Page 5 - ARM_19-1945_03
P. 5
ա Հ տ ա ա օ ա օ ա տ տ ձտատտտ տա>™ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄ

Լ1ՃՔձ՚ԲՐԱ *օռձ6 6 Ո 1928

ԼճքճԼ\Հ^.–1 ^ ՚ 1 1 Տ.Օ.Տ. 876.286

ՕւքշշԱսւ֊-Բաբոտէաո; : ՏՕՒԼ \ « Տ Տ ծ ճ ա ՝ 1

17 , ճ ա 0»ա6էա« - (13»)

•7& : Շ08. 15-70 - Շ. Շ. 9. Բտոտ 1678-63 ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԼՅՈՅ

ԲԱԺՆԵԳԻՆ–– Տար. "750, Ցաւքս. 400, Յաւքս. 200 ֆրանք։ .

ա&քճւ 3 յսԱԽէ 1945 Երեքշաբթի 3 Յուլիս ԼտՑ ւ^Օա՚շււշՑ ՏէաշէւցԱՇՏ , Փարիզի խրրՀրդային

դեսպանատան շաբաթական տեղեկատուն (30 3ու– •

Ժ». ՏԱՐ1՛ - 1 6 6 ձ » " » 6 € ^ 4 4 4 3 - Ն ո բ շրջան թ ի ւ 72 Խմբագիր՛ Շ– ՄԻՍԱՔԵԱ՜ե Գին՝ 3 Ֆր– նիս) , կը գըէ թ է կաթ. տեղապահ ԳԷորգ արք*

^էօբէ±այաս Ամենայն Հայոց կաթողիկոս ըԱտ -

րուած է Յունիս շշին:

ՄԵՐ ԽՕՍ^Ր, Այս առթիւ թերթին թղթակիցը , Ալէքսանգր

ՀԱՑԿաԼՆ ԳԱՏԸ ԹԻԻՆ ՐՈՎ կա յամով, Հետեւեալ տեղե կութ իւննե ր ը կը Հա -

ղորդէ *

Հ Ո Մ Ա Ն ք ՍԵՐ ԵԻ էԱՐԺՈԻՄՆԵՐ ՝^՝էլ\ էՀ՚ս պետական գործիչներ, որոնք իրա - էջմիածնի մէջ , քանի մը օր առաջ բաց ուեցաւ

կան փաստերը Հաշուի կ՚առնեն՝ զանազան շաՀերէ Հայ * էտկեղեցլո յ Համ ագում արը , որ իր առաջին

գրգուած ։ վեց նիստերը յ ատ կա ցուց շարք մը խնգիրներու

ֆրան ս ա յի Համ ա յնավար կուսակցութիւնը Հայկական Հարցին վերաբերող միջազգային քննութեան եւ լուծման, ճեմարանի բացում ,

վերկաց ո ւց \\)րդ Համ աղում ա ր ԷՀ, շաբաթ օր : պարտ ամ ուրՀ ակները կան կ՚ըսեն անոնք , ֊ - ելմտական նախաՀաշիւ եւ վաւերացում նոր սաՀ­

Հինգ օր տեւեցի Խոդովը, շատ կարեւոր օբա - բ ա յց ո0 ւր են պա Հ ան ջա տ է ր ե բը ։ մ՛ անադր ո ւթե ան : Յունիս 22ին տեղի ունեցան կա­

կարգուԼ մբ որուն մէջ գլխաւո ր աեղբ կո բռնէբ Այո եւ նմ ան Հարցերու պա տ ա ս խանն ե ր ը կուտան թողիկոսական ը ն տը ո ւթի ւննեբբ , էջմիածնի տա­

մ իութեան ծրագի բ ԷԼ , Ա իացում եւ ձուլում ը ն- պաշտօնական եւ անՀերքելի թիլերը : ճարին մէջ որ շինուած է \642ին : Պիտի ընտրուէր

կեբվաըական կուսակցութեան Հետ , կազմելու Հա՛ &ատ է ր ս ո ւած , որ Հա յկական Հողերը , Հա - \42րդ կաթողիկոսը : կը մասնակցէին տասնը -

մ աը ֆրանսա յի ք* ան ուս բա կան կուսակցութիւնը % յոց տեղաՀանութենէն վերջ մնացած են ամայի եւ մէկԼ)^ պատգամաւորներ , որոնք կը ներկայացնեն

Այս ծրագիր ը շատոնց կը մշակուէր , եւ մենք անմշակ։ թուրքեըո էկրցան եւ չեն կրնար Հոն ամբողջ աշխարՀի Հայերը։ թ՛եկնածու ներկայաց­

