Page 4 - ARM_19-1946_04
P. 4
8 Ա ՌԱԶ

^^^^ա;.^^ՁՏ«ՏՏ«^=.*&– –|1՜քէ)ք|1| 1.11111 I

ԻոսոստԱցոնմ ԹոՆէքիպ մկ Ալժերիացի երեսփոխանին Հետ խօսակցելէ վեբԼ , 8ՈՒՇԱՏԵՏՐ

նա խագաՀ բ , Պ * Վ^էնսան Օրիսլ նիստ ր վերարա -

նալով , յա յտարարեց թէ ՖէբՀատ Ապ պաս կամ ա~ Հ* 3* 7՛» Արամ ենթակոմիաէին ժողովին շա­

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԲԱՆ ՄԸ ԿՐՆԱՅ ՊԱՏԱՀԵԼ» լոր եղած է \939ին, թէ երբեք արժանի չէ արտա­ րունակութիւնը այս չոբԻ^շաբթի V Համը &ին ,

ինչսչէս Հաղորդած էինք կիրակի օր սանուած լուտանքներուն ելն * : Ալժերիացին նո - Սովորական Հաւաքատեզին ;

1 յա ս ծա– րէն բեմ ելաւ եւ ճառբ լրացուց յայտնելով թէ իր ՚ ՊԱՆԵԷՕ -ԲԱՇԱՆԻ ՛Հ • 8 • Գ • Նոր Աեբոձոլի

նուցասգրէն քիչ առաջ, ուրբաթ գիշեր Մ ոսկոլա յի խմբա կցո ւթ իւ-նը պիտի չքո ւէաբկէ նոր Ա աՀ մա. - գասաիւօսական էք-ողդվներբ ամէն չոբեքչաբթւի . ի–
բիկհւն ժսյմբ ակումբին մէԼ։
անթելլլ կրէ մր կ^ո*֊ղ/լէր թուրք ՝ ^՜ոոովուրգին , նագբութիւ֊նը ւ 8,՝Ջ0էն 10, «Հրայր»

մասն ալդ րապէս ամբաստանելովդ թուրքէս յ յետա– քուէարկութեան ներկայ էին 54.6 եբիսփոխան–* ՚հասախօսութեանւյ նիւ֊թեբն են Հայոց Պս-սւմոս -
թիսԱ , գրականութիւն
գիմ ական շր2անթէկնեբբ թէ ում՝ կուտան անգլեւ — ներ ; ՚հ^մ քուէարկեցին Ազատութեան կուսակցու­ , բձկիրային քո. քաղաքակա֊

ամերէկկան աշխարհակալներին՚՚, որոնք ամէն բան թիւնը Հա^) , արմատականները, ձախակողմեան Հարցեր եւն. ; կբ Հբաէւիբրլին օ՜նողներբ ղրկհէի–
Համար ։
կ՚ընեն նոր զիջումներ ստանալու Համար Թուրքիս յ խմ բակցութիւնբ՛ ՛թո լէ ար կութեն էն վերԼ նախա - ոենռ զաւակները , օգտուելու

մէշ* <ձք՝ացի Նեղուցներուն մօտ եւ Աեւ Հքովու զ աՀ բ պատմական ճառ մբ խօսեցաւ , Լեբմ ծափե­ ԼԵՈՆ * Համ՚ասսե բաս ստաց իա կան Շինարար
Հո կտեմ-
թրքական ափերուն վր ա յ Հաստատուած ռաաա - րու մէԼ : 1Սօս ե ցաւ նո յնպէս վարչապետը , շնոր - մ ի ո ւթե ան մ ասն աճ ի զի րնգՀ * ժոզովբ

րի կայաններէն , Անգլիացիներու ձեռքն են Չ՛սնաք Հ ա լոր ելով ԱաՀմ անտ գիր ժոզովին յաջողութիւնը : բեր (ձին , կիրակի կէսօրէ վերջ, ժամբ Յին, 15 Ո16

