Page 4 - ARM_19-1945_03
P. 4
4 *****

նական տեսչութեան , ինչպէս շատեր սովոր են ԳԵՐԻՆԵՐՈՒ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԸ
ընելու :
Հ ա ; գաղ՛թական Անաւն օ

աչադաւթհաԱ ^ամանակաւսր ինքնութեան թուղթ ունեցող­ ՇԱՎԻԼ Անցեալ կիրակի կէս օրէ
0
ներ ր պէտք է ներկա յանան պա յմ անտ ժամ ի լրա - Շ ավիլի քագաքա պետ արանի ընդարձակ պարտէզը

նալէն մէկ ամիս առա 1% ինքնութեան թուղթի վե­ վեբածուած էր տօնավաճառի , ի նպաստ գերինե -

Հայ Գաղթականներու կեդրոնական Օֆիսբ րանորոգման Համար անՀրաժեշտ են կարգ մը վա­ բու օգնութեան մարմինին։ ՀյաՎ^էլէ ՐոԼոՐ հ.աՂ ՜
իր
(6 Օւէ՚Շ ւ^ՅԱւՏՈՅշ) կբ Հաղորդէ , որ շնորՀիւ ւերաթուղթեր, որոնց ցանկը իրենց տրամադրու­ մ ա կե բ պո ւթ ի ւնն ե ր ը անխտիր ունէին իրենց սդա -

կատարած դիմումներուն , ներքին գործերոլ նա՛* թեան տակ են Օֆիսին մէջ՛. Այն աշխատաւորնե­ գալարները, ուր ժողովուրդին կբ ծախուէին ու -

խ ա ր ա րո ւ ֊ թ ի ւն ը որոշած՝ է վերաքննութեան են - րը , որոնց ինքնութեան թուղթեը ը Հ^ր^աբերա - աելի,ի , Հագնելիք , խաղալիք եւայլն ։ Այդ օրը ա–
կնիք
թարկել պարագան այն Հայ գաղթական ա շխատա– կան 339» մակագրութեամբ կը կրեն, շուտով մէն ինչ կարելի էր գտնել , առանց արգելքի ,

ւոբներուն, որոնք Գերմանիա աշխատելու գացած Հ րաՀ անգնեբ պիտի բնգունին Օֆիսէն , Աշխատան­ իւղ՛) Հաւկիթ , միս, խմորեղէն, Հաւ, սագ, գնէ

են ել կր նկատուին իբրեւ կամաւոր : Հետեւաբար քի նախարարութեան Հետ Համ ա խո րՀուրգ Հ ուղածիգ Լ\ափ ) եթէ գրամ ունիս –.Ազատութիւն թէ

Գերմանիա յ է ն վերադարձող բոլոր այն Հայ աշխա­ Արտաքին գ ո րծեբու նախա րա ր ութիւն բ արտօ– ծախոզին եւ թէ գնոդին , քանի ոբ Հասոյթբ ամ -

տաւորները, որոնց վերադարձի թուղթին կամ ոս­ նած է, որ Օֆիսո կաղմակեբպէ իրաւագիտական Բոդ2.ո1Լէս գերիսերուն յատկացուած Էր : Վաճքս -

տիկանական տեսչութեան կողմէ տրուած աո - խորՀբգակցութեանց սպասարկութիւն մը ֆրան­ ռումի տաղաւարներ ո/ւնէին ընկերվարական եւ

յ՜ամ հայ ինքնութեան թուղթին վրայ կամաւոր սական օրէնքներու եւ կանոններու մասին տեղէ– Համայնավար կուսակցութիւնֆեբը , կղերական
կա յ , ստիպողաբար գաղթականնե - , %%ըանսացի Կի -
(\^օ1օոէա1՚6) յիշատակսւթիւնբ կութիւննեբ տալու Համար Հայ քանի մը կազմ ակեր պո ւթի ւններ

պէտք է դիմեն Աիթէ Մարթինեաքի Օֆիսը։ բուն։ Փափաքողնեբը կրնան գիմելՕֆիս , ամէն օր նեբու Միութիւնբ եւայլն։ Մ ուտքի գբան ան մի -

