Page 2 - ARM_19-1946_04
P. 2
8 Ա * ա յյ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ ՎԵՐՋԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՐԻ ԹԻԻՆ իո/յԺ^՝ վերաՀ րատա բա կո ւթեան բ առթիւ։ Հյոլ–

տով* * * վարչական—առաքման գոբծ՜ե<բը "՚՜բԷլԷ

ԱՆԳԼԵՒՖՐԱՆՍԱԿԱՆ յ անձն ած՝ , աւելի ժամանակ կ՚ունենամ խմբագբու–
եւս առաւե՛
գ. թեամբ զբագեչու– ,քովանգակութիւնը

ՅԱ/աԲԵՐՈԻ ԹԻԻ IX ԵՐԸ Հին Աթէ՚եքի մ՛էջ, ճարտասանութեան ուսա­ ճոխացնելու եւ տալձւ այնպիսի յօգուածնեբ, ո–
նիւթ ՜րոնք պիտի
նողներուն իբրեւ աւարտական քննութեան երբեք չմոռցուին ; Այն բ>ռ պատերազմի

կը տրուէր*** մլուկին գովքբ (թահթԱ1–պիթ(ի) : միջոցին կը մերժէբ ամէ՛ն օժանդակութիւն՝ բայց

Անգլեւֆբանսական պատուիրակութեան մր ԳԺուա*բ է գովաբանել ա յգ անպիտան միԼատլլ ,՝ այժմ՝ Հպարտութեամբ կ1արձանւէւգբՀ ամէն նուի–

վողմէ Փարիզի մէչՀ Սեպտեմբեր \օին ստոբա - որ ծանօթ է բբ գաբչեչի Հոտով ել Հբակէզ կեքլ– ՝ բատրլռւթիւն այս ձեռնտբկիֆ Համար–, ուրիշ բան

գրուած՝ Համաձայնութիւնը թեթելցուց քիչ մր քով հ Էէ ւ սակայն փիլիպպականնեբու անմաՀ Հեղի^ չի մտած՜եր , այլ միայն նիւթապէս ապաՀովել

Ֆրանսա յի անմիջական ՀոգերԷն մաս մը։ 2ն7ակնեբը այնքան կը տիբապետէւին Հելլենական Հայ - ք^ււ^ծը, ոբպէսղի խմբագիրը ժամանակ գտնէ

էյ՝ արտ 1945^ ելմ տական Համաձայնութեան "Լայ - էեզուին սր բո ւթիւննեբո ւն՛ եւ ճար տ ա սան ո լ - նուի րուեչրւ Իբ կոչումին դառֆալով այնքան

մանաժ-ամը լրանալուն , այսինքն՝ անցեալ Փետր - թեան խազերուն , ոբ ամ ենա յն վա բ պետ ո ւթեամբ ինքնաբաւ, ոբ շաբաթական գէ՛թ՜ երկ^֊Ն Օր Ոնն|ե–

ոլաբի ՚Լերչ^ը , Ֆրան սա Անզլիոյ պարտական մնա֊ կրնային մլուկ գովել եւ պանծացնել։ Որ մ լո՛ ւկն ն ա յ 1 փակուելու Համար իբ սենեակին մէջ , կտ­

ցած– էր 150 միլիոն սթերլին ; Այս Համաձայնոլ - իսկ 1(րեայ պանծ՜ացնել, ուրեմն վարպետ է ։ Հէն րուա՛ծ ՝ արտաքին աշխաբՀ էն , մ ոռցած՜ ընկեբա յին

թիւնբ 29 Այրիչին նորոզուած– ատեն , Ֆրանսա Աթէնքի բոլոր Հռետորները անցած՛ էին մլուկին յաբաբերութիւննեբբ եւ ամէն բան, ծնողք եւ ազ­

վճարած֊ էր 40 միլիոն, ոոկի գրամով, որով դար­ դասարանէն գական , անօթութիւն ել ծարաւ, պատերազմ եւ

