Page 5 - ARM_19-1946_04
P. 5
ՏԱՐաԱԼԻ ԹՆՃՈԻԿԸ

Ո/\1\/\ 1 Ո 0. .Տ 376.286

Օ^շէտսք-Բաբոշէաւ-շ : ՏՕ». 1\«ՏՏծճ1ձԻ1 ՇռԱգւպից ւռլք1ո՛ ռուսենթոտք
սաձմաԱագւուխ1ւ մասիԱ
17, ծա; նՅաշտաշ - ( 1 3 6 )

1շԼյ Շ06. 15-70 Շ. 0. Բ. Րյոտ 1678-63

Տս՚ր. 1000, 6ա.Րս. 500, Էււամս. 300, ֆր., Ս.Ր՝"աս– 10 Տ°Լ–

–&Խք«6<1ւ 2 Օշէօհո; 1946 Չորեքշաբթի 2 Հոկտեմբեր << ՆՈՐ ԿԱ՛ՐՍ » ԿԸ ՇԻՆՈՒԻ

Մ ոսկուայի Տւոր ծանուցագրին առթիւ, չռըն–

ԺԸ– ՏԱՐԻ - 18° Խո& 8 ° 4 8 1 6 – Ն ո ո շ ր ջ տ Տ թ | ւ ս 4 5 5 ֊ Խմբագիր՝ Շ– ՄԻՍԱՔԵԱՆ ԳԻՆ՝՞ 4 ֆ ր ԳալԽ չ՚՚ււ՚եր կ՝երեւան թուրք մամուլին մէչ ,
։ Կ՝աբ.
ինէաէււ կը Հաղրբգե% վերջին Հհքւագիրները

ձանագրենք ի տեղեկութիւն , առանց եր ա շխաւո -,
,
ՄԵՐ ԽՕՄթԸ բեչու անոնց ստուգութիւնը

ՕՐ Ը 0 ՐԻ Ն Պպիս, 30 Սեպտ Այսօբուան լուրերուն Հա–

մաձայն , Ռոլսեբբ զինուորական մեձ֊ գո րծ-ո լնէ ո լ –

ՏԱ-Բ ՋԴԻհ ԵՒ աՐԻէՎ թիւն կբ ցուցնեն սաՀմանագլուխին վրայ , ո՞րն չ

ԱՐՈԻԵՍՏԱԳԷ՞Տ • • • Թէ. Թուրքիա կբ պատրաստուի անգամ մր եւս մերժել

խո րՀ բղա յին պաՀանջներբ Տարտանէլի մասին ։

ճիշգ այն պաՀուն երբ Աոսկուա նոր ծանու - Յայտարարութիւն մր աչքիս զարկաւ ոբ հայ Վաթսուն տարեկանէն վեր բոլոր մարգիկը սաՀ -
, Նեղուցներու. Հաբ - էրիտասարդներու րաւմբի մը կողմէ կազմակհբ - մանամերձ
էյ ագի ր մը կ Հ ֊ լ զ ղ Է թուրքիոյ կր Հեռագրեն (30 ուած հանդէսի մը մանրամասնութիւննհբը կը հա– ներսերը շրջաններէն վախագրոլաՆ են երկրբյ>
""Բգէր : Շատ անգամ նմա1ն ծա՚Օոլցումնհբ խան– գլուխ ին
ցին առթիւ, Ուոշինկթընէն ել ամրոլթիլնները կը շինուին սաՀմանա–

Սեպտեմբերի .—• վրայ , երեք մ գոն դէպի ետ , ինչպէս կբ

Ծովային նախարար բ յայտարարեց այսօր թէ դավաոած էն մեզ։ Այս չէ խնդրին հետսւքրքրա - Հաղորդէ «թասվիր» լրագիրը, աւելցնելով.
կան կողմը : ամ բութ իւննե ր բ
ամերիկեան այն մարտանաւերը որ Մի$երկրական ՀՀ՚իմ֊ուար է Հասկնալ, այս
Զիս տպաւորռզը համրանքն էր այն շնորհալի • Հանգամանք
կր գտնուին այժ֊մ , ետ պիտի չկանչուին «առ հայորդինելաւն, որոնք՛ պիտի մասնակցին հանդէ­ պաշտպանողակա՞ն են թէ տարբեր եւ Հակօղային

այժմ» % Եւ բացատրեց թէ պարտաւոր եհ պաշտ - ունին : Բազմաթիւ լուսարձակներ

պանել ամերիկեան շաՀերը եւ Մ • ՆաՀանգներոլ սին, զանազան գեղաբՈւեստական արտայայտու– մարտկոցներ գրուահ՝ են սաՀմանագլուխին վրայ։