Ասկէ զատ , Աշխ ատ ասքի նախարարութիւնը <եամբ 10—12։ ջ ա պ է ս քովիկի ՀայռՐՈէ~ աաղաւարը : Ո՛*բ բաբի

կը տեղեկացնէ որ րոչոր աշխատաւորները իրենց ՚ՀյՈյնպէս ստիպողաբար Օֆիս կբ Հրաւիրուին, գ ո բծին մ Էջ պակաս մնացեր ենք ոբ ա յստեզ ան­

ինքնութեան թուղթերը ւԼե ր ան ա ր ո գե լո լ Համար իրենց իսկ շաՀուն Համար, բոլոր այն Հա յերբ , ճրկէինք։ Հայ զինուորս իր ֆրանսացի բնկեբոջ

սլայմ ան աժ ամի լրանալէն երեք աս՞իս առաՓ պէտք որոնց ինքնութեան թուղթին վրայ ՀքՒուրք՝ֆ ն շա - Հետ միասին կռուելէ , գերութեան մէջ միասին

է ներկայանան ուղղակի 391 Ո16 ճշ \^2ԼԱՏ11՚&1։<1 , Տտ^ նա կո ւ ահ՜ է, սակայն իրականին մէջ թրքական Հ ը– տառապելէ վերջ , անշուշտ երկրի վերաշինու -

V^^6 ճշ 1շ1 աաո ճ ՚ օ շ ս ^ 6 6էւ*&ո§61*6 եւ ոչ թէ Ոստիկա­ պատակ չեն : թեան գործին մէջ ալ միասին պիտի բէէար : էքւ

նորակազմ Հա յ քիազմ իկներոլ Մ իութեան էթավիլի

մ ասնաճիւզբ Հայ գաղութին մ ասնակցութեամ բ

կանի ԼեՀ աս տան ի գրամ ատ ան եւ չի կրնար գոր­ կազմակեբպած էր րնդարձակ տաղաւար մը, վա­
ծածուի -
«ՀաւասաանթեաԱ տու^ը» լ թո շա կնե բու վճար մ ան Հ ամ ար % ճառքի Հանած էր առատ պաղպաղակ , շաքարէ

ԱՈՖԻԱՅԷՆ կը Հեռագրեն թէ ժողովուրդը զէն , պտուղ , Հանդերձեղէն եւն • , գրեթէ բոլորն

Նախարարական խո բՀուրդր քննեց եւ վ ա ւ ե - խանգավառոլթեամ բ "գջերթ մ աղթեց կարմ իր ալ Հայրենակիցներէ Հաւաքուած նուէբներ։ Հա­

րացուց ելմ տա կան նախարարին ծրագիրը՝ գրա - զինուո րնե բուն որոնք երկիրը փրկելէ վերջ կը վե­ պա խանդավառ եւ սրտագին աշխատածն քո ՂՈՐ

մագլուխի ես. Հարստացման տուրքի մասին ։ Ա - րադառնան (ի ո ւսա ս տան ։ Այս առթիւ զօրաՀ անգէս կատարեցին , Ո՚աղմ իկի անդամնե բ բ , որքան կա ր ե֊

ռա^ին շարքիո Համար տուրքին նուազագոյն չափը մը տեղի ունեցաւ։ րելի է շատ Հասո յ թ արտադրելու Համար՛, իմա -

պիտի ը լ լ ա յ 3 առ Հարիւր , երկրորդին վրայ՝ 20 ցա յ ոբ մ օտաւո րապէս 40 Հազար ֆրանքի դում ար

ԿԱՐԳ ՄԸ ՓՈՂ.Ո8ՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ փոխ– մ բ յանձնուեբ է *իեր իներու Օգնութեան մ արմ ի–

առ Հարիւր : Հայրենի ստացուած՜քի տուբքբ Հաշ­ ուեցան Փարիզի մէջ։ Ավոեիւ Վիքթ"Ր էմմանուէլ