ձեալ 110 միլիոն սթերլինի պար աք մը մն ար ոս– Կը յայտարաբեմ թէ ես ալ, գրականութեան տագնապ , խո բաս ոլզուելու Համ ար իբ ն ե ր շն չո ւմ -

^էէՈէԼ ^՚՜ աԲ՚ե Էքա՛ւոր գրամն եր ով (տըվ(ից) վճա - մէջ, անցած՜ եմ մ լո լկին դասարանէն , այնպէս Հոր նեբուն մէջ՜դ։ Վասնզի կտտարեալ գբադէտբ այն է

ԲեԺ։ պատճառ մը չունիմ Հրապարակ գրուած՝ գրական էոբ շաբաթը գէթ մէկ օր կրնայ նուիրել սրբազան

Աբգ՝ Ֆրանսայի ձոյլ ոսկիի եւ օտար գրամ - այս կամ այն . Հարցին քննութենէն խուսափելու, 1ՇՇԱշ\\հւռՇՈէին ։ ես այգ պայմանբ կը մաղթեմ

նեբ\ու մթերքը այնքան պակսած՜ Է երկու, աարիէ Հակառակ Պ արյյլամ եանի կա րծ իքին ։ Եւ եթէ ՝, մին­ որ ունենան բոլո՛ր Հայ գրագէտները։ Այս արդար

ի վեր որ , չի կրնար նոր գումարներ ա բտածե յ , չեւ այժմ կը քամենամ դրական Հողմացրիւ նիւ– տողերուն Համար՝ դիտէիք իժէ է՚սէ գրեց Պաբսամ­

առ ան ո վտանգելու երկրին ան ա Լ ս ա կան կազմը X թեր ու վրայ, պատճառն ա յ ս է* >"Բ Որոշած՛ էի եան * «Ա ե բ գրականութեան մէջ բացառիկ երե -

Այո մթերքը անՀբաժեշտ է , փքանքը կայուն սլա– Հալած՜ել Պաբսամեանը ո ւր ոբ ապաստանէր , եւ ւո յթ է այս ՛՛Ո՛ չ մէկբ մեբ գրողներէ նԶեկ ալ ըսելու

Հելոլ Համար։ ԱնՀբաժեշտ Է նաեւ, որ ան յատկա­ որսալ իր սխալները ո՛ր Հարցը որ քրքրէր *&*- այս՝ թէ՝ պաբոննե՚թ֊Հ ես ղոՀեր եմ ասպարէզ, ընտանիք

ցուի գնումնե բուն ա յնպիս ի նփ՚լթեբու միա յն ո - ի պատիժ ա՛յն մ ոլորումին , ոբ իրեն թելադրեց եւ նիւթակւոն բարօրութիւն , ոբպէսզի գրականու­

րոնք բացարձակապէս պէտք են իր տնտեսական ԳԲա գի է անձովս եւ նկարագրովս հ թիւն ընեմ Հ արուեստին նուիրուիմ , պրպտեմ ու

վերակառուցմ ան Համ ար X Եբբ Պ ա ր ս ա մ եան սկսաւ պա տ ա ս խ ան ե լ եօթր տաոապիմդ (ԱրեւմՈլաք , թիւ 6 1 ) ։ Ի՞նչ րսեք

Ղ՝ժուա ր ութիւն ը Հաբթե լու. Համար , 29 Աարի՜ Հարց ո ւմն ե բ՛ուս , յան կար ծ Հարկ տե ս ալ Քէ^ "՚ կ^ուղէ Պաբսամեան , իսչո ւ բաց չի խօսիր ։ Եթէ

լին որո շո ւա ծ՜ էր ոբ Բրի տան ա կ ան կառավա բու., - նել ... «ռւրի՚շ խնդիրներ» ^ ինչպէս կ\րսէբ։ ծանօթութիւն կ՛՛ուղէ աւելցնէ լ իբ աղքատ ծ՜անօ -

