Page 4 - \ARM_19-1946_03
P. 4
6 8Թ Ա *

՛ԲԱՆԻ ՄԸ Տ71ՂՈՎ Օր • ԼԻՒՍԻ ԳՈՐԳԻԿԵԱՆ

ձ ե Րր ա կ ա ր ւ ւհցաճ Պ • ԳՐԻԳՈՐ ԷՄԻՐԵԱՆ

ՌՈՒԱ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԸ, որոնք խորՀրգային 30 Յունիս 1946 "նշանուած Փարիզ

ՊւսղեստիԱի Ակ Հ պատ ակ արձանագրուելու եւ Հա յըենիք վերա -
դառնալու
իրաւունք ստացած են, փա րի զի «(հոլ

սրսկի յ Նովոստի» թերթին միջոցաւ իրենց երախ - Մե^ րաժաԱադԱեքՈՆԱ

Եբուսաղէմէն կր Հեռագրեն թէ շաբաթ առտու, տագիտոլթիւնը կը յա յան են $)րանսայի : «Ան ՛ոչ Մէբ անվճար բաժնէ գիննեբոլ գանձումը պար–
տաւոբուած ենք յանձնել փոստի վարչութեան:
կանուխ , բրիտանական Հրամանատարութիւնը ան– միա յն ա պա ս տ ան տուաւ մ եղի , ա յլել գործօն դեր Մինչ այդ պիտի խնդրէինք ռր փակէք ձեր հաշիւ­
ները, աւելորդ ձհւակեբպութիւննհր խ նայելու հա­
կոզիններէն Հանելով ձերբակալեց Հրէական Գոր­ մը ֊, եթէ ոչ նախաձեռնութիւնն ստանձնէ ց Լինելի ս՞ար ժ հ զ ի :

ծակալութեան վարչական մարմնին անգամները։ Համաձայնութեանց պատրաստութեան մէջ որոնք Այս սսւթփւ կրկին եւ ջերմապէս կը խնդրենք
որպէսզի աոաքման կտրօննհրռւն վրայ նշանակէք
Առածին անգամ է որ անգլ • ի շխանոլթիլսներ ր իրաւական Հանդամ անք մ ը կուտան տ արագի րնե - ղրկուած գումարին բնոյթը , անկախ առաջ կալք
վերջը գրուած նամակներէն :
այսքան խիստ միջոցներու կը դիմեն, խափանելու բուն : Ան առաջին անդամ գործադրեց այդ Հ ամ ա–
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Համար Հ րէական գաղտնի կազմակերպութեան , ձա յնո ւթիւններ բ եւ ֆ ր անս ա կան օրէնք դարձոլց
&ՈՒՇԱՏԵՏՐ
Հա կան ա յի զո րծո ւնէո ւթի ւն ր : Այս կազմակերպու­ զանոնք։ Անոր շնորՀիլ մենք կրցանք ապաստան

թիւնը \00.000նոց բանակ մր կը պաՀԷ։ գտնել եւ մեր ապրուստ բ ճարել։ Տարագիրներն ալ

Անգլ՛ զին ոլորներ ր Հետապնդումը սկսան կո - միշտ Հաւատարիմ մնացին 3) ր ան սա յի , շատերը

խելով Հրէական Գործակալութեան Ե րուսաղէմի մասնակցեցան պատերազմին։ "(յոյն Հաւատարմու–

կեգրոնատեզին , ինչպէս ել Թէ լ Ավիվի եւ Հայ - թիւնբ գրաւման ատեն։ Բազմաթիւ Բ՛ուսեր մաս­

ֆայի Հրէական ԱբՀեստակցական Մ՛իութեան շէն– նակցեցան Գիմ ագր ակ ան Պա յ քարին ել աքս ո բ -

քերը : Բնակիչները պատշգամներէն կը գիտէին ո լեց ան » :

գործողութիւնը, գիշերազգեստով; Միեւնոյն ա- 8ՈԻՆԱԱՏԱՆԻ վաբչապետբ երեսփ . ժողովի ՓԱՐԻԶ — Հ– 3՛ Գ* ՌԱՖւՖԻ խումբի ժոզո–

տեն չրշ^ապատուեցան Հրէական գաղութները Գա– վը ա յս Հ ինդշա բթի , ժամը ՏՅՕին , բնկերվաբա -

բեմէն շնորՀակալութիւն յայտնեց Զարս Ա*եծերուն կաննեբու սրաՀը ։

լիլիայի ծովէն ԼՀիւս* Պաղեստին) մինչեւ Երու - որոնք վե բազա բձուցին Ե ր կո տա ս ան կղզիներ ը ; ԻՍԻԻ Զաւարեան կոմիտէն ժողովի կբ Հրա­

