Page 3 - \ARM_19-1946_03
P. 3
8 Ա » ԱԶ էէ

ՕՐՈՒԱՆ ԳԻՐէԵՐԸ ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐՕՆ »

(Բայիս 28ը Եգիպտոսի Վկ

«Աքհմղքի Տղաքը» ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԱԶԳ– ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ Այսպէս կբ կոչէինք զէնքը, ընկերական չրի՛֊

( Կ– ՓՕԼԱՏԵԱ՚ն) նակի մէր, երբ Հաւաքաբար պտոյտի կ՚ելլէինք :

ԳաՀիրէի Ս . Ղ՝ըիգոր Լուսաւոր ի չ եկեղեցիին Եւ իրօք աք այդպէս էր՛– Համեստ նպարավաճառի

մէՐ, 28 Մայիս Երեքշաբթի օրը, Հանգիսաւորա ֊ խանոլթբ, մեր բոլորիս Հաւաքավայբը, ՛Լ"Ր ^\էՀ

Լեր ան ղողն ի վար, Հոսուն, առոյգ աղբերա­ պէս տօնուած է Հայաստանի Անկախութեան 2,Տրգ կո չէինք նաեւ , «կէնճո յենց խ որՀ ր դար ան ը» , լե­

կը, խիճերուն Հետ իյնալով, ելլելով, կը Հասնի տաըեգաբձը՝. եկեղեցին լեցուած է մեծ բազմ ու - ցուն էր դրական , այլ մ ան ա լան գ ընկե բային

մ բքին պատուանդան , ուր ճամբան Կ^եըՎճԸքլԻ ։ թեամբ մը՛. \թերկայ եղած են Ազգ* իշխանութեանց Հրատաբակոլթիլններով՝. Կարօն խանդավառ Դաշ­

Մին՝ ոտ հա չափ ւՀեւ յեղմուաձ միւսը , ներկայ՛ացուցիչները , ուսուցիՀները , աշակերտու­ նակցական մբ բԱալով, կը Հաւատար նաեւ ընկեր–
լայնախոր կ՝ ընթանայ թեւաբաց
ձոր մր, ուսկից թիւն եւ բազմաթիւ այլ մաաւորականներ ։ վարութեան ,1լ ըհդգիմ տ խօսէ ր անոնց որ կբ ժխաէ–

մինչեւ ծով, իբ Հունը գտած ։ Արարողութեան նախագաՀած է Եգիպաոսփ ա– ին անՀատական ազատութիւնը՛. Մ երթ ցասումով,

«Արեւելքի Տզաքը» կ՝ աւետէ վերջապէս իր ււ արն ո լւգ Մ ամ բքէ արք* Աիբունեան , իր շուրթն մերթ Հեգնանքով կ՛՛ըսէր , թէ անոնք Մարքսի <ձԿա–

Հունը զտած աղբիւր ի մը ցայտքը, որ կրնայ ընել ունենալով քաՀանայ Հայրերը ։ Ե րգեց ո զո ւթի ւնն ե– պիտալ»ինվրայ յետ գրութեան մը աւելցուցած են X

անդաստանը մեր արձակագիր գրականութեան։ կ. Րը եզած են Ղ՚պրաց ղասին կոզմէ ։ Տեղի ունեցած Երբ \934ին Մարսէյլ կ՚երթայինք , բնկերաբան

Փոլատեանի ստեղծագործութիւնը կ՝արձանագբէ է գոՀա բա նա կան աւլօ թ ք եւ Առ ա^նո բ գը , եւ տեսաբան Մ * Վաբանգեանի թաղումին ներկայ

որակի փոփոխութիւն մը, ի նպաստ իրեն ու Հայ շրՐապատուած եօթը քաՀանաներէ , բարձբացած է բ յ լսւ յ ո ւ , ^իըակի առտու , կայարանէն ելած ատեն

գրին : հյորան եւ կարղաց՚ած Հայկ . Հանրապետութեան առտրին գործբ եղաւ, Վարանգեանի գէմքբ տես -

«.Արեւելքի ՏղաքՀ>ը, այս օտար, փորձանաւոր նուիրուած օրՀնեըղութ իւնը , խո բա պէս յուղե լով նել : Երբ Հանդուցեալին սենեակբ բարձրացանք ,