առիթ ունեցանք պա բղե լու անոր Հիմնական առա– Հ ասաատուի լ բնազդական եւ գիտակցական ա յն ուած էին Հինդ բարձրաստիճան կղերականներ ,

ջա դրութիւնն եր ը , երեք խմբագրականներով : խոր մ ղո սմով , ոբ տ յգ Հողերն իրենցը չեն, այլ կը արքեպիսկոպոս եւ եպիսկոպոս ; Գաղտնի եւ գուըն–

(Յաււաջ, Յոսնիս 14, 15 ես 19) : պատկանին Հայերուն ։ փակ քուէարկոլթենէ մբ վերջ, Գէորդ արք» Ջէօ–

•Համագումարին– մէջ օ՜րագիր՛ը ջերմապէս բէքճեան ընտըուեցաւ ] 10 ձայնի մեծամասնու -

սլա շա սլան ե ց քիաք Տի*–քյ/> , եւ ընգՀ * ^ ո ՛է" 1էր Հա­ թրքական \ 933 Հո կա եմ բեր 2,0ի վի ճակա գր ո ւ– թեամ բ ։ Նոր կաթողիկոսը արդէն Հա յ * եկեզեցւո յ

ւանութիւնն յա յանեց միաձայն խ ան գա վա ռ հ՛ա - թեամբ. Հայկական Հողերու բնակչութեան խտու՛ պետն էր հյորէն կաթողիկոսի մաՀէն ի վեր որ տե­

փերու ՜մէջ՛. ք*անաձեւին քուէ ար կութ են էն անմի - թիւնբ Հետեւեալ պատկերը կը ներկայացնէ . ղ ի ունեցաւ եօթը տաբի առաջ։

ջասլէս վերջը , մ ասնաւոբ սչատուիրա կո ւթիւն մը Ագրէի ^Արարատի) ԼՐ2,անի իւրաքանչիւր Ըն տ ր ո ւթ ի ւնն ե ր էն վերջ , գոլռնեըը բացուե–
քառակուսի 8 մարգ
ղրկուեցաւ ընկերվարական կուսակցութեան կեգր, .Երզնկայի քիլոմեթրի վրայ կ՚ապրի ցան Հիւրերուն առջեւ եւ կղերը, գլուխն ունենա­
էրղրումի 12 մարդ
վարչութեան Հ ոբպէս՜ղի անմիջապէս գործի ձեռ­ Վանի շրջանին մէջ » 13 մարգ լով նորընտիր կաթողիկոսը, եւ պատգամաւորնե­
Ա ուշի
նարկեն , միացումը փութացնելու Համար ; »» » 4 մարդ րը , ապա Հաւատացեալները երգեցողութեամբ
9 մարդ
Համագումարի վերջին նիսաին մէջ, (Իաք » » 2> ուղղուեցան կաթող* վեՀաբանը։ Ժողովուրդը

Տ ի ւ ֊ ք լ օ տեղե կութ իւննե ը Հա գ ո ր գ ե ց ա յ ս տեսակ - »»»

ց ութեան մասին։ 46 մս այժմ կը բնակին մէկ քառակուսի քիլմ * ի վրայ

֊ Ընկերվարական կուսակցութեան վարիչ մ ար­ Գում ո 9.2 բազմացեղ տարրեր , իոկ մէկ քառ* քէէ*^ *Ւ

մին ը ^սիրալիր , աւելի ճիշդ եղբայրական» ըն­ Ա իջին թիւով , կր նշանակէ , իւրաքանչիւր դիմաց 1լապբ ի 14.5 ^"^–/՚՝ մ ի ա տ ա րր Հա յութիւն ,

դունելութիւն մ ը ըրած է Համ ա յն ա վա ր պատուի– քառակուսի քիլոմեթրի վրայ կ՚ապրի 9 մարգ որ արտաքսուած է իր Հողերէն ։ ԱՀաւասիկ ա յն

բա կութեան , ո բ յանձն ե լո վ Համ ագում արին նա - (ճիչզը՝ 9.2) : Հէմ ա նկատ ի ունենանք քանի մը զաբՀուբե լի անարդարութիւնը , որուն դէմ կ՛աղա­

մակը, ներկայացուցեր է քուէարկուած առաջարկ­ կէտեր ։ ղակեն՛ քարերն անգամ ;

ները; Այս առթիւ բացատրեր է թէ ամբողջ ժալո­ Ա* շրջաններու մէջ ապրող աղգաբնակ– ՆԱԽՈՐԳ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԹԻՒԵՐԸ

