Page 5 - \ARM_19-1946_03
P. 5
լք ո տ ս ա ւ Չսօոօււս ^ ա ա ւ ս ւս ք՚ւայւ՜ւ Րփյց 1՚Նէ ու՚ ահ^էի Լ՛"՛՛7 զիը և^՚Ղ^0 Հայկոլ^»

- V օռ<ձ* ւա • | Հայ գիւղացին Էր , ՀորրվՀեաեւ ես Է-ք» ալ գիւղակ

ո. ը. .տ ա.ա ցիի զաւակ եմ ։ իմացեր Էի ոբ Հայաստանի զիւ ՜
Օետօէօա-֊ք՚-օթոտէյս-ք : Տա. աՏՏ/մՕՃՒ–
գերուն մ Էք գիւղացիներու դոբծիքնեբբ շատ փսխ­
17, 8ա> Օ&աօատ - ՐՃ81Տ ( 1 3 )
161.։ 008. 15-70 - Շ. 0. Բ. Րտհ* 1678-83 ուած չէին ՝Բսենոփոնի օրերէն ի վեր : Զէ՛՛ կր
ԲՍ.Ժ՚Ն– Տ-սլւ. 750, 6աւքս. 400, Արաասաքյմ՚ան 1000 ֆրանք
գրաւէ ր նաեւ Հա յկական գիւդաշխարՀ բ : Երեւանի
&16Ո*6ճւ 3 յ ա Լ Լ Տ ւ 1946 Չորեքշաբր-ի 3 ՅՈԻԼԻՍ
մէք ա յցելեց ի երկու թատրոններ , մէկուն մ էք կբ

խաղա յ էն Պօմ ա ր շէի «$* ի կարո յի ամ ո լսն ո ւթ է ւն՝^ բ ,

միւսին մէք՝ Մոէէէրի ոն Հ^ուան^ր ։ Ղասախօ -

սութիւն մբ տուի Հայաստանի մայրաքաղաքին

* Զ – ՏԱՐԻ - 18" ձ ո ո ձ 1*°.4740–՚նոր շրջան թիլ 379 Խմբագիր՛ Շ< ՄԻՍԱ^օԱէ, ԳԻՆ՝ 3 ֆթ մկք , 800 ներկաներ կային , որոնք ինծի չափ ֆբ՜

բանսեբէն գիտէին ։ Մեծ եղաւ զարմանքս : Հյ՜նոր–

Հ իւ ա րտասաՀմ անի Հա յեր ու օժ ան գա կո ւթ ե ան ,

բազմաթիւ նոր դի՛՜զեր շինուեցան մայրաքաղաքին

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԺՌ%ք#Լ ԼՈԼ–րք* Ջրանցքներ քացուեցան՝ ոռոգումի Համար :
ՀԱՄԱՐ
ՕՅԻՊՈ՚ԼՈԻԹԵԱՆ Ֆրանսացի մ տաւո բականնեբու պար տա կան ութի ւ–

ԿԱՐԳՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԻՆ նբն է պաշտպանել Հա յկական պաՀանքներբ * Ան -

Հաւատալի եւ ան Հ անգո ւր մ ել ի բան է՝ որ Հա յկա­

կան Արաբատբ Թ ո ւրքէ/ւ յ մաս կազմէ, անիկա Հա­

ինչպէս Հա դո ր գ ա ծ էինք կիրակի օր , Երեւանի ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ ԱԼ ԿԸ ԽՕՍԻՆ յաստանի կեդրոնին մէք պէտք է գտնոլէ ։ Հայկ *

•անթ՜ելով , Ա ուր իա - Լիբանանի աո աքին կարաւա– Հա յ կա կան Ղ՛ատին Համ ար կազմ ա կեր պո ւած Ղատբ՝ քաղաքակրթութեան դատն է , Հետեւաբար

նբ Պէ յրութ Հ ասած ե ւ գի մ՛ա ւո բ ո ւա ծ է մ եհ՜ ի յան՜ մեծ միթինկբ տեղի ունեցաւ երկուշաբթի դիշեր եւ ատիկա չէ կրնար Հրլչալ Ֆրանսայէ Ղատբֆ՛.