սազէմի Հարաւակողմ ր, որոնք Հականայի թաքըս– Այս առթիւ Հրաւիրեց ժողովուրդը երախաագի — ւիրէ ընկերնեբբ այս ուրբաթ ժամբ ՏՅՕին, իյրիմ–

տոցներր կը Համարուին Հ Բնակիչներր ստիպոլած տութեամբ յիշել ա յն յո յն Հերոսները որոնց պա յէ– եան սրաՀը ։

են տուներէն գուբս չելլել մասնաւո րապէս Թէ լ - քարներբ եւ զոՀ ո զութ իւննե բը յաջոզցոլցին ա յս Հ. 3– Գ– ՊԱՆԵԷՕ ֊ԲԱՇԱՆԻ «Արձիւ» ենթա–
կոմիաէն ընգՀ * ժողովի կը Հրաւիրէ բոլոր ընկեր­
Ավիվի մէչ , որ ունի 200.000 բնակիչ : ճամբաներն մեծ եւ ուրախառիթ դէաքբ։ Պ* Աալտարիս Փարիզ ները , այս ուրբաթ իրիկուն , ժամը ՏՅՕին, իր Ա–
կումբին մէջ։ 1Ս ի սա կարեւոր օրակարգ ։
ալ բոն ուած են : եւ Լոնտոն պիտի ա յցելէ , մ ա մնա ւորապէս զբաղե­

Կ ա չան ա ւո րն ե բ ո ւ ն մէջ կբ գանուին Ա՝ ո շէ Ծէբ– լու Հ ամ ար շարք մ ը ան տ ես ա կան եւ քաղաքական

թոք , Հրէական Գո րծա կա լո ւթեան քաղաքական իսնգ ի բներով ։

անօրէն բ , Րաբբի ԵէՀուտ ի $)իշմէն , նա խադաՀ բ , ԱԻԱ Տ ՐԻԱ որոշ իբա ւա ս ո ւթի ւնն եր ստացաւ ՎԻԷՆ ՚ Հ • Տ * Գ • Նոր Աե բունդի Ա* ո ւ ր ա սւ

Տ"քթ* Պ էրն աո Ե՚ւզէֆ , իր աւագէա իւ որ Հ բ գա կան բ Գա շնա կիցն երէն , երկր ին՛ կառավարութեան Հա - իս ում րին ընկերնեբբ ժողովի կբ Հրաւիրուին այս

եւն * Հ Բրիտանական մարզպանը Հանդիսաւոր աղ֊ մար ։ Վարչապետը այս առթիւ ճառ մբ խօսելով, չորեքշաբթի ժամ բ 8.30 ի ն , սովորական Հաւաքա–

գա բարութիւն մբ ուղղեց , Հ եաեւեալ բո /ի ան դա - կատարեալ ա զա տ ո ւթ ի ւն պաՀանջեց , ին չպէ ս եւ տեղին ԼԱ էն Ա՚աբթէն^ ։ կարեւոր օրակարգ։

կութեամբ * * ի բա լուն ք մ ա սն ակց ե լո լ Հ ա շտ ո ւթ եան խո րՀ բգա– ՄԱՐԱԷՅԼ Հ– Ց– Գ– ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ՛Ի ՇՐչ–
Յուլիս
« Պ արա ական ութ իւն կր Համար իմ Հանդի– ժոդովին ։ վարչութեան տարեկան պարաՀանգէսր

ս աւո ր ա՚պ էս ա ո գար ա բ ել թէ բ ր իա ան ական կ ա ո ա– 2.000.000 ԳԵՐՄԱՆՆԵՐ բնգՀ • քուէարկութիւն
մէջ , զանազան
վաբութիլնը Հաստատապէս վճռած֊ է արմատախիլ կատարեց ին ամեբիկեան շրջանին եին , Շհտէ6տւս շ16Տ Ոշատ, մամր 20.30^5/ մինչեւ լոյս։
ր ի ո յ , Հէսի եւ
ոչնչացնել աՀաբեկչութիւնբ եւ բռնութիւնը։ Հա­ ժողովներ բնտբե լու Համ ար Պ ա վա

կառակ այս ազդարարութեանց , երկար ատեն է ի Վիւրթէնպէրկ - Պատբնի մէջ՛.