վը ֊տհգորոլած էր միացման բաղձանքով : էութ իւն ը մէկ ազգութիւն չի ներկա յացներ , ա յս– հյնգբի փաստական ներկայ վիճակը տե -

<< Միութի՛ւն ֊, միութի՛ւն, կ՚աղաղակէր ժողո. ինքն , միայն թուրքերէ կազմուած չէ* այլ Հոն սանք։ կարեւոր է վեր յ ի շ ե լ նաեւ անցեալ պատե -
վը-Հ-՚ողջոէ&ելալ այս առաջարկները։ Այս աղա -
ղակնեբը :կ՚ապացուցանեն թ է այսուհետեւ ամէն կ՚ապրին Բ՝ուբքեբ , ՝Բիւրտեր , Լազեր , Չէրքէզ - բազմին Թուրքիոյ մէջ եղած Հայութեան ընդՀա -
տեգ, համայնավարները եւ ընկերվարականներր
իրար պիաի դիմաւորեն իրոեւ եղբայրներ եւ ա– ներ , Պարսիկներ , էզիաինեբ , ԳրՂՐ1ս1աշնեբ , Եւ­ նուբ թիէ֊Ր) որ ներկայացուցած է Հայ Ազգային
մէնքր.միասին պիաի ստեղծեն փոխադարձ վստա­
հութեան եւ եղբայրակցութեան կլիման որ մեղ րոպացիներ , Աըա ըներ եւա յլ ցեղեր ; եւ. Հայաստանի Հանրապետութեան պատոլիրա -
արագօրէն պիաի աւսոջԼարդէ միութեան» :
/» • Այգ Յռոյ՚ՐԲ Համախմբուած֊ են գլխաւո­ կութ իւն ը 1919 Փետրուար \ 2ին Փարիզի Հ աշտ ու­

րապէս քաղաքնեբու մէջճ Վան, Աուշ, Պիթլիսգ թեան խոբՀրդաժողովին ։

էրղրում , էքրզնկա եւ կը զբաղին քաղաքի սաՀմա– Համ աձա յն Հա յ պատուիրակութեան յուշս։ -

նավւակ մանր առեւտուրով կամ յետամնաց ար - գրի , 191 4 էն Տ աճ կա ս տ ան ի Հա յութիւնը կը ներ­

՜ Ընկե բ վ ա րա կանն ե ըը կարգ մը լո ւս ա բան ո ւ - Հ ես տներ ով ։ Հա յկական շրջաններու մ էջ չկա յ եր­ կայացնէր Հետեւեալ պատկերը*

թիւննեը խնգրելէ ել դոՀացում ստանալէ վերջ * կիր Բ մշակող նստակեաց Հոդագործ տարրը , որ Տաճկաստանի մէչ 1.403.000, Ասիական Թոսր–
ես ես–
սլատասխաներ են թէ կուսակցութեան *Լաբէէ\ երկրագործական պետութեան Հաստատուն Հի մբ քիոյ այլ մասերս ւն մէչ 440.000, Կ– Պ ՚ ՚ լ ս ո յ 2 մի­

մ արմ ինը պիտի քննէ քուէարկուած առաջարկները ԿԱ կազմէ •. բո սլա կան թոսրքիոյ մէչ 183.000։ Գոսմար՝

եւ պիաի ներկայացնէ րնդՀ * ժողովին , որ պիտի Գ . Յայտնի է որ թրքական վիճակագբոլ - լիոն 26.000:

գումարուի Օգոստոս \ \ — ֊ 15 ւ թ իւննե ր ը ոչ մէկ վստաՀոլթիւն կը ներշնչեն : Գիտենք որ ներկա յ պատերազմ ը նախորդին

Տեղեկաբեբ պատուիրակութիւնը , իրապէս (ծ՝ ուր քերբ , քաղաքական նպատակներով կբ շատ– շարունակութիւնն է ։ Ե*– Աեւբի դաշնագիրն ալ

ազգոլած՝ ընկեըվարակններու եղբա յ բա կան ը ն - ցնեն ա ղ գ ա բնակչութեան թիլերը կամ կը մեծցնեն Հիմնաւորուած է գլխաւորապէս Տաճկաստանի եր­

դո ւնե լութ են էն, կը յուսա յ թէ ամէն "՛եղ սիրաէիր /Թուրքերու թիւ՜ր եւ կբ նուազեցնեն միւս ազզու - կու միլիոնէ աւելի Հայութեամբ։ Աբգ , աբգարա–