գավառոլթեամբ ։ Այժմ կբ պատրաստուին յա քո րւլ 1Լակբամի րնդարձակ սբաՀին մէք , որուն ճակատ բ Լ՚Ւ1սՈ1ՑՈ1է6/– տնօբէնբ , քտզաքացի 1^8^061

կարաւաններ ր , ո բոնս առաքումն երբ պ իա ի շար ու– գ ա ր գ. ար ու ա ձ էր ֆրանսական , Հայկական եւ խոր­ շհա շն ո բ Հ ա կա լո ւթիւն յայտնեց ն ա խ ա գա Հ ին , ո–

նա կո լին մինչեւ Հոկաեմբեր ։ հրդային գրօշնեբովէ ԱբաՀին չորս կողմ՚բ կախ - գեկոչած բլլա լո ւն Համար ֆրանս * ՚բնկերվարու -

Բաբեդո բծականի վերքին գեկո յց Էն Համ աճա յն ուած Է Էն զանազան նշանախօսքեր , ինչպէ ս՝ « Հ ա յ թեան մեծ վար իչներբ՝ Ժօռէս , Անաթօլ Ֆրանս ,

(10 Մայիս) , Երեւան կբ խոբՀ՚ի այս տաբի Աոլ - Ժողովուրդը իր պաամական հայրենիքբ կը պա­ Ֆրանսիս տ ր Փ րէսանսէ , որոնք մինչեւ մեր ուսա­
հանջէ «Դէպի երկիր, Հ ա յ , աբձանագրուեցա^ր
րիա - ԼիրանանԷն բնգունիլ 20.000, Իրանէն 30 սեբգաղր-խն» եւայլն : նողական սենեակներր կուգա յին ( ա յն ատեն \8

Տ ա գա ր , Ցունաստանէն 2000 Հոգի։ տարեկան ուսանող էի) *մեբ սրտեր բ թունդ Հանե­

Առաքին երկու գաղութներ ուս մէք գործի ձեռ­ ՆախագաՀբ, Պ* Հ* Մարմաբեան ֆրանսերէն լու Համար Կարմիր Աոլլթանին խժգժոլթեանց

նարկուած է ա լւ գէն ։ Ղալով (Հունաստանի , գեռ ճառով մբ բացաւ Հանգէսբ, վեր Հանելով Ագգ * գէմ ՚* թուականէն անոնք մեզի սիբցուցին Հայ

նոր Աթէնք Հ ասած են ներգաղթի երկու էէրաղօր— ակատի կատարած դերբ 1941^՜՚5# ի՝ Վ^՚Ր Ֆրանսայէ ժոզովոլբդբ։ 1915/՚5/ Հայոց մարտի րո սո ւթիւնբ \իբ

ներբ , քաղաքացիներ Գուբ գէն Գէորգեան եւ Աեբ– ազատագրական կռիւներուն մէք։ քՒրքաՀայ Ղ*ատի գագաթնակէտին Հա սա լ : Ֆրանսայէ , Անգլ^այ ,

գօ Մ անոլկեան , տեգին վրա յ ուս ո լ մնւ յ ի բեր, Պաշտպան Տանձնախումբի կազմ ո ւթե ան մ աս ին Ամերիկայի մէք բողոքներ բարձրացան (Իէօն-Թիւր՜

Համար 1սսգիր՚Ր խօսելով, յայտնեց թէ վերքերս կազմուած է Հայկ* քերուն գէմ ՝Բայզէրի եւ Հէթէէրէ ձագերբ ո–

Աթէնքի մեր պաշտօնակէցբ, «Ազատ 0./Օ> , ա յ ս ՛հատ ի ֆրանսացի բարեկամներու կոմիա է մ բ , ո– բոնք Համիտական սարսափներն ալ գլեցին անցան :

առթիւ գառնօրէն կբ գանգատի որ միայն 2000 բե­ բուն նախագաՀբ , Զ°Ր * Պբէմոն , յայտնի է բոլոր Հոս Ֆրանսայէ մէք բոլոր մ տաւո բականնե բբ բմ–

կորներ պիտի կրնան Հայրենիք վերադառնալէ Հայերուն ։ քԼնդամներն են Աարսէլ ՛Բաշէն , Լէոն բոստացան , Անգլէոյ մէք պետական մարդիկ Հրա­