վեր վարկաբեկումի, գրգռութեան կամ բռնոլ - ՄԻՒԹԻՒԱԼԻԹԷԻ.Շ-ԲԵՎ ԱՐԱՀԻՆ ՄԷԶ կիրա–

թեան պայքար մր կբ մղուի որ սաՀմանափակուած 44 ԼՐՏԵԱՆԵՐ սկսան զատուիլ Տիմոնի մէջ*. կի 7 Յուլիս , ժամբ \ Յին , ք$որէն Փափառեան կը

չէ միայն մէկ Հասարակութեան՝. Հրէական Հասա­ ՝Ասոնք լրտեսական լայն ցանց մը կազմած էին պա­ ներկայացնէ ՓարիզաՀայ լաւագոյն դերասաննե -

րակութեան անղամնե ր Լարք մբ բռնութիւևնեբ տերազմ էն առաջ , գեկավարութեամ բ գերմ ան րու կազմով մը Ր֊սւք|լւաա Այվազեանցի վէպէն թա–

կատարած են կեանքի եւ գոյքի գէմ , բազմաթիւ գործակալներու որոնք յա ջ ււ զած էին ֆրանսացի եւ տերդո ւթեան վեր ած ո ւած

ղոՀեբ պատճառելով։ Ա՝ինչեւ Հիմա ձեռք առ­ անգլիացի լրտեսներ ալ վարձել * Ամբա ս տ ան ե ա լ -

նուած միջոցները տեղական Հանգամանք ունէին նեբը 70 Հողի են, բայց մէկ մասբ վ՜ախած է • ՛Բա­ ՀստեԱիքի դաւ աճաԱԱհդ

եւ գործադրուեցան ամենամեծ Համբերութեամբ նի մբ լրտեսներ յաջողած էին Գիմ աղբ ական ^ ա - Հա յկական ազգա յին պատմ ական տռամ , \ 034
եւ զգուշութեամբ, այն յոյսով
թէ բանական\ոլ - կատի < խումբին մէջ մտնել։ Ամբաստան­ - 1 0 6 4 , 5 արար եւ 1 պատկեր : Տոմսերու Համ ար

թիւնբ եւ Հաշտարար ոգին պիտի տիրապեւոեն եւ եա լներոէՏե մէջ կիներ ալ կան։ դիմել ծանօթ վայրերը :

^ՐհհրւՂ "(էաի Վյրկ"՛ ք՛ լայնածաւալ դո րծոզոլ - ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ամերիկեան շւվանին մէչ ոստի– - € ա Լ ն ա շաբաթաթերթին մէչ (էչ 9 ,

թիւննեբէ ։ Մի1ին Արեւելքի բնգՀ . Հրամանատա– կան ական խումբեր կազմ ուեցան որոէեք զինուոր - թիւ 38, 25 Յունիս 1946), Օր. էրիզե ան րնգունուած

Բ--Է1" Ղեկավարութեամբ կատարուած զձործոդու ՛՜­ներուն տեզր պիտի բռնեն աստիճանաբար ,ապաՀ ո– է գեղեցկութեան մրցումին , «Լծ թ1ստ յօ1ւ6 քտ1աՈ6

թիւններր ուղղուած չեն Հրեայ Հասարակութեան վելով 2500 քէլ"մեթր սաՀմ անագլոլխբ։ Ոլբէշ

գէմ , այլ այն սակաւաթիւ անձեբուն գէմ որոնք խում բեր ալ պիտի Հսկեն բարեկարգութեան վրայ։

գործօն գեր մր կբ կատարեն բռնութեան ներկա ֊ ԱՆԳԱՐԱ6ԷՆ կր Հեռագրեն թէ Հ՛արաւային

"1ստյՔսյԲփ,Ա մէջ. եւ անոնց գէմ որոնք պաաասիսա - քՒ ո լրքի ո յ ե բ կա թ ո ւզինե բ ո լ պաշտօն եաներբ գո բ - ՎԱԼԱՆՍԻ Մարզական Միութիւնր կը ներկա­

նատոլ են այգ պայքարի զե կա վա բո ւթեան »: ծադուլ յայտարարեցին, 1^ոշաԿ1՛ յաւելում պա - յացնէ Ե– Օաեանի «ԶԱՐՇԸԼԸ ԱՐԹԻՆ ԱՎԱ»ն ,

Վերչին լուրերէ Համաձա յն , Հինգ Հրեաներ Հանջելով ։ Ե բ կաթ ո ւզին չի բանփր քՒուրքիո յ եւ ուբաթ, 5 յ լէո1լ ս է ժամբ
սպաննուած Աոլրիոյ միվեւ :
են ։ Գո րծ ո զո ւթի ւնն ե րր կատար ուե 8.45/»&, Աալ աէ Ֆէթի