ուած՜ ատեն, պիտի զեգչեն 100.000 ֆրանք, ամու­ նին : Աարի^ք7 աղաք, այսպէս ամէն անդամ եւ ա–

Համ ար , 200.000 ֆրանք՝ ^ *ԼՀ աիտի կոչուի Ֆբէնքլին Րոսվէլթ * Ժուն ՝Բիափ մէն առիթի Հասկցուցէք որ երախտագէտ ժ՜ող ո -

րիներու ամ ու սնաց ած՝ պողոտան՝ Հ^ոռժ Մ անտ է լ , ^Լէ էէ է բո լո րա կը

զոյգի մը Համար , 250.000 ֆրանք՝ այն բնտանիք– վուրդ ենք , եւ մեր առածին տասնապատիկը կբ

Աթալինկրատի Հրապարակ եւն» ։ վճարենք ։

նեբուն Համար ոբ մէկ զաւակ ունին 2,\տարեկանէն 600.000 ՖՐԱՆՍԱՑԻ

վար , 500.000 ֆրանք՝ եթէ երկու անչավւաՀաս ԱԶԱՏՈՒԱԾ գերիներ կբ Մեր գադութի գերիներուն վեբջինէն ալ

գաւակներ ունին, եւ 900.000 ֆրանք՝ եթէ երեք գտնուին ռուսական իշխանութեան տակ ։ Մի՚եէեւ նամակ ստացուած է ել թէ քանի մբ օրէն կբ Հաս–

են ան չափաՀասներ ը ։ Վ^եըֆապէս \ .300.000 ֆրանք Հ իմ ա Ա) ր ան ս ա փ ո խ ա գ ր ո ւ ա ծ են միա յն 1 50.000 նի ։ Ուրեմն երբ ան ալ գայ, Եավիլի բոլոր գերի–

չորս , 1 .700.000 ֆրանք Հինգ անչափաՀաս զաւակ­ Հ ոգի * նեբբ առանց կորուստի վերադարձած 1Լ բլլան ։

ներու Համարէ Տուբքբ պիտի Հաշուեն յառա^ա - ԱԼԺԵՐԻՈՅ ՎԵՐՋԻՆ ԽՌՈՎՈՒԹԵԱՆՑ մաս - ՀձՅառաջ^ի կոդմէ բոլորին բարի գալուստ մագթե–
գործո–
տուական գրութեամբ ւ Հայրենական թէ նոր Հա– նակցած են 50.000 իսլամներ ։ Զ ս սլո դա կան րւվ , կ •։ ցանկամ նոր կեանքի ել ստեղծագործ աշ­

բստութիւններբ պիտի բաժնուին աստիճաններու ։ զոլթեանց Հետեւանքով մեռած են 1200) վիրա - խատանքի վերսկսում ։— Թղթակից

Այսպէս , Հայրենական ստացուած՜քի առածին ւոբուած՝ \ 500 Հոգի ։

շարքին Համար տուբքբ պիտի ըլլա յ 3 առ Հարիւր , ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԶՕՐԱՀԱՆԳԷՍԻՆ ԱՌԹԻՒ, Մա–

խոկ մինչեւ 20 առ Հա ր իւր՝ 300 միլիոնէն վեր գո՜ւ­ ռէշալ Տ՛ուկով յայտաըարեց թէ խորՀրգային ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ

մարներու Համար Հ Նոյնպէս Հարստացման տուրքը յԿ.Ա սմ ենւ ,ղօր դբն է ամբողջ աշխարՀի
Հարիւրի պէոյք Հաճո յա կա
պիտ խ տարուբեր ի 2,0էն մինչեւ 100 առ մէջ՝. «Բ*"յո չէ ինքնագոՀ կամ ՇԱՐՎԻԷՕ՝ ԱՀարոնեան 750 ֆրանք, ՊՐՈՆ՝