ափերուն վրայ, ափ մը ուսանողներու բախտա - Հաւատացեալ բազմ ո ւթ ի ւն բ՛. ՕրՀ նեբգոլթեան պա– Կարօն աղու պէս կոլլար , «ես իմ Հօրս վքայ այս­

նկարն է , սեւ շրջանակի մ ր մ էէ առնուած : Մ աք - Հուն եկեղեցիին րաՀերը լուսավառուած են եւ քան չլացի» ըսելով ։

լօբէնի ել Թէյլըբի Համեմատութիւնը, դատարկ զանգակնեբբ դօղանրած , Հանղիսութեան տալով Իրեն Համար սրբութիւն մ ըն էր Ազատութեան

գրպանի սարսուռը, Հեռաւոր , անշօշափելի Հայ - տօնական մեծ օրերու տպաւորութիւնը։ ղազափաբբ, եւ կը Հաւատար անոր վերՐնական

րենիքը, մառաիսուղի մէէ կոբսուած : Ու գեռ երի­ Ղ՝պրաց ղասը երգած է Հայաստանի նուիբ - յաղթանակին :

տասարդական, գազանամ ռուս չ աբիւնբ; Համա - ուած Հայրենասիրական երգեր։ Ժ " զ " վ " ւր ՛ք բ / « / ֊ իրեն Համար սբբութիւենեբ էին նաեւ մեր

դրութիւնը՝ Տառապանքի հնոց մը, անէծքի կայծ­ զումով Հետեւած է ար՛արողութեանց եւ մեկնած տօներ բ, «Ապրիլեան եղեռնը» , «Մայի՛ս 28»^, տա­

քարերով բորբոքած ու բռնկած : իսո րփն գո Հ ո ւն ա կո ւթ ե ա մբ է րագիր Հայութեան Հետ, նաեւ տարագիր այգ գոյդ

Ինչո՞ւ կ՛՚աշխատինք , ըսէ, Մ տրտիկ, կբ Աղեքսանղբիոյ Ա . Պօղոս - Պետրոս եկեղեցիին տօները X

կարծե՞ս թէ պիտի ձգեն քեղ, որ շէնքեր շինես, մ ԷՐ ալ տեղի, ունեցած Է ղոՀա բանական աղօթք Պատերազմէն շատ առար, մենք, Զոմերս , ա՛­

կամուրջներ , ճամբաներ : Յետոյ՝ որո՞ւն շէնքեբն Մայիս 2Տի անկախութեան տօնին առթիւ։ ՝Լ,եբկա ք մէն տարի կանոնաւորապէս եւ վայելուչ Հանդի -

ու ճամբաները . . . : Եթէ Ր Ա՛" ,1 խ՛ ք մեր Հայրենիքին գտնուած են Աո ո՛քն . փոխանս բ գ Պսակ ՝Լ(՚զ • Թա~ սութեամ բ կբ տօնէ ինք Ապրիլեան Սգատօնբ X Տ Աւ­

մՀ 0 . . . . ԱՀ, թափառաշրջիկ ազդի մը կտորները։ մայեան , բոլոր քաՀանանեբբ , կարեւոր բազմ ու - լէ ի մ րն ալ Հ բալի ր ած Էինք , ընկերվարական 1\1յ.–

֊ Ի՞նչ կ՚ուղէք ընել... ըսէք ինծի։ Իքնե՞, թիւն մբ, ինչպէս նաեւ Պօղոսեան Ազգ– վարժա­ ոստ 1\1օսէշէօ որ այգ օրերուն ֆրանսական խոբՀբր–

փողոց, պզծե՞լ ձեր կոյս ու ՐինՐ Հոգին, "՛յն տե­ րանի եւ Հայկազեան Կրթարանի վեր Րին ղասա - դաբանին մէՐ֊, սլա շտ սլան ահ՛ էր ֆրանսաՀա ք շա -

ղի ռեիսին մ՛էր՛. կր կարծէ՞ք թէ պիտի կրնաք ապ– բաննե բու ո լ սան ո ղութի ւն բ X ՛Հյ երկայ եղած են նա­ ղութին շաՀեբբ՛, Հանդէսը երբ արդէն սկսած էր ,