ցան բազմաթիւ ղինուոբներով եւ ղրաՀապատ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹԵԱՆ օրէնքը մէչ :

կառքերով որոնք Հազարաւոր Հրեաներ Հ ա րցաքբն- պարտաւորիչ է բոլոր վարձու աշխատաւորներուն ԱՆԻԷՌ ՊՈՒԱԲՈԼՈՄՊԻ Հ • 3– Գ • ենթա կոմի֊

նութ եան կր տանէին Երուսաղէմ ի, Թէլ֊Ավիվի եւ Համ ար , Տ ուլիս 1 էն սկսեալ ( ե բկո լշա բթ ի ) : Բո­ աէն ցաւակցութիւն կբ յա յանէ Այ րի Տիկին Վա ր*

Հայֆայի մէջ ։ Տասբ Հազար կբ Հաշուեն Հարցա­ լորն ալ միեւնոյն աոլբքը պիտի վճարեն , մինչեւ ղանե անի ել պար աղ աե եբո ւն ը նկեր Վարդանհանի

քննուած Հրե ան ե ր ո ւն թիւր , իսկ Հազա ր էն աւելի 120.000 ֆրանք վաստակի Համար ։ (իողովրդական մաՀոլան առթիւ ել փոխան ծաղկեպսակի 3 00՛"—

կալանաւորներ բ , որոնք եր բբա յա կան երգեր 1լե ր– վարժում ի ե րեսվւո իսաններբ (^1. 1^. ք*.) ՈՐՈԼ բա­ կան ֆրանք կը նուիրէ վե թե րաննե բո լ ֆոնտին եւ

գէին : Տեգ տեգ կրաւորական Դ /՛մ ագր ութ իւն բե փո իս ո ւմնե ր կր պա Հա՛ն շեն , դիտել տալով թէ օ– Ֆր– Կապոյտ Խաչին։

ցոյց տրուեցաւ։ Այսպէս , Ա՚տապարոթի մէջ Հրր~ բէնքր այնսլիսի յօդուածներ կբ պարունակէ որոնք • • • « • « » • ա*»տւ»էւ«« «ոո

եաները ձերբակալուած ատեն գետին փռուեցան , կբ սաՀմանավւակեն քաղաքաց ինե րու աղատ ու -
թիւնբ :
իսկ կինեբր պ՛ատուար մբ կազմեցին , ղինուո ր նե - ՈՒՇԱԴՐՈՒէԹԻ՜ՒՆ,

բուն ճամ բան փակելու Համար ։ Ո֊֊րիշ վա յրի մբ Ո

մէջ Հրեայ երիտասարդներ ր քարեր շարեցին ճամ– ե • ՄԻՈՒԹԵԱՆ Գերագոյն Ի/որՀուրդը ոբոչեց աա» ա ՚ Յ Ն Պ Ա Ր Ա Վ - Ա Ճ Ա Ռ Ն Ե ՚ Ր

բուն վրայ, իսկ Հազարաւորներ անսաստելով զին­ աւելցնել ընտանեկան նպաստներ ր եւ նպաստ ըն - ա

ուորական Հրամանին , փողոց թափեցան ։ Գործո– կալներուն թիւր որ 1 .863.000^5՛ պիաի բարձրանա յ ա Փ ո րձառո ւ անձև ր ու կողմ է նոր բաց ո ւած է I
՛«ծ նպարեղէնի մհծաքանակ վաճաււանռց մ ը ,
ղութեանց կբ մ ասնա կցէին նաեւ օղանաւե բ եւ 3.400.000/– = ա

Հրասայլեր։ Հրէական Արհեստակցական Ա՚իու ֊ ա ուր միշտ պատրաստ կբ գանուին ա բ ե ւե լ - ս
տ ա
թե անց բո լո ր վա ր ի Հսե ր ը ձեր բա կա /ուած են ։ Ե՜­ ա եան ու ե ւ ր ո պա կան նպարեղէններ եւ չո ր ա
րուսաղէմ ի փողոցներ ր մ եռելա քաղաքի մբ երե -
ՑԻՐՈՒՑԱՆ ՀԱՅԵՐ միրգեր, Փիսր֊աշ-վէււթ– , Իզմիրի անկուտ Տէ
ա
ւոյթն ունին, եւ միայն շրջուն պաՀ ա՛կախումրե բ չամիչ, պՈՆթար եւայլն :
ա
կ^երեւան։ Անգլ* կառավարութիւնը այս գործո - Ա* ան րա մա սն տ եղ եկո ւթեան ց եւ ապըս - ա
V
ղութեանց մ ասին տեղե կութի ւնն եր Հաղորդած է ՊՈՒՐԿ ԱԷՆԹ ԱՆՏԷՕԼ - Այս մսոց ուած գա­ ա պ բ ան քն եր ո ւ Հ ամ ար գիմ ել՝
8
ամ երիկեան կառավարութեան ։ ղութը կր բաղկանա յ 29 անձերէ , 8 այր , 9 կին , 6 ատտ Բ800ՍՄՏ /\ԼաԸԻ11ճ18ԸՏ (Օւ-օտ, ճտաւ տ՚օտ)
1աբօւէՅէւօո. Ժ116Շէ6 Ո
տղայ եւ 6 ազԸկ : Ամէնքն ալ բարեկեցիկ րնտա– ա Տ