միջեւ , Հ ամաձա յն ժրոշուած՜ աստիճաններուն : սՐ ՐԼԼ^Ք ՚՝ Պէտք է շարունակ զօր ՚ցնենք մեր Մանուկէ ան 400, ՄԱՐԱԷՅԼ՝ ՀյքաՀպաղլեան 1500,
ՇաՀպազլեան
բագի բ ը մօտեր ս պիտ ի քննուի խորՀ րդակ ֊ զինուորական ել տնտեսական ուժր եւ բա ր ե լա - Փիբան եան 1500, ՍԱՐՍԷԼ՝ 1000, ՊԱՆԵԷ0՝

ցական ժողովին մ էջ : Տ ուրքեբը ոչ իա ի վճար ո լ ի ն ւենք մեր ռազմական ճարտարութիւնը ։ քՍ * Ա իու– Կիւրեղեան 400, ԳրիգորեանԵ Տիկին Վաբգանեան
չ\որս
աարիէն : թիւնը պատերազմէն կ՚ելլէ շատ աւելի ՀզօբԴ ։ 400, ՎԻԼՄՕՆՊԼԸ՝ • 1000 , ՍԷՆ ԼՈՒ՝

ՖՐԱՆՑ ՎԵՐՖԷԼ, «Մուսա Տաղ»ի ծանօթ Հե– Ալիքսանեան 750, ՍԷՆ ԼՈՒԷՆ՝ ՕՀաննէսեան, Փի–

ղինակը, թատերախաղ մ ո գ ր ա ծ է Փարիզի անկու­ լիկեան , Մարաքլեան , ՏԼարուկեան , Տէօվլէթեան
, Նիզամեան,
՛ԲԱՆԻ ՄԸ ՏՈ՛ԼՈՎ մին վրայ (1940 Յուսիս) յ «Եակոբովսկի եւ գըն– 750ական , Մանօեան Միրաքեան, է–

ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՎԱՐՄԵՐԸ աւելցած են այսօր– գապետըԴ անունով ։ Առաջինը Հրեայ մըն է , լեզ­ միրզեան, Պօպօզեան , Րարթամեան , Մինասեան ,

ոլընէ սկսեալ , Համ աձա յն պաշտօնաթերթին մ էջ ուանի , յուսալից , Հնարամիտ ել անզուսպ , սա - Ելքովանեան 400ական , Ա^պաՀեան , Ս՚ուլեան ,

Հրատարակուած Հրամանագրի մ բ ։ 30 առ Հարիւր կայն ոչ ռազմիկ։ հնգապետը լեՀ ազնուական մըն Գալուսաեան , Րանիկեան , Մանուկեան , Գաբրիէլ–

աւելի պիտի վճարուի ա յն բնակա րաննեբուն Հա - է, գոռող, ցասկոտ, բայց Հնարամիտ՝ կէսթա - եան , Գոլյումճեան , Մոլլ/ատԼան ՜2Հ)()ական , ՓԱ -

մար ոբ շինուած են պատերազմէն առաջ եւ վար­ վւո յին դէմ : Յետս յ կա յ Մ աբիանր , գնդապետին ՐԻԶ՝ Փէշտիմալճեան 1000, ԱԼԺԷ՝ Համբարձում–

ձու տրուած 1937 Յունիս ՅՕէն ի վեր, 15 առ Հա– ֆրանսացի սիրուՀին , անխուսավւելի պատճառ ր եան 500, ՊԻԱՆԲՈՒՐ՝ Հապէշեան 1000, ՓԱՐԻԶ՝

ր ի ՚ ֊ բ մ իւս բո լո ր շէնքե բուն Համ ար ։ Յաւելումէն երկուքին մրցակցութեան ։ Գ ն դ ա պ ե տ բ \5բգ գա­ ՊտՀթիարեան 750, Բանիկեան 200, Պօյաճեան

ազատ են զինոլոբնեբբ եւ անոնք որ 1լօղտուին րու Հոգեբանութիւն ունի ել կբսէ թէ երբ մարդ 400, ԼԻՈՆԷՆ՝ Պօղոսեան 750, Վամպարեան 400 ,