րիչ Հոն։ ՏԼղուանքով պիտի չփախի՞ ք ւ\Րէ\էս 1 " ՚ ~~ եւ Ազգ * • իշխանութեանց անգամներ , «կամք»ի , ֆրանսացի քանի մբ Համայնավարներ , որոնք , ի՛­

սլաս տան ե լո լ Հա մար ձեր Հողե կան աշխա րՀ ին <ձ$առաՐգփմասէր»ի , «Համ ազղա յին» ի , Հ* Կ* III տ– րենց արտաքինէն դատելով , «խնկարկած» երե -

մէՐ՛. Կր պատասխանէ միշտ Մարտիկ, որպէս Հով­ չի վա բ չո ւթ եան անղամնեբը : Դ*ոՀ ա բանա կան ա - ւոյթ մբ ունէին , պատիւ այդ օրուան մեր Հե -

ուապետ ր անոնց , զգաստացուցիչ յորդորներով X Աղօթքէն վերՐ վարդապետը օրուան նշանակութեան բոսնեբուն ուզեցին սրաՀէն ներս մտնել, խօսք

Այո, Հ՛ոգեկան աշիտարՀ մը, ուրիշ աշխաբՀի մասին ճառ մը խօսելով, ըսած է*—- առնելու Համար , Մարիուս Մոլ–թէէ գէ*^՛ ՚՛ Ըսի"Ք
թէ այստեղ վիճաբանական ^՜ոզով
մր մէր կերտուած , ԱոլրիաՀայ անխառն ծեփով ու 1 «Վեց գաբերու ստրկային եւ ՛անբաղձալի չէ , այլ յար -

շաղախով, ամրախարիսխ, ամրաշէն, Հայաշէն ^ կացութենէն վեբՐբ, 1918 Մայիս 2$ին մեր ժողո­ գանքի երեկոյ մբն է, մեր մեռելներու Համար X
Անմ իրապէս գուբս ելան*. Հանդէսը վեբՐանալէ
որ կր ծառայէ ո րպէս յենակէտ , անոնց իլբաքան– վուրդին Համար առատութեան եւ անկախութեան ետք, մեր կարօն, եքբ իմացաւ դէաքը,
զսպել իբ ցասումբ X է)էՍՅաւ՜
չիլՐ փորձանաւոր անկում ին : լո յս բ ծադեցաւ , անսաՀման ճիգերու , արցունքնե­

Մէկ բան միտքղ պաՀ է , Ջէյթունցի մօր րու եւ զոՀողոլթեանց շնոբՀիլ »:

գաւակ ես ՝. Հ այ վե րագա րձի ր ինծի , Հա՝ յ , Հա՛ յ *

կր Հասկնա՞ս , ինծի Համար կք մեռնիս այն ատեն, Պանդուխտի տա րին երբ որքան կ՛եր կա րին ,

երր կր մ ոռնաս այգ :. Իա Մ ի ո ւ թ հ ա Ա դի^քը մեզմԷ ի սպառ Հ եռացողներուն յիշատակք այնքան

Ալ էէրուանգ թիկունքր կր դարձնէ ծովին , ուր կբ պայծառանա յ : Այս քանի մբ տողերը իր այն -

ծովամ ո յն բլ յալ կր վւո բձէ ր , պոռնիկ՛ին * որ իր ԹոՆէքիպ ԽԱդԱպ քան սիըելի«Տառար»ինմէՐ թող բէլան ծաղկեփունր

կուսութիւնք պիտի ալբէբ սի րամ ո յն ; օ ՚ ՜.. մր, քանի որ մենք, իբ բնկերնեբր, աեղափոխու —