Մ ինչգեռ առաքԳաբգբ ել քշքմիածնի երկու պատ - Մ ուսինաք , Աբրայ ՏիւսլարՀբ եւն ; Այ ս օր ո ւա ն Հա­ պարակով ազատութիւն ել անկախութիւն պաՀան–

գամ աւորներ բ Հաւաստած Էէն թէ՝ 8 ֊10.000 (Հ ո ւ– ւաքս յ թին նպատակն է, բսաւ, կոչ Ոէ֊Գոել Հանրա­ քեցին Հայ ժոզովուբգին Համար։ Ու ՝ գանուեցաւ

նաՀայերոլ ներգաղթ բ կաբելի ( է ապաՀ ովուած յին կարծիքին՝ ոբպէսգի պաշտպանէ Հայկական մարդ մբ վեՀանձն ու ազատամիտ , որ Հայերուն

նկատել է Ամ ԷնԷն ոլշբ մինչել գարուն ՀՀ Ու կր բա­ *)՝ատբ։ Յետոյ Հայերէն քանի մբ խօսք ՛բսաւ, Հ ամ ար գծեց մ եծ Հայաստանի մբ սաՀմ աններ բ ,

ցատրէ . յա յ անելու Համ ար թէ բաց ի Հայկ* Ղ՝ատէն , \,.ե ր– սակայն , աւա՛զ, Ուէլսբնի ծրագիրն ալ լքուեցաւ։

— « Յոլնասսւանի մէջ ծուարած հայութփւնը, գադթի խնդիր եւս կայ այսօր , որուն մասին պիտի Հա յեբուն Հանդէպ ա ր դա բ ո ւթ ի ւն գո րծադրոզ մէկ

իր լքեծ՜ սակաւովը, անմիջական, կոբսաեան դուոն խօսին Հայ բանախօսնեբբ ; պետութիւն միայն կար, ու ասիկա անկեղծօրէն

է հասած • հետեւաբար , փրկարար ձեււքերբ նախ Առաքին բանախօսն էր Պ • Արշակ Չօպանեան , 1լ բսեմ , այն ալ քյորՀբդ * Միութիւնն էր ։ Ու երբ

պէտք է ուղղուին հոս, դէպի Յունաստան, քան ԹրքաՀ ա յ Ղ՝ատի Պ աշտպան Տանձնախում բին նա– այս վերքինբ կբ պաՀանքէ ազատագրել ԹբքաՀա–

Աուբիա եւ. Պարսկաստան, ուր ապաստանած մ ե բ խագաՀբ, որ ֆրանսերէն ճառով մբ պարզեց Հայկ, յաստանբ , զա յն աշխարՀակա լ կբ կոչեն ։ Վ^եբքեբս

հայրենակիցները եբկաբ տարիներ կարոդ են դի Ղատին վիճակբ անցեալ պատերազմ ի վ ե բ քա ւո ր ո ւ– 0տէՈ՜6քօԱ1քէ մէք թղթո՚կից մբ (Ֆաժան) , որ Անգա–

մագբաւել որ եւ է ւիոանգ : Ուստի, ներգաղթեի թեան , երբ մեծ Ղաշնակիցներբ խոստացան անկա­ բա գտցած էր , կբ դրէ թէ Հսյ,ք էէ տեսած ։ Ցա­

լիաղօրներւււն կփյնայ իրենց կարելին փորձել, խութիւն տալ Հայերուն՝ ի վարձ իրենց գոՀոգոլ - րերուն օրով 1Լաբշաւա դաց ո զ մբն ալ շատ Լ՚եֆՀ

դիմել աո որ անկ է, ե ր է հարկ է զեղչել Աուբիա– թեանց , ււ ա կա յն \ 923ին Լօզանի գաշնագր ին ՚ ^ է ք պիտի չտեսնէ ր : Ա յս անդամ Համ ո զո ւած եմ որ

յէն եւ Պարսկասաանէն ներգաղթողներու թփւէս , Հա յերբ բոլորովին մոռցուեցան եւ Մեծեբբ ՀԳՈ (՚~ Ֆբանսան կարելին պիտի բնէ եւ երբեք պիտի

որւղէսզի Յունասաանի համար որոնուած 2000 թի–՝ ծադրեցին իրենց խոստումներբ ։ Երկրորդ Համաշ– չրն երկէ ազատութիւն եւ ան կա խ ո ւթ իւն տալու