Գալէ ի եւ Պ ոլս ո յ օդ տ կա յ անն երբ ։ թուրքի ո յ սպա–՛ Զ°Ր * ար կոլ կիրակի օրուան ճառին՝ մէԼ

յակս յաներ ուն , զինուորական վարժարաններուն Հ երքելով իրեն վերա գրուած դիկտատորական 4սՊ–*Գ*Ո*ա*ա*^Պ*էա*^^

եւ նաւատորմին մ ԷԼ աշխատող անգլիացի մասնա­ ձգտումն երբ, յայտարա՛րեց թէ նոր ԱաՀմա՚նա -

գէտներուն թիւր կ^անցնի Հինգ Հազարը» ; Ազգա - գրութիւնը– չի կրնար բնգունուիլ ժողովուբգին Գե՚ԼԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

բարութիւնը թուրք ժողովուրդին ուշադրութ իւնր կոգմէ , ո բովՀետել անարժան է Հան ր ա պետ ո ւ —

կբ Հրաւիրէ Մօտաւոր Արեւելքի մէջ տիրող մտա– թեան : Այս առթիւ քննադատեց ԱաՀմանադրու - ք-անասաեզծութեան , Պարի եւ երաժշաու -

Հոգութեան մասին եւ ղիտել կուաար թէ այղ շըր~– թեան է\ոՐս Հիմնական կէտերբ , մասնաւորապէս թեան , կազմակերպուած Ռ * Ասլանեանի եւ Ե *

ֆսւնին ապաՀ ով ութիւն բ «ւէ տ անգո լ ա ծ է շնոբՀիւ ն ա խ սա գա Հ ա կան իր ա ւա ս ո ւթ ե ան ց եւ 3) րանս ա կան Կ իւլիւմ եան ի կողմ է , էթ ա բա թ \ 2 Հո կտեմ բեր , ժա–

ան զ լ իա ց ի աշխաբՀ ա կա լներ ու եւ անոնց գո րծ ա– Ա իա։ ւթեան վերաբերեալ յօգո ւածն եր բ ւ ք*ացատ րեց .կ 2030ին, Տյ11տ ձ՚Աոտւի մէչ (10 ^6. ձ՚Աո&) :

կալներուն , որոնք աչիւաբՀի այգ մասբ վերա– - թէ ինք ոչ ա^յսկոզմեան է , ոչ ալ ձախակողմեան ւ Կբ մասնակցին Փաբիգի քոն սէրվաթո լա բր ա -

ֆ՜ած են ճշմարիտ ամրոցի մբ, դիւրացնելու Հա - ՝Փհ ԱաՀմ անագր ո լթիւն ը ժոզովրգային քուէ– ռաչին մրցանակները , Րաֆֆւի Պեարոսեան , Ռէժին

մար իրենց նախա յարձակմ ան ծ բագի բներ ուն գո ր– ա ր կաւ ւթ ե ան աիտի են թ ա ր կո լի Հոկտե մբեր \ Յին՛ : 8ովհաննէււհա1ւ, Օր • Կ • Իչքալացհան , Միշէյ Մալ–

ծաղոլթիւնբ »: Երեայփ . նոր ընտ րո ւթ իւննե բ ը պիտի կատարուին շւյասեւսն. եւ երիաասարգ արուեսաագէաներու Հոյք

Աեպտեմբեր 2,4ի ծանուցագրին մէջ, խորՀբ - Նոյեմբեր \0ին : մբ, որոնցմէ Օր– Մ– էքւիզհան եւ Օր– Հ – ԽաշեաԹ,

զա յին կառավար ո ւթի ւնբ Հ ետեւեալ ազգա բարու– Օր– Ա– Տիււքէոեան, <1). Զ– Պոտոսեան: Տոմսերու

թիւնն ալ *\\ Ոլ֊ոդէ * •ԲԱՆԻ ՄԸ տողող գիները՝ 75. 100, 150 ^ 200 ֆրանք, Նախապէս

ւ« Մի՛–" ^"՚Լ՚^Է է հլ^է Թուրքիա վճռապէս տոմսեր բ Հայթայթել գրատուն Պարսամեան , Հ*

մերմէ խորՀրգային առա^արկբ, Թուբքիոյ կողմէ Աամուէլ , ՕաՐՑ , Տապագեան , Ալիմանթասիօն

որ եւ է զինուորական ձեռնարկ Համախո բՀուբգ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՈՃՐԱԳՈՐԾՆԵՐՈՒՆ վճիռը պի– յաթ.