քաղաքականութիւնէ այղ շրՀանիՀ, մէջ֊. թիւննհլավ։ՌաՓՓի Պետրոսեան ,Օր • ՌեժինաՅււվ– Ռազմաւիորձեր կը կատարուին եւ թնդանօթի ձայ–

Պարզ է թէ խնդիրը կապ ունի Միշ\երկբականի հաննէսհան, Օր– էքիզեան եւ միւսները որոնք թ է ՛՛՛երբ կը լսուին սաՀմանագլուխին մէկ հ՛ա յրէն
աղգեցու– տաղանդաւոր էն , թ է շնորհալի ե ւ ծանօթ
տիրապետութեան Հետ; Ուրիշ խօսքով, իրԽնց մասնակցութեամբ բոլոր հայկական հաւա– միւսը : 1ց ո րՀ բղա յին սաւառնակներ ը Հետաղօտոլ -
կբ սաստ - քոյթներոլ ։
թեան պայքար , որ . ՀետգՀետէ աւելի թիւններ կր կատարեն սաՀմանագլուխին վբայ։

կանայ :• - ԲերգապաՀ զօրքը կր կազմեն Ս պիտակ (իուսիոյ

Ուժի ցոյց մըն է ոբ կր կատարուի , միեւնոյն Կ՚ուզէի այս առթ|ւլ ձեր այ ուշւսդրութիւ,նը բնակիչներ ե ւ Հ ա յ ե ր : Ռուսեբբ քաղաք մր կբ շի­
հրաւիրել մեր տզոց գեզարուեստական այս զանար­ նեն Նոր Կարս ա՛նունով, հին Կարսի ճիշդ դիմսւցր:
ատեն անգլեւսաքսոն խնամակալութեան տակ պա– գան եւ զարմանազան յատկոլթի-ւններու վրայ :
Ուսանիլ, Աստուա՜ծ չընէ, պէտք չկայ, դրամ Ամրութեանց շինութեան Համար կը գորօ֊աՆ–
Հելոլ Համար Հունաստան բ եւ Թուրքիան։ Երկու–
ուին 40 տարեկանէն վեր այրեր ել կիներ։
վ>բն ալ կենսական բանալիներ ել զինակից ;
չի բհրեր : Ի՚՝նչ ալ րսէ այս մասին մեր սիրելի <1)ե– ՜Հհ Անգա բայէն Հասած տեղեկոլթ՛իւննե ր կբ
Առաջինք, Տուեաստան , վե րաՀաստատե լով
Նւոլշը որ իր կեանքին մէջ միշտ ամպհբու մ է ջ Հաստատեն թէ ամ ենամեՆ յոռետե ս ո ւթի ւնկբտ ի րէ :
միապետութիւնը , մատնուած է իյռովայոյղ կա —
շրջագայի, ինծի համար անկում է մշակոյթի տե­ Բանակը կազմ ել պատրաստ կը սպասէ .ել փիղերու
ցութեան մր: Այն աստիճա՛ն որ , կառավարութիւ­
սակէտով : — պատերազմը ծայրագոյն աստիճանին Հասած֊ է:
նն. Գ^՜"լաՐ թէ կարենայ դիմանա լ , առաւն ց արտա­
Անգա բայի անթելը անգամ մը եւս շեշաեց թէ
քին աջակցութեան : "(յերսէն՝ անգլ . զօրքը , գուբ - Նոյ՛նը չէ սակայն պատկերը արուէստներու ռուսական
ծանուցագիրը կը Հակասէ Թուրքիոյ
սէն ալ անգլեւսաքսոն տորմիղները կ՝ապաՀովեն տասարն դրան աոջեւ: Հոն «պոչ ընողներու » վեՀապետական
իրաւունքներուն ; Կէտ առ կէտ
բազմութիւն մը ունինք,— երգ՛չուհի , պարուհի, եւ քննելով Խ . Միութեան
այգ աջակցութիւնը • առաջարկները, անթելի

ԵՐԿՐՈԲԳԸ > Թուրքիա , սկիզբէն ի վեր ապալի– այս կ ա մ ա յ ն գեզարուեստական դպբոցինաշակեբտ մեկնիչը յայտարարեց թէ Թուրքիա ամբողջովին
ճակատին : քիուսական նոր ու աշակերտուհի :
նած է անգլեւսաքսոն մեր-քէ ղանոնք։ Բայց եւ այնպէս աւելցուց թէ

