Հարց ի ցնեն , ո եւ է Լուրջ Հազիւ թէ բ լ - կնոջ բազուկը յիշեցնող եւ խոշոր զոլնդ մը՝ սովո­
կողմէ։ րական գլուիյի մեծութեամբ ,— այս դդումը կ՛ա­
արծարծումն ու պա շտ պան ո ւթ ի ւ ն ր , կբ ջանա ք լա յ մ իւս ուժերու սի եւ կը շուլլոլի ծաււերու վբայ , երկար ատեն
կաիաւելով սիւղհրէն՝ կր չորնայ Օգոստոսի արհ–
Օ գտա զո րծե լ Հնարաւոր բոլոր միջոցն երր պետու– Այն Յուշաւլիրբ, ոբ Հայկ* Ղատի 3 անձն ա - լով , յետոյ գիւղացիները կը փրցնեն , դանակի
շեղբով բերան մր կը բանան վրան (մէջը արդէն
թիւններու եւ Հ անրա յ ի ն ուշադրութեան առար ֊ խումբի կոզմէն ներկայացուած է Աան Ֆբանչիս– պարապ) ոլ ջոլրի աման կը շինեն, ( դ ո լ = դ ո " յ լ
արդեօք).։ Թէեւ այսքան օգտակար, ՛սալը կը խոր­
կա յ դարձնելու Հա յկական իրաւունքներն ու պա– կոյի Խ ո րՀ բգաժողաԱւն , ըստ էութեան թարգմանն հրդանշէ պտրապ գլուխը4 ըստ մեր գիւղացիս՚հ. «
ր«նե։
Հ ան ջներ ո : Ասիկա տեսակ մբ ն ա խ ա պա ար ա ս ա ա - է բոլոր Հայերու բաղձանքներու։ կաբելի չէ երե­

կան աշրյատանք է՝ անՀ րամ ե շտ եւ կարեւոր ազ­ ւակայել ո եւ է բանիմաց Հայ", որ Հակառակ բԱայ

ու ան Հ ամ ար , երբ պատերազմ ի Հ ա շա ե յար գա րի անոր բովանդակութեան , ոչ ալ անոր ներկայաց՝ -

Համար դում արուին խաղաղութեան իսոբՀ րդամո– ման Համար կատարուած աշխատանքին յ

ղովներՀ : (Հայրենիք, 22 Մայիս)

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7