ւը բւսրձրանայ զո նէ 8 — 10.000ի : Այս կերպով խաբՀային պատերազմին մէք Հա յերբ աւելի շատ Համ ար Հա յ ժողովուրդին ։

միայն կարելի պիտի ըլլսւյ ոչ միայն Թրակիոյ եւ զոՀոզութիւն րրէն, քան՜ի որ այս անգամ ունէինք Բարեգործականի կողմ է խօսեցաւ Պ * Ա* Ձա–

Մտկեդոնիոյ վսւանզուած շրջաններու, այլեւ Բ՚ե– ինքնավար Հայաստան մբ կովկասի մէք ոբ տուաւ քբրեան (ֆրանսերէնէ , որ բսաւ թէ ԹբքաՀայաս–

սսւ|իոյ եւ Պելոպո՚նէււի քաղաքներուն եւ գիւղերուն 300.000 զինուոր եւ 60 70 զօրավար : ^ԱմերիկեսՏն տանն ու կ իլիկիան ոբ սլատմ ականօբէն Հա յե­

մէջ ցանուցբիւ, հայկական կեանքէ գրեթէ զուրկ եւ ֆրանսական բանա կն ե բ ո ւն մէք եւս տասնեակ լէ ո ւն կբ պ ատ կ անին այ սօր պա ր պուտ ծ են Հա­

մեր հայրենակարօտ բազմութփւններուն փոխա - Հազարաւոր Հայ զինուորներ կային ։ Մեծ գաՀիճբ, յերէն եւ թուրք կառավար ութ է ւնբ բռնի իսլամներ

դրութփւնր Խորհրդային Հսւյասաան» . (9 Տուն*)՝. քՒալէաթ , ոբ 1լ ուզէբ աշխարՀ ի քարտէսէն ք^ք^Լ ոբած է Հոն՝ ցանցառ թիւով։ Թ ուր քերբ

Հյաա բան կբ բացատրէ այս աղօտ պատկեբբ։ Հա յեր բ , չՀաԱաւ իր նպատակին , քանի որ ա յ՚՚օր միշտ կեզեքած– են Հա յերր, նոյն իսկ ներկայիս

Մանաւանգ երբ նկատի առնենք Տ\Ունաստանի քա– Հա յերբ աւելի քան երբեք կենսունակ են։ Եբեւանբ Հանրապետական Թուրքիան կր Հալածէ զանոնք :

գա քա կան եւ տնտեսական կեանքբ , ոբ կա տա բ ե ալ այսօր 250.000 բնակիչ ունի , Հայերէնբ պաշտօնա­ Շեչտեց թէ Հայերը կը պաՀանքեն իրենց պատմա­

քաոսի մբ վերածուած , շնոբՀիւ ներքին անՀաշտ կան լեզու է * Այսօրուան մեր պաՀանքն է Հայաս­ կան հոզերր։ Յետոյ կարգաց \923ին Պ ո լս ո յ անգլ–

եւ աքիւնալի պայքարներու է ^ տանի ս ա Հ մ աններ ո ւն բնգա րձա կում բ մ եր պատ - գեսսչանաաան մէկ քարաուզարին իրեն ոլզղաձ՝

կագ ո ւթ ի ւն բ ծանր Է մ ասնաւոբապէս քՒբակիա մական Հո գերուն միացումով ներկայ Հա յաս տա - մէկ նամ ակր, Լօզանի դաշնագրին անարդ արու -

- Մ ակեգոն՛իա շր քանին մէք , ուր գատ՚ավարոլ - ն ին ։ Երկու խնդիր կայ, առաքէնր կաբսի, Արտա– թեան մ ասին ;

թ ի ւննե բն ու աքս ո րնե րբ իւ՛՛ր մ աաՀ ո գո ւթիւն կբ Հանի եւ Աուրմալուի շրքաննեբբ որ խոբՀրդային Պ* Ջօպանեան կարգաց անուններ ր այն Ֆրան­

պատճառեն տարագիր բաղմութեանց ;* իշխանութեան կոզմէ Թուրքերուն տրուած էէ" սացիներուն, որոնք Հաւանած են անգամակցիյ

Մի՚֊ո էԼոդմէ > նոր սերունգին Հայեցի գաս - առժամապէս : Այսօր կբ պաՀանքենք անոնց վերա– Հայկ* Ղ՛ատի. Ֆրանսացի բոլոր Բարեկամներու