ուրիշ պետութեան մը Հետ , անխուսափելի կեբպոաք առի արձակուի այսօր կամ վազը։ Կէօրինկ եւ ու -

պիտ ի Հակասէ Աեւ \ք ովու պետութեանց շաա/Հե - րիշներ ազատբաստուած են կախագանի դատապար­

բուն ; Արգարել , կարելի չէ մ ոռնա լ թէ Աեւ Հ^ովու տուեցաւ՛, ր կինը, գերասանոլՀի մբ, աո ա Փին ան– ԻԱԻԻ Կապոյտ Խ ա չի ան գամ ո ւՀ ին ե ր էն Օր՛

խորՀ րգային ՛ափերը , որ աւելի քան 2100 քի է*1 ՜ ալամ Ր/Լալով լացաւ շաբաթ օր : 1ԼրէժոլՀ ի Ղ– ազի կետն 500 ֆրանք կը տրամ ագբէ

մ եթր տ ա ր ած ո ւթ ի ւն ուն ին , կը կազմ են մ ուտքբ 8ԻԱՈՒՆ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ.֊ «Ն– Եոբք Հէրբլա » Կ . քյ ա չի Ծրջ* արարչութեան , իր ասմ ո ւսնութ եան

Խ * Ս ի ո ւթեան տնտեսական կենսական շրջանն ե - 29 Աեաա. \ ա ի թիվն Պասքբ Ալին կբ բողոքէ աո թիւ՝ Պ ՚ *հր ՚ Փ ԷՀ լիվանեանի Հետ : Ատանալ

բուն , Հետեւաբար անՀ ր ամ ե շա կբ դարձնեն * որ գրգռութիւն կը յարոլցոլի Անգլիոյ մէԼ ի վնաս «Օառաջ»էն ;

Ա ի ո ւթ ե ան մ ասնա կցո ւթ իլն բ Ն եղո ւցն ե ր ո լ պաշտ­ Թուբքիոյ եւ կբ յա յտարարէ թէ անգ ո րր ո ւթիւն բ

պանութեան »: վերաՀ աս տա տուած է Պո լսո յ մ ԷԼ եւ պիտի պաՀ - ՄԱՐԱԷՅԼ— ՝Բզիի Հայր . Մ իութիւնբ ցա -

ՊոլսԷն կր հեռագրեն Սեպայեօքբեր 2 բ֊ուա գ պան ո լի հ էօ լն ի շէ Յայթուեկ» կբ թելագրէ դադ– լակցոլթիւն կը յա յանէ Հայրենակից ԱՌԱ՚ԲԵԼ ԱՅ–

կաքավ՛ քՍ՚իսա լաւատեղեակ աղբիւբէ մբ կբ Հա­ բեցնել Հ ակաթուրք գրգռո ւթ ի ւնն ե րբ եւ կ^ըսէ թէ ՎԱԶԵԱՆի մաՀուան առթիւ (23 Աեպա*^ , իր ըն­

ղորդ են թէ ախտանշաններէն զատելով , Հարտա - բողոքի միթինկներբ չեն կրնար ծառայէ լ Հա յկա– տանիքին ու ազդականներուն :

կարդ, բան մբ կրնայ պատաՀ իլ» ; Թուրք զինուո - Xկան
1ին
րական շրջանակներ բ արթուն կբ Հսկեն : Նո յն աԳլ– ԿԻՊՐՈԱԻ մէչ արգելափակուած Հր եան երր