^Պ**>ձ^ՆԴ*ք*&^^ "1՚Ք"եր • Պատերազմի ընթացքին ՐԳԻԿ ա
ՆԻՒՐԸՆՊԷՐԿԻ ա
զինուորագրուեցան ել յետո յ Գիմ ադբա ՛կան ,հ5՚ս ա 12
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ Յունիս յ յ•լ ^6 \՝Խշ, Ա^տձՈէ 1շ\. ՇօՖտՈ 87-69
֊ * . ւ* ս էլ– ֊ .

29/» նիստին մէչ, ամբաստանեալներէն Ֆրիցչէ , կատին մասնակցեցան։ Մեծէն մինչեւ պղտիկր •
ու կ՛ու­
Գերմանիա յ քարոզութեանց նախարարութեան ան­ Հայախօս են, Հայրենասէր ել Հիւրասէր, ցիրուցան շոտշ տճտտօսա աա

թելի նաիյկին տնօրէնվւ յ՛այտարարեց թէ Տրէղտէնի ՛ժ՛1՛ հայրենիք վերադառնալ, Ապրիք,

ռմ բակոծո լթենէն վևիչ, որ 40.000 ՛րւ Հ պա աճա - Հայեր : կր ստանան «Յառաիը , Մանուկ <իոլ ,. ՃԱաՐԱՆ Ն Ա Ա Ս Ո Ւ Ն Ի

ռեց, Հիթլէր Հրամայած էր նոյնքան թիլով անգ­ յումճեան : ԻՈԼՈՐ ՆՐՐԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐԸ

լիացի, ամերիկացի ել ռուս օդաչուներ չարգել , 31 ատ Ժ՚^^8ոճո6, Րյոտ (2) ատէա։ ՈտՅսա^

բայց ինք րնդդիմացալ ել նոյնիսկ^ յաչՈղեցաւ ԵՐԵԿՈՅԹ ԹԷՅԱԱԵՎԱՆ ՖըանսաՀայ Համա–

խոստում առնել թէ այգ Հրամանր պիտի չգո բ - լսարանական Արիութեան կոզմէ, Լիւթէսիայի Աը– ա ՇԼՄ. 92-65

ծագրուի։ Վերչին ամբաստանեա լր , Պ սրման րաՀին մէջ, ուրբաթ, 5 Յուլիս մամր 21 էն մինչեւ Հայկական կերակուրներ , ընտիր օգի ել ա -

(ՀիթլէրԻ օգնականը) մեռած ըլլալով, իր փ ա ս . կէս գիշեր Հ Գտսախօսութիւն Տոք թ– - Չաք րեաս/> , ղանդեր : Հարսնիքի , նշանտուքի , կնունքի մաս -

ա արանը յայտարարեց թէ վկաներ եւ փաստա - նաւոր սրաՀ : Ամէն երեկոյ, մամը 7էն սկսեալ

թուղթեր կր պակսին : Իր վերչին յո յոր , Տիկին նիւթ՝ Հիւլէական ուժը եւ անոր գո րծածո ւթ իւն բ : արեւելեան նուագ : Կիրակի օրերը գոց է ;

Կարտա ՚Րրիսթիան , որ Հիթէէրի քարտուղարն էր Գեղարուեստ ական բաժնին կը մ ասնա կցին Տ^կ՚իԹ

մինչեւ անոր մաՀր եւ վկայութեան կան չու ած էր, Այրամոեան, Օր– Իրիս Պիւլպխվեան, Օր– Իչգսւ–
լացեան , Օր* ՚ՍիզսւմեաԸ : Մուտքը Հրաւիրատդմ -
փախեր է կառախումբ նստած ատեն։
սերով ։
1արոա6Ոք 1)611–^նՕՐԱիյ, 17 0 * ա « ա « - 13«

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8   9