եւ եղբայրական յարա բեր ութ իւննեբ պիտ ի Հաս - թիւէէնեբու քանակը Հ մտութիւնբ եւ միջազգային իրաւունքը կը թելա­
ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ
տա՜տ ո ւին ընկ ե բ վա բա կանն ե ր ո ւ ն եւ Համ այնավար– ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ դրեն , որ Հայութեան Հողերու պաՀ ան ջա տ է բ Հա­
Այժմ Հա յոց Հ ո զեր
ներուն միջեւ ւ ներկա յառնենք էն բռնի մարուին ոչ թէ 1.307.000 Հայեըը , որ կան Հիմա ,
տեղաՀանուած ներկայ թուական
44– ^~ Եթէ մեր րուլսւնդակ ուժով) մեր ամբողջ Հայութեան ապա , 2.026.000^ , ՈԲ^Է սպաննուած կամ աքսորի
խանդավառ հաւատքով / մեր հայրենասէրներու հօ.
յեղափոխականներու ամբողջ յարատեւութեամբ տ ո ւեա լն ե րը * ճամ բաներուե մէջ մ աՀ ա ց ած են մէկ միլիոնի չափ։
միութիւն կ՛ագենք, գլուխ պիաի հանենք գայն» :
ԽոբՀբգային Հայաստանի ել ԽորՀ * Միու - Այժմ եթէ մենք նկատի առնենք 2.026.000 թի­

թեան մէջ Թուրքիայէն գազթած 400.000 Հոդի, լը եւ բաժնենք զայն 90 Հազարով, կ՚ունենանք իւ­

Ուրեմն՜, ելքը կախում ունի ընկերվարական Միացեալ ՆաՀանդներու մէջ՝ 200.000, Աուրիա եւ րաքանչիւր քառակուսի քիլո մ եթ րի վ Րա յ 22 եւ

Համագումարին որոշումէն ։ Ա ինչ ա յգ ա է ա է Լա~ Լիբանան՝ 175.000, թուրքիս յ մէջ ցրուած ել կ. կէո Հոգի; ՚

բունակուի առժամ եայ գործակցութիւնը, ՀետզՀե– Պոլիս՝ 150.000, Ւրան (Պարսկաստան )՝ 100.000, Հաշուի առնելիք եւ անՀերքելի փաստեր են *

տէ աւելի սերտ Հանգամանք առնելով : Ֆբանսա՝ 75.000, Ռումանիա՝ 40.000, Պուլ/լա - այս թուական տուեալները։

Նոր ֆրանսա յի ընկերային եւ քաղաքական րէա՝ 30.000, Յունասաան՝ 30.000, Եգիպտոս՝

խմորումներբ չեն սաՀմ անափակուի ր միայն երկու 30.000, Ականթին՝ 20.000, Իրաք՝ 15.000, Եսըո– ԱՄՓՈՓՈՒՄ

գլխաւոր Հ ոսանքնեբու մեբձեցումով ։ պա , ( Անգլիա , Գերմ անիա , ք-՚տալիա , Լե Հ ա ս ա ան , Ա. Աեւբի դաշնագրով եւ Ո՚-իլորնէ սաՀմա–

Այլապէս շաՀ եկան խմ ո բումնեբ տեղի 1չ ունե­ Հունգար իա , Պելճիքա , Հէուիցհբ իա եւայլն^ 10 նադծով Հա յոց մ շակելի Հ ողերը կը մնան անմ ար­

նան Գիմ ագբական ՜ճակատ ի ղանաղան խմ բակցու– Հազար , Պազեստին եւ Անդր յ ո րդանան՝ 7000, դարնա կ , ամ այի ւ
4000 ,
թեանց եւ շարժ ո ւմներուն մէջ– Վերջերս քանի մը Պրաղիլիա՝ 5000, Ոսրոսկոսէյ՝ 5000 Հրպրոս՝ Բ* Հայկական Հողերէն բռնի տեղաՀ ան -

Հոսանքներ ձուլուեց՜ան, կազմելով առանձին խբմ– Հնգկաստան ես ^ավա՝ 3000, Մանչոսբիա ես Զ ի - ուած պաՀանջատէր են մէկ միլիոն 307 Հազար Հա­
բակց ութիւն ընկերվար ու - նա սա ան՝
թեան։ մը որ կը մ օ/ոենա յ 2000, Եթովպիա՝ 1000, Աեքսիկա, յեր՝ իւրաքանչիւր քառակուսի քիլոմեթրի *Լրայ