բիւրին Համաձայն, յոռետեսութիւներ սաստկացած տե զա լոր ուա ծ են զանազան ճթա զամ աս եր ու» մ ԷԼ , ԿԱՐԳԱՑհ-Բ

է վերջին օրերու ընթացքին եւ Հյարաճուն կաս - "րոնց ւիւրաքան չիլրբ կբ կոչուի պազեստինեան

կա ծ մր կո՛յ թէ բան մր պիտի պատաՀ ի ; Օգին մէջ քաղաքի մբ կամ գիէ֊զի մբ անունով, իբրեւ մխի - ՋէՅԹՈՒ^ՆԻ Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը Հ
Գ– 8Է0ՎԼԷԹԻ, ՀԱՏՈՐ Բ • , ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ
բան մ ր կա յ ո ր յոռետես կբ դարձնէ Ք՝ոլրքերբ ։ թարոլթիւն ։ Հրեաներ բ ղժգոՀ են ել վճռած են

Ամէն պարագա լի մէջ, (Թուրքիա պատրաստ է որ ամէն քայլ առնել փախչելու Համար , ինչպէս կը

եւ է պատաՀ ա կանո ւթեան Հանդէպ ։ Եթէ յա րձա - յասյտարարէ իրենց ներկայացուցիչներէն մէկբ ;

կում կրէ, Թուրքիա պատրաստ է պատերազմի վԵւ֊րոպայի ա բալի լա ր աններ էն անցնելէ վերԼ, Հիմա

մտնելու Հինգ վայրկեանէն ել վճռած է պաշտպա­ Հրէութիւնբ բանտարկուած է ա յս փշաթելերուն ՄԵԾ ՊԱՐԱՀԱՆԳԻԱ Շ^շտտ Vի չքեզ Հիւրա -

նել իր իրաւունքները »: ետին։ Աենք գերիներ ենք եւ իրաւունք ուն ինք նոցնեբուն մէջ, ներկա յութեամբ դիւան տգիտական
1լ ունենա ա
(հո լսական նոր ծ ան ո ւց ա գ բ ին յայտաբա - փախչելու ի գին ամէն զոՀոզոլթեան» ։ մարմնի ներկայացուցիչներուն, տեգի լո յս *

բութենէն անմ իրապէս վերջը, Անգլիռյ արտաքին Ե^հՒՊՏՈՍՒ գաՀլիճր Հրաժարեցաւ •զլրբաթ շաբաթ , 9 Նոյեմ բեր ժամ բ 2Ձ.էն մ ին չեւ

նախարարութեան մէկ ներկայացոլցիէը Բսյա"եց օր մերժելով Անգլիոյ նոր առա^արկնեբբ \93եի ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲ

թէ Մեծն ք-րիտանիա վճռապէս Հակառակ է խոր - դաշնագրին վերաքնն ո ւթե ան առթիւ ։ Կ^բս ուի թէ

Հ բդա լ ին պա Հ ան Լն ե ր ո ւն եւ թէ Ա * ՆաՀ ան ալներն տարակարծութիւն կբ աիրէ եգիպտական պատուի­ ՕձՈՕ Տ,\1§1.41^

ալ Համաձայն են այս գիր քէն ձ րակութեան անգամներուն մի^եւ ։ Կբ կարծուի թէ

Ան գա ր ա յ ի ան թել ր եր է կ Հա զո րգ եց թէ արարչապետ Սըաքը փա շա յին պիտի յաջորդէ առա­ ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ

խորՀրգային նոթ ծանուցագիր ր անՀամապատաս - րուք թաւլաւո րին Հօբեղբա յրբ , Հ/էրիֆ Ա ապրի . կբ վերսկսի իր ներկայացուաքնեբբ նոր ն՚ուա–

էսան է Թու րք ի ո յ վե Հ ապ ետ ական իբա ՚ 11 ֊֊նքն ե ր ո ւե փաշա % գախումբով մբ որ այնքան յաջոզո ւթի ւն ունեցաւ

եւ թէ Թուրքիա կբ մնայ իր նախկին տեսակէտին Խ– ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ամիսներ առաԼ գիմում կա­ Շշհշ\տ աճո&սշի եւ Հիմա Աօէշ\ Պ/աձտօէի մէչ–.