թեան կողմ է ֆրանսայի փոխ տրուած դբամներբ Գրեր էի թէ . ՀաշխաբՀի վրայ չունիմ աւելի թութեանց վրայ, կրնայի մէջ բերել *իամառ -

Հատոլցռւին՝ անգլ* ոսկիով վճարելի արժեթ՚ուզ - մեծ– սէբ քան արու՛եստին սէրը , ել երկրի փրա ք ՚Բաթիպայի մէկ յօգուած՜բ, որու մէջ ազգին

թերճով : Հեր ան սա ստիպոլեցաւ այս ծ՜անր պայմանը ինձի ծանօ թ չէ աւելի մ եծ՜ ս րբութի ւն քան ա ր– նուիբուելու Համար պայման կը Համարէր չամուս­

բնգունիլ* ծ՜անր անոր Համար որ կա ռա վա ր ո լ - ուեստագէտին սա եգծ ագո բծ՜\Ո ւթի ւնբ , ո բուն Հա - նանալ եւ .ուրիշ ղոՀողութիւննեբ ։ ԵI– նման բազ­

•թիւնը Հարկադրուած պիտի բԱաբ գրաւելու իր մաբ գոՀեբ եմ ասպարէ՛զ, ընտանի՛ք, եւ նիւթա­ մաթիւ վկա լո ւթիւննեբ մեբ Հ.ին դպրութենէն ;

Հ պատ ակներ ուն սեփական ա յն պ ի ս ի արժե թուզ - կան բարօրութիւնդ , այ ս յայտարարութիւնը, ք*ա լց սւ՛ յ լ է իմաստ բ Պ ար ս ամ ե ա նի այս շատ աղ -

թեր՝ որ\ոնք ձոյլ ոսկիի եւ աբժէքաւո՛ր գբամնեբու իբրեւ պատասխան , Հասկցնելու Համար թէ ընդու­ տոտ պարբերութեան ։ Հ ա յ - Ի ո յ Ժ ^ մէջ դրած՜ս ալ

Համարժէք են , եւ ասոնց նման , ան պատ եՀ ո ւթիւն­ նակ չեմ, իմ դրական վեբադնաՀատութիւններուս կարդացէք եբ կբորդ անդամ , Պարսամեանի ա յս

նեբ ունի՛ն, եթէ երկբէն գոլբս Հանուին , մեծ՜ քա– մէջ, իմ սո՛ւրբ աշխատանքիս մէջ, «Հին ատելու– տոգերն ալ ։ Ե Լ– Ր"էք իս& թէ ի՞ն՛է Բսռէ ո*֊"է 1

նակութեամբ , Հ ին պաբտքե ր վճարելու Համ ար , թիւննեբդ իւ օթ ելա ։ ինծ՜ի Համ աբ սրբութիւն– է Փարա0 կՀոլզեմ ։ Պաբսամեան ծ՜անօթ է Հպար -
ներկա յ
երբ տսկիի եւ տրժէքաւո բ գբամնեբու պէտքեբուն Հայ գրականութիւնը, կրնա^մ Հասկցնելդ ԵԼ– երբ տ ո ւթեան ս որ անփշրելի է ապառաժի նման, ել

մթեբքը եբկրին առօրեայ անՀրաժեշտ կը բարձրանամ Հայ գրականութեան խորանին վբ՜ Ա յվազեան Հ ին ու • շատ Հին գերդաստանին պատ­

Հազիւ կը բաւէ ; բայ , կը մ ոռնամ Պ աբսամեա՚նն ալ, իր խանութն մութեան ոբ լեցուն է նկարագրի աէբ մտա ւո բ ա -

Ա եպտ * 1 Տի Համ աձա յն ո ւթեամ բ , բար եվա խ - ալ ։ &ւ ակնարկելով ա յն զ ո Հ ո գո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն , ո– կաննեբու կեանքով ;