Պատմութիւնք յու֊°իէ էր իր անցքերով, գրր– թեան դժուարութեանց պատճառով չկրցանք մեր

ուագնե րով ՛ու պատկերներով : Պ ո սն ի կ Մ աբսէլ «ժուռ&ալ ար (|՚|ւ,նհւ »|ւ Ուոշինկթ-ընի թ ղ ր ֊ ա - յարգանքի տուրքը տալու, իբ վեցեբոքգ տարելի -
կիցը դիսւել կուտայ , ւնշաւնակալից գրութեամբ մը
Արեւմուտքի սովորական ւլոՀերէն , որ Արեւելքի ոշւ արտատպուած է Պոլսոյ թուրք թերթեբուն ցին առթիւ՝. (թ՝ ազու ած է հ\ոշ1լՄ6 վ1ոՀէըԻ\ գք՚լղԼՀ 1
մէյ։
աղոց կապուած է , քրոՐական անբծութեամր , ա&ւոշի նաՀանդ) ։

Տ ատրագոմ ի Հարս ք *. Ա» ԱՀարոնեանի « կարապի Սիրե՜լի Կարօ , քու յիշատակդ միշտ պիտի

երգ»ը, Պբէպանի մէր, ուր պոռնփկն ալ ներկայ է ւ Ղ՝եռ մամ ուլին մէր չեն պարզուած բուն ապրի մեզի Հետ , որքան ատեն որ կբ տեւենք X

կամաւոր Աամուէլ։ Աւ վերՐա\պէս ղգայացունց, շարժառիթները ա յն պաՀ ան^ներուն , որոնք ներ­ ՛հուն մեռար ֆրանսայի Համար , որպէսզի ան տե­

անակնկալ յա յտնութիւն մր • • • Մ "՚ I՛ս է ք I՛ Հտբա — կայացուեցան իՒուրքիոյ , Վ^բաստանի եւ Հայաս­ ւէ X 3 ի չէ մեր այն բոլոր նաՀատակները ՛որոնք ան­

3լա ա քո յր Մ արտիկին ... Աստղիկ Ա րասլեան , կա՝ - տանի յատուկ ինը նաՀտնգնեբու մաս\ին X՝ Եթէ ՛այս կիւն մը իսկ չունեցան , իրենց ոսկորներուն Հա -

ս ա ւո րին Կիլիկեան նաՀանքփ եղե ռնապատում ով , պա Հ ան րնե բ ո ւն գոՀացում արուի եւ իք ՚ քիուսիա մար, իսկ գուն կը Հանգչիս ֆրանսական փոքրիկ

լուսանկարով մը, ել յետոյ, նօտարով վաւեր աո — ձեռք անցընէ այն Հո քէ^՛ Լ՛ Հ՛ Րօո ս ՆախագաՀ Ուիլսըն գիւ-գի մը մէր՝. Մխիթարութիւն չէ որ կը փորձեմ ,

ուած Տ խոստացած էր վերակա նգնուտ ծ Հայաստանի մը, ոչ ալ ըաղդատութիւն մը : Ղ * Ղ " 1 * ™ 1 ^ 1 1 1 ^

Վերքին վարագոյրը , որպէս &է յքսվլիբեան ող– ապաՀոված պիտի բլ լա յ Հակակշիռը Մ Ի2.Է" Արե­
ճ ամ բաներ էն
րեբգութիւն , կ՝իքնէ Աստղիկի աղիաալուր նամա - ւելքի կա ր ե ւո ր ա դո յն առեւտրական ՀԱՆՐՕԳՈՒՏ ԶԵՌՆԱՐԿ ՄԸ
եբկաթուդին
կով, ամէնուն ուղղուած ։ Այգ էք/1 սրտառուչ է \ոլ բան եւ Ի բաք : Ւրաքի ս ա Հ մա ն ամ ե րձ

ամէնէն յազողը , իր ձեւով, խորքով, օբՀա - զո ր ուր քերբ ծրագրած են կառուցանել դէպ ի /*- Պոմոնի ԼՄարսէյլ) թաղական ԽորՀրդի Ատե­
նապետ Տոքթ * ՏովՀ ՝
սա կէս ււ ի րարգ ապրումներով ։ ինկած աղքկան մբ բան եւ յ՚բաք : իբաքի սաՀմանամերձ երկաթուղին, փափազե ան լիազօր ուած

ցաւատանջ ինքնաճանաչումը իր ընտանեկան , ա ղո բ դա կց ո ւթի ւն բ պիտի ապաՀ ովէ քՒոլքքիո յ է Պ ոմ ոնի նո րակառո յց ՚իպբոց—Ս ր ՛՛յ Հ ի շինութեան