վր՛" I ՚ ԱնՀամբեր կր սսլասուի Թուբքիոյ սլա շա օ - տարած էր նաՀանգներուն, Հազար միլիոն տոլարի Ն ո *֊ա գա խ ո ւմ բբ տրամ ագրելի է Հ առ ր ս\ն իքնե -

նա կան պատասխան ին ։ վաոիաառութեան մը Համար : Ո՚֊ոշինկթբն՛ի կառա - բու , նշանտուքներու , խնջոյքներոլ եւ Հանգէսնե–

ԱաճՎաԱադաւ թինՕբ վա րո ւթ ի ւն ր պատասխանած էր թէ կարգ մր քա - րու Համար : Մ ասնաւո ր գին ; Պ՝իմ\ել Օ, ՏՁ.ք1ԶՈ ,

զաքական իանգիբներ պէտք է լուծում ստանան եւ 33 ատ 8&ոտ (17)։ 161. Շ&1. 67-61 :

քուհարկսՆեցաՆ Պալքաններոլ տնտեսական կացութիւնր պէտք է

քննուի , փոխառութեան բանակցութեանց սկսելէ ա ւ 1 օ ^ տ ա IIIօVՏ^տ

ա ո աՀ ; Ա՝ ռաա կո ւա՝ , որ երեք ամիս առաԼ սաոացած

Ազգ* ժոզովր շաբաթ գիշեր ալ նիստ գումա­ էր այս նախապայմանները, տակաւին չէ– պա տաս­ 46, \օՆ\ճ ձշ% էւ*6ք1տտ, Տ^ւտո (Տ. շէ Օ.)
«••Շ՜. 27746 - ^էշոէ6 2602, Օ է շ Րւօք. 88.146
րելով, կիրակի առտու ժամ բ 4.\0ին քուէարկեց իս ան ած ։ Ամերիկա յի ելմ տա կան շյւ Լան ա կնե ր ո լն
V^1^^հ^6 Ճձոտ էօստ 1տտ Օշո^էշաշոէտ .
նոր ԱաՀ,մանագրութիւՆբ\ \Գ6ի դէմ 440 ձայնով։ մէչ կբ կարծեն թէ Խ՛ Մ իութիւնբ պիտի նախ -

Երեք մեծ ^Հոսանքները ար գէն– Համաձայնած ըլ - բնտրէ Հրաժարիլ փոխառութենէն– քան բանակցիլ

լալաավ, պարզ ձեւակերպո՜ւթիւն մըն֊էր այգ գոբ - այնպիսի Հաբցերոլ մասին որոնք , իր կարծիքով, 3 են ել ով վ եր ո յիշե ալ օ րին աւո ր թո լզթե բուս

ծողու թի^նր : Արմատականներբ , ա^երը եւ ուրիյ որ եւ է։ առնչութիւն չունին փոխառութեան առա– վբայ՝ վերսկսած եմ ապոլիատի ել երշիկ մեծաքա–

խմբակցութիւ-ններ ա յս առթիւ ալ զանազան գի - Լաբկի" Հետ : Ամերիկացիները կր բողոքեն֊ մաս - նակ պատ րասաո ւթեան ՚. Առեաաա րական բա ր ե կ ամ -

աո սղութիւնն եր բբին) բայց անօգուտ Հ Գիշերուան նա լոր սաբար որ (հուս իա Հ ինգ տա բուտն տնաաաեսա^– ներս կրնան ապսպրանքներ տալ գրելով վերի Հաս–

նիստին մէԼ, Պ * է^իօ ազդարարեց թէ աբմատա - կան գա շնագի բ մը կնքած է քհումտնիոյ ել Հուն -