\ուեցալ այս կարգադրութիւնը, որ Ֆրանս՛ տնտե­ բոնց պատմ ութիւն ը պիտի ընեմ յետ աղ ա յ ին՝ ներ­ 0ետոյ , ղոՀողութեան մասին գաղափար տա­
ձէ՚էել
սութեան վրայ կը ճնշէր ; Այս ո լՀետեւ , վերոյ էշ–՛ կա յացնելով , իմ ւլո Հ ո գո ւթ ի լեն եբո ւս կար գին , լու Համար ինծի, ծ՜իծ՜աղելի չէ0 անուններ

եալ արժե թուղթե բու վաճառման արդիւնքը պիտի դրա կան նոր ս եր ո ւնգ ին աՀա լո ՜բ զո Հ ո գութ ի ւն - Հա յոց դրականութեան պատմ ո լթենէն , խորՀ ե–

յատկացուի Ֆրանսայի –֊^եդլիոյ մէջ կատարած՜ ներն ալ , 1լ աւե լցնէի • ՚«3 ո յց տուէք Հ իներէն մ է– ցա0լ ոբ չէի գիաեբ այդքան բան ; Պաբսամեան

րնթացիկ գնումներուն միայն հ իսկ Հին սլաբաքե– կբ , որ ընդունակ ր լ լա յ այդքան ւլււ Հ ո ւլո ւ թ ե ան» • ինծի0 պիտի-ծախէ իբ աասր վւաբանոց ծ՜անօթու -

բու մնացոբդբ (1 10 միլիոն սթերլին) պիտի փոխ — փունը չէ տարեր Պ ՛՛յբ ս ա ///, ա նիւ (ԱբեւմՈՆաք , թիւններ ը Հա յոց գրականութեան պատմ ութեան

ուի Հաստատուն պարտքի , 15 տաբիէն վճարելի , թփլ 6 1 ) * • «Առաջին անգամը չէ ո բ ՚Աարգունի մ աս ին ։ Տասը փարան ո0 ց սակա յն ,-— սխա* լ : Զո՜

0,50% իսիստ չափաւոր տոկոսով՛. Աոաջին վճա - յօդուածի ՛մը մէջ կը չաճեցնէ իր անձին, ասպա­ Հ սղութեան տ իպաբնե ր կը թուէ ինծի «Եգիա Տ է՜

բում բ պիտի սկսի 1 *)50ին . մնացածներբ ա յլ եւ րէզին եւ նիւթական բարօրութեան Հաբցբ։ Ամէ– միրճիպաշեանր , ոբ անձնասպանութեամբ, վերջա–

այլ ատեննեբ, մինչեւ 1961 ՚. նէն վերջին ր Հայ-Ըպծի մէչ, թ ի լ 6 2 » ։ ցուց իբ տառապագին կեանքբԴ , ղոՀողոլթիւն

ինչպէս ըո ի%յք ն\ոբ Հ ամ աձա յն ո ւթիւն ր կը թե– Ա՛խ > խենթութի0լնն ալ ։ կամ Տ իրան Զրաքեանը, ոբ

թե ւցնէ Ֆ բան սա յ ի գրամ ական Հո գե ր բ * բա յց Հ իմ - այս բժշկական ամսաթերթը , մանա­ «բացառիկ խառնուածքի տէր, Հոգեպաշտ անՀա՝ -

ն՚ական լուծում մ բ չէ ։ Որքան ատեն ոբ Ֆրան սա ւանդ կոզքին 9»* եւ Գ* էջերը, (զորս կը լեցնեմ տականոլթիւն մը ( I I I ) , ի վերջոյ կ-ը զոՀԷ ( I ) ե՛ւ

աւելի շատ ապրանք պիաի դնէ Աեծն Բրի տանի ա– յատկապէս ուրախացնելու Համար բարեկամներս, ընտանիք, ե՛լ գրականութիւն , իբ ներքին Հ ոգիին