ծանուցագրին առթիւ ալ, ան անմիիյսլէս ժխտա– Ի՞նչ կը սպասեն, պիտի հարցնէք : Պատասխանը «Թուրքիա ջերմապէս կբ փափաքի որ վերաՀաս–

\ան գիրք բռնեց, վստաՀ բլլալով թէ կբ վայելէ պատրաստ է : Որ ե ւ է բնդունակութիւն պէտք տատոլին բարեկամական յար ա բե ր ո ւթ իւննե ր ր

այգ ճակատին աԾա՚կցութի ւն բ ; է մշակուի , մանաւանդ գեղարուեստի հողին վ բ ա յ : երկու երկիրներուն մ իջել : Առկախ Հարցերբ լու­

Արգաբեւ , երկու պետ ո ւթի ւննե բն ալ ան - Աոաւելութիւննհ՞բ, որքան որ կ ՚ ո լ զ է ք ։Հապա ին­ ծելու Համար, պէտք է խօսակցաթիւններ տեղի

խախտ կբ մնան իրենց դիրքին վը^ձ » բացարձա­ չո՞ւ տեսակ մը դառնութիւն կայ ձայնիս մէջ : ունենան մասնակցութեամբ միւս մեծ պետու -

կապէս մերվել Խ– Միութեան աաՀանքնեոո ՚>լ Ի՜նչպէս չ ը լ լ ա յ ։ Հեռու ինձմէ մեր ընդունակ տոա– թեանց » :

գո լցներ ու մ աս ին * մանաւանդ ա յն կէտ ր որ կբ միշտ ալ գտած են իրե՛նց սամբան, բայց ասէհ ր,,ւթ՝ւ.Ս&՚՚,աչ՚1ք՚՚>> բ՚՚՚՚գԻւ՚Ռ ) Ր1՚ "ւյ կատայ կա ռա­
սկզբնացան ու տարրական բնդունակութիւն պէ՞տք
տրամագրէ Թուրքիոյ Հետ միասին սլաչտսլանեք է շփոթել տոկուն եւ «լինելոց» յատկութիւննե - հերուն առթիւ. «Եթէ նոյնիսկ աշխարհի բոլոր
բու հետ :
ՆԼոսփոբն ու Տարաանէլբ , եւ նոր պայմանադիրէն միջոցներր,—- տրամաբանութիւն , յորդոր, խորա­
Որքա՜ն դիւրահազռբդ ենք այս լոյս ոստանին
գուբս ձգել ոչ - Աեւ ծովեան պետութ իւննե ր ը ; ներշնչած գեզարուեստական հոսանուտներուն, մանկութիւն, ձգձգում, ճնշում, բռնութիւն ելն՛
Նբթալ տարիներով ժամավահառ րլլալու համար
ԱշխտըՀի բոլոր 1րուգինեբբ աէտք է բաց ըլ­ արուեստագէտի մր դպրոցին մէջ կամ եբաժշտա - իրարու վբայ բարդուին եւ գործածուին ամէնէն1
նոցին մէկ դուռնէն մտնելու ՛եւ միւսէն դուրս ել­
լան ամէնուն առջեւ* ա յս է ամերիկեան տեսա - լելու համար, գլխահակ : վարպետ եղանակով, կարելի չէ յուսալ թէ Թուր­

կէտբ։ Մինչդեռ, իրականին մէջ*, ամէն մ է կբ ա - քերը մէկ թիզ Հող պիտի ձգեն կամ ուրիշներուն

մուր կբ ւ՛ք ա Հ է իր թաթբ Հոն ուր տէր-տիրական է* պիտի յայնձնեն իրենց ե ր կր ինպաշտպան ո ւթիւնբ՝» :

ք* /// յց միա յն ^բ ո ւգին ե բ ո լ « /// գա ւո ո ւթ ե ան »

Համար չէ ոբ ամերիկեան տորմիղ մբ կբ յածի ԱՆԳԼԻԱ ՉՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԷ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐԸ

Միջերկրականի մէի Եթէ համալսարաններու դռւռբ մաշեցնելը Անդլիո ւ արտաքին նախարաբո ւթեան մէկ ներ­
գոլւ ծնական չ է , անհրաժեշտ չէ օտար երկնքի տակ
& ատ ոնց է ոբ , Մ * ՆաՀանգնեբն ալ կբ փորձեն մեր հրիտասարդն՚հրուն համար, հապա ոբքա/°ն կա յացուց ի չր յայտարարեց թէ կառավարութիւնը
անհրաժեշտ , որքա՞ն գործնական է ամենափոքր
տուն - աեգ ըլլալ Մօտաւոր ել Մէջիս Արեւելքի գեղաբուհստական բնդունակութիւն մբ խոշոբա - 1լ ուսումնասիրէ խոբՀբդային ծանուցագրին մէկ
ցոյցով տասնապատկելը ե ւ տանիլ զանոնք սպա­
մէջ՛. Եւ արգէն բաւական գետին շաՀած են, տրն– սելը որ եւ է գեղարուհստական դպրոցէ ներս: պատճէնը։ Պատասխանելով Հարցումի մր, ներ -
Տարիներ ե թ է արժէք ու՛նին մէկին համար,, նոյն -
տեսական եւ ուրիշ մենաշնորՀներով ՚. Ամերիկացի­ քան եւ աւելի խնայողութեան պէտք ունին միւս– կա յացուց ի չբ յայտն եց թէ Անգլիա սկզբունքով

ներ ո լ աչքին , աշխաբՀի այգ մասը ոչ միայն բն - Հակառակ չէ ոբ բանա կց ութ իւՆն ե ր կատարուին

ղաբձակ եւ անսպառ շաՀաստան մբ կբ ներկա յա– պա յմ անագի բ ըստոըագրոզ երկու պետութեանցմ ի–

ցբնէ , այլեւ թանկագին իյա բիսիս մ բ՝ քաղաքական ջեւ\ Թրքական կառավարութիւնը Լոնտոն Հաղոր­

եւ ռազմագիտական տեսակէտով : դած է խորՀրգային ծանուցագրին մէկ պատճէնը,

Ասոնք գի լան ագի տա կան գագտնիքև՚եբ չեն % նելւբ եւս : իր դիտոգութիւննեըով :

Ղ՝եռ վերջերս գ Ա * ՆաՀանգներու արտաքին ՜Այս ամէնուն մէջ մէկ մտահոգութիւն պէտք է ՝^– ՛Կ"լ"է՛ն Հասած Հեռագրի մը Համաձայն ,
առաջնորդէ բոլորս, հեռոլ մեծամտոլթիւննհբէ , կառավարութիւնը
նախարարութեան Ավւ՛ր իկէ ի եւ Մ օտաւոր Արեւելքի խուսափեաւ համար միջակութենէն։ եւ ամերիկեան պիտի խորՀրդակցի անգլիական
ծանուցագրին
բաժնին վարիչբ•, Հէնտբբսբն , ճառ մբ խօսելով , կաււավարութեանց Հետ, ռուսական

կբ բացատրէ ր թէ Ամերիկա պիտի ջանայ «բոլոր պատասխանելէ առաջ, ինչպէս բրաւ

միջոցներով» . զարկ ա ւս լ Ա օտաւոր եւ Մ իջիս Արե­ ՍՕՍԻ նախորդ անգամ։ Տարակոյս չկայ թէ պատասխա­

ւելքի ժողովուրդներուն քաղաքական եւ տնտեսա­ նէ։ նորէն ժխտական պիտի ըլլայ :

կան յառաջադիմութեան է Պիաի աջակցի , որպէսզի

անոնք կարենան պաՀել իրենց անկախութիւնբ եւ Ուշ լմԱաՕք Լոևտոնէն կը Հաղորդեն թէ Անգլիա Հետեւեալ
Հողային ամբողջութիւնը % գիրքբ պիտի ծանուցագրին
բռնէ ՛Ա՚ոսկուայի նոր

— «ԸնդհասրապԷս, մենք շատ կարեւոր կը առթիւ 1. Փոցտամի Համ աձայն ութ իւն բ ինքնին
նկատենք աշխարհի րսւյւ գաւա ն մա ն եւ ապահո,վււՆ–
Այն րնտանիքները , որ վերջին պատերազմին վերաքննութիւն մր չի կազմեր Ա՝ ոնթրէո յի պայ -

թ-եան համար որ րաց դոՆոի սկգրունքը լիովին զոՀ մը ւ/ւ ո ւած են եւ մեռեալին մարմինը կըմնա ք ի– (Լսւոհրու յսւոա նա1յուր իւնբ կաոդաւ ՛հ • Է»՝Տ
գործադրուփ աշխարհի այս մասին մէջ ՝ Հետեւա­ րենց բնակած շրջանէն Հեռու , կրնան Հո կտեմ բեր