1939 Սեպտ. 26ի Հբամանաղրէն; Ա ինչեւ 1946 մը ազնուական ռազմիկ է , այլեւս ուրիշ բանի Փ ի լիկեան 750, Մ ինասեան 400,. Պազաասարեան

Յունուար \ յաւելում չկա յ տարեկան 23 ՕՕՀ ն վար պէտք չունի։ եքաղը ներկայացուեցաւ Լոնտոնի (Շար.)
մէջ<> եկա աո լիր ։ 400 ֆրանք
եղած վարձքերոլ Համար՝ Ա էն ի նաՀանդին մէջ եւ Րայ° յ ա Ի ղ էէ :

Փարիզէն 50 քիլոմեթր Հեռու* 1500 ֆրանքի Հա­

մար՝ 100.000^3> աւելի բնակիչ ունեցող քազաք– ՓԱՐԻԶԱՀԱՅ ԳԵՐԱՍԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿ -
Համար՝
նեբու մէջ, եւ 1000 ֆրանքի 1 00.000^ Լոյս տեսաւ. ՆԱՐԴԵԱ՛Ն ՇԻԹԵՐ ՑՈՒԹԻՒՆԸ նախաձեռնութեամբ եւ բեմագբոլ -

վար բնակիչ ունեցող քաղաքներոլ մէջ :<Հ.էթարժեին թեամբ Խորէն Փափազեանի, կը ներկայացնէ

մէջ պիտի չՀաշուեն ջուրը, ելեկտրականութիւնը , ԿԱՆԱՆՉ ԲԱԺԱԿՈՎ Հանրածանօթ– Նիզոր-էմիի

կազը, ջերմութիւնը , մաքրութիլնը, աւելածու - (Ո ւսումնասիր»ՆթիՆս(Լեբ) ԱՆՁԱՓԱձԱՍԸ

թեան եւն • ծախքերը ։ ԳԻՆ 150 ՖՐԱՆ* ԳրեՏ՝ օ – ՆԱՐԳՈԻՆԻ

8 Յուլի", կէրակի <եամբ \5ին ,

ՊԷՅՐՈՒԹկՆ կր Հեռագրեն թէ Աուբիոյ ել ԱնՀ ա տ ա կան Հասցէներու գիրք չի զրկոլ–իր՝ Միւթբւալիր֊էի ընդարձակ սրահին մէջ

Լիբանանի արտաքին նախարարները կարեւոբ տե­ խնդրանք չեղած; Գրավաճառներու 10 օրինակէն Մասնակցութեամբ՝ Տիկին 3 • Լաթիֆանի ,

սակցութիւն մ ը ունեցան սաՀմ անագլո ւխ ին վրա յ աւելի գիրք չի տրուիբ (զեղչ 20 առ Հարիւր) : ք.. Սհւհանի, Օր– Ա– Մինասեանի, Պ– Պ– Ս– Մաք–

եւ մշակեցին այն ծանուցադիրբ զո ր մօտերս Ամէն խնդրանք ել գրամ ուղղել ՅԱՌԱՋի ։ սոՆՄւեանի, 3– Լար֊իֆեանի, Վ– Պազտասարհա–

պիտի ղրկեն ֆրանսական կառավարութեան , մ աս­ նի ,, Ս • Պալապանհանի , 0 • Սանսադի :

նաւո րապէ ս պաՀանջելով քաշել ֆրանսական գօր– Տռմսերբ ապաՀովելոլ Համար դիմել՝ Հրանա Աա՛–

ՔԲ • ւհբանսա նոր առաջար կնե բ զրկած է կոմս մուէլի 51 1« քոոօտ, Ֆոթօ Ֆէպիւս 23 ՔՍ.