աոՀմիկ ծնունդին , որ կբ յայտնուի յանկարծ , մ էր վ երրեբս երեւան Հան ո ւած Ո՝ամ անահս ղի նաւ– ի նպաստ նուի րաՀաւաքութ իւն մ բ կատարելու ,

մոլորած մոլորակի մր նման, զոր կբ մարէ իր իսկ թաՀ ո բե բու շբՐանին Հ ետ *. Այդ Հ^ըՐանը ՛ին՝ չպ է" Փարիզի. մէՐ։ Լիայոյս ենք թէ լաւագոյն ընդունե­

շունչով ։ , Անգլիան , նոյնպէս Ամերիկան խստիւ կբ շաՀա - լութիւնը պիտի գտնէ իր դիմումներու բնթացքին ։

« ... Կը յիչէ^Ք Տ ատրագոմ ի Հարսը ... Հա - գրգռէ : Արդարեւ , Ատբպատականի , խո բՀ ր գա յին Արդարեւ, կ՛՛արժէ քարալերել այս թագական հյ ո ր–
գործբ
մողուեցայ թէ մէկ ելք կար, միակ պատուաւոր շա բմ ում բ Հրատապ խնդրի մը աո ^ե ւ թողուց Պաղ­ Հ ուրդը ո ր չորս տարփէ ի վռր լա լա գո յն

ելքը... մեռցնել Մ տրսէլը։ Ա եռցնել իմ մէջ բո - ատտի կառավար ութիլնբ եւ անոր բաժնեկից իբաք կատարեց եւ որուն Ատենապետբ Ազգ* Միութեան

զը, ստոր, աղտոտ կինբ... որպէսզի Հին անուշա­ Փէթրօլիումը ; Հիմա կը րանան վւաբատել մղձա– առա Րին կորիղբ կազմած էրէ

բոյր աղքիկր, Աստղիկ կարենար քեղի Հետ ըլլտթ ։ ւանրը \ք ովիէ թնեբուն պա շտ պան ո ւթ ի ւն ը վա յ ե լ ո զ

Ու ծառի մը տակ թոյնին սրուակը պարպած , կր ՝$՝ ի ւր տ ի ս տ՛ան ի մը որ ի բանի Հ իւս ի սա յին Հ ո զա– ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐՄԱՆՆԵՐՈՒՆ ՎՏԱՐՈՒՄԸ
վտարմ ան
գոչէ - Արմենիա՛, Արմենիա՛ • • • Հ մասէն պիտի երկարի մինչեւ Ա՚իրեբկրական եւ կը շար ունակս ւի ՚. 500.000/»^ Գերմանին

Վէպին աո ա ջին մասը կ՚ընթանայ սաՀուն , Հո­ Պասբա յ ի ծոց : էբզր ում էն անդին տա բածուող եւ առթիւ արարողութիւն մը տեղի ունեցաւ սաՀմա -
գեբանական բնական վերլուծումներով։ Արդէն
այգ մասը է Հեղինակին թ ուբքիոյ երկաթուղիներուն $0 քիլմ *նոց մէկ մա– նագլոլխին վրայ։ Տակաւին աւելի քան մէկ միլիոն
վերցուած ուսանողական
սբ պաբփակոզ Հողամաս՛ը ձեռք անցընելու վերա– Գերմաններ կը մնան ԼեՀաստանի մէր՝. Միւս հ.ոՂ~

կեանքէն ։ Իսկ միինցքին , երբ իրականը կբ փո­ բե րեալ Ա ո վի է թ - վր ա ց ա կան պաՀ ան րներ բ խստիւ մ է 1.150.000 ԼեՀեր Հայրենիք փոխագրուած են
խանցուի կբ մ տատանրեն ա յս շրՐանին մ էր աշխատող անգլ–
վիպականին, քիչ մը կը տժգունին թէ Խ՝ Միութենէն ։

Հոգեյատակ , թէ գործողութիւն : Ամ բո զքո լ թ ի ւնր եւամեբիկեան խմբակնեբը X

Հարուստ է միսոփ, արիւնով ու ջիղերով, իսկ քիչ ք՛ուն իսկ Ամերիկացիներբ տնտեսական շաՀեր