՚Բոսպա , Ջիլի, Ալմերի , Ա ա բ ո ք եսե.՝ 5000, գոս– \4ուկէս Հոգիի միջին Հաշուով ; Այս թիւին զու -
Դւ^յ1^աՑ
՚֊Աւելխկաբեւոբ որոշումներ կբ ս պա ս ո լ ի ն Յու­ մար՝ 1.307.000(#) : հ-Լ1 մնայ Հաշուի առնել նաեւ 2.026.000

լիս 10 1 4 * է՚ԲԲ պիտի գումարուի Գիմ ագբական Այս մէկ միլիոն երեք Հարիւր եօթբ Հազար Հայերը՝ իւրաքանչիւր քառակուսի ՔէԼՈԱ*եթրի

Հայոլթիւնբ անցեալ պատերազմին բռնի տեղա - վրայ 22 եւ կէս Հոգիի միջին Հաշուով։

ճակատին առաջին ընգՀ * մ՜ոգովը, մասնակցու - Գ .— Բ՝ոլբքիան զարՀոլրելի ոճիր է գործած :
պատգամաւորներու։
թեամբ 2000 Հ ան ու ած տաճկաՀպտտակ ԱրեւմտաՀ այերն են ,

Այս Համագումարը կը պատրաստուէր երկար Ուիլսընեան սահմանագծումով 90.000 քառակուսի (Թուրքիան կոտորած է մէկ միլիոնի չափ Հայու­

քիլոմեթր տարածութեամբ Հայաստանի պահան - թիւն եւ բռնագբաւած ու իրաւացուցած էա յ գ

ատ են է ի վեր, եւ պիտի ծառայէ վեբջնապէս ար­ ջատէրերը ։Պաբ^ է որ, մենք այս թիլին Հայութեան ամբողջ Հարստութիւնը, անշարժ բո­

տայայտելու Գիմագրական ճակատին ուժը, իր - մէջ նկա­

րեւ ազդակ ֆրանսա յի ժողովուրդին վե բածնու - տի ունեցած %ենք քօ * Հայկական Հանբապետու - լոր կա լո լածներ բ եւ շարժական ստասուա կր

թեան եւ ղօբացման Հ թեան եւ ԽորՀ. Միութեան սահմաններուն մէջ Այո անօրինակ ոճիրին պատասխանատուն $՝ուր -

ապրող ռասաՀպատակ ԱբեւեյաՀայերբ : քիան է եւ Հատուցումն ալ ան պարտաւոր է ընել ;

Հրատարակուած տեոեկութիւններէն կբ Հե– այս 1 .307.000^ բաժնելու ՚7» • Ա եծ եւ յաղթական պետութ իւսնե րը չեն

տելի թէ Համադումաբբ լայն ծրագիր մը ունի , Հիմա մենք եթէ ըլ­
՛ի
լանք մեր պաՀանջելիք 90.000 քառակուսի քիլմ կրնար ուրանալ այս ամէնր եւ ^յարգել իրենց

քաղաքական , տնտեսական , ընկերային եւ զ ի ն - խոստումներն ու ստոբազրութիւնները ։

ուորական առաջագբութ իւննե րով ։ Անշուշտ իր վրայ, կ՚ունենանք մէկ քառ» քի՚լմ * ի Հաշուով Ա * Հա յ ամ բողջ ժ ո զո վո ւր գ բ իրաւական —

գլխաւոր նպատակներէն մէկը պիտի ը լ լ ա յ միու - 14.5 հոգի, դաշնագրային եւ փաստական հիմերով պաՀանջա­

թիւն մ ը Հաստատել Գիմագրական Հոսանքներուն Պատկերն իսկապէս զաբՀուբելի է: քՒբքական տէ ր է ։ Աեւրի դաշնագրով եւ Ո լիլս ընի սաՀմ ան–
խաբեպատիր տուեալներով վրայ
միջեւ, որոնք միասնաբար եւ արիաբար , կռուե - մեր Հողերուն նեըով որոշուած Հայաստանը Հայութեան կը

ցան թշնամի տիրապետութեան գէմ ։ կռուեցան եւ ( * ) Ս ՚ ՚ Վ բ ա ց ե ա ն , «ձաւօօա &ոճ էհծ ձաւտտ&ո պատկանի Հ
ՕսօտէԽո, 1943, Մօտէօոյ Էջ 102։
շաՀ ե ցան , բայց այժմ իրար կը խաչաձեւեն , շատ

մը ճակատներու վրայ; Ա– 8ՔՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10