յէն քան պիտ ի ծ՜ախէ անոր , ս ա ի պ ո ւած պիտի ըլ­ ճաթեցնելու Համար նախանձորդներս) : Տեսնենք բարօրութեան ել խաղաղութեան– Համարդ,–—֊ղոՀո­

լայ իր առեւտրական փոխանակութեանց բացբ թէ իսէ գրուած է Պարսամեանի քուեր փախցնող ղոլթիւն «Հողե պաշտ ութ ի0 ւնն » ալ : ք^այց Բ" է" Ր

գո ցելու՝ Ան գլի ա զր կելով գրաւուած՜ ա րժեթուզ­ էջին վրայ * «ՏանՀունս ուրախ եմ եւ Հպարտ այն այս գրուածները սխալ չեն միայն , այլեւ ապաց՛ոյց

թե ր ը ւ Հարկ է ո ւբեմն ո ր Ֆրան սա ուժ տայ իր Համակրանքին Համար, ոբ ցոլց արուե-ցալ Հ ա յ – Պ ա բ ս ամ եան ի ագքատ «Հ ա ս կա ց ո զո ւթ ե անդ ։ ԶՈՀ ո"

արտածումնեբուն ; Ո՛ րքան՛ շատ ապրանք ծախէ Օ– րապէս ։ իր արտածման գլխաւոր ե շաՀաւէտ նիլ– ղ ո ւթեան մ իւս յ ի շո ւած՜ Հերոսներուն անուններ բ
կբ ա–
տ ա րն ե բո ւն , ա՚յնքան ն ո *֊ազ ա բ ժե թ,ուզթ ձ ե ոքէ թեբը պերճանքի առարկաներ են՝ ւլո լա սակայն կարդալով , կը կար՛ծեմ թէ Պ ա բ սամ եան արձան

Հանելու պիտի Հարկադրուի ։ մեբժէ Անգլիա , խնա՛յո զո ւթեան պատճառով * ղբած է զանոնք* • . դիպուած ալ :

Ֆրանսայի եւ Ան դլի ո լ* տնտեսական եւ ելմտա­ Ան գլեւֆբ անս ա կան յ ա ր աբեբ ո ւթ ե ան ց մէջ եյնգիըը ա յն է որ նմ ան թուումնեբով ուզեց

կան յա բաբեբութ իլնները այն ատեն միայն կրնան Հիմնական Ի^գիրբ տնտեսական Հանգամանք ՝,ոլ– ծ՜իծաղելի գաբձնել գրականութե՛ան նուիրումի իմ

գոՀացուցիչ րէէա լ , երբ Ֆրանսա , իբ տնտեսական ։նի ուրեմն .-- Երկու ե բ կի բն ե ր ո լ առեւտր՛ական ուխտս եւ ղոՀողութեան մասին իմ յայտաբաբու–

վերա՛կառուցման գործ՜ին Համար, Բրիտանական փոխադարձ կշիռին ներգաշնակոլթիւնբ : ԱՀա՛ , թիւնս։ Ել– այնքան ձախող, բայց թունաւոր, ձե •*

Կայսրութենէն գնելու Հարկադրուած– մեծ՛ագումար այ ս կէտին մէջ կը կայանայ Աեպտ* 18/՛՛ Համա - ՚ "՛ի , որ Աաբսէյլի մէջ ուր կը գտնուէի այգ օրե­

նիւթեբուն արժէքին՝ Համապատաս ի/ան տեգական ձայն ո ւթեան կարեւորութիւնը : Ըսել չէ թէ խրն~ րուն, չափազանց վրդովուած՜ էին շատեր, եւ էէ բր

ապրանքներ կարենայ ծախել ՛այս կայսրութիւնը գփրԲ լուծուած՜ է բոլորովին * բայց ,կաբեւոր քայլ սէին ինծ՜ի * «Պէաք է պատասխանես , եւ այլեւս