,ղքս զգէ լեզուն : կարճառօտ , կրկ– ունին Աեւ ծովու շբՐաննեբուն մէՐ զորս կը պա– կազմածներուն մեծ մասը Ամ ե ր ի կայէն ծախու պի­
Հա - պա–
նո ւած նա իսաղասութիւններ ք , տւելորգ Հանրեն ^Լր՚ացիները : ԱովիէթեւՀա յ կա կան տի առնուի ։

սարակ կոճակներ են , կռնակին վրայ կտրուած : Հանրնեբուն ակնկալած շաՀ երէն նուազ կարեւոր Նկատելով ոբ

Մինչեւ ծունկերը ՚իՐնոզ ղեղածալ պատմուճան մր այս շաՀ եբը Հետեւեալ ներն են* ֊ Մոսկ ուա շատ ՚ \ ՚ ՚ / 1 ՛ I ՛ ՚ ո I Ո ՚ (՚ հI՛

պիտի փրկէր ղ ա յ ս » նախնական Հիւսուածքի մը 1 . Տրապիղոն—կրզրում֊իրան երկաթուղին . ստանաք, չի կրնար անգիտանալ ոբ այս նոր պ ա ֊

պատկերէն ՚. Կ* Փօ լատեանի մատները ճարտար են, 2. ՀՀաՀագոբծել Տըապիղոնի նաւաՀանդիստը : Հանջնեբր մեծ վնասներու պիտի ենթարկեն ամե–

անպայման պիաի տայ մեզի յաՐորղին , ճոխն ու 3. Սեւ ծովու ափը Կասպից ծովուն կապող թըր– րիկեւանգլիական խմբակները։ Աովիէթներր թէեւ

խնամ ուածը X քական երկաթուղիի մբ շինութեան նախագիծբx մեծ գորով մը չեն տածեր փրենց Հարեւանին՝

« Արեւելքի Տղաքը» կարելի է ղասել «ՆաՀան– Տօգուածագիըը ապա էլըսէ ոբ Ամեբիկացինե– Թուրքերուն Հանդէպ, բայց չեն ուզեր անոնց Հետ
պատերազմ
Րր աո ան ց եր ղի »ին քո վ, երկո լքն ալ սփ իւռք ի բբ Հրաւիրուած են բարեկարգել Տ րապիղոնփ նա– ի մտնել։ Անոնց գլխաւոր նպատակն Է

տարաՀալած , մռայլ կեանքէն առնուած : Մա տար­ ւաՀանգիսա բ : Մ իւս ^"գմէ ալ քՒուրքիո յ տաս - ամհբիկեւանգլիական շահերուն պէտք եղած չա­

բերութեամբ ոբ փեբՐինր իրապաշտօբէն կբ քալէ նամետ յ ծրագիրր կբ նախատեսէ Աեւ ծովու շրՐա­ փով սպառնալէ վերջ , այս պահանջներէն հրաժ՚ա-ւ

ւ1|ա|ա վ բայէն, իսկ առարինբ բարձրօրէն Հոգինե­ նին երկաթուղիները ելեկտրաշարժ դարձնել ։ Մ ի՜՜ րելու փոխարէն իրագործել իրենց պահանջը *լ,հ^

րու մէրէն , իբ անբծութեան ասպետներով։ Գիմա– այն էրզրումէն Սովիէթ ստՀմանր երկարող երկա­ ղուցներու մասին եւ անգլելսաքսոն կառավա բու -

դիծր՝ ազգային, առէրներբ ցեզաքին ու աւքւշբ՝ թս ւզ ին ե յ ե կ տ բ ա շա բմ գար ձնելու Համ ար 30 մի­ թեանց .աջակցութիւեբ ապաՀովել, որպէսզի եթէ

թոՀմտյին։ ՏԻԳՐԱՆ ՓԻՐԱՆԵԱՆ լիոն տոլար պիտի ծախսոոի X Երկաթուղիի այս Հնարաւոր րԱայ ետ առնեն ռուսական Հին ք ա -

ղւսքներ՝ կարսն ու ԱբտաՀանը։

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6   7   8