կաններբ պիտի պայքարին բոլոր գի կտատ ուրան ե– գ ար իոյ Հ ետ ։

րուն գէ"° * .անձնական բ \ 1 ա յ թէ - Հ-ալաքական : ՄՈԱԿՈԻԱ8Ի « Փրավաա »Տ, կ՝ամրասաանէ

Նախկին վարչապետ Փոլ Ռէնժ գիտել տուաւ թէ ֊Ամ ե ր ի կան , փանատան եւ Անգլիան Ի^՜է զինուո րա­ օ-

ԱաՀ ման ագրո ւթեան երկու նախագիծերբ ՛իրարմէ կան խ ա ր ի ս խնե ր կբ շինեն Աառուցեալ Դօաէք*ե

տարբեր ութիւն չունին եւ թէ մ եծամ ասն ո ւթի ւնբ մէջ ։ ^«.Ամեբիկայյց իներ ր եւ փանատացիներբ. ռադ -

կրճատած է \լործադիր ի՜շխանութեան իքաւասու - մ ափո րձե ր կբ կատաբ են այնտեղ։ Անգլիացիներն 161. ; 8ա^ 66-57՛
Բաց Է ամէն կէսօրէ վերջ ժամր 3—6,
թի ւններբ ; ա.լ7շատ կբ,Հետ ա քրքրուին այգ շրջաններով՛ Ատոր
՛կամ <Ւամաղ ր ո ւթե ամբ :
Այգ պաՀ ուն բաւական բուռն֊ միֆադէպ մբ ծա­ Համար է որ զօր՛ Մոնթկոմբրի վերջերս։.փանաաա

գեցաւ։; Սվժերիո յ. երեսփոխաններէն ՖէբՀատ Ասր "^յՑ^մ՚քք՛՛ Ս*մս գէաՔ^ԲԲ չեն նպաստեր տեւական

պաս քննադատեց Ց)րանսայի գազթային քազաքա–֊ ֊խաղաղութեան» , կ եզրակացնէ կուսակցական

կանութիւնբ , իբրեւ նախապատերազմեան կարգ - ՝պաշտօնաթեբթբ : ՚՛

ուս արքի ա ր ատն եր էն մ է կը : Ժ՜ողովրդական ՛էյ ար - 94 ՏԱՐԵԿԱՆ ԾԵՐՈՒՆԻ ՄԸ եւ. 72 տարեկան պա - Ուշադոււթի՚Նճ կօշկակւսԲ&եո$ւԱ

ժումի ներկայացուցիչները եւ ուրիշ երեսփոխան - ռաւ մբ, երկուքն ալ անգլիացի*.» ել լաւատես ,

ներ ուժգնօրէն բողոքեցին , անարգական բառեր անցեալ շաբթոլ ամ ուսն աց ան Լոնտոնի մ էջ , ՝$էն~ Ունինք կաչիի վաճառատուն 0ք6թ1Ո եւ 1ձոՈ0Ո6 ՚

արտասանելով ել աՀտգին ազմոլկ յարուցանելով՛, թըրարիի արքեպիսկոպոսին մասնաւոր սաբա օն ո լ - Ջեր բոլոր գնումներու Համար դիմեցէք 6՛ Գ*Փա*

փանի մր երեսփոխաններ կը պատրաստուէին բեմ թեամ բ ; փաղեան վաճառատունը , 223 Ո16 1օ1եւՅՇ, 8»Ոտ(13)

իա յանալու , սակա յն բաբա պանն ե ր ը արգիլեց ին : 161. Աօե. 64-541 Բաց է ամէն օր Համը Հէն 12 եւ

ՆախագաՀբ ճարաՀատ ընղՀատեց նիստը, երբ \ձէն 18, գոց կ ուրբաթ եւ շաբաթ օրերբ է Հաղոբ.

մխոբը էբ գագաթնակէտին Հասած էր % Դուրսշ , գակ֊ութիւձ՝ աԽօ 1օ1եւ80. Ոօօ» է1՝և»1ւշ, Շ1»ս6ք«*յ

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9