տ ի ա ր ա կո ւթ ի ւնն ալ վտանգուած է ։ Ղեռ վերքերս գարձբ մ ա յ;ր Հ՛ա յրեն իքին , երկբո բգբ Ո ւէ լս բնե ան կոմիտէին. Պ • 0601ք§6Տ Լ6ՇՕաէ6 , ակադեմական

Տէաէ .Ագաճէն ԼԱղե քսան դրա պո լիս) ՛կր Հ ագո բ - ս ա Հ մ անն երբ , որ կբ կազմ են Թ ր քա֊ Հ ա յաս տան է ճեետ Լօատ \1յո6տ, զօր • 8ւ՚6աօոշ1, 1\ւ1. Շ&շհա, Ոօո–

գէին թէ ոչ դպրոց ունին, ոչ եկեղեցի, ոչ ալ որ պատմական Հոզեբբ՝. Ասոնց ալ միացում բ կբ պա­ Ո1ՕՈ01 8օՈէ6, Համալսարանի վերատեսուչ 8.0ԱՏՏ7 ,

եւ. է Միութիւն՛ : Հանքենք ներկայ Հայաստանին։ Պ • Օաստտշէ, 8յա1 <1ս \^շօս, Ւեշոո 86ո&26է, Ըւա1շ Տատ,
Բաք. Լ&ոտ^տ, յ՚օԱօէ Օսոշ, Լշօո ^օստտա&շ, յ՚շօա -
Իսկ ՛յյն քաղաքներուն մ էք ուր դպրոցնեբբ ճեեշ Օսեծւ՜Խ , որ Հայեբբ ճանչցած էր գերման

բաց կբ մնան, տաժանելի՝ պայմաններ դրուած են գերան ո ցնե ր ո ւն մ էք եւ ոբ խօ սք պիտ ի առնէր մ է– աշ1ա1–ճ–81օշհ, ՕտւՏէՕՈ Օ&Աէհօ՚ՏՅԱ, նախկին ծերակու­

Կրթական Տ ես չութեան կողմ է , կա ո.< ե յ ո վ Հ ին օ - թինկին ՝մէք)~էէր ^1ՐՅաօ^ ՝^՚^՚՝Սհ.ա4 ԲԼԼաԼ ^լ "ամակով տական , 0հ&ւ–16տ 8աո, ^տժտաշ Լւտշ ^օշՕշ, ^\1եշւ՚է

բէնքներու * Հա յերէնի գա ս ա լան գո ւթի ւնբ ծադբա— մբ իր Համակրանքբ կբ յայտնէբ Հայկ* Ղատին է 8&>՚6է, (նախագաՀ Մամուլի Դաշնակցութեան^ ,

նկարի մբ վերածուած է։ Տ ե ա ո յ խօսեցաւ զօր՛ ւ\.ճ. ՏքՇաՕՈ^ » նախագաՀ ւ՚^եեշ 0սե&^6 : Ուրիշ Ֆրանսացիներ թէեւ չեն ան­

կացութիւնբ բաղգատաբաբ տանելի է Աթէնքի Հայկ* Ղատի Ֆրանսացի Բարեկամներու կոմի - դամակցած– , սակայն իրենց Համակրանքր յայտ -

շր քանին մէք, ուր կբ գործեն դպրոցներն ու զանա­ տէին, որ յայտնեց թէ այսօրուան Հաւաքսյթին նաձ– են՝ ինչպէս Ա.Հ.Բ.Ի նախագաՀ 1\1&ԱՈՇ6 Տես -

գան Մ իո ւթ ի ւննե բ : նպատակն է ա ր գա բ ո ւթ ի ւն պաՀ ան քել աշխաբՀի ա&ՈՈ , որուն գրած նամակը կարգաց, ել ՕշՕ^ՇՏ

Տունա^այ գաղութբ միշտ ալ երաիւտապարտ Մեղերէն : Թուրքերբ 1լ բսեն թէ պաՀանքուած Հո­ Օսհ&աշ1, որ ք՚1§(ՄՕ^ մէչ\ գրեց իր մտածում\ւերը