բաղկացնող երկիրներուն ; մր առնուած՜ է, Հաւասար ա կ շ ո ել հ ւ. Համար անգլեւ­ չխնայես »

Գազափար մբ տալու՛ Համար թէ՝ ո՛րքան ան– ֆրանսական առեւտրական յարաբերոլթիւննեբբ : Այնքա՛ն ընդվզեցուցիչ էր գրած՜ը ւ

Հո՛ ւա ս ա բ ա կ շի ռ է ՚իի^ակը այս տեսակէտով, կը Որոշուած՜ է որ Անգլիա բարեացակամ ո ւթեամբ Վկա՛յ, սակայն, ^աււա^ի եւ Արեւօքոււոքի ըն«

բաւէ յիշել որ, •անդլեւֆրանսակա՚ն առեւտրական նկատի առնէ ամէն առաջարկ՝ գոբ ֆրանսա աիաի ք^երցողներր , շա՛տ բար՛եացակամ վարուեցայ

փոխադարձ կ^իոբ \93$ին նպաստաւոր էր Ֆրան­ բնէ իր ա պբ անքնե բ ուն արա ած մ ան Համ ար գէպի Պարսամեանի Հետ։ Ան աշխատեցաւ, մի՛շտ, զիս

սայի, մինչդեռ Հիմա, ներկայ տար ււ լան 7 առա– /՝ բիտ ան ական կա յս բո ւթեան եր կիրն եբբ ; Ա յս ապ­ ցոյց տալ յանձնապաստան , ինքն աՀա լան եւայլն Հ

ջին ամիոն եբու վիճակագրութեան Համ աձա յն , րանքներ՛ն են, ի մէջ այլոց* ժապաւէն , խաղալիք , •Բայց նուա0ղ ինքնաՀաւան է ինք, առանց կարենալ

այս երկի բբ Ան գլի ա աբտած՜ած՜ է մէկ մի լի առ ժամացոյց , Փաբիղեան կոչուած՜ առարկաներ , դե­ աբժեցելու իբ ինքնաՀ աւան ո ւթիւն ը ։ իմ ողորմելէ

908 միլիո՛ն ֆրանքի ապրանք միայն , եւ ներածած՜՝ ղագործական նիւթեր , եւն : Ֆբանսա ալ, իբ կող– գերմ աներէնովս որսացի գերմ անեբէնի իբ մէկ

9 միչիառ 792 միլիոն ֆրանքի * տ ա բ բեր ո ւթ ի ւն ը մէ , պիտի ջանայ ուժ տալ աբտադբո ւթեան բ այն­ աններելի սխալը, ել ՛դիտէ0ք թէ ի՛նչ պատասխա­

կ՝բնէ մօտ 8 միլիառ ֆր՛^ 11 միլիառ 700 միլիոն պիսի ապ բ ան քն ե բո լ՝ որոնց պէտք ուն ի Անգլիա , նեց * «Ես չէր որ տարակոյսի պիտի ենթարկէ ի

ֆրանք ներկա յացնոզ տոեւտ բտկան բնգՀանւՈլբ ինչպէս Հանքերու մէջ գործ՜ած՜ելի փայտ ,փօթաս9 բնագիր՝ մը մեկնաբանելու բմբռնումսԴ, ասպարէզ

փոխանակութեանց գումարի մը վբայ՛. լուսածնատներ ( Փ ւ լ ս Փ ա Ս 1 ) » երկաթի Հանած՜ոյ,ևն ։ կարդալով Աոբպոնվւ՛ փրոֆէ ս էօբն եբո ւն , որոնց

Այս բաղդատաբաբ աՀ ա ր կո լ բացը կբ գոցուի, Ան գլեւֆբ ան սա կան Համ աձա յնոլթիլն ը ունի0 զնա Հա ամ ան կբ յանձնէի՛ սխալին ճշգռւմըԼ*) X, Ո ւ՛­