Օսթբորօկի միջոցաւ ։ ՚ լ ց –ւպ ՛ԷՀ կՀ Ա՚յւա^> մտյւտ-յ ւկտպՀյ–ւս՝ս՝–ևտյ>տ–ք. 6օոո6 Ի ^ 6 1 1 6 ։ Տեղերու դիներ բ 100, 75, 60, 40

ԶԵԽՈՍԼՈՎԱԲԻԱ Յունիս 29ին դաշնագիր մբ ՚ վլյաք –|լ) 1զդ1՝տ^տ^ղ^ : յպղլ^-ւսղաւվ 1ոու։1ահ։ ւ–/ո։ղ եւ 25 ֆրանք :

կնքեց Մ ոսկուա յի Հետ, որով իյ . Միութեան կր * զտոմարս՝ո ՜ւզ ղռէմաՀտգ ՚ բք^սւԼտ էվ ,րվւ1փաՈ

ճդէ Ատորին Կ ա բ պա թե ան Ուկրա յնան , <&Համւս ֊ Հ– Ա– ՃԱԿԱՏԻ Կրբնոսլլի մասնաճիլզի կազ -

ձայն ժողովուրդի բաղձանքին ել երկու ե բկի րնե - մ ակեբպած դպրոցական Հանդէս շ եւ Մայրերու

բու բարեկամութեանդ; Այս եբկբամասր Չեխոսլո– Օրուան տօնբ տեղի պիտի ունենա յ՝, Յուլիս 7,

վաքիոյ կբ պատկանէր 1919 Աեպտեմբերէն ի վեր։ ԱՒՇԱԳՐՈՒԹԻ՜ՒՆ —Եթէ կ՝»սլէք ձեր Հաբս– շաբաթ իրիկուն, <համբ ճիշդ 20.30^5/, ԲշՈՏւՕՈՈ&է

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ճանչ– նիքներբ ել նշանտուքն եր շ սւրախ անցընել, դիմե­ Տէ. յ՚ՕՏՇբհ. 8Ս. հԽտ ^(հշԱՃ : Մուտքր ձրի :

ցուեցաւ Ֆբանսայի կողմէ : Նոր կառավարու ֊ ցէք եւրոպական եւ արեւելեան նուագախռւմբին :

թեան կաղմութեամբ անելի մբ մատնուած են էրողովրգա կան դիներ–. Հասցէ՝ ՇմաւոԱ Պալհան, Պ– Պ– ՃԻՎԷԼԷԿԵԱՆ ԵՒ Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Ե Ա Ն
Լոնտոնի
250.000 լեՀ ղինուորներ որ կբ զանուէին 8 Օօտ ժտ 1& Բշէւէշ ք>^ՕV^ո^^. Օւտա116 (Տ. տէ 0.) : 44 &Ա6 Օաոօշ ա1յ՛, Օհշհյ^ (Տտատ)

լեՀական կառավարութեան Հրամանին տակ; Այս Ներկի ամէն տեսակ գործերով կբ զբաղինք; Լաւ.
ամուսնացած Համար
ղինուորներէն 3000 Հոգի են Անգլոլ– ել արագ աշխատանք : Կարեւոր գործերոլ

Հիներու Հետ։ Ա՝ինչեւ Հիմա եռամսեայ 30 միլիոն ՇՈՒՏՈՎ ԼՈՅՍ ԿԸ ՏԵՍՆԷ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ կրնանք գիլղերբ երթալ :

անգլ. ոսկի կր վճարուէր այս բանակին Համար : ԶԷ8ԹՈՒՆԻ ա Տ ի պատերազմներէն, տեղական

Անգլիական դրամատան մէՀ 20 միլիոն ոսկի ար– բարքերով եւ ճիս դէպքերով –սոխացած, րաղմա–

ժոզութեամբ ոսկի կայ որ ԼեՀաստանէն վւոխա - թ֊իւ պատկերներով զարդարուած: Գրեց՝ Գ՛ Ա. 0«<աէ : 9. ձ Շ Օ Ա Ը ՚ ա
1աբոա6Ո6 ՕՃՃ-ձճՕՈձՈ, 17, &Ա6 Օ&ատւաօ - 13*
գրուած է 1939/*, բայց այս գումար բ կբ պատ– ՏԷՕՎԼԷԹ ( Զ է յ թ ո ւ ն ց բ ) ։

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9