է Հելլէն ժողովուրդին , որ 65 70.000 Հայ տարա­ ղերուն մէք Հայ չկայ, երբէ^ն ի վեր քարդեբբ Հայկ. Գատի մասին ԼՏես կիրակի օրուան « Յա–

գիրներ տեզաւոբեց 1922/»^՛, իր մէկ միլիոն զա - արդարութեան չափան ի շ կբ կազմ են ։ Հա յեր բ ի– ոաի>ր) : Փաստաբան Կբիւ<հոն եւս Համակրանքի

ւա կն եր ո ւն Հետ ։ բաւամբ կբ պաՀանքեն Միացեալ Ազդերոլ կազմա­ քանի մր խօսքեր րրաւ :

ԱյնոլՀետել գաղութ բ կէս առ կէս կրճատուե­ կերպութեան իրենց անգամակցութիլնբ ։ 3)րան - Պ– Ջօպանեան կարգաց բանաձեւ մր, որ Ֆր–

ցաւ, զանազան դէպքերու բերումով։ Իս կ Հիմա սաց ինեբբ երբեք պիտի չմ ոռնան ՛ա յն ծառա յ ու - րանսայի ամէն կողմր ցրուած 40.000 Հայերու

մթնոլորաբ պզտ ո ր ած է դժբախտաբար , իբրեւ թիւններբ զորս Հայեբբ մատուցին Ղա շԳւտ կի ցնե ր ո ւ կողմէ ստորագրուած է եւ Որ երեքշաբթի օրն իսկ

Հետեւանք պատերազմի առթիւ ծագած թ իւր իմա - դատին երկու պատերազմներու Ընթացքին է \9\4ին (2 Յուլիս) պիտի ղրկուէր չորս արտաքին նախս, -
ՃԷմալ առաւ
օուԹեանո : փաշան 500.000.000 ֆրանք փոխ րա րնե բուն :

Անշուշտ այս մանբամասնութիւններբ եւ ուրիշ զՖրանսայէն մ եզէ զ էւք պատերազմ յա յտաբաբե լու (Մնացեալր յաջորդով) ՇՐՋՈՒՆ Թ՚ԼԹԱԿԻՅ

խօսուն Փաստեր Հազոբզուած են երկու լիազօր - Համ ււ : Յև ւո ււ յ բսաւ Հայ տա թտբմ պոլս •լալաբբ»
նեոուն։ (ապհւշն՛ւ՛եբ••բ խաբեցի) \*)23էն ,
: Հայեբբ լքուեցան

Աբգձ սնՀբաժեշսյ է ոչ միայն աւելցնել կա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւն անգամ չտբուեցաւ ք\\ւէ լսբնի ստո­
յունաՀայ փութա
գազոլթին բաժնեչափբ, այլեւ րադրութեան։ Ջենք ուզեր որ այս անգամ ալ նոյն Կը ճ ո ս ժ ա ւ ի Ա

ցնել կարաւաններուն մեկնումբէ Մենք վստաՀ ենք խազեր բ կրկնուին Հայերուն գլխուն :

թէ երկու լիազօրներն այ այս եզրակացութեան Պ • ԼշՕՈ 1\/1օԱՏՏածԸ , գեդաբուեստական գրոգ եւ

յանգած են , իրենց քննութեամբ ։ քննադատ , որ Ժամանակին Հայաստան ալ այցե– ԱՌՆՈՒՎԻԼ * Աառբագբեալս անդամ 11
զակատի տեղական վարչութեան,
ԱրտասաՀմանն ալ պարտականութիւն մբ ու­ լած է , բսաւ թէ Հայաստան երթալէ առաք որոշ կազմակերպութեան պաոակտիչ բողոքելով Ա,զգ.

նի այս առթիւ , կրկնապտտկել իր նիւթական գաղափար ունէր Հա յերու , Հա յ ո ց պատմ ութեան , գործունէոլթեյանգ

աքակցութիւնբ այս երիտասարդ այլ գժբաիւտ անոնց Հ ամաշխտբՀ տ քէն մշակո քթին բերած նպաս­ գէմ Հրապարակաւ կը ներկայացնեմ անդաևայի

գաղութին ։ 8– . տին ելա յլ քա ղտ քա կրթ ա կան արժէքներու մ ասին ; Հրաժարականս . ֊ Արփիար Մ ա բ տ ի ր Ո ւ Ա ե ա ն ՛ «*

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10