բար պիտի ըւնդդիմանանք որ եւ֊ է փորձի որ կը 1 էն սկսեալ գիմ ել իրենց թ ա գա պե տ ա ր անն ե ր ը եւ

ձգտի այս շբջանր գրկել իշւ աոեւարսւկան յաբա– մ ասնաւո բ Հ ա ր ց ար անն ե ր բ լեցնե լով ղրկել Հետեւ­ րը կամ իրենց պաշտպանը։ Գ. Հայր, մայբ^ կամ

բեբութ-իւննեբէն արտասահմանի հետ» : եալ Հ ա ս ց է ին . այն անձը, որ որգեգրած , պաշտպանած ու մեծ -

// ր քան ալ դի լան ագի տա կան ^ այս բացատ բ ու­ ւ^օոտւտա Լշ 1\/հուտէւ6 (Խտ ճոօւշոտ ՇօաեՅէէ&ոէտ տէ ցուցած է գոՀըւ Գ* Եգբայը կամ Ք" յ Ր ՚՛ Ե՛ Մեծ

թի ւննե ր ը չեն կրնար պարտկել բուն իր ա կանո ւ - \^ւշէւաշտ 1& Շս6^6, Տաշտիս ^շտ Տ6թս1էսւ6տ, 37 աշ Հայր կամ մեծ մայր : Զ* Ընտանեզուրկներու Հա­

թիւնը, Գէրքեբ գրաւել տաք ջուրե բուն մէջ, ճշ 8շ116շհԶՏՏ69 Ր&ոտ ( V I I ) : մար <• կրնան նաեւ դիմել՝ այն ՛անձերը , որոնք իբ­

ազատօրէն օգտ՚ուելու Համ ար քարիւղի նոր Հո բե­ Փոխագրութիւնբ ձրի է եւ 1լօգտոլին * 1. րեւ կենակից միասին ^ապրած՜ են միեւնոյն բնակա­

րէն ^ որ բացուած են կամ պիտի լացուին Աօտա– Այ՛ն զինուորականը որ մեռած է 2 Աեպտեմբեր րանին մէջ ։

լոր եւ ՄիԸ՚ե Արեւելքի մէչ : 1 939^՜5# վերջ : 2. Ռազմ ա գերին ե ր ը ։ 3. քաղաքական Այն մարմիններբ որոնք «ինկած են %% բան սա­

• Երբ ճամբան Հաբթոլի տ՛նտեսապէս , քաղա - կա լան ա ւո բն\ե ր ը՛ 4. Ատիպոզաըար իրենց բնակա– յի Համար» եւ կը մնան անտէր , պիտի Հաւաքուէին

քականութիւնն աք կրնայ իր թեւերբ բանալ ճե - վա յրէն Հ ե ռա ց ո ւածն ե ր բ , ֆրանսական կամ թշԳյա–. ազդ* գեըեզմանատոլննեբու մէջ, մասնաւոր ան­

պրնթաց կամ յուշիկ - յուշիկ • մ ի կառավա րո լթ իւննե բու կողմէ յ 5. Այն անձերը է կիւն մը, ուր անոնց Հոզակոյաները պիտի խնամ -

Աիշտ նկատի ունենալով զանազան բնգՀա - որոնք զինուորական թէ ոչ՝ $)րանսայէն ներս թէ ուին կառավարական ծ՜ախքով;

րումներ , Մ– ՆտՀանգները կ՝ոլզեն բազմապատ - դուրս՝ միացած են Գիմադրական ^ակատին : 6. Ուշ չմնանք , արձանագրութիւնները պիտի

կել իրենց ուէք-երր ամէնէն Հեռաւոր ծովերուն եւ Բռնի տարուած աշխատաւորները։ 7. Գերմանացի­ փակոլին 1946 Դեկտեմբեր ՅՕին։

ափերուն վրայ ։ Եւ աՀաւասիկ իրենց մարտանաւե­ ներէն զինուորագրուած Ալզաս– Լոբէնցիներ ։ Մ եր «քոմանտօ^էն ^ 1 70 Տէստու ունինք եբ -

րր կր էէխան Մ իշերկրականի մ ԷՀ, ուր Հազիւ կ՝ե– Կրնան խնդրագիր ներկայացնել* Ա . Ամու կոլ Հայդուկներ , մին՝ Լիոնէն , միւսբ՝ Ս՝արսէյ–
Ա՛ Կ՛
րեւային, տարիներ առաքէ։ &. սինը կամ կինը, իրարմէ ոչ բաժնուած՜։ Ք՛ Որբե" լէն «

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10