երբ Ֆրանսա գէպի Անգլիա ըքած իր արտածծում­ նաեւ կարեւորութիւն քաղաքական տեսակէտով։ բեմն , Պաբսամեան Համեստ է, երբ իբ գիտցած՜

ները աւելցնէ ։ Ասիկա այնքան ալ գ ի ՚ ֊ բ ի ն չէ ,ո՜ Ա՛նշուշտ , ո՛չ, ուղղակի ։ Նիւթական գիւբութիւն– գեր մ ան երէն ո վը ասպարէ՛՛ ղ կը կարդայ Աոբպոնի

րովՀ ետ եւ Անգլի՚ո լ մէջ պա Հ ան ջ չկա յֆ բան սա կան նեբ տալով Ֆրանսա յի , Ան գլի ո լ գլխաւոր նպա - փրոֆէսէօրներոլն X Իսկ ես Համեստ չեմ , երբ իմ

ամէն տեսակ ապրանքի Համար։ Ոչ թէ անոբ Հա՝– տակն է էկորսընցնել այս երկրին առեւտրական գրական պաշարովս ասպարէզ կը կարդամ Պաբ -

մար որ անգլիացիի ժոզովուքգբ չուզի ր գնել զա­ Հ րապա բակբ իբրեւ ագագ բբ ի տ ան ա կան ապրանք– սամ եան ի : Պատճա՛ ռ մբ կայ անշուշտ այս անՀա–

՛նոնք , ա յլ՝ ա յն պատճառով ոք Անգլիա , 20 25 ներ ու : Բայց • յախուռն ենթագրութիւն մբ բբած՜ ւ ասա բա իք եան մէջ, արդեօք անո0 բ Համար ոբ

տար ի է ի վեր գա դրած՜ է ազատ փ,ո իւանակո լթեան չենք բլլաբ , խոբՀելով թէ Լոնտոն , բարեացակամ Պաբսամեան ծնած է ամիրաներու քագաքին մէջ ,

մեծ՜ գիացած՝ աւանդական երկիր ր ըէէա լէ : Հիմա , վարմունք ցոյց տալով Ֆրանսայի նիւթական Հո­ իսկ ես լեբան մբ գլուխբ։ Բայց ամիրաներու քա­

ա՛ն ալ պէաք ունի ոսկիի եւ աբժէքաւոր գբամնե– գեր ուն վերաբերմամբ, 1լ՝ուզէ ՀետզՀետէ աւելի ղաքէն մեկնելէն ի վեր , մեբ անզուգական ախոյ *

բու , բա րելաւե լու Համ ար պատերազմ ին Հետեւան­ սեղմել իր քաղաքական յա բա բե րոլթիւննեբ բ այս ( * ) Ուրիշներ իրեն ցոյց սաւած են Կէօթէի
անգլերէն թաբգմանոլթ-իԱա ա յ , որ կը հասասսոէր
քով իր խախտած՜ տնտեսութիւնբ ։ Ուստի , ներս երկրին Հետ՝ որուն գործ՜ակցութեան կրնայ պէտք թ է սխալ է իր թարգմանութիւնդ: Ուրիշն՛եր յ այտ­
նած են իրեն թ է պարւսւուած է այլեւս : Րայց Պար–
էլաանէ այն ապբանքնե բ բ միայն՝ որոնց պէտք ու­ ունենալ, իբ դիրքը տմբացնելու Համար Աբեւմբտ– սամեաԱ ոսրած է ապացուցանել որ « թ ո ի ալ նէ՝

նի անՀ րաժե շտօբէն ։ Ֆրանսայի արտադրութիւն^– եան Եվրոպայի մէջ։

"եերշ այս դասակարգին չեն սլա ւո կան ի ր ընգՀան֊– ՀՐ– V ԹՈՐՈՍԵԱ1,

նզ է» է համեստս֊րա՜ր • ^

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7